Bamadaba bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Français plus d'infos sur Bamadaba
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ search-icon.pngɲíni!

P - p

pá→̌→ 1 Variante : pán.

adv. 1 • complètement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pélenkete, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku. (dévoré complètement et rapidement).

2 • paf. Syn : npáki. (son de coup ou de craquement).

pá→̌→ 2 Variante : pán.

v. forcer. Syn : káraba, pí, tíntin, ŋànamu. (seulement dans les expressions avec pí).

pá→̌

n. effort. Syn : bánban, dɛ̀mɛdɛmɛ, gɛ̀lɛya, káari, màgan, pí. (sans succes; dans des expression avec pí).

pàana→̌ Variante : npàana.

v. écarter. Syn : fɛ́rɛfɛrɛ, kɔ́n, yɛ́gɛn. (les jambes, les bras ...)

páani→̌ Variante : páanin.

n. coupe en métal. (de différentes dimensions : servant de mesure pour les grains, la farine, les poudres ...)

páanin→̌ Variante : páani.

n. coupe en métal. (de différentes dimensions : servant de mesure pour les grains, la farine, les poudres ...)

pàara→̌→ 1 Variante : npàara; ntàran.

n. enjambée. Syn : pàara, pàaraɲɛ, wàala. (fam).

pàara→̌ Variante : npàra (bk); npɛ̀rɛ; npɔ̀rɔn.

n. sifflement de mépris. à yé ù npɛ̀rɛ bɔ́ il leur a exprimé son désaccord (en faisant ce bruit).

pàara→̌→ 1 Variante : pàra; pàran.

n. enjambée, pas. Syn : npàara, pàaraɲɛ, wàala, nɔ́ɔri, sènta, sènɲa, wàla.

pàaraɲa→̌ Variante : pàaraɲɛ.

n. Litt : pas-fois enjambée. Syn : npàara, pàara, wàala. í kà pàaraɲɛ bà fìla kɛ́ ò tìgi fɛ̀ fais deux mille pas avec cette personne.

pàaraɲɛ→̌ Variante : pàaraɲa.

n. Litt : pas-fois enjambée. Syn : npàara, pàara, wàala. í kà pàaraɲɛ bà fìla kɛ́ ò tìgi fɛ̀ fais deux mille pas avec cette personne.

pácakopacako→̌

onomat. flic-flac.

pága→̌ *portugais : paaka = id. par l'intermédiaire du wolof ?

n. couteau. Syn : mùru. petit couteau importé (à lame en retrait par rapport au manche).

pàgi→̌ Variante : npàgi; npàgon; pàgon.

v. 1 • abattre, faire tomber d'un coup. Syn : fàga, pìripaago, yálon.

2 • s'asseoir négligemment.

3 • s'affaler.

pàgo→̌ Variante : pàron; pàro; fàro.

v. 1 • abattre d'un coup. frapper énergiquement qqch contre le sol.

2 • arracher, prendre brusquement. Syn : bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀, ntàraki, pùruti, sɔ́gɔbɛ.

pàgon→̌ Variante : pàgi; npàgon; npàgi.

v. 1 • abattre, faire tomber d'un coup. Syn : fàga, pìripaago, yálon.

2 • s'asseoir négligemment.

3 • s'affaler.

pakati→̌

n. paquet. Syn : pake. sunkalo mana se, sukaro pakati duuru de bɛ di. 5Kibrau nimɔrɔ 17) ETRG.FRA.

pake→̌→ 2

n. paquet. Syn : pakati. Donitala wɛrɛw b'olu nɔfɛ sanumugu pake 80 tilalen b'olu ni ɲɔgɔn cɛ u kun. Pake kelen-kelen girinya ye kilo 3 ye.(Kibaru n°527, 12/2015) ETRG.FRA.

paki→̌→ 1

n. Pâques. Syn : Pákì. - marisi kalo tile 31: o ye paki seli dugujè ye. (Jɛkabaara n°1, 1986) ETRG.FRA.

páki→̌→ 1

onomat. bruit de coup. (hache, pioche, houe ...)

Pákì→̌

n. Pâques. Syn : paki.

Pakisitan→̌→ 4 Variante : Pakistan.

n.prop. TOP, Pakistan.

Pakistan→̌ Variante : Pakisitan.

n.prop. TOP, Pakistan.

pàla→̌

n. dollar. Syn : dolari.

pàlan→̌→ 4

n. récipient. Syn : bìlalan, kòlonton, kɛ́minɛn. (pour le transport des liquides : seau, bidon ...)

pàlɛ→̌→ 1

n. palais. Syn : nàgalo. (résidence d'un souverain ou un noble).

Palɛsitini→̌→ 1 Variante : Palɛstini.

n.prop. TOP, Palestine.

Palɛstini→̌ Variante : Palɛsitini.

n.prop. TOP, Palestine.

pàlonpálon→̌

n. vagabondage. Syn : bàjanbilaya, bàjanyaala, bìlansenfɛya, jàjaja, jàlonjalon.

Pamanta→̌ Variante : Pamante. Voir : Famanta.

n.prop. NOM CL.

Pámàntà→̌ Variante : Famanta; Pamante; Kamanta.

n.prop. NOM CL.

Pamante→̌ Variante : Pámàntà; Famanta; Kamanta.

n.prop. NOM CL.

Pamante→̌ Variante : Pamanta. Voir : Famanta.

n.prop. NOM CL.

pán→̌→ 1 Variante : pá.

adv. 1 • complètement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pélenkete, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku. (dévoré complètement et rapidement).

2 • paf. Syn : npáki. (son de coup ou de craquement).

pán→̌→ 2 Variante : pá.

v. forcer. Syn : káraba, pí, tíntin, ŋànamu. (seulement dans les expressions avec pí).

pán→̌→ 3

onomat. pan! Syn : dóloo. bruit de coup de fusil ...

pán→̌→ 86→n : 1→v-v : 3

v. 1 • sauter. Syn : gán, tà. sògo y'á pán / pánna l'antilope a bondi.

2 • voler, faire envoler. Syn : kàro. (oiseau ...) kɔ̀nɔ pánna les oiseaux s'envolèrent. í kàna wɔ̀lɔ pán ne fais pas s'envoler les francolins !

pánfɛn→̌

n. être volant. oiseau, sauterelle (euph), mouche, antilope ... Litt : (sauter/voler.être) pánfɛn tùn bɛ́ fɔ́ ntɔ̀n mà, íkomi tíɲɛnikɛla dòn, ù tùn tɛ́ sɔ̀n k'à tɔ́gɔ fɔ́ on appelait les sauterelles "panfɛn" (êtres volants), comme elles faisaient des dégâts, on évitait de les appeler par leur nom !

pángɛ̀nɛn→̌ *à partir de l'étymologie plaisante du mot français "pan-talon" = sauter (au dessus du talon). Litt : (sauter.tibia)

n. pantalon court. Syn : dànkunbere. pantalon qui s'arrête au mollet !

pàngo→̌ Variante : tàngo (bk); tɛ̀ngo.

v. remuer. Syn : fɛ́lɛku, kòlobokalaba, kùruba, lámàga, mùnumɛnɛ, mùɲukumaɲaka, múguri, múnu, yúguba. légèrement. (l'eau dans un récipient pour en écarter les impuretés de surface).

