Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

T - t

tabac dóoli
· jànba
· nsíra
· síra
· tàba
tabac à priser tà-ń-kɔ́rɔ
· tànkɔrɔmugu
tabac en poudre síramugu
Tabaski séliba
tabatière npɛ́tɛ
· sírabara
· síranpɛtɛ
table tàbali
tableau kátimu
tableau noir wàlanba
tablette tabulɛti
tabou tɛ̀nɛ
· tìnɛ
· tnɛ̀
tabouret kúrun
tabouret de femme gɔ̀mɛ
tâche cá
· cíya
· dòni
taches lépreuses kàbabilen
· kàbablen
Tadmakka Tadimakatati
Tadmekka Tadimakatati
taekwondo tayikɔndo
Tafilalet Tafilale
Tagedimmanu - гриоты гриотов, кузнецов, кожевенников. Sunbunu
Tahiti Tahiti
taie jɛ́
· ɲɛ́jɛ
taille cɛ́kisɛ
· dàma
· dànma
· jɔ̀kun
· jɔ̀kundama
· kùndama
· kùnkɔrɔdama
· mɔ̀kundama
· sò
· sɔ́ɔrɔ
tailler cì
· dɛ́sɛ
· dɛ́sɛn
· kána
tailler grossièrement sálaku
· sɛ́lɛku
tailleur kálalikɛla
talc gáalamugu
· gwáalamugu
Taliko Talikɔ
talisman gírinńkàn
· ɲɔ́nɔ
· sáraka
· sárakafɛn
· sìkara
talisman de poche tɔ̀gɔfɛbila
talisman protecteur ngɔ́n
talle cɔ́rɔ
taller cɔ́rɔ
Talo Talo
talon sèntonto
· sèntontoli
· sèntonton
· tóntòlí
talon de fer kú
talus tíntin
Tamani Tàmani
· Tàmanin
Tamanrasset Tamarasɛti
Tamarindus.indica ntómi
tamarinier ntómi
tambour bàra
· bàraden
· bàwolo
· bɔ́n
· bɔ́nkolo
· dùnu
· dùnun
· jánbɛrɛ
· kólokolo
· kɔ́lɔkɔlɔ
· nkélenkelenbanin
tambour à deux faces kùnfilatu
tambour d'annonce gàngan
· gòngo
tambour d'eau jídunu
· jídunun
tambour de femme ntɛ̀gɛdunu
tambour de guerre túbàle
· túbàli
tambour fait d'un fut métallique bàri
· bàridunun
tambour principal cɛ́latigɛ
· cɛ́rɔtigɛ
tambour sp pérekunbanin
· píntin
· tántan
tambourin d'aisselle ntàma
· ntàman
tamis tàme
· tɛ̀mɛ
· tɛ̀mɛ
· tɛ́ntɛnnan
tamis en nylon lílɔntamɛ
· lílɔntami
tamis sp wárawara
tamiser sɛ́nsɛn
· tɛ́ntɛn
tamiser en secouant yógoyogo
· yúguyugu
tampon kase
· tanpɔn
tamponnement tánpɔlima
tamponner tánpɔ
· tanpɔn
· tù
· tùu
tam-tam bɔ́nba
· cíbaranin
· gòlo
· jènbe
· jùme
· jùnbe
· wòlo
tanner dógi
· dógin
· kólo
· kólon
tanneur wòlodogila
tante cadette báarɔ
· báncinin
· báncinin
· báninncinin
· báninncinin
tante maternelle cadette bɔ́lɔ
tante paternelle dénba
· tɛ́nɛ
· tɛ́nɛmuso
· tnɛ́
· tnɛ́muso
Tanzanie Tanzani
taon dɛ́n
· dɛ́nlɛn
taon noir nfúku
· npóko
Taoudenni Tawudeni
Taoussa Tawusa
Tapinanthus bangwensis dɔ́n
Tapinanthus.bangwensis ládɔn
tapis tàpi
tapis de selle kɔ́lada
· kɔ́lada
· kɔ́rada
· kɔ́rada
· kɔ́rɔda
· kɔ́rɔda
tapoter jùnjun
· jùnyun
· kónkon
· lájùnjun
· lájùnyu
· lájùɲu
· rɔ́jùnjun
· rɔ́jùnyu
· rɔ́jùɲu
tapoter gentiment bɛ́nbɛn
taquin núnango
· núnnango
· nunnɔngo
taquiner dálabɔ
· dálaɲini
· dámaɲini
· ɲɛ́nacì
taquinerie bólolakaran
Tarawele Jàra
· nɔ̀gɔka
· nɔ̀ɔka
· Tùre
tarder bálan
· kɔ́saya
· màsumaya
· mɛ́
· mɛ́ɛn
· mɛ́n
tardif gírin
· gírinman
· grín
· kɔ́sa
· kɔ́san
tare kùru
· kùrun
tarir gɛ̀rɛn
· gɛ̀rɛn-gɛrɛn
· gwɛ̀rɛn
· gwɛ̀rɛn-gwɛrɛn
taro jàbere
· kùruba
tartre dentaire móoro
tas sìgiyɔrɔma
· tòn
tas d'arachides en fanes tìgaso
· tìgɛso
tas d'ordures ɲàmanton
· ɲàmaton
· sùnkun
· sùnunkun
tas de bois dɔ́gɔton
tâter lárawe
· lárawi
· láriwe
· nárawi
tatillon mìsɛn
· ɲɛ́misɛn
tatouage bìri
· brì
· cì
· cìi
tatouages ŋɛ̀ɲɛ
tatouer bìri
· brì
· cì
· sùsu
taureau jɛ̀ntura
· jɛ̀tura
· ntúra
· túra
taxe tákisi
taxe de douane sáale
· sáalen
· ságale
· ságalen
taxe douanière wúsuru
taxe du marché wúsuru
taxer d'amende ɲàkin
· ɲàngi
taxi tàkisi
Taylor Tayilɔri
Tchad Caadi
· Cadi
Tchagra.senegala jòkala
Tchécoslovaquie Cegɔsilowaki
Tchéquie Cɛkijamana
tchipement nsánpɔ̀rɔn
· sánpɔ̀rɔn
Teclea sudanica gàngalaba
· kànkálabà
· kànkalǐbá
· kànkàlíba
· kɛ̀nkaliba
Tehuacán Tehuwagan
teigne kàba
teigneux kàbatɔ
teindre ɲɛ́mìnɛ
· ɲɔ́gin
teindre en bleu bágaya
teindre en ocre gɛ́rɛn
· gwɛ́rɛn
teint fàrila
· fàrilɔ
teint clair fàrabilen
· fàrablen
teinture tɛnturi
teinture à l'indigo gàladon
teinture bleu foncé lómaasa
· lómansa
teinture brun-jaunâtre básiji
teinture noire yónbo
teinture ocre ngálǎmá
· nkálama
teinturière à l'indigo gàladonna
Tekrour Tekururu
tel qu'il était hier kúnunama
· kúnunnama
télé tele
· tèlewisɔn
télécommande kɔmandi
télécopieur fakisi
téléphone tèlefoni
· tèlefɔni
· tilefɔni
télescope fɛ́nnabonyalan
télévision jàbaranin
· tèlewisɔn
téméraire jàlafarin
· kárankarannci
· kárankarantɔ
· káratɔ
· ɲɛ́nagɛlɛn
· ɲɛ́nagwɛlɛn
témérité sìbantɔya
témoignage séereya
· shyéereya
témoignage défavorable séerejuguya
· shyéerejuguya
témoignage écrit séereyasɛbɛn
· shyéereyasɛbɛn
témoigner séereya
· shyéereya
témoigner de l'affection nàani
témoigner en faveur de lákà
