Bamadaba bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Français plus d'infos sur Bamadaba
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ search-icon.pngɲíni!

G - g

gá→̌→ 10 Variante : gwá. [[gw]] 

n. 1 • hangar, véranda. Syn : gákɔrɔla, wáranda. (où l'on s'abrite du vent, du soleil). ù bɛ́ dòn gá kɔ́rɔ síni demain, ils seront circoncis.


gá (hangar, véranda)
photo Valentin Vydrine

2 • échafaudage.

gá→̌ Variante : gwá. [[gw]] 

adv. chute énergique.

gà→̌→ 49 Variante : gwà. [[gw]] 

n. 1 • foyer, cuisine. Syn : gàda, gàso, tóbili. í ní gà ! merci ! (adressé à la cuisinière).


gà (foyer, cuisine)
photo Valentin Vydrine

2 • famille. Syn : fàbulonda, bùlonda, dénbaya, kɔ́lɛ, wólo. (sous la responsabilité du plus âgé dans la branche la plus élevée).

gáala→̌→ 1 Variante : gwáala. [[gw]] 

n. 1 • huître. Syn : káakɔ, káankɔ.

2 • chaux de coquillage.

gáalamugu→̌ Variante : gwáalamugu. [[gw]] 

n. 1 • chaux de coquillage. Syn : gáala. Litt : (huître.poudre)

2 • craie en poudre.

3 • talc.

gáan→̌ Variante : gwáan. [[gw]] 

onomat. bruit violent. à yé dá túgu gáan ! il a fermé violemment la porte, pan !

gàankan→̌ Variante : gànga; gàngan; kànkan.

v. 1 • étendre, pendre. Syn : fɛ̀nsɛn, kànkan, láfɛ̀nsɛn, sɛ́ɛnɛ, tɔ̀nɔ, yánkan, yɛ́gɛn, yɛ́rɛkɛ, yèbeyaba. (linge, tissu ). fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde.

2 • dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

gàaragaara→̌ Variante : gwàaragwaara; gàragara; gwàragwara (f,bk). [[gw-gw]] 

n. brancard.

gáari→̌→ 16 Variante : gɛ́ɛri; káari (bn).

n. fil. Syn : gèse.

gáari→̌→ 3 Variante : káari.

n. fil à coudre.

gàasi→̌→ 34 Variante : gàsi. Source : ar: ba`s = mal ?

n. 1 • tort. Syn : hàkɛ, jàlaki.

2 • offense. Syn : bàgamako, dɔ́gɔyama.

3 • gêne. Syn : màloya, sáamɛ, sáamɛya, ɲɛ́malo.

4 • égard, considération. Syn : kàrama, sɛ́gɛ. dòn màa gàsi lá offenser qqn, lui causer du tort, de la gêne. sé t'á yé kà ò gàsi díla il n'a pas les moyens de réparer ce tort.

Gabakuru→̌→ 1

n.prop. TOP, Gabakourou. (commune rurale au sud de Bamako).

gàban→̌→ 2

n. chapeau. Syn : fúgula.

Gabera→̌→ 1

n.prop. TOP, Gabera. (une localité au Nord du Mali).

Gabon→̌→ 2 Variante : Gabɔ́n.

n.prop. TOP, Gabon.

Gabɔ́n→̌→ 29 Variante : Gabon.

n.prop. TOP, Gabon.

gàbugu→̌→ 8 Variante : gwàbugu. [[gw]] 

n. case-paillote, servant de cuisine. Syn : gàso. Litt : (cuisine.case) gàbugu ká kɔ̀rɔ mísiri yé la cuisine est plus ancienne que la mosquée(prov).


Gàbugu ka kɔ̀rɔ mìsiri ̀ ye.
La cuisine est plus ancienne que la mosquée.
Pour pouvoir prier, il faut d’abord avoir mangé(Charles Bailleul)

Gabukɔrɔ→̌→ 8

n.prop. NOM M.

gáda→̌ Variante : gádɛ.

n. traverse, qui (unit les côtés de la pirogue) et sert de siège. Syn : cɛ́tigɛ, jíripanparan.

gàda→̌→ 6 Variante : gwàda. [[gw]] 

n. 1 • cuisine. Syn : gà, gàso, tóbili. (endroit). mùso bɛ́ gàda fúran kà dàga kò la femme balaie les abords de la cuisine et lave les canaris.

2 • servante, esclave. Syn : báarakɛden, màganna, màgannamuso, jɔ̀n, jɔ̀nkɛ.

Gadamɛsi→̌→ 1

n.prop. TOP, Ghadamès. (une ville et une oasis du désert en Libye, à la frontière de la Tunisie et de l’Algérie).

gádawu→̌ Variante : gwádawu.

adv. d'un seul coup. Syn : síri, téwu.

gádawugadawu→̌ Variante : gwádawugwádawu. [[gw-gw]] 

onomat. bruit de galop.

gàdaya→̌ Variante : gwàdaya. [[gw]] 

n. esclavage, situation de dépendance. Syn : jɔ̀nfeere, jɔ̀nya. condition de servante, d'esclave. Litt : (esclave.suf abs)

gàden→̌→ 1 Variante : gwàden. [[gw]] 

n. proche, membre de la grande famille. Syn : fàsolamɔgɔ, lìmana. Litt : (famille.enfant)

gádɛ→̌ Variante : gáda.

n. traverse, qui (unit les côtés de la pirogue) et sert de siège. Syn : cɛ́tigɛ, jíripanparan.

gàdi→̌

n. petite amie. Syn : gò.

gàdonkalan→̌ Variante : gwàdonkalan. [[gw]] 

n. leçon de cuisine, enseignement ménager. Litt : (cuisine.faire.leçon)

gàdonmuso→̌→ 2 Variante : gwàdonmuso. [[gw]] 

n. cuisinière, femme au foyer. Syn : tóbilikɛla. Litt : (cuisine.faire.femme)

gáfe→̌→ 140

n. livre, fascicule. Syn : kìtabu, líburu.

gáfedilanna→̌[dlan] 

n. Litt : livre-fabriquer-celui qui imprimeur, éditeur.

gáfelasagonna→̌

n. bibliothécaire. Litt : (livre.garder.celui qui)

gáfelasagonso→̌

n. bibliothèque. Syn : gáfelasagonyɔrɔ, gáfemarayɔrɔ. Litt : (livre.garder.maison)

gáfelasagonyɔrɔ→̌

n. Litt : livre-garder-endroit bibliothèque. Syn : gáfemarayɔrɔ, gáfelasagonso, gáfelamarayɔrɔ.

gáfemarayɔrɔ→̌→ 2

n. Litt : livre-garder-endroit bibliothèque. Syn : gáfelasagonso, gáfelasagonyɔrɔ.

gàfo→̌

v. retirer. Syn : bɔ́.

gága→̌→ 1 Variante : gwága. [[gwaga]] 

n. panier à kolas. Syn : fúfu, nága.

gágalanwu→̌

onomat. patatras, (chute brutale de métal plat). Syn : wáwu.

gàjaba→̌→ 3

n. sorgho, Sorghum.guineense. Syn : kènde, kénìnge. Catégorie : gram.

gájagi→̌

adv. fort, énergique. dén bɛ́ à bá kɔ́ rɔ́ gájagi ! l'enfant se dresse énergiquement sur le dos de sa mère !

Gajigo→̌

n.prop. NOM CL.

gákɔrɔla→̌ Variante : gwákɔrɔla. [[gw]] 

n. véranda. Syn : gá, wáranda. Litt : (abri.dessous.lieu)

Gaku→̌→ 1

n.prop. NOM CL.

gàkulu→̌→ 2 Variante : gwàkulu. [[gw]] 

n. pierre du foyer. Litt : (foyer.pierre)

gàkuru→̌→ 3

n. pierres du foyer.

gàla→̌

n. 1 • mirador, affût en haut d'un arbre. Syn : gɛ́lɛ.

2 • sente de gibier. lieu fréquenté par le gibier : sente, point d'eau.

gàla→̌

v. épier. Syn : bɛ́lɛn, dèdegeru, dèenkun, dègedegelu, dèndegeru, dɔ̀dɔ, dɔ̀dɔlima, kɔ́nɔma, kɔ́nɔmaya.

gàla→̌→ 13

n. indigo, Indigofera.tinctoria. Syn : gàlajíri. plante arbustive ---> 1,50 m. Catégorie : papi. fìni dòn gàla lá teindre à l'indigo. Voir : gàlajiri.

gàla→̌ Variante : gwàla. [[gw]] 

v. être sans acquéreur. ń'í y'í bàn cɛ̀ ó cɛ̀ rɔ́, í bɛ́ gàla si tu refuses tous les partis, tu resteras vieille fille.

gála→̌→ 6 Variante : gɛ́lɛ; gwɛ́lɛ; gwála. [[gw]] 

n. 1 • plate-forme. sur les places des villages.

2 • mirador, dans les champs. Syn : gàla.

gàlabagalaba→̌ Variante : gwàlabagalaba. [[gw]] Variante : gàrabagaraba.

v. bâcler. Syn : bàlakabalaka, gòlokogoloko, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba. agir à-la-va-vite.

gàlabagalaba→̌→ 1 Variante : gàrabagaraba.

adv.p. à la va-vite.

gálabu→̌→ 20 Variante : gwálabu. [[gw]] 

n. condition physique, dynamisme. Syn : kùnkɛnɛya. ù gálabu ká kɛ́nɛ ils sont dégourdis. à yé né gálabu kári il m'a découragé.

gálabuntan→̌→ 1 Variante : gwálabuntan. [[gw]] 

adj. amorphe. Syn : lágalagatɔ. au physique et au moral. Litt : (ressort.sans)

gálabuntanya→̌ Variante : gwálabuntanya. [[gw]] 

v. être amorphe. Litt : (amorphe.suf caus)

gálabuntanya→̌ Variante : gwálabuntanya. [[gw]] 

n. manque d'énergie. Syn : lògolagaya. Litt : (énergie.manque)

gàladon→̌→ 2

n. teinture à l'indigo. (action de teindre). Litt : (indigo.mettre)

gàladonna→̌

n. teinturière à l'indigo. Litt : (teindre à l'indigo.celle qui)

gàlaji→̌→ 6

n. bain de teinture à l'indigo. Litt : (indigo.eau)

gàlajíri→̌

n. indigo, Indigofera.tinctoria. Syn : gàla. plante arbustive ---> 1,50 m. Catégorie : papi. Litt : (indigo.arbre)

gálaka→̌→ 3 Variante : gwálaka. [[gw]] 

n. côte. Syn : gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gásaba.

gálakadimi→̌ Variante : gwálakadimi. [[gw]] 

n. névralgie intercostale. Syn : gásabadimi. Litt : (côte.douleur)

gálakakolo→̌ Variante : gwálakakolo. [[gw]] 

n. une côte. Litt : (côte.os)

gálakaɲimiden→̌ Variante : gwálakaɲimiden. [[gw]] 

n. enfant ingrat. Litt : (côte.croquer.enfant)

gàlama→̌→ 18

n. calebasse-louche. Syn : yɛ̀lɛ.


gàlama (louche fabriquée à partir d'une calebasse)
photo Valentin Vydrine

gàlamaɲa→̌ Variante : gàlamaɲɛ.

n. Litt : louche-contenu louchée.

gàlamaɲɛ→̌ Variante : gàlamaɲa.

n. Litt : louche-contenu louchée.

gàlasina→̌

n. plante Indigofera bracteolata. Catégorie : papi. (surtout dans les terres sablonneuses)

gále→̌

adj. premier, d'abord. Syn : npére, peremiye, fɔ́lɔ.

gále→̌

n. ceinture, de grosses perles. Syn : cɛ́, cɛ́lajala, cɛ́sirijala, cɛ́sirilan.

gále→̌

adv. autrefois. Syn : fɔ́lɔ, kúnunkò.

Galedu→̌

n.prop. NOM CL.

gálegale→̌

n. autrefois, naguère. Syn : fɔ́lɔ, fɔ́lɔfɔlɔ. Litt : (autrefois-autrefois)

gálemɔgɔ→̌

n. homme préhistorique. Litt : (jadis.homme) Syn : fɔ́lɔmɔgɔ.

gàliya→̌

n. 1 • poisson Distichodus brevipennis. ---> 60 cm, ---> 6 kg.

2 • poisson Distichodus engycephalus. ---> 40 cm. Syn : kálesume.

3 • poisson Distichodus rostratus. ---> 62 cm, ---> 6,2 kg. Syn : bínɲimi, jíŋɛɲɛ, nsɔ̀ngɔn, kɛ̀ɛya.

gàlo→̌ Variante : gwàlo (-f). [[gw]] 

n. marché. Syn : mála, dɔ́gɔ, súgu. quotidien d'un grand centre.

gàlo→̌→ 9 Variante : gwàlo. [[gw]] 

n. porte-malheur. Syn : mála, tèrejugu. chose qui attire le malheur (à ne pas voir (même une récolte trop abondante !) ; chose à ne pas faire sous peine de malheur.

gàlo→̌ Variante : gwàlo. [[gw]] 

v. porter malheur. ń'í yé nìn kɛ́, à nà í gàlo si tu le fais, ça te portera malheur.

gàlodugu→̌→ 8[[gw]] 

n. ville, grand centre urbain. Syn : dùgu, só. Litt : (marché.ville)

Galogo→̌ Variante : Gologo.

n.prop. NOM CL.

gàlomajira→̌→ 1 Variante : gwàlomajira; gàlomayira; gwàlomayira. [[gw]] 

n. signe de malheur, mauvais présage. Litt : (malheur.qui a.montrer) ex : tourbillon, engoulevent ).

gàlomako→̌

n. Litt : extaordinaire-affaire action hors norme. Syn : dákabanako. ń'í yé mùso fúru, kàna gàlomako jìra à lá, í ń'á fɔ́ í tɛ́ sì à fɛ̀, í tɛ́ fìni sàn à yé si tu prends femme, ne lui montre pas de la désaffection comme de ne pas faire lit commun ou de ne pas lui fournir l'habillement.

gàlomayira→̌→ 1 Variante : gwàlomajira; gàlomajira; gwàlomayira. [[gw]] 

n. signe de malheur, mauvais présage. Litt : (malheur.qui a.montrer) ex : tourbillon, engoulevent ).

gàlomuso→̌→ 11 Variante : gwàlomuso. [[gw]]  gàlà muso*.

n. épouse délaissée. d'un polygame. Litt : ( laisser.femme)

gálon→̌ Variante : gwálon. [[gw]] 

v. 1 • détacher, rebondir. Syn : búnumunu, dáfalen, fóni, wòlowolo, sóni. bàlon bɛ́ gálon dùgu mà le ballon rebondit sur le sol réf.

2 • insulter vertement, battre. Syn : báron, gòsi, ntìri, tòntà, wàlon. í gálon màa kùnna insulter copieusement qqn.

gán→̌→ 4 Variante : gwán. [[gw]] 

n. gombo, Hibiscus.esculentus. Syn : dàgan, ngúlubàrá. Catégorie : malv. gán ní nwánan mán jàn ɲɔ́gɔn ná le gombo et le "nwanan" sont proches l'un de l'autre (prov)(tous les deux donnent du mucilage).

gán→̌ Variante : gwán. [[gw]] 

n. poing. Syn : bólokurun. gán tɔ́rɔ sìgi...màa kàn donner un coup avec.

gán→̌ Variante : gwán. [[gw]] 

v. 1 • sauter, faire sauter. Syn : pán, tà. ń bɛ́ ń gán kɔ̀ kùnna je saute par dessus le (petit) marigot. mùso bɛ́ jídunu gán les femmes jouent le tambour d'eau(elles font "sauter" une calebasse renversée sur l'eau).

2 • se démancher. jélekisɛ bɛ́ gán kà bɔ́ à kàla lá la hache se démanche.

3 • s'enfuir brusquement. mùso fɔ́lɔ gánna kà táa à fàso lá la première femme s'est enfuie brusquement chez son père.

gàn→̌→ 3 Variante : gwàn. [[gw]] 

vq. 1 • chaud. Syn : gòni, kálan. jí ká gàn l'eau est chaude.

2 • difficile. Syn : bìlen, gó, gɛ̀lɛn.

3 • urgent. nìn kó ìn ká gàn cette affaire est urgente.

gàn→̌ Variante : gwàn. [[gw]] 

v. chauffer. Syn : bù, gòniya, kálanya, kálaya. (au propre et au figuré). à bɛ́ gàn dɛ́ ! ça va barder  !

gàn→̌→ 1 Variante : gwàn (f). [[gw]] 

n. 1 • fétiche. Syn : bàkulan, bàra, bási, básininkumana, bìɲɛ, bóli, dúgure, jàra, jò, màɲa, tón.

2 • société d'initiation.

gàn→̌ Variante : gwàn. [[gw]] 

n. reste des tiges de mil. gàn cɛ̀ nettoyer un champ en ramassant ces tiges.

gàn→̌ Variante : gwàn. [[gw]]  gàn : chaud.

n. fourneau. Syn : gànso. des forgerons.

gàn→̌ Variante : gwàn.

n. 1 • fièvre, maladie. Syn : fàrigan, bàna, dàbalibana, dálibana, jànkaro, jànkaroya, kúngo, kúngobana.

2 • effort intense.

gána→̌→ 16 Variante : gánan; gwána; gwánan. [[gw]] 

adj. 1 • célibataire. Syn : mùsontan. cɛ̀ gána vieux garçon.

2 • sans partenaire. mùru gána un couteau sans sa gaine.

3 • isolé, unique. Syn : kélennajɔ. mùgan gána une unique pièce de 1OO francs.

gána→̌ Variante : gwána. [[gw]] 

adj. à moitié mûr. Syn : gánamasan. (fruits : tomates, mangues, papayes ). Syn : bànjaraki, nkàncaraki.

gàna→̌ Variante : gwàna; gwànan; gànan. [[gw]] 

v. raser. Syn : dí. complètement, mettre à nu.

