Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

S - s

s'abaisser dùrugu
· dùuru
s'abattre fíri
· frí
s'abriter ládòn
· nádòn
s'abriter contre lámìna
· lámìnɛ
· lɔ́mìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
s'abstenir sɔ̀minɛ
s'accorder bɛ̀n
s'accouder nɔ̀ngɔnma
· nɔ̀ngɔnmasa
· nɔ̀nkɔnma
s'accrocher bálan
· gólogolo
· kólokolo
· kólonkolon
s'accroupir sònsoli
· sònsolima
· sònsori
· sònsoro
· sònsoron
s'adapter kú
· kún
s'adresser kánbɔ
· kánto
· màsàra
· sàra
s'adresser la parole kúmaɲɔgɔnya
s'affaiblir cɔ́ɔlɔ
· ncɔ́ɔlɔ
s'affairer kùrubɛkurubɛ
s'affaisser dóolo
· dòolo
s'affaler npàgi
· npàgon
· pàgi
· pàgon
s'affliger ɲɛ́nasìsi
s'agenouiller kínbirisin
· ɲɔ̀ngiri
· ɲɔ̀ngri
s'agiter córoko
· cɔ́rɔkɔ
· fàlifali
· fɛ́rɛfɛrɛ
· kírikiri
· pɛ́rɛpɛrɛ
· pɛ́tɛpɛtɛ
· súguti
s'agiter légèrement fòlokofalaka
s'agripper shwà
· sɔ̀gɔ
· swà
s'amuser kìribikaraba
· kùrubukaraba
s'apaiser kɔ́nɔsúma
s'appliquer bòli
· tími
s'appliquer au travail tíminandiya
s'approcher gàra
· gɛ̀rɛ
· gwàra
· gwɛ̀rɛ
· lɛ̀lɛ
· sùrunya
s'approcher à pas de loup ɲɔ́gɔri
· ɲɔ́ɔri
· ɲwári
s'approcher doucement bɛ́lɛn
s'approcher furtivement cɛ́ɛlɛ
s'approcher sans bruit yɔ̀li
· yɔ̀ɔli
s'appuyer bólomàda
· pín
s'appuyer contre téngu
· téngun
s'arrêter dájɔ̀
· dàn
· sɔ̀n
s'arrêter brusquement tùngurun
· tùnkurun
· tùnkurunma
· tùuru
s'asseoir bìsimila
· gɔ̀rɔ
s'asseoir 'en tailleur kónsɔ̀gɔ
s'asseoir négligemment npàgi
· npàgon
· pàgi
· pàgon
s'assoupir gìngɔn
· jìngɔn
· myɛ̀myɛ
s'attacher nɔ́rɔ
s'attacher à kànu
· kànun
s'attrister kɔ́nɔnakàsi
· kɔ́nɔnakasi
s'ébattre dans kùruba
s'ébattre dans l'eau bùnsan
s'échapper flá
· npòloki
· tíla
· tílan
· tlá
s'éclaircir ɲɛ́majɔ̀
s'écouler bòli
· kɔ́lɔkɔlɔ
s'effondrer ntòolo
s'efforcer gɛ̀lɛya
· gwɛ̀lɛya
· jíjà
· jílajà
· kára
· kɛ́rɛtɛkɛrɛtɛ
· tán
s'efforcer de báman
· bánban
s'efforcer de marcher tɛ̀ɛtɛɛ
· tɛ̀rɛntɛrɛn
s'égarer fìl'
· fìli
· flì
s'élever ɲánga
· yánga
· yánkan
· yɛ̀lɛn
s'éloigner jàma
· jàman
· jànfa
· kɔ́mayɛ̀lɛma
· kɔ́mayɛ̀lɛma
s'emparer de cɛ̀
s'empresser à parler dálateliya
s'en aller fɔ̀lɔkɔ
· wíli
· wúli
s'en remettre dàani
· dànkaniya
· dànkannaya
· dànkunnaya
· dàŋaniya
· dɛ̀ngɛnɛya
· dɛ̀nkɛlɛnya
· dɛ̀nkɛrɛnya
· mìna
· mìnɛ
s'en sortir b'
· bɔ́
s'endetter kándòn
s'énerver kàlikali
· kàmikami
s'enfuir bòli
· félefele
· félenfelen
· fyéfye
· ɲɛ́mabòli
s'enfuir brusquement gán
· gwán
s'enfuir de justesse pòrogoto
· pòrokotó
s'engager kándòn
· kɛ́rɛtɛkɛrɛtɛ
· sèndòn
s'engouffrer fólonkòto
· gólogolo
· kólokolo
· kúlukulu
· kúlukulu
· súgusugu
· súgusuguma
s'enquérir kómaɲìninka
s'enrouler tnɔ́tnɔ
· tɔ́nɔtɔnɔ
s'entasser kóron
s'entendre bɛ̀n
s'entêter dárɔgɛ̀lɛya
s'envenimer tòli
s'envoler wíli
· wúli
s'épanouir yéri
s'éprendre jàrabi
s'éreinter nágasa
s'escrimer dòsokodosoko
s'essuyer la bouche dálacɛ̀
s'étaler nkàsaki
s'éteindre láfin
· sà
s'étendre sɛ́ɛnɛ
· shéne
· shyéne
· syéne
s'étirer lásama
· máana
· máanabɔ
· mɔ́ɔnɔ
· mɔ́ɔnɔbɔ
· rɔ́sama
s'étonner kába
s'évanouir kìrin
s'éventer sáfo
· ságon
s'évertuer nágasa
s'exciter jáma
· jáman
· múguri
· súguba
· súgubɛ
s'exciter au travail mɔ́nɛ
· múnɛ
s'exhiber cánkala
· cánkalan
s'exiler ɲɛ́mabòli
s'expliquer dànnátìgɛ
· dàntìgɛ
s'habiller lábɛ̀n
· rɔ́bɛ̀n
s'habituer kólokolo
s'harmoniser avec bɛ̀n
s'impatienter kɔ́rɔtɔ
s'impliquer sèndòn
s'imposer physiquement cánkala
· cánkalan
s'imprégner d'humidité ɲógan
s'infecter tòli
s'inquiéter jɔ̀rɛ
· jɔ̀rɔ
s'interposer bàlamini
· bànamini
s'obstiner bálan
· fàsaya
s'obstiner à nier fàsa
· fàsan
· pàsa
s'occuper lámàra
s'occuper la bouche" en attendant le repas dálamàa
· dálamàga
s'orienter ɲɛ́sin
s'ouvrir yéri
s'ouvrir en craquant fóron
s'oxyder wùgu
s'unir kàfo
s’abonner bàkurubasàn
· bàkurumasan
s’accouder gúnban
s’écrouler wùru
· wùuru
s’effondrer wùru
· wùuru
s’efforcer tɔ́ntɔn
s’embourber córon
s’occuper sérieusement tà
Saba.senegalensis sàban
Sabéen saabiina
· saabina
sable cɛ̀n
· cɛ̀n
· cɛ̀ncɛn
· cɛ̀ncɛn
· kɛ̀ɲɛ
· kɛ̀ɲɛ
sable de rivière bácɛncɛn
sabot ntɔ́rɔn
saboter bòsobasa
· bósoboso
saboteur cɛ́nnikɛla
· tíɲɛnnikɛla
· tíyɛnnikɛla
sabre npàn
sabre large ntɛ́lɛ
· tɛ́lɛ
sac bɔ̀ɔrɛ
· bɔ̀ɔrɔ
· bɔ̀rɛ
· bɔ̀rɔ
· bwɛ̀rɛ
· jɔ̀bɔrɔ
· sáki
sac à main bólolabɔrɛ
· bólolabɔrɔ
sac à objets magiques sása
sac de selle gànfaa
· gwànfaa
sac en peau fóroko
sac en plastique túnga-ma-diya-n-na
sac plastique mánanin
Saccharum officinarum tímikàla
· tíminkàla
Saccharum.officinarum mánkàla
sacoche npálan
· sàkɔsi
sacoche à talismans tón
sacrebleu múgɛde
sacrificateur fàabaa
· fàgabaga
· jírisɔnna
· kántigɛla
· mùrukalatigi
· sɔ́nnikɛla
sacrifice sɔ́nni
sacrifier fàa
· fàga
sacrilège álakota
Sadiola Sajola
· Sajɔla
Safar dɔ̀nbamakɔnɔ
Safo Safo
Sagabala Sagabala
Sagabari (Kita) Danyɔgɔ
· Danyɔkɔ
sagacité hákilidiya
Sagamandjan Sagamanjan
sage hákilima
· hákilitigi
