Malidaba English-Maninka index of the Maninka corpus dictionary
A-Z ɲínin MnkFrRuNko(i)
search-icon.png

Q - q

Q.ALT bàa
Q.PRT bòo
· bòon
Qoran àlikurana
· kùrana
quag bɔ́dɔn
· mɔ́dɔn
quagmire bɔ́dɔn
· mɔ́dɔn
quail wèntere
· wènterelen
QUAL.AFF ká
· k'
QUAL.NEG mán
quality dánɲa
· kɛ́joo
· súuya
quantity dàma
· kàsabi
quarrel dádɔfaraɲɔɔnɲa
· dádɔfaraɲɔɔnya
· fúnun
· kɛ̀lɛ
· kɛ̀lɛ
· wɔ̀yɔ
quench one's thirst bɔ́
question ɲìninkali
quibbler wáraninfàagbo
quick dí
· d'
· káliman
· tárin
· téri
· térin
quick.running bídibidi
· bíriri
quickly bérekuduberekudu
· jóna
quicksand bɔrɔbɔrɔ
quick-sand bàyabàya
quicksand bɔdɔbɔdɔ
quinsy kánnabaanɛn
quintillon lòwulu
quite bɛ̀dɛ
· bɛ̀rɛ
· kɔ́dɛ
quiver tón
quiver sth. bísibisi
quorum dáfa
QUOT kó
quotation kófɔli
quotation marks bànbada