Bamadaba bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Français plus d'infos sur Bamadaba
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ search-icon.pngɲíni!

H - h

hà→̌→ 1

intj. pas possible. Syn : hàan.

hàa→̌→ 17 Voir entrée principale : hàan.

intj. 1 • pas possible. Syn : hà.

réponse à un appel (femmes).2 • 

háali→̌→ 12

intj. exact. - à nàna wá ? - háali ! - est-il venu ? - parfaitement !

háali→̌→ 40 Source : ar: haali = exact.

adv. 1 • très, tout à fait. Syn : kójugu, lɔ́bɔlɔbɔ, ndére, yɛ́gɛbɛ. ń sɛ̀gɛnna háali ! je suis très fatigué !

háalo→̌

v. bailler. Syn : wáwa, yáala.

hàan→̌→ 17 Variante : hàa.

intj. 1 • pas possible. Syn : hà.

réponse à un appel (femmes).2 • 

háaro→̌

v. être perdu.

háayì→̌→ 1

intj. aïe. Syn : húuyì, súu, wáyi, wóoyi.

Haba→̌

n.prop. NOM CL.

hábada→̌→ 83 Variante : ábada. Source : ar: abadan : mêmes sens.

adv. 1 • jamais. Syn : mùmɛ. (phrase négative). kàn'ó kɛ́ ábada ! ne fais jamais cela !

2 • toujours, à jamais. Syn : báda, kádawu, kɔ́tɛɛ. (phrase positive). ò yé í tɛ̀nɛ yé ábada ! c'est ton interdit pour toujours !

hábada→̌ Variante : ábada.

n. éternité. ábada káma pour l'éternité, pour toujours.

Hábi→̌ Voir entrée principale : Ábiba. Variantes : Ábibaba; Ábibatu; Ábibata; Ábi.

n.prop. NOM F.

Hábiba→̌ Voir entrée principale : Ábiba. Variantes : Ábibatu; Ábibata; Ábi; Hábi.

n.prop. NOM F.

Hàbíbù→̌→ 2 Variante : Àbíbù.

n.prop. NOM M, Habib.

hádamàden→̌→ 1 Voir entrée principale : ádamàden.

n. humain, homme. Syn : búnadamaden, cɛ̀, jɔ̀n, mɔ̀gɔninfin. (en général, opposé aux animaux, à Dieu). Syn : mɔ̀gɔ, màaninfin. ádàmaden bɛ́ɛ ká kán tous les hommes sont égaux.

hádamadenya→̌→ 64 Voir entrée principale : ádamadenya.

n. 1 • humanité, état d'homme. Syn : búnadamadenya, mɔ̀gɔninfinya. Litt : (homme.suf.abs)

2 • savoir-vivre. Syn : ládamu. condition d'homme, solidarité, politesse, relations sociales ... Syn : mɔ̀gɔya, màaninfinya.

hadisa→̌

n. Hadith. (communication de Prophète Mouhammad).

hádiya→̌→ 5 Source : ar: hadiya.

n. guide. Syn : ɲɛ́bila. ce qui sert de guide pour éviter l'errance, boussole ? hádiya tà perdre la tête, devenir fou.

háha→̌ Variante : hɛ́hɛ.

v. haleter. Syn : fánfyɛ, fíngifɔngɔ, lagolago. wùlu bɛ́ háha le chien est haletant.

Haji→̌→ 1

n.prop. NOM M, Hadji.

haji→̌→ 1 Voir entrée principale : ɛlihaji. Variante : ɛli haji.

n. hadji, hadj. (musulman qui a fait le pélerinage à la Mecque).

háju→̌ Source : ar: haga = choses nécessaires.

n. préoccupation, occupations, problème, affaires. Syn : fɛ̀la, kàmanagan, kùnkan, kùnko, kùnkɔrɔko, ɲɛ́mada, màgo. né háju ɲàna mon problème est réglé.


hájú ‘occupation/problème’
consonnes marginales : h dans les emprunts arabes 2-25

hákàjá→̌→ 1

conj. 1 • certes, disons même.

2 • pourquoi pas?

3 • y compris.

hàkɛ→̌→ 58 Source : ar: didd al-haqq = à tort.

n. 1 • tort. Syn : gàsi, jàlaki. (manquement aux règles de la morale sociale).

2 • péché. Syn : hàkɛmako. (sens chrétien). hàkɛ tó ! pardonne-moi ! hàkɛ b'á lá c'est mal de le faire (par ex : faire allusion aux souffrances de sa propre mère). hàkɛ t'í fɛ̀ (rép) il n'y a pas de mal. màa hàkɛ tà causer du tort à qqn. hàkɛba faute grave, péché grave.

hákɛ→̌→ 640 Source : ar: haqq = droit. Syn : dàma.

n. 1 • mesure, niveau. Syn : bɛ̀rɛ, dàn, hákɛya, kíisa, múre, súmanikɛlan, súmaninan. hákɛ bɛ́ kó bɛ́ɛ lá il y a une mesure en tout. fɔ́ k'à hákɛ tɛ̀mɛ outre mesure.

2 • moyenne. à kùndama yé hákɛ yé il est de taille moyenne.

3 • quantité. sɛ̀gɛn yé à hàlaki hákɛ rɔ́ la misère l'a mis bien mal en point.

4 • prix, salaire. Syn : dá, jànsa, jɔ̀njɔn, kùnkɔrɔtasɛbɛn, kùnnawolosɛbɛn, ládiyalifɛn, sànsɔngɔ, sɔ̀ngɔ, wári, sàra, tìgɛ.

