Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

B - b

b'. ߓߊ߯, ߓߊ߫, ߓߴ. Variantes : bá; báa.

pm. if; si; если.

bàabaalila. ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ.

n. muezzin; mouezzin; муэдзи́н.

bàabaali. ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ.

n. threat, danger, early morning exhortation to a prayer; intimidation; угро́за, опа́сность, у́тренние призы́вы к моли́тве. Syn : bàabaa.

bàabaa. ߓߊ߰ߓߊ߰.

v. menace, threaten, cow, frighten, start fulfilling a threat; ménacer; угрожа́ть кому-л., пуга́ть, запу́гивать, начина́ть выполне́ние угро́зы. Syn : má~ (m).

bàabaa. ߓߊ߰ߓߊ߰.

n. intimidation, menace; ménace, intimidation; угро́за, запу́гивание. Syn : bàabaali.

báabaa. Variante : búbaa. ߓߎߓߊ߮ ߸ ߓߊ߯ߓߊ߮.

n. termites, small white ants, pins and needles; termites; терми́ты, мура́шки. Syn : bágabagajɛ (b).

bàabi. ߓߊ߰ߓߌ.

n. flip-flops, thongs; tongues; вьетна́мки. Syn : bàbi, fìlidabɔ, pétupetu.

báabi. ߓߊ߯ߓߌ.

n. bird; oiseau blanc; пти́ца.

báadali. ߓߊ߯ߘߊߟߌ.

n. a sweet; pâte sucrée de maïse.

báadìsá ߓߊ߯ߘߌ߬ߛߊ.

intj. isn't it?, is.that.so?; n'est-ce-pas?; не.пра́вда.ли?, так?, или ка́к? Syn : báadì, hánisá, kó dì sá.

báafada. ߓߊ߱ߝߘߊ.

n. sapphire; saphir; сапфи́р.

báafu. ߓߊ߯ߝߎ.

n. fish of light blue-green colour; poisson vert-bleu; ры́ба зелёно-голубо́й окра́ски.

báajila. ߓߊ߯ߖߌߟߊ, ߓߊ߯ߦߌߟߊ. Variante : báayila.

n. person suffering from vomiting; souffrant de vomissement; тот, кто му́чается рво́той.

báajilifen. Variante : báayilifen. ߓߊ߯ߦߟߌߝߋ߲ ߸ ߓߊ߯ߖߟߌߝߋ߲.

n. emetic; vomitif; рво́тное сре́дство. Syn : lábaajilan, ~ basi, lá~lan (m).

báajinɔ. ߓߊ߯ߖߌߣߐ.

n. vomit, spew, cast; vomissure; рво́тные ма́ссы, блево́тина. Syn : fɔ́ɔnɔ, tàsári.

báaji. ߓߊ߯ߖߌ߫, ߓߊ߯ߦߌ߫. Variante : báayi.

v. vomit, throw up, vomit sth., throw sth. up; vomir; блева́ть, рва́ть, вы́блевать ч.-л., изверга́ть со рво́той. Syn : fɔ́nɔ, wɔ̀ku, fɔ́ɔnɔ, wɔ̀kú (m).

báaji. ߓߊ߯ߖߌ, ߓߊ߯ߦߌ. Variante : báayi.

n. vomit; vomissement; рвота.

báalama. ߓߊ߯ߡߊ, ߓߊ߯ߟߡߊ. Variante : báama.

adj. sky.blue, azure; bleu ciel, azur; небесно-голубой, лазоревый.

báalan. ߓߊ߯ߟߊ߲.

n. cobalt; cobalt; ко́бальт.

báale. ߓߊ߯ߟߋ.

n. large donkey; grand âne; большо́й осёл.

bàamaya. ߓߊ߰ߡߊ߬ߦߊ.

n. poisonness; venimosité; ядовитость.

bàama. ߓߊ߰ߡߊ.

adj. venomous, poisonous; venimeux, vénéneux; ядовитый.

bàamà. ߓߊ߰ߒߡߊ߭, ߓߊ߱ߡߊ߭. Variante : bàańmà.

n. agressivity, provoking behaviour, provoking, offence; agressivité; агресси́вность, вызыва́ющее поведе́ние, провоци́рование, оскорбле́ние. Syn : tɔ̀ɔtɛɛ, tɔ̀ɔtɛ́ɛ (m).

báama. ߓߊ߯ߡߊ, ߓߊ߯ߟߡߊ. Variante : báalama.

adj. sky.blue, azure; bleu ciel, azur; небесно-голубой, лазоревый.

bàanabaanaya. ߓߊ߰ߣߊ߬ߓߊ߰ߣߊ߬ߦߊ.

n. broking, brokerage, profiteering; courtage; посре́дничество в торго́вле, спекуля́ция.

bàanabaana. ߓߊ߰ߣߊ߬ߓߊ߯ߣߊ.

n. pedlar, huckster, profiteer, middleman, jobber, loafer, good-for-nothing; colporteur; коробе́йник, торго́вец вразно́с, спекуля́нт, переку́пщик, афери́ст, безде́льник, никче́мный челове́к. Syn : bólomayɛlɛmanna, wáfulila, bólomayɛlɛmala (bólomayɛlɛma), wáfulila (m, wáfu), bátaraden, bátaramɔgɔ (bátàrá), bɔ́fusàfú, fùgarí; bɔ̀nɔmawólo (m), bàkɔrɔkú (b, bǎ 1).

bàańmà. ߓߊ߰ߒߡߊ߭, ߓߊ߱ߡߊ߭. Variante : bàamà.

n. agressivity, provoking behaviour, provoking, offence; agressivité; агресси́вность, вызыва́ющее поведе́ние, провоци́рование, оскорбле́ние. Syn : tɔ̀ɔtɛɛ, tɔ̀ɔtɛ́ɛ (m).

bàan. ߓߊ߲߱.

n. leather amulet; amulette en cuivre; ко́жаный по́яс [брасле́т]-обере́г.

bàan. ߓߊߙߌ, ߓߍߙߌ, ߓߊߣߌ߬. Variantes : bɛ́ri; bánì; bári.

conj. because, as soon as, as far as, since, so, thus; parce que; потому́ что, поско́льку, та́к как, таки́м о́бразом, ита́к. Syn : banko, bánì, báwò, kàtúun, báwò, pàsikɛ́; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

báarabaliya. ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ.

n. unemployment; chomage; безработица.

báarabali. ߓߊ߯ߙߓߊߟߌ.

ptcp. parasite, sponger; parasite; тунея́дец.

báaraboloka. ߓߊ߯ߙߊߓߟߏߞߊ.

n. strike; grève; забасто́вка. Syn : báarabila, grɛ́wu, múrutili (b, múruti).

báarabolon. ߓߊ߯ߙߊߓߏߟߏ߲.

n. branch of production, enterprise; branche de production; произво́дственная о́трасль, предприя́тие, учрежде́ние. Syn : báarada (báara); báarabon (m, báara).

báarabon. ߓߊ߯ߙߊߓߏ߲.

n. workshop, enterprise, institution; atelier; мастерска́я, цех, предприя́тие, учрежде́ние. Syn : tòngbo, ~da; báarabolo (b, báarabolon).

báarada. ߓߊ߯ߙߘߊ.

n. activity, profession, use, habit, custom, enterprise, job, work, workplace, function; métier, habitude, entreprise, service, fonction; профессия, привы́чка, обы́чай, обы́чная пра́ктика, предприя́тие, слу́жба, ме́сто рабо́ты, фу́нкция. Syn : kɔ̀rɛ, dánjoo, dáɲa, jóo, làadá; bɔ́-kà-ń-tɛ̀dɛ́, námun 1 (m), ~bon (m), báarabolo (b, báarabolon), céda, cé, céɲa, ~kɛda, ~yɔrɔ, ɲɛ́ci (b).

báaraden. ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲.

n. worker, workman, employee, servant, retainer, domestic, labourer; employé, serviteur, domestique; рабо́тник, рабо́чий, слу́жащий, сотру́дник, слуга́, прислу́га, рабо́чий. Syn : ~kɛla, bólodɔmɔɔ, bólokɔdɔmɔɔ, bólokɔdɔ, bóyiden, ~kɛden (b).

báarafa. ߓߊ߯ߙߝߊ.

n. employer; patron; работода́тель. Syn : batɔrɔn.

báarafen. ߓߊ߯ߙߊߝߋ߲, ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲. Variante : báaralan.