· lákàn
témoin ɲá
· ɲɛ́
· séere
· shyéere
· syére
· wàkilu
tempe tàma
· tàman
· tàmanda
température élevée fàrikalaya
tempes tàmana
tempête sánfiɲɛ
· sánfiyɛn
tempêter kásaya
temps sánga
· tùma
· tùmana
temps anciens láwale
temps passé sur la terre díɲɛnabɔ
· díyɛnnabɔ
· jíɲɛnabɔ
tenace kàanagɛlɛn
· kàanagwɛlɛn
· kàarɔgɛlɛn
· kàarɔgwɛlɛn
· kàrɔgɛlɛn
· nɔ́rɔnkola
tenailles bàlan
tenancier de cabaret dɔ̀lɔtigɛla
tendeur mánajuru
tendinite fàsadimi
tendon fàsa
· fàsajuru
· pàsa
tendon d'Achille fàsaba
· gɔ̀nfasa
· pàsaba
tendons du cou kándili
tendre báman
· bánban
· jíjà
· mɛ̀ɛrɛ
· mɛ̀rɛ
· mɛ̀rɛn
· myɛ̀nin
· rɔ́jà
· yɛ̀lɛn
tendre les cordes kɔ́lɔtɔ
Téné Tɛnɛ
ténèbres épaisses búrangosidibi
Tenemala Gumane
Ténenkou Tenenku
· Tɛnɛnku
· Tɛnɛnkun
Tenessako Tinesako
Tengréla Tɛngɛrɛla
ténia nsɛ́bɛrɛ
· ntɔ̀rɔ
tenir à peine ɲègeɲege
tenir compte jàte
· jàti
tenir sa langue dálasɔ̀n
· dámìna
· dámìnɛ
tenir tête à dɔ̀
· jɔ̀
tenir une promesse tíimɛ
· tímɛ
tennis tenisi
tension fùrufara
· tánsiyɔn
· tánsɔn
tentateur dákɔrɔbɔla
tentation kɔ́nɔsuli
· kɔ́rɔtigɛli
· lájarabi
tente fìnibugu
· tìlisi
· tìrisi
tenter kɔ́nɔsúruku
· lájàrabi
tenter qqn dákɔrɔbɔ
tenue camouflée fírisa
tenue de combat cɛ̀fini
tenue des chasseurs kòngoron
· kònkoro
· kònkoron
· kùnkoron
tenue négligée nbérenbata
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Tewodoro Obiyangi Ngema
tergiverser sígasiga
· sígisigi
terme sà
termes d'un accord jɛ̀kan
termes du discours dɛ̀ɛmukan
· dɛ̀gɛmukan
· jɛ̀ɛmukan
· jɛ̀mukan
Terminalia avicennoides) wɔ́lɔbugun
Terminalia macroptera wɔ́lɔba
· wɔ́lɔmuso
Terminalia sp. wɔ́lɔ
terminer bán
· bólokà
· bólokàn
· dátara
· flá
· kɔ́tìgɛ
· kùncɛ̀
· kùndòn
· tíla
· tílan
· tlá
termite bágabaga
· búbaa
· búbaga
· múru
· ntò
· ntòn
termite à grosse tête dáaba
· dába
termite ailé máamà
· màama
· máamanin
termite blanc búbaajɛ
· búbaaninjɛ
termite ouvrier búbaajɛ
· búbaaninjɛ
termitière búbaaso
· ntò
· ntòn
· ntònkun
· tònkun
termitière en forme de champignon fúgalanton
terrain de football ntòlatankɛnɛ
· ntòlatanyɔrɔ
terrasse bíli
terrasser pɛ́rɛ
· tɔ̀nsibɔ̀
terre bàngu
· bànku
· bɔ̀gɔ
· bwà
· dùgu
· dùgukolo
terre argileuse nkákan
terre blanche bɔ́rɔnjɛ
· mɔ́rɔn
· mɔ́rɔnjɛ
terre ferme géren
· gwéren
terre inondée lɛ́
terre pauvre báya
terre pourrie bɔ̀gɔti
· bɔ̀gɔtoli
terre poussiéreuse fúguri
terre pulvérisée bɔ̀gɔmugu
terre rejetée búsun
· músun
terre sableuse nàra
terre salée bɔ́gɔ
terre-plein bànbali
· bànbe
· tíntin
terreur ɲɛ́sirangirin
terrier dìngɛ
· dìngɛn
· fó
terrine bɛ́ɛlɛ
· bɛ̀gɛn
· bɛ̀ngɛ
· byɛ́lɛ
· nbyɛ́lɛ
Tessalit Tesaliti
Tessit Tesiti
tesson fílenkolon
· flénkolon
· ntɛ́ɛnɛ
· ntɛ́gɛlɛn
· ntɛ́gɛnɛ
· tɛ́gɛnɛ
· wàlon
test fɛ́sɛfɛsɛli
tester lánɛnɛ
testicule bɛ̀lɛ
· dórokili
· kíli
· kíliden
· kɔ́kili
· kɔ́lɔ
testicules bɛ̀lɛkili
· gɛ̀lɛn
· kíliɲɔrɔn
· kíliɲɔrɔnkɔ
· kɔ́
· kɔ́lɔ
· kwɔ́
· nkɛ̀lɛn
· yére
· yɛ́rɛ
testicules (euph) wórokɔrɔla
tétanos fàsajabana
· jàlibana
· kánfasajabana
· kánjabana
· kánpasaja
· nɛ̀gɛtigɛbana
· nɛ̀gɛtigɛdabana
· sògoɲama
tétanos néonatal dàbiɲama
· jàŋoyi
· jàŋɔyi
· sònsanɲama
têtard ncíninkùnba
· ntòrininkùnba
tête kùn
· kùnkolo
tête d'articulation kólokun
tête non couverte kùnnankolonbila
téter mìn
· súsu
téton sínnukisɛ
Tetraodon fahaka dòdò
· dódo
· dóodo
· fùruba
tétrodon dòdò
· dódo
· dóodo
· fùruba
têtu dálagɛlɛn
· dámagɛlɛn
· dárɔgɛlɛn
· fàlimɔgɔ
· túlomagɛlɛn
· túlomagwɛlɛn
texte másalabolo
texte imprimé sɛ́bɛn
texture fìri
· fìrin
· kólo
· kóloma
thé kànganin
thé de Gambie káaniba
· nkáaniba
thé vert dùte
· dùtɛ
· jùte
· jùtɛ
· te
théâtre càtiri
· cátiri
· ɲɔ́gɔlan
· ɲɔ́gɔlɔn
· tìyatiri
théâtre traditionnel kɔ̀tɛba
· kɔ̀tɛtulon
théière bárada
· báradaa
thermomètre dégeresumanan
· dégresumanan
thieboudienne nsáamɛ
Thora Tawureta
thorax dísida
· dísikolo
Thot Toti
Threskiornis aethiopica dábɔlɔwɔlɔsɔ
· dábɔlɔwɔlɔsɔjɛman
Thryonomys.swinderianus kánsole
· kánsoli
· kɔ̀ɲinɛ
· nkánsole
Tibesti Tibɛsiti
Tibi Tibi
tibia gɛ̀lɛn
· gɛ̀lɛnkala
· gɛ̀lɛnkolo
· gɛ̀nɛn
· gwɛ̀lɛn
· gwɛ̀lɛnkala
· gwɛ̀lɛnkolo
· gwɛ̀nɛn
· npélenpelenkolo
· nsɛ́nɛkolo
· pélenpelenkolo
· pélenpelenkolo
· sáankolo
· sánankolo
· sánnakolo
Tidjaniyya tíjaniya
tiédir wɔ̀likɔ
· wɔ̀lɔkɔ
tiens dɛ́
Tierno Cɛrino
· Cɛrinɔ
· Cɛ́rnɔ̀
Tifinagh Tifinari
tige kábaden
· kàla
tige de mil ɲɔ̀kala
tige égreneuse wùlusilanden
tige renflée wúguden
tignasse kùnmugu
tijani tíjani
Tijani tíjani
tilapia bɔ̀gɔlantɛbɛn
Tilapia zillii / Tilapia dageti (sorte de poisson) bɔ̀gɔlantɛbɛn
