Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

M - m

m'as-tu-vu jágonci
· jágotigi
· lɛ̀ntɔ
· yɛ̀rɛjiranci
· yɛ̀rɛyiranci
M'Pêdougou Npedugu
ma
ma foi múgɛde
Macheiramphus alcinus bɔ́nningɛlɛn
mâcher dárɔdun
· ɲími
machette bèse
machin fɛ́nkɛ
machine mànsin
· màsin
machine à coudre kálalikɛmansin
machine à laver fìnikomansin
mâchoire dákolo
· kónkon
mâchoire inférieure dádùgula
· dágɛlɛkɛ
· dágwɛlɛkɛ
mâchoire supérieure dásanfɛla
mâchonner dámuguri
maçon báari
· bári
· masɔn
· mɔ̀nsɔn
· mɔsɔn
· sójɔla
Macrodipteryx longipennis dàbi
· dɛ̀bi
Macrodipteryx vexillarius dàbi
· dɛ̀bi
Madagascar Madagaasi
· Madagasikari
madame bɔ́lɔn
· madamu
Madani Màdánì
Madougou Madugu
Madrid Madiridi
Mafeya Màafɛya
magasin bìtiki
· bùtigi
· bùtiki
· fɛ́nmaraso
· màgasan
· màngasa
· màngasa
· màrayɔrɔ
Magellan Mazelan
magicien dàgadonna
· jínɛmori
magie dómaya
· síiri
magie végétale dàgadon
magistrat mazisitara
Magnambougou Maɲanbugu
magnéto máɲeto
magnétophone kántalan
· máɲeto
magnifique sígeyi
· síke
· síkeyi
magouille kàratu
Mahomet álakira
mai mɛ̀
maigre kólomamisɛn
maigreur díbi
maigrichon fɔ́sɔkɔfɔsɔkɔ
· kólomisɛn
· ɲɔ̀-tɛ́-ń-tlɔ̀
· ɲɔ̀-tɛ́-ń-tɔ̀lɔ
maigrir à l'extrême kúbɔ́
maille de filet ɲá
· ɲɛ́
maillet gɔ̀silan
· kúrunden
· kúrunnin
· pénpèle
· pénpèlen
mailloche npíri
Maïmouna Màyí
· Màyimúnà
· Màyimúnatà
main bólo
· bólofura
· tɛ́gɛ
· tɛ́gɛma
main active tɛ́gɛla
· tɛ́gɛrɔ
main droite kíni
· kínibolo
· kínin
main gauche númabolo
· númakuru
main preste tɛ́gɛlanteli
· tɛ́gɛlantelin
· tɛ́gɛlateli
· tɛ́gɛlatelin
maintenant sá
· sísàn
· yàn
maintenir lámìna
· lámìnɛ
· lɔ́mìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
maire mɛ́ɛri
· mɛ́rɛ
· mɛ́ri
mairie mèri
mais bàri
· dòn
· dùn
· dún
· kòni
· mɛ̀
·
· nk'
· ǹka
· wà
maïs kàba
· máaɲɔ
· máɲɔ
· mɔ́ɔɲɔ
maïs sorte fàlibokaba
· súbagakaba
· wùlubokaba
maison só
maison à étages sángaso
· sánkanso
· sánkaso
maison à terrasse bó
· bón
maison de plein pied dùgumanaso
maison du logeur jàtigila
maison en pisé bɔ̀gɔso
maison mortuaire sànbon
· sànbonda
· sàngabon
· sùbon
· sùso
maison paternelle fàdu
· nàma
maison sacrée Kámabulon
maisonnée dú
maître dègebaa
· kàlanfa
· kàramaa
· kàramɔgɔ
· má
· mákɛ
· mátigi
· mɛtiri
· tìgi
maître de conversation bàrotigi
maître de danse fɔ́lisentigi
maître féticheur sóma
maître suprême má
Maître suprême màsataana
maître-chasseur kàramaa
· kàramɔgɔ
· kàramɔgɔkɛ
maîtrise de cul jùla
maîtrise de soi séńyɛ̀rɛlá
maîtriser kùnkólo
· sílakolokolo
majeur bàana
· bàna
majeure partie fànba
major mazɔri
majuscule sìginidenkunba
mal báasi
· màntɔɔrɔ
· màntɔɔrɔya
· tàna
· tɔ́ɔrɔ
mal à la poitrine dísidimi
mal au pied sèndimi
mal aux dents kólobɔ
mal coudre pòronporon
mal d'enfant kɔ́nɔdimi
mal d'estomac fùrudimi
mal de gorge kándimi
mal de Pott dàn
· jàkikuru
mal de ventre kɔ́nɔdimi
mal disposer bósobasa
· bósoboso
mal éduqué kólokojugu
· kólokojugu
· kólonkojugu
· kólonkojugu
· yɛ̀rɛdɔnbali
mal élevé kàlajugu
· kùngosibali
· kùngɔsibali
mal empiler dɛ̀nkɛlɛntu
mal entasser yógolon
mal entendant tlógweren
· túlogeren
mal exécuter búluki
mal fermer bólolatugu
mal gouverner sa bouche fólo
mal intentionné díinɛjugu
· kɔ́nɔjugu
· kɔ́nɔnajugu
· kɔ́nɔnango
· kɔ́nɔnanjugu
mal laver màlako
mal placer dɛ̀nkɛlɛntu
mal préparer lógoba
· lògoba
· lɔ̀gɔbɛ
mal ranger bìlakojuguya
· blàkojuguya
· ɲìmiɲama
malade bànabaatɔ
· bànabaatɔlama
· bànabagatɔ
· gàntɔ
· gwàntɔ
· jànkarotɔ
malade du "kungo kúngotɔ
malade mental bànabaatɔlama
· kùnkolotɔ
· kùnnafɛntɔ
maladie bàna
· dàbalibana
· dálibana
· gàn
· gwàn
· jàngaro
· jàngaru
· jànkaro
· jànkaroya
· kúmo
· kúngo
· kúngobana
maladie bénigne (des jambes) nìsinɔsɔnin
maladie cachée sùgurɛ
maladie chronique bànabasìgilen
maladie contagieuse bàna-yɛ̀lɛmata
· fòrobabana
maladie cutanée nsànfala
· nsànfalanfalan
· nsánfɛlɛ
maladie d'enfant ntènɲama
