Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bámanankan plus d'infos sur Bamadaba
search-icon.png

V - v

v fɔ́sɔn
V -la
· -na
· -ra
V -> N V->Adj N->N N->Adj -nci
V->N -la
· -lan
· -li
· -na
· -nan
· -ni
· -ran
V->N N->N -la
· -lata
· -na
· -nata
V->N V->Adj -baa
· -baga
V->ptcp -baatɔ
· -bagatɔ
· -tɔ
· -tɔla
V->Ptcp -bali
· -len
· -nen
· -ta
V->V lá-
· mà-
· -ma
· màn-
· ná-
· rá-
· rɔ́-
· sɔ̀-
V->V Adj->N Adj->V N->N N->V attention PAS VQ (DEQU) -ya
· -yɛ
V->V, V->Ptcp -la
· -na
vacances kàlanbila
· wàlanbila
vacarme fɔ́lɔkɔ
vaccination bóloci
· tùguci
vacciner shwà
· sɔ̀gɔ
· swà
vache mère
· mìsi
· mìsimuso
· nbúleri
vache blanche tárakali
vache blanche à taches brunes nùrdi
vache blanche tachetée ámardi
vache laitière bírimisi
· brímisu
vache noir báldi
vache noire et blanche nɔ́ɔrɛ
· nɔ́ɔrɔ
· nɔ́rɔdi
vache panachée súrukumisi
vaciller kèleku
va-et-vient dòn-kà-bɔ́
· táa-ka-segin
· táanikasegin
· táanisegin
vagabond bìlansenfɛ
· blànsenfɛ
· còolo
· jàjaja
· jámuru
· jánburu
· jànburunci
· sènfɛbila
vagabondage bàjanbilaya
· bàjanyaala
· bìlansenfɛya
· blànsenfɛya
· jàjaja
· jàlonjalon
· pàlonpálon
vagabonder bàjanbila
· càloncalo
· càloncalon
· còolo
· còoloya
vague jíkuru
· wòyo
vain kìsɛntan
· pìripara
· pìriporo
vaincre kúmu
· s'
· sé
vainqueur sébaa
· sébaga
vaisseau sanguin jòlisira
vaisselle dúmunibɔminɛn
· dúmunikɛminɛn
valet námin
valeur sáwura
· sɔ̀ngɔ
· yánga
· yánkan
vallée fólon
· kùlufurancɛ
valoir b'
· bɔ́
valorisation dòndalali
valve de chambre à air fíɲɛdonda
· fíyɛndonda
· fyɛ́ndonda
van cɛ̀rɛ
· tɛ̀rɛ
Vanellus.spinosus kùmékùmé
Vanellus.tectus kùmékùmé
vanité lɛ̀n
· ɲànyɛrɛla
· wásobaanciya
· wásobaganciya
· yɛ̀rɛjira
· yɛ̀rɛjiranciya
· yɛ̀rɛyira
· yɛ̀rɛyiranciya
vaniteux ntɔ́rɔntɔ
· ɲànyɛrɛla
· wásobaanci
· wásobaganci
· yɛ̀rɛjiranci
· yɛ̀rɛyiranci
vanneau kùmékùmé
vanneau à tête noire kùmékùmé
vanneau armé kùmékùmé
vanner fíyɛ
· fyɛ́
· kɛ̀rɛmɛ
· kɛ̀rɛmu
· súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
· tɛ́ntɛn
vannerie kàara
· kàarata
· kàrata
· wàlan
vantard wásobaanci
· wásobaganci
· yɛ̀rɛba
· yɛ̀rɛlakalila
vantardise wáso
vanter lágabu
· làgabu
· làgamu
· lágamu
va-nu-pieds sènnakolon
· sènnankolon
vapeur chaude fùnteni
varan de terre kóoro
· kóro
· nkóoro