Tilemsi Tilemusi
timbre tɛnburu
Timéiaouine Timiyawini
Timéiawine Timiyawini
Timiaouine Timiyawini
timidité màlo
tindola bàgɛnnâ-ká-dɛ̀gɛ
tindora bàgɛnnâ-ká-dɛ̀gɛ
Tin-Essako Tinisako
Tinzaouaten Tinizawatɛni
Tin-Zaouatene Tinizawatɛni
Tinzawatene Tinizawatɛni
Tioribougou Cɔribugu
tique nfɛ́rɛ
· npɛ́rɛ
· tɛ́rɛ
tir à la cible wòlobon
tirage au sort bónni
· kàlada
· kàladali
· kàlata
tire-bouchon dáyɛlɛlan
tirer bón
tirer à soi sàma
tirer sur la bride dásàma
tirer vers soi tùfa
tireur d'élite kìsɛkelenfili
tison tákurun
tissage gèseda
· gwèseda
Tissala Tisala
tisser dá
· dán
tisserand gèsedala
· gwèsedala
tisserin à tête noire bú
tisserin gendarme nkɔ́n
· nkɔ́ncɔrɔ
· nkwɔ́n
tissu bági
· búguninka
· búguninkaro
· fìni
· fìnimugu
· fìnin
· nbúguninka
· sáran
tissu à raie blanche búgunin
tissu de coton à motifs en forme de croix gammée búguninka
· búguninkaro
· nbúguninka
tissu de pacotille sɔ̀rɔ-mán-gɛ̀lɛn
tissu de pagne blanc káyo
· kóyo
tissu manufacturé fànsi
tissu multicolore sógin
tissu peu cher sɔ̀rɔ-mán-gɛ̀lɛn
tissu soyeux bàsan
tissu traditionnel neuf fìnikungo
tituber cònkoncanka
· kèleku
· kìlikilima
· nìnginanga
· táabataaba
· tàlitali
· tàlontalon
· tàlontàlon
· tìngitanga
tituber de fatigue fìgifaga
· fìngifanga
Tockus erythrorynchus cɛ̀kankan
Tockus.erythrorynchus kɔ́ngɔngɔki
· ntòolèn
· ntóolen
· ntúlen
Tockus.nasutus mákantaantoolen
· ntòolèn
· ntóolen
· ntóolenbafin
· ntúlen
Togo Togo
Togola Bagayogo
· Bagayoko
· Bàgayɔgɔ
toile d'araignée npyɛ́na
· npyɛ́nɛ
· ntàlenmana
toile de nid d'araignée ntàlennpyɛnɛ
toilette intime jànaba
toilettes bánakɔtaayɔrɔ
· bánakɔtagayɔrɔ
· sùtara
· sùtura
toit à deux pentes recouvert de paille còori
toit de chaume ntúfa
· túfa
toit de paille ncɔ́
tôle tɔ́li
tôle légère nɛ̀gɛfalafala
tomate tàmati
tomate amère nkɛ̀yɛ
· nkɔ̀yɔ
· nkwɛ̀yɛ
· nkwɔ̀yɔ
tomate-cerise dàanin
tombe ntùgunbilen
· sàle
· sɛ̀lɛ
tombeau kábru
· káburu
tomber bì
· bìn
· bìribara
· bɔ̀n
· bùnu
· bùru
· bùrun
· wɔ̀lɔwɔlɔ
tomber à grosses gouttes wárawara
tomber à verse wára
tomber abondamment bòoro
tomber amoureux bùnu
· bùru
· bùrun
tomber en cascade súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
tomber face au sol bíri
· brí
tomber malade bàna
tomber mollement bùgubaga
· bùgubagabugu
tomber sur le derrière tàgi
Tombouctou Tumutu
Tominian Tomiɲa
· Tomiɲan
· Tomiyan
ton kánhakɛ
ton, ta, tes
Tondibi Tɔndibi
tondre cànwu
· kàn
Tonga Tɔnga
Tonka Tɔnka
tonne tɔ́ni
tonneau bárigon
· bárikon
tonner contre quelqu'un jáma
· jáman
tonnerre kàbakulu
· kàbapɛrɛnkan
· sán
· sánkulu
· sánkulukan
· sánpɛrɛnkan
tontine tɔ̀nɔ
tontines pàri
TOP Abeyibara
· Àbíjàn
· Abuja
· Adarari-dɛ-ziforasi
· Adisabeba
· Adisi Abeba
· Afiganisitan
· Áfiriki
· Afirikidisidi
· Àfrik
· Afrika
· Áfriki
· Áfugan
· Afuganisitan
· Agelihɔgi
· Agelihɔku
· Agelɔgi
· Agelɔki
· Agɛlihɔki
· Ahɛn
· Aka
· Akkra
· Akra
· Áliban
· Álibani
· Aliman
· Alimani
· Alimaɲi
· Álize
· Álizeri
· Ámdàláy
· Ameriki
· Andalu
· Andalusi
· Andelimani
· Anderabukani
· Anderanbukani
· Anefisi
· Angiletɛri
· Angleteri
· Angletɛrɛ
· Àngola
· Ángolem
· Angulɛmu
· Ankiletɛrɛ
· Ankili
· Ansongo
· Ansɔngo
· Ansɔngɔ
· Arabi Sawuditi
· Árabula
· Arameni
· Ararusi
· Ararusu
· Arawan
· Arawani
· Arawurusi
· Àrayida
· Arimeni
· Aritizana
· Arizantini
· Aselari
· Aseyi demili
· Ashikabadi
· Asi
· Asimara
· Atɛn
· Atɛni
· Atilantiki
· Atlantiki
· Awiɲɔn
· Azani
· Azawadi
· Azi
· Baamugu
· Baba
· Babilen
· Bable
· Bablen
· Babulen
· Bádalabugu
· Badiri
· Badogo
· Bafilabɛn
· Bafin
· Bafo
· Bafulabe
· Bágadaji
· Bagbɛ
· Baginda
· Bagindakan
· Bagineda
· Bagwɛ
· Baharɛni
· Bájalan
· Bajalana
· Bajangara
· Bajankara
· Bajɛ
· Bajiba
· Bájoliba
· Bajugunin
· Bákaribugu
· Bakoyi
· Báko Jíkoroni
· Bakɔjikɔrɔnin
· Balanzan
· Bàmako
· Bàmakɔ
· Bàmakɔ-kura
· Bàmakɔkura
· Bámànángin
· Bamandugu
· Bamanula
· Bànakolo
· Bananba
· Bánanisabakɔrɔ
· Banankabugu
· Bànankɔrɔ
· Banankɔrɔba
· Banankɔrɔnin
· Banbara Mawude
· Banbugu
· Banbuguwɛrɛ
· Bandama
· Banfora
· Banga
· Bangi
· Bángɔni
· Bánin
· Baninfin
· Báninkɔ
· Baninsira
· Banisilayila
· Banisira
· Banisirayila
· Bánjagara
· Banjulu
· Bankasi
· Bankɔnin
· Bankumana
· Baraselɔni
· Barawili
· Barawuli
· Barazaduu
· Barazawil
· Barazawili
· Basabugu
· Basutola
· Basutoland
· Batɔsi
· Báwule
· Bawulen
· Báwulen
· Bàyabugu
· Bayo
· Becuwanadugu
· Becuwanaduu
· Becuwanaland
· Belendugu
· Benɛn
· Beresili
· Berezili
· Bɛlɛdugu
· Bɛlɛkɔ
· Bɛliziki
· Bɛnɛn
· Bɛngazi
· Bɛnuwɛ
· Bíligari
· Bila
· Birimani