5 • moment. Syn : dákun, sɔ̀n, tùma, wáati, yɔ́rɔ. táali hákɛ séra c'est l'heure de partir.

6 • droit. Syn : dàlilu, jósira, kùnkelen. (de l'homme).

hàkɛkɛla→̌

n. pécheur. Syn : fìlibaanci, hàkɛtigi, jùrumutigi. Litt : (péché.faire.celui qui)

hákɛlama→̌→ 1 Variante : hákɛrɔma.

n. mesure raisonnable, moyen. Syn : cógo, dàbali, fɛ̀ɛrɛ, mánkan, mìnɛbolo, nàsira. Litt : (bonne mesure.à l'aspect)

hákɛma→̌→ 1

adj. Litt : mesure-qui a mesuré. (à la bonne mesure). Syn : hákɛlama, hákɛrɔma. dànni hákɛma

hàkɛmako→̌→ 1

n. 1 • faute, préjudice. Syn : fìɲɛ.

2 • péché. Syn : hàkɛ. Litt : (péché.lieu.action) í yé hàkɛmako kɛ́ né lá tu m'as porté préjudice.

hàkɛntan→̌

adj. innocent. Syn : dáfanɛ, sɔ̀nntan. Litt : (faute.sans)

hàkɛntanya→̌

n. innocence. Syn : jàlakibaliya, jàlakintanya, jɛ́lenya, jɛ́ya, sɔ̀nntanya. Litt : (innocent.suf abs)

hákɛrɔma→̌→ 2 Voir entrée principale : hákɛlama.

n. mesure raisonnable, moyen. Syn : cógo, dàbali, fɛ̀ɛrɛ, mánkan, mìnɛbolo, nàsira. Litt : (bonne mesure.à l'aspect)

hàkɛtigi→̌

n. coupable, pécheur. Syn : jàlakitigi, tìgi. Litt : (péché.responsable)

hàkɛto→̌→ 17

n. pardon. Syn : yàfa. Litt : (faute.laisser)

hákɛya→̌

v. mesurer, calculer. Syn : bóloda, mànda, súma, jàteminɛ.

hákɛya→̌

n. mesure, nombre. Syn : bɛ̀rɛ, dàma, dàn, hákɛ, kíisa, múre, súmanikɛlan, súmaninan, dánma, dá, jàte, jàtiden. Litt : (mesure.suf abs) móri bɛ́ sé kà mùso fúru kà dàn hákɛya mín mà, ò yé náani yé le nombre de femmes que les musulmans peuvent épouser est de quatre.

hàkika→̌→ 12→adj/n : 6 →adj : 10→n : 8 Voir entrée principale : làkika. Source : ar: al-haqiqa = vérité.

adj/n. vrai, authentique. Syn : bɛ́rɛ, hàlala, jɔ́njɔn, yɛ̀rɛyɛ̀rɛ. (l'adjectif est tonalement non-compact avec son nom déterminé).

hákili→̌→ 619 Source : ar: `aql = idem.

n. 1 • esprit. Syn : jà, jínɛ, náalo, sìgifɛn, yíri. hákili wúli affoler ; s'affoler. hákili sìgi rassurer, tranquilliser, réfléchir posément. hákili látigɛ hákili láfoni hákili lábila rassurer, soulager.

2 • intelligence. Syn : hákilimaya. à hákili ká dí il est intelligent. bàro dúman bɛ́ màa hákili dáyɛlɛ une conversation de valeur ouvre l'intelligence.

3 • mémoire. à hákili bɔ́ra il a oublié. à hákili jìginna à lá il s'en est souvenu. né hákili t'ó lá bìlen je ne m'en souviens plus.

4 • opinion, idée, intention, espoir. Syn : dùsukunnata, fɛ̀la, hákilila, kɔ́nɔta, sɔ̀nnɛmɛ, wèse, ŋàniya, jìgila, jìgi. né hákili lá... à mon avis ; il me semble que , je crois que. à hákili bɛ́ kà táa síni il a l'intention de partir demain. à hákili má yɛ̀lɛma elle n'a pas changé d'avis.

5 • sagesse, réflexion, attention. Syn : hákilitigiya, jàn, túlomajɔ. à yé hákili sɔ̀rɔ il est devenu sage, réfléchi. í hákili sìgi ò fɛ̀ réfléchis-y bien ! Fais-y bien attention.

hákili→̌

v. faire attention. Syn : fàrati, màkɛ́rɛnkɛrɛn, ɲɛ́makala. í kà hákili ! fais attention ! (assez rare).

hákilibɔ→̌

n. oubli. Syn : bɔ́nkɔnɔ, tɛ̀mɛ, ɲìnɛ. Litt : (mémoire.sortir)

hákilidiya→̌→ 3

n. 1 • bonne intelligence, sagacité.

2 • bonne mémoire. Litt : (esprit.bonne qualité)

hákiliduman→̌

adj. 1 • intelligent. Syn : hákilima.