pánkurun→̌→ 21

n. avion. Syn : áwiyɔn, bòlifɛn. Litt : (voler.véhicule) Syn : sánnakurun.

pánkurunjiginkɛnɛ→̌→ 1

n. aérodrome. Syn : pánkurunjiginyɔrɔ. kà dɔ́ fàra pánkurunjiginkɛnɛ bònya kàn allonger la piste d'atterrissage (Kb 4/06 p 1).

pánkurunjiginyɔrɔ→̌→ 2

n. aérodrome. Syn : pánkurunjiginkɛnɛ.

pano→̌

n. Variante : panosolɛri. panneau solaire. Mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye pano san dugubaw kɔnɔ u ka telefɔni sariziyeli kama. (Fasokan, 2009/12) ETRG.FRA.

panosolɛri→̌

n. Variante : pano. panneau solaire. Mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye pano san dugubaw kɔnɔ u ka telefɔni sariziyeli kama. (Fasokan, 2009/12) ETRG.FRA.

pánpala→̌

n. massue.

pánpalan→̌ Variante : pánparan.

n. surface plane. à y'í dá jíripanparan kàn il s'est couché sur la planche.

pánpalan→̌

n. honnête homme. Syn : mɔ̀gɔsɛbɛ.

pánpalan→̌

adv. d'une grande surface. ɲɔ̀foro gàlalen pánpalan ! / ò kɛ́su ká bòn pánpalan

panpalanmusi→̌

n. pamplemousse. Syn : lèmurukuna, pánpulimusi. ETRG.FRA.

pánpan→̌→ 4 Variante : fánfan.

n. 1 • antre, grotte. Syn : fárawo, kùluwo.

2 • salle de séjour. (opposée à : bùlon).

3 • nid de poule.

pán-pán→̌

v. sautiller, gambader. Syn : cúncun, ɲɛ́nkɛɲɛ́nkɛ, jónjon. Litt : (sauter-sauter)

pánpara→̌→ 1 Variante : pánparanpa.

adv. net. Syn : càn, mɛ́ku. refus catégorique. à bànna pánpara ! il a refusé net !

pánparan→̌ Variante : pánpalan.

n. surface plane. à y'í dá jíripanparan kàn il s'est couché sur la planche.

pánparan→̌→ 1 Variante : pɛ́npɛrɛn (bn).

v. 1 • aplatir, écraser. Syn : pɛ̀tɛ, tɛ̀ntɛ̀rɛn. une chose molle.

2 • équarrir, aplanir.

pànparanba→̌

n. vaurien, incorrigible. Syn : bàkɔrɔku, báataraden, báataramɔgɔ, bìlakojugu, dángaden, dénbo, dénsu, dùsukasimɔgɔ, fágonbaatɔ, fùgari, hɔ́rɔnkolon, jíkankooro, kɔ̀nɔku, lágabo, lágasa, nàntan, sárakaden, sárakajugu, sárakamurukuru, sárakamɔgɔ, sɔ̀nkolon, ɲàmakolon, kɛ́ɲɛkɛ. Litt : (déchet.grand)

pánparanpa→̌→ 1 Variante : pánpara.

adv. net. Syn : càn, mɛ́ku. refus catégorique. à bànna pánpara ! il a refusé net !

pánpasi→̌ Variante : pási; pás; páspas.

adv. très blanc, très clair, très propre. Syn : fwá, wɛ́lɛwɛlɛ.

pánpulimusi→̌

n. pomelo, pamplemousse, Citrus.decumana. Syn : lèmurukuna, panpalanmusi. Catégorie : ruta. Syn : lènburukuna.

pánsiyɔn→̌

n. pension(retraite). mògò minw bè pansiyòn ta, o wari la, dòròmè 20 kelen o dòròmè 20 dòròmè 2 bè fara o kan. (Kibaru 29, 1974) ETRG.FRA.

pansɔn→̌

n. pension. Syn : eretɛrɛti. Tubabubaarakɛla minnu bolobɔra (ka taa sɛgɛnnabɔ la) n'o ye eretɛrɛti ye, olu bɛ wari min ta, a bɛ fɔ o de ma pansɔn.(Kibaru 538, 2016-11) ETRG.FRA.

pán-tɔ̀n-ná→̌

n. galago du Sénégal, Galago.senegalensis. Syn : gántɔ̀nná, ntɔ́rɔnin, gán-tɔ̀n-ná, ntɔ́rɔ. Litt : (sauter.nuque.sur) prosimien de la taille d'une grosse souris, sauteur, de moeurs nocturnes).

pánwu→̌

adv. de loin. à y'á dàn pánwu ! il l'a nettement distancé !

pàɲɛ→̌

n. panier. Don o don wòròkùnkùrùnɲimi ka fìsa don kelen wòròpàɲɛ̀ɲimi ye. (Bailleul, Sagesse bambara, 2298) ETRG.FRA.

Pápa→̌

n.prop. NOM M.

pápa→̌→ 3

v. effrayer, intimider. Syn : félefele, jàsiran, jàtìgɛ, lásiran, sɔ̀nnasiran, bàgabaga.

pápǎgá→̌

n. petit rien. Syn : pútɛ̀rɛ́. (seulement dans une phrase négative, sens = absolument rien). háli pápaga má nà à bólo kà bɔ́ táamayɔrɔ il n'a absolument rien rapporté de son voyage.

pápiye→̌→ 5

n. papier. Syn : káyiti, sɛ́bɛn.

pàplo→̌ Variante : pàpulo. [[paplo]] 

n. vêtement ample. (surtout culotte à large fond).

papu→̌→ 19

n. pape. Ale yɛrɛ tun ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ Papu Zan Poli 2 ka faatuli de kɔfɛ.(Jɛkabaara 329) ETRG.FRA.

pàpulo→̌ Variante : pàplo. [[paplo]] 

n. vêtement ample. (surtout culotte à large fond).

pára→̌→ 2

adv. carrément, complètement. (paroles, nourriture).

pàra→̌ Variante : npàra.

n. événement surprise.

1 • victoire. Syn : fóni, sé. acquise de justesse (au football : but de dernière minute ...)

2 • espoir brisé. au dernier moment. nìn npàra júguyara dɛ́ cette déception fut d'autant plus grande qu'inattendue !

pàra→̌→ 1 Variante : pàara; pàaran.

n. enjambée, pas. Syn : npàara, pàaraɲɛ, wàala, nɔ́ɔri, sènta, sènɲa, wàla.

páraki→̌

adv. 1 • prestement. (allure).

2 • beaucoup. Syn : bɛ́rɛbɛrɛ, kójugu, kósɛbɛ, npíya, ntóolo. en grande quantité (fruits tombés ...)

pàran→̌ Variante : pàra; pàara.

n. enjambée, pas. Syn : npàara, pàaraɲɛ, wàala, nɔ́ɔri, sènta, sènɲa, wàla.

pàranti→̌→ 3

n. apprenti. Syn : bólodonden, dègeden, kàlanden.

párata→̌→ 8

v. filer. Syn : wùrunti. (le coton).

párata→̌

v. dévoiler. Syn : wùrunti, wàyiba. (secret).

páratalikɛla→̌

n. Litt : filage-faire-celle qui fileuse.

páratuparatu→̌ Variante : pɛ́rɛtupɛrɛtu (bn).

adv. pas rapides.

párawu→̌→ 6

adv. soudaineté. Syn : kárawu. (d'une action).

párawu→̌ Variante : pátawu.

v. faire subitement. à párawura kà... subitement, il a.