Gana→̌→ 36

n.prop. TOP, Ghana.

Ganadugu→̌→ 2

n.prop. TOP, Ganadugu. (villege, commune de Niéna, cercle et région de Sikasso).

gánamasan→̌ Variante : gwánamasan. [[gw ]] 

adj. à moitié mûr. Syn : gána. Litt : (mi-mûr.?) bìlen ní gánamasan des mûres et des presque mûres.

gánan→̌→ 16 Variante : gána; gwána; gwánan. [[gw]] 

adj. 1 • célibataire. Syn : mùsontan. cɛ̀ gána vieux garçon.

2 • sans partenaire. mùru gána un couteau sans sa gaine.

3 • isolé, unique. Syn : kélennajɔ. mùgan gána une unique pièce de 1OO francs.

gànan→̌ Variante : gwàna; gwànan; gàna. [[gw]] 

v. raser. Syn : dí. complètement, mettre à nu.

gánan→̌ Variante : gánan; gwánan; gwána.

n. pièce de monnaie.

gánan→̌ Variante : gánan; gwánan; gwána.

n. pièce de monnaie.

gánaya→̌ Variante : gwánaya. [[gw]] 

n. célibat, état de vieux garçon, de vieille fille. Syn : cɛ̀ganaya, cɛ̀ntanya, fúrubaliya, fúrukɛbaliya, mùsoganaya, mùsontanya. Litt : (célibataire.suf abs)

Ganbi→̌→ 3

n.prop. NOM CL.

Ganbi→̌→ 5 Variante : Ganbiya.

n.prop. TOP, Gambie.

Ganbiya→̌ Variante : Ganbi.

n.prop. TOP, Gambie.

Gancɔ→̌ Variante : Gwancɔ.

n.prop. NOM F.

Ganda Izo→̌

n.prop. Ganda Izo. (une milice songhaï et peule formée en 2012).

Gandeega→̌

n.prop. NOM CL.

gànfaa→̌→ 2 Variante : gwànfaa. [[gw]] 

n. sac de selle.

gànga→̌ Variante : gàankan; gàankann; kànkan.

v. 1 • étendre, pendre. Syn : fɛ̀nsɛn, kànkan, láfɛ̀nsɛn, sɛ́ɛnɛ, tɔ̀nɔ, yánkan, yɛ́gɛn, yɛ́rɛkɛ, yèbeyaba. (linge, tissu ). fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde.

2 • dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

gàngalaba→̌→ 2 Variante : kànkálabà; kànkalǐbá; kɛ̀nkaliba; kànkàlíba.

n. quinquéliba, kinkéliba, Teclea sudanica. Syn : kɛ̀lɛbɛbilen, nkɔ̀lɔbɛ.

gàngan→̌ Variante : gànga; gàankan; kànkan.

v. 1 • étendre, pendre. Syn : fɛ̀nsɛn, kànkan, láfɛ̀nsɛn, sɛ́ɛnɛ, tɔ̀nɔ, yánkan, yɛ́gɛn, yɛ́rɛkɛ, yèbeyaba. (linge, tissu ). fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde.

2 • dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

gángan→̌→ 18 Variante : gɔ́ngɔn; gwángwan.

n. poussière. Syn : fúguri, bùguri, fɔ̀lɔkɔ. gɔ́ngɔn dálen bɛ́ à ká jí kán il y a de la poussière déposée sur son eau.

gàngan→̌ Variante : kànkan (f).

v. étendre. Syn : fɛ̀nsɛn, gàankan, láfɛ̀nsɛn, sɛ́ɛnɛ, tɔ̀nɔ, yánkan, yɛ́gɛn, yɛ́rɛkɛ. (linge, tissu).

gàngara→̌ Variante : gwàngwàra. [[gwàngwara]] 

n. palissade. Syn : jása. (en tiges de mil ou en paille entre deux séries de piquets).

gángaran→̌

adv. bruit violent.

Gangaran→̌→ 3

n.prop. TOP, Gangaran.

gánge→̌ Variante : gánke.

n. 1 • utérus. Syn : bángenugu, bángeso, dɛ́bɛ, sókɔnɔna. organes féminins (spécialement : utérus et trompes).

2 • maux de ventre d'origine génitale.

gánjalan→̌[[gw]] 

n. Litt : gombo-sec gombo séché.

gánjalanna→̌ Variante : gwánjalanna. [[gw]] 

n. Litt : gombo sec-sauce sauce au gombo séché.

ganjan→̌→ 1

n. pantalon de chasseur. (sans bouffant, moulé aux jambes).

gànkala→̌ Variante : gwànkala. [[gw]] 

n. vieilles tiges de mil. (laissées dans les champs). Litt : (tiges.tiges)

gánke→̌ Variante : gánge.

n. 1 • utérus. Syn : bángenugu, bángeso, dɛ́bɛ, sókɔnɔna. organes féminins (spécialement : utérus et trompes).

2 • maux de ventre d'origine génitale.

gánkedimi→̌→ 6 Litt : (utérus.douleur) Variante : gánkekɔnɔdimi.

n. règles douloureuses. (ou douleurs suite d'accouchement).

gánkekɔnɔdimi→̌→ 6 Litt : (utérus.douleur) Variante : gánkedimi.

n. règles douloureuses. (ou douleurs suite d'accouchement).

gánsan→̌→ 48 Variante : gwánsan. [[gw]] 

adj. 1 • gratuit. Syn : fúlama.

2 • inutile. Syn : cíntan, fú, fúfàfu, kùnntan, tɔ̀kajɛ̀, ɲàcintan, ɲɛ̀kontan.

3 • ordinaire. séli tɛ́ bì, nká dón gánsan tɛ́ ce n'est pas une fête aujourd'hui, mais ce n'est pas un jour ordinaire.

gánsan→̌→ 41 Variante : gwánsan. [[gw]] 

adv. inutilement, sans raison. Syn : fú. à tɛ́ kɛ́ gánsan on ne le fait pas sans raison.

gánse→̌ Variante : gánsi (-f,-bk,-bn).

v. publier, faire savoir, annoncer, faire de la publicité. Syn : kófɔ, wéleda.

Ganseni→̌ Variante : Gwansenin; Gansenin; Gwanseni.

n.prop. NOM F.

Gansenin→̌ Variante : Gwansenin; Ganseni; Gwanseni.

n.prop. NOM F.

gánsi→̌ Variante : gánse (-f,-bk,-bn).

v. publier, faire savoir, annoncer, faire de la publicité. Syn : kófɔ, wéleda.

gànso→̌ Variante : gwànso. [[gw]] 

n. fourneau. Syn : gàn. des forgerons (vx). Litt : (feu.maison)

Gansun→̌

n.prop. NOM F.

Gantɛnɛ→̌

n.prop. NOM F.

gàntɔ→̌→ 4 Variante : gwàntɔ. [[gw]] 

n. malade, fiévreux. Syn : bànabaatɔ, fàriganbaatɔ. Litt : (chauffer.sujet)

gántɔ̀nná→̌ Variante : gwántɔ̀nná. Litt : (sauter.nuque.sur)

n. galago du Sénégal, Galago.senegalensis. (primate, taille d'un petit rat, sauteur ---> 7m , de moeurs nocturnes). Syn : pán-tɔ̀n-ná, ntɔ́rɔ.

gàntugu→̌→ 1 Variante : gwàntugu. [[gw]] 

n. Litt : feu-allumer fournaise. (extraction du fer par) haut fourneau, creuset (traditionnel). Syn : gàntuguda.

gàntuguda→̌

n. Litt : haut fourneau-endroit fournaise. Syn : gàntugu.

gàɲɛ→̌ Variante : gwàɲɛ. [[gw]] 

n. intervalle entre les pierres du foyer. Litt : (foyer.devant)

Gaɲi→̌→ 3

n.prop. NOM M.

Gaɲiwa→̌→ 1

n.prop. TOP, Gagnoa.

Gáo→̌→ 2

n.prop. TOP, Gao.

gàra→̌ Variante : gwɛ̀rɛ; gɛ̀rɛ; gwàra (f). [[gw]] 

v. s'approcher, approcher qc. Syn : lɛ̀lɛ, sùrunya, màdon. kàna gɛ̀rɛ tásuma ná ! ne t'approche pas du feu ! gɛ̀rɛ ń ná ! à gɛ̀rɛ ń kɔ́rɔ ! approche-le de moi !

gára→̌→ 4 Variante : ŋáran; ngáran (bn); ŋára (bk); ŋáran (bk).

n. 1 • entrave. Syn : tòro.

2 • cerclage. (des greniers, des toits de paille ).

Gárabà→̌

n.prop. NOM M.

gàrabagaraba→̌ Variante : gwàlabagalaba. [[gw]] Variante : gàlabagalaba.

v. bâcler. Syn : bàlakabalaka, gòlokogoloko, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba. agir à-la-va-vite.

gàrabagaraba→̌→ 1 Variante : gàlabagalaba.

adv.p. à la va-vite.

gárabali→̌→ 2 Variante : dráli. [[dr]] Variante : dárali.

n. marché aux bestiaux. Syn : ngárabali.

garadi→̌

n. garde. Syn : bìla, garidi, kàlifa, màra, sàbarabatigi.

gáradi→̌→ 1

n. fusil. Syn : gàtan, lònkan, lɔ̀ɔsi, màrifa. à pierre gros et court.

garadi→̌

n. gardien. Syn : dákɔlɔsila. Sɔrɔdasifugula binkɛnɛmatigiw (bere wɛriw) ani garadiw de bɛ kan in kɔnɔ walasa ka sigida n'a lamini lakana. (Kibaru n°530, 2016) ETRG FRA.

gàragara→̌ Variante : gwàaragwaara; gàaragaara; gwàragwara (f,bk). [[gw-gw]] 

n. brancard.

gáragàra→̌ Variante : gwáragwàra. [[gw-gw]] 

n. 1 • ganga sénégalais, Pterocles.exustus.

2 • ganga de Gambie, Pterocles.quadricinctus.

3 • ganga tacheté, Pterocles.senegallus. taille d'une tourterelle, ne perchent pas, volent vite et droit en groupes, nid sur le sol). Syn : bàla-kà-wúli.

gàraka→̌ Variante : gwàraka. [[gw]] 

v. corriger, bien éduquer. Syn : látilen, ntìri, tílen.

gárakasa→̌ Variante : gwárakasa. [[gw]] 

onomat. bruit de chute. Syn : bíri, gíriwu, táli.

Garali→̌

n.prop. TOP.

Garalo→̌→ 6

n.prop. TOP, Garalo. (commune, cercle de Bougouni, région de Ségou).

gáramu→̌→ 73

n. gramme. Note : néologisme kb 7/05 p.8

gáran→̌ Variante : gwáran.

v. entraver. Syn : féreke, ŋára.

gáran→̌→ 4 Variante : ŋáran; ngáran (bn); gára (bk); ŋára (bk).

n. 1 • entrave. Syn : tòro.

2 • cerclage. (des greniers, des toits de paille ).

Garan Basamu→̌

n.prop. TOP, Grand Bassam.

gárana→̌→ 3 Variante : gàrina; gárna. [[garna]] 

n. corne à poudre.

gáranke→̌→ 7

n. cordonnier.

gáranti→̌

n. garantie.

gáranti→̌

v. garantir.

gàrasɛgɛ→̌→ 51 Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gàrjɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ; gàrijɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gárawu→̌

adv. avec violence. et soudaineté. ù yé sòn mìnɛ gárawu ! ils ont attrapé le voleur "garawu"!

gárɛ→̌

n. gare.

gàribu→̌→ 3 Variante : gèrebu.

n. élève-marabout. qui fait de la mendicité.

gàribuya→̌→ 3

n. mendicité, des jeunes élèves-marabouts. Syn : hìdaya, sárakaminɛ. Litt : (élève-marabout.suf abs)

gáridi→̌→ 1

n. garde. Syn : bìla, garadi, garidi, kàlifa, màra, sàbarabatigi.

garidi→̌→ 1

n. garde. Syn : bìla, garadi, gáridi, kàlifa, màra, sàbarabatigi. Kojugubakɛlaw binna Mali garidiw kan Duwanza ni Gawo cɛ (Kibaru 536, 2016) ETRG FRA.

gàrijɛgɛ→̌→ 51 Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gàrjɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ; gàrasɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gàrijɛgɛ→̌ Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ.

v. 1 • avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio.

2 • concevoir. (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte.

gàrijɛgɛfolofolo→̌

n. malchance. Syn : kùnnangoya, kùnnasiri, nèri, sèngoya. Litt : (chance.égarer)

gàrijɛgɛma→̌→ 1

adj. 1 • chanceux. Syn : kùnnandi. Litt : (chance.qui a)

2 • enceinte. Syn : kɔ́nɔma.

gàrijɛgɛtigi→̌→ 1

n. 1 • chanceux. Syn : kùnnandi. Litt : (chance.qui a)

2 • enceinte.

gàrijigɛ→̌→ 51 Variante : gàrijɛgɛ; gàrisɛgɛ; gàrjɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ; gàrasɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gàrijigɛ→̌ Variante : gàrijɛgɛ; gàrisɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ.

v. 1 • avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio.

2 • concevoir. (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte.

gàrina→̌→ 3 Variante : gárana; gárna. [[garna]] 

n. corne à poudre.

gàrisɛgɛ→̌→ 51 Variante : gàrijigɛ; gàrijɛgɛ; gàrjɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ; gàrasɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gàrisɛgɛ→̌ Variante : gàrijigɛ; gàrijɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ.

v. 1 • avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio.

2 • concevoir. (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte.

gàrjɛgɛ→̌→ 51 Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gàrijɛgɛ; gɛ̀rɛsɛgɛ; gàrasɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gárna→̌→ 3 Variante : gàrina; gárana. [[garna]] 

n. corne à poudre.

Garuwa→̌

n.prop. Garoua.

gásaba→̌ Variante : gwásaba. [[gw]] 

n. côte. Syn : gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gálaka.

gàsaba→̌ Variante : kàsaba (bn).

v. se hâter. Syn : mára.

gásabadimi→̌ Variante : gwásabadimi. [[gw]] 

n. point de côté, névralgie intercostale. Syn : kɛ̀rɛdimi, sínkɔrɔntalen. Litt : (côte.douleur)

gásabakolo→̌ Variante : gwásabakolo. [[gw]] 

n. côte. Syn : gálaka, gásaba, kɔ̀gɔjida, sábakolo. Litt : (côte.os)

gásabakolomɛrɛnin→̌ Variante : gwásabakolomɛrɛnin. [[gw]] 

n. cartilage costal. Litt : ( côte. tendre)

gásabalabankolo→̌ Variante : gwásabalabankolo. [[gw]] 

n. côte flottante. Litt : (côte.dernière.os)

gàsaki→̌ Variante : nkàsaki; kàsaki.

v. 1 • montrer dents. (animaux, hommes = type de grimace).

2 • ouvrir grand les yeux.

gàsaki→̌ Variante : nkàsaki; kàsaki.

adv. proéminent.

Gasama→̌→ 4

n.prop. NOM CL.

gàsi→̌→ 34 Variante : gàasi. Source : ar: ba`s = mal ?

n. 1 • tort. Syn : hàkɛ, jàlaki.

2 • offense. Syn : bàgamako, dɔ́gɔyama.

3 • gêne. Syn : màloya, sáamɛ, sáamɛya, ɲɛ́malo.

4 • égard, considération. Syn : kàrama, sɛ́gɛ. dòn màa gàsi lá offenser qqn, lui causer du tort, de la gêne. sé t'á yé kà ò gàsi díla il n'a pas les moyens de réparer ce tort.

gàsima→̌

adj. Litt : tort-qui fait 1 • offensant. gàsimakuma / gàsimako...

2 • vénéré. à táara à kùndógo bàtoso gàsimaba dɔ́ kɔ́nɔ il est allé se réfugier dans un temple très vénéré (2 Ch 4, 33).

gàsintanya→̌→ 1

n. impudence, effronterie, manque d'égards. Syn : fásannenya, kùnnatigɛ, sáamɛntanya, ɲɛ́malobaliya, kùnnatigɛlenya, màlobaliya, sìritigɛlenya, ɲɛ́donya, ɲɛ́nagɛlɛya.

gasiwali→̌

n. gasoil. Gasiwali litiri 49.000 ani tulu litiri 650 dira Tumutu sɛnɛkɛlaw ma u ka motopɔnpuw labaarali kama.(Kibaru 535, 2016) ETRG FRA.

gàso→̌ Variante : gwàso. [[gw]] 

v. fermer. Syn : bólolatugu, túgu. ù yé dá gàso à dá lá ils lui ont claqué la porte au nez.

gàso→̌→ 2 Variante : gwàso. [[gw]] 

n. cuisine, case(-paillotte) servant de cuisine. Syn : gà, gàda, tóbili, gàbugu. Litt : (cuisine.maison)

gàtan→̌ Variante : gwàtan. [[gw]] 

n. fusil, traditionnel. Syn : gáradi, lònkan, lɔ̀ɔsi, màrifa. (à canon de petit diamètre).

gàtigi→̌→ 17 Variante : gwàtigi. [[gw]] 

n. chef de la famille. Litt : (famille.responsable)

Gatiya→̌

n.prop. ABR, GATIA, Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés. (groupe armé créé le 14 août 2014).

Gausu→̌ Variante : Gawusu.

n.prop. NOM M.

gàwa→̌→ 3

n. rustre.

gàwali→̌

n. lance. Syn : tàma.

Gawo→̌→ 94

n.prop. TOP, Gao.

gáwulɛ→̌ Variante : gáwulɔ.

n. griot. Syn : jèli, jèlikɛ. classe de griots ( effrontés, n'hésitent pas à maudire ).

gáwulɔ→̌ Variante : gáwulɛ.

n. griot. Syn : jèli, jèlikɛ. classe de griots ( effrontés, n'hésitent pas à maudire ).