n. tool, instrument; instrument; ору́дие, инструме́нт. Syn : báarakɛmuran, jɔ́ɔran, kànke.

báarakɛbaliya. ߓߊ߯ߙߊߞߍߓߊߟߌߦߊ.

n. idleness, sloth; inaction; безде́лие, пра́здность.

báarakɛbali. ߓߊ߯ߙߊߞߍߓߊߟߌ.

n. unemployed, jobless, parasite, sponge; chomeur, parasite; безрабо́тный, тунея́дец, дармое́д. Syn : nárantin.

báarakɛla. ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊ, ߓߊ߯ߙߊߟߌߟߊ. Variante : báaralila.

n. worker, employee; travailleur, ouvrier; рабо́тник, рабо́тница, рабо́чий, слу́жащий. Syn : báarala, bólolabaarala, ~den.

báarakɛmuran. ߓߊ߯ߙߊߞߍߡߎߙߊ߲.

n. tool, instrument; instrument; инструме́нт, ору́дие труда́. Syn : báarafen, jɔ́ɔran, kànke.

báaralan. ߓߊ߯ߙߊߝߋ߲, ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲. Variante : báarafen.

n. tool, instrument; instrument; ору́дие, инструме́нт. Syn : báarakɛmuran, jɔ́ɔran, kànke.

báarala. ߓߊ߯ߙߟߊ.

adj/n. worker; travailleur; работник. Syn : kìsɛ.

báaralila. ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊ, ߓߊ߯ߙߊߟߌߟߊ. Variante : báarakɛla.

n. worker, employee; travailleur, ouvrier; рабо́тник, рабо́тница, рабо́чий, слу́жащий. Syn : báarala, bólolabaarala, ~den.

báaranɔ. ߓߊ߯ߙߊߣߐ.

n. product.of.work, mark; ouvrage, oeuvre, note; продукт.труда, отме́тка, оце́нка. Syn : jàntondɔ, yílinɔ.

báarantan. ߓߊ߯ߙߊߒߕߊ߲.

adj. idle, unemployed, jobless; oisif, chômeur; пра́здный, безрабо́тный. Syn : báarakɛbali (báarakɛ), báarasɔrɔbali (b).

báaraɲɛsii. ߓߊ߯ߙߊߢߍߛߌ߮.

n. schedule, plan of work; programme; план рабо́ты, прое́кт рабо́ты. Syn : ɲɛ́wala.

báaraɲininna. ߓߊ߯ߙߊߢߌߣߌ߲ߠߊ.

n. person looking for a job; qui cherche emploi; тот, кто и́щет рабо́ту.

báaraɲinin. ߓߊ߯ߙߊߢߌߣߌ߲.

n. unskilled labourer, day labourer; journalier, manoeuvre; чернорабо́чий, подённый рабо́чий.

báaraɲɔɔnya. ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ.

n. cooperation; coopération; сотрудничество.

báaraɲɔɔn. ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮.

n. colleague; collègue, collaborateur; коллега. Syn : dɛ̀ɲɔɔn.

báara. ߓߊ߯ߙߊ.

n. work, activity, act, business, occupation, profession, trade, job, business, lot, destiny, functioning, situation, obligation; travail, fonctionnement, situation, obligation; работа, де́ятельность, де́йствие, профе́ссия, ремесло́, заня́тие, слу́жба, уде́л, функционирование, ситуация, долг. Syn : bólomina, cé, kí, kɛ́wale, wále (b), ~da (b), díyagboya.


Báara, d’Amadou et Mariam (paroles)

báara. ߓߊ߯ߙߊ߫.

v. work, function, process, bewitch; travailler, fonctionner, traiter, enchanter; работать, функционировать, обрабатывать, околдовывать. Syn : dɔ́sodongba, mìda.

bàaren. ߓߊ߰ߙߋ߲.

n. virus; virus; вирус.

báari. ߓÚߊߙߌ.

n. caste of builders, member of the caste of builders; caste de maçons; ка́ста строи́телей, член ка́сты строи́телей.

báasi. ߓߊߛߌ, ߓߊ߯ߛߌ. Variante : bási.

n. Peugeot 404 van; bachée, Peugeot 404 camionnette; грузови́к Пежо 404.

báatàra. ߓߕߊߙߊ, ߓߊ߯ߕߙߊ߬. Variante : bátara.

vq. uselessness, futility, pettiness, idleness, indolence, debauchery; inutilité; никче́мность, него́дность, бесполе́зность, незначи́тельность, безде́лие, пусто́е времяпрепровожде́ние, пра́здность, развра́т. Syn : já (m).

bàawaa. ߓߊ߰ߥߊ߮.

n. million; million; миллио́н. Syn : kènwulu.

báayila. ߓߊ߯ߖߌߟߊ, ߓߊ߯ߦߌߟߊ. Variante : báajila.

n. person suffering from vomiting; souffrant de vomissement; тот, кто му́чается рво́той.

báayilifen. Variante : báajilifen. ߓߊ߯ߦߟߌߝߋ߲ ߸ ߓߊ߯ߖߟߌߝߋ߲.

n. emetic; vomitif; рво́тное сре́дство. Syn : lábaajilan, ~ basi, lá~lan (m).

báayi. ߓߊ߯ߖߌ߫, ߓߊ߯ߦߌ߫. Variante : báaji.

v. vomit, throw up, vomit sth., throw sth. up; vomir; блева́ть, рва́ть, вы́блевать ч.-л., изверга́ть со рво́той. Syn : fɔ́nɔ, wɔ̀ku, fɔ́ɔnɔ, wɔ̀kú (m).

báayi. ߓߊ߯ߖߌ, ߓߊ߯ߦߌ. Variante : báaji.

n. vomit; vomissement; рвота.

bàa. ߓߊ߱.

n. venom; venin; яд.

bàa. ߓߊ߬.

conj. Q.ALT.

bàa. Variante : bàga. ߓߊ߱.

n. sisal, sisal plant, agave; sisal; сиза́ль, сиса́ль, ага́ва.

bàa. ߓߊ߰.

v. attack, assault, attack, assault, provoke a quarrel with, insult, abuse, accuse indeservedly or unjustly, happen suddenly, without any visible reason, befall; agresser, agresser qqn., insulter, abuser, accuser injustement, advenir subitement, sans raison visible; нападать, нападать на, уязвлять, оскорблять, обвинять облыжно, постигать. Syn : nílafìn, bìla, jɛ́bɛ, nànin, tɔ̀ɲɔn.

báa. ߓߊ߯, ߓߊ߫, ߓߴ. Variantes : bá; b'.

pm. if; si; если.

báa. ߓߊ߮.

n. azur.

báa. ߓߊ߮.

n. light.blue, light-blue color; bleu clair; голубой, голубо́й цвет, голуба́я окра́ска. Syn : móla, móla (m), bùlé, móla (m), bùle ɲálafin (m, bùlé).

báa. ߓߊ߮.

v. become dyed light blue, dye light blue; devenir bleu clair; окра́шиваться в голубо́й цвет, кра́сить в голубо́й и́ли све́тло-си́ний цвет. Syn : lá~; móla (m), ~ya (b).

báa. ߓߊ߮.

n. mush; bouillie liquide; жи́дкая ка́ша. Syn : sèdí (m).

báa. ߓߊ߮.

v. be boiled to pulp; se ramollir par cuisson; разва́риваться до состоя́ния ка́ши. Syn : sèdí (m), dáaro (b), nɔ́ɔni (bC).

báà. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwà; báò; báwò; bá; báyò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bàbafàakaro. ߓߊ߬ߓߊߝߊ߰ߞߊߙߏ.

n. period of dearth before a new harvest; juillet-août; голо́дный пери́од перед но́вым урожа́ем. Syn : bàbasànkaro, bàbásànkáro (m).

babakɔdɔ. ߓߊߓߊߞߘߐ, ߓߊߓߊߞߙߐ. Variante : babakɔrɔ.

n. men's gown; chemise manches longues; руба́ха.

babakɔrɔ. ߓߊߓߊߞߘߐ, ߓߊߓߊߞߙߐ. Variante : babakɔdɔ.

n. men's gown; chemise manches longues; руба́ха.

bàbasànkaro. ߓߊ߬ߓߊߛ߬ߊ߲ߞߊߙߏ.

n. period of dearth before a new harvest, August; juillet-août; голо́дный пери́од перед но́вым урожа́ем, а́вгуст. Syn : bàbafàakaro, bàbáfàakáro (m), ùtí, dàbabíla (m).

bábau. ߓߊߓߊߎ.

adv. plop; glou-glou-glou, feu brusque; буль-буль. Syn : bíliu.

bàba. father, daddy; papa; па́па; ߓߊ߬ߓߊ. Variante : bàwa Syn : bǎ3, fǎ1.

bábeli. ߓߊߓߋߟߌ.

n. bachelor.degree; licence; бакалавреат. Syn : fódeya.

bábè. ߓߊߓߋ߬.

v. grasp, become a specialist in, succeed in understanding sth., pass successfully an examination to the status of agrégé; maîtriser; пости́чь, стать специали́стом в, преуспе́ть в понима́нии чего-л., пройти́ ко́нкурс на зва́ние агреже́.