Parena→̌→ 1

n. ABR, Parti pour la renaissance nationale. (un parti politique au Mali).

pári→̌ Source : fr : se parer.

v. se parer. Syn : lábɛn, màsiri.

pári→̌

adv. d'un coup.

Pàri→̌→ 25

n.prop. TOP, Paris.

pàri→̌→ 2

n. tontines. sorte de tontine à cotisation régulière.

parisɛli→̌

n. parcelle. Syn : bála. N’i ta ye taari tan ye, o taari tan bɛ d’i ma parisɛli kelen na.(Traoré, Hinɛ nana, III.07) ETRG.FRA.

pariti→̌→ 20

n. parti.

páro→̌ Variante : fálon.

v. gifler. Syn : wàlon.

páro→̌

adv. brusquement, à l'improviste. Syn : cáwu, fáari.

pàro→̌ Variante : pàron; pàgo; fàro.

v. 1 • abattre d'un coup. frapper énergiquement qqch contre le sol.

2 • arracher, prendre brusquement. Syn : bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀, ntàraki, pùruti, sɔ́gɔbɛ.

pàron→̌ Variante : pàro; pàgo; fàro.

v. 1 • abattre d'un coup. frapper énergiquement qqch contre le sol.

2 • arracher, prendre brusquement. Syn : bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀, ntàraki, pùruti, sɔ́gɔbɛ.

párɔ→̌

adv. jet brusque, coup frappé.

pás→̌ Variante : pási; pánpasi; páspas.

adv. très blanc, très clair, très propre. Syn : fwá, wɛ́lɛwɛlɛ.

pàsa→̌→ 17 Variante : fàsa.

n. louange. Syn : tànu. mɔ̀gɔ fàsa dá faire l'éloge de qqn, louer qqn.

pàsa→̌→ 14 Variante : fàsa.

n. 1 • tendon, nerf, muscle. Syn : fàsajuru, sɛ́mɛjurunin.

2 • amaigrissement. Syn : sére.

pàsa→̌ Variante : fàsan; fàsan; fàsa.

vq/adj. 1 • résistant, consistant, coriace. Syn : gírin.

2 • obstiné. à dá ká fàsa il s'obstine à nier.

pàsa→̌→ 15 Variante : fàsa; fàsan.

v. 1 • rendre consistant, rendre coriace, faire maigrir. tò fàsa épaissir le "to. bàna y'á fàsa la maladie l'a amaigri.

2 • s'obstiner à nier. ń'í y'í fàsa ò lá... si tu t'obstines à (nier, mal agir ).

pàsaba→̌ Variante : fàsaba.

n. tendon d'Achille. Syn : gɔ̀nfasa. Litt : (tendon.grand)

pàsakantɛlɛ→̌

n. croc-en-jambe. Syn : jántɛlɛ. Litt : (tendon.sur.croc-en-jambe)

pàsaman→̌ Variante : fàsaman.

adj. 1 • consistant, résistant. Syn : fàsa, gírin.

2 • bien musclé.

pàsan→̌ Variante : fàsan; fàsa; pàsa.

vq/adj. 1 • résistant, consistant, coriace. Syn : gírin.

2 • obstiné. à dá ká fàsa il s'obstine à nier.

pàsa-ń-sèn-ná→̌

n. marasme, arrêt d'activité. Syn : fàsabana. Litt : (maigrir.mon pied.sur)

páse→̌

n. prix du trajet.

paseke→̌→ 1

conj. parce que. Syn : bárisa, bárisigi, kàtuguni, kàtugu, sábula, sábu. N'a y'a sɔrɔ o la, dalilu nyɛnama tɛ, a bɛ se ni k'o fɔ an ye, paseke dinyɛ kununko, maakɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko bɛɛ ye sababu sababu ye! (Annik Thoyer, Le riche et le pauvre) ETRG.FRA.

pási→̌ Variante : pás; pánpasi; páspas.

adv. très blanc, très clair, très propre. Syn : fwá, wɛ́lɛwɛlɛ.

pási→̌ Variante : pásipasi.

adv. blanc immaculé.

Pasifiki→̌→ 1

n.prop. TOP, Pacifique.

pásipasi→̌ Variante : pási.

adv. blanc immaculé.

pasipɔri→̌→ 2

n. passeport. Pasipɔri kura dili daminɛna : biyometiriki (Kibaru 533, 2016) ETRG.FRA. Syn : táamasɛbɛn.

páspas→̌ Variante : pási; pánpasi; pás.

adv. très blanc, très clair, très propre. Syn : fwá, wɛ́lɛwɛlɛ.

páta→̌

adv. chute molle. (placage de boue au crépissage ...)

patanti→̌

n. patente. Syn : wúsuru. ni san banna k’a sòrò, e jula min m’i ka patantiw ta, a bè i n’a fò, i ye forobawari dun.(Kibaru n°13, 1973) ETRG.FRA.

pátawu→̌ Variante : párawu.

v. faire subitement. à párawura kà... subitement, il a.

Pate→̌→ 1

n.prop. NOM M. (prénom peul).

Patɛ→̌

n.prop. NOM M.

páti→̌→ 2

intj. sapristi. Syn : pátisakana. étonnement, ennui, embarras.

pátisagana→̌→ 2 Variante : sákanapati; pátisakɛnɛ; sákɛnɛ; pátisakana.

intj. sapristi. Syn : páti. étonnement, ennui, embarras.

pátisakana→̌→ 2 Variante : sákanapati; pátisakɛnɛ; sákɛnɛ; pátisagana.

intj. sapristi. Syn : páti. étonnement, ennui, embarras.

pátisakɛnɛ→̌→ 2 Variante : sákanapati; pátisakana; sákɛnɛ; pátisagana.

intj. sapristi. Syn : páti. étonnement, ennui, embarras.

patɔrɔn→̌→ 11

n. patron. Syn : báaratigi, tàamashyɛn.

páwu→̌→ 1

adv. sèchement. d'un geste fort et sec.

pàyasi→̌→ 1

n. paillasse.

páyi→̌→ 7 Source : paillette.

n. gaze.

páyi→̌→ 15

intj. parfaitement!

pé→̌→ 39

dtm. seulement. Syn : dàmantan, dàma, dɔ́rɔn, jáati. (emploi rare en dehors de kelen pe un seul).

pèleden→̌

n. perches du plafond.

Pelegana→̌ Variante : Pelengana.

n.prop. TOP, Pelengana. (commune au cercle de Ségou).

péleketen→̌→ 1 Variante : pélenketenwu; péndegelen; pélenkete.

adv. complètement, totalement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku, mɛ́lɛku. (perdre, tromper, refuser).

Pelengana→̌→ 6 Variante : Pelegana.

n.prop. TOP, Pelengana. (commune au cercle de Ségou).