Gawusu→̌→ 2 Variante : Gausu.

n.prop. NOM M.

gazi→̌→ 5

n. gaz. A kɛra orobinɛ ye o, a kɛra gazi ye o, mɔgɔ bɛ se k'olu bɛɛ sonya i sigiɲɔgɔn kun, kasɔrɔ u ma ta ka bila jufa kɔnɔ walima ka taa n'u ye.(Kibaru n°527, 12/2015) ETRG FRA.

Gbékeduu→̌

n.prop. TOP, Gbekedou.

Gben Kɔɔjida→̌ Variante : Gbenkɔɔijida.

n.prop. TOP, Côte d'Ivoire. Syn : Kɔ́nɔwari.

Gbenkɔɔijida→̌ Variante : Gben Kɔɔjida.

n.prop. TOP, Côte d'Ivoire. Syn : Kɔ́nɔwari.

Gboɛta→̌

n.prop. NOM CL.

gédewu→̌→ 3

onomat. bruit d'un objet lourd qui tombe.

géga→̌ Variante : gwégwa (f). [[gwegwa]] 

n. culotte-chemise des circoncis. géga yé án ná kùlusidulɔki yé le "gwegwa", c'est notre culotte-chemise.

gègenin→̌ Variante : gwègwenin. Litt : (gege.petit)[[gw/gw]] 

n. arbuste Maytenus senegalensis. Catégorie : céla. Syn : ngège. (buissonnant, épines de 1 / 5 cm portant deux feuilles au sommet).

gèji→̌→ 3

n. mer, océan. Syn : dɛ́bɛ, kɔ̀gɔji. Litt : (sel ?.eau)

gèjuma→̌→ 8 Syn : wòjuma, júma. Source : ar: gum`a = id.

n. vendredi. Syn : júmadon, júmadonya. Litt : ( ? . vendredi) Syn : gèjumadon.

Gejuma→̌

n.prop. NOM.

gèjumakan→̌ Litt : (vendredi.parole)

n. propos qui engagent l'avenir. Syn : dárɔkan. (promesse à tenir sous peine de retombées).

géle→̌→ 1 Variante : gwéle. [[gw]] 

n. arbre Prosopis africana. Catégorie : mimo. arbre ---> 20 m, bois d'oeuvre, charbon de bois recherché par les forgerons).

gèle→̌→ 1 Variante : gwèlu; gèlu (f). [[gw]] 

n. surface, (d'un champ). Syn : dá, fyɛ̀, kɛ́nɛ, ɲɛ́.

gélenkete→̌ Variante : gérekese (f); gérekete; gwérekete; gwérekese; gwérenkete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

géletali→̌ Variante : gwéletali. Litt : (gele.eryth.)[[gw]] 

n. arbre Erythrophleum africanum. Catégorie : césa. petit tali des savanes ; arbre ---> 8 / 15 m (son écorce ne contient pas de poison au contraire du 'tàli').

gélu→̌ Variante : gwélu. [[gw]] 

v. couper, trancher en morceaux. Syn : cáron, cérun, kàn, méseku, tìgɛ, tù, tɛ́rɛmɛ, pélu.

gélù→̌ Variante : gwélù. [[gw]] Variante : gèlù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops. (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).

gèlù→̌ Variante : gwélù. [[gw]] Variante : gélù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops. (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).

gèlu→̌→ 1 Variante : gwèlu; gèle (f). [[gw]] 

n. surface, (d'un champ). Syn : dá, fyɛ̀, kɛ́nɛ, ɲɛ́.

gén→̌ Variante : gwén. [[gw]] 

adv. fermeture rapide.

gén→̌ Variante : gwén. [[gw]] 

v. lancer. Syn : bón, bùgubugu, kèrun, kɔ́ngɔrɔn. (un couteau ).

gènde→̌→ 3 Variante : gène (f,bk). [[gwn.]] 

n. 1 • aire de battage.

2 • lieu d'exécution capitale.

gènde→̌ Variante : gwène (f,bk); gène. [[gw]] 

v. serrer. Syn : cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gɛ̀nɛn, gɛ̀rɛntɛ, mɔ́sɔn. (se dit d'un vêtement trop étroit ). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment.

gène→̌→ 3 Variante : gènde (f,bk). [[gwn.]] 

n. 1 • aire de battage.

2 • lieu d'exécution capitale.

gène→̌ Variante : gwène (f,bk); gènde. [[gw]] 

v. serrer. Syn : cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gɛ̀nɛn, gɛ̀rɛntɛ, mɔ́sɔn. (se dit d'un vêtement trop étroit ). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment.

génekàlan→̌ Variante : gwénekàlan. Litt : ('gene'.bariolé)[[gw]] 

n. aigle martial, Polemaetus.bellicosus. (le plus grand aigle de savane claire, brun dessus, blanc tacheté dessous, chasse beaucoup les pintades).

géngele→̌→ 4 Variante : gwéngele. [[gw]] 

adv. très sec, très dynamique. Syn : kásakasa, kɔ́s. í yé nɛ̀gɛnin tà géngele ! Í y'á bìla géngele ! à tɛ́na dɔ́ wɛ́rɛ fɔ́ nɛgɛninkan kɔ́ tu as pris un bout de métal "gling" ! Tu l'as rejeté "gling" ! Il ne fera pas d'autre bruit que celui d'un bout de métal (prov) (un tel ne changera plus !)

géngen→̌ Variante : gwéngwen. [[gw]] 

v. clouer. Syn : pénpe. (il faut plusieurs coups ?) Litt : (enfoncer-enfoncer)

géngeren→̌

adv. solide et trapu.

gèngerenin→̌→ 1

n. autour gabar, Melierax.gabar. gris clair, croupion blanc, queue barrée, se tient longtemps caché dans le feuillage. Litt : ('gengere'.petit)

gèni→̌→ 1 Variante : gwèni. [[gw]] Variante : gòni.

n. ven, vène, palissandre africai, santal rouge d’Afrique, Pterocarpus.erinaceus. Catégorie : papi. arbre ---> 12 / 15 m(bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon).

géninkunan→̌ Variante : gwéninkunan.

n. 1 • sorte d'encens, (à partir des rhizomes de Cyperus esculentus). Syn : sárakatani.

2 • arbre esp.

gènte→̌ Variante : gwènte. [[gw]] 

n. amputé de la lèpre. bóloɲɔnsɔn tɛ́ gènte lá le "gente" n'a plus de doigts.

gére→̌→ 7 Variante : gwére. [[gw]] 

n. corne. Syn : bíɲɛ. de bétail.

gère→̌ Variante : gwère; gwèren; gèren (-bk). [[gw]] 

n. danse athlétique, (chez les malinké).

gèrebu→̌→ 3 Variante : gàribu.

n. élève-marabout. qui fait de la mendicité.

gérefe→̌ Variante : gréfe.

v. greffer. Syn : tùgu.

gérefe→̌ Variante : gréfe.

n. arbre greffé.

Gereguwari→̌

n.prop. NOM ETRG, Grégoire.

gérekese→̌ Variante : gérekete (f); gélenkete; gwérekete; gwérekese; gwérenkete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

gérekete→̌ Variante : gérekese (f); gélenkete; gwérekete; gwérekese; gwérenkete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

gérema→̌ Variante : gwérema. [[gw]] 

adj. cornu. Syn : bíɲɛma. Litt : (corne.qui a)

gèren→̌ Variante : gwère; gwèren; gère (-bk). [[gw]] 

n. danse athlétique, (chez les malinké).

géren→̌→ 5 Variante : gwéren. [[gw]] 

n. terre ferme.

géren→̌ Variante : gwéren. [[gw]] 

adj. bouché. à nú ká géren il a le nez bouché. túlo géren dòn c'est un sourd, un malentendant.

géren→̌ Variante : gwéren. [[gw]] 

v. 1 • boucher. Syn : dágeren, dánɔrɔ, dátugu, nɔ́rɔ.

2 • damer. tàbadaa wò gérenna le tuyau de la pipe est bouché. sóbili géren damer une terrasse.

gèren→̌→ 4 Variante : gwèren. [[gw]] 

adj. 1 • fruit vert. sì géren fruit vert de karité.

2 • jeune animal. bà géren une chevrette.

3 • personne jeune. (mais en pleine force). màa dàn yé í gèren yé (dicton)c'est dans sa jeunesse que l'homme est au maximum de ses forces.

Gerenadi→̌→ 1

n.prop. TOP, Grenade.

gèrenfin→̌[[gw]] 

adj. tout à fait vert. Litt : (vert.noir)

gérengeren→̌ Variante : gwérengweren. [[gw]] 

adj. très difficile. tìlema gérengeren fɛ̀ : au plus fort de la saison sèche. Syn : tíla.

gérenkanna→̌

n. Litt : terre-bord-endroit littoral. ò yɔ́rɔnin bɛ́ɛ lá, jíkulu wúlila kà gérenkanna bɛ́ɛ mìnɛ en un instant, les vagues se sont élevées et ont envahi tout le littoral (kb 1/05 p 12).

gèrenkari→̌ Variante : gwèrenkari. [[gw]] 

adj/n. 1 • fruit cueilli avant d'être mûr. Litt : (vert.cueillir)

2 • mort jeune.

gèrentigɛ→̌ Variante : gwèrentigɛ. [[gw]] Variante : gɛ̀rɛntɛgɛ.

v. 1 • gauler des fruits. Litt : (vert.cueillir)

2 • flanquer par terre.

gèse→̌→ 31 Variante : gwèse. [[gwjèse]] 

n. fil. Syn : bájuru, gáari. de chaîne. fàama ká gèse yé fàantan yé le fil de chaîne du riche c'est le pauvre (prov).

gèse→̌ Variante : ngèsen.

v. 1 • salir, rendre terne, décolorer. Syn : díridara, fòlokoto, fúsuku, lánɔgɔ, mànɔgɔ, nɔ́gɔ, nɔ́rɔkɔ, ɲɔ̀gɔri, ɲɛ́manɔgɔ, ɲɛ́manɔgɔfi. de manière indélébile. súgunɛkɛ bɛ́ fìni ngèsen le pipi marque le linge.

2 • retarder la croissance. bàna yé dénmisɛn ìn ngèsen la maladie a retardé la croissance de cet enfant.

gèseda→̌→ 5 Variante : gwèseda. [[gw]] 

n. tissage. Litt : (file de chaîne.tisser)

gèsedala→̌→ 17 Variante : gwèsedala. [[gw]] 

n. tisserand. Litt : (tisser.celui qui)


Gèsedala bɛ fìnikɔnɔ` dila, Ségou, 2009
Bogolans Soroblé

Gèsedala, n’à ka fàle ̀ dun, à bɛ dɔra gale da.
Quand le tisserand veut voler le fil de trame, il tisse tout de même d’abord la première bobine.

gèsekolo→̌ Variante : gwèsekolo. [[gw]] 

n. rouleau de tissu. (une seule bande). Litt : (tissu.essentiel)


gèsekolo (ici au sens de : fuseau voir jɛ̀nɛ)
photo Valentin Vydrine

gésenbe→̌

n. arbre Bauhinia rufescens. 'pied de chèvre'. Catégorie : césa. Syn : sìfilɛjirinin.

géte→̌ Variante : gwéte. [[gw]] 

adv. très petit de taille. kàrisa ká sùrun géte ! un tel est tout petit !

gètere→̌ Variante : gwètere. [[gw]]  Source : ar: qati` = voleur de grand chemin.

n. soudard. Syn : bìnnkanikɛla.

gétu→̌ Variante : gwétu. [[gw]] 

adv. petit et fort.

Gey→̌

n.prop. NOM CL.

Gèyita→̌

не бракозапретный • n.prop. NOM CL.

gɛ̀dɛgɛdɛ→̌ Variante : gwɛ̀dɛgwɛdɛ. [[gwɛ̀dɛ̀gwɛdɛ]] 

v. gronder au loin. sán bɛ́ gɛ̀dɛgɛdɛ ça tonne dans le lointain.

gɛ̀dɛgɛdɛ→̌ Variante : gwɛ̀dɛgwɛdɛ. [[gwɛ̀dɛ̀gwɛdɛ]] 

v. durcir. Syn : gɛ̀lɛya, kàron, lágɛ̀lɛya. sánji bɛ́ dùgukolo fàri dákɛnyɛ, tìle b'á gɛ̀dɛgɛdɛ la pluie tasse et aplanit le terrain, le soleil le durcit.

gɛ́ɛri→̌→ 16 Variante : gáari; káari (bn).

n. fil. Syn : gèse.

gɛ́ɛru→̌ Variante : gwɛ́ɛru. [[gw]] 

adv. tout près. kàna tɛ̀mɛ à kɔ́rɔ gɛ́ɛru ! ne passe pas si près !

gɛ̀fɛ→̌ Variante : gɔ̀fɛ; gwɛ̀fɛ; gwɔ̀fɛ. [[gw]] 

n. houe. Syn : dàba, dàbacɛ, ncéreŋe. (à manche recourbé et à large fer).

gɛ́lɛ→̌→ 6 Variante : gála; gwɛ́lɛ; gwála. [[gw]] 

n. 1 • plate-forme. sur les places des villages.


gɛ́lɛ (plateforme, sur une place de village)
photo Valentin Vydrine

2 • mirador, dans les champs. Syn : gàla.

gɛ́lɛ→̌→ 1 Variante : gwɛ́lɛ. [[gw]] 

n. 1 • défense d'animal.

2 • incisive énorme. qui dépasse la normale.

gɛ̀lɛ→̌→ 8 Variante : gwɛ̀lɛ. [[gw]] 

n. canon. Syn : dábulu.

gɛ̀lɛ→̌→ 9→vq/adj : 1 →vq : 9→adj : 1 Variante : gɛ̀lɛn; gwɛ̀lɛn. [[gw]] 

vq/adj. 1 • dur. dùgukolo ká gɛ̀lɛn le sol est dur.

2 • difficile. Syn : bìlen, gàn, gó. sɔ̀rɔ mán gɛ̀lɛn ce n'est pas difficile à obtenir.

3 • cher. Syn : gírin. (prix). à da ka gɛ̀lɛn c'est cher. à dá ká gɛ̀lɛn c'est un menteur impénitent. à dùsu ká gɛ̀lɛn il a de l'aplomb, du sang froid. à kùnkolo ká gɛ̀lɛn il est têtu, indocile. à tɛ́gɛ ká gɛ̀lɛn il est avare. à ɲɛ́ ká gɛ̀lɛn il est effronté.

gɛ̀lɛ→̌→ 3 Variante : gwɛ̀lɛn; gɛ̀lɛn; gwɛ̀lɛ. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛnman. à gɛ̀lɛn yé nàfolontanya yé le pénible, c'est la pauvreté.

gɛ̀lɛcɛ→̌

n. homme stérile. (dont aucne femme n'a d'enfants). Syn : cɛ̀jalan.

gɛ̀lɛden→̌ Variante : gwɛ̀lɛden. [[gw]] 

n. obus, boulet de canon. Syn : obi. Litt : (canon.élément)

gɛ́lɛkɛ→̌

v. 1 • grandir, se développer. Syn : báliku, bònya, mɔ̀gɔya, sánkɔrɔtà.

2 • devenir puissant, (sexuellement).

3 • reprendre des forces. bànabaatɔ gɛ́lɛkɛra le malade a repris des forces.

gɛ̀lɛn→̌→ 214→vq/adj : 1 →vq : 171→adj : 44 Variante : gɛ̀lɛ; gwɛ̀lɛn. [[gw]] 

vq/adj. 1 • dur. dùgukolo ká gɛ̀lɛn le sol est dur.

2 • difficile. Syn : bìlen, gàn, gó. sɔ̀rɔ mán gɛ̀lɛn ce n'est pas difficile à obtenir.

3 • cher. Syn : gírin. (prix). à da ka gɛ̀lɛn c'est cher. à dá ká gɛ̀lɛn c'est un menteur impénitent. à dùsu ká gɛ̀lɛn il a de l'aplomb, du sang froid. à kùnkolo ká gɛ̀lɛn il est têtu, indocile. à tɛ́gɛ ká gɛ̀lɛn il est avare. à ɲɛ́ ká gɛ̀lɛn il est effronté.

gɛ̀lɛn→̌→ 3 Variante : gwɛ̀lɛn; gɛ̀lɛ; gwɛ̀lɛ. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛnman. à gɛ̀lɛn yé nàfolontanya yé le pénible, c'est la pauvreté.

gɛ̀lɛn→̌→ 4 Variante : gɛ̀nɛn; gwɛ̀lɛn; gwɛ̀nɛn. [[gw]] 

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

gɛ̀lɛn→̌ Variante : nkɛ̀lɛn.

n. testicules. Syn : bɛ̀lɛkili, kíliɲɔrɔn, kɔ́, yɛ́rɛ.

gɛ̀lɛnjɛ→̌

n. colonisateur.

gɛ̀lɛnkala→̌→ 1 Variante : gɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkala. [[gw]] 

n. 1 • tibia. Syn : gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo. Litt : (jambe.os)

2 • canon du bétail.

gɛ̀lɛnkolo→̌→ 1 Variante : gɛ̀lɛnkala; gwɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkala. [[gw]] 

n. 1 • tibia. Syn : gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo. Litt : (jambe.os)

2 • canon du bétail.

gɛ̀lɛnman→̌→ 6 Variante : gwɛ̀lɛnman. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛn. Litt : (dur.suf adj)

gɛ̀lɛya→̌→ 311 Variante : gwɛ̀lɛya. [[gw]] 

n. 1 • dureté, résistance, solidité. Syn : fàsaya, kólogirinya, mána, nígɛlɛya, gírinya, kólogɛlɛya. Litt : (dur.suf abs)

2 • effort. Syn : bánban, dɛ̀mɛdɛmɛ, káari, màgan, pá, pí.