2 • doué d'une bonne mémoire. Litt : (intelligence bonne)

hákilijagabɔ→̌→ 7 Voir entrée principale : hákilijakabɔ.

n. réflexion. Syn : hákili, míiriya, míiri, tàasibila, tàasi. profonde sur un problème donné. Litt : (esprit.dîme.sortir)

hákilijakabɔ→̌→ 16 Variante : hákilijagabɔ.

n. réflexion. Syn : hákili, míiriya, míiri, tàasibila, tàasi. profonde sur un problème donné. Litt : (esprit.dîme.sortir)

hákilila→̌→ 116 Variante : hákilina.

n. opinion, pensée, avis, impressions personnelles. Syn : dùsukunnata, fɛ̀la, hákili, bìsigi, fɛ̀ko, fɛ̀ta, hákilinata, jàte, kɔ́nɔnata, kɔ́nɔta, kɔ́nɔ, mìsali, míirinata, míirina, ɲùmana, ɲɛ́na, ɲɛ́.

hákililabana→̌

n. Litt : esprit-de l'-maladie maladie mentale. Syn : kùnkolowuli, kùnkoloyɛlɛma, kùnnabana, kùnnafɛn, kùnwuli, fà.

hákililabanabaatɔ→̌

n. Litt : esprit-de-malade fou. Syn : fàtɔ, kùnkolotɔ, sènfɛbila. personne atteinte de maladie mentale. ní bì tɛ́, hákililabanabaatɔ tùn bàlilen dòn fúru lá autrefois, une personne atteinte de maladie mentale ne pouvait pas se marier (kb 3/05 p 8).

hákililafalenfalen→̌

n. Litt : opinions-échange échange de vues, forum. Syn : hákililafalen. nín gáfe lábɛnna hákililafalenfalen báara sèn fɛ̀ ce livret a été composé au cours d'ateliers d'échanges de vues LD p 3. Ó. b'á ká làada tíimɛ ń'ó yé kà lájɛ kɛ́ hákililafalen ná... l'Office du Niger selon sa coutume organise des réunions d'échanges de vues (kb 7/05 p 4).

hákililajigin→̌→ 1

n. rappel. Syn : dálamaga.

hákililatigɛ→̌→ 11

n. soulagement, assurance. Syn : asiranzi, jàgɛlɛya, jàsigi. Litt : (esprit.soulager)

hákilima→̌→ 27

adj. 1 • intelligent. Syn : hákiliduman. Litt : (esprit.qui a) dénmisɛn hákilima dɔ́ bɛ́ ù hákili sìgi ò kúma fɛ̀ certains enfants intelligents réfléchissent à ces paroles.


ù bɛ́ɛ` lá hákilima. ‘le plus intelligent d’entre eux’
Construction non-compacte à postposition interne à valeur superlative (10.2.2)

2 • doué de bonne mémoire.

3 • sage. ntàlen bɛ́ mɔ̀gɔ hákilima bìlasira màanifinya síra kàn les proverbes proposent aux sages le code de bonne conduite.

hákilimaya→̌→ 3

n. 1 • sagesse. Syn : hákilitigiya, hákili.

2 • prudence. Syn : jàntońyɛ̀rɛla.

3 • intelligence. Syn : náalo. Litt : (sage.suf abs)

hákilina→̌→ 195 Voir entrée principale : hákilila.

n. opinion, pensée, avis, impressions personnelles. Syn : dùsukunnata, fɛ̀la, hákili, bìsigi, fɛ̀ko, fɛ̀ta, hákilinata, jàte, kɔ́nɔnata, kɔ́nɔta, kɔ́nɔ, mìsali, míirinata, míirina, ɲùmana, ɲɛ́na, ɲɛ́.

hákilinata→̌→ 6

n. avis, impressions personnelles. Syn : bìsigi, fɛ̀ko, fɛ̀ta, hákilila, jàte, kɔ́nɔnata, kɔ́nɔta, kɔ́nɔ, mìsali, míirinata, míirina, ɲùmana, ɲɛ́na, ɲɛ́, fɛ̀la. Litt : (pensée.part)

hákilintan→̌→ 5

adj. inintelligent, distrait. Litt : (esprit.sans)

hákilintanya→̌→ 1

n. irréflexion, étourderie, sottise. Syn : míiribaliya, jùgaya. Litt : (étourdi.suf abs) Syn : hákilintanyako.

hákiliɲaami→̌

n. esprit troublé, perte de mémoire momentanée. Litt : (esprit.mélanger)

hákilisigi→̌

n. tranquillité de l'esprit, sérénité. Litt : (esprit.poser)

hákilisigilenya→̌

n. sérénité. Syn : hákilisigi, jàsigi. Litt : (esprit.posé.suf abs)

hákilisonya→̌→ 3 Voir entrée principale : hákilisonyɛ.

n. détournement d'attention.

hákilisonya→̌ Variante : hákilisonyɛ.

v. 1 • détourner l'attention. de qn pour éluder une question.

2 • faire qc sans y prêter attention.

hákilisonyɛ→̌ Variante : hákilisonya.

n. détournement d'attention.

hákilisonyɛ→̌ Voir entrée principale : hákilisonya.

v. 1 • détourner l'attention. de qn pour éluder une question.

2 • faire qc sans y prêter attention.

hákilitigi→̌→ 18

n. sage. personne qui réfléchit, qui a de la mémoire. Litt : (intelligence.qui a)

hákilitigiya→̌

v. Litt : habile-suf caus rendre intelligent. à bɛ́ kódɔnbali hákilitigiya elle rend sage les simples.

hákilitigiya→̌→ 8

n. sagesse. Syn : hákilimaya, hákili. Litt : (esprit.possession)

hákilitiɲɛ→̌→ 1 Variante : hákilitiyɛn.

n. découragement, trouble de l'esprit. Litt : (esprit.gâter)

hákilitiyɛn→̌ Voir entrée principale : hákilitiɲɛ.

n. découragement, trouble de l'esprit. Litt : (esprit.gâter)

hákiliya→̌

v. faire réfléchir, donner les idées. Litt : (esprit.suf caus) à bànnen tùn bɛ́, Jàrakɛ y'á hákiliya il refusait, Jarakɛ l'a raisonné.

hál'→̌→ 7 Voir entrée principale : hálì. Variante : háli. Source : ar: `ala kullihal = de toutes façons.

prt. 1 • même. hálì bì même maintenant, encore maintenant. hálì ní ... même si , bien que ,

2 • au point que. à mán kɛ́nɛ, hálì à tɛ́ sé kà táama il est malade au point de ne pas pouvoir marcher.

hàlaki→̌→ 6

n. dégradation, destruction.

hàlaki→̌→ 34 Source : ar: halaka = périr.

v. 1 • détruire, corrompre. Syn : nàgasi, cì, sókari, tómoya, fágon.