maladie d'enfant sp ntèn
· ntènbana
maladie de bétail kéngeli
· kóngɛli
· kóyengeli
maladie de convulsions sánfɛfɛn
· sánnafɛn
maladie de Parkinson fàriyɛrɛyɛrɛ
maladie de sevrage précoce sérebana
maladie des chiens ncɔ̀gɔn
· npɔ̀rɔn
maladie des poules npɔ̀rɔn
maladie des yeux ɲɛ́bɔɔsi
· ɲɛ́bɔsi
maladie du bétail ɲɛ́jibɔ
maladie du mil dìro
maladie du pied sènnabana
maladie du sommeil sùnɔgɔbana
maladie du ventre wòlokɔrɔda
maladie fatale fàgabana
maladie grave màasiba
· màsiba
· màsibo
maladie inexpliquée álabana
maladie malveillante dánna
maladie mentale hákililabana
· kùnkolowuli
· kùnkoloyɛlɛma
· kùnnabana
· kùnnafɛn
maladie mortelle sàbana
maladie mystérieuse bónnibana
· jínɛbana
maladie provoquée par les sorciers kólo
maladie pulmonaire des bovins ngúman
maladie subite bàna-cúnnen
· dònńkùnnabàna
maladie tenace tóńkán
maladie très grave bànajuguba
maladie vénérienne kùlusijalabana
maladies ɲàma
maladif bànabaatɔlama
maladresse tɛ́gɛlangoya
maladroit ɲɛ́nango
· tɛ́gɛlango
mal-aimé màngo
Malaisie Malezi
· Malɛzi
Malawi Malawi
malchance gàrijɛgɛfolofolo
· kùnnangoya
· kùnnasiri
· nèri
· sèngoya
malchanceux kùnnango
· nèritɔ
· tèrema
mâle cɛ̀
· cɛ̀ma
· cɛ̀man
· jigi
· kɛ̀
· kɛ̀
· ntúra
mâle adulte kɔrɔ
· kɔrɔn
mâle grand sara
mâle solitaire dàn
malédiction dágan
· dánga
· dángalikuma
malédiction contre soi-même yɛ̀rɛnimadanga
maléfice bólonɔ
· dàbali
· dàbari
· dɛ̀bɛli
· ɲɛ́ɲininan
maléfique júguman
malfaiteur kójugukɛla
· kójugukunyanfan
malgré kàsɔrɔ
malhabile ɲɛ́nango
malheur bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
· bùnɛ
· lájaba
· lájɛbɛ
· màntɔɔrɔ
· màntɔɔrɔya
· ɲàgata
· ɲàngata
· ɲáni
· ɲànkata
· tàna
malheur inattendu gɛ́rɛgɛ̀rɛ
· gwɛ́rɛgwɛ̀rɛ
malhonnête námarakɛla
· námaranci
· námaratɔ
· nánbarakɛla
· ncòna
malhonnêtement ŋànamuŋanamu
malhonnêteté hàramaya
· yúruya
Mali Màli
malien màliden
· maliyɛn
Malikila Malikila
malin kègu
· kègun
· kègunman
· kèku
· kèkun
· kèngeli
· kèwun
malingre kólomadɔgɔ
· kólomamisɛn
· kùnmadɔgɔ
malinké màninka
malinké animiste màninkafin
Malitel Malitɛl
· Malitɛli
malle wàgande
malmener físiki
· fìsiki
Malopterus.electricus ntígi
· ntígin
malpoli dámango
malpropre dàgan
· dànga
· dàngatɔ
· nɔ́gɔman
malpropreté dàngaya
· nɔ́gɔlenya
maltraiter nímanɔgɔ
· nímanɔgɔsi
· nɔ́gɔfi
· nɔ́gɔfin
· nɔ́gɔsi
malveillance dàbalijuguya
malversation námara
· nánbara
maman má
· máma
Maman bálaka
mamara Mamara
Mamayira Mamayira
mamba nkàra
Mamby Manbi
mamelle sín
· sínbara
mamelon sínkisɛ
mammite dún
· mùsosintaki
mammouth mamuti
Mamou Mamun
manche kàla
· tàlan
manche de hache jélekala
manchot bólokelen
· bólokelennin
· bólokuru
· bólokurun
· bólontan
mandarine mandarani
· manderenin
· mátarini
mandarinier mátarini
mandat mánda
· wáritasɛbɛn
mandé mànden
Mandigofera.indica mísika
· míska
Manding Kétà
· Kéyità
· Kɛ́yità
mandingue mànden
Mane Manɛ
mânes fùre
mânes des ancêtres fàsu
manganèse manganɛzi
manger dálamàa
· dálamàga
· dún
manger à sa faim dún-kà-fá
manger complètement dágala
manger un peu dɛ́gɛn
mangeur dúmunikɛla
Mangifera.indica mángòró
mangouste ncó
· ncòkújɛ́
· ntàla
· ntála
mangouste ichneumon ncɔ́rɔkɔ
· nsɔ́rɔkɔ
mangouste rouge ntòɲugumé
· ntòɲukume
mangue mángòró
· mísika
· míska
mangue court núnkurun
mangue de forme trapue núkurun
mangue rayée ŋɛ̀nsɛn
· ŋɛ̀nsɛnkalan
manguier mángòró
Mani Mani
manière bólo
· cógo
· cógoya
· cóko
· cókoya
· nàsira
· sèn
· síra
· súgu
· táabolo
maniéré wɛ̀rɛwɛrɛnci
manière d'agir de fou fàtɔya
manière d'agir des blancs nànsaraya
manière de donner sɔ́nbolo
manière de faire dàlilu
· dàlu
· fɛ̀la
· kɛ́cogo
· ɲá
· ɲɛ́
manière de mourir lábanko
manière de parler kúmakan
manière de vivre bálosen
manières wɛ̀rɛbɛwɛrɛbɛ
manifestant mànkankɛla
manifestation táama
· tágama
· tɔ́gɔma
manifeste kɛ́nɛkanda
manifester du respect tùngurun
· tùnkurun
· tùnkurunma
· tùuru