3 • difficulté. Syn : fùrufara, góya, kógɛlɛn, lújura, màgɛlɛya, tàabataaba.

4 • cherté de vie, difficultés économiques.

gɛ̀lɛya→̌ Variante : gwɛ̀lɛya. [[gw]] 

v. 1 • durcir. Syn : gɛ̀dɛgɛdɛ, kàron, lágɛ̀lɛya. Litt : (dur.suf caus)

2 • insister pour, recommander. à yé nìn gɛ̀lɛya ù mà... il leur a recommandé ceci.

3 • s'efforcer. Syn : jíjà, jílajà, kára, tán. í gɛ̀lɛya kà nìn kɛ́ efforce-toi de faire ceci.

4 • rendre difficile.

5 • augmenter, le prix de ... Syn : bònya, láwàra, wàra. à y'á sɔ̀ngɔ gɛ̀lɛya il a rendu le prix inabordable.

gɛ̀lɛyalan→̌ Variante : gwɛ̀lɛyalan. [[gw]] 

n. clef. Syn : kìle, kónnɛgɛ, kónɲin. (pour serrer). Litt : (durcir.ce qui sert à)

gɛ́n→̌ Variante : gwɛ́n. [[gw]] 

v. aiguiser. Syn : dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn. (au marteau, à la forge).

gɛ́n→̌→ 116→n : 2 Variante : gwɛ́n. [[gw]] 

v. 1 • chasser, poursuivre. Syn : màgɛn, nɔ̀fɛgɛn, nɔ̀mìnɛ. dònsokɛ yé sògo gɛ́n le chasseur a poursuivi l'antilope.

2 • renvoyer. Syn : lásègin.

3 • garder les troupeaux.

gɛ̀nɛ→̌ Variante : gɛ̀nɛn.

v. 1 • serrer. Syn : cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀rɛntɛ, mɔ́sɔn. (chaussure).

2 • serrer.

3 • dresser. Syn : bàku, jɔ̀, màjɔ̀. (queue).

gɛ̀nɛgɛnɛ→̌→ 1 Variante : gɛ̀nɛngɛnɛn; ngɛ̀nɛngɛnɛ.

n. ganglion. Syn : kùru. (du à une plaie).

gɛ̀nɛn→̌→ 4 Variante : gɛ̀lɛn; gwɛ̀lɛn; gwɛ̀nɛn. [[gw]] 

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

gɛ̀nɛn→̌ Variante : gɛ̀nɛ.

v. 1 • serrer. Syn : cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀rɛntɛ, mɔ́sɔn. (chaussure).

2 • serrer.

3 • dresser. Syn : bàku, jɔ̀, màjɔ̀. (queue).

gɛ̀nɛngɛnɛn→̌→ 1 Variante : gɛ̀nɛgɛnɛ; ngɛ̀nɛngɛnɛ.

n. ganglion. Syn : kùru. (du à une plaie).

gɛ́ngɛn→̌ Variante : gwɛ́ngwɛn. [[gwɛn-gwɛn]] 

v. faire paître. Litt : (mener-mener) fúla bɛ́ kà mìsi gɛ́n-gɛ́n kà nà le peul est en train de ramener les vaches.

gɛ́ngɛnbaa→̌ Variante : gwɛ́ngwɛnbaa. [[gw]] 

n. pasteur. Syn : bágangɛnna, gɛ́nnikɛla. Litt : (faire paître.celui qui) ntòrikulu gɛ́ngɛnbaa, í tɛ́ dùsu, ń'ó tɛ́, í nà tɛ̀mɛ dɔ́ kàn le pasteur d'un troupeau de crapauds ne doit pas s'énerver, sinon il va en oublier un (prov).

gɛ́nkɛgɛnkɛ→̌

adv. lentement, doucement. Syn : dɔ́yi, kíisikaasa, kógoso, yóosoyooso, jɔ́yi.

gɛ́nnikɛla→̌ Variante : gwɛ́nnikɛla. [[gw]] 

n. pasteur. Syn : bágangɛnna, gɛ́ngɛnbaa. Litt : (faire paître.action.faire.celui qui)

gɛ́nnina→̌ Variante : gwɛ́nnina. [{gw]] 

n. Litt : paître-celui qui berger. Syn : bágangɛnna, mìsigɛnna, sàgagɛnna.

gɛ́ɲɛ→̌→ 7 Variante : gwɛ́ɲɛ. [[gw]] 

n. fouet. Syn : bùguninka, màninwolo.


gɛ́ɲɛ (fouet, chicotte)
photo Valentin Vydrine

gɛ̀rɛ→̌→ 46→n : 1 Variante : gwɛ̀rɛ; gàra; gwàra (f). [[gw]] 

v. s'approcher, approcher qc. Syn : lɛ̀lɛ, sùrunya, màdon. kàna gɛ̀rɛ tásuma ná ! ne t'approche pas du feu ! gɛ̀rɛ ń ná ! à gɛ̀rɛ ń kɔ́rɔ ! approche-le de moi !

gɛ́rɛ→̌ Variante : gɛ́rɛn; gwɛ́rɛn; gwɛ́rɛ (f,bn). [[gw]] 

n. ocre. fìni dònna gɛ́rɛ lá l'habit a été teint en ocre.

gɛ́rɛgɛ̀rɛ→̌→ 7 Variante : gwɛ́rɛgwɛ̀rɛ. [[gwɛrɛgwɛ̀rɛ]] 

n. malheur inattendu. Ála k'án kísi gɛ́rɛgɛrɛ mà ! que Dieu nous préserve de malheur subit !

gɛ̀rɛgɛrɛ→̌ Variante : gwɛ̀rɛgwɛrɛ. [[gwɛ̀rɛ̀gwɛrɛ]] 

adj. pur, sans mélange. Syn : bɛ́rɛbɛrɛ, sániman. (se dit de l'or, de l'argent, de la nourriture, mais non des êtres animés).

gɛrɛki→̌ Variante : grɛki.

n. grecque.

gɛ́rɛn→̌ Variante : gɛ́rɛ; gwɛ́rɛn; gwɛ́rɛ (f,bn). [[gw]] 

n. ocre. fìni dònna gɛ́rɛ lá l'habit a été teint en ocre.

gɛ́rɛn→̌ Variante : gwɛ́rɛn. [[gw]] 

v. teindre en ocre.

gɛ̀rɛn→̌ Variante : gwɛ̀rɛn. [[gw]] 

v. évaporer, tarir. Syn : lámìn, gɛ̀rɛn-gɛrɛn. dàla bɛ́ gɛ̀rɛn fíyɛn ní tìle fɛ̀ le vent et le soleil assèchent le marais.

gɛ̀rɛn-gɛrɛn→̌ Variante : gwɛ̀rɛn-gwɛrɛn. [[gwɛ̀rɛ̀ngwɛrɛn]] 

v. 1 • sécher, rendre plus consistant. Syn : fíyɛn, jà.

2 • tarir. Syn : gɛ̀rɛn.

gɛ̀rɛn-kà-dá→̌ Variante : gwɛ̀rɛn-kà-dá. [[gw]] 

n. plat de riz. Syn : kùruba, kɛ́talakini, màlokini. Litt : (évaporer-et-déposer)

gɛ̀rɛngɛrɛn→̌ Variante : gwɛ̀rɛngwɛrɛn. [[gwɛ̀rɛ̀ngwɛrɛn]] 

n. sécheresse. Syn : jà, jíntanya.

gɛ̀rɛngɛrɛnnin→̌ Variante : gwɛ̀rɛngwɛrɛnnin.

n. 1 • coeurs-volants. Syn : sìfilɛjirinin.

2 • plante Hymenocardia acida. Catégorie : euph. (arbuste ---> 5 / 6 m, graine en forme de coeur, caractéristique, réputé pour faciliter la procréation).

3 • plante Hymenocardia lyrata. Catégorie : euph. arbre ---> 10 / 15 m, graine en forme de lyre.

gɛ̀rɛntɛ→̌ Variante : gwɛ̀rɛntɛ. [[gw]] 

v. 1 • serrer, presser, acculer. Syn : cɔ̀rɔntɔ, cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀nɛn, mɔ́sɔn, bísi, cɔ́nkɔn, dígi, jɔ́sɔn, màdigi, mɔ́si, dámìnɛ. dùgu gɛ̀rɛntɛlen les maisons du village sont serrées les unes contre les autres.

2 • ennuyer, mettre dans l'embarras. Syn : láfili, lájaba, tàabataaba.

3 • angoisser. Syn : kɔ́nɔgàn, kɔ́nɔnafìli, kɔ́nɔnagàn.

gɛ̀rɛntɛ→̌→ 4 Variante : gwɛ̀rɛntɛ.

n. pression. ɲɔ́gɔn ká gɛ̀rɛntɛ la pression des semblables (de la société).

gɛ̀rɛntɛgɛ→̌ Variante : gwèrentigɛ. [[gw]] Variante : gèrentigɛ.

v. 1 • gauler des fruits. Litt : (vert.cueillir)

2 • flanquer par terre.

gɛ̀rɛsɛgɛ→̌→ 51 Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gàrjɛgɛ; gàrijɛgɛ; gàrasɛgɛ. Source : ar: ar-rizq = subsistance, chance.[[garjɛgɛ]] 

n. 1 • chance. Syn : kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 • progéniture. Syn : bɔ́nna, jòli.

3 • grossesse. Syn : kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ... si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse.

gɛ̀rɛsɛgɛ→̌ Variante : gàrijigɛ; gàrisɛgɛ; gàrijɛgɛ.

v. 1 • avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio.

2 • concevoir. (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte.

Gɛrɛsi→̌→ 1

n.prop. TOP, Grèce.

gɛri→̌→ 7

n. guerre. Syn : kɛ̀lɛ, yóya. Gɛri banna san 1945 (Traore, Hinɛ nana, II,11) ETRG FRA.

gɛ́sɛ→̌→ 2 Variante : gwɛ́sɛ. [[gwjɛsɛ]] 

n. riz pilé. (sans avoir été étuvé).

gɛ́sɛ→̌→ 6 Variante : gwɛ́sɛ. [[gwjɛsɛ]] 

n. brosse à dents. Syn : dákobɔrɔsi. (faite avec des branchettes de bois vert).

gɛ̀sɛngɛsɛn→̌ Variante : gwɛ̀sɛngwɛsɛn. [[gwɛ̀sɛ̀ngwɛsɛn]] 

n. store.

gɛ́tɛrɛ→̌ Variante : gwɛ́tɛrɛ. [[gw]] 

n. pangolin géant, Manis.gigantea, Smutsia.gigantea. Syn : nkónsonkansan.

gɛ̀yin→̌ Variante : gwɛ̀yin. [[gw]] 

n. liane-caoutchouc, Landolphia.heudelotii. Catégorie : apoc. (fruit comestible, le latex sert à réparer les pneumatiques). Syn : ngòyin.

gɛ̀yinji→̌ Variante : gwɛ̀yinji. [[gw]] 

n. caoutchouc. Syn : mána. latex de liane à caoutchouc Landolphia heudelotii. Catégorie : apoc. Litt : ('liane'.sève)

gídigidi→̌

onomat. bruit. Syn : kɔ́cɔkɔcɔ. (qui se répète : passages en courant, coups de feu ).

Gidime→̌→ 1

n.prop. TOP, Guidimé. (commune dans le cercle de Yélimané, région de Kayes).

Gigilay→̌

n.prop. NOM CL.

gílasi→̌ Variante : glási.

n. glace. Syn : glási, jàfilɛ.

gílasi→̌

n. glace. Syn : gílasi, jàfilɛ. Variante : glási. à súmaya ní glási dè ká kán (La Geste de Ségou, Biton et les génies, 101) Diɲɛ kun n'a kun na, fosi tɛ yen ni gilasikuluw tɛ. (Kibaru n°527, 12/2015) ETRG FRA.

Gilawogi→̌

n.prop. NOM CL.

gíli→̌→ 33 Variante : díli. [[gli]] Variante : bíli; dlí (bn). [[dli]] Variante : líli.

n. racine. Syn : kú.

Ginbaira→̌

n.prop. NOM CL.

gìndo→̌→ 46 Variante : gùndo.

n. secret. Syn : jàkumakun, yɛ̀lɛn. gìndo fára bɔ̀rɔtɔ dévoiler un secret.

Gìndo→̌→ 12

n.prop. NOM CL.

gìndoba→̌ Variante : gùndoba.

n. Litt : secret-grand mystère.

gìndodonɲɔgɔn→̌ Variante : gùndodonɲɔgɔn.

n. Litt : secret-mettre-camarade confident. Syn : dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga, gùndofɔɲɔgɔn. í mána mín k'í gùndodonɲɔgɔn yé, ò fɔ́lɔ b'í gùndo póyi celui à qui tu as confié un secret est le premier qui va le révéler (kb 5/05 p 7).

gìndofɔɲɔgɔn→̌ Variante : gùndofɔɲɔgɔn.

n. confident. Syn : gùndodonɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga. Litt : (secret.dire.compagnon)

gìndolafɔ→̌ Variante : gùndolafɔ.

n. Litt : secret-en-dire euphémisme. Syn : fɛ́ngɛkan. 'kɔ́sa' mán kán kà mɛ́n hɔ́rɔn dá, à gùndɔlafɔ dɔ́ yé : kùlusijalasa yé

gìndomajira→̌ Variante : gùndomajira.

n. Litt : secret-en-montrer apparition, révélation, vision. Syn : kùnbɔ.

Gíne→̌→ 6

n.prop. TOP, Guinée.

Ginebisawo→̌→ 1 Variante : Ginɛbiso.

n.prop. TOP, Guinée-Bissau.

Ginɛbiso→̌ Variante : Ginebisawo.

n.prop. TOP, Guinée-Bissau.

gìngin→̌→ 3

n. hibou. tout rapace nocturne : hibou, chouette.

gìngɔn→̌→ 2 Variante : jìngɔn.

n. assoupissement. Syn : myɛ̀myɛ. (en position assise ).

gìngɔn→̌ Variante : jìngɔn.

v. s'assoupir. Syn : myɛ̀myɛ.

gíni→̌ Variante : gírin; gírinn (f).

v. se précipiter. Syn : bàlaka, búluki, gòron, góloba, kálabakalaba. wùlu gírinna ń kàn le chien s'est précipité sur moi.

gínigini→̌

v. trembler. Syn : kúrukuru, kɔ́rɔkɔrɔ, yɛ́rɛyɛrɛ. (sol). ní dɔ̀n bɛ́ kɛ́, dùgukolo bɛ́ gínigini quand on danse, le sol tremble.

gínin→̌ Variante : gíni; gírin (f).

v. se précipiter. Syn : bàlaka, búluki, gòron, góloba, kálabakalaba. wùlu gírinna ń kàn le chien s'est précipité sur moi.

gìntan→̌→ 7 Variante : gwìntan. [[gwintan :]] 

n. grande foule, grande fête.

gìntan→̌

v. jouer du tambour. (avec animation).

gíri→̌→ 1 Variante : gúrɛ.

onomat. boum. Syn : táki, tóli. bruit de genoux qui touchent le sol de façon ferme et brutale.

gìrigara→̌→ 1

n. problème compliqué.

gìrigara→̌

v. se bagarrer.

gírigiri→̌

v. faire du bruit. Syn : kɔ́cɔkɔcɔ, wòroworo. (grondement de moteur, tonnerre ).

gírin→̌→ 6

n. 1 • précipitation, fuite. Syn : bàlakabalaka, hàrabaharaba, sòlikabɔ, fóni, kásakasa, tíla.

2 • fête. Syn : jàma, kɔ̀tɛ, sàasɔ, séli, ɲàga.

gírin→̌ Variante : gíni; gínin (f).

v. se précipiter. Syn : bàlaka, búluki, gòron, góloba, kálabakalaba. wùlu gírinna ń kàn le chien s'est précipité sur moi.

gírin→̌

n. épaisseur. Syn : fìrin, gírinya, kólogirinya.

gírin→̌→vq : 21→adj : 12 Variante : grín. [[grin]] 

vq/adj. 1 • lourd. dòni mán gírin à má la charge n'est pas trop lourde pour lui.

2 • solide. nìn bági kólo ká gírin ce tissu est solide.

3 • épais, consistant. Syn : fàsa. nìn túlu ká gírin cette huile est consistante.

4 • fort en. jùmɛn ká gírin jùmɛn mà bámanankan ná ? qui est le plus fort en langue bambara ?

5 • tardif, (à long cycle de végétation). kénìnge ká gírin gàjaba yé le 'kenenge' est plus tardif que le 'gajaba' (deux sorghos).

6 • cher. Syn : gɛ̀lɛn. à dá ká gírin son prix est élevé.

gírin-kà-jɔ̀→̌

n. émeute. Litt : (se précipiter-et-s'arrêter)

gírinman→̌→ 5

adj. 1 • lourd. Syn : gírin.

2 • solide. Syn : kólogirin, kólogɛlɛn, kóloma.

3 • tardif. Syn : kɔ́sa. Litt : (lourd.suf adj)

gírinńkàn→̌

n. talisman. Syn : sáraka, sárakafɛn, sìkara, ɲɔ́nɔ. qui attire les clients, les auditeurs. Litt : (se précipiter.moi.sur) gírinnkan b'á bólo il a un talisman pour attirer la clientèle.

gírinti→̌→ 1

n. éructation. gírinti bɛ́ɛ tɛ́ fá yé, nká kɔ́ngɔtɔ cí tɛ́ tous les rots ne viennent pas d'un ventre plein, mais ce n'est pas le fait d'un affamé(dicton).

gírinti→̌

v. roter, faire roter. fá kójugu bɛ́ màa gírinti avoir trop mangé vous fait roter.

gírinya→̌→ 67 Variante : grínya. [[gr]] 

n. 1 • poids. Syn : kùru, puwa.

2 • épaisseur. Syn : fìrin, gírin, kólogirinya. Litt : (lourd.suf abs)

3 • solidité. Syn : gɛ̀lɛya, kólogɛlɛya.