sage-femme jìginnimuso
· mùsojiginna
· tìnminɛmuso
sagesse hákili
· hákilimaya
· hákilitigiya
Sahara Sáhara
· sáhelikungo
Sahara Occidentale Sáhara Ɔkisidantali
saillie ngìrin
· nkìrin
saillir gòsi
· gɔ̀si
sain kɛ́nɛ
· kɛ́nɛman
· ɲì
· sániman
· sánuman
saint nàbi
· nàbila
· nàbilayi
· sàyiba
· sénu
· sénuman
· wàliju
saint du ciel àlijinɛden
· àrijanaden
saint homme kàngaran
Saint-Denis Sɛndeni
sainteté sénuya
· wàlijuya
Saint-Louis Sɛnluwi
saison tùma
· tùmana
saison de l'arrêt des pluies fónɛnɛmakɔnɔ
saison des pluies sánji
saison froide fó
· fónɛnɛ
saison sèche tìlema
· tlèma
saisonnier sùruga
· sùruka
Sakiliba Sakiliba
Sàko Mangala
· Màngara
Sakoyiba Sakoyiba
salade salati
salade d'eau kɔ̀baga
salaire hákɛ
· sàra
· tìgɛ
salarié sàratala
sale dàngatɔ
· nɔ́gɔ
· nɔ́gɔman
· nwá
saleté nɔ́gɔ
saletés d'une plaie sògosu
saligaud nɔ́gɔtɔ
salir díridara
· fòlokoto
· fúsuku
· gèse
· lánɔgɔ
· mànɔgɔ
· ngèsen
· nɔ́gɔ
· nɔ́rɔgɔ
· nɔ́rɔkɔ
· nɔ́rɔngo
· nwá
· ɲɛ́manɔgɔ
· ɲɛ́manɔgɔfi
· ɲɛ́manɔgɔsin
· ɲɔ̀gɔri
· rɔ́nɔgɔ
salir avec de la poussière fúguri
Salisbury Solsiburi
salive dáji
· nɛ̀kɔrɔji
· nɔ́gɔji
salive dégoulinante dájifolofolo
salive du serpent cracheur ɲáaji
Saliya Sàlíyà
salle de séjour fánfan
· pánpan
Salo Salo
Salomon Salomɔn
salon de coiffure salon
Salon International de l'Agriculture Siyagiri
· SIYAGRI
salpêtre dùgusɛgɛ
· sɛ́gɛ
saluer fò
saluer l'après-midi wúlalafo
saluer le matin sàgoma
· sɔ̀gɔma
· sɔ̀gɔmafo
salut cé
· cɛ́
· kísili
· màrahaba
· màrhaba
· nbá
· nsé
· nsɛ́
· únba
· únse
· yɛ̀rɛsɔrɔ
· yó
salut à un (heureux) chasseur dàansɔgɔ
salutation dàan
· dànga
· fòli
· sálamalekun
salve d'honneur fúfu
· fúgu
· fúgutigɛ
Samakɛ Káane
· Kándɛ
· Kánte
· Kántɛ
Samako Samakɔ
Samanea.dinklagei kɔ̀nɛrɛ
Samaniana Samaɲana
samedi síbiri
samedi-soir samidisuwari
samogho sàmɔgɔ
Samokɛ Kásanbàra
Samory Touré Samori
Samuel Samuyɛli
San Pedro San-Pedoro
San, ville au Mali Sàn
Sanakaran Kònde
· Kɔ́ndɛ
Sanakarani Sankaranin
Sanando Sanando
Sanankoro Sanankɔrɔ
Sanankoroba Sanankɔrɔba
sanctifier sénuya
sanctionner ɲàkin
· ɲàngi
sandale pɛ́tu
· pɛ́tupɛtu
· sàbara
· sàmara
· sànbara
Sando Sando
sandow mánajuru
sang bási
· jòli
sang actif jòliman
sang coagulé jòlisu
sang d'un hématome jòlisu
Sanga Dunyo
· Kojo
Sangare Sídìbe
· So
· Sow
·
Sangarebougou Sangarebugu
Sangarɛ Bagayogo
· Bagayoko
· Bàgayɔgɔ
sang-froid jàgɛlɛya
sanglant jòlima
sangle nùgure
· nùgurɛ
sangle de tension mɔ́sɔn
· mɔ́sɔnjuru
· nfɔ́sɔn
· nfɔ́sɔnjúru
· npɔ́sɔn
· npɔ́sɔnjuru
sanglot kàsikuru
sangloter dáfarakasi
· jínjin
· jíɲi
· ɲóro
· ɲóron
sangloter par à-coups sígisigi
sangsue mìlikiti
· nírikiti
Sanili Sanili
Sankaran Wùlare
Sanogo Jàra
Sanɔgɔ Jwàra
sans kɔ́
sans accord bɛ̀nbali
sans ajout kúlukùtu
sans ambages bɔ̀gɔladɔ́n
· bɔ̀gɔradɔ́n
· bɔ̀gɔrɔdɔ́n
· píya
sans ami kèlennamɔgɔ
sans bornes dànnkuntan
sans bouger sans bruit tíntintin
· títiti
sans branches ɲɔ̀nsɔnntan
sans bruit jɔ́yi
· jɔ́yili
· sésewu
· séwu
· yélekuyeleku
· yɔ́kɔyiyɔkɔyi
sans cesse kɔ́tɛɛ
· máratata
· mɛ́rɛtɛtɛ
sans compter kùnfɛ̀
sans condiment kúlukùtu
sans défaut fìyɛnntan
sans délicatesse búgayi
sans doigts ɲɔ̀nsɔnntan
sans effort nànamasumalen
sans énergie nàansanaansa
· nánsaalonansaalo
sans enfant dénntan
· kòna
· kɔ́nan
sans enfants dénwolobali
sans espérance jìgintan
sans façon búgayi
sans famille ɲɔ̀nsɔnntan
sans feuilles fúrantan
sans fondement jùlankolon
· jùrɔnkolon
sans force bárikantan
sans grain kìsɛntan
sans hâte kɔ́gɔsɔkɔgɔsɔ
· kɔ́ɔsikɔɔsi
· kɔ́ɔsɔkɔɔsɔ
sans importance ɲɛ́ntannci
· ɲɛ́tanci
sans intérêt kàlantan
sans limites dànnkuntan
sans mari cɛ̀ntan
sans mélange gɛ̀rɛgɛrɛ
· gwɛ̀rɛgwɛrɛ
sans mère bántan
sans microbe bànakisɛntan
sans motif sábuntan
sans parenté bálimantan
sans parole dántan
sans partenaire gána
· gánan
· gwána
· gwánan
sans péché jùrumuntan
sans pilosité aucune káaran
sans pitié hínɛbali
sans précaution kùnfɛ̀
sans profit nàfantan
sans propriétaire súre
sans raison dàliluntan
· dàluntan
· gánsan
· gwánsan
· kùnntan
· nànamasumalen
sans récompense bàrajintan
sans remède fúrantan
sans renommée tɔ́gɔntan
· twántan
sans répit búrututu
sans responsabilité kùnkontan
sans résultat fúfalaki
· fúufalaki
sans retour ncóroki
· ncɔ́rɔki
sans rien dire dálankolon
· dárɔnkolon
sans sauce bɛɲɛ
sans signification kɔ́rɔntan
sans solution dàliluntan
· dàluntan
sans souci kùnkontan
sans valeur fálaki
· fálakifalaki
· kìrikara
· kìsikasa
· lákolon
· lánkolon
· nánkolon
· rɔ́kolon
· rɔ́nkolon
sans vie búrɛburɛburɛ
Sanseveria.senegambica nkòmo
Sansevieria senegambica nkòko
Sansevieria.liberica ntóolenbaga
· ntóolenbwa
sans-gêne ŋánakiŋanaki
Sanso Sánso
sans-travail báarakɛbali
Santa Isabel Santa Isabɛl
santal rouge d’Afrique gèni
· gòni
· gwèni
santé kɛ́nɛmanya
· sáha
Sanzana Sanzana
saoul súlen
saouler kìribi
saper jùtìgɛ
· wùgu
sapotier tùbabusi