manifester une lente élégance yòroboyaraba
manigancer dìbidibi
· dìibidiibi
· kɛ́rɛtɛkɛrɛtɛ
maniguette ɲámaku
Manihot esculenta bànaku
· bànanku
manioc bànaku
· bànanku
Manis.gigantea gɛ́tɛrɛ
· gwɛ́tɛrɛ
Manis/Smutsia gigantea nkónsonkansan
manne maani
manoeuvre báarakɛden
· báaraɲini
· mìnɛbàra
manque dɛ́sɛ
· ntánya
manque d'appétit dúmunikɛbaliya
manque d'assiduité tíminangoya
· tíminankoya
manque d'eau jíntanya
manque d'égards gàsintanya
manque d'énergie gálabuntanya
· gwálabuntanya
· lògolagaya
manque d'espoir jìgintanya
manque d'habits fɛ́ɛrɛ
· fɛ́ɛrɔ
· fɛ́rɛ
· fyɛ́rɛ
manque d'oxygène sìisan
· sìnsan
manque d’assurance síga-ń-yɛ̀rɛ-lá
manque de coeur hínɛbaliya
manque de croissance bònyabaliya
manque de droiture dùlenya
· dùnnenya
manque de nourriture dúmunintanya
manque de protéines myɛ̀bana
manque de renommée tɔ́gɔntanya
· twántanya
manque de respect ɲɛ́don
manque de surveillance fòlofolo
manquer dájɛ̀
· fùron
· jɛ̀
· kùmaniya
· kùnmaniya
· màjɛ̀
· ntánya
· ɲà
· ɲàn
manquer aux règles de la société fìl'
· fìli
· flì
manquer d'assiduité tíminangoya
· tíminankoya
manquer d'eau jíntanya
manquer de respect ɲɛ́dòn
manquer de sérieux ndòondaandóo
manquer en quantité dɛ́sɛ
manquer une cible fàlako
Manta Manta
Mao ZeDong Mawo
Maouloud màwuludu
maquignon tɛ̀fɛ
marabayassa márabayaasa
· máribayasa
· móribayaasa
· mɔ́ribayasa
marabout kàramɔgɔkɛ
· móri
· mɔ́ri
maraboutage bàtuta
· móriya
· móriyabaara
· mɔ́riya
marasme fàsabana
· pàsa-ń-sèn-ná
marâtre sínkelen
marchandage tɛ́rɛmɛ
marchander tɛ́rɛmɛ
marchandise fèerefɛn
· fyèrefɛn
· kàrayogo
· sànfɛn
marchandises jàgofɛn
· sànnifɛn
marche sèndayɔrɔ
· sènna
· táabolo
· táama
· tágama
· tɔ́gɔma
marché dɔ́gɔ
· dwá
· gàlo
· gwàlo
· jwá
· súgu
marché aux bestiaux dárali
· dráli
· gárabali
· ngárabali
marche lente sèngoya
marche pénible tólikotoliko
marche rapide nbɛ́gɛlɛnbɛgɛlɛ
marchepied sèndalan
marcher ɲà
· ɲɛ̀
· táama
· tágama
· tɔ́gɔma
marcher à pas de loup cɛ́ɛlɛ
· súrukutaama
marcher à petits pas yɔ̀liyɔli
marcher à quatre pattes ŋúnuma
marcher avec difficulté kìisikaasa
· kìrikara
· kìsikasa
marcher avec un long vêtement búlubulu
marcher aveuglement tíiritaara
marcher de travers nkíninkana
marcher en équilibre instable tègelen
marcher en se balançant ɲáramaɲarama
· ɲɛ́ramaɲɛrama
marcher en se déhanchant ntáɲakintaɲaki
marcher en se pavanant júngurunjɛngɛrɛn
marcher façon séduisante ɲɛ̀gɛmɛɲɛgɛmɛ
marcher lentement kɛ̀ɛsɛkɛɛsɛ
· kɛ̀sɛkɛsɛ
· nɔ́ɔnsitaama
marcher lourdement fɔ̀ɔkɔfɔɔkɔ
marcher nonchalamment ndòolondáala
marcher précipitamment máraka
· márakamaraka
marcher rapidement píritiparata
marcher sans élégance kìribikaraba
· kùrubukaraba
marcheur táamabaa
· táamabaga
Marco Polo Mariko Polo
mardi tàrata
marécage dóra
Marena Marenna
margelle kɔ̀lɔnkan
· kɔ̀lɔntintin
· tíntin
margouillat bása
margouillat femelle dóndonnin
· lɔ́tɔ
· lɔ́tɔnin
· sáasonin
· sásonin
margouillat mâle kèrejigi
· kòlikɛ
· kòlikɛfala
· ndórogere
· ndórogure
· ndórogwere
· ntegejigi
· tɛ̀gwe
margousier jírikunanin
· màlijirinin
mari cɛ̀
· fúrucɛ
· fúrukɛ
· kɛ̀
· kɔ̀ɔkɛ
· mákɛ
Maria Elena Cavallaro Cuomo Elena Kuyomo
mariage fúru
mariage forcé díyagoyafuru
mariage officiel fúrusiri
mariage précoce fúrujoona
mariage sans dot álamadi
Marie Màrí
marié mùsotigi
marier fúrusìri
marigot kɔ̀
· kwɔ̀
marigot large bìla
· dàla
· dlà
Markala Marakala
marmaille mùrumuru
marmite bárama
marmonner dúgudugu
· mùrumuru
· ɲɔ̀mɛɲɔ́mɛ
marmotter ɲɔ̀mɛɲɔ́mɛ
Maroc Marɔku
· Mɔ̀rɔkù
marque tàamashyɛn
· tàamasiyɛn
· tàamasyɛn
marque de désapprobation dánpere
· dánpɛri
· dánpɛru
marque du bétail jènida
· jèninda
marque possessive emphatique tá
marque prédicative dɛ̀mɛnan
marquer tàamashyɛn
· tàamasiyɛn
· tàamasyɛn
marques d'honneur yàabu
marraine dénbajala
Marrakech Marakɛsi
mars márisi
marteau gɔ̀silan
· mándaraka
· mántaraka
· mánzarako
· marato
marteau de forgeron fàale
· kába