4 • cycle long.

gírinya→̌ Variante : grínya. [[gr]] 

v. 1 • être lourd, rendre lourd. sùnɔgɔ b'á ɲɛ́ gírinya le sommeil alourdit ses paupières (yeux).

2 • être fort en. Litt : (lourd.suf caus) à bɛ́ ɲíni kà gírinya tɔ̀ bɛ́ɛ mà bámanankan ná il va bientôt dépasser tous les autres en bambara.

3 • monter, (prix d'une denrée). Syn : wúli, yánkan, yɛ̀lɛn. à sɔ̀ngɔ gírinyana son prix a monté.

gírinyali→̌

n. Litt : devenir lourd-action 1 • alourdissement.

2 • muance. kúmakan gírinyali voix qui devient plus grave.

giripu→̌

n. grippe. Syn : múrasɔgɔsɔgɔ. Mɛkisiki bɛ dabolo jumɛn kan giripu pɔrisini bolo (lɛɛ bana) (Fasokan 2009 04 Mɛkisiki) ETRG FRA.

gíriwu→̌

onomat. bruit de chute. Syn : bíri, gárakasa, táli. (branche qui tombe, maison qui s'écroule).

Gise→̌

nùmu • n.prop. NOM CL.

gísingàsan→̌→ 2 Variante : nkísinkàsa (-bn,-bk).

n. fleur mâle du maïs.

gìta→̌→ 2

n. instrument de percussion. (calebasse avec des cauris liés librement).

gìtafɔla→̌

n. joueuse de gita. Litt : ('gita'.jouer.celle qui)

gitɔrɔn→̌→ 39

n. goudron.

gíwu→̌→ 1

adv. vite. Syn : jóona, súwɛ.

glási→̌ Variante : gílasi.

n. glace. Syn : glási, jàfilɛ.

glási→̌

n. glace. Syn : gílasi, jàfilɛ. Variante : gílasi. à súmaya ní glási dè ká kán (La Geste de Ségou, Biton et les génies, 101) Diɲɛ kun n'a kun na, fosi tɛ yen ni gilasikuluw tɛ. (Kibaru n°527, 12/2015) ETRG FRA.

gó→̌

onomat. bruit sec. Syn : jɛ́wu. à yé dátugu gó ! il a claqué la porte, vlan !

gó→̌→vq : 48→adj : 1 Variante : kó (f,bk).

vq/adj. 1 • désagréable, aux sens (goût, odorat, ouïe). Syn : ŋɛ́ɲɛ. (très rare en épithète : -lango, sumago ). à súma ká gó ça sent mauvais !

2 • désagréable à qn. háli bì, Ɲéle kó mán gó né yé encore maintenant, j'aime Nyele.

3 • en mauvais état. jéle dá ká gó la hache est émoussée. à tɛgɛ ka go il est maladroit.

4 • difficile. Syn : bìlen, gàn, gɛ̀lɛn. à fɔ́ ká gó c'est difficile à dire. à sɔ̀rɔ mán gó ce n'est pas difficile à trouver.

gò→̌→ 1

n. petite amie. Syn : gàdi.

gòbi→̌→ 1

n. blanc célibataire.

góbogobogobo→̌ Variante : gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ.

v. agiter les oreilles, (se dit de l'éléphant). en faisant du bruit.

gódo→̌

v. 1 • exciter. Syn : bìla, kɔ́nɔnasuruku, lámàga, súguba. (pour aller plus vite).

2 • activer. Syn : dádòn, láɲaga, ɲága.

gódogodo→̌

onomat. bruit métallique. (pièces en mauvais état).

gòdogodo→̌

v. traîner derrière soi.

gòdogodolan→̌

n. jeu d'enfant. Syn : bɛ̀lɛnintuuru, fɛ̀rɛn, ntàn, ntáraba. (sorte de brouette que l'on tire derrière soi). Litt : (traîner.ce qui sert à )

gòfa→̌

n. trou. Syn : dìngɛn, sɔ̀jigi, wò, dìngɛ.

gofɛrɛnama→̌→ 129 Variante : gɔfɛrɛnama; gɔfɛrɛnaman; gofɛrɛnaman.

n. gouvernement. Syn : búru.

gofɛrɛnaman→̌→ 129 Variante : gɔfɛrɛnama; gɔfɛrɛnaman; gofɛrɛnama.

n. gouvernement. Syn : búru.

gógoro→̌→ 4

n. 1 • cadenas. Syn : sìkara, sɔ̀gɔlan.

2 • cadenas magique. ń'í yé gógoro mín sɔ̀gɔ mín tɔ́gɔ lá, í bɛ́ táa jùru tà à fɛ̀, à tɛ́ bán,wáriko kúma tɛ́ fɔ́ bìlen celui dont tu prononces le nom en refermant ce cadenas, tu fais des emprunts continuels chez lui , il ne t'en reparle pas.

Golfa→̌

n.prop. NOM CL.

Goli→̌→ 2

n.prop. TOP, Gaule.

gòlo→̌

n. arbre Albizzia. Catégorie : mimo.

gòlo→̌→ 85 Variante : wòlo.

n. 1 • peau. Syn : fàra. wòlo bɔ́ enlever la peau, dépouiller.

2 • tam-tam. Syn : bɔ́nba, cíbaranin, jènbe. wòlo fɔ́ jouer du tam-tam.

3 • cuir.

4 • courroie.

5 • cible de chasseur.

góloba→̌

v. se précipiter. Syn : bàlaka, búluki, gírin, gòron, kálabakalaba.

gòlobogalaba→̌

v. aller de tous côtés.

gòlobogalaba→̌

n. cohue.

gòlocɛ→̌

n. arbre Albizzia chevalieri. Catégorie : mimo. Litt : ('albizzia'.mâle) arbre ---> 6 / 12 m, feuilles et fruits mangés par le bétail, écorce riche en tannin).

Gologo→̌→ 4 Variante : Galogo.

n.prop. NOM CL.

gólogolo→̌ Variante : kólokolo; kúlukulu (bk).

v. 1 • entasser. Syn : kólokolo, sógolon, sɔ́sɔ, tòn.

2 • s'engouffrer. Syn : fólonkòto, kúlukulu, súgusugu, súgusuguma.

gólogolo→̌ Variante : kólonkolon; kólokolo.

v. 1 • mettre en boule. Syn : kùru, mɔ́, mɔ́ntɔn.

2 • façonner au tour, donner une forme cylindrique.

3 • rassembler, entasser, concentrer. Syn : kàfo, kàmali, kòronto, lájɛ̀, lájɛ̀rɛ, màkàfo, gólogolo, sógolon, sɔ́sɔ, tòn, bánban, dádòn, dóro, kùndòn.

3 • canaliser.

gòlojɔn→̌

n. arbre ---> 10 / 15 m, fruit : gousse plate de 10 / 20 cm, lage de 2 / 3 cm. Litt : ('albizzia'.esclave) arbre Albizzia malacophylla ugandensis, arbre Albizzia boromoensis. Catégorie : mimo. Syn : gòlomuso.

gòlokogoloko→̌

v. bâcler. Syn : bàlakabalaka, gàlabagalaba, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba.

gòlomuso→̌

n. Litt : ('albizzia'.femelle) arbre Albizzia malacophylla ugandensis, arbre Albizzia boromoensis. arbre ---> 10 / 15 m. Catégorie : mimo. Syn : gòlojɔn.

goluwa→̌→ 1

n. gaulois.

Gomakura→̌→ 5

n.prop. TOP, Gomakoura. (village, cercle de Niono, région de Ségou).

góman→̌→ 6 Variante : kóman.

adj. 1 • mauvais. Syn : júgu, kólon, sù.

2 • désagréable. Syn : dùsumango, gó, jòlimango.

3 • difficile. Syn : bìlen, gɛ̀lɛn, gɛ̀lɛnman. Litt : (mauvais.suf adj)

gomasi→̌→ 1

n. veillée d'armes.

gómi→̌ Source : fr : gomme.

n. amidon.

gònbo→̌

n. ventouse. (fabriquée avec une corne de vache). gònbo sìgi mettre des ventouses (scarifiées).

gòngan→̌ Variante : gɔ̀ngan.

n. zébu. Syn : ntɛ̀mɛ, tàmɛ.

gòngolima→̌ Variante : kònkolima.

v. déformer, surélever, rendre convexe. Syn : kómayɛ̀lɛma, ŋɔ̀mɛ.

góngolon→̌

onomat. bruit de chute sonore.

góngon→̌→ 1

n. touque.

gòni→̌→ 1 Variante : gwèni. [[gw]] Variante : gèni.

n. ven, vène, palissandre africai, santal rouge d’Afrique, Pterocarpus.erinaceus. Catégorie : papi. arbre ---> 12 / 15 m(bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon).

gòni→̌→ 3

n. 1 • chaleur. Syn : fùnteni, gòniya, kálaya, tàra.

2 • feu, braises. Syn : tá, tásuma. à táara gòni tà à sìgiɲɔgɔn fɛ̀ elle est allée prendre des braises chez sa voisine. à bá táara gòni cì sa mère est partie allumer du feu.

gòni→̌→ 18→vq/adj : 1 →vq : 5→adj : 14

vq/adj. Syn : gàn. 1 • chaud. Syn : kálan. jí ká gòni l'eau est chaude. jí góni dòn c'est de l'eau chaude.

2 • rapide. Syn : fɛ́gɛn, téli. kàrisa ká gòni un tel est un rapide.

gòniman→̌→ 10

adj. 1 • chaud, brûlant. Syn : gòni, kálanman.

2 • vif. Litt : (chaud.suf adj)

gòniya→̌

n. 1 • chaleur. Syn : fùnteni, gòni, kálaya, tàra.

2 • empressement. Litt : (chaud.suf abs)

gòniya→̌

v. 1 • chauffer. Syn : bù, gàn, kálanya, kálaya. (sens propre et figuré). Litt : (chaud.suf caus)

2 • accélérer. Syn : láteliya, sóronba, téliya. án kà táama gòniya ! pressons l'allure !

gónkun→̌ Variante : gɔ̀nku; gɔ̀nkun.

n. pédoncule, queue d'un fruit. Syn : dénjuru, ɲɔ̀nɔ.

góntan→̌

v. braire. Syn : híhan. (âne).

górijɛgɛninya→̌

n. homosexualité, sodomie. Syn : gɔ́rɔjigɛniya. masculine. górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ (LD p 23). Note : quel ton ? à préciser

góro→̌

n. bouton, verrue. (maladie). Syn : bìri, góroba, npíri.

góro→̌ Variante : górowu.

adv. prendre de force. et par surprise.

gòro→̌ Variante : gòron.

v. 1 • frotter. Syn : cáron, cɛ̀kɛcɛkɛ, ntìri, sùsa, téreke, tìrinti. fìni gòron bien frotter le linge.

2 • rosser, frapper, éduquer sévèrement. Syn : dákari, bùgubugu, bùgɔ, cì, gún, kɔ́nkɔn, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màa gòron rosser qqn.

3 • se précipiter. ù b'ú gòron í kàn kà kúlo ils se précipitent sur toi en hurlant.

góroba→̌

n. 1 • verrue, excroissance de chair. Syn : bìri, góro, npíri. Litt : (bouton.gros)

2 • caroncule des oiseaux.

gòrobinɛ→̌ Source : fr : gros bonnet ?

n. élégance. Syn : bùgaya, fáyida. gòrobinɛ ní fáyida ! quelle élégance ! ). Syn : jánjigiya.

górogoro→̌

n. arbre Acacia caffra, Acacia.polyacantha.campylacantha. arbre ---> 15 m (rare au Sahel, préfère les nappes phréatiques élevées). Catégorie : mimo.

gòroko→̌

n. énorme grenier.

gòron→̌ Variante : gòro.

v. 1 • frotter. Syn : cáron, cɛ̀kɛcɛkɛ, ntìri, sùsa, téreke, tìrinti. fìni gòron bien frotter le linge.

2 • rosser, frapper, éduquer sévèrement. Syn : dákari, bùgubugu, bùgɔ, cì, gún, kɔ́nkɔn, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màa gòron rosser qqn.

3 • se précipiter. ù b'ú gòron í kàn kà kúlo ils se précipitent sur toi en hurlant.

górowu→̌ Variante : góro.

adv. prendre de force. et par surprise.

gòsi→̌→ 156→n : 6 Variante : gɔ̀si.

v. 1 • battre. Syn : báron, gálon, ntìri, tòntà, wàlon.


Shɔ̀gosi tógoda lá (Fasokan)

2 • saillir, (couvrir une femelle).

gòsidenwɔɔrɔ→̌

n. coiffure à six tresses.

gòsituma→̌

n. Litt : saillir-moment rut. Syn : mùsoko.

góya→̌→ 11 Variante : kóya (f,bk,bn).

n. 1 • mauvais goût.

2 • mauvais état. Litt : (mauvais.suf abs)

3 • déplaisir, mauvais gré. à yé góya kɛ́ né lá il s'est montré désagréable envers moi.

4 • difficulté. Syn : fùrufara, gɛ̀lɛya, kógɛlɛn, lújura, màgɛlɛya, tàabataaba.

góya→̌ Variante : kóya.

v. 1 • rendre mauvais. dùgukolo góyara le sol s'est appauvri. Litt : (mauvais.suf caus)

2 • rendre désagréable.

3 • rendre difficile. má fóyi góya í dén ná tu n'as rien demandé de pénible à ton enfant.

Goyita→̌→ 1 Variante : Goyta.

n.prop. NOM CL.

Goyta→̌ Variante : Goyita.

n.prop. NOM CL.

gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ→̌ Variante : góbogobogobo.

v. agiter les oreilles, (se dit de l'éléphant). en faisant du bruit.

gɔ́dɔgɔdɔgɔdɔ→̌

adv. à bord.

gɔ̀fɛ→̌ Variante : gɛ̀fɛ; gwɛ̀fɛ; gwɔ̀fɛ. [[gw]] 

n. houe. Syn : dàba, dàbacɛ, ncéreŋe. (à manche recourbé et à large fer).

gɔfɛrɛnama→̌→ 129 Variante : gofɛrɛnaman; gofɛrɛnamann; gofɛrɛnama.

n. gouvernement. Syn : búru.

gɔfɛrɛnaman→̌→ 151 Variante : gɔfɛrɛnama; gofɛrɛnaman; gofɛrɛnama.

n. gouvernement. Syn : búru.

gɔfɛrɛnɛrɛ→̌→ 17 Variante : gɔfɛrɛnɛri.

n. gouverneur. Syn : fàama, kúmandan, màramɔgɔ.

gɔfɛrɛnɛrɛya→̌→ 2 Variante : gɔfɛrɛnɛriya.

n. gouvernorat. Syn : gɔfɛrɛnora.

gɔfɛrɛnɛri→̌→ 17 Variante : gɔfɛrɛnɛrɛ.

n. gouverneur. Syn : fàama, kúmandan, màramɔgɔ.

gɔfɛrɛnɛriya→̌→ 2 Variante : gɔfɛrɛnɛrɛya.

n. gouvernorat. Syn : gɔfɛrɛnora.

gɔfɛrɛnora→̌

n. gouvernorat. Syn : gɔfɛrɛnɛrɛya. An bɛ don min na i ko bi, pilatifɔrimu politikiɲɛmɔgɔw n'a kɛlɛdenw sigilen bɛ Kidali cɛmancɛ la, lntilibani kin na ka surunya gɔfɛrɛnora la, n'o ye gɔfɛrɛnɛri dagayɔrɔ n'a ka baarakɛyɔrɔ ye. (Kibaru n°529, 2016) ETRG FRA.

gɔ̀lɔn→̌ Variante : gwɔ̀lɔn; wɔ̀lɔn. [[gw]] 

v. se tordre. Syn : ŋɔ̀mɛ. né ká dàbakisɛ gɔ̀lɔnna le fer de ma houe est déformé. à sèn gɔ̀lɔnna il a le pied tordu.

gɔ̀lɔn→̌ Variante : ngɔ̀lɔ; ngɔ̀lɔn.

n. 1 • canne, baguette. Syn : ntòlo.

2 • déformation.

gɔ̀mɛ→̌

n. siège, tabouret de femme. Syn : dága, sìgilan. (parfois : fauteuil à dossier légèrement penché, en raphia). à kɔ̀rɔlen fɔ́ k'á dá gɔ̀mɛ ná ! il est retombé en enfance !


gɔ̀mɛ (siège, tabouret de femme; ici à droite du tásàlén en plastique bleu)
photo Valentin Vydrine

gɔmu→̌

n. gomme. Syn : jíriɲɛji, ɲɛ́ji. a bɛ kɛ segiw, (...), sɛbɛnnikɛlan kɛrɛyɔn, gɔmuw ani fɛn wɛrɛw. (Kibaru 534, 2016) ETRG FRA.

gɔ̀n→̌

n. danse. Syn : dɔ̀n, yàyònbá. (plutôt inconvenante).

gɔ̀n→̌→ 7 Variante : ngɔ̀n.

n. babouin. (grand singe quadrupède, vit en clan).

1 • babouin de Guinée, Papio.cynocephalus.papio.