Pelengana-Wɛrɛ→̌→ 1

n.prop. TOP.

pélenkete→̌ Variante : pélenketenwu; péndegelen; péleketen.

adv. complètement, totalement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku, mɛ́lɛku. (perdre, tromper, refuser).

pélenketenwu→̌ Variante : pélenkete; péndegelen; péleketen.

adv. complètement, totalement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku, mɛ́lɛku. (perdre, tromper, refuser).

pèlenpalan→̌→ 1

v. ballotter. Syn : lìnbilanba.

pélenpelen→̌ Variante : npélenpèlen.

n. devant de la patte. (jambe : mollet non compris).

pélenpelenkolo→̌ Variante : npélenpelenkolo.

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, gɛ̀lɛn, pélenpelenkolo, sánnakolo. Litt : (jambe partie inférieure.os) (pour le bétail, peut désigner aussi l'os long de la patte avant).

pélenpelenkolo→̌

n. tibia. Syn : gɛ̀lɛnkolo, gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, sánnakolo. (pour le bétail, peut désigner aussi l'os long de la patte avant). Litt : (tibia.os)

pélepele→̌→ 1

adv. tout à fait, à 100 %. Syn : háali.

pélu→̌

v. couper. Syn : cáron, cérun, gélu, kàn, méseku, tìgɛ, tù, tɛ́rɛmɛ. (grossièrement). sògo kóloma bɛ́ pélu la viande avec des os se coupe (ainsi).

penaliti→̌→ 2

n. penalty. (terme sportif).

Pènda→̌→ 3

n.prop. NOM F.

péndegelen→̌ Variante : pélenketenwu; pélenkete; péleketen.

adv. complètement, totalement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pépewu, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku, mɛ́lɛku. (perdre, tromper, refuser).

pénpe→̌

v. 1 • enfoncer. Syn : bánban, córon, fɔ̀gɔbɛ, sáran, tíntin, túru. (un clou, un piquet ...)

2 • clouer. Syn : géngen. (une planche ...) tábali pénpe clouer une table.

pénpèle→̌ Variante : pénpèlen pénbelen.

n. 1 • maillet, gourdin, billot de bois. Syn : gɔ̀silan, kúrunden, kúrunnin.

2 • sexe masculin.

pénpèlen→̌ Variante : pénpèle pénbelen.

n. 1 • maillet, gourdin, billot de bois. Syn : gɔ̀silan, kúrunden, kúrunnin.

2 • sexe masculin.

péntèlú→̌

n. jupe sp. petit pagne de dessous, sorte de jupe.

pépewu→̌→ 1

adv. complètement, tout à fait. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pélenkete, péwu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku. (refus, échec; une forme intensive de péwu).

pérefe→̌→ 4

n. préfet.

pérekete→̌

adv. soudainement. Syn : fwánwu. exprime la soudaineté (d'une apparition ...) kàbi ù máa bɔ́ kɛ́nɛ kàn pérekete, à bɛ́ à bíri ní tìntɔn yé

pèrekete→̌→ 1 Variante : bèrekete; npèrekete.

adv.p. exorbitamment. bèrekete yɛ̀lɛma se révulser, se retourner, s'exorbiter.

pérekunbanin→̌

n. tambour sp. Syn : píntin, tántan. Litt : (tambour.gros.assez)

peremiye→̌

adj. premier. Syn : fɔ́lɔ, gále, npére. koloni san fila filɛ a bɛ peremiye piri ta epariɲi la Mali bɛɛ. (Traoré, Hinɛ nana, III.13) ETRG.FRA.

pérepèré→̌ Variante : pɛ́rɛpɛrɛ.

n. pigeon à épaulettes violettes, Treron.waalia. (pigeon au ventre jaune citron, se tient dans les figuiers où il se nourrit).

péreperelatìgɛ→̌

v. dire clairement, bien préciser. Syn : dákɛnɛmaya. Litt : (clairement.décider)

pèresidan→̌→ 105

n. président. Syn : jàmanakuntigi, jàmanatigi.

peresidanti→̌

n. présidente. o nyògònye sen fè, an balimamuso mariayamu tarawele, n'o ye mali musow ka peresidanti ye, o ye kuma ta, k'a fò ko :... (Kibaru n°41, 1975) ETRG.FRA.

pérewu→̌→ 1

adv. complètement dressé.

pèrikali→̌→ 3 Variante : pɛ̀rɛkali.

n. percale.

Peru→̌→ 2

n.prop. TOP, Pérou.

pese→̌→ 11

v. peser. Syn : dákɔrɔtà, súma.

petɔrɔli→̌→ 5

n. pétrole. Duguw mògòw k'u bè balikukalansow jò, k'u bè petòròli ani lanpanw san. (Kibaru, n°160-179, décembre 1986) ETRG.FRA. Syn : táji.

pétu→̌

intj. pas question.

péwu→̌→ 106

adv. complètement, tout à fait. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pélenkete, pépewu, píri, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku. (refus, échec ...)

Peyiba→̌→ 2

n.prop. TOP, Pays-Bas.

Peyidegali→̌→ 4

n.prop. TOP, Pays de Galles.

pɛ́cɛkɛ→̌→ 3

n. fric, argent. Syn : wári, ɲàga.

pɛ́ɛrɛn→̌→ 2 Variante : fyɛ́rɛn (f); fyɛ́tɛrɛn (f); fɛ́rɛn; fɛ́rɛlɛn (bn); fɛ́ɛrɛn (bk).

n. 1 • morceau, éclat. Syn : kùnkurun, kùn, kùru, wàlon.

2 • planche. Syn : jíripanparan, mànge.

3 • tranche. Syn : tìgɛrɔ.

4 • cotylédon. bólo bɛ́ wòro kɛ́ fɛ́ɛrɛn yé la main partage la noix de kola en (deux) cotylédons.

pɛ̀gɛ→̌

n. piège, ruse. Syn : fóolo, jà, ján, nkálangɛ, nkɔ̀lɛ, dàbali, kèguya. à yé pɛ̀gɛ dá ń ná il m'a posé un piège.

pɛ́gɛ̀lɛ→̌ Variante : pɛ́gɛlɛn; nbɛ́gɛlɛnbɛgɛlɛ; pɛ́kɛlɛ.

n. femme maigre.

pɛ́gɛlɛn→̌ Variante : pɛ́gɛ̀lɛ; nbɛ́gɛlɛnbɛgɛlɛ; pɛ́kɛlɛ.

n. femme maigre.

pɛ́kɛlɛ→̌ Variante : pɛ́gɛlɛn; nbɛ́gɛlɛnbɛgɛlɛ; pɛ́gɛ̀lɛ.

n. femme maigre.

Pɛkɛna→̌→ 1

n.prop. TOP. (village).

pɛ́lɛ→̌→ 1 Variante : pɛ́lɛden.

n. solive.

pɛ́lɛden→̌→ 1 Variante : pɛ́lɛ.

n. solive.

Pɛ̀linŋana→̌

n.prop. TOP, quartier à Ségou.

pɛ́npɛrɛn→̌→ 1 Variante : pánparan (bn).

v. 1 • aplatir, écraser. Syn : pɛ̀tɛ, tɛ̀ntɛ̀rɛn. une chose molle.