sapristi páti
· pátisagana
· pátisakana
· pátisakɛnɛ
· sákanapati
· sákɛnɛ
sarakolé màrakajalan
· màrkajalan
sarclage du mil ɲɔ̀kɔrɔbɔ
· ɲɔ̀kɔrɔsyɛn
sarcler kɔ́rɔba
· kɔ́rɔcì
· kɔ́rɔshyɛ́n
· kɔ́rɔsiyɛn
· kɔ́rɔsyɛn
· sán
· shíyɛn
· shyɛ́n
· síɲɛ
· síyɛn
· syán
· syɛ́n
sarcler avec pioche fálo
· fálon
sarcler légèrement yɔ́gɔri
sarcler une deuxième fois máfilan
· mánfila
Sarkidiornis melanota búnukorocɛ
· búnukurucɛ
satiété fá
satisfaction bólofa
· hínɛ
· mɔ́nɛ
· mɔ́nɛbɔ
· múnɛ
· sàhaba
· wàsa
· wàsadon
satisfaire ládiya
· lája
· nímisiwàsa
· ɲà
· ɲɛ̀
· ɲɛ́fa
· ɲɛ́mìnɛ
· ɲɛ́wàsa
· sáwa
· séwa
· sɛ́wa
· wàsa
satisfaire parfaitement hínɛ
satisfait wàsabaatɔ
· wàsabagatɔ
sauce ná
· náji
sauce à l'oignon jàbaji
sauce au gombo séché gánjalanna
· gwánjalanna
sauce d'arachide tìgana
sauce de feuilles ɲùguji
sauce des Songhaïs fákuwoyi
· fákwoyi
sauce mal préparée ngólomanaji
sauce sp nkénninji
· nkɛ́nji
sauce très visqueuse ndégu
· ndèku
saucisse sp wàyibara
saucissonnier sínjanba
sauf f'
· fó
· fɔ́
· fɔ́ɔ
· kɔ́
saupoudrer fúnfun
sause sp sàgasága
saut périlleux arrière kɔ́kankali
sauter gán
· gwán
· pán
· tà
sauter brusquement sáni
· sánti
sauter par dessus sàgon
sauterelle kókoyo
· nkòkoyo
· ntɔ̀n
sautiller cúncun
· ɲɛ́nkɛɲɛnkɛ
· ɲɔ́nkɔɲɔnkɔ
· pán-pán
sauvagerie wáraya
sauve-qui-peut yɛ̀rɛɲini
sauver kísi
· lákisi
· látila
· látla
sauveur kísibaa
· kísibaga
savane dense bíntu
savant dɔ́nnibaa
· dɔ́nnibaga
· dɔ́nnikɛla
· kódɔnbaa
· kódɔnbaga
· kódɔnna
savoir dɔ́n
· dɔ́nni
· kódɔn
savoir se servir de ɲɛ́dɔn
savoir-vivre ádamadenya
· hádamadenya
· ládamu
· màaya
· mɔ̀gɔya
· nádamu
savon fìnikolan
· kòlan
· sàfinɛ
· sàfunɛ
savon à base de beurre de karité sɔ́da
· sɔ́dɛ
savon à base de soude caustique sɔ́da
· sɔ́dɛ
savon local sɔ́da
· sɔ́dɛ
savon traditionnel sɛ́gɛ
Savorgnan de Brazza Saworigan da Baraza
savourer lentement de la nourriture dɛ̀gɛdɛgɛ
savoureux tími
· tímiman
Sayon Sayɔn
SBJV k'
· ka
scarification sur la tempe ou la joue tàmanfara
scène ɲɔ́gɔlan
· ɲɔ́gɔlɔn
schéma théorique táabolo
schiste sisiti
science dɔ́nko
· dɔ́nni
· dɔ́nniya
· siyansi
sciences occultes dómaya
scier kàka
scintiller mánamana
· mɛ́gɛmɛgɛ
· mɛ́nɛmɛnɛ
· yéerun
· yégeru
· yégerun
· yélekeyeleke
· yélekuyeleku
· yélenku
· yɛ́gɛyɛgɛ
sciure jíribuguri
Sclerocarya.birrea nkùna
· nkùnan
Scopus umbretta téenta
· téentanin
· téntanten
scorbut nàmantɔrɔkɔ
scorie nɛ̀gɛbo
scorpion jaunâtre búntèni
· búntènin
· nkɔ̀sɔn
scorpion noir jànkamu
· jɔ̀ngɔmɔ
· jɔ̀nkɔ̀mí
scribe sɛ́bɛndɔnbaga
scribouillard sɛ́bɛnnikɛla
sculpter dɛ́sɛ
· dɛ́sɛn
sculpteur jíridɛsɛla
sculpture jíridɛsɛ
· jírimàanin
· jírimɔ̀gɔnin
se
se bagarrer gìrigara
se balancer fìiniifaana
· fìlifala
· fìnifana
· lònbolanba
se battre súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
se blottir bùgu
· bùgun
· kɔ́sɔn
· méru
· mérun
· mɔ́sɔ
· mɔ́sɔn
se bousculer tùntun
se buter càn
se cacher bíri
· brí
· dògodogo
· kùndògo
· ɲɛ́madògo
se calmer láfiɲɛ
· láfiɲɛbɔ
· láfiyɛn
· màntɔ
· màntɔn
· màsìgi
· náfiɲɛ
· náfiɲɛbɔ́
· náfiyɛn
· ɲɛ́majɔ̀
· rɔ́fiyɛn
· sábali
se ceindre cɛ́sìri
se charger de dùrugu
· dùuru
se chauffer jà
se comporter en célébrité sángawuli
se conformer tílen
· tlén
se consumer lentement fúgufugu
se contenter dàn
· wàsadòn
se contorsionner bìnibini
· bìnimini
se contracter tɔ̀n
se contredire fɔ́
· fɔ́nkɔɲɔgɔnya
se convertir túubi
se cotiser bólomafara
se coucher bì
· bìn
· d'
· dá
se courber bíri
· brí
se couvrir mírikimaraka
se croire très fort kába
· káfa
se dandiner dùgudɛgɛ
· jìngijanga
· lèngelanga
se débarrasser de màbɔ
se débrouiller dɛ̀ɛndɛɛn
· dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
se déchirer fùrufàra
se décomposer kùmuya
· tòli
se dédire cɛ̀
se défier de síg'
· síga
· sígi
· tìg'
· tìgɛ
· tìkɛ
se défouler mɔ́nɛ
· múnɛ
se déhancher lònbolanba
se démancher gán
· gwán
· ŋúna
se démener dɛ̀ɛndɛɛn
· dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
se dépêcher jógojogo
· kálanya
· kálaya
· kálaya
· súguba
· súgubɛ
· téliya
· tɛ́liya
· wùrawura
se déplacer pesamment búlayibulayi
se dérober wɔ̀lɔmɛ
· wɔ̀lɔnbɛ
se désagréger yòboyaba
se désaltérer mìn
se détacher et tomber wòlowolo
se détendre máanabɔ
· mɔ́ɔnɔbɔ
· ntòolo
se détendre brusquement cáron
se détourner kálamada
· kɔ́sin
se développer gɛ́lɛkɛ
· wàra
se déverser fíri
· frí
se dévoiler kásabɔ
se diffuser máɲamaɲa
· ŋáɲaŋaɲa
se diriger kùnda
· kùnsin
· kùntilen
se diriger à sɛ́gɛrɛ
se diriger droit sín
se disperser wàyan
· wùyan
se disputer jìgin
se dissoudre wàyan
· wùyan
se donner de la peine màgan
· màgwan
se donner entièrement látɛ̀mɛ
· látɛ̀mɛn
se fâcher dími
· dímin
· dùsu
· fítinɛ
· fújeni
· fújunɛ
· fújunu
· fúnjeni
· fùnteni
· fúnu
· fúnun
· fùruku
· jáma
· jáman
se faire l'avocat de sòonadòn
· sòrona
· sòronadòn
· sòronalidòn
· sùrunadòn
· sùrunalidòn