2 • babouin doguera, Papio.cynocephalus.anubis.

gɔ̀n→̌ Variante : ngɔ̀n.

n. 5000 francs.

gɔ̀nbɛlɛ→̌

n. albinos. Syn : yéfuge. (atteint de dysmélanie congénitale).

gɔ̀nbolonin→̌ Variante : ngɔ̀nbolonin; ngɔ̀nbolocɛnin.

n. Commelina forskalaei, plante Commelina forskalaei.

gɔ̀nfasa→̌

n. tendon d'Achille. Syn : fàsaba. Litt : (cynocéphale.tendon)

gɔ́nfin→̌

n. arbuste Cynometra vogelii. Catégorie : césa. ---> 5 à 10 m ou même 20 m. Litt : ('gɔn'.noir) berges en zone soudano-guinéenne). Syn : báworo.

gɔ̀ngan→̌ Variante : gòngan.

n. zébu. Syn : ntɛ̀mɛ, tàmɛ.

gɔ̀ngɔli→̌

n. doigt recourbé. en forme de crochet. à yé né lámara, ò má háli gɔ̀ngɔli sìgi né kùn il m'a éduqué sans même me donner un petit coup sur la tête.

gɔ̀ngɔli→̌ Variante : kɔ̀ngɔli.

v. retrousser. Syn : fèren, kɔ́rɔcɛ̀, yɛ̀lɛn, ɲàro. sùmɛ dánin gɔ̀ngɔlilen / le poisson 'Arias gigas' a les lèvres retroussées.

gɔ́ngɔn→̌→ 18 Variante : gángan; gwángwan.

n. poussière. Syn : fúguri, bùguri, fɔ̀lɔkɔ. gɔ́ngɔn dálen bɛ́ à ká jí kán il y a de la poussière déposée sur son eau.

gɔ́ngɔrɔ→̌→ 10 Variante : gɔ́ngɔrɔn.

n. pierre, motte de terre. Syn : fára, kába, mánabɛlɛ.

gɔ́ngɔrɔn→̌→ 10 Variante : gɔ́ngɔrɔ.

n. pierre, motte de terre. Syn : fára, kába, mánabɛlɛ.

gɔ́ngɔrɔn→̌

v. être ivre. à gɔ́ngɔrɔnnen dòn il est plein d'alcool.

gɔ̀ngɔyi→̌

v. tordre. Syn : fúgan, gɔ̀nti, tɔ́nɔmi, tɔ́nɔtɔnɔ, ŋɔ̀mɛ.

gɔ́njɛ→̌

n. arbuste Adina microcephala. Catégorie : rubi. (zone soudano-guinéenne). Litt : ('gɔn'.blanc)

gɔ̀njigi→̌

n. gros cynocéphale. Syn : gɔ̀nkɔrɔ. Litt : (babouin.mâle)

gɔ̀nku→̌ Variante : gɔ̀nkun; gónkun.

n. pédoncule, queue d'un fruit. Syn : dénjuru, ɲɔ̀nɔ.

gɔ̀nkun→̌ Variante : gɔ̀nku; gónkun.

n. pédoncule, queue d'un fruit. Syn : dénjuru, ɲɔ̀nɔ.

gɔ̀nkuru→̌

n. prise de lutte. Syn : nkɛ̀rɛ, nkɛ̀rɛnín. (tête de l'adversaire serrée entre les jambes). Litt : (cyno. plier ?)

gɔ̀nkuru→̌

v. faire la prise. Litt : (cyno.plier) à yé né gɔ̀nkuru il m'a pris la tête entre ses jambes.

gɔ̀nsɔrɔ→̌ Variante : kɔ̀nsɔgɔ (bk).

n. petite louche.

gɔ̀nti→̌

v. tordre, courber. Syn : fúgan, gɔ̀ngɔyi, tɔ́nɔmi, tɔ́nɔtɔnɔ, ŋɔ̀mɛ, bíri, dù.

gɔ̀ɔtɔ→̌→ 2 Variante : gɔ̀tɛ; gɔ̀tɔ.

n. lutin, génie nain. Syn : wɔ̀kulɔ.

gɔ́rijɛgɛninya→̌→ 1 Variante : gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya.

n. homosexualité. Syn : górijɛgɛninya. gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé...wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement (kb 6/06 p 11).

gɔ́rijɛgɛniya→̌→ 1 Variante : gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛninya.

n. homosexualité. Syn : górijɛgɛninya. gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé...wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement (kb 6/06 p 11).

gɔ́rijigɛni→̌ Variante : gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rɔjigɛnin. Source : wolof *.

n. homosexuel.

gɔ́rijigɛnin→̌ Variante : gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rijigɛni; gɔ́rɔjigɛni. Source : wolof *.

n. homosexuel.

gɔ́rɔ→̌→ 2

adv. vlan, (bruit de quelque chose qui se pose).

gɔ̀rɔ→̌

v. s'asseoir, (pop.) Syn : bìsimila.

gɔ́rɔjɛgɛni→̌ Variante : gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛni; gɔ́rijigɛnin. Source : wolof *.

n. homosexuel.

gɔ́rɔjɛgɛniya→̌→ 1 Variante : gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya.

n. homosexualité. Syn : górijɛgɛninya. gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé...wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement (kb 6/06 p 11).

gɔ́rɔjigɛni→̌ Variante : gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rijigɛni; gɔ́rijigɛnin. Source : wolof *.

n. homosexuel.

gɔ́rɔjigɛniya→̌→ 1 Variante : gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya.

n. homosexualité. Syn : górijɛgɛninya. gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé...wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement (kb 6/06 p 11).

gɔ̀rɔkɔ→̌→ 9

n. usure, prêt à usure. Syn : yùruguyurugu. (ex : prêt d'un sac en période de soudure, deux sacs rendus à la récolte).

gɔ̀rɔndɔ→̌ Variante : gɔ̀rɔntɔ; kɔ̀rɔntɔ (bn).

v. 1 • ronfler.

2 • rugir. Syn : kònbo, kóoro. (lion, hippopotame ).

3 • gronder. Syn : gúdu, gúdugudu, kúlu. (chien ).

gɔ̀rɔntɔ→̌ Variante : gɔ̀rɔndɔ; kɔ̀rɔntɔ (bn).

v. 1 • ronfler.

2 • rugir. Syn : kònbo, kóoro. (lion, hippopotame ).

3 • gronder. Syn : gúdu, gúdugudu, kúlu. (chien ).

gɔ̀si→̌ Variante : gòsi.

v. 1 • battre. Syn : báron, gálon, ntìri, tòntà, wàlon.

2 • saillir, (couvrir une femelle).

gɔ̀silan→̌

n. marteau, maillet, fléau, battoir. Syn : marato, mántaraka, kúrunden, kúrunnin, pénpèlen, ɲɔ̀gosibere. Litt : (frapper.ce qui sert à)

gɔ̀tɛ→̌→ 2 Variante : gɔ̀ɔtɔ; gɔ̀tɔ.

n. lutin, génie nain. Syn : wɔ̀kulɔ.

gɔ̀tɔ→̌→ 2 Variante : gɔ̀ɔtɔ; gɔ̀tɛ.

n. lutin, génie nain. Syn : wɔ̀kulɔ.

gréfe→̌ Variante : gérefe.

v. greffer. Syn : tùgu.

gréfe→̌ Variante : gérefe.

n. arbre greffé.

gréfe→̌

n. greffé(arbre). gréfe dén ká tɛ́li ETRG FRA.

grɛki→̌ Variante : gɛrɛki.

n. grecque.

grɛ́n→̌→ 2

n. grin. (groupe d'amis qui se réunissent pour prendre le thé ensemble).

grín→̌→adj : 5 Variante : gírin. [[grin]] 

vq/adj. 1 • lourd. dòni mán gírin à má la charge n'est pas trop lourde pour lui.

2 • solide. nìn bági kólo ká gírin ce tissu est solide.

3 • épais, consistant. Syn : fàsa. nìn túlu ká gírin cette huile est consistante.

4 • fort en. jùmɛn ká gírin jùmɛn mà bámanankan ná ? qui est le plus fort en langue bambara ?

5 • tardif, (à long cycle de végétation). kénìnge ká gírin gàjaba yé le 'kenenge' est plus tardif que le 'gajaba' (deux sorghos).

6 • cher. Syn : gɛ̀lɛn. à dá ká gírin son prix est élevé.

grínya→̌→ 62 Variante : gírinya. [[gr]] 

n. 1 • poids. Syn : kùru, puwa.

2 • épaisseur. Syn : fìrin, gírin, kólogirinya. Litt : (lourd.suf abs)

3 • solidité. Syn : gɛ̀lɛya, kólogɛlɛya.

4 • cycle long.

grínya→̌ Variante : gírinya. [[gr]] 

v. 1 • être lourd, rendre lourd. sùnɔgɔ b'á ɲɛ́ gírinya le sommeil alourdit ses paupières (yeux).

2 • être fort en. Litt : (lourd.suf caus) à bɛ́ ɲíni kà gírinya tɔ̀ bɛ́ɛ mà bámanankan ná il va bientôt dépasser tous les autres en bambara.

3 • monter, (prix d'une denrée). Syn : wúli, yánkan, yɛ̀lɛn. à sɔ̀ngɔ gírinyana son prix a monté.

gú→̌ Variante : gún.

v. 1 • joindre, arriver à. Syn : kùntùgu, lásɔ̀rɔ. à gúra à lá il l'a rejoint. né nàtɔ táara gún nsɛ́rɛba dɔ́ lá en venant, je suis arrivé à un gros ficus.

2 • joindre, atteindre, frapper. Syn : fò, fóro, sé, sɔ̀rɔ, bùgubugu, bùgɔ, cì, gòron, kɔ́nkɔn, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màli yé kúrun gún l'hippopotame a bousculé la pirogue.

3 • soudoyer. tɛ́ né gún fɛ́n ná ? tu ne me fais pas un petit cadeau ?

Gubagubo→̌

n.prop. Gbagbo. (Laurent Gbagbo, le président de Côte d'Ivoire en 2001-2011).

gùdɔrɔn→̌→ 1 Source : fr.

n. asphalte.

gúdu→̌ Variante : gúdun.

v. gronder, (tonnerre, gros tambour ...) Syn : gúdugudu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu.

gúdugudu→̌ Variante : gúdungudun.

v. gronder, (tonnerre, chute d'eau ...) Syn : gúdu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu. Litt : (gronder-gronder)

gúdugudu→̌→ 4 Variante : gúdugudugudu.

onomat. bruit de l'eau, bruit de tonnerre.

gúdugudugudu→̌→ 4 Variante : gúdugudu.

onomat. bruit de l'eau, bruit de tonnerre.

gúdun→̌ Variante : gúdu.

v. gronder, (tonnerre, gros tambour ...) Syn : gúdugudu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu.

gúdungudun→̌ Variante : gúdugudu.

v. gronder, (tonnerre, chute d'eau ...) Syn : gúdu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu. Litt : (gronder-gronder)

gúfa→̌

n. touffe de cheveux, (sur une tête rasée). Syn : búgɛ.

gúlagula→̌

onomat. bruit de ce qu'on avale.

gulobili→̌

n. globule. Ale tɛ kɛnɛkan-bana yeta ye, ka d'a kan, a banakisɛ « VIH » bɛ tɛmɛ mɔgɔ jolisiraw de fɛ, ka taa farikolo lakanafɛnw kɛlɛ, k'olu silatunu, n'o ye « gulobili jɛmanw ni gulobili bilemanw » ye. (Jɛkabaara 329) ETRG FRA.

gúlon→̌[[dl]] Variante : búlon (f,bk). [[blon]] Variante : dúlon.

v. suspendre. Syn : dìndan. npálan dúlon bɔ̀lɔ lá suspendre la sacoche au piquet. díkisɛ bɛ́ dúlon jíri lá kà ɲùguba kɛ́ les abeilles se suspendent à l'arbre et forment un essaim.

Gumane→̌

n.prop. NOM CL.

Gumankɔ→̌→ 1

n.prop. TOP, Goumanko. (cercle de Kita, région de Kayes).

gún→̌→ 39 Variante : gúnu.

n. île, continent. Syn : gúnkun.

gún→̌ Variante : gú.

v. 1 • joindre, arriver à. Syn : kùntùgu, lásɔ̀rɔ. à gúra à lá il l'a rejoint. né nàtɔ táara gún nsɛ́rɛba dɔ́ lá en venant, je suis arrivé à un gros ficus.

2 • joindre, atteindre, frapper. Syn : fò, fóro, sé, sɔ̀rɔ, bùgubugu, bùgɔ, cì, gòron, kɔ́nkɔn, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màli yé kúrun gún l'hippopotame a bousculé la pirogue.

3 • soudoyer. tɛ́ né gún fɛ́n ná ? tu ne me fais pas un petit cadeau ?

Gunbala→̌

n.prop. NOM CL.

gúnban→̌

v. s’accouder. à y'í gúnban bìlali kàn il s'est accoudé sur la natte.

Gundamu→̌→ 17

n.prop. TOP, Goundam.

gùndo→̌→ 46 Variante : gìndo.

n. secret. Syn : jàkumakun, yɛ̀lɛn. gìndo fára bɔ̀rɔtɔ dévoiler un secret.


Gùndo jugu` ye sògo kɛnɛ dè ye. N’à tòlila, à kasa` na bɔ.
Un mauvais secret c’est de la viande fraîche. S’il finit par pourrir, il pue.

gùndo→̌

v. garder en secret. soutenu, rare.

gùndoba→̌ Variante : gìndoba.

n. Litt : secret-grand mystère.

gùndodonɲɔgɔn→̌ Variante : gìndodonɲɔgɔn.

n. Litt : secret-mettre-camarade confident. Syn : dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga, gùndofɔɲɔgɔn. í mána mín k'í gùndodonɲɔgɔn yé, ò fɔ́lɔ b'í gùndo póyi celui à qui tu as confié un secret est le premier qui va le révéler (kb 5/05 p 7).

gùndofɔɲɔgɔn→̌ Variante : gìndofɔɲɔgɔn.

n. confident. Syn : gùndodonɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga. Litt : (secret.dire.compagnon)

gùndolafɔ→̌ Variante : gìndolafɔ.

n. Litt : secret-en-dire euphémisme. Syn : fɛ́ngɛkan. 'kɔ́sa' mán kán kà mɛ́n hɔ́rɔn dá, à gùndɔlafɔ dɔ́ yé : kùlusijalasa yé

gùndomajira→̌ Variante : gìndomajira.

n. Litt : secret-en-montrer apparition, révélation, vision. Syn : kùnbɔ.

gùngurun→̌→ 11 Variante : gùnkurun.

n. souche. Litt : ( ? . bloc)

gúnkan→̌

n. adjoint. Syn : dálasigi, dánkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi.

gúnkulu→̌

n. archipel. Litt : (île.groupe)

gúnkun→̌

n. île. Syn : gún, gúnu. Litt : (île.unité)

gùnkurun→̌→ 11 Variante : gùngurun.

n. souche. Litt : ( ? . bloc)

gúnu→̌→ 39 Variante : gún.

n. île, continent. Syn : gúnkun.

gúrɛ→̌→ 1 Variante : gíri.

onomat. boum. Syn : táki, tóli. bruit de genoux qui touchent le sol de façon ferme et brutale.

gùrubugurubu→̌

n. au galop. à gùrubugurubu táatɔ fílɛ le voilà qui s'en va au galop.

Guruma→̌→ 3

n.prop. TOP, Gourma.

gurupu→̌

n. groupe électrogène. N’o tɛmɛna tile kelen kan, a bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye nga, an bɛ telefɔniw sariziye ni gurupu ye.(Fasokan, 2009/12) ETRG FRA.

Guwani→̌→ 1 Variante : Guyani.

n.prop. TOP, Guyane.

gùwɛn→̌→ 1

n. cor rhombe. (sert à produire un bruit effrayant).

Guyani→̌→ 1 Variante : Guwani.

n.prop. TOP, Guyane.

gwá→̌→ 10 Variante : gá. [[gw]] 

n. 1 • hangar, véranda. Syn : gákɔrɔla, wáranda. (où l'on s'abrite du vent, du soleil). ù bɛ́ dòn gá kɔ́rɔ síni demain, ils seront circoncis.

2 • échafaudage.

gwá→̌ Variante : gá. [[gw]] 

adv. chute énergique.

gwà→̌→ 49 Variante : gà. [[gw]] 

n. 1 • foyer, cuisine. Syn : gàda, gàso, tóbili. í ní gà ! merci ! (adressé à la cuisinière).

2 • famille. Syn : fàbulonda, bùlonda, dénbaya, kɔ́lɛ, wólo. (sous la responsabilité du plus âgé dans la branche la plus élevée).

gwáala→̌→ 1 Variante : gáala. [[gw]] 

n. 1 • huître. Syn : káakɔ, káankɔ.

2 • chaux de coquillage.

gwáalamugu→̌ Variante : gáalamugu. [[gw]] 

n. 1 • chaux de coquillage. Syn : gáala. Litt : (huître.poudre)

2 • craie en poudre.

3 • talc.

gwáan→̌ Variante : gáan. [[gw]] 

onomat. bruit violent. à yé dá túgu gáan ! il a fermé violemment la porte, pan !

gwàaragwaara→̌ Variante : gàaragaara; gàragara; gwàragwara (f,bk). [[gw-gw]] 

n. brancard.

gwàbugu→̌→ 2 Variante : gàbugu. [[gw]] 

n. case-paillote, servant de cuisine. Syn : gàso. Litt : (cuisine.case) gàbugu ká kɔ̀rɔ mísiri yé la cuisine est plus ancienne que la mosquée(prov).

gwàda→̌→ 6 Variante : gàda. [[gw]] 

n. 1 • cuisine. Syn : gà, gàso, tóbili. (endroit). mùso bɛ́ gàda fúran kà dàga kò la femme balaie les abords de la cuisine et lave les canaris.