Bábíĺábáŕó`. ߓߊߓߌߟ߫ߊߓߊߙ߫ߏ.

n.prop. TOP.

bábila. ߓߊߓߌߟߊ.

n. tributary, confluent; affluent; прито́к. Syn : bábolon, bólonfada, bólonfada, bábolon; bálen (m, bá 3).

Bábílá. ߓߊߓߌߟߊ߫.

n.prop. TOP.

bábilin. ߓߊߓߌߟߌ߲.

n. river dam, weir; barrage sur rivière; плоти́на на реке́. Syn : bàlán1, bálan2, bárasi.

bábilɔn. ߓߊߓߌߟߐ߲.

n. whip made of wire with a lead core; cravache de fil de plomb; хлыст из про́вода со свинцо́вой сердцеви́ной.

bàbi. ߓߊ߬ߓߌ.

n. car Citroën 2 CV, flip-flops, thongs; voiture Citroën2CV, tongues; автомоби́ль Ситрое́н 2 CV, шлёпки, вьетна́мки. Syn : bàabi, fìlidabɔ, pétupetu, puff.

bàbofida. ߓߊ߬ߓߏ߬ߝߌߘߊ.

n. plant; plante espèce; расте́ние. Syn : àlikuranafida, bàbolen, bàlanbàlan, bàlenko, bánkàra, gbànin, balenko (m).

bàbolen. ߓߊ߬ߓߏ߬ߟߋ߲.

n. plant; plante espèce; расте́ние. Syn : àlikuranafida, bàbofida, bàlanbàlan, bàlenko, bánkàra, gbànin.

bábolon. ߓߊߓߏߟߏ߲.

n. confluent, tributary, river branch, canal diverging from a river, inlet, firth, sea arm; affluent; прито́к, рука́в реки́, кана́л, отходя́щий от реки́, морска́я губа́, дли́нная бу́хта. Syn : bábila, bólonfada, bólonfada; bálen (bá 3), bábila (m), bádingɛ, bélen 1 (b).

bábon. ߓߊߓߏ߲.

n. maternal.clan, "maternal lineage", maternal kin; clan maternel; материнский.клан, "матери́нский клан", родня́ с матери́нской стороны́. Syn : nábon (m, ná 2).

bábuu. ߓߊߓߎ߮.

n. ant lion; fourmilier; муравьи́ный лев. Syn : bádùudúu, dǔudǔu (m).

bábu. ߓߊߓߎ.

n. tale, narration, words, speech, conversation; récit; расска́з, повествова́ние, слова́, ре́чи, бесе́да, непринуждённый разгово́р. Syn : ɲáfɔ, kúma, bàdó, másala; fàwó (m).

bàdaba. ߓߘߊ߬ߓߊ, ߓߙߊ߬ߓߊ. Variante : bàraba.

n. umbilical hernia; hernie ombilicale; пупо́чная гры́жа. Syn : bàdakunba, bàrakúrun (bàdakúdun), bàrakurunbá (bàdakúdun), bàrafúnun, bàrakunfúnun, bàrakunkúru (b).

Bádájí. ߓߊߘߊߖߌ߫.

n.prop. TOP.

bàdajulu. ߓߘߊ߬ߖߟߎ, ߓߙߊ߬ߖߟߎ. Variante : bàrajulu.

n. umbilical cord, base, main principle, source, head-office; cordon ombilical; пупови́на, осно́ва, гла́вный при́нцип, исто́к, местонахожде́ние юриди́ческого лица́. Syn : bàdá.

bádaki. ߓߘߊߞߌ߫.

adv. scarlet, vermilion; rouge foncé; тёмно-кра́сный, пунцо́вый. Syn : bódebode (m).

bàdakɔdɔla. ߓߘߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ, ߓߙߊ߬ߞߙߐ߬ߟߊ. Variante : bàrakɔrɔla.

n. pubis, lower part of abdomen, belly, genitals; pubis; лобо́к, ни́жняя часть живота́, подбрю́шье, половы́е о́рганы. Syn : kɛ̀nɛ́, nàgakɔrɔlá (b), dùulá (dùgú), jǎn, ɲɛ́ 1 (m).

bàdakudun. ߓߘߊ߬ߞߎߘߎ߲, ߓߙߊ߬ߞߎߙߎ߲. Variante : bàrakurun.

n. calabash, rattle, sphere, globe, navel hernie, protruding navel; calebasse; калеба́са, погрему́шка, шар, шарови́дный предме́т, пупо́чная гры́жа, большо́й пупо́к. Syn : bòlin, fɛ́, bàdá, bàdá, ~ba, bàrafúnun, bàrakunkúru (b), bàdabá (m, bàdá).

bàdakunba. ߓߘߊ߬ߞߎ߲߬ߓߊ, ߓߙߊ߬ߞߎ߲߬ߓߊ. Variante : bàrakunba.

n. umbilical hernia, protruding navel; hernie ombilicale; пупо́чная гры́жа, си́льно выступа́ющий пупо́к. Syn : bàdaba.

bàdakun. navel, umbilicus, centre; nombril, ombilic; пуп, пупо́к, центр; ߓߘߊ߬ߞߎ߲, ߓߙߊ߬ߞߎ߲. Variante : bàrakun Syn : bàdá.

bádalajàado. ߓߘߊߟߊߖߊ߰ߘߏ.

n. eggplant (sp. of); aubergine espèce; вид баклажа́на. Syn : bùsun.

Bádálá. ߓߘߊߟߊ߫.

n.prop. TOP.

bádamajuu. ߓߘߊߡߊߖߎ߮.

n. traitor of motherland, betrayer; traître de patrie; изме́нник ро́дины, преда́тель.

bàdamosojàaro. ߓߘߊ߬ߡߛߏߖߊ߰ߙߏ.

n. big variety of aubergine/ eggplant; aubergine grande sorte; кру́пный сорт баклажа́на. Syn : cɛ̀ladiyájàaró (mKr).

bádamɔɔya. ߓߘߊߡߐ߯ߦߊ.

n. kinship, parental relations; parenté; родство́, ро́дственные отноше́ния. Syn : làmɔɔya.

bádamɔɔ. ߓߘߊߡߐ߮.

n. home folk{s}, {one's} people, compatriot, countryman, fellow-villager; membre de famille; дома́шние, сооте́чественник, земля́к.

bádamuso. ߓߘߊߡߎߛߏ, ߓߙߊߡߛߏ. Variante : báramuso.

n. love, darling; chérie; люби́мая, дорога́я.

bádanki. ߓߊߘߊ߲ߞߌ߫.

v. squash and spread sth., sit down!; éraser étaler; раздави́ть и разма́зать, сядь!

bádan. ߓߊߘߊ߲.

n. scrotum/ testes of quadrupeds; bourses d'animal; мошо́нка живо́тного, те́стикулы живо́тного.

bádan. ߓߊߘߊ߲.

n. mooring area, access to the river; quai, sortie vers la rivière; прича́л, вы́ход к реке́. Syn : bàtobɛlɛndankan, bɛ́lɛnyɔrɔ, dán 3 (m), dánkan (b).

bádau. ߓߘߊߎ߫.

adv. suddenly; sans égards, soudainement; внезапно. Syn : gbàlaki, bónkin, dàmansa, jéun.

bàda. ߓߊ߬ߘߊ.

n. navel, umbilicus, umbilical cord; nombril; пуп, пупови́на. Syn : bàdajúlu.

bàda. ߓߊ߬ߘߊ, ߓߊ߬ߙߊ. Variante : bàra.