se faire musulman sáli
· séli
· sɛ́li
se faire petit kɔ́sɔn
· mɔ́rɔmɔrɔ
se faner fɔ̀sɔn
· fɔ̀sɔnfɔsɔn
· npɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔnpɔsɔn
se faufiler fɔ́gɔbɛfɔgɔbɛ
· mɔ́rɔmɔrɔ
· mɔ́sɔ
· mɔ́sɔn
se fiant en Dieu wàkalinci
se fier wàkali
se former en épi tùtaan
· wólo
se foutre en l'air tácɛn
· tátiɲɛ
· tátiyɛn
se garder kɛ́rɛnkɛrɛn
· lásàgo
· lásàgon
· lásɔ̀n
· násɔ̀n
se généraliser fòrobaya
se goinfrer mɛ́lɛ
· mɛ́nɛ
se gonfler d'air fóolo
· fɔ́ɔlɔ
se hâter gàsaba
· kàsaba
· mára
se hisser téntegema
se jeter súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
· tòn
· tóron
se jeter (sur - kàn) bíri
· brí
se jeter sur dɛ̀rɛ
· dɛ̀rɛn
se joindre à fàra
se laisser aller lògolagaya
se laisser tenter tà
se laisser tomber cún
se lever wíli
· wúli
se lover kùru
se maîtriser lámìna
· lámìnɛ
· lɔ́mìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
se méfier jàntó
se mettre à bì
· bì
· bìn
· bìn
se mettre à l'affût dɛ́n
se mettre avec ardeur au travail cɛ́sìri
· dùsu
se mettre avec coeur ɲɛ́dòn
se mettre d'accord sárati
se mettre de côté dɛ́n
se mettre en colère mána
· mɛ́nɛ
se mettre en face kùntilen
se mettre en position de lutte càn
se mettre en travers bìnimana
se mettre un turban náamu
· námu
se montrer aimable màalandiya
· mɔ̀gɔlandiya
se montrer se cacher dɛɛrudɛɛru
se montrer supérieur à káana
se moquer jákabɔ
· láafu
· láfu
· lákari
· ɲàgaribɔ
· ɲàgarilabɔ
· ɲàngaribɔ
se moquer de láfu
se multiplier búgu
· búgun
se parer pári
se passer de ɲà
· ɲɛ̀
se passionner jàrabi
se pavaner bòdobada
· bùdubada
· dùgudɛgɛ
· dùgurudɛgɛrɛ
· fùgubefugube
· jáɲigijaɲigi
· ɲálon
· yáalon
· yálo
· yálon
se pelotonner múlunkutu
se perdre un par un búnumunu
se plaindre jɔ̀n
· kùnfɔ
· màkàsi
se planter kànkaran
se plaquer sur bàri
· bɛ̀ri
se porter candidat kánnabɔ
se poste immobile kànkaran
se précipiter bàlaka
· búluki
· fíri
· frí
· gíni
· gínin
· gírin
· góloba
· gólobasa
· gòro
· gòron
· kálabakalaba
· kúlu
· wɛ̀tɛ
se précipiter pour prendre tóron
se précipiter sur bàri
· bɛ̀ri
· pòron
se préoccuper ɲɛ́mada
se préparer kɔ̀nkɔn
· kɔ̀nkɔnma
se présenter kánbɔ
se presser cɛ̀
· kɔ́rɔtɔ
se produire b'
· bɔ́
se promener sènnabɔ́
· yáala
se promener à pied sènnayaala
se promener en flânant kàalakaala
se prosterner tùngurun
· tùnkurun
· tùnkurunma
· tùuru
se protéger màtànga
se quereller fítinɛ
se rassembler en très grand nombre déren
se réchauffer lájà
se refroidir kɔ́sà
se réfugier kùndògo
se régler mɔ́sɔ
· mɔ́sɔn
se réjouir kɔ́nɔnandiya
· múɲamuɲa
· múɲɛmuɲɛ
· ɲàa
· ɲàga
se rencontrer bɛ̀n
se renfrogner kùrukuru
se renseigner làhaalaya
· làhalaya
se renverser wálaki
· wálanki
· wóloki
se répandre búnbu
· búnbun
· máɲamaɲa
· ŋáɲaŋaɲa
se répercuter yìrindi
· yùru
· yùrundu
· yùuru
se reposer kɔ́raɲɔ
· kɔ́raɲɔn
· kɔ́rɔɲɔ́
· kɔ́rɔɲɔn
· láfiɲɛ
· láfiɲɛbɔ
· làfiya
· láfiyɛn
· làfya
· láɲɔ
· láɲɔn
· náfiɲɛ
· náfiɲɛbɔ́
· náfiyɛn
· rɔ́fiyɛn
· rɔ́ɲɔ
· sáha
· sɛ̀gɛnnabɔ
· sɛ̀gɛnnafiyɛn
se reproduire jíidi
· yíidi
se résigner kú
· kún
se retenir sɔ̀minɛ
· tɔ̀n
se retenir de tomber náki
se retirer b'
· bɔ́
se retourner kɔ́yɛ̀lɛma
· wálaki
· wálanki
· wóloki
se rétracter dálacɛ̀
se réunir mɔ́
se réveiller kúnu
· kúnun
· ɲɛ́matìgɛ
se révolter fàni
· jàrawu
· jàrawuya
· múruti
se rider fɔ̀sɔn
· fɔ̀sɔnfɔsɔn
· npɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔn
· pɔ̀sɔnpɔsɔn
se rincer la bouche dámuguri
se salir kóyokoyo
se séparer kɔ́mayɛ̀lɛma
· kɔ́mayɛ̀lɛma
se séparer de fára
se serrer mɔ́
se soucier káran
se stabiliser màki
se succéder fɔ́
se taire dádè
· dádèn
· dátara
· dè
· dè
· dèn
· jè
· màkùn
· màntɔ
· màntɔn
se tapir mɔ́ntɔ
· mɔ́ntɔn
se tordre bìnibini
· bìnimini
· gɔ̀lɔn
· gwɔ̀lɔn
· wɔ̀lɔn
se tortiller bìnibini
· bìnimini
se tourner kɔ́mayɛ̀lɛma
se traîner kòorokaara
· tɛ̀ɛtɛɛ
· tɛ̀rɛntɛrɛn
se trémousser múguri
· yúguba
se tromper fìl'
· fìli
· flì
se vanter jáma
· jáman
· wáso
· yàada
· yàda
se vautrer bìnibini
· bìnimini
se venger dímikɔrɔbɔ
Sébéninkoro Sebeninkɔrɔ
sec jàlan
· kásaki
· kɛ́sɛkɛsɛ
secco kàara
· kàarata
· kàrata
sèchement páwu
sécher fíyɛn
· fyɛ́n
· gɛ̀rɛn-gɛrɛn
· gwɛ̀rɛn-gwɛrɛn
· jà
sécheresse gɛ̀rɛngɛrɛn
· gwɛ̀rɛngwɛrɛn
· jà
· jíntanya
séchoir des noix de karité díbida
seconde ou troisième épouse fúrusiri
secouer jùnjun
· jùnyun
· kónkon
· màyigiyigi
· yàara
· yógoyogo
· yúguyugu
secouer avec force fɛ́rɛfɛrɛ
· pɛ́rɛpɛrɛ
· pɛ́tɛpɛtɛ
secouer de droite et de gauche fírifiri
· frífri
· yìgiyaga
secouer en tous sens yígiyigi
secourir bólomagɛn
· láhinɛ
· màgɛn
· màgwɛn
secours dɛ̀mɛɲini
· màgɛn
· nàfalan
secret gìndo
· gùndo
· jàkumakun
· yɛ̀lɛn
secrétaire sékeretɛri
· sɛ́kɛrɛtɛri
secrets sáabu
· sábabu
· sábu
secte musulmane tàrabiya
· tásabila
· tàsabiya
secteur sɛkitɛri
secteur privé kɛ́nyɛrɛye
Securidaca longipedunculata sàtɛ̀nɛ
Securinega.virosa / S.microcarpa nkólonìnjɛ́