2 • diminuer. Syn : jìgin, láfiɲɛ, ntáanpo, nɔ̀gɔya. physiquement et moralement. ásuma y'á hàlaki, dígi kɛ́ra à lá kósɛbɛ ! le feu l'a mis bien mal en point, il a beaucoup souffert!

hàlakibaatɔ→̌

n. personne dégradée. (par nécessairement vicieuse).

hàlala→̌ Source : ar: halal = possession légitime.

adj/n. 1 • propriété légitime. nìn móbili yé né hàlala yé cette automobile m'appartient.

2 • authentique, vrai de vrai. Syn : jɔ́njɔn, làkika, yɛ̀rɛyɛ̀rɛ. bámana hàlala tɛ́ nìn yé ce n'est pas un vrai bambara.

hàlalaya→̌

n. légitimité. Litt : (légitime.suf abs)

hàlɛ→̌ Voir entrée principale : hàli. Variante : hɛ̀lɛ.

v. être arrogant, mépriser l'autorité. Syn : káfa, yàada.

hálì→̌→ 1024 Variantes : hál'; háli. Source : ar: `ala kullihal = de toutes façons.

prt. 1 • même. hálì bì même maintenant, encore maintenant. hálì ní ... même si , bien que ,

2 • au point que. à mán kɛ́nɛ, hálì à tɛ́ sé kà táama il est malade au point de ne pas pouvoir marcher.

hàli→̌ Variantes : hàlɛ; hɛ̀lɛ.

v. être arrogant, mépriser l'autorité. Syn : káfa, yàada.

háli→̌→ 1024 Voir entrée principale : hálì. Variante : hál'. Source : ar: `ala kullihal = de toutes façons.

prt. 1 • même. hálì bì même maintenant, encore maintenant. hálì ní ... même si , bien que ,


báwò ‘parce que, car’, hálì ‘même’, kúnùn ‘hier’, sálòn ‘l’année dernière’, kútùrù ‘entier’
Classes tonales mineures irrégulières HB (4-13)

2 • au point que. à mán kɛ́nɛ, hálì à tɛ́ sé kà táama il est malade au point de ne pas pouvoir marcher.

Halibu→̌ Voir entrée principale : Fàlibo.

n.prop. NOM M.

Halifa→̌→ 1

n.prop. NOM M.

hálìsa→̌ Voir entrée principale : hálisà.

adv. jusque là, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment, encore actuellement.

hálisà→̌ Variante : hálìsa.

adv. jusque là, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment, encore actuellement.

Hámà→̌→ 4

n.prop. NOM M.

Hámàdi→̌→ 7 Variantes : Hámàdu; Hàmídu; Hàmadí.

n.prop. NOM M.

Hàmadí→̌→ 7 Voir entrée principale : Hámàdi. Variantes : Hámàdu; Hàmídu.

n.prop. NOM M.

Hámàdu→̌→ 3 Voir entrée principale : Hámàdi. Variantes : Hàmídu; Hàmadí.

n.prop. NOM M.

Hámdàlay→̌ Variante : Hámudàlayi.

n.prop. 1 • TOP, quartier à Bamako. (в Бамако).

2 • Hamdallaye. (la capitale de l'Empire peule de Macina).

hámi→̌→ 30

v. 1 • avoir du chagrin. à hámina à fà sàya lá elle a eu beaucoup de chagrin à la mort de son père.

2 • porter envie. à bɛ́ hámi sìnamuso nɔ̀ fɛ̀ elle a envie d'une coépouse.

hámi→̌→ 42 Source : ar: hamm = anxiété, souci.

n. 1 • souci. Syn : háminanko, hámina, káran, kùnkan.


Sou Hami, un film de Anne-Laure de Franssu, Mory Coulibaly

2 • chagrin. Syn : dùsukasi.

3 • désir, rêve.

hàmihami→̌ Voir entrée principale : tìmitimi. Variantes : kìmikimi; tìmatima.

v. être très ému. Syn : hàmihami. (joie, gourmandise, cupidité, visite imprévue d'un grand personnage ...)

hàmihami→̌ Variantes : hìmihimi; tìmitimi; kìmikimi.

v. être très ému. Syn : tìmitimi.

Hàmídu→̌→ 16 Voir entrée principale : Hámàdi. Variantes : Hámàdu; Hàmadí.

n.prop. NOM M.

hámina→̌→ 9

n. souci. Syn : háminanko, hámi, káran, kùnkan. Litt : (souci.contenu)

háminako→̌→ 29 Voir entrée principale : háminanko.

n. 1 • souci. Syn : hámina, hámi, káran, kùnkan. Litt : (souci.affaire)

2 • désir.

háminanko→̌→ 29 Variante : háminako.

n. 1 • souci. Syn : hámina, hámi, káran, kùnkan. Litt : (souci.affaire)

2 • désir.

hámu→̌

n. encens esp, résine odorante employée comme parfum.

Hámudàlayi→̌→ 5 Voir entrée principale : Hámdàlay.

n.prop. 1 • TOP, quartier à Bamako. (в Бамако).