2 • équarrir, aplanir.

pɛ́npɛtɛ→̌

adv. aplati complètement.

pɛntiri→̌

n. peinture.

pɛntiri→̌

v. peindre. Syn : láɲɛ̀gɛn, màɲɛ̀gɛn, ɲɛ̀gɛn. Nɛgɛkondilan, sojɔ, karoda, tubabuɲɛgɛndilan, kuran donni sow la, motɛridilan, kalali ani sow pɛntirili kalanw bɛ kɛ yen.(Kibaru n°527, 12/2015) ETRG.FRA.

pɛ̀ɲi→̌→ 1

v. peigne.

pɛ̀ɲi→̌

v. peigner. Syn : sáani, sábu.

pɛ́rɛ→̌→ 1

v. terrasser. Syn : tɔ̀nsibɔ̀. (lutteurs ...)

pɛ́rɛ→̌

adv. parfaitement. Syn : fɛ́rɛɛ, kósɛbɛ, kɛ́rɛbɛtɛ, léwu.

pɛ̀rɛkali→̌→ 3 Variante : pèrikali.

n. percale.

pɛ̀rɛkali→̌→ 3 Variante : pɛ̀rikali; pèrikali.

n. percale. N b'a fɛ an ka taa n ka n ɲɛ da fure kan, walasa pɛrɛkali santa kana dɛsɛ a la kasanke ye. (Lakalita : Nkalontigɛla kɔrɔbɔra) a dònbagaw ko anw ye ko perikali pisi kelen bè bèn minibubu 5 n'a musòrò ma. (Kibaru 52, 1976) ETRG.FRA.

pɛ́rɛn→̌→ 46

v. 1 • fendre, casser avec bruit, crevasser. Syn : cì, fára.

2 • éclater. (foudre ...)

3 • crier. Syn : kàsi, kába, kúlo, sánkalima. sur qn ... kùnna, ... fɛ̀.

pɛ́rɛnbaranin→̌

n. engin explosif, mine. Syn : ɲɛ́naye.

pɛ́rɛnda→̌→ 1

n. fente. Litt : (fissurer.ouverture)

pɛ́rɛnpɛrɛnkɔnɔ→̌ Variante : firinfirinkɛɲɛ.

n. poisson Nothobranchius thierryi. ---> 4,2 cm. Litt : (papillon ?oiseau ?)

pɛ́rɛpɛrɛ→̌→ 1 Variante : fɛ́rɛfɛrɛ (bk); pɛ́tɛpɛtɛ.

v. agiter, secouer avec force, gigoter, s'agiter. Syn : fìnifana, fírifiri, pípi, píripiri, yígiyigi, yúguba. (de droite et de gauche). wùlu bɛ́ tòro fɛ́rɛfɛrɛ le chien secoue avec force le rat voleur. Syn : kírikiri, sɛ́rɛkɛ, cɔ́rɔkɔ, fàlifali, súguti.

pɛ́rɛpɛrɛ→̌ Variante : pérepèré.

n. pigeon à épaulettes violettes, Treron.waalia. (pigeon au ventre jaune citron, se tient dans les figuiers où il se nourrit).

pɛ́rɛtupɛrɛtu→̌ Variante : páratuparatu (bn).

adv. pas rapides.

pɛ́ri→̌

n. lieu de sacrifice. (des initiés au "do", au "gwàn"...la viande sacrifiée est mangée par tous, même les non-initiés).

pɛ̀rikali→̌ Variante : pèrikali; pɛ̀rɛkali.

n. percale. N b'a fɛ an ka taa n ka n ɲɛ da fure kan, walasa pɛrɛkali santa kana dɛsɛ a la kasanke ye. (Lakalita : Nkalontigɛla kɔrɔbɔra) a dònbagaw ko anw ye ko perikali pisi kelen bè bèn minibubu 5 n'a musòrò ma. (Kibaru 52, 1976) ETRG.FRA.

pɛrimanganati→̌

n. permanganate. i bè pèrimanganati kisè kelen kè litiri 10 ji la, k'a saniya. o ji nyè ka kan ka to kòlòbaji nyè ye, fo lèrè tilancè. (Ji ni kɛnɛya) ETRG.FRA.

pɛ̀tɛ→̌→ 1 Variante : fɛ̀tɛ (f); fɛ̀rɛ (bn).

v. aplatir. Syn : pɛ́npɛrɛn, tɛ̀ntɛ̀rɛn.

pɛ́tɛkɛlɛ→̌

adv. plat sec.

pɛ́tɛpɛtɛ→̌→ 1 Variante : pɛ́rɛpɛrɛ (bk); fɛ́rɛfɛrɛ.

v. agiter, secouer avec force, gigoter, s'agiter. Syn : fìnifana, fírifiri, pípi, píripiri, yígiyigi, yúguba. (de droite et de gauche). wùlu bɛ́ tòro fɛ́rɛfɛrɛ le chien secoue avec force le rat voleur. Syn : kírikiri, sɛ́rɛkɛ, cɔ́rɔkɔ, fàlifali, súguti.

pɛ́tu→̌

adv. bien ajusté. Syn : mɛ́gɛsu.

pɛ́tu→̌ Variante : pɛ́tupɛtu.

n. sandale. Syn : sàbara. (sans lanière arrière).

pɛ́tupɛtu→̌ Variante : pɛ́tu.

n. sandale. Syn : sàbara. (sans lanière arrière).

pɛyɛmi→̌

n. PMI(Protection maternelle et infantile). o kama, u bè to ka niwakinikisè ni niwakiniji di santiri sosiyali ni pèyèmiw kònò.(Kibaru n°13, 1973) ETRG.FRA.

pí→̌ Variante : npíyɛ; npíya.

adv. beaucoup. Syn : bɛ́rɛbɛrɛ, kójugu, kósɛbɛ, ntóolo, páraki. à cámanba bɛ́ npíya ! il y en a une quantité innombrable !

pí→̌

adv. chute complète. (d'un récipient ...)

pí→̌→ 1 Variante : pín.

v. forcer. Syn : káraba, pá, tíntin, ŋànamu. (seulement dans les expressions avec pá). à y'í pí kà pá il a tout tenté, mais en vain. à yé dénnin pí kà pá elle fit tout contre la jeune fille, sans réussir.

pí→̌

n. effort. Syn : bánban, dɛ̀mɛdɛmɛ, gɛ̀lɛya, káari, màgan, pá. (sans succes; dans des expression avec pá). à yé pí kɛ́, kà pá kɛ́ il a tout tenté, mais en vain.

pìkini→̌

n. 25 centimes. ancienne pièce de vingt-cinq centimes (vx).

píkiri→̌→ 15

n. piqûre. Syn : cínda.

píkiri→̌

v. faire piqûre.

píkiribara→̌

n. seringue. Syn : bìɲɛ.

pilafɔn→̌

n. plafond. pilafɔn min bɛ tɔlisow kɔnɔ, (Kibaru 534, 2016) ETRG.FRA.

pilakazi→̌

n. placage. dɛbɛn fiɲɛman min bɛ nɔrɔ tabaliw ni alimɔriw la n'a bɛ wele tubabukan na pilakazi, (Kibaru 524, 2016) ETRG.FRA.

pilaki→̌

n. plaque. ETRG.FRA.

pílasi→̌

n. place. Syn : fyɛ̀, jɔ̀da, jɔ̀yɔrɔ, nɔ̀. òlu dè nàna kɛ́ án bólo yé bì sá zándramu - kàramɔgɔ fáaramasi dúnan - àni pòlisiw pílasi. (La Geste de Ségou - L'Avènement de Da, 178) ETRG.FRA.