marteau des forgerons fúlumɛ
martinet náanaalèn
· náanagalen
· náganagalèn
· nánagalen
martin-pêcheur géant kùleɲɛba
martin-pêcheur pie kùleɲɛba
Masaba Masaba
Masanta Màsanta
· Màsantan
Maseru Maseru
Masina Máasina
· Másina
masochisme yɛ̀rɛɲani
· yɛ̀rɛɲɛni
masochiste yɛ̀rɛɲaninci
· yɛ̀rɛɲɛninci
masque masike
· nàmakun
masque d'antilope sògoninkun
masque de danse nsàntɛgɛba
masque léonin kòrokòro
Massaba Masaba
Massantola Masantɔla
masser bɔ́lɔ
· bɔ́rɔn
· màdigi
· màndigi
· mɔ́si
· sàalo
masser légèrement dógidogi
Massigui Masigi
massmedia kùnnafonidiso
Masso Maso
massue pánpala
match cɛ̀bɛn
· táako
match de football ntòlantan
· ntòlatan
match nul fìlaninbin
· flàninbin
matériau de vannerie sègere
maternité báya
· jìginniso
· mùsojiginso
· mùsojiginyɔrɔ
matière grasse túlu
matière visqueuse nɔ́gɔ
matin sàgomà
· sɔ̀gɔmà
matin avant le midi tìlegankawuli
matinée sínin
· sìmi
· sìni
matrice dénso
· dénwolonugu
· wólonugu
maturité physique fálenya
maudire dágan
· dánga
· dángadenya
maudit dángaden
· sárakamaa
· sárakamɔgɔ
maure súraka
Mauritanie Móritani
mauvais góman
· júgu
· kólon
· kóman
· shù
· sù
mauvais augure tèremajira
· tèremayira
mauvais caractère jógojuguya
mauvais coeur dénjugu
mauvais comportement jógojuguya
mauvais coucheur dákojugu
mauvais état góya
· kóya
mauvais goût góya
· kóya
mauvais gré góya
· kóya
mauvais présage gàlomajira
· gàlomayira
· gwàlomajira
· gwàlomayira
· mála
mauvais sort kára
mauvais travailleur bólolajugu
· bólomajugu
· bólomanjugu
mauvais vouloir bànbaanciya
· bànbaganciya
mauvaise coïncidence sèngoya
mauvaise conduite bìlakojuguya
· blàkojuguya
· sɔ̀njuguya
mauvaise éducation cɛ́nlenya
· cɛ́nnenya
· kólokojuguya
· lámɔbaliya
· tíɲɛlenya
· tíɲɛnenya
· tíyɛnlenya
mauvaise haleine dákasa
mauvaise herbe nárakata
mauvaise humeur nísɔngoya
mauvaise langue dálakuna
· dálakunan
mauvaise transmission kúmamayɛlɛma
mauvaises intentions kɔ́nɔnajuguya
· kɔ́nɔnangoya
· kɔ́nɔnanjuguya
maux de coeur dùsukundimi
· sɔ̀nkundimi
maux de tête màrakunkolodimi
maux de ventre d'origine génitale gánge
· gánke
maxillaire inférieur bònbonkolo
maximum dàmajira
· dàmayira
Mbaban Nbaban
me
mécanicien mekanisiyɛn
méchanceté básiya
· dénjuguya
· hásidiya
· júguya
· kɔ́nɔjuguya
· kɔ́nɔnajuguya
· kɔ́nɔnangoya
· kɔ́nɔnanjuguya
· ɲɛ́kumuni
· tɛ̀fɛya
méchant bási
· hásidi
· hásigi
· júgu
· júguman
· kásan
· kɔ́nɔgɛlɛn
· kɔ́nɔgwɛlɛn
mèche kùlu
· tùlu
· tùru
mèche de lampe sàraba
mèche de lampe à huile fìrinajuru
· fìtinɛjuru
méconnaissance ɲɛ́dɔnbaliya
méconnaissance de sa place yɛ̀rɛdɔnbaliya
mécontentement ɲɛ́kumu
· ɲɛ́kumun
mécontenter ládimi
· ládimin
· ɲɛ́nakɔ̀rɔ
· ɲɛ́nasìsi
· ɲɔ́gɔtɔ
mécréance káafiriya
· káafriya
· káfiriya
mécréant dánnabali
médaille jɔ̀njɔn
· medayi
médecin básikɛla
médecine dɔ̀gɔtɔrɔya
· dɔ̀kɔtɔrɔya
médersa mádarasa
· mádarisa
· mándarasa
· mɛ́dɛrɛsa
média kùnnafonidiso
médiane cɛ́tigɛ
médiateur cɛ́bɛnbaa
· cɛ́bɛnbaga
médiation sòonadon
· sòronadon
· sòronalidon
· sùrunadon
· sùrunalidon
médicament bási
· dɔ̀gɔtɔrɔfura
· dɔ̀kɔtɔrɔfura
· fúra
médicament antidouleur bérebila
médicaments de la rue yáala-yaalafura
médicinier rouge sánpɛrɛnjiri
Médina-coura Medinakura
Médine Màdina
médire màmàɲini
· mànɔgɔ
médisance fànaya
· kɔ́kan
· kɔ́rɔfɔ́ńkɔ́li
· mɔ̀gɔsogoɲimi
· sɔ̀nfɔ
médisance réciproque ɲɔ́gɔnkɔkuma
· ɲwánkɔkuma
médisant dálakuna
· dálakunan
· ŋùnafaki
· ŋùnafeku
· ŋùnafɛki
· sàbaranintigi
méditation kɔ́nɔnamiiri
méditer kɔ́nɔnamiiri
Méditerranée Mediterane
médius bàana
· bàna
· bólokɔnicɛmancɛ
· bólokɔnijan
· cɛ́mancɛrɔbana
méfait kójuguya
mégawatt megawati
· MW
meilleur fìsa
· fìsaman
· fìsamanci
· fìsamannci
· fsà
· fùsa
· kùsa
mélange ɲáami
· ɲágami
mélange de boissons alcoolisées kòrókòrobá
· kòrokòrokùnba
· kòrose
mélanger bàsan
· dùruntu
· kìsibikasaba
· klé
· kólensen
· kóli
· kólonson
· kúle
· kúlen
· kùruba
· lògoba