n. gourd, gourd, calabash gourd, white pumpkin, bottle gourd, club gourd, calabash, sphere, globe, spheric [protruding] object, cavity, salience, drum, music of the "bara" drum, danses to the music of the "Bara" drum, Bara, fetish, butt; calebasse; калеба́са, калеба́са, калеба́с, шар, вы́пуклость, шарови́дный [вы́пуклый] предме́т, по́лость, вы́пуклость, бараба́н, му́зыка бараба́на "бара́", та́нец под му́зыку бараба́на "бара́", бара́, фе́тиш, прикла́д. Syn : bòlin, fɛ́, fílen, bàdakúdun (m), bàdakúdun.

báda. ߓߘߊ߫, ߓߘߴ, ߓߙߊ߫, ߓߙߴ. Variantes : bád; bára; bár'.

pm. PRF.

báda. ߓߘߊ, ߓߙߊ. Variante : bára.

n. home, motherland, home; domicile, patrie; дома, родина, родно́й дом. Syn : fàbada, fàso.

báda. ߓߘߊ߫, ߓߙߊ߫. Variante : bára.

pp. at.home, at, to, from; chez; дома.у, у, к, от.

báda. ߓߘߊ, ߓߙߊ. Variante : bára.

n. favourite wife, favourite; femme préférée; люби́мая жена́, люби́мчик.

bádenma. ߓߊߘߋ߲ߡߊ.

n. brother, sister, intimate friend; frère soeur utérin; брат, сестра́, бли́зкий друг. Syn : bákelenma, bákelen, nákelenma.

bádenya. ߓߊߘߋ߲ߧߊ.

n. brotherhood; fraternité; братство. Syn : bákelenmaya.

bàden. ߓߊ߬ߘߋ߲.

n. kid; chevreau; козлёнок.

báden. {uterine} sibling, {uterine} brother/sister, brother, sister; frère soeur utérin; {единоутро́бный} брат, {единоутро́бная} сестра́, собра́т, брат, сестра́; ߓߊߘߋ߲, ߓߊߙߋ߲. Variante : báren Syn : bákelen (m), bálima.

adj.

bádɛfen. ߓߊߘߍߝߋ߲.

n. funeral sacrifice; sacrifices aux funérailles; же́ртва, приноси́мая на похоро́нах. Syn : bádɛlan.

bádɛkɛla. ߓߊߘߞߍߟߊ, ߓߊߘߍߡߐ߮. Variante : bádɛmɔɔ.

n. participant in a burial; participant aux funérailles; уча́стник похоро́н.

bádɛlan. ߓߊߘߍߟߊ߲.

n. funeral sacrifice; sacrifices aux funérailles; же́ртва, приноси́мая на похоро́нах. Syn : bádɛfen.

bádɛla. ߓߊߘߍߟߊ.

n. participants in a burial; participants aux funérailles; уча́стники похоро́н.

bádɛmɔɔ. ߓߊߘߞߍߟߊ, ߓߊߘߍߡߐ߮. Variante : bádɛkɛla.

n. participant in a burial; participant aux funérailles; уча́стник похоро́н.

bádɛ. ߓߊߘߍ.

n. burial, funeral; funérailles, obsèques; по́хороны, погребе́ние. Syn : sùdón, jɛ̀najá (b).

bádɛ. ߓߊߘߍ.

v. bury; ensevelir; хорони́ть. Syn : sùtura.

bádibadi. ߓߊߘߌߓߊߘߌ߫, ߓߐߘߌߓߐߘߌ߫. Variante : bɔ́dibɔdi.

adv. very.ripe; très mûr; очень.спелый.

bádibadi. ߓߊߘߌߓߊߘߌ߫.

adv. to make a scurrilous attack on smb; insultant; руга́ть к.-л. после́дними слова́ми.

B̀ád̀íkɔ́sárɛ̀bówál. ߓ߬ߊߘ߬ߌߞߐߛߊߙߍ߬ߓߏߥߊߟ.

n.prop. TOP.

bàdilan. ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲.

n. trowel, patch, seal, signet; truelle, pièce sur vêtement, cachet; мастеро́к, запла́та, печа́ть, печа́тка. Syn : bɔ̀ɔsarilan, bɔ̀ɔsarilán (m).

bàdita. ߓߊ߬ߘߌ߬ߕߊ.

n. post stamp, seal; timbre-poste, sceau, sceau; почто́вая ма́рка, печать.

bàdi. ߓߊ߬ߘߌ߬, ߓߊ߬ߙߌ߬. Variante : bàri.

v. bespatter, splash, plaster, bespatter, plug up, plaster, coat with clay, sit down in a sprawl, sprawl, spear, throw, stick one's teeth, cling, catch hold, pounce, fall, patch up, patch up, put a paper-cover on a book; éclabousser; забры́згать, прилепи́ть, забры́згать, залепи́ть, штукату́рить, обма́зывать гли́ной, сади́ться разваля́сь, рассе́сться, воткну́ться, бро́сить, вонзи́ть зу́бы, вцепи́ться, уцепи́ться, набра́сываться, ста́вить запла́ту, ста́вить запла́ту на, зашива́ть, чини́ть, обёртывать кни́гу. Syn : nɔ́rɔkɔ (b), nɔ́dɔ, má~ (m), lá~ (m).

bàdi. ߓߊ߬ߘߌ.

n. Guinea peach, African peach, country fig, West African boxwood, Sierra Leone peach; pêche guinéenne; гвине́йский пе́рсик, сье́рра-лео́нский пе́рсик, западноафрика́нский самши́т. Syn : bàró 2 (b), dundura (m) ?.

Bàdí. ߓߊ߬ߘߌ߫.

n.prop. TOP.

bádi. ߓߊߘߌ߫.

adv. very cold (?), have a good rest (?); très froid; о́чень холо́дный (?), хороше́нько отдохну́ть (?) Syn : gbíligbili, tɔ́n.

bàdokuma. ߓߊ߬ߘߏ߬ߞߎߡߊ.

n. chat, light talk, topic/content/ of a talk/an address/; causerie; болтовня́, несерьёзные разгово́ры, те́ма/содержа́ние/ бесе́ды/выступле́ния/. Syn : bàdo, fàwó (m), bára 3 (b).

bàdola. ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߊ.

n. conversationalist; causeur; участник.беседы.

bádon. ߓߊߘߏ߲߫, ߓߊߙߏ߲߫. Variante : báron.

v. pound and mix at the same time, bray, knead with strong strokes, slice up into large pieces, strike with a strong and sharp blow, beat mercilessly, massacre, kill in great numbers; piler mou; толо́чь, переме́шивая, растира́ть, меси́ть си́льными уда́рами, ре́зать на больши́е куски́, си́льно и ре́зко уда́рять, жесто́ко изби́ть, переби́ть.

bádoo. ߓߊߘߏ߮.

n. river bend; méandre de rivière; излу́чина реки́.

bàdo. ߓߊ߬ߘߏ߬, ߓߊ߬ߙߏ߬. Variante : bàro.

v. talk, chat, be talkative, be garrulous, speak, chat with, divert with a chat, honour smb. with a talk, court, pay court to, woo, worship God, ask for divine mercy; bavarder; бесе́довать, быть разгово́рчивым, быть словоохо́тливым, говори́ть, бесе́довать с, развлека́ть бесе́дой, выража́ть почте́ние (кому-л.) придя́ на бесе́ду, уха́живать за, проси́ть милосе́рдия Бо́жьего, поклоня́ться Бо́гу. Syn : másala, báabu (b).

bàdo. ߓߊ߬ߘߏ߬, ߓߊ߬ߙߏ߬. Variante : bàro.

n. conversation, chat, talk, address, {a long} speech, story, tale, palaver, palaver team, halo; causerie; бесе́да, выступле́ние, {дли́нная} речь, исто́рия, расска́з, гру́ппа уча́стников бесе́ды, гало́, орео́л. Syn : bàdokuma, másala, báabu; fàwó (m).

bádɔɔnɛn. ߓߊߘߐ߮, ߓߊߘߐ߯ߣߌ߲, ߓߊߘߐ߯ߣߍ߲. Variantes : bádɔɔnin; bádɔɔ.

n. younger aunt, "younger mother", younter aunt; tante maternelle cadette; мла́дшая тётя, "мла́дшая мать", мла́дшая тётя. Syn : nádƊƊnin (m), bálɔkɔ, báarɔ, mana (b), bɔ́lɔ 1 (bBl), bálɔkɔ (b), tɛ́nɛmusoncinin (b).