2 • Hamdallaye. (la capitale de l'Empire peule de Macina).

hán→̌→ 54

intj. reproche. de menace, d'insistance. í kàna bɔ́ yàn bìlen hán ! ne mets plus les pieds ici hein !

Hanpate→̌→ 1

n.prop. NOM ETRG, Hampaté. (Amadou Hampâté Ba).


Centre Culturel Kôrè (Ségou), mai 2017

hàrabaharaba→̌→ 1 Variante : hàrakaharaka.

n. affolement, précipitation, hâte.

hàrabaharaba→̌→ 1

adv.p. précipitamment, à la hâte. Syn : bàlakabalaka.

hàrabaharaba→̌ Variante : hàrakaharaka.

v. bâcler, faire à la hâte. Syn : bàlakabalaka, gàlabagalaba, gòlokogoloko, nkàsaki, súgubasuguba.


hàràbàhárábá ‘bâcler’
consonnes marginales : h dans les mots expressifs 2-28

hàrabaharaba→̌ Variante : hàrakaharaka.

adv. précipitamment, à la hâte. Syn : búluki, búlukutu, sóo, ŋánamatan.

hàrakaharaka→̌ Voir entrée principale : hàrabaharaba.

adv. précipitamment, à la hâte. Syn : búluki, búlukutu, sóo, ŋánamatan.

hàrakaharaka→̌ Voir entrée principale : hàrabaharaba.

v. bâcler, faire à la hâte. Syn : bàlakabalaka, gàlabagalaba, gòlokogoloko, nkàsaki, súgubasuguba.

hàrakaharaka→̌→ 1 Voir entrée principale : hàrabaharaba.

n. affolement, précipitation, hâte.

hàraki→̌ Source : ar: harik = qui se refuse à faire ou à rendre ce qu'il doit.

n. grand tricheur.

hàrama→̌→ 1

n. grand menteur.

hàramaya→̌

n. Litt : menteur-suf abs mensonge, tricherie, malhonnêteté. Syn : fàniya, nkàlontigɛ, nkàlon, póro, wúya, kàro. kà hàramaya kɛ́ mentir effrontément.

hàramu→̌→ 4

n. interdit, interdiction. Syn : dùmu, sítɛnɛ, tɛ̀nɛ, dákurunkan, tɔ̀n.

hàramu→̌→ 7→n : 4 Source : ar : haram = interdit.

v. 1 • interdire. Syn : bàli, hàramuya, kɔ́n, látɔ̀n. considérer comme défendu, illicite, nuisible.

2 • renoncer à. (par motif religieux ...) sìlamɛ bɛ́ lɛ̀ hàramu les musulmans ne mangent pas de porc. ń'á yé kó dɔ́ kɛ́ í lá, cɛ̀ bɛ́ sé k'à mùso hàramu si sa femme lui a manqué gravement, le mari peut la laisser de côté.

3 • détester. à hàramula màa bɛ́ɛ fɛ̀ il est détesté de tous.

hàramukɛla→̌

n. Litt : illicite-faire-celui qui impie. í kàna ɲágali í dén hàramukɛla lá ne te réjouis pas de fils impies (Si 16,1).

hàramuya→̌→ 30 Litt : (défendu.suf caus)

v. 1 • interdire. Syn : bàli, hàramu, kɔ́n, látɔ̀n. considérer comme défendu, illicite, nuisible.

2 • renoncer à. (par motif religieux ...) ù yé sònyalikɛla gòsi fɔ́ à yé sònyali hàramuya ils ont battu le voleur au point qu'il a renoncé à voler. ń'í má séli, ń b'í hàramuya ! si tu ne te fais pas musulman, je ne fraie plus avec toi !

Haribomo→̌

n.prop. TOP, Haribomo.

harikowɛri→̌

n. haricot vert. A bɛ waati jan bɔ, nakɔlafɛnw bɛ bɔ Marɔku, Ɛsipaɲi ani ltali ka don Mali kɔnɔ. Kɔmitɛrɛ, jaba, karɔti, tamati, layi, puwanfɔrɔn ani harikowɛri b'o la. (Kibaru 548, 2017) ETRG.FRA.

Harisi→̌

n. Horus. (dieu de ciel, guerre et chasse en Ancien Egypte).

Hásàna→̌ Variante : Hásànatu.

n.prop. NOM F.

Hásana→̌→ 1

n.prop. NOM M.

Hásànatu→̌ Voir entrée principale : Hásàna.

n.prop. NOM F.

Hasi→̌→ 3

n.prop. NOM.

Hásì→̌ Voir entrée principale : Hásimù. Variante : Ásì.

n.prop. NOM M.

hásidi→̌→ 1 Variante : hásigi. Source : ar: hasid = jaloux.

n. 1 • jaloux. Syn : kèleyabaatɔ, kɔ́niyabaa, ɲɛ́ba, ɲɛ́gonci, ɲɛ́kunanci, ɲɛ́ngo.

2 • méchant. Syn : ɲɛ́go.

hásidiya→̌→ 8

n. 1 • jalousie. Syn : dénjuguya, kèleya, kɔ́niya, ɲɛ́baya, ɲɛ́goya, ɲɛ́kunaya, ɲɛ́makɔniya.

2 • méchanceté. Litt : (jaloux.suf abs)

hásigi→̌→ 1 Voir entrée principale : hásidi. Source : ar: hasid = jaloux.

n. 1 • jaloux. Syn : kèleyabaatɔ, kɔ́niyabaa, ɲɛ́ba, ɲɛ́gonci, ɲɛ́kunanci, ɲɛ́ngo.

2 • méchant. Syn : ɲɛ́go.