· lógoba
· lɔ̀gɔbɛ
· ɲáami
· ɲágami
· rɔ́kolense
· rɔ́kule
· rɔ́nɔɔni
mélanger par brassage fóroki
Melanophoyx ardesiaca, Egretta ardesiaca bíri-kà-dúmunî-kɛ́
· bírin-kà-dúmunî-kɛ́
méléna bòfinkɛ
mêler dóroga
· dórogo
· dóroko
· sáran
· sógin
mêle-tout bilakola
· bìlakorɔ
Mèlèwèrè Mɛlɛwɛrɛ
Melierax.gabar gèngerenin
Mellivora capensis dàamɛ
mélodie traditionnelle bákarijan
melon básalansɛrɛ
melon amer bàngɛyɛ
· bàngɔyɔ
melon gubat básalansɛrɛ
Mema Mɛ́ɛmà
membrane fàlaka
membrane de l'oeuf fàramyɛnin
membrane enveloppant à la naissance le corps de certains enfants bùrumusi
· bùrunusi
· gòronbosi
· gùrumusi
membre d'association tɔ́nden
membre d'une famille de renom kɔ́batigi
membre de famille dúden
· dúkɔnɔmɔgɔ
· dúmɔgɔ
membre de société initiatique kɔ̀mɔden
membre viril fɔ́rɔ
même álamata
· hál'
· háli
· hálì
· kélen
· yɛ̀rɛ̂
même classe d'âge kɛ́ɲɔgɔnya
même espèce síɲɔgɔn
mémoire hákili
menace kàngari
· kànkari
menacer jíji
· póroporo
ménager málasa
Ménaka Menaka
mendiant mìsirimaa
· mìsirimagan
· sárakaminɛna
· sárakaɲinina
mendicité gàribuya
· hìdaya
· sárakaminɛ
mener à bien látiimɛ
· látimɛ
· tíimɛ
· tímɛ
mener plusieurs activités bólomayɛ̀lɛma
mener une vie désordonnée bìlakojuguya
· blàkojuguya
meneur kókun
· kùntigi
méningite fàsajabana
· jàlibana
· kánfasajabana
· kánjabana
· kánpasaja
ménopause bángejɔ
ménorrhée básibɔn
menottes jɔ̀lɔkɔ
mensonge fàniya
· hàramaya
· ngàlon
· nkàlon
· nkàlontigɛ
· npóro
· póro
· wúya
mensonge effronté kálabaanciya
menstrue fàrida
· háyida
menstrues continuelles jòlibɔbana
menteur fàna
· kálabaanci
· kálabaganci
· nkàlontigɛla
· wúyafɔla
Mentha.viridis nànaye
menthe nànaye
menton bòmon
· bòn
· bònbon
· bònbonkun
· bòon
· bòonkun
mentor nsɛ́ɛmɛ
· nsɛ́mɛ
· sɛ́ɛma
· sɛ́mɛ
· sɛ́mɛn
menues perles kɔ́nɔmugu
· kɔ́nɔnmugu
menuisier jíribaarala
· jíridɛsɛla
· kùle
mépris búrujali
· jɔ̀n
· jɔ̀nmaya
· jɔ̀nmɔgɔla
· ɲɛ́don
· ɲígin
· ɲúgu
· ɲúgun
· sɔ́fɛlenya
mépriser jáasi
· jɔ̀n
· lácɛn
· lágòsi
· lágɔ̀si
· látiɲɛ
· látiyɛn
· rɔ́gòsi
· rɔ́gɔ̀si
· rɔ́tiɲɛ
· rɔ́tiyɛn
· tìgɛ-ń-sɔ̀n-ya
mépriser l'autorité hàlɛ
· hàli
· hɛ̀lɛ
mer dɛ́bɛ
· gèji
· kɔ̀gɔji
merci àbarika
· àbarka
· sáhà
mercredi àraba
· àrabadon
mercurochrome fúrabilennin
· fúrablennin
· fúrajibilen
· fúrajibilennin
mère bá
· bá
· bámuso
· bámuso
· dénba
· nà
mère adoptive lámɔba
mère aînée bákɔrɔ
mère cadette báncinin
· báninncinin
mère de famille dénbatigi
mère de famille nombreuse dénwolomuso
mère négligente dénbajugu
merle métallique kɔ̀nɔjanfin
Merops apiaster tásisikɔnɔ
· tátugukɔnɔ
Merops bulocki tásisikɔnɔ
· tátugukɔnɔ
Merops nubicus tásisikɔnɔ
· tátugukɔnɔ
Merops.apiaster kwé
Merops.bulocki kwé
Merops.nubicus kwé
merveille kábako
mes
mésentente bɛ̀nbaliya
· fɔ́nkɔ
· ɲáami
· ɲágami
Mesopicos jírikɔnkɔn
mesquin mìsɛn
mesquinerie mɛ̀sɛkɛ
· mìsɛnya
mesquineries wɛ̀rɛbɛwɛrɛbɛ
· wɛ̀rɛwɛrɛ
message cí
· cíkan
message de deuil sàn
· sànga
messager cílasela
messager d'association tɔ́nboloma
· tɔ́njeli
mesure bɛ̀rɛ
· dàma
· dàma
· dàn
· dànma
· hákɛ
· hákɛya
· kíisa
· múre
· súmanikɛlan
· súmaninan
mesuré hákɛma
mesure de longueur káfen
mesure pour l'or mùtikali
· mùtukale
· mùtukali
mesure raisonnable hákɛlama
· hákɛrɔma
mesurer bóloda
· hákɛya
· mànda
· súma
métacarpe sènkɔninkolo
métal nɛ̀gɛ
métallique nɛ̀gɛlama
· nɛ̀gɛma
· nɛ̀gɛman
métamorphose màamayɛlɛma
météo métewo
méthode mìnɛbolo
méticuleusement fɛ́rɛtɛtɛ
méticuleux bólolamisɛn
· ɲɛ́namisɛn
méticulosité bólolamisɛnya
métier báara
métier à tisser kɔ̀lɛ
métier d'enseignant kàramɔgɔya
métier de boucher wàyiya
métier de bouffon kɔ̀rɔjugaya
métier du papa fàsiya
mètre m
· mɛ́tɛrɛ
· mɛ́tiri
· mɛ́trɛ
mètre carré mɛ́tɛrɛkɛnɛ
· mk
· m2
mètre cube mɛ́tɛrɛkibu
mets de haricots shɔ̀manjɛ
· syɔ̀manjɛ̀
· syɔ̀manjɛ
· syɔ̀manyɛ̀
mets liquide mɔ̀ni
mettre bìl'
· bìla
· blà
· dòn
· k'
· kɛ́
mettre à l'écart dɛ́n
· ládɛn