varan du Nil káana
· kána
Varanus niloticus káana
· kána
varice ɲàanti
varicelle bàkɔrɔnson
· npáraja
· npárancan
varices sánsiri
varier sógin
variété násɔn
variété de riz bíntubàlá
· kànbiyaka
variété de tambour cún
variole nsòn
Vasco de Gama Wasikodegama
vase bɔ̀rɔgɔ
· bɔ̀rɔkɔ
· tínto
vase des marais bɔ̀gɔsu
Vatican Watikan
vaurien báataraden
· báataramɔgɔ
· bàkɔrɔku
· bìlakojugu
· blàkojugu
· dángaden
· dénbo
· dénsu
· dùsukasimɔgɔ
· fágonbaatɔ
· fágonbagatɔ
· fákubaatɔ
· fùgare
· fùgari
· hɔ́rɔnkolon
· jíkankooro
· kɔ̀nɔku
· lágabo
· lágasa
· nàntan
· ɲàmakolon
· pànparanba
· sárakaden
· sárakajugu
· sárakamaa
· sárakaminɛbali
· sárakamɔgɔ
· sárakamurukuru
· sɔ̀nkolon
vautour dùfa
· dùga
vautour à tête blanche bòdunduga
vautour huppé bòdunduga
veau mìsiden
végétal sauvage sìna
véhicule bòlifɛn
veillée fàala
· sìɲɛna
· sùmu
· sùmun
veillée d'armes gomasi
veillée de circoncision sòlisi
veiller jàntó
· káran
· lákɔ̀lɔsi
veiller à la bonne santé lákɛnɛ
veiller sur dèndegeru
· kána
· lákaran
· màkaran
veiller sur sa vie nímakaran
veilleur kúnubaatɔ
· kúnubagatɔ
· sìɲɛnakɛla
veine jòlifinsira
· jòliseginsira
velléitaire kɔ́nɔnasukòlen
vélo bòlifɛn
· nɛ̀gɛso
véloce sènnagoni
· sènnakalan
velours rouge múrufe
· múrufɛ
ven gèni
· gòni
· gwèni
vendable sànta
vendeur fèerelikɛla
· fyèrelikɛla
· sànnikɛla
vendeur au détail dɔ́gɔdɔgɔninfeerela
vendeur de tissus ou de vêtements fìnitigi
vendre fèere
· fyère
· sàn
vendre à bas prix wɛ́ntɛrɛ
vendre bon marché dádiya
vendre trop cher kɔ́kari
vendredi gèjuma
· júma
· júmadon
· júmadonya
· wójuma
vène gèni
· gòni
· gwèni
vénéneux bàgama
vénéré gàsima
vénérer bàto
· bàtu
vengeance dímikɔrɔbɔ
· tájurusara
· táɲɔgɔnbɔ
· táɲɔgɔnsara
venir n'
· nà
venir à bout de ŋànamu
venir à bout de qqch de difficile kùrutìgɛ
venir de b'
· bɔ́
venir en aide à bólomafara
venir en nombre fíri
· frí
vent fíɲɛ
· fíyɛn
· fɔ́ɲɔ
· fɔ́ɲɔn
· fyɛ́n
vente fèere
· fyère
ventilateur fíɲɛdilan
· fíyɛndilan
· fyɛ́ndilan
ventouse gònbo
ventre dɛ́bɛ
· kɔ́nɔ
· kɔ́nɔbara
· kɔ́nɔfuru
· nàa
· nàga
ventru kɔ́nɔbaratigi
venue nà
Vénus kálomuso
· làwa
· sìgidolo
ver ntùmu
· sàngaran
· sàngaran
ver de Guinée nsɛ̀gɛlɛn
· sègelen
· sɛ̀gɛlɛn
ver de poisson boucané nsómo
· nsónbo
· sómo
véranda gá
· gákɔrɔla
· gwá