· Bìritan
· Bisao
· Bla
· Bobojulaso
· Bobo Julaso
· Bófà
· Bólibana
· Bolivi
· Bore
· Bósola
· Boyi
· Bózola
· Bɔbɔjulaso
· Bɔbɔ Julaso
· Bɔ̀rɔ
· Bɔrɔdizi Bazi Mɔkutari
· Bɔsuwana
· Buguba
· Buguni
· Bugunin
· Bujumbura
· Bulantiya
· Bulbine
· Bulgari
· Búlkasùnbugu
· Búlukasùnbugu
· Bunjali
· Bura
· Burɛmu
· Búrikina
· Búrukina
· Búrukinafaso
· Búrukina Faso
· Burundi
· Busuunbura
· Caadi
· Cadi
· Cala
· Cegɔsilowaki
· Cɛkijamana
· Cɛkumala
· Cɛkurala
· Cicɛnna
· Cɔribugu
· Daaru Salaami
· Dabanaani
· Dahomɛ
· Dakaaru
· Dákajaalà
· Dákajaalàn
· Dákajaanà
· Dákar
· Dakari
· Dakaro
· Dalaba
· Damasi
· Dandugu
· Danemariki
· Dàomɛ
· Darafuri
· Darasalamu
· Darisalamu
· Dársàlám
· Dawulabugu
· Debo
· Dɛ́rsàlám
· Dibidanin
· Diboli
· Digato
· Dikani
· Dinbali
· Dire
· Direyi
· Dogo
· Dominiki
· Doyila
· Dɔ́
· Dɔgɔfiri
· Dɔyila
· Dràwela
· Dubabugu
· Dugabugu
· Dùguba
· Dùgukuna
· Dùgukunan
· Dùgutigibugu
· Dumanzana
· Dunfin
· Dura
· Dúwanzà
· Dúwazà
· Dúwazàn
· Ecopi
· Ecupi
· Èndu
· Enedi
· Eritere
· Èrɔpu
· Esuki
· Esuku
· Etazini
· Etazini
· Ezipiti
· Eziputi
· Ɛcopi
· Ɛ̀ndu
· Ɛ̀njen
· Ɛri
· Ɛ̀ropi
· Ɛsipaɲi
· Ɛtiyopi
· Fabugu
· Fabula
· Fagibini
· Fajigila
· Falajɛ
· Faleme
· Famisabugu
· Fana
· Fanafiyɛkoro
· Fangaso
· Fàrafinna
· Farakɔ
· Fàransi
· Faransiwili
· Fasala
· Fàsokanu
· Fekola
· Fenisi
· Ferekesedugu
· Fezan
· Fɛsi
· Fieyn
· Fíriya
· Filipini
· Firitɔn
· Folona
· Fororifemayi
· Fɔrulami
· Fúlabugu
· Fúladugu
· Futa
· Futa Jalɔn
· Futa Toro
· Futuba
· Gabakuru
· Gabera
· Gabon
· Gabɔ́n
· Gadamɛsi
· Gana
· Ganadugu
· Ganbi
· Ganbiya
· Gangaran
· Gaɲiwa
· Gáo
· Garala
· Garali
· Garalo
· Garan Basamu
· Garigando
· Gàwó
· Gbékeduu
· Gbenkɔɔijida
· Gben Kɔɔjida
· Gerenadi
· Gɛrɛsi
· Gidime
· Gíne
· Ginebisawo
· Ginɛbiso
· Goli
· Gomakura
· Gosi
· Gumankɔ
· Gundamu
· Guruma
· Guwani
· Guyani
· Hámdàlay
· Hámudàlayi
· Haribomo
· Híndi
· Hipodɔrɔmu
· Holandi
· Honbori
· Hòngiri
· Horo
· Hotu Wolita
· Hɔnbori
· Hɔ̀ngiri
· Hɔrɔyaso
· Ifogasi
· Ikɛrɛni
· Inajatafani
· Indelimani
· Ípɔdrɔm
· Iraki
· Iran
· Irilandi
· Ìrisi
· Ìrisila
· Isilandi
· Isirayɛli
· Itali
· Izinikin
· Jabali
· Ja-Bozo
· Jàdakuru
· Jadakuru
· Jado
· Jafarabe
· Jafaranakɔ
· Jafunu
· Jafunun
· Jaka
· Jakarata
· Jakɔ
· Jakɔrɔla
· Jalakɔrɔba
· Jalakɔrɔji
· Jalasagu
· Jalasugu
· Jalube
· Janbugu
· Janikɔrɔ
· Jannegala
· Jaramana
· Jasadeni
· Jawaribugu
· Jeda
· Jefale
· Jèliba
· Jelibaduu
· Jèlibugu
· Jema
· Jene
· Jɛ́bùgu
· Jɛki
· Jɛma
· Jɛ̀nɛ
· Jɛyu
· Jibuti
· Jijɛnin
· Jikɔrɔnin-Para
· Jikɔrɔnipara
· Jinɛ
· Jitumu
· Jitumun
· Jòliba
· Joma
· Jorila
· Joro
· Joyila
· Jɔ̀maaji
· Jɔ́nkala
· Jɔ́nkɔlɔnin
· Julafondo
· Julafundo
· Júmanzana
· Jura
· Kaaba
· Kababugu
· Kabara
· Kabiyo
· Kacɔrɔnin
· Kafuzera
· Kahera
· Kahiira
· Kahira
· Kajolo
· Kajolondugu
· Kakolondugu
· Kala
· Kalabanbugu
· Kalabankɔrɔ
· Kalabankura
· Kalabugu
· Kalana
· Kamale
· Kamerun
· Kameruni
· Kanada
· Kanbiya
· Kangaba
· Kangura
· Kanina
· Kankaba
· Kánkan
· Kano
· Kanpala
· Kaɲaga Kirane
· Kapolondugu
· Kapuwɛri
· Kapu Wɛri
· Karako
· Karakoro
· Karangaso
· Kàrata
· Kàrata
· Kareri
· Karicemali
· Karitum
· Karitumu
· Karo
· Kasamansi
· Kasaro
· Kasela
· Katari
· Kati
· Katibugu
· Kaveri
· Káwàya
· Kawolaki
· Káyì
· Kazamansi
· Kenedugu
· Keninya
· Keniya
· Kenya
· Kénzanbugu
· Kerekumala
· Keri
· Keruwanɛ
· Kɛ̀ɛmasina
· Kɛlɛku
· Kɛlɛkunmana
· Kɛnɛdugu
· Kɛɲɛba
· Kɛrɛna
· Kɛri
· Kiba
· Kidali
· Kigali
· Kilela
· Kinsasa
· Kinshasa
· Kiɲan
· Kirikizi
· Kìsiduu
· Kita
· Kodiwari
· Kodosa
· Kofi
· Kogoni
· Kokiri
· Kolama
· Kolinbine
· Kolinbinna
· Kolokanin
· Kolongo
· Kolongotomo
· Kolonina
· Kòngo
· Kongo Baraza
· Kongo Barazawili
· Kòngo Demokaratiki
· Konowari
· Konteware
· Kontuware
· Konu
· Kore
· Koredisidi
· Koriyanze
· Koro
· Korofinna
· Korogo
· Korowasi
· Kotiwari
· Kotonu
· Kotonun
· Kówɛti
· Kɔ́dìwari
· Kɔdɔwari
· Kɔdugu
· Kɔjalanda
· Kɔkɛbugu
· Kɔkuna
· Kɔlena
· Kɔlɔkani
· Kɔlɔkanin
· Kɔlɔnbi
· Kɔlɔnjɛba
· Kɔminɛ
· Kɔmɔɔru
· Kɔmɔri
· Kɔ́nakiri
· Kɔ̀nmi
· Kɔnna
· Kɔnɔbugu
· Kɔ́nɔdiminin
· Kɔ́nɔwàri
· Kɔ́ntɔwàri
· Kɔ̀rɛ
· Kɔrɔdu
· Kɔ́rɔfina
· Kɔsabugu
· Kɔtuba
· Kuba
· Kubi
· Kucala
· Kulikɔrɔ
· Kùluba
· Kùlubilennin
· Kulukɔrɔ
· Kuluninkɔ
· Kumantun
· Kùnbi
· Kùnbi Sálahà
· Kunɲa
· Kùrankɔ
· Kuruba
· Kurukanfuga
· Kurusa
· Kuwala
· Kuworo
· Labezanga
· Lábiriya
· Láfìyábugu
· Làgínɛ
· Lagine Bisawo
· Lágìnɛ
· Láginɛ
· Lagos
· Lagɔsi
· Lajinɛ
· Lamerikɛnjamana
· Lasa
· Lasi Palimasi
· Legosi
· Legɔsi
· Lere