bádɔɔnin. ߓߊߘߐ߮, ߓߊߘߐ߯ߣߌ߲, ߓߊߘߐ߯ߣߍ߲. Variantes : bádɔɔ; bádɔɔnɛn.

n. younger aunt, "younger mother", younter aunt; tante maternelle cadette; мла́дшая тётя, "мла́дшая мать", мла́дшая тётя. Syn : nádƊƊnin (m), bálɔkɔ, báarɔ, mana (b), bɔ́lɔ 1 (bBl), bálɔkɔ (b), tɛ́nɛmusoncinin (b).

bádɔɔ. ߓߊߘߐ߮, ߓߊߘߐ߯ߣߌ߲, ߓߊߘߐ߯ߣߍ߲. Variantes : bádɔɔnin; bádɔɔnɛn.

n. younger aunt, "younger mother", younter aunt; tante maternelle cadette; мла́дшая тётя, "мла́дшая мать", мла́дшая тётя. Syn : nádƊƊnin (m), bálɔkɔ, báarɔ, mana (b), bɔ́lɔ 1 (bBl), bálɔkɔ (b), tɛ́nɛmusoncinin (b).

badɔya. ߓߊߘߐߦߊ.

n. a wild edible fruit; fruit sauvage comestible; ди́кий съедо́бный плод.

bádunya. ߓߊߘߎ߲ߦߊ.

n. bachelor's degree, examination for the bachelor's degree; degré de bachelier; сте́пень бакала́вра, экза́мен на сте́пень бакала́вра.

bádun. ߓߊߘߎ߲.

n. bachelor; bachelier; бакала́вр.

bádùuduu. ߓߊߘߎ߰ߘߎ߮, ߘߎ߰ߘߎ߮. Variante : dùudùu.

n. ant lion; fourmilion, fourmi-lion; муравьи́ный лев. Syn : bábugǔnín.

báduula. ߓߊߘߎ߯ߟߊ.

n. downstream country; bas-pays; низо́вье, ни́жнее тече́ние реки́, зе́мли в ни́жнем тече́нии реки́.

Báduu. ߓߊߘߎ߯.

n.prop. NOM.F.

bád. ߓߘߊ߫, ߓߘߴ, ߓߙߊ߫, ߓߙߴ. Variantes : báda; bára; bár'.

pm. PRF.

báfaanin. ߓߊߝߊ߱ߣߌ߲.

n. bed-sheet of the nuptial night; drap de la première nuit nuptiale; простыня́ пе́рвой бра́чной но́чи.

bafali. ߓߝߊߟߌ.

n. sack, bag; sac; мешо́к. Syn : bɔ̀dɔ.

Báfɛ́lɛ́kɔ́rɔ́. ߓߊߝߟߍ߫ߞߙߐ߫.

n.prop. TOP.

Báfɛ́lɛ́kúdá. ߓߊߝߟߍߞߎߘߊ߫.

n.prop. TOP.

Báfɛ́lɛ́. ߓߊߝߟߍ߫.

n.prop. TOP.

Báfín`. ߓߊߝߌ߲.

n.prop. Bafing (rivière); TOP.

bàfina. ߓߊ߬ߝߌߣߊ.

n. mushroom; champighon espèce; гриб.

Báfíndá`. ߓߊߝߌ߲ߘߊ.

n.prop. TOP.

bàfòla. ߓߊ߭ߝߏ߬ߟߊ.

n. small grass; herbe mince; ме́лкая трава́. Syn : fòla.

báfolon. ߓߊߝߏߟߏ߲.

n. river-bed; lit de rivière; ру́сло реки. Syn : bákisɛ 2 (m), bádingɛ (b).

báforoko. ߓߊߝߙߏߞߏ.

n. long-trailing herbaceous perennial plant; plante Ipomaea asarifolia; ползу́чее расте́ние.

báfu. ߓߊߝߎ߫, ߓߊߤߎ߫, ߓߊߤߏ߫. Variantes : báhu; báho.

adv. instantly.irretrievably; instanément irréparablement; мгновенно.непоправимо.

bàga. Variante : bàa. ߓߊ߱.

n. sisal, sisal plant, agave; sisal; сиза́ль, сиса́ль, ага́ва.

baga. ߓߜ߭ߊ.

v. get exhausted, become weak, exhaust, weaken; s'affaiblir; ослабева́ть, доходи́ть до изнеможе́ния, изнуря́ть, изма́тывать, доводи́ть до изнеможе́ния.

baga. ߓߜ߭ߊ.

n. exhaustion, weakness; épuisement; изнеможе́ние, ослабле́ние, изнуре́ние. Syn : dɛ́sɛ.

Bágátá. ߓߜ߭ߊߕߊ߫.

n.prop. TOP.

bagaya. ߓߜ߭ߊߦߊ.

v. deceive, misrepresent, procrastinate; tromper; обма́нывать, представля́ть в ло́жном све́те, искажа́ть, оття́гивать, ме́длить с. Syn : láfìli, mánɛɛn, márasa, námara, nɛ́rɛn, nɛ́ɛn, nɛ́gɛn, nɛ́rɛn; bɛ̀dɛbɛ́dɛ 1 (m).

bagaya. ߓߜ߭ߊߦߊ.

n. deception; tromperie; обма́н. Syn : námara.

bága. ߓߜ߭ߊ.

n. Baga; Baga; бага́.

Bágbánmá. ߓߊߜߊ߲ߡߊ߫.

n.prop. TOP.

bàgbɛnden. ߓߊ߬ߜߍ߲߬ߠߊ, ߓߊ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲. Variante : bàgbɛnna.

n. goatherd; chevrier; козопа́с.

bàgbɛnna. ߓߊ߬ߜߍ߲߬ߠߊ, ߓߊ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲. Variante : bàgbɛnden.

n. goatherd; chevrier; козопа́с.

bàgbɛn. ߓߊ߬ߜߍ߲.

n. goat herding; pâturage de chèvres; ко́зья пастьба́.

bàhima. ߓߊ߬ߤߌ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߌ߬ߡߊ. Variante : bàima.

n. dunce, oaf; manant; бы́дло. Syn : dáaba 1 (b).

báho. ߓߊߝߎ߫, ߓߊߤߎ߫, ߓߊߤߏ߫. Variantes : báhu; báfu.

adv. instantly.irretrievably; instanément irréparablement; мгновенно.непоправимо.

báhu. ߓߊߝߎ߫, ߓߊߤߎ߫, ߓߊߤߏ߫. Variantes : báfu; báho.

adv. instantly.irretrievably; instanément irréparablement; мгновенно.непоправимо.

bàima. ߓߊ߬ߤߌ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߌ߬ߡߊ. Variante : bàhima.

n. dunce, oaf; manant; бы́дло. Syn : dáaba 1 (b).

bàjàado. ߓߊ߭ߖߊ߰ߘߏ.

n. herbaceous plant; herbe espèce; травяни́стое расте́ние. Syn : gbàda, bǎkɔ̀yɔ́.

bajarankɛ. ߓߖߊߙߊ߲ߞߍ.

n. Badiaranke; Badiaranké; бадьаранке́.

bájaran. ߓߖߊߙߊ߲, ߓߦߊߙߊ߲. Variante : báyaran.

n. dry-wash, a ditch the river where water stagnates after a flood, irrigation canal, ditch, navigable canal, sewer, gutter, river port, pier; canal; ста́рица, кана́вка у реки́, где по́сле разли́ва заста́ивается вода́, ары́к, ороси́тельный кана́л, судохо́дный кана́л, сто́чная кана́ва, речна́я при́стань, прича́л. Syn : bákuda 1 (m).

bája. ߓߖߊ.

n. late rice; riz tardif espèce; по́здний рис.

Bájínɛ́. ߓߊߖߌߣߍ߫.

n.prop. TOP.