· gwákɔrɔla
· wáranda
verbiage yáyaya
véreux ntùmuma
verge bísan
· búsan
· jùrɔkisɛ
verger jíriforo
véritable bɛ́rɛbɛrɛ
· kúntùru
· kúnturun
· kútùru
· yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
vérité càn
· cɛ̀n
· cìyɛn
· kìsɛ
· tìɲɛ
· tìyɛn
verrat jɛ̀fali
· lɛ̀fali
verre wɛ́ɛrɛ
· wɛ́rɛ
· wɛri
· wɛ́ri
verre à thé kóoro
· kóro
verrue bìri
· brì
· góro
· góroba
· npíri
vers fànfɛ̀
· fɛ̀
· y'
· yé
vers 17h30 wúladanin
vers intestinaux nùgulantumu
versé dans la magie bìlen
· blèn
verser bɔ̀n
· sɛ́ɛnɛ
· sɛ́ɛnɛ
· shéne
· shyéne
· súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
· syéne
verser en cascade súrundu
· súruntu
· súuru
· súurun
verset coranique háya
verset du Coran sɔ́ran
· súran
· súratu
versoir d'une charrue fírifirilan
· fírilan
· frífrilan
vert bínkɛnɛlama
· bínma
· kɛ́nɛ
· námugulama
· ɲùgujilama
vertige ɲánamini
· ɲɛ́namini
· tíri
vertu de patience sábalilenya
vervet nkòba
· nkòbanin
· sòlafin
· sùlafin
vésicule biliaire fyé
· fyébara
· ndɔ́gɔndɔgɔ
· nkúnankunabara
· nɔ́gɔnɔgɔ
· ntɔ́gɔntɔgɔ
vessie ɲɛ́gɛnɛbara
· súgunɛbara
vessie des animaux fóolobara
veste wɛ́si
vêtement dònfɛn
· dònfini
· dònfinin
· fìni
· fìnin
vêtement ample pàplo
· pàpulo
vêtement sans manche bólontan
vêtements noirs des femmes maures dánpe
vétérinaire wuturunɛrɛ
vétiver ngòngon
veuf fìriyatɔ
· mùsontan
veuvage cɛ̀ntanya
· fìiya
· fìliya
· fìriya
· fùruja
· mùsontanya
veuve cɛ̀samuso
· fìriyatɔ
· mùso-cɛ̀-sàlen
vexation làmɔnɛ
vexer ɲàgaribɔ
· ɲàgarilabɔ
· ɲàngaribɔ
VIAGRA wiyagara
viande sògo
viande de porc lɛ̀sogo
viande sacrifiée au fétiche sògojugu
viatique sírafana
vibrer ɲɔ́
· ɲɔ́n
vice sɔ̀nkolon
vicieux jáhili
· sɔ̀ntigi
victime kàsaaratɔ
· sɔ́nnifɛn
victime à tuer fàafɛn
· fàgafɛn
victime de force occulte ɲàmatɔ
victoire fóni
· npàra
· pàra
· sé
Victoria Wikitoriya
vide kólon
· lákolon
· lákolonya
· lánkolon
· lánkolonya
· nánkolon
· rɔ́kolon
· rɔ́nkolon
vide et plat fɔ́gɔbɛ
vider lákolonya
· lánkolonya
· rɔ́nkolonya
· sɛ́ɛnɛ
· shéne
· shyéne
· syéne
vider en puisant sòli
vie bálo
· díɲɛlatigɛ
· díɲɛnatigɛ
· díɲɛsosigi
· díyɛnnatigɛ
· díyɛnsosigi
· jyɛ́nlatigɛ
· kísi
· ní
· ɲɛ́namaya
· ɲɛ́nɛma
· sì
vie conjugale cɛ̀lasigi
vie désordonnée yɛ̀rɛlabila
vie ensemble sìgi`-ń-fɛ̀
vie sédentaire kélensigi