sécurité básigi
· lákana
sédentaire kélensigi
sédiment bùru
sédiment suspendu bùruburu
séducteur kɔ́rɔtigɛla
· súnguruntigɛla
séduction cɛ̀tigɛ
· kɔ́rɔtigɛli
· nɛ́gɛnni
séduire kɔ́rɔtìgɛ
· kùnnacɛn
· kùnnatiɲɛ
· kùnnatiyɛn
· nɛ́ɛnɛ
· nɛ́gɛnɛgɛ
· nɛ́nɛ
Ségou Ségu
Ségoucoro Ségukɔrɔ
Segu Bamera
· Bamere
· Bánbèrá
· Dante
· Dantɛ
· Dawo
· Dawu
· Draba
· Kan
· Káne
· Kánɛ
· Kàtile
· Kɔrɛ
· Maale
· Màriko
· Sámàke
· Sámàkɛ
· Tangara
· Tankara
Séguéla Segɛla
seigneur Màari
· mákɛ
· Màri
· mátigi
sein kàra
· sín
· sínbara
seine bábɛnjɔ
séisme dùgukoloyɛrɛyɛrɛ
Sekhna Shekinɛ
· Shɛ́kina
· Shɛ́knà
· Syɛkinɛ
Sekoro Sekɔrɔ
sel kɔ̀gɔ
· kwá
sel fin kɔ̀gɔmugu
sel gemme málasa
sélection làtɔmɔ
sélectionner láwoloma
· rɔ́woloma
Sélestin Selɛsitɛn
Sélingué Selenge
selle kɛ́rɛke
· kɛ́rikɛ
· kílike
· kírike
· kírikɛ
selles bánakɔla
· kɔ́fɛtaa
selles grumeleuses et vertes bòɲɛɲɛ
sellier sákɛ
· sɛ́ki
selon kùnda
Sema Sema
semailles dànni
· sídon
semaine dɔ́gɔ
· dɔ́gɔfurancɛ
· dɔ́gɔkun
· dwá
· dwáfurancɛ
· dwákun
· jwá
· jwákun
· kùnbɛn
· kùnɲɔgɔn
· kùnɲwan
semblable bɔ́ɲɔgɔn
· màɲɔgɔnna
· ɲɔ̀gɔnna
· ɲwànna
semence sí
· síkisɛ
· sùmansi
semer dàn
· jùnjun
· jùnyun
semer à la volée séri
· sɛ́ri
· yéri
semer à sec nbàki
semer la discorde cɛ́fara
semer sur un champ non préparé nbàki
semeur dànnikɛla
· sérilikɛla
semeur de discordes sógan
· sógwan
semis dànni
semoir dànnikɛlan
· dànnikɛmasin
Sénégal Senegali
· Sɛnɛgal
· Sɛ̀nɛgali
· Sinagali
· Sinakale
sénégali cɔ̀rɔdabilennin
· jɔ̀kɔ̀ɔnin
senna occidentalis bànin-kɔ̀nɔ-ká-tìga
senne bábɛnjɔ
· básamajɔ
Sèno Seno
Sénou Senu
Sénoufo sɛ́nɛfɔ
· sínafɔ
· sínɛfɔ
· syɛ́nafɔ
sens kɔ́rɔ
· kùntilenna
· sí
· táafan
sens de l'honneur làadiri
· làdiri
sensation de boule káliya
· kɛ́liya
sente de gibier gàla
sentier battu fòlo
· fòndo
· fònfo
· fònfon
sentiments dùsukunnata
· kɔ́nɔko
· kɔ́nɔnafɛn
· kɔ́nɔrɔfɛn
sentiments d'affection nàmaya
sentinelle jɔ̀serelenmɔgɔ
· kɔ̀lɔsila
sentir kásabɔ
séparation dànfara
· fára
séparer láfara
· màfara
· wóloma
sept wólonfìla
· wólonfla
· wólonfùla
· wólonwùla
sept heures sɛ́tɛri
septembre sétanburu
· sɛ́tanbru
· sɛ́tanburu
septième wólonfilanan
· wólonflanan
· wólonwulanan
· 7nan
sépulcre kábru
· káburu
sépulture sùtara
· sùtura
SEQ dìyé
séquelle kɔ́lɔlɔ
· kɔ̀ɔlɔ
· kwɔ́lɔlɔ
séquelle de maladie kɔ̀ɔlɔ
· kwɔ̀ɔlɔ
sérénité hákilisigi
· hákilisigilenya
· jàsigi
sergent-chef sɛrizansɛfu
sérieusement sɛ̀bɛkɔrɔ
sérieusement! mɔ́rɔtɔtɔ
sérieux báman
· bánban
· sɛ̀bɛ
· sɛ̀bɛlama
· sɔ̀bɛ
serin du Mozambique cɔ̀rɔnin
· ncɔ̀rɔnin
seringue bìɲɛ
· bìyɛn
· píkiribara
serment báaya
· dáfalen
· jò
· kàlikan
serpent dùgumafɛn
· sà
· tɔ́nkalannin
serpent Causus rhombeatus fòrokofaraka
· fɔ́nfɔnnin
serpent Causus rhombeatus(?) bɛ̀lɛwɔyɔdunan
serpent Coluber dorri(?) kábanɛgɛlen
serpent d'eau jílasa
· jírɔsa
serpent Dispholidus typus ɲàjan
· túrɔɲajan
serpent Eryx muelleri ntómi
· ntómisa
serpent jaune námugulasa
serpent Leptotyphlops kábadensa
serpent Leptotyphlops sp dùguci
· kábanɛgɛlen
· kàlafɔnna
serpent Mehelya crossi kànkankan
serpent Naja haje nkòrongobilen
serpent Naja katiensis nkòrongoninkanfin
serpent Naja melanoleuca nkòrongoba
· nkòrongofin
serpent Naja nigricollis nkòrongofiyen
serpent Psammophis sibilans sàjɛ
serpent Rhamphiophis oxyrhynchus dábɔbònbonkɔ́rɔ
serpent Telescopus nfónjɛ
serpent Telescopus sp wòrofyɛn
serpent Typhlops kàlaci
· kàlafɔnna
serpent Typhlops punctatus dùguci
serpent Typhlops sp dùgukolosànin
serpent vert námugulasa
· nɔ́gɔlanjuru
· nɔ́gɔlansa
· nwánanjuru
· ɲùgujisa
serpentaire sàkùnu
serre sɔ̀ni
· sɔ̀nifara
· sɔ̀nin
serré ncɔ́ɲi
· ncɔ́yin
serrer cɔ̀ri
· cɔ̀rin
· dɛ̀rɛ
· dɛ̀rɛn
· dóroga
· dórogo
· dóroko
· gènde
· gène
· gɛ̀nɛ
· gɛ̀nɛ
· gɛ̀nɛn
· gɛ̀nɛn
· gɛ̀rɛntɛ
· gwène
· gwɛ̀rɛntɛ
· mɔ́sɔ
· mɔ́sɔn
serrer fort fèrin
· fèrun
· fɛ̀rin
serrer fortement cɔ̀rɔntɔ
· cɔ̀rɔntɔ
· ncɔ̀rɔntɔ
serrer les lèvres vers l'intérieur dáfòron
serrer vigoureusement kósikosi
serrure bàlábàlá
· kónbalabala
· kónsɔgɔbalabala
sérum básiji
· jísalasala
· sɔ̀rɔmu
serval mɔ̀lɔnkɔn
· mɔ̀nɔnkɔn
servante báarakɛden
· gàda
· gwàda
· màganna
· màgannamuso
· màgwanna
· màgwannamuso
servante de la nouvelle mariée fɛ̀taaden
serviabilité màaya
· mɔ̀gɔya
serviable kɔ́nɔnandi
service báarakɛda
· cákɛda
· cíyakɛda
· màgannaya
· sárawisi
· sɛ̀rɛwusi
· sɛ̀rɛwusida
· sɛ̀riwisi
· sɛ̀riwusi
· sɛ́riwusi
· sɛ̀riwusida
service administratif báarada
service funèbre sùko
service météorologique métewo
service militaire sàrawisi
· sàrawusi
service mutuel kótoɲɔgɔntala
· kó-tó-ɲɔ́gɔn-tá-lá
service public fòrobabaarada
serviette bólolabɔrɛ
· bólolabɔrɔ
servir kóro
serviteur báaraden
· màganna
· màgwanna
sésame bɛ̀nɛ
· bɛ̀nɛba
Sesamum indicum bɛ̀nɛ
seuil bìnakun
· dáɲɛkun
· sóda
seuil de la porte dákun
seuil relevé bànbali
· bànbe
seulement bá
· bán
· báni
· bánni