Pilatifɔrimu→̌

n. Plateforme. An bɛ don min na i ko bi, pilatifɔrimu politikiɲɛmɔgɔw n'a kɛlɛdenw sigilen bɛ Kidali cɛmancɛ la,... (Kibaru n°529, 2016) ETRG.FRA.

Pilatifɔrɔmu→̌→ 1

n. Platforme, Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, Plateforme des mouvements d'autodéfense. (une alliance de groupes armés maliens pro-gouvernementaux formée pendant la guerre du Mali le 14 juin 2014 à Alger).

pilatiri→̌

n. plâtre. zipisi ye fara kɔgɔma ye, n'a kalayara kosɛbɛ, a bɛ yɛlɛmana ka kɛ pilatirimugu ye (Kibaru 536, 2016) ETRG.FRA.

píli→̌

n. pile électrique. Syn : kába.

pílili→̌

n. 1 • pilule.

2 • pilule contraceptive.

pín→̌→ 1 Variante : pí.

v. forcer. Syn : káraba, pá, tíntin, ŋànamu. (seulement dans les expressions avec pá). à y'í pí kà pá il a tout tenté, mais en vain. à yé dénnin pí kà pá elle fit tout contre la jeune fille, sans réussir.

pín→̌

v. appuyer, s'appuyer. Syn : sínsin. dígi nìn bùtɔn pín appuie sur ce bouton. nà ń sèn pín-pín, ń kà yɛ̀lɛn mángoro lá ! viens me tenir les pieds que je monte au manguier ! Syn : bólomàda. sur ... (kàn). í pín nìn bùtɔn kàn appuie sur ce bouton.

pinari→̌

n. Variante : epinari. épinard. Farikolo magofɛn "Acide folique", n'a jɔda ka bon joli dilanfɛn kelen baarali la. A la bɛ sɔrɔ pinari ani jiri bulu wɛrɛw. (BEDE, 2016) "Fer" jɔda ka bon joli dilanni na farikolo la. U ka ca sirabulu ni epinaribulu la. (BEDE, 2016) ETRG.FRA.

pínɛ→̌→ 1

n. pneu. Syn : móbilisen.

píntin→̌

n. tambour sp. Syn : pérekunbanin, tántan. variété de tambour au jeu particulier.

Pinudi→̌

n.prop. ABR, PNUD, Programme des Nations unies pour le développement.

píɲa→̌→ 1

adv. délicieux. Syn : fúgubefugube, mɛ́lɛmɛlɛ, ntáma.

pípawo→̌

n. boubou long. à manches.

pípi→̌

v. agiter. Syn : fìnifana, fírifiri, fɛ́rɛfɛrɛ, píripiri, yígiyigi, yúguba. (ailes ...)

pípii→̌

onomat. tut!tut! bruit du klaxon.

pípii→̌

n. klaxon. Syn : búru.

píri→̌

adv. complètement. Syn : bánbali, bɛ́gu, fálaki, féwu, fúruu, fɛ́rɛɛ, láyi, léwu, ntólo, pára, pá, pélenkete, pépewu, péwu, táyi, térekete, tétewu, téwu, túgutege, tɛ́ku. (remplir ...)

píri→̌

n. prix(récompense). ETRG.FRA.

pìripaago→̌

v. abattre. Syn : fàga, npàgi, yálon. donner un coup pour faire tomber. Litt : ( ? . abattre d'un coup)

píripara→̌→ 1

v. éparpiller, disperser. Syn : bìribara, bìrikibaraka, fúgufugu, séri, yɛ́rɛkɛ, càrin, dùruntu, jɛ́nsɛn, yéri. (nuages, abeilles ...)

pìripara→̌

v. user, déchirer. Syn : kólofiyɛnya, nɛ́mu.

pìripara→̌ Variante : pìriporo.

adj. vain, de nulle valeur, négligeable. Syn : kìsɛntan. kúma pìripara dòn ce sont de vaines paroles.

pìripara→̌ Variante : pìriparapiri.

n. chose bâclée.

pìriparapiri→̌ Variante : pìripara.

n. chose bâclée.

píripiri→̌→ 5→n : 1

v. agiter. Syn : fìnifana, fírifiri, fɛ́rɛfɛrɛ, pípi, yígiyigi, yúguba. (ailes ...)

píripirilan→̌

n. partie charnue d’aile. Litt : (agiter.ce qui sert à)

pìriporo→̌ Variante : pìripara.

adj. vain, de nulle valeur, négligeable. Syn : kìsɛntan. kúma pìripara dòn ce sont de vaines paroles.

píritiparata→̌

v. marcher rapidement. de façon désordonnée.

piriwatise→̌

v. privatiser. N’a ma ɲɛ ko u bɛna a piriwatise kɔni, an bɛ na mɔgɔ wɛrɛw de ta, mɔgɔ minnu bɛ se k’a baara kɛ. (Traoré, Hinɛ nana, III.07) ETRG.FRA.

pisi→̌

n. pièce(de tissu). a dònbagaw ko anw ye ko perikali pisi kelen bè bèn minibubu 5 n'a musòrò ma.(Kibaru 52, 1976) ETRG.FRA.

pisitole→̌

n. pistolet. Syn : kàbusi. O binkannikɛla kelen min sɔrɔla k'o faga, marifa suguya min bɛ wele pisitole mitarayɛri, o kelen tun b'a kun; a n'a kisɛbara. (Kibaru 528, 2016) ETRG.FRA.

píya→̌

adv. sans ambages. (et sans vergogne).

píyanwu→̌

intj. défiance. Syn : wálanpara.

plan→̌→ 3

n. plan. Nsonsannin, a ye nin plan tigɛ ŋala la. (Thoyer, L'Hyène et les Nouvelles Mariées) ETRG.FRA.

pó→̌ Variante : npó (bk).

adv. en abondance. Syn : búrabura.

pó→̌

onomat. bruit de casse. Syn : kɛ́lɛnwu, ntɔ́ya.

pócaa→̌ Variante : bótaa.

adv. complètement mouillé. Syn : cóbaa.

pócaa→̌

adv. chute mouillée, chute dans l'eau.

Poli Biya→̌

n.prop. NOM ETRG, Paule Biya. (président du Cameroun).

pòlisi→̌→ 17 Variante : pólosi.

n. policier. Syn : kánabaa, sàbarabatigi. láramɛ : sórodasi, gáradi, pòlosi, zándarama) (kb 8/04 p 2).


pòlisiso→̌

n. Litt : policier-maison poste de police.

pólitiki→̌→ 89

n. politique.

pólosi→̌→ 17 Variante : pòlisi.

n. policier. Syn : kánabaa, sàbarabatigi. láramɛ : sórodasi, gáradi, pòlosi, zándarama) (kb 8/04 p 2).

pomati→̌

n. pommade. Syn : kánnan. somapa ye latikòlòndila izini ni pomatidila izini ye bamakò.(Kibaru n°13, 1973) ETRG.FRA.

ponpe→̌→ 3

n. pompe. Syn : fíyɛndilan, fíyɛndonnan, fíyɛnkɛlan. Variante : pɔ́npe. an bɛ fɔlɔ ka worobinɛ bisita datugu ponpekala minɛ yɔrɔ la, ka ponpekala lamaga sinyɛ 5 walima 10 nyɔgɔn, ka sɔrɔ, ka worobinɛ dayɛlɛ. (Kibaru nimɔrɔ 17) ETRG.FRA.

pònpóron→̌ Variante : pɔ̀npɔ́rɔn. Source : fr : poivron.

n. poivron.

pópàpo→̌→ 1

n. 1 • parlottes, discussions inutiles. Syn : kúmamugu.