Bàjí. ߓߊ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

báji. ߓߊߖߌ.

n. river water, lake water, river; eau de rivière; речна́я вода́, озёрная вода́, река́. Syn : bá3.

bájɔ. ߓߊߖߐ.

n. blanket, cover, handmade cloth; couverture de laine; шерстяно́е одея́ло, покрыва́ло, тка́нь ручно́го изготовле́ния.

bájɔ. ߓߊߖߐ.

n. fishing net; filet de pêche; рыболо́вная сеть. Syn : jɔ̀.

bájulu. ߓߊߖߟߎ.

n. riparian lands, river valley, rope to limit a part of river for fishing; vallée de fleuve; зе́мли вдоль реки́, прире́чная зо́на, верёвка, отграни́чивающая часть реки́ для ры́бной ло́вли. Syn : fára.

báju. ߓߊߖߎ.

n. origin; origine, devise; dogme; fondamental, e, aux; fondement; principe; происхождение. Syn : búruju, bɔ́ju, bɔ́nsun, bɔ́sun, lànbe, lásili, síntin, sùn.

bákanka. ߓߊߞߊ߲ߞߊ.

n. river foam; écume de rivière; пе́на на реке́.

bákasan. ߓߞߊߛߊ߲.

n. river reed; roseau de rivière; речно́й тростни́к. Syn : kàratakísɛ.

bákasan. ߓߞߊߛߊ߲.

n. large rat; rat espèce; кру́пная кры́са. Syn : kàsán, kɔ̀kásan (m).

bákelenmaya. ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߦߊ, ߓߊߞߋߟߋ߲ߦߊ. Variante : bákelenya.

n. confidence, reliance, brotherhood; fraternité; довери́тельность, бра́тские отноше́ния. Syn : bádenya.

bákelenma. ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ.

n. sibling, brother, sister, intimate friend; frère soeur utérin; си́блинг, брат, сестра́, бли́зкий друг. Syn : bádenma, bákelen, nákelenma.

bákelenya. ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߦߊ, ߓߊߞߋߟߋ߲ߦߊ. Variante : bákelenmaya.

n. confidence, reliance, brotherhood; fraternité; довери́тельность, бра́тские отноше́ния. Syn : bádenya.

bákelen. ߓߊߞߋߟߋ߲.

n. brother/ sister; frère soeur utérin; {единоутро́бный} брат, {единоутро́бная} сестра́, си́блинг. Syn : bádenma, bákelenma, nákelenma, báden (bá 1).

bákɛ. ߓߊߞߍ߫.

adv. much, considerably; beaucoup; си́льно, значи́тельно. Syn : káti, kósɛ́bɛ; kóba (mM, kó 1).

bàkigbɛ. ߓߊ߬ߞߌ߬ߜߍ.

n. arbre Acacia sieberiana; каме́дная ака́ция (?)

bàkiiluya. ߓߊ߬ߞߌ߰ߟߎ߬ߦߊ.

n. stingyness, miserliness; avarice; ску́пость, скря́жничество, жа́дность. Syn : bólogbɛlɛnya.

bàkiilu. ߓߊ߬ߞµߌߟߎ, ߓߊ߬ߞߟߎ. Variantes : bàkulu; bàkili.

n. stingy man, miser; pingre; скупе́ц, скря́га, жа́дина. Syn : bòkunan, bólogbɛlɛn, kúdènkanin, bólogbɛlɛn, tɛ́gɛrɔgwɛlɛn; bòkúnan, júumante (júgu), bólodɔgbɛlɛn, kúdènkánin (m), bólolango (b).

bàkili. ߓߊ߬ߞµߌߟߎ, ߓߊ߬ߞߟߎ. Variantes : bàkulu; bàkiilu.

n. stingy man, miser; pingre; скупе́ц, скря́га, жа́дина. Syn : bòkunan, bólogbɛlɛn, kúdènkanin, bólogbɛlɛn, tɛ́gɛrɔgwɛlɛn; bòkúnan, júumante (júgu), bólodɔgbɛlɛn, kúdènkánin (m), bólolango (b).

bàkili. ߓߊ߬ߞߌ߬ߟߌ.

n. hard.drinking; ivrognerie; пья́нство.

bákisɛ. ߓߊߞߌߛߍ.

n. main riverbed; lit principal de fleuve; гла́вное ру́сло реки́. Syn : báfolon (m), bádingɛ (b).

bàkitɔ. ߓߊ߬ߦߌ߬ߕߐ, ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ. Variante : bàyitɔ.

n. leper; lépreux; прокажённый. Syn : kúnatɔ.

bàkiya. ߓߊ߬ߞߌ߬ߦߊ.

n. unexpected wealth; richesse inattendue; бога́тство, кото́рое пришло́ вдруг.

bàki. ߓߊ߬ߞߌ߬.

v. get drunk, get quite tight, get boozy; s'enivrer; пьяне́ть.

bàki. ߓߊ߬ߞߌ߬.

n. drunkard, alcoholic; ivrogne; пья́ница, алкого́лик.

bàki. ߓߊ߬ߞߌ.

n. suddenly wealthy person; nouveauriche; нувори́ш.

bàki. ߓߊ߬ߦߌ, ߓߊ߬ߞߌ. Variante : bàyi.

n. lepromathosis leprosy; lèpre; лепромато́зная прока́за. Syn : bànaba, jànkaroba, kúna, bɔ̀nńkǎn (b).

bákodo. ߓߊߞߘߏ.

n. channel, creek; anse de rivière; за́водь, речна́я прото́ка.

Bákóní. ߓߊߞߏߣߌ߫.

n.prop. TOP.

Bákónkókɔ́dɔ́`. ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ.

n.prop. TOP.

Bákónkó. ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫.

n.prop. TOP.

Bákónkɔ́rɔ́dúfá. ߓߊߞߏ߲ߞߙߐ߫ߘߎߝߊ߫.

n.prop. TOP.

bàko. ߓߊ߬ߞߎ߬, ߓߊ߬ߞߏ߬. Variante : bàku.

v. tame, domesticate, train, be tamable, be susceptible to training, become tamed, charm, keep with oneself, rear, breed; apprivoiser; прируча́ть, одома́шнивать, дрессирова́ть, прируча́ться, поддава́ться дрессиро́вке, прируча́ться, привора́живать, уде́рживать при себе́, разводи́ть. Syn : lábònyá (bǒn 1), lájɛ̀rɛ́ (b).

bàko. ߓߊ߬ߞߎ߬, ߓߊ߬ߞߏ߬. Variante : bàku.

n. taming, training, charming; apprivoisement; прируче́ние, дрессиро́вка, привора́живание.

bàkɔdɔnforoto. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘ߬ߐ߲ߝߙߏߕߏ.

n. very strong pepper; piment fort; о́стрый пе́рец с си́льным за́пахом.

bàkɔdɔnko. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߏ. Variante : bàkɔrɔnko.

n. he-goat's tail, bum, unsewn skirt tied so that it may not hinder working; queue de bouc; хвост козла́, никче́мный челове́к, несши́тая ю́бка, повя́занная так, что́бы не меша́ть при рабо́те. Syn : bátaraden, bátaramɔgɔ (bátàrá), bɔ́fusàfú, fùgarí; bàanabáana, býØnýmawoÉlo (m), bàkɔdɔnkúdu1, tánbilakudu (m).

bàkɔdɔnkudu. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߲߬ߞߘߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߙߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߎߙߌ. Variantes : bàkɔrɔnkuru; bàkɔrɔnkuri.

n. civet cat, African civet; civette; циве́тта, кру́пная пятни́стая виве́рра.

bàkɔdɔn. ߓߊ߬ߞߐߘߐ߲, ߓߊ߬ߞߐߙߐ߲. Variante : bàkɔrɔn.

n. billy-goat, he-goat; bouc; козёл.

bákɔdɔtɔ. ߓߊߞߘߐߕߐ.

n. spinster, old maid; vieille fille; ста́рая де́ва.

bakɔkɔ. ߓߊߞߐ߲ߞߐ߲, ߓߊߞߐߞߐ. Variante : bakɔnkɔn.

n. tree; arbre Margaritaris discoidea; де́рево. Syn : bàranbàran, súruku ɲeɲe; bàránbàrán, jɔnkɔnkɔn (m), bàdúfalen, bánjɛnɛ (b).

bákɔlafiliden. ߓߊߞߐߟߊߝߟߌߘߋ߲.

n. bad child, unworthy child, person neglecting relatives on maternal line; enfant indigne; недосто́йный ребёнок, плохо́й сын, плоха́я дочь, тот, кто пренебрега́ет роднёй со стороны́ ма́тери.

bákɔla. ߓߊߞߐߟߊ.

n. lands on the other side of river; terre derrière la fleuve; зе́мли на друго́м берегу́ реки́.