vieillard cɛ̀kɔrɔba
· cɛ̀mɔgɔba
· kùnjɛ
vieille calebasse fílenkolon
· flénkolon
vieille dentition dákolon
vieille femme mùsokɔrɔ
· mùsokɔrɔba
· mùsokɔrɔnin
vieille fille mùsogana
· mùsogwana
vieille habitude cíkɔrɔ
· sɔ̀nkɔrɔ
vieille personne fɛ́nkɔrɔ
vieilles tiges de mil gànkala
· gwànkala
vieillesse cɛ̀kɔrɔbaya
· kɔ̀rɔ
· kɔ̀rɔbaya
· kɔ̀rɔya
· màakɔrɔbaya
· mɔ̀gɔkɔrɔbaya
vieilli kɔ̀rɔlen
vieillir kɔ̀rɔ
· kɔ̀rɔbaya
· kɔ̀rɔya
vierge cɛ̀dɔnbali
· dénmisɛnman
· jɛ́
· npògotigi
· ɲùmannàma
· súngurunnin
Vietnam Wiyɛtinamu
vieux kólonman
· kɔ̀rɔ
· kɔ̀rɔlen
· kɔ̀rɔman
· màakɔrɔba
· màakɔrɔlama
· mɔ̀gɔkɔrɔba
· síjɛ
· síjɛtigi
vieux francolin mâle wɔ̀lɔkɔrɔ
vieux singe rouge kònkelen
vieux solitaire dànkɔrɔ
· dànkɔrɔba
vif gòniman
vigilant màkaranna
Vigna unguiculata shɔ̀
· shyɔ̀
· sɔ̀
· syɔ̀
Vigna.unguiculata màmuluku
vigne tùbabunpegu
· tùbabunpeku
vigoureux bárikama
· kólomagɛlɛn
· wáanba
· wáganba
vigueur bárika
· bárka
vil shù
· sù
vilain cɛ̀jugu
· kɛ́nyɛrɛla
vilaine plaie ɲàsaki
villa wila
village dùgu
· sìgida
· só
· wúlakɔnɔdugu
village campagnard cíkɛdugu
village de corvéables jámurubugu
· jánburubugu
village de culture cíkɛbugu
village de naissance wólodugu
village où il y a un marché régulier dɔ́gɔdugu
village voisin dáfɛdugu
villageois dùguden
· dùgulen
· tógodalamɔgɔ
ville dùgu
· dùguba
· gàlodugu
· só
vin de palme bànji
· nbànji
· ntènji
vinaigre binɛgiri
· vìnɛgiri
· wìnɛgiri
vingt mùgan
· mùgân
vingtième mùgannan
· 20nan
viol bìnkanni
· bìnńkànni
violemment bàadɛbɛ
· bɔ̀gɔtí
violence kárawu
violence et rapidité kásawu
violent kólon
· níjugu
· ŋánaŋana
violer bì
· bìn
violeur mùsokandonna
violon nkálanin
· ɲáaro
· ɲáɲaaro
· sòku
violon esp jáaran
violoncelle ɲáaro
· ɲáɲaaro
violoniste nkálaninsanna
vipère Atractaspis microlepidota bòminɛ
vipère Causus rhombeatus(?) bɛ̀lɛwɔyɔ
vipère Cerastes vipera(?) bɛ̀lɛwɔyɔ
vipère heurtante dàngala
· dànkalan
· dànkaran
· tùtu
virage kùrubɔ
· sírakuruyɔrɔ
virginité dénmisɛnya
· fílanya
· flánya
· lásɔnnenya
· npògotigiya
virgule mùrumuru
· nkɔ̀ri
virilité cɛ̀ya
virus bànakisɛ
virus d'Ebola ebola
visa wisa
visage ɲɛ́da
· ɲɛ́na
viscosité nɔ́gɔya
viser bón
· súma
vision gìndomajira
· gùndomajira
Vision Mondiale Wizɔn Mɔnjali
visite désintéressée bɔ́nyeli