2 • flou, n'importe quoi.

pópàpo→̌

adv. en vrac, énormément.

popelini→̌

n. popeline. ETRG.FRA. La popeline est une toile qui présente une côte fine et serrée ; elle est absorbante, souple et légèrement soyeuse. Pour l'obtention de la popeline, les tisseurs utilisent un fil de chaîne plus fin qu'un fil de trame. À l'origine, elle était fabriquée avec une chaine en coton et une trame en laine retorse1. Elle est souvent employée pour des chemises, des corsages et des robes. Le terme est une déformation de « papeline », car le tissu a été créé dans la ville papale d'Avignon, en France.

póponin→̌→ 1 Variante : pɔ́pɔnin (bk); pɔ̀pɔnin (f).

n. mobylette. Syn : móbilɛti.

Porito Novo→̌

n.prop. TOP, Porto-Novo.

póro→̌

adv. très rouge. Syn : búwaan, ŋɛ́ɲɛŋɛɲɛ.

póro→̌ Variante : npóro (bk).

n. mensonge. Syn : fàniya, hàramaya, nkàlontigɛ, nkàlon, wúya. póro tìgɛ mentir.

pòrogaramu→̌→ 6

n. programme.

pòrogoto→̌ Variante : pòrokotó.

v. 1 • trébucher, dégringoler.

2 • s'enfuir de justesse.

3 • faire par hasard, arriver que.

pórokirɛri→̌→ 21

n. procureur.

pórokoporoko→̌

adv. grand galop.

pòrokotó→̌→ 1 Variante : pòrogoto.

v. 1 • trébucher, dégringoler.

2 • s'enfuir de justesse.

3 • faire par hasard, arriver que.

pòron→̌→ 8

v. 1 • étreindre. Syn : bísi, cɔ̀rin. prendre qc dans ses bras. à bɛ́ jíri pòron kà yɛ̀lɛn il prend l'arbre à bras le corps pour monter.

2 • se précipiter sur. à y'á pòron kɔ̀rɔkɛ kàn il s'est précipité sur son aîné.

pòronporon→̌

v. faufiler, mal coudre. coudre à gros points. Litt : (faufiler-faufiler) Syn : sáran.

póroo→̌

adv. loin. sur une longue distance rectiligne.

póroporo→̌

v. passer au feu, faire éclater au feu. (griller à moitié en éclatant).

póroporo→̌

v. menacer. Syn : jíji. effrayer par des menaces ou des coups superficiels.

porotɛsitan→̌

n. protestant. Kerecɛn porotɛsitanw taabolo tɛ, ani kerecɛn bolofara tɔw (Jɛkabaara 329) ETRG.FRA.

póroze→̌→ 48 Variante : pórozɛ.

n. projet. Syn : sàgonako.

pórozɛ→̌→ 53 Variante : póroze.

n. projet. Syn : sàgonako.

poto→̌→ 2

n. poteau.

pótopàtapoto→̌→ 1

n. bâclage, travail mal fait. Syn : bósobasa.

póyi→̌→ 43

n. poème, épopée. (vocabulaire de griot).

póyi→̌→ 13

v. 1 • jaillir. Syn : pùruki, sóni.

2 • apparaître subitement. Syn : fúnti.

póyi→̌

adv. très tôt. ń'ù sòlila póyi kà táa kàba tìgɛ si elles se lèvent très tôt pour couper des épis de maïs (kb 8/0 p 3).

póyida→̌

n. source. Syn : fúnti, ncɔ́ɔnɔ, sún, súrundu. (d'eau). Litt : (source.endroit) Syn : jípoyida.

pɔ́→̌ Variante : npɔ́ (bk).

adv. de mauvais goût.

pɔ́cɔn→̌ Variante : npɔ̀cɔn (bk).

v. percer. Syn : sɔ̀gɔ. percer de part en part.

pɔ̀liyɔ→̌→ 5 Variante : npɔ̀liyɔ.

n. silure, Heterobranchus.sp. Syn : kònkonnin, kɔ̀nɔkɔnɔ, mànɔgɔ. (anguilliformes, adipeuse bien développée, peuvent rester vivants hors de l'eau pendant longtemps en atmosphère humide).

pɔ̀liyɔbilen→̌ Litt : (silure.rouge)

n. silure sp, Heterobranchus.bidorsalis. Syn : pɔ̀liyɔfin. ---> 1,24 m, 23 kg.

pɔ̀liyɔfin→̌

n. silure sp, Heterobranchus.longifilis. Syn : pɔ̀liyɔbilen. ---> 80 cm, 6,400 kg. Litt : (silure.sombre)

Pɔ́lɔn→̌ Variante : Pɔ̀lɔnɛ; Pɔlɔɲi.

n.prop. TOP, Pologne.

Pɔ̀lɔnɛ→̌ Variante : Pɔ́lɔn; Pɔlɔɲi.

n.prop. TOP, Pologne.

Pɔlɔɲi→̌→ 3 Variante : Pɔ̀lɔnɛ; Pɔ́lɔn.

n.prop. TOP, Pologne.

pɔ́mitɛrɛ→̌ Variante : kɔ́mitɛrɛ; kómitɛri; kómutɛri; kómitɛrɛ; pɔ́mutɛrɛ; kɔ́mitɛri.

n. pomme de terre. Syn : kɔmutɛri.

pɔ́mutɛrɛ→̌ Variante : kɔ́mitɛrɛ; kómitɛri; kómutɛri; pɔ́mitɛrɛ; kómitɛrɛ; kɔ́mitɛri.

n. pomme de terre. Syn : kɔmutɛri.

pɔ̀n→̌→ 15 Variante : npɔ̀n.

n. pont. Syn : bábili, bíli, sén. fàtɔkɛ nàn'í sìgi npɔ̀n kàn

Pɔndori→̌→ 1

n.prop. TOP, Pondori. (une commune dans le cercle de Djenné, région de Mopti).

pɔ́npe→̌→ 6

n. pompe. Syn : fíyɛndilan, fíyɛndonnan, fíyɛnkɛlan.

pɔ́npekɔlɔn→̌→ 2

n. Litt : pompe-puits forage. Note : kb 2/05 p.2

pɔ́npiye→̌→ 1

n. pompier. Syn : tásumafagala.

pɔ̀npɔ́rɔn→̌ Variante : pònpóron. Source : fr : poivron.

n. poivron.

pɔnze→̌

n.prop. Point G hôpital. Syn : Fɔnse. òkutòburu kalo tile 21, san 1978, sibiri don, laansara ni fitiri cè, kuluba pònze dògòtòròso, kulokan bòra yen, ka don nyarela, ko basiru kèra fure ye, ko basiru taara tinyèso. (Kibaru n°81) ETRG.FRA.

pɔnze→̌

n.prop. Point G hôpital.

pɔ̀pɔ→̌

n. arbre popo de Gambie, Anthocleista.procera. Catégorie : loga. Syn : sàmatulo. arbre ---> 10 / 20 m (port caractéristique, les branches ne portent des feuilles qu'au sommet).

pɔ́pɔnin→̌→ 1 Variante : póponin (bk); pɔ̀pɔnin (f).

n. mobylette. Syn : móbilɛti.

pɔ̀pɔnin→̌→ 1 Variante : pɔ́pɔnin (bk); póponin (f).

n. mobylette. Syn : móbilɛti.