bákɔmɔɔ. ߓߊߞߐߡߐ߮.

n. relative on mother's side; parent de côté maternelle; ро́дственник по матери́нской ли́нии.

bakɔnkɔn. ߓߊߞߐ߲ߞߐ߲, ߓߊߞߐߞߐ. Variante : bakɔkɔ.

n. tree; arbre Margaritaris discoidea; де́рево. Syn : bàranbàran, súruku ɲeɲe; bàránbàrán, jɔnkɔnkɔn (m), bàdúfalen, bánjɛnɛ (b).

bákɔnkɔ. ߓߊߞߐ߲ߞߐ.

n. steep riverbank; rivage abrupt; обры́вистый бе́рег реки́. Syn : bátintin.

bàkɔ̀ɔ. ߓߊ߭ߞߐ߱.

n. grass.sp; herbe esp; трава.вид. Syn : sá, síranjɔn, pénpedelen.

bàkɔrɔnko. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߏ. Variante : bàkɔdɔnko.

n. he-goat's tail, bum, unsewn skirt tied so that it may not hinder working; queue de bouc; хвост козла́, никче́мный челове́к, несши́тая ю́бка, повя́занная так, что́бы не меша́ть при рабо́те. Syn : bátaraden, bátaramɔgɔ (bátàrá), bɔ́fusàfú, fùgarí; bàanabáana, býØnýmawoÉlo (m), bàkɔdɔnkúdu1, tánbilakudu (m).

bàkɔrɔnkuri. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߲߬ߞߘߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߙߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߎߙߌ. Variantes : bàkɔrɔnkuru; bàkɔdɔnkudu.

n. civet cat, African civet; civette; циве́тта, кру́пная пятни́стая виве́рра.

bàkɔrɔnkuru. ߓߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߲߬ߞߘߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߙߎ, ߓߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߎߙߌ. Variantes : bàkɔdɔnkudu; bàkɔrɔnkuri.

n. civet cat, African civet; civette; циве́тта, кру́пная пятни́стая виве́рра.

bàkɔrɔn. ߓߊ߬ߞߐߘߐ߲, ߓߊ߬ߞߐߙߐ߲. Variante : bàkɔdɔn.

n. billy-goat, he-goat; bouc; козёл.

Bákɔ́rɔ́. ߓߊߞߙߐ߫.

n.prop. TOP.

bakɔyiri. ߓߊߞߐߦߙߌ.

n. shrub; arbuste Sida cordifolia; куста́рник.

bàkɔ̀yɔ. ߓߊ߭ߞߐ߬ߦߐ.

n. herbaceous plant; herbe espèce; травяни́стое расте́ние. Syn : bàjàado, gbàda, bǎjàadó (m).

bákɔ. ߓߊߞߐ.

n. female genitals of domestic animal; sexe de bête femelle; половы́е о́рганы у са́мок скота́.

bákuda. ߓߊߞߎߘߊ.

n. navigable canal; canal navigable; судохо́дный кана́л. Syn : bájaran (m).

bákuda. ߓߊߞߎߘߊ.

n. copy, reproduction, replica; copie; ко́пия, репроду́кция. Syn : fòosi.

bákùdunin. ߓߊߞߘߎ߬ߣߌ߲.

n. young married woman; jeune femme mariée; молоду́ха.

bàkulu. ߓߊ߬ߞµߌߟߎ, ߓߊ߬ߞߟߎ. Variantes : bàkiilu; bàkili.

n. stingy man, miser; pingre; скупе́ц, скря́га, жа́дина. Syn : bòkunan, bólogbɛlɛn, kúdènkanin, bólogbɛlɛn, tɛ́gɛrɔgwɛlɛn; bòkúnan, júumante (júgu), bólodɔgbɛlɛn, kúdènkánin (m), bólolango (b).

bákun. ߓߊߞߎ߲.

n. riverhead; source de rivière; исто́к реки́. Syn : bùyida.

bàku. ߓߊ߬ߞߎ߬, ߓߊ߬ߞߏ߬. Variante : bàko.

v. tame, domesticate, train, be tamable, be susceptible to training, become tamed, charm, keep with oneself, rear, breed; apprivoiser; прируча́ть, одома́шнивать, дрессирова́ть, прируча́ться, поддава́ться дрессиро́вке, прируча́ться, привора́живать, уде́рживать при себе́, разводи́ть. Syn : lábònyá (bǒn 1), lájɛ̀rɛ́ (b).

bàku. ߓߊ߬ߞߎ߬, ߓߊ߬ߞߏ߬. Variante : bàko.

n. taming, training, charming; apprivoisement; прируче́ние, дрессиро́вка, привора́живание.

bálabala. ߓߟߊߓߟߊ߫.

adv. lueur soudaine.

bálabala. ߓߟߊߓߟߊ߫.

n. star, heavenly body; astre; небе́сное свети́ло.

Bàlàcɛ̀lá. ߓߟߊ߬ߗߍ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

báladen. ߓߟߊߘߋ߲.

n. balaphone key; touche de balaphon; кла́виша балафо́на. Syn : bálakisɛ (b).

Bàlàdúufùsén. ߓߟߊ߬ߘߎ߯ߝߎ߬ߛߋ߲߫.

n.prop. TOP.

Bàlàdúu. ߓߟߊ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

bálafɔla. ߓߟߊߝߐߟߊ.

n. casted bard (griot) playing balaphone; griot jueur de balaphon; грио́т, игра́ющий на балафо́не.

bálafɔ. ߓߟߊߝߐ.

n. balaphone music and dances; dances musique de balaphon; та́нцы под балафо́н.

bàlajɔn. ߓߟߊ߬ߖߐ߲.

n. hedgehog, four-toed hedgehog; hérisson; ёж. Syn : jùuru, júunɛn, njúgunin, jùurú (m).

Bàlàkán. ߓߟߊ߬ߞߊ߲߫.

n.prop. TOP.

Bálákí. ߓߟߊߞߌ߫.

n.prop. TOP.

bálakolituma. ߓߟߊߞߏߟߌߕߎߡߊ.

n. January to May; janvier-mai; январь-май.

bàlakɔ̀nbɛn. ߓߊ߲߬ߘߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ߲, ߓߊ߬ߟߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ, ߓߊ߬ߟߊߞߐ߲߬ߓߍ߲. Variantes : bàlankɔ̀nbɛ; bàndankɔ̀nbɛn.

n. insect; insecte Odontopus sexpunctatus; насеко́мое.

bàlamajonkan. ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߲.

n. juvenile girl; mademoiselle; де́вушка-подро́сток.

bàlama. ߓߟߊ߬ߡߊ.

n. porcupine; porc-épic; дикобра́з. Syn : bàla, ~.

bàlanbalan. ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߓߊߟߊ߲.

v. hinder in sth. (?); empêcher; мешать в ч.-л. (?) Syn : bàli, dɔ́sà, dɛ́sɛ, kànkan, kàɲa, sà.

bàlanbàlan. ߓߊ߬ߟߊ߲ߓߊ߬ߟߊ߲.

n. plant; plante espèce; расте́ние. Syn : àlikuranafida, bàbofida, bàbolen, bàlenko, bánkàra, gbànin.

Bálándúubá. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Bálándúubíndúu. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߓߌ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Bálándúukákámá. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߞߊߞߡߊ߫.

n.prop. TOP.

Bálándúu. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

bálanka. ߓߊߟߊ߲ߞߊ.

n. ferry-boat; bac; паро́м. Syn : kúlunfagba.

bálanka. ߓߊߟߊ߲ߞߊ߫.

v. fail to progress; avancer difficilement; пло́хо идти́.

Bálánkɔ̀lènkɔ́`. ߓߊߟߊ߲߫ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߞߐ.

n.prop. TOP.

bàlankɔ̀nbɛ. ߓߊ߲߬ߘߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ߲, ߓߊ߬ߟߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ, ߓߊ߬ߟߊߞߐ߲߬ߓߍ߲. Variantes : bàndankɔ̀nbɛn; bàlakɔ̀nbɛn.

n. insect; insecte Odontopus sexpunctatus; насеко́мое.

bálansàma. ߓߊߟߊߛߊ߬ߡߊ, ߓߊߟߊ߲ߛߊ߬ߡߊ. Variante : bálasàma.

n. heron; héron; ца́пля.

bàlanse. ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߛߋ.

n. balance, scales; balance; ча́шечные весы́. Syn : jà, mànta, sìkali, jǎa; màntá (m), màtɛ́gɛ (b).

bàlan. ߓߊ߬ߟߊ߲.

n. dam, weir; barrage; плоти́на, запру́да. Syn : bárasi, bábilin, bálan2, bárasi.