visite manquée fɔ́nkɔ
visiter jóora
· júura
visqueux náma
· nɔ́gɔman
visser cóoko
vitalité kólokɛnɛya
· kùnma
vitamine witamini
vite gíwu
· jóona
· shwɛ́
· súwɛ
· swɛ́
vitiligo kàbajɛ
vitre vítri
· wítiri
· wítri
· witiri
vivant níma
· ɲɛ́nama
· ɲɛ́nɛma
· ɲínama
· sàbali
Viverra.civetta bàkɔrɔnkuri
vivre bálo
· bálon
vivres bálo
· dáladumuni
Vladimir Wiladimir
vlan gɔ́rɔ
Voandzia subterranea tìgagɛlɛn
· tìgagwɛlɛn
· tìganingɛlɛn
· tìganingwɛlɛn
· tìganinkuru
· tìgɛgɛlɛn
· tìgɛningɛlɛn
· tìgɛningwɛlɛn
· tìgɛninkuru
vociférer wóronto
voeu dálakan
· dárɔkan
voeux de nouvel an sàmɛsàmɛ
· sànbɛsànbɛ
voie síratɛgɛ
· síratigɛ
voile de tête kùnnabiri
voile visuel fàlaka
voiler la tête kùnnabiri
voir yé
voisin kɛ̀rɛfɛsigi
· sìgiɲɔgɔn
· sìgiɲɔgɔnma
voisinage màsurunna
· màsurunya
· sìgiɲɔgɔnmaya
· sìgiɲɔgɔnya
· sìgi`-ń-fɛ̀
voisine sìgiɲɔgɔnmuso
voiture wátiri
voix kán
voix aigüe kánmisɛn
voix très élevée kángɛlɛn
vol tàli
vol et mensonge nsònnifanaya
volaille jún
volant wàlan
volcan tákulu
· wɔlikan
voler kàro
· pán
voler bas en rase-mottes fyèlu
voleur nsòn
· sòn
· sònkɛ
· sònyalikɛla
· sònyanikɛla
· sònyɛniikɛla
· tɛ́gɛba
· tɛ́gɛlamisɛn
volley-ball bólolabalɔntan
volonté dɔ̀gɔn
· dɔ̀ngɔ
· dɔ̀ngɔn
· dùngɔ
· ngàniya
· nídɔgɔn
· nídɔngɔ
· nídungɔ
· ŋàniya
· sàgo
· sàgona
· sàko
volonté de Dieu álalakɛ
volonté divine làtigɛ
· rɔtigɛ
volume bònya
· bònyɛ
· kɔ́nɔ
· kùnbaya
vomir fɔ́ɔnɔ
· fwɔ́ɔnɔ
· tàsali
· tàsari
· tɛ̀sɛyin
· wɔ̀gɔ
vomissement fɔ́ɔnɔ
vomitif fɔ́ɔnɔbasi
· fwɔ́ɔnɔbasi
voracité háwulabaya
· háwulɛbaya
vote wóte
· wɔ́te
voter wóte
· wɔ́te
VOTEX Batteuse wotɛkisi
voué à un heureux destin nàkanma
· nàkantigi
voué au grand destin dákantigi
vouloir ngàniya
· ŋàniya
vouloir bien sɔ̀n
voyage dùgusen
· dùgutaa
· dùgutaga
· táako
· táama
· tágama
· tɔ́gɔma
· wàyasi
voyager táama
· tágama
· tɔ́gɔma
voyageur táamabaa
· táamabaga
· táamaden
· táamakɛla
· táamala
voyelle dáfalen
voyelle nasale núnadafalen
· núnnadafalen
voyou jáhili
· súguladen
VQ -> ADJ -man
VQ->N VQ->V -ya
vrai bɛ́rɛ
· hàkika
· làkika
vrai croyant múmuni
· múmunin
vrai de vrai hàlala
vrai kolatier wòro
vrai raisinier npèkuba
vraiment dɛ́rɛsi
· jàa
· jàga
vu que bína
· bíɲa
vue ɲɛ́na
vue nocturne súɲɛ
vulve byɛ̀
vulvo-vaginite syphillitique lèminanpo