· màbɔ
mettre à l'épreuve kɔ́rɔbɔ
mettre à la retraite bólobɔ
mettre à part láwoloma
· rɔ́woloma
mettre au clair dánkɛnɛmaya
mettre au courant màkuma
mettre au monde wólo
mettre d'accord bɛ̀n
· cɛ́fɔ
· kánbɛ̀n
mettre d'aplomb tílen
· tlén
mettre dans l'embarras gɛ̀rɛntɛ
· gwɛ̀rɛntɛ
mettre dans le pétrin kàsaara
mettre de côté kɛ́rɛnkɛrɛn
mettre debout dɔ̀
· jɔ̀
· lájɔ̀
mettre droit màjɔ̀
mettre en bottes kánsìri
mettre en boule gólogolo
· kólokolo
· kólonkolon
· kùru
· mɔ́
· mɔ́ntɔ
· mɔ́ntɔn
mettre en cause kàsaara
mettre en colère màndimi
mettre en désordre wáaro
· wáro
· wáru
mettre en équilibre instable tègelen
mettre en gage kùnmato
· tnɔ̀màdá
· tɔ̀nɔmàdá
mettre en garde jàasere
· jàgasere
· kàngarimadá
· kànkarimadá
mettre en marche sɛ́mɛnciya
· sɛ́mɛntiya
mettre en meules jɔ̀gɔ
· jɔ̀gɔn
· súnsun
mettre en oeuvre lábòli
mettre en ordre dábɛ̀n
· dálabɛ̀n
mettre en ordre alphabétique sìginidasigi
mettre en pleine forme lájo
mettre en route mána
· mɛ́nɛ
mettre en sachet de toile bàranda
mettre en tas jɔ̀gɔ
· jɔ̀gɔn
· kòrono
· kòronto
· kòronton
· sárada
mettre en valeur sánkɔrɔtà
mettre en vogue lábòli
mettre ensemble kòrono
· kòronto
· kòronton
mettre face au sol lábiri
· nábiri
mettre fin dànkari
mettre la bride kàrafe
mettre la face vers le sol bíri
· brí
mettre sens dessus dessous kìribikaraba
· kùrubukaraba
mettre sur le dos de tùrudà
mettre sur paille sósɔ̀gɔ
mettre sur pied bóloda
mettre trop de dóro
mettre un fardeau sur la tête ɲú
· ɲún
mettre un ingrédient ládòn
· nádòn
mettre un terme sènkɔrɔcɛ
· sènkɔrɔmacɛ
mettre un terme à dànsìgi
· tɔ̀láse
meule kába
meurtre fàali
· fàgali
· màafaali
· mɔ̀gɔfaga
· mɔ̀gɔfagali
meurtrir bìrinti
meurtrissure bìrinti
Mexique Mɛkisiki
MIA Ɛmiya
micocoulie Celtis integrifolia ngàmiya
micro kúmabara
· kúmanan
· mànkanbonyanan
microbe bànakisɛ
microphone mikoro
microscope fɛ́nnabonyalan
· lábonyalan
mi-cuit ngórokingoroki
· ngúrukinguruki
midi midi
· mídi
· tìlesekuncɛ
· tìlesenkun
· tìlesenkuncɛ
· tlèsekuncɛ
· tlèsenkuncɛ
miel dí
miel clarifié dínɔnɔ
· dínɔɔnɔ
· nɔ̀nɔ
· nɔ̀ɔnɔ
miel pur shyɛ̀n
· syɛ̀n
miettes mìrikamírika
· mìrikimaraka
· mɔ́ɲɔmɔɲɔ
· mùrukamúruka
· mùrukumaraka
· mùrumuru
mieux fìsa
· fsà
· fùsa
· kùsa
migraine kùnbabin
· kùnkolodimi
· kùnmabin
mijoter kɔ̀tɔkɔtɔ
mijoter à la vapeur wúsu
mil ɲɔ̀
mil concassé ɲɛ̀ɲɛ
· ɲɛ̀ɲɛn
mil d'en haut sánbalaɲɔ
mil de Dieu álaɲɔ
· ngálaɲɔ
mil des libations sacrificielles jálan
mil hâtif súna
mil rouge jàbalan
mil rouge de teinturier jèlikaɲɔ
mil rouge sp sákolika
· sákoyika
mil tardif núnkurun
milan noir npòkolon
· sɛ́gɛbanpokolon
milice mílisi
milicien mílisɛn
· mílisi
milieu cámancɛ
· cɛ́
· cɛ́mancɛ
· fùrancɛ
· kùncɛmana
· tíla-ká-kɛ́nyɛ
· tílancɛ
· tlá-ká-kɛ́nyɛ
milieu bambara bámanana
milieu du corps cɛ́kisɛ
milieu masculin cɛ̀kunda
milieux de terrain cɛ́mancɛmɔgɔ
militaire kɛ̀lɛcɛ
· kɛ̀lɛden
· kɛ̀lɛkɛcɛ
· kɛ̀lɛkɛden
· militɛri
· sàbarabatigi
· sòrodasi
· sɔ̀rasi
· sɔ̀rɔdasi
mille bà
· bàa
· wáa
mille-pattes sáankùlú
· sáankùrú
· sámakulu
millepertuis velu kàrijakuma
milliard míliyari
milligramme miligaramu
millilitre mililitiri
millimètre milimɛtɛrɛ
· mm
million míliyɔn
Milo Milo
Milvus migrans sɛ́gɛbanpokolon
Milvus.migrans npòkolon
Mimana Mimana
mimosa clochette góro
Mimosa pigra, Mimosa asperata í-ɲɛ̂-túgu-í-búranmuso-bɛ́-nà
mimosa-clochettes nkìliki
· ntìliki
mince kólomamisɛn
· mìsɛn
· mìsɛnman
minceur mìsɛnya
mine ɲɛ́naye
· pɛ́rɛnbaranin
mine d'or dàmada
· dàmanda
minerai de fer fondu nɛ̀gɛwusu
Minianbalandougou Miniyanbalandugu
minianka Mamara
minibus dúurunin
· sótarama
· sótrama
ministère mínisiriso
ministre mínisiri
· minisitiri
minuit dùgutila
· dùgutilama
· mìnancɛgosi
· miniwi
minuscule dédenin
· ncírikitinin
· npéreketenin
· npɔ́rɔkɔnin
· npɔ́rɔkɔtɔlen
· sìginidenmisɛn
MINUSMA Minusima
· MINUSMA
minute míniti
minutieux bólolamisɛn
· ɲɛ́namisɛn