Hásimù→̌ Variantes : Ásì; Hásì.

n.prop. NOM M.

hátɛ→̌→ 13 Source : ar: bil-haqq = idem.

intj. assurément, parfait ! Syn : kójugu.

Háwa→̌→ 69 Variantes : Máwa; Áwa; Áwà.

n.prop. NOM F.

háwuja→̌

v. être bouleversé.

háwuja→̌→ 1 Source : ar: ahwaga = presser qn par le besoin = jà (mêmes expressions).

n. bouleversé. né háwuja wúlila né háwuja tàra j'ai été complètement bouleversé, très troublé, affolé.

háwula→̌ Voir entrée principale : háwulɛ. Source : ar: halwa =sucrerie ?

n. gourmandise. Syn : háwulɛya, kɔ́nɔfaralenya, myɛ̀, nègemafɛn, nùgu, sɔ̀njuguya.

háwulabatɔya→̌ Variante : háwulɛbatɔya.

n. Litt : glouton-suf abs gloutonnerie. Syn : nùgumaya, wùluɲimimyɛ.

háwulabaya→̌ Variante : háwulɛbaya.

n. Litt : glouton-suf abs voracité.

háwulɛ→̌ Variante : háwula. Source : ar: halwa =sucrerie ?

n. gourmandise. Syn : háwulɛya, kɔ́nɔfaralenya, myɛ̀, nègemafɛn, nùgu, sɔ̀njuguya.

háwulɛba→̌

n. gourmand. Syn : dálamisɛn, dúmuniden, dúmunimɔgɔ, náamiden, náami, nùgumaba. Litt : (gourmandise.grande)

háwulɛbatɔya→̌ Voir entrée principale : háwulabatɔya.

n. Litt : glouton-suf abs gloutonnerie. Syn : nùgumaya, wùluɲimimyɛ.

háwulɛbaya→̌ Voir entrée principale : háwulabaya.

n. Litt : glouton-suf abs voracité.

háwulɛya→̌

n. gourmandise. Syn : háwulɛ, kɔ́nɔfaralenya, myɛ̀, nègemafɛn, nùgu, sɔ̀njuguya. Litt : (gourmandise.suf abs)

háwusa→̌→ 4

n. haoussa. ethnie.

háwusabɔrɔ→̌

n. blague à coulisse. Litt : (haoussa.sac)

háwusakala→̌

n. canne à sucre, Sorghum officinarum. Syn : ɲímikala, tíminkàla. Catégorie : gram. Litt : (haoussa.tige) Syn : tímikala, mánkala.

háwusatɛrɛn→̌ Variante : háwusatrɛn. [[tr]]  Source : train.

n. à pied. Litt : (haoussa.'train')

háwusatrɛn→̌ Voir entrée principale : háwusatɛrɛn.[[tr]]  Source : train.

n. à pied. Litt : (haoussa.'train')

háya→̌→ 64 Source : ar: aya = id.

n. verset coranique. háya dɔ́ b'á bólo, ń'á y'ó kɛ́, màa sí t'á sɔ̀rɔ bòli lá il a une formule magique, s'il la prononce, personne ne l'attrape à la course.

Haydara→̌ Variante : Háyidara. Ils sont considérés comme des descendants du Prophète Muhammad - Sharifs. Marabouts. Pas d'interdiction de totem (tana) ni de mariage.

n.prop. NOM CL.

háyibu→̌

v. dénigrer. Syn : búruja, fɛ́gɛnya, látiɲɛ, màfiyɛnya, màfiyɛn, nɔ́gɔ, sɔ́rɔkɔ, tɛ́rɛmɛ.

háyida→̌ Source : ar: hayda = menstruation.

n. menstrue. Syn : fàrida. à mùso tɛ̀mɛna háyida kàn sa femme est à la ménopause.

Háyidara→̌→ 6 Voir entrée principale : Haydara. Ils sont considérés comme des descendants du Prophète Muhammad - Sharifs. Marabouts. Pas d'interdiction de totem (tana) ni de mariage.

n.prop. NOM CL.

Hayile Selase→̌

n.prop. Haïlé Selassié.

hé→̌→ 24 Variante : hée.

intj. holà, hé!, ho! Syn : héyi, hóyi, ɛ̀hɛ́.

hèbeku→̌

v. perdre contenance.

hée→̌→ 124 Voir entrée principale : hé.

intj. holà, hé!, ho! Syn : héyi, hóyi, ɛ̀hɛ́.

héyi→̌→ 7

intj. 1 • holà. Syn : hé, hóyi, ɛ̀hɛ́. appel.

2 • hé ! incitation au travail.

hɛ̀ɛ́→̌→ 3 Voir entrée principale : ɛ̀hɛ́.

intj. ohé, holà. interjection servant à interpeller quelqu'un.

hɛ́ɛra→̌→ 238 Voir entrée principale : hɛ́rɛ. Variantes : hɛ́ra; hɛ́ɛrɛ.

n. paix, bonheur. Syn : làfiya, dàamu, nɛ́ɛma, káyira. Ála m'í sɔ́nna hɛ́ra lá ! que Dieu t'accorde le bonheur !

hɛ́ɛrɛ→̌→ 238 Voir entrée principale : hɛ́rɛ. Variantes : hɛ́ra; hɛ́ɛra.

n. paix, bonheur. Syn : làfiya, dàamu, nɛ́ɛma, káyira. Ála m'í sɔ́nna hɛ́ra lá ! que Dieu t'accorde le bonheur !

hɛ́hɛ→̌ Voir entrée principale : háha.

v. haleter. Syn : fánfyɛ, fíngifɔngɔ, lagolago. wùlu bɛ́ háha le chien est haletant.

hɛ̀lɛ→̌→ 3 Voir entrée principale : hàli. Variante : hàlɛ.

v. être arrogant, mépriser l'autorité. Syn : káfa, yàada.

hɛ̀lɛmu→̌

v. 1 • respirer pleins poumons. (et sans complexe).