Pɔrɛ→̌

n.prop. NOM.

pɔ́ri→̌→ 1

n. port. Syn : batondankan.

Pɔri Zanti→̌ Variante : Pɔrizanti.

n.prop. TOP, Port-Gentil. (une ville au Gabon).

Pɔrisayidi→̌→ 1

n.prop. TOP, Port-Saïd.

Pɔritigali→̌→ 16

n.prop. TOP, Portugal.

Pɔrizanti→̌→ 1 Variante : Pɔri Zanti.

n.prop. TOP, Port-Gentil. (une ville au Gabon).

pɔ́rɔ→̌[[prrrɔ]] 

adv. piqûre. (subite et cuisante).

pɔ̀rɔn→̌ Variante : npɔ̀rɔn.

n. bruit dédaigneux. Syn : bùraburaba. (produit par les lèvres).

pɔrɔsitati→̌

n. prostate. Sindimi, mɔgɔkɔrɔbabana min bɛ wele pɔrɔsitati, dun min bɛ mɔgɔ minɛ i nugu la, i biɲɛ na ani muso denso la, u k'a b'olu furakɛ. (Kibaru 536, 2016) ETRG.FRA.

pɔrɔtɔmonɛ→̌

n. porte-monnaie. Syn : bèete, jɛ́mɛ. Nka halibi, bololabaarafɛnw dilancogo cɛɲi, u ɲɔgɔnna t'o la; i n'a fɔ musomasiriw, forokoninw, pɔrɔtɔmonɛw, kunkɔrɔdonnanw ani marifaforokow.(Kibaru 538, 2016) ETRG.FRA.

pɔ́rɔtɔŋɔni→̌

n. arbuste Acacia macrostachya. ( arbuste ---> 7 m, parfois sarmenteux ; épines recourbées en griffes contre leur support). Syn : nsòfaraŋɔni, ŋɔ́nijɛ.

pɔ́si→̌

n. poche. Syn : dúfa, júfa.

pɔ́siti→̌→ 3

n. poste. Syn : báarayɔrɔ. (service postale).

pɔ́sɔn→̌→ 1 Variante : pɔ́sɔni.

v. empoisonner. Syn : lámìn. bánakɔtaa kàmalili bɛ́ jòli pɔ́sɔni... l'entassement des excréments (dans l'intestin) empoisonne le sang (donniya 5/6 p 23). Note : du mot français 'poison'

pɔ́sɔn→̌→ 32 Variante : pɔ́sɔni.

n. poison. Syn : bàga, bási, kɛ́nkɔnɔ.

pɔ̀sɔn→̌→ 1 Variante : fɔ̀sɔn; npɔ̀sɔn (bk).

v. flétrir, se rider.

pɔ́sɔni→̌→ 1 Variante : pɔ́sɔn.

v. empoisonner. Syn : lámìn. bánakɔtaa kàmalili bɛ́ jòli pɔ́sɔni... l'entassement des excréments (dans l'intestin) empoisonne le sang (donniya 5/6 p 23). Note : du mot français 'poison'

pɔ́sɔni→̌→ 32 Variante : pɔ́sɔn.

n. poison. Syn : bàga, bási, kɛ́nkɔnɔ.

pɔ̀tɔpɔtɔ→̌

n. boue. Syn : bɔ̀gɔ, bɔ̀rɔkɔ.

pɔ̀tɔpɔtɔ→̌

v. devenir boueux.

Pretoriya→̌

n.prop. TOP, Pretoria.

pú→̌→ 2

v. cracher, jeter par aspersion. Syn : fúrufuru, tú.

puduru→̌

n. poudre. Syn : múgu, námugu, pudurumugu. ETRG.FRA.

pudurumugu→̌

n. poudre. Syn : múgu, námugu, puduru. (générale).

Pujugu→̌

n.prop. NOM CL.

púkɛ→̌

adv. subitement. Syn : búkɛ, cóyi, ncɔ́rɔki. (mort, crevaison, extinction ...) Voir : búkɛ; búgɛ. dími màdara púkɛ ! la douleur a subitement disparu !

puli→̌

n. poulie. Min filè san fè, n'o bè juru sama nògòya mògò bolo, n'o tògò ko "puli", numuw de bè se k'o dilan.(Jɛkabaara 010 06) ETRG.FRA.

pulɔn→̌→ 1

n. plomb. Syn : nɛ̀gɛden, nɛ̀gɛkisɛ. Dugujukɔrɔnafolomafɛn wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Ofalikini, Kiwuru, Pulɔn ni Zɛnki, Liɲiti ani Sisiti, ka laso ni farasu fara o kan, olu bɛɛ taamasiyɛnw yera Gawo marabolo kɔnɔ.(Kibaru n°527, 12/2015) ETRG.FRA. Syn : ntíleku.

pùrti→̌→ 8 Variante : pùruti. [[purti]] 

v. 1 • arracher. Syn : bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀, ntàraki, pàro, sɔ́gɔbɛ. brusquement.

2 • pincer. Syn : ɲɔ̀ki.

pùruki→̌→ 2

v. jaillir, apparaître brusquement. Syn : fúnti, póyi, sóni. (comme par enchantement).

púruti→̌→ 2→n : 1

v. ruer, cabrioler. sògo bɛ́ k'í pán k'í púruti l'antilope est en train de faire des cabrioles.

pùruti→̌→ 8→v-v : 1 Variante : pùrti. [[purti]] 

v. 1 • arracher. Syn : bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀, ntàraki, pàro, sɔ́gɔbɛ. brusquement.

2 • pincer. Syn : ɲɔ̀ki.

Pusini→̌

n. NOM ETRG, Putin. (président de la Russie).

pútɛ̀rɛ́→̌ Variante : fútɛ̀rɛ́.

adj/n. un peu. Syn : dɔ́gɔman, pápaga. à táara fɛ́lɛbɔyɔrɔ, háli pútɛrɛ, à má ò sɔ̀rɔ il est allé à la chasse collective, il n'en a rien rapporté du tout.

pútukuputuku→̌

adv. resplendissant de santé. (bébé aux joues rebondies ...)

puwa→̌→ 9

n. poids. Syn : gírinya, kùru. puwa minw bè ye tuma caman basikilitigiw bolo, o ye kilo 1 puwa ye, ani kilo 2 puwa, ani kilo 5 puwa. (Sisé, Basikilibaara) ETRG.FRA.

pwá→̌ Variante : fúwaa; fwá.

adv. très blanc. Syn : pás, wɛ́lɛwɛlɛ. d'une blancheur éclatante.

pyɛ́→̌

adv. très propre. Syn : pás.