· Liberewili
· Liberewuli
· Libi
· Líberiya
· Líbɛriya
· Lituyani
· Liwɛripuli
· Lolonin
· Lome
· Lomɛ
· Lorenso-Marikɛs
· Lɔnduru
· Lukusanburugu
· Lusaka
· Luwanda
· m
· Màafɛya
· Máasina
· Madagaasi
· Madagasikari
· Màdina
· Madiridi
· Máka
· Mákan
· Malawi
· Malezi
· Malɛzi
· Màli
· Malikila
· Mamun
· Mànden
· Manɛ
· Mani
· Manta
· Maɲanbugu
· Marakala
· Marakɛsi
· Marenna
· Marɔku
· Masabugu
· Màsanta
· Màsantan
· Masantɔla
· Maseru
· Masigi
· Másina
· Maso
· Medinakura
· Mediterane
· Menaka
· Mɛ́din
· Mɛ́dìnákura
· Mɛ́ɛmà
· Mɛkisiki
· Mɛlɛwɛrɛ
· Mísɛ̀r
· Mísìra
· Mísìran
· Milo
· Mimana
· Miniyanbalandugu
· Misabugu
· Miseni
· Misira
· Miti Oromeneyi
· Mogadisho
· Molodo
· Monako
· Mórila
· Móritani
· Móti
· Mozanbiki
· Mɔ́ngoli
· Mɔninpebugu
· Mɔnrɔviya
· Mɔputi
· Mɔrɔbiya
· Mɔ̀rɔkù
· Mɔsuku
· Mɔ́ti
· Muniya
· Muntugula
· Muruja
· Musabugu
· Nairobi
· Namibi
· Nangolo
· Nanpala
· Nara
· Nbaban
· Nbewani
· Nbɛso
· NBɛwani
· Ncila
· N'daki
· Nɛgɛkɔ
· Ngara
· Nili
· Niyɔriki
· Niyɔrɔki
· Nizeriya
· Nizɛri
· Nizɛriya
· Njela
· Nkamandugu
· Nosɔnbugu
· Nɔgɔlaso
· Nɔnkɔn
· Nɔnsɔnbugu
· Nɔriwɛzi
· Nɔsɔnbugu
· Nɔsɔnbugu
· Npakurun
· Npankunkurun
· Npedugu
· Npeserebugu
· Nsensana
· Nsɛrɛgbɛ̀dɛ
· Ntarala
· Ntarla
· Ntòmikɔrɔbugu
· Nuwakishot
· Nuwashɔti
· Nuwɛlikalidoni
· Nuwɛlizelandi
· Nzɛ́rɛkɔ̀rɛ
· Ɲaamɛ
· Ɲáarela
· Ɲáarɛla
· Ɲafunke
· Ɲagadina
· Ɲamakɔrɔ
· Ɲámina
· Ɲangayi
· Ɲàni
· Ɲárɛla
· Ɲaro
· Ɲatiya
· Ɲɛna
· Ɲòoro
· Ɲɔ̀miriyambugu
· Ɲɔna
· Ɲɔnɔ
· Ɲɔnɔn
· Ɲɔrɔn
· Ɲumala
· Olandi
· Olɛnpi
· Oseyani
· Ositarali
· Otirishi
· Otirisi
· Otiwolita
· Oyɛmu
· Ɔminisipɔri
· Ɔrɔmu
· Ɔsitarali
· Ɔtiwɔlita
· Ɔtiwɔluta
· Ɔyɛmu
· Pakisitan
· Pakistan
· Palɛsitini
· Palɛstini
· Pàri
· Pasifiki
· Pelegana
· Pelengana
· Pelengana-Wɛrɛ
· Peru
· Peyiba
· Peyidegali
· Pɛkɛna
· Pɛ̀linŋana
· Porito Novo
· Pɔ́lɔn
· Pɔ̀lɔnɛ
· Pɔlɔɲi
· Pɔndori
· Pɔrisayidi
· Pɔritigali
· Pɔrizanti
· Pɔri Zanti
· Pretoriya
· Raba
· Rayeda
· Reniyɔn
· Riyo-Doro
· Rodezi
· Rùsí
· Ruwanda
· Sábalibugu
· Sabaribugu
· Sabusire
· Safiyedala
· Safo
· Sagabala
· Sáhara
· Sáhara Ɔkisidantali
· Sajola
· Sajɔla
· Sakoyiba
· Salo
· Samakɔ
· Samaɲana
· Samiti
· Samɔgɔsoni
· Sàn
· Sanando
· Sanankɔrɔ
· Sanankɔrɔba
· Sando
· Sanfili
· Sangarankɔ
· Sangarebugu
· Sankaranin
· San-Pedoro
· Sánso
· Santarafiriki
· Santarafrikɛn
· Santa Isabɛl
· Sanzana
· Sàralon
· Sebeninkɔrɔ
· Segɛla
· Ségu
· Ségubugu
· Ségukɔrɔ
· Ségukura
· Ségu Síkɔrɔ
· Sekɔrɔ
· Selenge
· Sema
· Senegali
· Seno
· Senu
· Seraliyɔni
· Seware
· Sewili
· Sewiyi
· Sɛndeni
· Sɛnɛgal
· Sɛ̀nɛgali
· Sɛnluwi
· Shinuwa
· Shinuwala
· Sibi
· Sibila
· Sibiribugu
· Sigiri
· Sigirin
· Sigo
· Síirin
· Síkaso
· Síkɔrɔni
· Sikɔrɔ
· Sikɔrɔ-Jitumun
· Sikɔrɔnin
· Sili
· Silowaki
· Sinagali
· Sinakale
· Siniwa
· Sinsani
· Sinuwa
· Sinuwala
· Sinzana
· Sipariti
· Sirakɔrɔdunfin
· Sirakɔrɔla
· Siri
· Sitakili
· Siyera Lewɔni
· Siyɛdi
· Sofala
· Sofara
· Sogbɛ
· Sogoninkɔ
· Sòkálakɔ̀nɔ
· Sokobiya
· Sokolonbugu
· Sokɔrɔji
· Solona
· Solsiburi
· Somali
· Soninkɛɲi
· Sóorò
· Soroba
· Sòso
· Sotiba
· Sotuba
· Soweto
· Sowiyati
· Sɔmɔnɔdugunin
· Sɔ́mɔnɔso
· Sɔrɔna
· Sudan
· Sudandisidi
· Sugula
· Sugunba
· Susi
· Suwaziduu
· Suwaziland
· Suwɛdi
· Suwisi
· Syanro
· Tadimakatati
· Tafilale
· Tahiti
· Talikɔ
· Talo
· Tàmani
· Tàmanin
· Tamarasɛti
· Tanzani
· Tawudeni
· Tawusa
· Tehuwagan
· Tekururu
· Tenenku
· Tesaliti
· Tesiti
· Tɛmanbaa Jinɛ
· Tɛnɛ
· Tɛnɛnku
· Tɛnɛnkun
· Tɛngɛrɛla
· Tibɛsiti
· Tibi
· Tilemusi
· Timisa
· Timiyawini
· Tinesako
· Tinisako
· Tinizawatɛni
· Tinizi
· Tiripoli
· Tisala
· Togo
· Tokɔrɔba
· Tomiɲa
· Tomiɲan
· Tomiyan
· Tona
· Tori
· Tòrodo
· Torokɔrɔbugu
· Tɔkɔ
· Tɔndibi
· Tɔnga
· Tɔnka
· Tɔnɔkalakura
· Tɔ́rɔkɔrɔbugu
· Tɔrɔn
· Tripoli
· Tukɔrɔ
· Tumunba
· Tumutu
· Tunisi
· Tunisia
· Tunizi
· Tunusi
· Tunusiya
· Turaba
· Túruke
· Túruki
· Tusɔna
· Tuwati
· Uganda
· Ukɛrɛni
· Urumani
· Uruwanda
· Wàadúu
· Wabariya
· Wagadugu
· Walata
· Walita Sandɔ
· Warigila
· Wasingitɔni
· Wasolon
· Watikan
· Wedebugu
· Welesebugu
· Weta
· Wɛnzɛndugu
· Wikitoriya
· Windɔk
· Wiyɛtinamu
· Woyowayankɔ
· Wɔlɔdo
· Wɔ́lɔfɔbugu
· Wɔlɔjɛdo
· Wɔsila
· Yálìba
· Yámanin
· Yanfolila
· Yangaso
· Yaunde
· Yaunde
· Yawunde
· Yelimane
· Yelimani
· Yírimajɔ
· Yólìba
· Yoroso
· Yɔngari
· Yɔrɔso
· Yugɔsilawi
· Yuwaru
· Zamayiki
· Zanbi
· Zancɛbugu
· Zanikɔdugu
· Zankɛbugu
· Zapɔn
· Zayiri
· Zebala
· Zelabugu
· Zèrusàlɛmu
· Zigɛnshori
· Zinbabwe
· Zinbawe
· Zonba
· Zonba
· Zuwanɛsiburugi