minyanka míɲanka
· míyanka
mirador gála
· gàla
· gɛ́lɛ
· gwála
· gwɛ́lɛ
miroir dùgalen
· dùgare
· dùgaren
· dùngare
· jàfilɛ
· jàflɛ
· jàye
misanthrope jèlimango
· jòlimango
· màalango
· màanango
· mɔ̀gɔlango
misanthropie màanangoya
· mɔ̀gɔlangoya
mise à l'écart bólokɔ
· kɛ̀rɛfɛmɔgɔya
mise bout à bout des os fracturés kólotugu
mise de fonds jàgokun
mise en commun jɛ̀kafɔ
· jɛ̀-kà-fɔ́
mise en garde jàasere
· jàgasere
· kàngari
· kàngarimadá
· kànkari
· kànkarimadá
mise hors de service làtiɲɛ
· làtiyɛn
misérable mìsikinɛ
misère kɔ̀li
· ɲáni
· ɲɛ́manɔgɔ
miséreux kɔ̀libaatɔ
· màkaritɔ
· ɲɛ́nitɔlama
miséricorde mínsin
miséricordieux hínɛbaatɔ
· hínɛnci
· màkaribaa
· màkarinci
Missabougou Misabugu
Misséni Miseni
mission cí
· cídenya
· kɛ́ci
mission de prophète kíraya
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali Minusima
· MINUSMA
Missira Misira
mite alimentaire ɲɔ̀dunntumu
mi-temps mitan
Mitragyna.inermis jún
Mitt Romney Miti Oromeneyi
MNLA Ɛmɛnela
MNT1 -la
· -na
MNT2 -lata
· -nata
mobilisation wúli-kà-jɔ̀
· wúlikajɔ
mobylette móbilɛti
· póponin
· pɔ̀pɔnin
· pɔ́pɔnin
mode sánga
· sángawuli
MODEC Modɛki
modèle bólo
· sèn
· tàamashyɛn
· tàamasiyɛn
· tàamasyɛn
modeler dá
· dán
modérateur fɔ́kabɛnna
modérateur d'une conférence kúmatigi
modérer súmaya
modeste kùncɛdɔgɔ
· kùncɛdɔgɔman
modestie kùncɛdɔgɔya
· màjigin
· màjigin
· màlo
· ɲɛ́malo
· sáamɛ
· sáamɛya
· yɛ̀rɛmajigin
modifier fàlen
moelle nsɛ́mɛ
· nsɔ́mi
· sɛ́mɛ
· sɔ́mɛ
· sɔ́mi
moëlle nògo
· nùgu
moelle d'arbre kɔ́nɔnogo
· kɔ́nɔnugu
moelle des tiges fùru
moëlle épinière kɔ́kolosɛmɛ
moelleux màganman
moeurs bálo
moeurs actuelles bìdenya
Mogadiscio Mogadisho
moignon d'oreille tlókurun
· túlokurun
moignon de main bólokuru
· bólokurun
moine káluwamɔgɔ
moineau jèburunin
· jèferelen
· jèfurulen
· jèkurunin
· jìbirilen
· jɔ̀kɔ̀ɔnin
· ncìfèrelen
· njèfurulen
mois kálo
mois de la grossesse kɔ́nɔyɛlɛma
mois de la Tabaski sélibakalo
mois du ramadan sélidenninkalo
Moïse Moyizi
moisir búgun
· dúgun
· fún
· sóro
moisissure búgun
· dúgun
moisson kànnikɛtuma
moissonneur kànlikɛla
moitié cɛ́fɛɛrɛn
· cɛ́fyɛrɛn
· tíla
· tílan
· tílancɛ
· tlá
molaire tàga
· tàgaju
· twàju
Moldavie Mɔlidawi
mollasson tákurun
· tòseri
mollesse lògolagaya
mollet dɛ̀sɛ
moment dákun
· hákɛ
· sɔ̀n
· tùma
· tùmana
· wáati
· wágati
· yɔ́rɔ
moment même yɔ́rɔnin
momordique bàngɛyɛ
· bàngɔyɔ
mon
mon Dieu! ìhí
Monaco Monako
monastère káluwaso
monde díɲɛ
· díyɛn
· dúniya
· dúnuɲɛ
· dúnuya
· dúɲa
· jíɲɛ
· jyɛ́n
mondial mɔnjali
Mongolie Mɔ́ngoli
Monimpébougou Mɔninpebugu
moniteur mɔnitɛri
monnaie fàlen
monogame mùsokelentigi
Monrovia Mɔnrɔviya
· Mɔrɔbiya
monseigneur mɔnsɛɲɛri
Monsieur cɛ̀mɔgɔ
· dán
· ná
mont de Vénus késekèle
· kèsekèle
montagne kùlu
montée praticable yɛ̀lɛnda
monter gírinya
· grínya
· ɲánga
· wíli
· wúli
· yánga
· yánkan
· yɛ̀lɛn
monter de toutes pièces sógolon
· sógoo
monter sur yɛ̀lɛn
montre dónjatelan
· dónjatilan
· mɔ́ntɔrɔ
· mɔ́nturu
montrer jìr'
· jìra
· màjìra
· ɲási
· yìra
montrer dents gàsaki
· kàsaki
· nkàsaki
montrer l'exemple à mìsaliya
montrer sa détermination cánkala
· cánkalan
monture dònfɛn
· yɛ̀lɛnbagan
monument moniman
Mopti Móti
· Mɔputi
· Mɔ́ti
moquerie ɲàgari
· ɲàngari
· ɲànkari
MORASMA Morasima
morceau fɛ́ɛrɛn
· fɛ́rɛlɛn
· fɛ́rɛn
· fyɛ́rɛn
· fyɛ́tɛrɛn
· kùn
· kùnkurun
· kùru
· kùrun
· pɛ́ɛrɛn
· wàlon
morceau de potasse sɛ́gɛkisɛ
morceau, unité, élément kùn
morceaux mɔ́ɲɔmɔɲɔ
morceaux de tiges (Portulacea sp ?) entrant dans la composition de l'encens sárakatanɛ
· sárakatani
mordiller ɲàkiɲàki
· wàasi
· wàgasi
mordiller à l'hameçon kɔ́ri
mordre cín
· kín
morgue sùbon
· sùso
Morila Mórila
mormose bàngɛyɛ
· bàngɔyɔ
mors kàrafe
morsure cínda
· cínnida
morsure de serpent sàcinda
mort jàlan
· lábanko
· sà
· sàli
· sàya
· tùmase
mort définitive békubeku
· bɛ́kubɛku
mort jeune gèrenkari
· gwèrenkari