2 • servante, esclave. Syn : báarakɛden, màganna, màgannamuso, jɔ̀n, jɔ̀nkɛ.

gwádawu→̌ Variante : gádawu.

adv. d'un seul coup. Syn : síri, téwu.

gwádawugwádawu→̌ Variante : gádawugadawu. [[gw-gw]] 

onomat. bruit de galop.

gwàdaya→̌ Variante : gàdaya. [[gw]] 

n. esclavage, situation de dépendance. Syn : jɔ̀nfeere, jɔ̀nya. condition de servante, d'esclave. Litt : (esclave.suf abs)

gwàden→̌ Variante : gàden. [[gw]] 

n. proche, membre de la grande famille. Syn : fàsolamɔgɔ, lìmana. Litt : (famille.enfant)

gwàdonkalan→̌ Variante : gàdonkalan. [[gw]] 

n. leçon de cuisine, enseignement ménager. Litt : (cuisine.faire.leçon)

gwàdonmuso→̌ Variante : gàdonmuso. [[gw]] 

n. cuisinière, femme au foyer. Syn : tóbilikɛla. Litt : (cuisine.faire.femme)

gwága→̌→ 1 Variante : gága. [[gwaga]] 

n. panier à kolas. Syn : fúfu, nága.

gwákɔrɔla→̌ Variante : gákɔrɔla. [[gw]] 

n. véranda. Syn : gá, wáranda. Litt : (abri.dessous.lieu)

gwàkulu→̌→ 2 Variante : gàkulu. [[gw]] 

n. pierre du foyer. Litt : (foyer.pierre)

gwàla→̌ Variante : gàla. [[gw]] 

v. être sans acquéreur. ń'í y'í bàn cɛ̀ ó cɛ̀ rɔ́, í bɛ́ gàla si tu refuses tous les partis, tu resteras vieille fille.

gwála→̌→ 6 Variante : gála; gwɛ́lɛ; gɛ́lɛ. [[gw]] 

n. 1 • plate-forme. sur les places des villages.

2 • mirador, dans les champs. Syn : gàla.

gwála→̌

n. coquille de fileuse, (un mollusque dont la coquille est utilisée pour secher les doigts par des fileuses du coton).

gwàlabagalaba→̌ Variante : gàlabagalaba. [[gw]] Variante : gàrabagaraba.

v. bâcler. Syn : bàlakabalaka, gòlokogoloko, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba. agir à-la-va-vite.

gwálabu→̌→ 20 Variante : gálabu. [[gw]] 

n. condition physique, dynamisme. Syn : kùnkɛnɛya. ù gálabu ká kɛ́nɛ ils sont dégourdis. à yé né gálabu kári il m'a découragé.

gwálabuntan→̌→ 1 Variante : gálabuntan. [[gw]] 

adj. amorphe. Syn : lágalagatɔ. au physique et au moral. Litt : (ressort.sans)

gwálabuntanya→̌ Variante : gálabuntanya. [[gw]] 

v. être amorphe. Litt : (amorphe.suf caus)

gwálabuntanya→̌ Variante : gálabuntanya. [[gw]] 

n. manque d'énergie. Syn : lògolagaya. Litt : (énergie.manque)

gwálaka→̌→ 3 Variante : gálaka. [[gw]] 

n. côte. Syn : gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gásaba.

gwálakadimi→̌ Variante : gálakadimi. [[gw]] 

n. névralgie intercostale. Syn : gásabadimi. Litt : (côte.douleur)

gwálakakolo→̌ Variante : gálakakolo. [[gw]] 

n. une côte. Litt : (côte.os)

gwálakaɲimiden→̌ Variante : gálakaɲimiden. [[gw]] 

n. enfant ingrat. Litt : (côte.croquer.enfant)

gwàlo→̌ Variante : gàlo (-f). [[gw]] 

n. marché. Syn : mála, dɔ́gɔ, súgu. quotidien d'un grand centre.

gwàlo→̌→ 9 Variante : gàlo. [[gw]] 

n. porte-malheur. Syn : mála, tèrejugu. chose qui attire le malheur (à ne pas voir (même une récolte trop abondante !) ; chose à ne pas faire sous peine de malheur.

gwàlo→̌ Variante : gàlo. [[gw]] 

v. porter malheur. ń'í yé nìn kɛ́, à nà í gàlo si tu le fais, ça te portera malheur.

gwàlomajira→̌→ 1 Variante : gàlomajira; gàlomayira; gwàlomayira. [[gw]] 

n. signe de malheur, mauvais présage. Litt : (malheur.qui a.montrer) ex : tourbillon, engoulevent ).

gwàlomayira→̌→ 1 Variante : gwàlomajira; gàlomayira; gàlomajira. [[gw]] 

n. signe de malheur, mauvais présage. Litt : (malheur.qui a.montrer) ex : tourbillon, engoulevent ).

gwàlomuso→̌→ 5 Variante : gàlomuso. [[gw]]  gàlà muso*.

n. épouse délaissée. d'un polygame. Litt : ( laisser.femme)

gwálon→̌ Variante : gálon. [[gw]] 

v. 1 • détacher, rebondir. Syn : búnumunu, dáfalen, fóni, wòlowolo, sóni. bàlon bɛ́ gálon dùgu mà le ballon rebondit sur le sol réf.

2 • insulter vertement, battre. Syn : báron, gòsi, ntìri, tòntà, wàlon. í gálon màa kùnna insulter copieusement qqn.

gwán→̌→ 4 Variante : gán. [[gw]] 

n. gombo, Hibiscus.esculentus. Syn : dàgan, ngúlubàrá. Catégorie : malv. gán ní nwánan mán jàn ɲɔ́gɔn ná le gombo et le "nwanan" sont proches l'un de l'autre (prov)(tous les deux donnent du mucilage).

gwán→̌ Variante : gán. [[gw]] 

n. poing. Syn : bólokurun. gán tɔ́rɔ sìgi...màa kàn donner un coup avec.

gwán→̌ Variante : gán. [[gw]] 

v. 1 • sauter, faire sauter. Syn : pán, tà. ń bɛ́ ń gán kɔ̀ kùnna je saute par dessus le (petit) marigot. mùso bɛ́ jídunu gán les femmes jouent le tambour d'eau(elles font "sauter" une calebasse renversée sur l'eau).

2 • se démancher. jélekisɛ bɛ́ gán kà bɔ́ à kàla lá la hache se démanche.

3 • s'enfuir brusquement. mùso fɔ́lɔ gánna kà táa à fàso lá la première femme s'est enfuie brusquement chez son père.

gwàn→̌→ 3 Variante : gàn. [[gw]] 

vq. 1 • chaud. Syn : gòni, kálan. jí ká gàn l'eau est chaude.

2 • difficile. Syn : bìlen, gó, gɛ̀lɛn.

3 • urgent. nìn kó ìn ká gàn cette affaire est urgente.

gwàn→̌ Variante : gàn. [[gw]] 

v. chauffer. Syn : bù, gòniya, kálanya, kálaya. (au propre et au figuré). à bɛ́ gàn dɛ́ ! ça va barder  !

gwàn→̌→ 1 Variante : gàn (f). [[gw]] 

n. 1 • fétiche. Syn : bàkulan, bàra, bási, básininkumana, bìɲɛ, bóli, dúgure, jàra, jò, màɲa, tón.

2 • société d'initiation.

gwàn→̌ Variante : gàn. [[gw]] 

n. reste des tiges de mil. gàn cɛ̀ nettoyer un champ en ramassant ces tiges.

gwàn→̌ Variante : gàn. [[gw]]  gàn : chaud.

n. fourneau. Syn : gànso. des forgerons.

gwàn→̌ Variante : gàn.

n. 1 • fièvre, maladie. Syn : fàrigan, bàna, dàbalibana, dálibana, jànkaro, jànkaroya, kúngo, kúngobana.

2 • effort intense.

gwána→̌→ 16 Variante : gánan; gána; gánan. [[gw]] 

adj. 1 • célibataire. Syn : mùsontan. cɛ̀ gána vieux garçon.

2 • sans partenaire. mùru gána un couteau sans sa gaine.

3 • isolé, unique. Syn : kélennajɔ. mùgan gána une unique pièce de 1OO francs.

gwána→̌ Variante : gána. [[gw]] 

adj. à moitié mûr. Syn : gánamasan. (fruits : tomates, mangues, papayes ). Syn : bànjaraki, nkàncaraki.

gwàna→̌ Variante : gàna; gànan; gànan. [[gw]] 

v. raser. Syn : dí. complètement, mettre à nu.

gwána→̌ Variante : gánan; gánann; gánan.

n. pièce de monnaie.

gwánamasan→̌ Variante : gánamasan. [[gw ]] 

adj. à moitié mûr. Syn : gána. Litt : (mi-mûr.?) bìlen ní gánamasan des mûres et des presque mûres.

gwánan→̌→ 16 Variante : gánan; gwána; gána. [[gw]] 

adj. 1 • célibataire. Syn : mùsontan. cɛ̀ gána vieux garçon.

2 • sans partenaire. mùru gána un couteau sans sa gaine.

3 • isolé, unique. Syn : kélennajɔ. mùgan gána une unique pièce de 1OO francs.

gwànan→̌ Variante : gwàna; gàna; gànan. [[gw]] 

v. raser. Syn : dí. complètement, mettre à nu.

gwánan→̌ Variante : gánan; gánan; gwána.

n. pièce de monnaie.

gwánaya→̌ Variante : gánaya. [[gw]] 

n. célibat, état de vieux garçon, de vieille fille. Syn : cɛ̀ganaya, cɛ̀ntanya, fúrubaliya, fúrukɛbaliya, mùsoganaya, mùsontanya. Litt : (célibataire.suf abs)

Gwancɔ→̌ Variante : Gancɔ.

n.prop. NOM F.

gwànfaa→̌→ 2 Variante : gànfaa. [[gw]] 

n. sac de selle.

gwángwan→̌→ 18 Variante : gángan; gɔ́ngɔn.

n. poussière. Syn : fúguri, bùguri, fɔ̀lɔkɔ. gɔ́ngɔn dálen bɛ́ à ká jí kán il y a de la poussière déposée sur son eau.

gwàngwàra→̌ Variante : gàngara. [[gwàngwara]] 

n. palissade. Syn : jása. (en tiges de mil ou en paille entre deux séries de piquets).

gwánjalanna→̌ Variante : gánjalanna. [[gw]] 

n. Litt : gombo sec-sauce sauce au gombo séché.

gwànkala→̌ Variante : gànkala. [[gw]] 

n. vieilles tiges de mil. (laissées dans les champs). Litt : (tiges.tiges)

gwánsan→̌→ 48 Variante : gánsan. [[gw]] 

adj. 1 • gratuit. Syn : fúlama.

2 • inutile. Syn : cíntan, fú, fúfàfu, kùnntan, tɔ̀kajɛ̀, ɲàcintan, ɲɛ̀kontan.

3 • ordinaire. séli tɛ́ bì, nká dón gánsan tɛ́ ce n'est pas une fête aujourd'hui, mais ce n'est pas un jour ordinaire.

gwánsan→̌→ 41 Variante : gánsan. [[gw]] 

adv. inutilement, sans raison. Syn : fú. à tɛ́ kɛ́ gánsan on ne le fait pas sans raison.

Gwanseni→̌ Variante : Ganseninn; Ganseni; Gansenin.

n.prop. NOM F.

Gwansenin→̌ Variante : Gansenin; Ganseni; Gwanseni.

n.prop. NOM F.

gwànso→̌ Variante : gànso. [[gw]] 

n. fourneau. Syn : gàn. des forgerons (vx). Litt : (feu.maison)

gwàntɔ→̌→ 4 Variante : gàntɔ. [[gw]] 

n. malade, fiévreux. Syn : bànabaatɔ, fàriganbaatɔ. Litt : (chauffer.sujet)

gwántɔ̀nná→̌ Variante : gántɔ̀nná. Litt : (sauter.nuque.sur)

n. galago du Sénégal, Galago.senegalensis. (primate, taille d'un petit rat, sauteur ---> 7m , de moeurs nocturnes). Syn : pán-tɔ̀n-ná, ntɔ́rɔ.

gwàntugu→̌→ 1 Variante : gàntugu. [[gw]] 

n. Litt : feu-allumer fournaise. (extraction du fer par) haut fourneau, creuset (traditionnel). Syn : gàntuguda.

gwàɲɛ→̌ Variante : gàɲɛ. [[gw]] 

n. intervalle entre les pierres du foyer. Litt : (foyer.devant)

gwàra→̌ Variante : gwɛ̀rɛ; gàra; gɛ̀rɛ (f). [[gw]] 

v. s'approcher, approcher qc. Syn : lɛ̀lɛ, sùrunya, màdon. kàna gɛ̀rɛ tásuma ná ! ne t'approche pas du feu ! gɛ̀rɛ ń ná ! à gɛ̀rɛ ń kɔ́rɔ ! approche-le de moi !

gwàragwara→̌ Variante : gwàaragwaara; gàragara; gàaragaara (f,bk). [[gw-gw]] 

n. brancard.

gwáragwàra→̌ Variante : gáragàra. [[gw-gw]] 

n. 1 • ganga sénégalais, Pterocles.exustus.

2 • ganga de Gambie, Pterocles.quadricinctus.

3 • ganga tacheté, Pterocles.senegallus. taille d'une tourterelle, ne perchent pas, volent vite et droit en groupes, nid sur le sol). Syn : bàla-kà-wúli.

gwàraka→̌ Variante : gàraka. [[gw]] 

v. corriger, bien éduquer. Syn : látilen, ntìri, tílen.

gwárakasa→̌ Variante : gárakasa. [[gw]] 

onomat. bruit de chute. Syn : bíri, gíriwu, táli.

gwáran→̌ Variante : gáran.

v. entraver. Syn : féreke, ŋára.

gwásaba→̌ Variante : gásaba. [[gw]] 

n. côte. Syn : gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gálaka.

gwásabadimi→̌ Variante : gásabadimi. [[gw]] 

n. point de côté, névralgie intercostale. Syn : kɛ̀rɛdimi, sínkɔrɔntalen. Litt : (côte.douleur)

gwásabakolo→̌ Variante : gásabakolo. [[gw]] 

n. côte. Syn : gálaka, gásaba, kɔ̀gɔjida, sábakolo. Litt : (côte.os)

gwásabakolomɛrɛnin→̌ Variante : gásabakolomɛrɛnin. [[gw]] 

n. cartilage costal. Litt : ( côte. tendre)

gwásabalabankolo→̌ Variante : gásabalabankolo. [[gw]] 

n. côte flottante. Litt : (côte.dernière.os)

gwàso→̌ Variante : gàso. [[gw]] 

v. fermer. Syn : bólolatugu, túgu. ù yé dá gàso à dá lá ils lui ont claqué la porte au nez.

gwàso→̌ Variante : gàso. [[gw]] 

n. cuisine, case(-paillotte) servant de cuisine. Syn : gà, gàda, tóbili, gàbugu. Litt : (cuisine.maison)

gwàtan→̌ Variante : gàtan. [[gw]] 

n. fusil, traditionnel. Syn : gáradi, lònkan, lɔ̀ɔsi, màrifa. (à canon de petit diamètre).

gwàtigi→̌→ 8 Variante : gàtigi. [[gw]] 

n. chef de la famille. Litt : (famille.responsable)

gwégwa→̌ Variante : géga (f). [[gwegwa]] 

n. culotte-chemise des circoncis. géga yé án ná kùlusidulɔki yé le "gwegwa", c'est notre culotte-chemise.

gwègwenin→̌ Variante : gègenin. Litt : (gege.petit)[[gw/gw]] 

n. arbuste Maytenus senegalensis. Catégorie : céla. Syn : ngège. (buissonnant, épines de 1 / 5 cm portant deux feuilles au sommet).

gwéle→̌→ 1 Variante : géle. [[gw]] 

n. arbre Prosopis africana. Catégorie : mimo. arbre ---> 20 m, bois d'oeuvre, charbon de bois recherché par les forgerons).

gwéletali→̌ Variante : géletali. Litt : (gele.eryth.)[[gw]] 

n. arbre Erythrophleum africanum. Catégorie : césa. petit tali des savanes ; arbre ---> 8 / 15 m (son écorce ne contient pas de poison au contraire du 'tàli').

gwélu→̌ Variante : gélu. [[gw]] 

v. couper, trancher en morceaux. Syn : cáron, cérun, kàn, méseku, tìgɛ, tù, tɛ́rɛmɛ, pélu.

gwélù→̌ Variante : gélù. [[gw]] Variante : gèlù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops. (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).

gwèlu→̌→ 1 Variante : gèlu; gèle (f). [[gw]] 

n. surface, (d'un champ). Syn : dá, fyɛ̀, kɛ́nɛ, ɲɛ́.

gwén→̌ Variante : gén. [[gw]] 

adv. fermeture rapide.

gwén→̌ Variante : gén. [[gw]] 

v. lancer. Syn : bón, bùgubugu, kèrun, kɔ́ngɔrɔn. (un couteau ).

gwène→̌ Variante : gène (f,bk); gènde. [[gw]] 

v. serrer. Syn : cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gɛ̀nɛn, gɛ̀rɛntɛ, mɔ́sɔn. (se dit d'un vêtement trop étroit ). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment.

gwénekàlan→̌ Variante : génekàlan. Litt : ('gene'.bariolé)[[gw]] 

n. aigle martial, Polemaetus.bellicosus. (le plus grand aigle de savane claire, brun dessus, blanc tacheté dessous, chasse beaucoup les pintades).

gwéngele→̌→ 4 Variante : géngele. [[gw]] 

adv. très sec, très dynamique. Syn : kásakasa, kɔ́s. í yé nɛ̀gɛnin tà géngele ! Í y'á bìla géngele ! à tɛ́na dɔ́ wɛ́rɛ fɔ́ nɛgɛninkan kɔ́ tu as pris un bout de métal "gling" ! Tu l'as rejeté "gling" ! Il ne fera pas d'autre bruit que celui d'un bout de métal (prov) (un tel ne changera plus !)

gwéngwen→̌ Variante : géngen. [[gw]] 

v. clouer. Syn : pénpe. (il faut plusieurs coups ?) Litt : (enfoncer-enfoncer)

gwèni→̌→ 1 Variante : gèni. [[gw]] Variante : gòni.

n. ven, vène, palissandre africai, santal rouge d’Afrique, Pterocarpus.erinaceus. Catégorie : papi. arbre ---> 12 / 15 m(bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon).

gwéninkunan→̌ Variante : géninkunan.

n. 1 • sorte d'encens, (à partir des rhizomes de Cyperus esculentus). Syn : sárakatani.