TOP CNTR dòn
· dùn
· dún
TOP CNTR2 kɔ̀ni
Torah Tawureta
torche kàlamana
· kàlamɛnɛ
· mɔ̀ɲɔ
· mɔ̀ɲɔn
· mɔ̀ɲɔtugu
· tɔrisi
· tɔrɔsi
torchon jɔ̀ɔsilan
tordre fúgan
· gɔ̀ngɔyi
· gɔ̀nti
· ŋɔ̀mɛ
· tnɔ́mi
· tnɔ́tnɔ
· tɔ́nɔmi
· tɔ́nɔtɔnɔ
tordre de force ŋáana
Tori Tori
tornade sánfiɲɛ
· sánfiyɛn
Torodo Tòrodo
Torokorobougou Torokɔrɔbugu
Toron Tɔrɔn
torrent báworonto
· kɔ̀woronto
torsade náminɔ̀rɔ́
torsader mɔ́rɔmɔrɔ
· nkɔ̀kɔɲɔ
· nkɔ̀rɔɲɔ
torsader des fils càani
· cɛ̀ɛna
· cɛ̀ɛnɛ
torse nu kánnakolon
· kánnankolon
tort gàasi
· gàsi
· hàkɛ
· jàlaki
torticolis kánfasadimi
· kánfasajabana
· kánjabana
· kánkolodimi
· kánmuguli
· kánnamɛgɛlɛ
· kánnamuguli
· kánnɔmɛgɛlɛ
· kánpasaja
tortue aquatique jírɔnkogonin
· nkógo
· nkógonin
· nkúgo
· ɲà
· táwu
tortue de terre fílakwàma
· fìlakɔ̀gɔma
· fìlakwàma
· sírakɔ̀gɔma
· sìrakɔgɔma
· sìrakwàma
· sìraninkuwama
total dán
· kàsabi
· kúru
· kúuru
totalement mɛ́lɛku
· péleketen
· pélenkete
· pélenketenwu
· péndegelen
totalement nu kúturufin
totalement silencieux súu
totalité yɛ̀rɛkun
totem tɛ̀nɛ
· tìnɛ
· tnɛ̀
touareg tuwarɛgi
Touareg bùrudaamɛ
· bùrudamɛ
Touat Tuwati
touche-à-tout bólolamisɛn
· tɛ́gɛlamisɛn
toucher màa
· màga
toucher du doigt kɔ̀mɔsi
toucher légèrement kɔ́ri
Toucouleur Tukulɛri
touffe tú
touffe d’herbes wàaju
· wàgaju
touffe de cheveux gúfa
toujours ábada
· báada
· báda
· bádaa
· hábada
· kádawu
· kɔ́tɛɛ
toujours debout sérele
· sérelen
· sérete
Toukoro Tukɔrɔ
Toumoumba Tumunba
Touna Tona
touque góngon
tour dá
· dá
· dákun
· sé
· táako
· tàko
tour de rôle bɛ̀lɛnintuuru
· dá
tour réservoir jíbondon
· jíbonton
tour sur soi-même míniminisàalo
Touraba Turaba
touraco gris kóròko
touraco violet nkàcɔn
tourbillon fólônkóto
· fúnufunu
· fúnunfunun
tourbillonner fúnufunu
tourisme turisimu
touriste túrisi
tourment continuel ɲàgata
· ɲàngata
· ɲànkata
tourmenter lájaba
· lájɛbɛ
· lánɔgɔ
· ntɔ̀ɲɔ
· ɲàgata
· ɲàngata
· ɲànkata
· rɔ́nɔgɔ
· tɔ̀ɲɔ
tournant sírakuruyɔrɔ
tourné kùmuman
tourner kùruba
· mínimini
· múnu
· múnun
· yɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛmɛ
tourner dans tous les sens yélebeyelebe
tourner en rond kùrubɛkurubɛ
tourner face au ciel ján
tourner le dos kɔ́dòn
· kɔ́mayɛ̀lɛma
· kɔ́munu
· kɔ́munun
tournoiement múnumunu
· múnunmunun
Tourouka túrka
· túruka
tourteau túruto
tourteau d'arachide tìgabo
· tìgɛbo
tourteau des noix de karité kɔ́lɔbooro
· kɔ́lɔboro
tourterelle ntúban
· ntúfan
· ntúgan
· túban
tourterelle à collier ntúfanbafin
tourterelle du Cap kóronbànin
tourterelle maillée ntúfannin
tourterelle pleureuse ntúfanbafin
tourterelle vineuse ntúfanninkanfin
tous bɛ́ɛ
· bɛ́ɛ
· byɛ́
· byɛ́
tousser sɔ̀gɔsɔgɔ
· swàswa
tout bákuru
· bɛ́ɛ
· byɛ́
· kúru
· kúuru
tout à fait fɛ́s
· fɛ́si
· háali
· jáati
· pélepele
· pépewu
· péwu
· yɛ̀rɛ
tout à fait vert gèrenfin
tout ce qui concerne l'homme màako
tout courbaturé fúluka
tout de suite sísandanin
tout dépenser dáji
tout dire báwolo
tout droit ŋáni
tout en sueur bɛ́dɛbɛdɛ
tout entier bákuru
· yɛ̀rɛbakun
tout instrument à percussion dùnu
· dùnun
tout moite námanama
tout nouveau kúralama
tout perdre fíri
· frí
tout petit ncéreketenin
· ncírikitinin
· ɲɔ̀rɔɲɔrɔnin
tout premier fɔ́lɔfɔlɔ
tout près gɛ́ɛru
· gwɛ́ɛru
tout récemment tànga
toute la personne bákun
toute-puissance yíriwa
toutou des berges bátutu
tout-puissant kóbɛɛsebaa
· sébaa
· sébaga
Tout-Puissant Álawutaala
· Ála Táala
· Ála Táana
toux sɔ̀gɔsɔgɔ
· swàswa
toux sèche sɔ̀gɔsɔgɔjalan
toxine sɔ́fɛ
toxique bàgama
TPI TPI
trac tìmitimi
tracas kùnbalan
tracasser kàmanagàn
· kɔ́nɔgàn
· kɔ́nɔgwàn
trace nɔ̀
trace de pas sèndanɔ
· sènnɔ
trace verticale du coin des yeux álasira
tracer cì
· ntìiri
· ntìri
· tìiri
· tìri
tracer les frontières dànbɔ
traces de pas fòlo
· fòndo
· fònfo
· fònfon
trachée kánfereke
· kánfile
· kánfilenin
· kánfyele
· kánfyelu
trachée-artère kánfereke
· kánfile
· kánfilenin
· kánfyele
· kánfyelu
tracteur sɛ̀nɛkɛmobili
· tarakitɛri
· tarakitri
tradipraticien fàrafinfùrabɔla
· fàrafinfurakɛla
tradithérapeute fàrafinfùrabɔla
· fàrafinfurakɛla
tradition mà
traducteur báyɛlɛmabaga
traduction báyɛlɛmali
· báyɛlɛmani
traduire báyɛ̀lɛma
· fàsari
· kɔ́mayɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛmɛ
trafic louche kùrutukurutu
trafic malhonnête yùruguyurugu
· yùrukuyuruku
traficoter kùrutukurutu
trafiquer fɛ́nkɛ
· yùruguyurugu
· yùrukuyuruku
Tragelaphus /Taurotragus.oryx.derbianus mìnanba
Tragelaphus.scriptus mìnan
· mìnankalan
Tragephalus.trag.spekei jírɔminan
trahir jànfa
trahison jàanfa