· dàma
· dàmanta
· dàmantan
· dànma
· dànmantan
· dɔ́rɔn
· jáati
· pé
Sévaré Seware
sévérité ɲɛ́kumuni
Seville Sewili
· Sewiyi
sevrage dábɔli
sevrer dábɔ
sexe bàrakɔrɔla
· kɔ́
· kwɔ́
· lásiri
· ncɛ̀gɛn
· tà-kà-yɛ́rɛkɛ
sexe de femme tòntogo
· tòntogonin
sexe de l'homme cɛ̀ya
· kɔ́lɔ
sexe de petit garçon sògonin
sexe des enfants sògo
sexe féminin dàtu
· ngúrimanguri
· tùtunin
sexe féminine mùsoya
sexe masculin kɔ́lɔ
· pénpèle
· pénpèlen
· wúlu
· yére
· yɛ́rɛ
sexualité fɛ́nko
si n'
· ní
· yáa
· yálà
· yálama
· yálì
· yálima
si bien que f'
· fó
· fɔ́
· fɔ́ɔ
SIAGRI Siyagiri
· SIYAGRI
Sibila Sibila
Sibiribougou Sibiribugu
sibling utérin sínjima
· sínjiman
Siby Sibi
sida fàsabana
· sída
Sidibɛ Bagayogo
· Bagayoko
· Bàgayɔgɔ
· Fònba
· Fɔ̀nba
· Jàkite
· Sàngare
· Sankare
siècle sànkɛmɛ
siège dága
· dáha
· gɔ̀mɛ
· kálakanin
· sìgilan
siège administratif fàamadugu
Sierra Leone Jàdakuru
· Jadakuru
· Sàralon
· Seraliyɔni
· Siyera Lewɔni
sieste tìleganfɛsunɔgɔ
sifflement de mépris npàra
· npɛ̀rɛ
· npɔ̀rɔn
· nsánpɔ̀rɔn
· pàara
· sánpɔ̀rɔn
siffler fóolo
· fɔ́ɔlɔ
siffler avec mépris súrundu
· súuru
sifflet de chasseur fìle
· flè
· sàngara
· sànkaran
signature bólonɔ
· bólonɔbila
signe cɛ̀nden
· tàamaseere
signe de l'égalisation kɛ́nyɛlan
signe de la soustraction dɔ́bɔlan
signe de malheur gàlomajira
· gàlomayira
· gwàlomajira
· gwàlomayira
signer bóloda
· bólonɔbìla
· tɛ́gɛnɔbìla
signification kɔ́rɔ
· kùntilenna
· máana
Sigui Sigi
Siguiru Sigiri
· Sigirin
· Síirin
Sikaso Benkali
· Dawo
· Dawu
· Màriko
· Sámàke
· Sámàkɛ
· Tangara
· Tankara
· Tògola
Sikasso Bánbà
· Síkaso
Sikoro Sikɔrɔ
Sikoro-Djitoumou Sikɔrɔ-Jitumun
Sikoroni Síkɔrɔni
· Sikɔrɔnin
Sila Jàanɛ
· Kámala
· Kàmara
silence màkun
· màntɔ
silex kɛ̀rɛbɔkaba
silhouette jà
sillon bè
· bì
· dànnisira
· nkála
· wálan
· wɛ́lɛ
· wɛ́lɛn
silo sílo
silo à noix de karité kɔ́lɔso
silure kònkonnin
· kòonin
· kɔ̀nɔkɔnɔ
· kɔ̀nɔkɔnɔnin
· mànɔgɔ
· npɔ̀liyɔ
· pɔ̀liyɔ
silure fumé cɛ́kùrulen
silure sp pɔ̀liyɔbilen
· pɔ̀liyɔfin
simple kùnkelen
simple d'esprit dáfaji
simulateur túgubaanci
· túgubaganci
simulie mɛ̀rɛndɛ
· mɛ̀rɛntɛ
sincère sɛ̀bɛ
· sɔ̀bɛ
sincérité dùsujɛlenya
· dùsukunjɛlenya
· kɔ́nɔnajɛya
· kɔ́nɔnanjɛya
singe adulte kònkɔrɔ
· kɔ̀nkɔrɔ
singe mâle kòn
· kɔ̀n
singe rouge sòla
· sùla
· wára
· wárabilen
singe rouge apprivoisé búbunin
· búbutiga
singe vert nkòba
· nkòbanin
Singo Sigo
singulier kélenya
sinon kɔ́ntɛ̀
· nóntɛ̀
· n'ó ntɛ́
· n'ó tɛ́
· nɔ́ntɛ̀
sinuosité dùlenya
· dùnnenya
sinusite kùnbabin
· kùnmabin
Sinzana Sinzana
Sirakorodounfing Sirakɔrɔdunfin
Sirakorola Sirakɔrɔla
Sisigo Dugansi
· Dukansi
· Dùwansí
sistre ngɔ́sɔnbara
· nkósonbara
· nkɔ́sɔkɔ
· nkɔ́sɔnbara
· nkúsunbara
Sitakili Sitakili
site Internet kùnnafoniso
sitôt gagné sitôt dépensé jèni-kà-ɲími
situation d'un lieu sìgida
situation de dépendance gàdaya
· gwàdaya
situation de groupe sɛ́rɛya
situation pénible lájura
· lɔ́jura
· lújura
situation pitoyable màɲumanko
situation primitive dábolo
six wɔ́ɔrɔ
sixième wɔ́ɔrɔnan
· 6nan
slip npògo
Slovaquie Silowaki
Smutsia.gigantea gɛ́tɛrɛ
· gwɛ́tɛrɛ
Sobek Sobɛki
sobriquet dùgulentɔgɔ
· túlontɔgɔ
· túlontwa
soc de charrue dàbakisɛ
· lɛ̀fɛ
sociable jèlimandi
· jòlimandi
social sosiyali
socialisme sosiyalisimu
· sosiyalisumu
société sosiyete
· tɔ́n
société bambara bámanana
Societe d'Exploitation des Produits Arachidiers du Mali SEPAMA
société d'initiation gàn
· gwàn
société de culture ngòonsoon
société de culture des jeunes filles jànkoci
société des hommes cɛ̀kunda
société initiatique kɔ̀ma
· kɔ̀mɔ
· kɔ̀mɔjan
· kɔ̀nɔ
société secrète dó
société secrete masculine Togofa tógofà
socle latéritique fárakolo
Socrate Sokarati
sodomie górijɛgɛninya
soeur bádenma
· bálema
· bálima
· bálimamuso
soeur aînée kɔ̀ɔmuso
· kɔ̀so
soeur jumelle fìlaninɲɔgɔn
Sofala Sofala
Sofara Sofara
Sogoniko Sogoninkɔ
soie kú
soif jíminnɔgɔ
· mìnaa
· mìndɔgɔ
· mìnnɔgɔ
soigner bási
· básiya
· fúrakɛ
· ládila
· ládilan
· ládla
· ládlan
· mɔ́sɔ
· mɔ́sɔn
soigneux bólolandi
soigneux de soi-même ɲànyɛrɛla
soi-même yɛ̀rɛbakun
· yɛ̀rɛkun
soir fìtirimagɛn
· fìtirimagwɛn
· sú
· tìlebinda
· tlèbinda
· wúla
· wùla
soixante bíwɔ́ɔrɔ
· màninkɛmɛ
soixante-dix bíwólonfila
· bíwólonwula
Sokobia Sokobiya
Sokolombougou Sokolonbugu
Sokorodji Sokɔrɔji
sol dùgu
· dùgukolo
· dùgumala
· dùgumana
· kɛ́nɛmana
Solanum lycopersicum dàanin
Solanum.aethiopicum jàgaro
· nkɛ̀yɛ
· nkɔ̀yɔ
· nkwɛ̀yɛ
· nkwɔ̀yɔ
soldat kɛ̀lɛcɛ
· kɛ̀lɛden
· kɛ̀lɛkɛcɛ
· kɛ̀lɛkɛden
· sàrawisi
· sàrawusi
· sòrodasi
· sɔ̀rasi
· sɔ̀rɔdasi
soldat d'élite kɛ̀lɛŋana
solder wɛ́ntɛrɛ
soldes dòn-kà-fílɛ
· wɛ́ntɛrɛ
soleil tìle
· tlè
soleil levant sínin
· sìmi
· sìni
· sìnitile
· tìlesini
solide gírin
· gírinman
· grín
· kólogɛlɛn
· kólogirin
· kólogwɛlɛn
· kóloma
solide et trapu géngeren
solidité gɛ̀lɛya
· gírinya
· grínya
· gwɛ̀lɛya
· kólogɛlɛya
· kólogirinya