2 • arbre esp.

gwènte→̌ Variante : gènte. [[gw]] 

n. amputé de la lèpre. bóloɲɔnsɔn tɛ́ gènte lá le "gente" n'a plus de doigts.

gwére→̌→ 7 Variante : gére. [[gw]] 

n. corne. Syn : bíɲɛ. de bétail.

gwère→̌ Variante : gère; gèren; gèren (-bk). [[gw]] 

n. danse athlétique, (chez les malinké).

gwérekese→̌ Variante : gérekese (f); gélenkete; gwérekete; gérekete; gwérenkete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

gwérekete→̌ Variante : gérekese (f); gélenkete; gérekete; gwérekese; gwérenkete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

gwérema→̌ Variante : gérema. [[gw]] 

adj. cornu. Syn : bíɲɛma. Litt : (corne.qui a)

gwèren→̌ Variante : gwère; gère; gèren (-bk). [[gw]] 

n. danse athlétique, (chez les malinké).

gwéren→̌→ 5 Variante : géren. [[gw]] 

n. terre ferme.

gwéren→̌ Variante : géren. [[gw]] 

adj. bouché. à nú ká géren il a le nez bouché. túlo géren dòn c'est un sourd, un malentendant.

gwéren→̌ Variante : géren. [[gw]] 

v. 1 • boucher. Syn : dágeren, dánɔrɔ, dátugu, nɔ́rɔ.

2 • damer. tàbadaa wò gérenna le tuyau de la pipe est bouché. sóbili géren damer une terrasse.

gwèren→̌→ 4 Variante : gèren. [[gw]] 

adj. 1 • fruit vert. sì géren fruit vert de karité.

2 • jeune animal. bà géren une chevrette.

3 • personne jeune. (mais en pleine force). màa dàn yé í gèren yé (dicton)c'est dans sa jeunesse que l'homme est au maximum de ses forces.

gwérengweren→̌ Variante : gérengeren. [[gw]] 

adj. très difficile. tìlema gérengeren fɛ̀ : au plus fort de la saison sèche. Syn : tíla.

gwèrenkari→̌ Variante : gèrenkari. [[gw]] 

adj/n. 1 • fruit cueilli avant d'être mûr. Litt : (vert.cueillir)

2 • mort jeune.

gwérenkete→̌ Variante : gérekese (f); gélenkete; gwérekete; gwérekese; gérekete (bk). [[gw]] 

n. nu. Syn : bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu.

gwèrentigɛ→̌ Variante : gèrentigɛ. [[gw]] Variante : gɛ̀rɛntɛgɛ.

v. 1 • gauler des fruits. Litt : (vert.cueillir)

2 • flanquer par terre.

gwèse→̌→ 31 Variante : gèse. [[gwjèse]] 

n. fil. Syn : bájuru, gáari. de chaîne. fàama ká gèse yé fàantan yé le fil de chaîne du riche c'est le pauvre (prov).

gwèseda→̌→ 3 Variante : gèseda. [[gw]] 

n. tissage. Litt : (file de chaîne.tisser)

gwèsedala→̌→ 3 Variante : gèsedala. [[gw]] 

n. tisserand. Litt : (tisser.celui qui)

gwèsekolo→̌ Variante : gèsekolo. [[gw]] 

n. rouleau de tissu. (une seule bande). Litt : (tissu.essentiel)

gwéte→̌ Variante : géte. [[gw]] 

adv. très petit de taille. kàrisa ká sùrun géte ! un tel est tout petit !

gwètere→̌ Variante : gètere. [[gw]]  Source : ar: qati` = voleur de grand chemin.

n. soudard. Syn : bìnnkanikɛla.

gwétu→̌ Variante : gétu. [[gw]] 

adv. petit et fort.

gwɛ̀dɛgwɛdɛ→̌ Variante : gɛ̀dɛgɛdɛ. [[gwɛ̀dɛ̀gwɛdɛ]] 

v. gronder au loin. sán bɛ́ gɛ̀dɛgɛdɛ ça tonne dans le lointain.

gwɛ̀dɛgwɛdɛ→̌ Variante : gɛ̀dɛgɛdɛ. [[gwɛ̀dɛ̀gwɛdɛ]] 

v. durcir. Syn : gɛ̀lɛya, kàron, lágɛ̀lɛya. sánji bɛ́ dùgukolo fàri dákɛnyɛ, tìle b'á gɛ̀dɛgɛdɛ la pluie tasse et aplanit le terrain, le soleil le durcit.

gwɛ́ɛru→̌ Variante : gɛ́ɛru. [[gw]] 

adv. tout près. kàna tɛ̀mɛ à kɔ́rɔ gɛ́ɛru ! ne passe pas si près !

gwɛ̀fɛ→̌ Variante : gɔ̀fɛ; gɛ̀fɛ; gwɔ̀fɛ. [[gw]] 

n. houe. Syn : dàba, dàbacɛ, ncéreŋe. (à manche recourbé et à large fer).

gwɛ́lɛ→̌→ 6 Variante : gála; gɛ́lɛ; gwála. [[gw]] 

n. 1 • plate-forme. sur les places des villages.

2 • mirador, dans les champs. Syn : gàla.

gwɛ́lɛ→̌→ 1 Variante : gɛ́lɛ. [[gw]] 

n. 1 • défense d'animal.

2 • incisive énorme. qui dépasse la normale.

gwɛ̀lɛ→̌→ 8 Variante : gɛ̀lɛ. [[gw]] 

n. canon. Syn : dábulu.

gwɛ̀lɛ→̌→ 2 Variante : gɛ̀lɛnn; gɛ̀lɛ; gɛ̀lɛn. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛnman. à gɛ̀lɛn yé nàfolontanya yé le pénible, c'est la pauvreté.

gwɛ̀lɛden→̌ Variante : gɛ̀lɛden. [[gw]] 

n. obus, boulet de canon. Syn : obi. Litt : (canon.élément)

gwɛ̀lɛn→̌→ 1→vq/adj : 1 →vq : 1→adj : 1 Variante : gɛ̀lɛ; gɛ̀lɛn. [[gw]] 

vq/adj. 1 • dur. dùgukolo ká gɛ̀lɛn le sol est dur.

2 • difficile. Syn : bìlen, gàn, gó. sɔ̀rɔ mán gɛ̀lɛn ce n'est pas difficile à obtenir.

3 • cher. Syn : gírin. (prix). à da ka gɛ̀lɛn c'est cher. à dá ká gɛ̀lɛn c'est un menteur impénitent. à dùsu ká gɛ̀lɛn il a de l'aplomb, du sang froid. à kùnkolo ká gɛ̀lɛn il est têtu, indocile. à tɛ́gɛ ká gɛ̀lɛn il est avare. à ɲɛ́ ká gɛ̀lɛn il est effronté.

gwɛ̀lɛn→̌→ 3 Variante : gɛ̀lɛn; gɛ̀lɛ; gwɛ̀lɛ. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛnman. à gɛ̀lɛn yé nàfolontanya yé le pénible, c'est la pauvreté.

gwɛ̀lɛn→̌→ 4 Variante : gɛ̀nɛn; gɛ̀lɛn; gwɛ̀nɛn. [[gw]] 

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

gwɛ̀lɛnkala→̌→ 1 Variante : gɛ̀lɛnkala; gwɛ̀lɛnkolo; gɛ̀lɛnkolo. [[gw]] 

n. 1 • tibia. Syn : gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo. Litt : (jambe.os)

2 • canon du bétail.

gwɛ̀lɛnkolo→̌→ 1 Variante : gɛ̀lɛnkala; gɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkala. [[gw]] 

n. 1 • tibia. Syn : gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo. Litt : (jambe.os)

2 • canon du bétail.

gwɛ̀lɛnman→̌→ 5 Variante : gɛ̀lɛnman. [[gw]] 

adj. difficile. Syn : bìlen, gó, góman, gɛ̀lɛn. Litt : (dur.suf adj)

gwɛ̀lɛya→̌→ 159 Variante : gɛ̀lɛya. [[gw]] 

n. 1 • dureté, résistance, solidité. Syn : fàsaya, kólogirinya, mána, nígɛlɛya, gírinya, kólogɛlɛya. Litt : (dur.suf abs)

2 • effort. Syn : bánban, dɛ̀mɛdɛmɛ, káari, màgan, pá, pí.

3 • difficulté. Syn : fùrufara, góya, kógɛlɛn, lújura, màgɛlɛya, tàabataaba.

4 • cherté de vie, difficultés économiques.

gwɛ̀lɛya→̌ Variante : gɛ̀lɛya. [[gw]] 

v. 1 • durcir. Syn : gɛ̀dɛgɛdɛ, kàron, lágɛ̀lɛya. Litt : (dur.suf caus)

2 • insister pour, recommander. à yé nìn gɛ̀lɛya ù mà... il leur a recommandé ceci.

3 • s'efforcer. Syn : jíjà, jílajà, kára, tán. í gɛ̀lɛya kà nìn kɛ́ efforce-toi de faire ceci.

4 • rendre difficile.

5 • augmenter, le prix de ... Syn : bònya, láwàra, wàra. à y'á sɔ̀ngɔ gɛ̀lɛya il a rendu le prix inabordable.

gwɛ̀lɛyalan→̌ Variante : gɛ̀lɛyalan. [[gw]] 

n. clef. Syn : kìle, kónnɛgɛ, kónɲin. (pour serrer). Litt : (durcir.ce qui sert à)

gwɛ́n→̌ Variante : gɛ́n. [[gw]] 

v. aiguiser. Syn : dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn. (au marteau, à la forge).

gwɛ́n→̌ Variante : gɛ́n. [[gw]] 

v. 1 • chasser, poursuivre. Syn : màgɛn, nɔ̀fɛgɛn, nɔ̀mìnɛ. dònsokɛ yé sògo gɛ́n le chasseur a poursuivi l'antilope.

2 • renvoyer. Syn : lásègin.

3 • garder les troupeaux.

gwɛ̀nɛn→̌→ 4 Variante : gɛ̀nɛn; gwɛ̀lɛn; gɛ̀lɛn. [[gw]] 

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

gwɛ́ngwɛn→̌ Variante : gɛ́ngɛn. [[gwɛn-gwɛn]] 

v. faire paître. Litt : (mener-mener) fúla bɛ́ kà mìsi gɛ́n-gɛ́n kà nà le peul est en train de ramener les vaches.

gwɛ́ngwɛnbaa→̌ Variante : gɛ́ngɛnbaa. [[gw]] 

n. pasteur. Syn : bágangɛnna, gɛ́nnikɛla. Litt : (faire paître.celui qui) ntòrikulu gɛ́ngɛnbaa, í tɛ́ dùsu, ń'ó tɛ́, í nà tɛ̀mɛ dɔ́ kàn le pasteur d'un troupeau de crapauds ne doit pas s'énerver, sinon il va en oublier un (prov).

gwɛ́nnikɛla→̌ Variante : gɛ́nnikɛla. [[gw]] 

n. pasteur. Syn : bágangɛnna, gɛ́ngɛnbaa. Litt : (faire paître.action.faire.celui qui)

gwɛ́nnina→̌ Variante : gɛ́nnina. [{gw]] 

n. Litt : paître-celui qui berger. Syn : bágangɛnna, mìsigɛnna, sàgagɛnna.

gwɛ́ɲɛ→̌→ 7 Variante : gɛ́ɲɛ. [[gw]] 

n. fouet. Syn : bùguninka, màninwolo.

gwɛ̀rɛ→̌ Variante : gɛ̀rɛ; gàra; gwàra (f). [[gw]] 

v. s'approcher, approcher qc. Syn : lɛ̀lɛ, sùrunya, màdon. kàna gɛ̀rɛ tásuma ná ! ne t'approche pas du feu ! gɛ̀rɛ ń ná ! à gɛ̀rɛ ń kɔ́rɔ ! approche-le de moi !

gwɛ́rɛ→̌ Variante : gɛ́rɛ; gɛ́rɛnn; gɛ́rɛn (f,bn). [[gw]] 

n. ocre. fìni dònna gɛ́rɛ lá l'habit a été teint en ocre.

gwɛ́rɛgwɛ̀rɛ→̌→ 7 Variante : gɛ́rɛgɛ̀rɛ. [[gwɛrɛgwɛ̀rɛ]] 

n. malheur inattendu. Ála k'án kísi gɛ́rɛgɛrɛ mà ! que Dieu nous préserve de malheur subit !

gwɛ̀rɛgwɛrɛ→̌ Variante : gɛ̀rɛgɛrɛ. [[gwɛ̀rɛ̀gwɛrɛ]] 

adj. pur, sans mélange. Syn : bɛ́rɛbɛrɛ, sániman. (se dit de l'or, de l'argent, de la nourriture, mais non des êtres animés).

gwɛ́rɛn→̌ Variante : gɛ́rɛ; gɛ́rɛn; gwɛ́rɛ (f,bn). [[gw]] 

n. ocre. fìni dònna gɛ́rɛ lá l'habit a été teint en ocre.

gwɛ́rɛn→̌ Variante : gɛ́rɛn. [[gw]] 

v. teindre en ocre.

gwɛ̀rɛn→̌ Variante : gɛ̀rɛn. [[gw]] 

v. évaporer, tarir. Syn : lámìn, gɛ̀rɛn-gɛrɛn. dàla bɛ́ gɛ̀rɛn fíyɛn ní tìle fɛ̀ le vent et le soleil assèchent le marais.

gwɛ̀rɛn-gwɛrɛn→̌ Variante : gɛ̀rɛn-gɛrɛn. [[gwɛ̀rɛ̀ngwɛrɛn]] 

v. 1 • sécher, rendre plus consistant. Syn : fíyɛn, jà.

2 • tarir. Syn : gɛ̀rɛn.

gwɛ̀rɛn-kà-dá→̌ Variante : gɛ̀rɛn-kà-dá. [[gw]] 

n. plat de riz. Syn : kùruba, kɛ́talakini, màlokini. Litt : (évaporer-et-déposer)

gwɛ̀rɛngwɛrɛn→̌ Variante : gɛ̀rɛngɛrɛn. [[gwɛ̀rɛ̀ngwɛrɛn]] 

n. sécheresse. Syn : jà, jíntanya.

gwɛ̀rɛngwɛrɛnnin→̌ Variante : gɛ̀rɛngɛrɛnnin.

n. 1 • coeurs-volants. Syn : sìfilɛjirinin.

2 • plante Hymenocardia acida. Catégorie : euph. (arbuste ---> 5 / 6 m, graine en forme de coeur, caractéristique, réputé pour faciliter la procréation).

3 • plante Hymenocardia lyrata. Catégorie : euph. arbre ---> 10 / 15 m, graine en forme de lyre.

gwɛ̀rɛntɛ→̌ Variante : gɛ̀rɛntɛ. [[gw]] 

v. 1 • serrer, presser, acculer. Syn : cɔ̀rɔntɔ, cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀nɛn, mɔ́sɔn, bísi, cɔ́nkɔn, dígi, jɔ́sɔn, màdigi, mɔ́si, dámìnɛ. dùgu gɛ̀rɛntɛlen les maisons du village sont serrées les unes contre les autres.

2 • ennuyer, mettre dans l'embarras. Syn : láfili, lájaba, tàabataaba.

3 • angoisser. Syn : kɔ́nɔgàn, kɔ́nɔnafìli, kɔ́nɔnagàn.

gwɛ̀rɛntɛ→̌→ 4 Variante : gɛ̀rɛntɛ.

n. pression. ɲɔ́gɔn ká gɛ̀rɛntɛ la pression des semblables (de la société).

gwɛ́sɛ→̌→ 2 Variante : gɛ́sɛ. [[gwjɛsɛ]] 

n. riz pilé. (sans avoir été étuvé).

gwɛ́sɛ→̌→ 6 Variante : gɛ́sɛ. [[gwjɛsɛ]] 

n. brosse à dents. Syn : dákobɔrɔsi. (faite avec des branchettes de bois vert).

gwɛ̀sɛngwɛsɛn→̌ Variante : gɛ̀sɛngɛsɛn. [[gwɛ̀sɛ̀ngwɛsɛn]] 

n. store.

gwɛ́tɛrɛ→̌ Variante : gɛ́tɛrɛ. [[gw]] 

n. pangolin géant, Manis.gigantea, Smutsia.gigantea. Syn : nkónsonkansan.

gwɛ̀yin→̌ Variante : gɛ̀yin. [[gw]] 

n. liane-caoutchouc, Landolphia.heudelotii. Catégorie : apoc. (fruit comestible, le latex sert à réparer les pneumatiques). Syn : ngòyin.

gwɛ̀yinji→̌ Variante : gɛ̀yinji. [[gw]] 

n. caoutchouc. Syn : mána. latex de liane à caoutchouc Landolphia heudelotii. Catégorie : apoc. Litt : ('liane'.sève)

gwìntan→̌→ 7 Variante : gìntan. [[gwintan :]] 

n. grande foule, grande fête.

gwɔ̀fɛ→̌ Variante : gɔ̀fɛ; gwɛ̀fɛ; gɛ̀fɛ. [[gw]] 

n. houe. Syn : dàba, dàbacɛ, ncéreŋe. (à manche recourbé et à large fer).

gwɔ̀lɔn→̌ Variante : gɔ̀lɔn; wɔ̀lɔn. [[gw]] 

v. se tordre. Syn : ŋɔ̀mɛ. né ká dàbakisɛ gɔ̀lɔnna le fer de ma houe est déformé. à sèn gɔ̀lɔnna il a le pied tordu.

gwɔ̀lɔn→̌ Variante : wɔ̀lɔn; ngwɔ̀lɔn; ngɔ̀lɔn. [[gw]] 

v. être déformé. (métal, calebasse ). Syn : ŋɔ̀mɛ.