· jànfa
· jànfanciya
· kánbilali
train tɛ́rɛn
· trɛ́n
train à vapeur sìsikurun
traînard de rue jámuru
· jánburu
traîner kòoro
· nànsaalonansaalo
· tàlitalima
traîner au travail kòlobokalaba
traîner derrière soi gòdogodo
traîner par terre fòfo
traire bíri
· brí
trait cì
· cìi
· ntìiri
· ntìri
· tìiri
traité bɛ̀nkansɛbɛn
traitement fúrakɛli
traitement phytosanitaire fúrakɛli
traiter mìna
· mìnɛ
traître jànfanci
· jànfanti
traits jòli
tranchant dá
tranchant de la hache jéleda
tranche fɛ́ɛrɛn
· fɛ́rɛlɛn
· fɛ́rɛn
· fyɛ́rɛn
· fyɛ́tɛrɛn
· pɛ́ɛrɛn
· tìgɛrɔ
tranchée kɔ́nɔnugutigɛ
· ntáraba
· tàraba
tranchée utérine jìginnikaliya
trancher tìg'
· tìgɛ
· tìkɛ
trancher en morceaux gélu
· gwélu
trancher grossièrement (excision ) cérun
tranquille sìgińbólomà
· sìgi-ń-bólo-mà
tranquillement dɔ́yi
tranquillité fɛ́rɛ
· sìgi-ń-bólo-mà
· sìgińbólomà
tranquillité de l'esprit hákilisigi
transaction commerciale fèere
· fyère
transformation báyɛlɛmali
· báyɛlɛmani
transformer báyɛ̀lɛma
· k'
· kɛ́
· màyɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛmɛ
transformer complètement kómayɛ̀lɛma
transgresser dànsàgon
transgression dànsagon
transgression d’interdit tɛ̀nɛmako
transmettre láse
transpercer cɛ́sɔ̀gɔ
transpiration wɔ̀ɔsi
· wɔ̀si
transpirer wɔ̀ɔsi
· wɔ̀si
transplanter túru
transport bòlifɛnko
· dònifɛn
· dònita
· táransipɔrɔ
transporteur móbilitigi
transvaser bólomayɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛma
· yɛ̀lɛmɛ
Traoré nɔ̀gɔka
· nɔ̀ɔka
trappe ntáraba
· tàraba
trapu bète
travail báara
· cá
· cí
· cíya
· kɛ́wale
· kùnko
· nɔ̀
travail collectif báarakɛɲɔgɔnya
· fòrobabaara
travail connu cíkɔrɔ
travail courbé bírilennabaara
· brílennabaara
travail d'esclave jɔ̀nyabaara
travail du gendre chez ses beaux-parents búranci
travail dur báabugubaara
travail en commun jɛ̀-kà-báara
· jɛ̀-ka-kɛ
travail en commun dans les champs cíbɔ
travail forcé díyagoyabaara
travail mal fait pótopàtapoto
travail manuel bólolabaara
travail pénible fàlibabaara
travail rude sánjikɔrɔwɔsi
travail sans soin bólomajuguya
· bólomanjuguya
travail vain sánjikɔrɔwɔsi
travailler báara
travailler autour de kɔ́rɔbɔ
travailler qqn/qqch fɛ́nkɛ
travailleur báaraden
· báarakɛla
· cákɛla
· cíyakɛla
· dɔ́kɛla
travailleur agricole cíla
travailleur du secteur public fòrobabaarakɛla
travailleur inappliqué cígoman
travailleur le plus actif bɔ́rɔnkɔni
travailleur manuel bólolabaarakɛla
travaux à gauche et à droite bólomayɛlɛma
traverse cɛ́tigɛ
· gáda
· gádɛ
· jíripanparan
traversée cɛ́tigɛ
traversée de ce monde díɲɛlatigɛ
· díɲɛnatigɛ
· díyɛnnatigɛ
· jyɛ́nlatigɛ
traversée de Diafarabé bátigɛba
traversée de la route síracɛtigɛ
traverser cɛ̀rɔ
· cɛ́tìgɛ
· sɔ̀tìgɛ
· tɛ̀mɛ
· tɛ̀mɛn
· tìg'
· tìgɛ
· tìkɛ
traverser un endroit cɛ́cì
traversin kùnkɔrɔdonnan
trébucher pòrogoto
· pòrokotó
treillis kòngoron
· kònkoro
· kònkoron
· kùnkoron
tremblant yɛ́rɛyɛrɛbaatɔ
· yɛ́rɛyɛrɛbagatɔ
tremblement yɛ́rɛyɛrɛ
trembler gínigini
· kɔ́rɔkɔrɔ
· kúrukuru
· yɛ́rɛyɛrɛ
· yíriyiri
tremper lámìn
· sú
trente bísàba
trépied nɛ̀gɛsen
· síngo
Treron.waalia pérepèré
· pɛ́rɛpɛrɛ
très háali
· kójugu
· lɔ́bɔlɔbɔ
· ndére
· yɛ́gɛbɛ
très acide ndóro
très agréable ndánwu
très ancien kɔ̀rɔkɔrɔman
très bien kósɛbɛ
· kósɔbɛ
très blanc fúwaa
· fwá
· kéyekeye
· pánpasi
· pás
· pási
· páspas
· pwá
· wɛ́lɛwɛlɛ
très brave kírikajo
· kìriki
très calme súu
· tɛ́tɛ
· tɔ́n
· tɔ́ɔn
· tɔ́tɔ
· tɔ́yi
très chaud bágibagi
· kámakama
· ngámangama
· ntámantama
· ŋáɲaŋaɲa
· ŋɛ́ɲɛŋɛɲɛ
· támatama
très clair pánpasi
· pás
· pási
· páspas
· wálawala
· wɛ́lɛwɛlɛ
très claire wélewele
· wɛ́lɛwɛlɛ
très court céncegenin
très désagréable npɔ́tɔ
· npɔ́tɔkɔlɔ
très difficile gérengeren
· gwérengweren
très doucement ncɛ́ncɛnin
très doux mánamana
très droit tɛ́rɛɛ
très dur kásaki
· kéyekeye
· kógoso
· kógosogo
· kɔ́k
· kɔ́ki
· kɔ́s
· kɔ́si
très dynamique géngele
· gwéngele
très embarrassé láfilibaatɔ
· láfilibagatɔ
· láflibaatɔ
· láflibagatɔ
très enflé dúguru
très fort káti
· kɛ́lɛkɛlɛ
· láa
très fort en sorcellerie ŋáɲaŋaɲa
· ŋɛ́ɲɛŋɛɲɛ
très frais tɛ́tɛ
· tɔ́n
· tɔ́ɔn
· tɔ́tɔ
· tɔ́yi
très froid tɛ́tɛ
· tɔ́n
· tɔ́ɔn
· tɔ́tɔ
· tɔ́yi
· tɔ́yi
très gourmand nsómotɔ
très grand- mànsa
· màsa
très grand kólonkalan
· nkólonkalan
· sórototo
· súrututu
très grand et frêle nbólonbalan
très grand nombre yíriga
· yírika
très gras ɲámi
· ɲɛ́mi
· yábi
très gros tálitali
très haut kólonkalan
· légelege
· nkólonkalan
· sánjan
très léger fɛ́gɛfɛgɛ
· fíngifɔngɔ
· fɔ́gɔlɔn
· ɲɔ́gɔlɔn
· yúguyɛgɛ
très lisse ntíleku