solidité d'un lien déwu
solidité d'une attache ngáɲi
· ŋáɲi
soliloque kèlennakuma
soliste tɛ́rɛmɛlikɛla
solitaire kèlennamɔgɔ
solitude kélennato
· kélenya
solive pɛ́lɛ
· pɛ́lɛden
solive de four à karité díbiden
solliciter màkàsi
solliciter vivement déli
· dɛ́li
Solona Solona
solution cógo
· cóko
· dàliluya
· dàluya
· fɛ̀ɛrɛ
· fúra
· fyɛ̀rɛ
· làhaalaya
· làhalaya
· lásiri
solutionner ɲɛ́bɔ
Somalie Somali
sombre fìn
· fìnman
sombre et clair kála
· kálan
· kálanman
sommeil sìnɔgɔ
· sùnaa
· sùnɔgɔ
sommeil maladif kólonkariɲama
· wáraɲama
sommeil profond sùnɔgɔsu
sommet kùncɛ
· kùncɛmana
· kùntɛgɛ
somnifère (pop ) kùnbaba
somon de forêt kɔ̀sɔmɔ
somon de Guinée kɔ̀sɔmɔ
Somono sɔ̀mɔnɔ
Somonodougouni Sɔmɔnɔdugunin
son fɛ́lɛfɛlɛnin
· kán
· mànkan
son de gong ngálan
· nkólan
son de la voix kúmakan
sonde súruku
sonder súruki
· súruku
sonder une cavité súguba
· súgubɛ
songhaï kɔ́rɔbɔ̀rɔ
soninke Kɔ́ntawò
soninké soninke
Soninké màraka
· màrka
sonner kàsi
· kólokolo
Sonni roi Songhaï Soni
· Sonni
Sonny Sonin
soprano kángɛlɛn
sorcellerie dómaya
· sómaya
· súbaaya
· súbagaya
· súya
sorcellerie bienfaisante ɲàganya
· ɲɛ̀ganya
sorcier dóma
· ɲàngara
· ɲàngaran
· ɲànkara
· ɲànkaran
· sómaden
· súbaa
· súbaga
· súrɔmaa
· súrɔmɔgɔ
sorcier bienfaisant ɲàgan
· ɲàgwan
· ɲɛ̀gan
sorcière súmuso
sorgho gàjaba
· kènde
· kénìnge
· kérìnge
· nkène
sorgho blanc bìnbiri
· bìnbirin
sorgho hâtif sp ɲɔ̀ninfin
sorgho rouge jèlikaɲɔ
sorgho Sorghum cernuum cɛ́marifin
Sorghum caudatum jèlikaɲɔ
Sorghum officinarum háwusakala
Sorghum.gambicum kénìnge
· kérìnge
Sorghum.guineense gàjaba
Sorghum.margaritiferum kènde
· nkène
· ɲímikala
Sorgum bicolor, Sorghum gambicum, Andropogon sorghum bìnbiri
· bìnbirin
Soro Sóorò
Soroba Soroba
Sorona Sɔrɔna
sort kàla
· kùntere
· ɲà
sorte fásugu
· fásuguya
· mànfan
· násɔnya
· násugu
· násuguya
· sìgidama
· síya
sorte d'encens géninkunan
· gwéninkunan
· sárakatanɛ
· sárakatani
sorte d'entrave en bois qui sert à dresser les vaches kólonkan
· ngóolomantan
· nkólomantan
sorte d'hélice fɛ̀rɛn
sorte de couscous fɔ̀yɔ
sorte de tissu kánge
sorte de tresse cɔ́ncɔ
sorte de van lɛ̀fɛ
sortie bɔ́
· bɔ́li
sortie matinale sòlikabɔ
sortilège dàbali
· dàbari
· dɛ̀bɛli
· sìri
· sìrijuru
sortir b'
· bɔ́
sortir brusquement fúnti
sortir de réclusion sàalo
· sàlo
Soso Sòso
sot fágonbaatɔ
· fágonbagatɔ
· fákubaatɔ
· jùga
· náloma
· nálonma
Sotouba Sotiba
· Sotuba
SOTRAMA sótarama
· sótrama
sottise hákilintanya
· jùgaya
soubassement jùbila
· sóju
souche gùngurun
· gùnkurun
souche d’arbre dùguturu
souchet búnukorokwajɛ
· búnukurukwajɛ
souchet comestible ncɔ̀gɔn
· ncɔ̀kɔn
souci hámi
· hámina
· háminako
· háminanko
· káran
· kùnkan
soudainement fwánwu
· pérekete
soudaineté kárawu
· párawu
Soudan Sudan
soudard gètere
· gwètere
soude sɔ́da
· sɔ́dɛ
souder kùntùgu
· sude
soudoyer gú
· gún
souffle dálafiɲɛ
· dálafiyɛn
souffler fíyɛ
· fyɛ́
soufflet fánwolo
souffrance dími
· dímin
· dímiya
· fùrufara
· lájaba
· lájɛbɛ
· màntɔɔrɔ
· màntɔɔrɔya
· nímatɔɔrɔ
· tɔ́ɔrɔ
souffreteux jígisɔ
souffrir ɲáni
· ɲɛ́ni
soufi súfi
soufre kìbiri
· kìbiriki
· kìribi
· tínbrikikìribi
· tìnbiriki
· tìnbiriki
Sougoula Sugula
Sougoumba Sugunba
souhait dùbabu
· dùgawu
· sàgo
· sàko
souhaiter kísi
souhaiter la nouvelle année sàmɛsàmɛ
· sànbɛsànbɛ
souiller nɔ́gɔya
· nwáya
souillon bànyɛrɛye
souillure dàngatɔya
souillure morale nɔ́gɔlenya
soui-manga sìfeeredunkɔnɔnin
soulagement hákililatigɛ
soûler sú
soulèvement jɛ̀kawuli
soulever fálafala
· kɔ́rɔtà
· lákɔ́rɔtà
· wíli
· wúli
· yógolon
soulever au-dessus de la tête ɲánga
· yánga
· yánkan
soulever en partie dákɔrɔtà
soulever légèrement yónkon
souligner kɔ́rɔcì
Soumaïla Isimayɛli
· Ismayila
· Sùmayíla
· Sumayira
· Sumi
Soumangourou Súmanguru
· Súmanguru
Soumaoro Súmanguru
· Súmanguru
soumettre túubi
soumis túubibaa
· túubibaga
sounna súna
soupçon bìsigi
· síga
· sígana
· sígańná
· sígi
· sígina
· sígińná
soupçonner sòmi
· sɔ̀mi
souper súrafana
· súrɔfana
souple màa
· màga
· màgan
sourate sɔ́ran
· súran
· súratu
source fúnti
· ncɔ́ɔnɔ
· póyida
· sún
· súrundu
· súuru
sourcil ɲɛ́konkonnasi
· ɲɛ́konkonsi
sourd tlógweren
· túlogeren
sourire múgumugu
· yɛ́lɛmisɛn
souris ɲínɛ
· sóɲinɛ
sous kɔ́rɔ
sous la main bólokɔrɔ
sous oreille tlókɔrɔju
· túlokɔrɔju
sous-entendu kɔ́rɔ
· nìkuma
sous-estimer jɔ̀n
sous-préfet superefe
Sousse Susi
Soussou sòso
soustraction dɔ́bɔli
sous-vêtement jùkɔrɔdon
· kɔ́rɔbila
soutenir dɛ̀ɛndɛɛn
· dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
· dòndo
· dòndò
· dòndòn
· kɔ́kɔrɔdòn
· kɔ́kɔrɔmadon
· sènkɔrɔdon
· sènkɔrɔdondon
· sènkɔrɔmadɛmɛ
· sènkɔrɔmadon
· sènkɔrɔmadondon
· tègele
· tɛ̀ɛtɛɛ
· tɛ̀gɛlɛ
· tɛ̀gɛrɛ
· tɛ̀rɛntɛrɛn
South Western Township Soweto
soutien ntlóma
· ntúloma
· sɛ̀mɛjiri
soutien-gorge síngɛrɛntɛlan
· síntalan
soutirer nkàraki
· ntàragi
· ntàraki
souvenir ɲɛ́nɔ