mort prématurée sàjoona
mort subite sàjoona
mortalité infantile dénjɔbaliya
· dénsaya
mortel sàbaa
· sàta
mortier bɔ̀gɔ
· bɔ̀gɔti
· bɔ̀gɔtoli
· bwà
· kòlon
· kúlukulu
morve bɔ̀rɔkɔ
· núji
· núnji
morve séchée núbo
morveux nújibɔ
· núnjibɔ
Moscou Mɔsuku
mosquée mìsiri
mossi mɔ̀si
mot dáɲa
· dáɲɛ
· kúma
· kúmaden
mot composé dórogolen
mot d'emprunt dáɲɛsure
mot d'ordre d'attaque dònkan
mot de passe dònkan
· tɛ̀mɛkan
mot de présentation dànnatigɛli
moteur mótɛri
· mɔtɛrɛ
· mɔtɛri
motif ɲá
· ɲɛ́
motif d'entrer dònkun
motif de mettre un habit dònkun
motif valable jɔ̀kan
moto bòlifɛn
· móto
moto à trois roues kátakatanin
moto-culteur motokilitɛri
motoculteur sɛ̀nɛkɛmasin
motocycliste bòlifɛntigi
motopompe motopɔnpu
moto-pompe jísamamasin
motte de terre bɔ̀gɔden
· bɔ̀gɔkuru
· gɔ́ngɔrɔ
· gɔ́ngɔrɔn
mou màa
· màga
· màgan
· màganman
Mouammar Mohamarali
· Mohamari
· Muhamari
mouchard fàna
mouchardage fànaya
mouche bílen
· blén
· dímɔgɔ
· dímɔgɔ
· límɔgɔ
mouche commune bílenmɔgɔ
mouche tsé-tsé dɛ́n
moucheron dɛ́n
· múrumurulen
· nkɔ̀nɔ
· wélewele
· wólowolo
mouchoir núcɛlan
· núfyɛlan
mouchoir de tête kùnnajala
· kùnnasirilan
· kùnsirilan
moudre cɛ̀n
· kɛ̀n
· sí
mouillé jíma
mouiller dáji
· ɲígin
· súma
· súmaya
moule wúgu
moulin à mil ɲɔ̀silan
moulin à paroles dálateli
Mounia Muniya
Mountougoula Muntugula
mourant nímakarantɔ
· sàbaa
· sàbaatɔ
Mourdiah Muruja
mourir bán
· bì
· bìn
· dátunu
· fáatu
· fátu
· kɔ́sègin
· ɲɛ́kúnu
· ɲɛ́túnu
· sà
· sómayɛlɛma
· sósègin
· tó
mousquet bɔ̀nkaju
mousse fàlaka
moustache dálasi
· dási
· núdalasi
· núkɔrɔsi
· núnkɔrɔsi
· núnkɔrɔsii
moustiquaire sánge
· sánke
moustique sòso
mouton sàgasogo
· sàgasogo
mouton à laine yúguba
mouton à tête et pattes noires wárasaga
mouton de case bárasaga
mouton du Sahel bálibali
· bálibalisaga
mouton sacrifié à la Tabaski làhiya
· làya
mouvement charnel kùlusijala
mouvement circulaire múnumunu
· múnunmunun
mouvement de tête kùnfirifiri
Mouvement des Rasta du Mali Morasima
Mouvement islamique de l'Azawad Ɛmiya
Mouvement national pour la libération de l'Azawad Ɛmɛnela
Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest Mújawo
· Múzawo
Mouvement pour un destin commun Modɛki
mouvement rastafari Arasita
mouvement vif kúrubɛkurubɛ
mouvette múnunan
moyen cɛ́mata
· cógo
· cóko
· dàbali
· dàbari
· dɛ̀bɛli
· fɛ̀ɛrɛ
· fyɛ̀rɛ
· hákɛlama
· hákɛrɔma
· mánkan
· mìnɛbolo
· nàsira
· wála
· wálan
moyen d'existence sɔ̀rɔda
moyen de réussir ɲàda
moyen de transport kúnun
· kúrun
moyenne hákɛ
moyens sé
Mozambique Mozanbiki
MPyè npyɛ̀
muance gírinyali
mucilage nɔ́gɔ
· nɔ́gɔlan
· nwánan
mucilagineux níkiti
· nɔ́gɔman
mucus yìrikiyiriki
· yìriyiri
mue fòolo
muet bóbo
· dágeren
· dágweren
· dántan
muezzin mìsiriweelela
· mìsiriwelela
mugir kóoro
Muharram jɔ̀nminɛ
MUJAO Mújawo
· Múzawo
mule fàlibamuso
mulet fàliba
· sòfali
multiculteur cábɛɛkɛ
· cíwara
· cíyabɛɛkɛ
· sàribilennin
· sàriblennin
multiple kùnnasigi
multiplication cáya
multiplier báwolo
· cáya
· jíidi
· lácaya
· sìgiyɔrɔma
· yíidi
Mungos.mungo ŋɛ̀nsɛn
· ŋɛ̀nsɛnkalan
muqueuse ntùrutibilen
mur d'enceinte kánjan
· kányan
mur d'une bâtisse dɛ̀nɛ
· dɛ̀nɛn
mûrir kɔ́gɔ
· kwá
· mɔ̀
murmure dájukɔrɔkuma
· sɛ́gɛ
· sɛ́gɛn
murmurer ŋùnuŋunu
Musa paradisiaca bàranda
Musa.paradisiaca nàmasa
musaraigne ncìcàndùgutigi
muscle fàsa
· pàsa
muscles dorsaux kɔ́juru
museau dákala
· dákalama
musicien fɔ́lifɔla
· fɔ́likɛla
musique fɔ́li
musique des chasseurs dònsofɔli
musique Songhaï Taganba
Musophaga.violacea nkàcɔn
musulman àlisilamɛ
· móri
· mɔ́ri
· sìlama
· sìlamɛ
· sìlamɛden
musulman soufi bólojigin
mutilé fìɲɛmako
· fìyɛnmako
· fyɛ̀nmako
mutisme bóboya
· dántanya
mycose intestinale lèminanpo
myosite plantaire bɛ̀lɛtoli
myriade yíriga
· yírika
myrrhier trèfle jɛ̀lankùna
· jɛ̀lankunadi
mystère gìndoba
· gùndoba
mystérieux ɲɛ́dɔnbali
mystificateur kɔ́rɔtigɛla
mystifier kɔ́rɔtìgɛ
· málasa