· ntíneku
· tíleku
· tléku
très loin híi
· kɔ́sɔkɔsɔ
· sɔ́gɔsɔgɔ
très lourd dɛ́
· tí
très maigre kɔ́s
· kɔ́si
très mal intentionné kɔ́nɔnafin
très mauvais npɔ́tɔ
· npɔ́tɔkɔlɔ
très mouillé ncóba
très mûr kéyekeye
très noir dɛ́ndɛndɛn
· kírikiri
· kírikiti
· kírititi
· kítikiti
· síi
très petit de taille géte
· gwéte
très propre bɛ̀sɛ
· pánpasi
· pás
· pási
· páspas
· pyɛ́
très rapide kásakasa
très rigide kɔ́k
· kɔ́ki
très rouge búwaan
· cóyi
· ŋáɲaŋaɲa
· ŋɛ́ɲɛŋɛɲɛ
· póro
très sale bíribɔrɔ
· díridara
· kírikiri
· kírikiti
· kírititi
· kítikiti
· kɔ́rikɔri
· kɔ́tikɔti
· nkóronkoron
très scabreux kɛ́lɛkɛlɛ
très sec géngele
· gwéngele
· kásakasa
· kɔ́k
· kɔ́ki
· kɔ́s
· kɔ́si
très sérieux kɔ́k
· kɔ́ki
très serré kɔ́k
· kɔ́ki
très solide kólomagɛlɛn
très tôt póyi
très touffu bínduun
très versé fìn
très vieux kɔ́tɔkɔtɔ
· kɔ́tɔkɔtɔkɔtɔ
très vite dídidi
Très-haut tàala
· tàana
· tàgala
Très-Haut fútaana
trésor administration terezɔri
trésor public wáribon
trésorier wáribontigi
· wárimarala
tressaillir kùnmasícɛ̀
tresse tásaju
· tùlukala
· tùrukala
tresser bɔ́rɔn
· dá
· dán
· dɛ́fɛ
· dígi
· fúgan
· kùndigi
· mɔ́rɔmɔrɔ
· náamu
· námu
tresses de femme bèretu
· bèretubagi
tresses enchêvetrées béretuduma
tri làwoloma
· wóloma
triade sàba
triage à l'eau bùgubugu
triangle kɛ̀rɛsàba
· sélekesàba
triangle musicale kɛ́nkɛn
tribu síbolo
tribunal kíiriso
· kíriso
tribunal correctionnel látilennikiritigɛda
· látlennikiritigɛda
Tribunal Pénal International TPI
Trichechus senegalensis báfàarɔ
Trichecus.senegalensis mà
· mán
tricher námara
· nánbara
tricherie hàramaya
· kàro
trichiasis ɲɛ́dimijalan
trident ɲàgi
· ɲàki
trier láwoloma
· ɲɛ́natɔ̀mɔ
· ɲɛ́nawoloma
· rɔ́woloma
· tɔ̀mɔ
· tɔ̀mɔn
· wóloma
Trigonoceps occipitalis bòdunduga
trimestre kálosaba
Tringa Tiringa
tringle fìnidulonnan
Trionyx.triunguis ɲà
tripe nògo
· nùgu
triplés sàbanin
Tripoli Tiripoli
Tripolo Tripoli
tripoter lɔ̀gɔbɛ
· ɲɔ̀rɔkɔ
trisaïeul fúfafu
triste kàsibaatɔ
· kàsibagatɔ
· láfilibaatɔ
· láfilibagatɔ
· láflibaatɔ
· láflibagatɔ
tristesse nídegun
· ɲɛ́kumuni
· ɲɛ́nafin
· sɔ̀nja
tristesse maladive ɲɛ́nasuma
triturer bù
· bùn
troc fàlenni
trois sàba
troisième sábanan
· 3nan
troisième prière musulmane làansàra
· làgansàra
trompe búru
· bútu
· dábulu
· dáburu
tromper láfili
· láfli
· náfili
· náfli
· námara
· nánbara
· nɛ́gɛn
· ŋànamu
tromperie nɛ́gɛn
· nɛ́gɛnni
· ŋànamuŋanamu
trompette búru
· bútu
· kɔ̀mɔsama
trompette des anges àlimukayikayi
· àlimukayikǎyí
· káyikayi
tronc jù
· nàa
· nàga
· sún
tronc-de-mil ntɛ̀lɛnin
· ntlɛ̀nin
trône larusi
· màsasigilan
trop kójugu
trop cuire nɔ́gɔnɔgɔ
trop cuit fóra
trop petit ncɔ́ɲi
· ncɔ́yin
trot cùgancugan
· cùrancuran
trotter cùgancugan
· cùrancuran
trottinement de frayeur ɲériɲeri
trottiner ɲériɲeri
trottoir sènnataamayɔrɔ
trou dìngɛ
· dìngɛn
· gòfa
· sɔ̀jigi
· wò
trou d'affût ntáraba
· tàraba
trou de fuite ló
trou de secours npó
· npókun
trouble tìmitimi
trouble de l'esprit hákilitiɲɛ
· hákilitiyɛn
trouble mental kùnmayɛlɛma
troubler bùruburu
· bùuru
· cáwucawu
· kùnmayɛ̀lɛma
troubler le regard ɲɛ́duuru
troubler profondément kɔ́nɔnafìli
· kɔ́nɔnaflì
· kɔ́nɔrɔfìli
troubler un liquide dùruntu
· dùuru
troubles de la vue màraɲɛdimi
troué wòma
troupe jàlamisɛn
troupeau bágankulu
· fɔ́gɔ
· fɔ́gɔn
· kúlu
trouver sɔ̀rɔ
· yé
trouver insuffisant bólolagòsi
· bólolagɔ̀si
trouver le moyen ɲɛ́sɔ̀rɔ
truc fɛ́nkɛ
Trump Tɔrɔnpu
trypanosomiase sùnɔgɔbana
TSF Sanfili
tu te rends compte ! ìhí
tubercule kú
· kúmafɛn
tubercule Coleus blumei wósoninfin
tubercule esp npyé
tuberculose sɔ̀gɔsɔgɔninjɛ
tuer bɔ̀rɔntɔ
· dádigi
· dáji
· fàa
· fàga
· jànfa
tuerie générale ɲɔ́gɔnfaga
· ɲwánfaga
tueur d’animaux sògofaala
· sògofagala
tumeur káliyakuru
tumulte yóyayo
Tumunde (Kita) Dante
· Dantɛ
tunique de chasseur sígidlɔki
· sígidulɔki
tunique de sorcier sígidlɔki
· sígidulɔki
Tunisie Tinizi
· Tunisi
· Tunisia
· Tunizi
· Tunusi
· Tunusiya
turban dìsa
· jàlamugu
· kùnnajala
· kùnnamini
turbulent ŋánakiŋanaki
Turdoides plebejus twátwalen
Ture Fófana
· Kásanbàra
Turɛ Taraore
· Tàrawele
· Traore
· Tràwele
Turquie Túruke
· Túruki
tut!tut! pípii
tuteur kɛ̀ɛ́
· kɔ́kɔrɔ
· kùnnasigibaa
· lámɔfa
· lámɔmasa
· màramɔgɔ
· tɛ̀ɛ́n
tuteurer kɔ́rɔdòn
tuyau búlu
· búru
· jíbɔsira
· kólokolo
· kɔ́lɔkɔlɔ
tuyau d'échappement sìsibɔlan
tuyère en terre tóno
type d’activité yɛ̀lɛmabolo
type de marche nìgisinɔgɔsɔ
· nìisinɔɔsɔ
· nìisinɔɔsɔnin
Typhlops.punctatus kàlaci
Typhlops.sp. dùgurɔsa
· dùgurɔsanin
· kàlaci
tyrannie díyagoyafanga