2 • avaler goulûment. (sans se préoccuper des conséquences).

hɛ̀n→̌→ 15

intj. hein, ah. Syn : ìhí. (marque de surprise).

hɛ́ra→̌ Voir entrée principale : hɛ́rɛ.

v. être dans la paix. (bonne santé, nourriture, habillement et descendance assurés).

hɛ́ra→̌→ 238 Voir entrée principale : hɛ́rɛ. Variantes : hɛ́ɛrɛ; hɛ́ɛra.

n. paix, bonheur. Syn : làfiya, dàamu, nɛ́ɛma, káyira. Ála m'í sɔ́nna hɛ́ra lá ! que Dieu t'accorde le bonheur !

hɛ́rɛ→̌ Variante : hɛ́ra.

v. être dans la paix. (bonne santé, nourriture, habillement et descendance assurés).

hɛ́rɛ→̌→ 238 Variantes : hɛ́ra; hɛ́ɛrɛ; hɛ́ɛra.

n. paix, bonheur. Syn : làfiya, dàamu, nɛ́ɛma, káyira. Ála m'í sɔ́nna hɛ́ra lá ! que Dieu t'accorde le bonheur !

hìdaya→̌→ 3

n. mendicité. Syn : gàribuya, sárakaminɛ.

híhàn→̌

v. 1 • respirer bruyamment.


híhàn ‘braire’
consonnes marginales : h dans les mots expressifs 2-27

2 • braire. Syn : góntan.

híi→̌

adv. très loin, longtemps. Syn : kɔ́sɔkɔsɔ, sɔ́gɔsɔgɔ.

híji→̌→ 4

v. faire le pèlerinage.

híji→̌→ 30 Source : ar: hagg = id.

n. pèlerinage.

híjibu→̌→ 3 Source : ar: ag-guz = id.

n. chapitre du Coran.

híjiden→̌→ 9

n. pèlerin. Syn : làáji.

híjilataa→̌→ 1

n. hajj, pèlerinage à La Mecque.

híjira→̌→ 11

n. hégire.

híjira→̌

v. faire hégire. (mot coranique).

Híndi→̌ Voir entrée principale : Ɛ̀ndu. Variante : Èndu.

n.prop. TOP, Inde.

hínɛ→̌→ 2

v. plaire, satisfaire parfaitement. Syn : kànu, láhinɛ. ò yɔ́rɔ yé ù hínɛ l'endroit leur a plu.

hínɛ→̌→ 34

v. avoir pitié. Syn : láhinɛ, màkari, màɲuman. à hínɛna fàantan ná il a eu compassion du pauvre.

hínɛ→̌→ 78 Source : ar: hanna = id.

n. 1 • pitié, compassion. Syn : kìnikini, mínsin, màhinɛ, tìn, ɲígirɔ, màkari. fàantan hínɛ dònna à lá il a eu pitié du pauvre.


hínɛ́ ‘pitié’
consonnes marginales : h dans les emprunts arabes 2-26

2 • satisfaction, plaisir. Syn : bólofa, mɔ́nɛbɔ, mɔ́nɛ, sàhaba, wàsadon, wàsa, díyanye, nídɔngɔ, ɲàɲa. né hínɛ fára je suis très satisfait.

hínɛbaatɔ→̌

adj/n. miséricordieux. Litt : (compassion.qui a)

hínɛbali→̌

ptcp. Litt : avoir pitié-nég sans pitié.

hínɛbaliya→̌

n. manque de coeur. Litt : (pitié.manque)

hínɛma→̌

adj. intéressant, agréable. Litt : (agrément.qui a)

hínɛnci→̌→ 6

n. miséricordieux, compatissant. Syn : hínɛbaatɔ, màkaribaa, màkarinci. Litt : (compassion.sujet) hínɛnci tɛ́ bán màa ná on trouve toujours qqn de compatissant.

hínɛnciya→̌

n. grande compassion. Litt : (compatissant.suf abs)

hírii→̌

adv. attaque éclair.

híye→̌→ 1

intj. ho, ah ça!, ça alors!

hìjabu→̌ Source : ar: hijab = charme, talisman protecteur.

n. 1 • protection divine.

2 • bénédiction.

Hilari Kilintɔni→̌

n.prop. NOM ETRG, Hillary Clinton.

hìmihimi→̌ Voir entrée principale : hàmihami. Variantes : tìmitimi; kìmikimi.

v. être très ému. Syn : tìmitimi.

hìmihimi→̌ Variantes : tìmitimi; tìmatima; kìmikimi.

n. émotion profonde. (jusqu'à devenir maladroit) origines diverses : grande joie ... visite inopinée d'un grand personnage ...

hìn-hìn→̌

v. crier de joie. Litt : (crier-crier) dénmisɛnnin hìn-hìnna kà bàba kùnbɛ́n les petits enfants ont crié de joie en allant à la rencontre du papa.

Hipodɔrɔmu→̌→ 4

n.prop. TOP, Hippodrome. (un quartier de la Commune 2 de Bamako).

Hisɛni Habere→̌

n.prop. Hissène Habré. (président du Tchad en 1982-1990).