souveraineté táya
Sow Lé
Sowete Soweto
Sparte Sipariti
spécial dànma
· kɛ́rɛnkɛrɛnnen
spécialiste fàamuyabaga
spectacle fílɛlifɛn
· flɛ́lifɛn
· ɲàa
· ɲàga
· ɲɛ́dendɔgɔjɔ
spermatozoïde làwajikisɛ
· làwakisɛ
sperme cɛ̀yaji
· jàrabiji
· làwa
· làwaji
· nègeji
· nɔ́gɔji
sphère kúlukùtu
· ntòla
spirale ngìrin
· nkìrin
splendide dárajama
Spondias mombin mìnkɔn
sport fàrikoloɲɛnajɛ
squelette fàrikolo
ST -baatɔ
· -bagatɔ
· -tɔ
stabilité jɔ̀lenya
stable ncɛ́kɛ
stade sitadi
Stade Stade
stade avancée de bilharziose dámajalan
· ntámajalan
stade de sport fàrikoloɲɛnajɛkɛnɛ
Stade Malien Sitadi Maliyɛn
stade omnisports Modibo Keïta Ɔminisipɔri
stade Ouezzin-Coulibaly Wɛnzɛn Kùlubàli
stagiaire kàlankɛla
STAT -lama
· -nama
station debout dɔ̀
· jɔ̀
· jɔ̀lenya
statuette jírimàanin
· jírimɔ̀gɔnin
· màanin
· mɔ̀gɔnin
statut jɔ̀sen
statut d'oncle maternel bɛ́ɛnkɛya
· bɛ́nkɛya
Sterculia.setigera kɛ̀ɲɛkòro
· kúngonsìranin
Stereospermum kunthianum sójirinin
Stereospermum.kunthianum mɔ̀gɔjiri
· mɔ̀gɔkolo
stérile bángebali
· bɔ̀rɔgɛ
· wólobali
stérilité bɔ̀rɔgɛya
· dénsɔrɔbaliya
· dénwolobaliya
· kɔ́nɔtabaliya
sternum dísikunkolo
stocker dálajɛ̀
stomatite dátiɲɛ
· dátiyɛn
store gɛ̀sɛngɛsɛn
· gwɛ̀sɛngwɛsɛn
strabisme kàlamana
· kàlamɛnɛ
Streptopelia.decipiens ntúfanbafin
Streptopelia.semitorquata ntúfanbafin
Streptopelia.senegalensis ntúfannin
Streptopelia.vinacea ntúfanninkanfin
Strongylosoma.(myriapodes) nkàn
structure linguistique kánkolosigi
Struthio.camelus kɔ̀nɔsogonin
· kɔ̀nɔsogonti
· kɔ̀nɔsogoti
stupéfier dàbaliban
· káana
stylet káalimu
· kálimu
subdivision bólofara
subir une opération ópere
subitement búgɛ
· búkɛ
· cóyi
· ncóroki
· ncɔ́rɔki
· púkɛ
suborner dágosi
· dágɔ̀si
· dágu
· dágun
subrepticement mɔ́lɔnti
· mɔ́lɔɔsi
· mɔ́lɔɔti
· mɔ́lɔti
substance acide kùmu
· kùmun
substance aigre kùmu
· kùmun
substance brillante mána
substance collante mána
substance élastique mána
substance molle múgu
substituer láabi
· lábi
substitut dòn-ká-tɛ̀mɛ
subventionner mùsaka
succès sánga
· sánsɔrɔli
· táɲa
· táɲɛ
successeur dánkan
· fɔ́nkɔ
· kɔ́maa
· kɔ́mɔgɔ
· kɔ́tigi
· nɔ̀kanda
· nɔ̀kansigi
· nɔ̀kanta
sucer mìn
· múgan
· súsu
sucette tákalagomi
suçoir dábɔlɔ
sucre súkaro
sud báɲanfan
· báyanfan
· wòroduguyànfan
Sud wòrodugu
Sudan du Sud Sudandisidi
Suède Siyɛdi
· Suwɛdi
sueur wɔ̀ɔsi
· wɔ̀si
· wɔ̀siji
suffire lábɔ
· nábɔ
· ɲà
· ɲɛ̀
· rɔ́bɔ
suffire à b'
· bɔ́
suffisance káfalenya
suffisant bɛ́rɛbɛrɛ
· fá
suffixe kɔ́farankan
· kɔ́nɔrɔ
suffoquer dùruntu
· dùuru
sufi súfi
suicidaire yɛ̀rɛfaanci
· yɛ̀rɛfaasu
· yɛ̀rɛfaganci
· yɛ̀rɛfagasu
suicide yɛ̀rɛfaa
· yɛ̀rɛfaga
suie nɛ̀ɛnɛ
suinter cɔ́ɔnɔ
· ncɔ́ɔnɔ
· yɔ̀ɔlɔ
Suisse Suwisi
suite kɔ́
· kwɔ́
suivant nàta
· nɔ̀kanda
· nɔ̀kanta
suivre dɔ̀dɔ
· jɔ̀jɔ
· nɔ̀bɔ
· nɔ̀mìna
· nɔ̀mìnɛ
· tùgu
suivre en cachette súrukutaama
sujet kɔ́maa
· kɔ́mɔgɔ
· kùn
· níkun
sujet d'inquiétude jɔ̀rɛnanko
· jɔ̀rɔnanko
sujet de pitié màkariko
· màɲumanko
Suma Bàngura
summum tánnifilafili
sunnite súnamɔgɔ
SUPER mà-
· màn-
superbe yɛ̀rɛwolo
supérieur kùnnasigi
· kùntigi
· siperiyɛri
supplication màɲumantɔkan
supplier déli
· dɛ́li
· màdeli
supplique déli
· dɛ́li
supporter kú
· kún
· kùrutìgɛ
· mùɲu
· mùɲun
· sɔ̀minɛ
supposer bìsigi
· bìsigiya
supposition bìsigi
suppurations cutanées tɛ́tɛ
suprême kɔ́dan
sur bála
· bálan
· kàn
· kánna
· kùn
sur tous les toits" (clamer) fúrututu
sur une action kàn
surdité tlógwerenya
· túlogerenya
surélever gòngolima
· kònkolima
surface dá
· fɛ̀rɛ
· fìyɛ
· fyɛ̀
· gèle
· gèlu
· gwèlu
· kɛ́nɛ
· ɲá
· ɲɛ́
surface plane pánpalan
· pánparan
surir bòrobara
surnom dùgulentɔgɔ
surnom de jeune homme kámalenbatɔgɔ
surpasser tɛ̀mɛ
· tɛ̀mɛn
surplomber ɲánga
· yánga
· yánkan
surplus fàrankan
· kɔ́
· kwɔ́
surprendre bàla
· bèleke
· ncògin
surprise bàla-kà-wúli
· tìlɛnńnàkó
surprise pénible hógi
· hóki
· hóku
surtout jàngó
· jànkó
· kɛ́rɛbɛtɛ
· sàngó
· sànkó
surveillance kàro
· làmara
· ɲɛ́mada
surveillant kɔ̀lɔsila
surveillante màɲamaga
· màɲimagan
· màɲɔmaga
surveiller dɔ̀dɔ
· jàntó
· jɔ̀jɔ
· kɔ̀lɔsi
· lákɔ̀lɔsi
· lásɔ̀n
· násɔ̀n
· sòlogɛn
survenir soudainement bàla
survivre b'
· bɔ́
susceptibilité ncɛ̀gɛn
· ncɔ̀gɔn
· ntɛ̀gɛn
susceptible dùsuba
· dùsumango
· ncɔ̀gɔntɔ
susciter láwili
· láwuli
suspecter bìsigi
· bìsigiya
suspendre búlon
· dìna
· dìndan
· dúlon
· gúlon
suspendre de travers báratu
Swartzia madagascariensis sámagàra
· sámagwàra
Swaziland Suwaziduu
· Suwaziland
syllabe kánɲa
· kánɲɛ
symbole jɔ̀njɔn
· tàamaseere
sympathique jèlimandi
· jòlimandi
sympatique kɔ́nɔnajɛ
· kɔ́nɔnanjɛ
Syncerus caffer brachyceros sìgi
syncope kìrin
syndicat sɛndika
syndrome immunodéficitaire acquis sída
synonyme kɔ́rɔɲɔgɔnma
syphilis dána
· npɔ̀rɔn
syphilis endémique dà
syphilitique dàtɔ
Syrie Siri
systole et diastole mɔ́sɔnkayoba
Syzygium.guineense.guineense kɔ̀ɲume
Syzygium.guineenses.guineense kɔ̀kisa