Hitilɛri→̌→ 1

n.prop. NOM ETRG, Hitler.

hm→̌

intj. hum. Syn : hùn, ḿm. exprime un doute ou une pensée non-explicitée.

hógi→̌ Voir entrée principale : hóku. Variante : hóki.

adv. surprise pénible. hóku kɔ́rɔ yé : kó(júgu) dɔ́ kɛ́ra

hóhaho→̌

n. brouhaha, grand bruit.

hóki→̌ Voir entrée principale : hóku. Variante : hógi.

adv. surprise pénible. hóku kɔ́rɔ yé : kó(júgu) dɔ́ kɛ́ra

hóku→̌ Variantes : hóki; hógi.

adv. surprise pénible. hóku kɔ́rɔ yé : kó(júgu) dɔ́ kɛ́ra

Holandi→̌→ 12 Voir entrée principale : Olandi.

n.prop. TOP, Pays-Bas.

Honbori→̌→ 4 Voir entrée principale : Hɔnbori.

n.prop. TOP, Hombori. (une ville, commune et montagnes dans le cercle de Douentza).

Hòngiri→̌→ 3 Variante : Hɔ̀ngiri.

n.prop. TOP, Hongrie.

Honomu→̌

n.prop. NOM CL.

Horo→̌

n.prop. TOP, Horo.

Hotu Wolita→̌ Voir entrée principale : Ɔtiwɔlita. Variantes : Otiwolita; Ɔtiwɔluta; Walita Sandɔ.

n.prop. TOP, Haute-Volta.

hóyi→̌→ 1

intj. holà. Syn : héyi, hé, ɛ̀hɛ́. (d'une apparition brusque et inopportune).

hɔ́n→̌→ 3

v. prends! Syn : mɔ́. prendre ce qu'on présente (de main à main) - verbe défectif. hɔ́n! í kà hɔ́n! prends! hɔ́n à lá! prends! prends-en!

Hɔnbori→̌→ 4 Variante : Honbori.

n.prop. TOP, Hombori. (une ville, commune et montagnes dans le cercle de Douentza).

Hɔ̀ngiri→̌→ 1 Voir entrée principale : Hòngiri.

n.prop. TOP, Hongrie.

hɔ́rɔn→̌→ 119→adj/n : 4 →adj : 26→n : 97 Source : ar: hurr = id.

adj/n. 1 • libre, homme libre. (opposé à l'esclave : jɔ̀n).

2 • personne honnête.

hɔ́rɔnkolon→̌

adj/n. vaurien. Syn : bìlakojugu, dénbo, nàntan. Litt : (homme libre.vaurien)

hɔ́rɔnya→̌→ 41

n. 1 • liberté, indépendance. Syn : yɛ̀rɛmahɔrɔnya. Litt : (homme libre.suf abs)

2 • noblesse.

3 • honnêteté, loyauté.

hɔ́rɔnya→̌→ 2

v. 1 • libérer. Syn : bìla, kánhɔrɔnya, lábìla, láfoni, látila, tíla.

2 • devenir honnête. Litt : (libre.suf caus)

hɔ́rɔnyabaa→̌ Variante : hɔ́rɔnyabaga.

n. Litt : rendre libre-celui qui libérateur. Syn : kùnmabɔbaa.

hɔ́rɔnyabaga→̌ Voir entrée principale : hɔ́rɔnyabaa.

n. Litt : rendre libre-celui qui libérateur. Syn : kùnmabɔbaa.

Hɔrɔyaso→̌

n.prop. TOP, Freetown. Syn : Firitɔn, Firiton.

Hufuwɛti Buwaɲi→̌ Voir entrée principale : Hufuyɛti Buwaɲi. Variantes : Hufuyeti Buwaɲi; Ufuwɛti Buwaɲi; Huyɛti Buwaɲi.

n.prop. NOM ETRG, Félix Houphouët-Boigny. (le premier président de Côte d'Ivoire).

Hufuyeti Buwaɲi→̌ Voir entrée principale : Hufuyɛti Buwaɲi. Variantes : Hufuwɛti Buwaɲi; Ufuwɛti Buwaɲi; Huyɛti Buwaɲi.

n.prop. NOM ETRG, Félix Houphouët-Boigny. (le premier président de Côte d'Ivoire).

Hufuyɛti Buwaɲi→̌ Variantes : Hufuyeti Buwaɲi; Hufuwɛti Buwaɲi; Ufuwɛti Buwaɲi; Huyɛti Buwaɲi.

n.prop. NOM ETRG, Félix Houphouët-Boigny. (le premier président de Côte d'Ivoire).

húja→̌

n. prétexte.

húkumu→̌→ 130 Source : (ar: hụkm 'autorité, gouvernement, pouvoir').

n. 1 • autorité, égide. Syn : kùntigiya, ɲɛ́mɔgɔya.

2 • cadre. Syn : kádara.

3 • contexte.

Húmun→̌

n.prop. NOM F.

hùn→̌→ 41

intj. 1 • hein!, quoi !

2 • hum. Syn : hm, ḿm. marque de doute.

Huseni→̌ Voir entrée principale : Fùséni. Variantes : Fùséyini; Huseyini; Useyni; Àlusénì.

n.prop. NOM M.

Huseyini→̌→ 7 Voir entrée principale : Fùséni. Variantes : Fùséyini; Huseni; Useyni; Àlusénì.

n.prop. NOM M.

húuyì→̌→ 1

intj. aïe. Syn : háayì, súu, wáyi, wóoyi.

Huyɛti Buwaɲi→̌ Voir entrée principale : Hufuyɛti Buwaɲi. Variantes : Hufuyeti Buwaɲi; Hufuwɛti Buwaɲi; Ufuwɛti Buwaɲi.

n.prop. NOM ETRG, Félix Houphouët-Boigny. (le premier président de Côte d'Ivoire).