Jɛkabaara n°20, 1987

bàlan. ߓߊ߬ߟߊ߲.

v. bar; barrer; перегора́живать. Syn : bìli, kànkan, bálan2, bìlí (m), báari 3 (b).

Bàlán. ߓߊ߬ߟߊ߲߫.

n.prop. TOP.

bálan. ߓߊߟߊ߲߫.

v. stick, get stuck, jam, get stuck, be late, be overdue, be forced to be late, do late, delay smb., force to be late, cling, hitch, hook on, hitch, hook oneself, grip unwilling to give, persist, cling, try stubbornly to get sth., fail to wait, lock, build/ construct, lock in, bar with a dam; se coincer; застрева́ть, завяза́ть, защемля́ть, застрева́ть, опаздыва́ть, заде́рживаться, быть вы́нужденным опозда́ть, де́лать с опозда́нием, заде́рживать к.-л., вынужда́ть опозда́ть, прицепи́ться, прицепля́ть, нацепля́ть, цепля́ться, хвата́ться, не жела́я отдава́ть, упо́рствовать, упря́мствовать, цепля́ться, упо́рно добива́ться, не дожда́ться, запира́ть, ста́вить, запира́ть кого-л., перегора́живать плоти́ной. Syn : kánkan1, ɲáran 1 (m), lá~, lámìnɛ́ (b, mìná), bàdí1, bàlán1, bìlí (m), báari 3 (b).

bálan. ߓߊߟߊ߲߫.

n. obstacle, hindrance, dam, weir, bolt, doorbolt, bar; obstacle; прегра́да, поме́ха, препя́тствие, запру́да, плоти́на, да́мба, дверно́й засо́в, задви́жка. Syn : bàliko, tàna, bábilin, bàlán1, bárasi.

bàlaɲaaman. dysentry; dysenterie; дизентери́я; ߓߟߊ߬ߢߡߊ, ߓߟߊ߬ߢߊ߯ߡߊ߲. Variante : bàlaɲama Syn : tɔ̀gɔtɔgɔnín (b).

bàlaɲama. dysentry; dysenterie; дизентери́я; ߓߟߊ߬ߢߡߊ, ߓߟߊ߬ߢߊ߯ߡߊ߲. Variante : bàlaɲaaman Syn : tɔ̀gɔtɔgɔnín (b).

Bàlàɲùmàyá. ߓߟߊ߬ߢߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bálasàma. ߓߊߟߊߛߊ߬ߡߊ, ߓߊߟߊ߲ߛߊ߬ߡߊ. Variante : bálansàma.

n. heron; héron; ца́пля.

bálasen. ߓߟߊߛߋ߲.

n. tune performed on balaphone, rhythm; air de balafon; мело́дия, исполня́емая на балафо́не, ритм.

Bálátó. ߓߟߊߕߏ߫.

n.prop. TOP.

Bálàùtígbílítàkátúbá. ߓߊߟߊ߬ߎ߬ߕߜߌߟߌߕߊ߬ߞߊߕߎߓߊ߫.

n.prop. TOP.

bàlau. ߓߟߊ߬ߥߎ, ߓߟߊ߬ߎ. Variante : bàlawu.

n. calamity, large-scale catastrophe, disaster, accident, discord, violent quarrel, scuffle, riot, disorder, war, war calamities, armed conflict, famine, brawler; sinistre, catastrophe; бе́дствие, катастро́фа, несча́стье, напа́сть, несча́стный слу́чай, раздо́ры, бу́рная ссо́ра, дра́ка, потасо́вка, погро́м, беспоря́дки, война́, бе́дствия войны́, вооружённый конфли́кт, го́лод, буя́н, зади́ра. Syn : kàsara, màsibá, màsíba, màsíba.

bálau. ߓߟߊߎ߫.

adv. fortement s'enflammer; полыхнуть. Syn : bíliu tá` báda mɛ́nɛ bálau il a eu une forte flambée.

bàlawumɔɔ. ߓߟߊ߬ߥߎ߬ߡߐ߮.

n. rowdy, brawler; bagarreur; скандали́ст. Syn : sètana.

bàlawutɔ. ߓߟߊ߬ߎ߬ߕߐ.

n. participant of a brawl; participant d'une bagarre; уча́стник сканда́ла.

bàlawutɔ. ߓߟߊ߬ߎ߬ߕߐ.

adj. wrathful, angry; furieux; оскорблённый, гне́вный.

bàlawu. ߓߟߊ߬ߥߎ, ߓߟߊ߬ߎ. Variante : bàlau.

n. calamity, large-scale catastrophe, disaster, accident, discord, violent quarrel, scuffle, riot, disorder, war, war calamities, armed conflict, famine, brawler; sinistre, catastrophe; бе́дствие, катастро́фа, несча́стье, напа́сть, несча́стный слу́чай, раздо́ры, бу́рная ссо́ра, дра́ка, потасо́вка, погро́м, беспоря́дки, война́, бе́дствия войны́, вооружённый конфли́кт, го́лод, буя́н, зади́ра. Syn : kàsara, màsibá, màsíba, màsíba.

Bàlàyá. ߓߟߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Bǎlà. ߓߊ߭ߟߊ߬.

n.prop. TOP.

bàla. ߓߟߊ߬.

n. hunger; faim; он го́лоден. Syn : kɔ́nkɔ.

bàla. ߓߊ߬ߟߊ.

n. porcupine, North African crested porcupine, African brush-tailed porcupine, women's hair-pick; porc-épic; дикобра́з, дикобра́з, була́вка. Syn : bàlama, ~ma (m), ~nɛn (m).


(prix Renaudot, 2006)

photo Claudine Révola (l'Internaute)

bálá ` ‘xylophone’ — bàlá ` ‘porc-épic’
Classes tonales majeures 3.5

bála. ߓߟߊ.

n. balaphon; balafon; балафо́н.


bálá ` ‘xylophone’ — bàlá ` ‘porc-épic’
Classes tonales majeures 3.5

bála. ߓߟߊ.

n. reed, rush, cane; roseau; камы́ш, тростни́к. Syn : gbàla, ɲàa.

bàla-wulen. ߓߟߊ߬-ߥߎߟߋ߲.

n. variety of rice; espèce de riz tardif; сорт ри́са.

Báldúu. ߓߊߟߑߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Báléá. ߓߊߟߋߊ߫.

n.prop. TOP.

bàlenbo. ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߓߏ.

n. tree; arbre Crossopteryx febrifuga; ко́зья хи́на, де́рево. Syn : bɛ̀lɛlankása (b).

bàlenko. ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߞߏ.

n. plant; plante espèce; расте́ние. Syn : àlikuranafida, bàbofida, bàbolen, bàlanbàlan, bánkàra, gbànin, bàbofída (m).

bálen. ߓߊߟߋ߲.

n. rivulet, confluent, tributary, confluent, south, east; rivière; ре́чка, речу́шка, прито́к, юг, восто́к. Syn : bábolon, bólonfada; bábila (m).

Bàlèyá. ߓߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bálɛ. ߓߊߟߍ.

n. river valley; vallée de rivière; речна́я доли́на.

bàliko. ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ.

n. hindrance, obstacle; obstacle; поме́ха, препя́тствие. Syn : bálan, tàna.

bàlikɔdɔ. ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߘߐ.

adj. invincible; invincible; непобеди́мый.

bálikukaran. ߓߊߟߌߞߎߞߊߙߊ߲.

n. literacy.program; alphabétisation; ликвидация.неграмотности. Syn : sɛ́bɛsunya.

bálikuya. ߓߊߟߌߞߎߦߊ߫.

v. attendre la puberté; достичь.половой.зрелости.

báliku. ߓߊߟߌߞߎ.

n. adult; adulte; взрослый.человек. Syn : múkàlafe, mɔ̀ɔba.

bàlimako. ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߞߏ.

n. something that can make everybody fail, something that can overpower everybody; affaire insurmontable; то, с чем никто́ не смог спра́виться, то, что всем оказа́лось не по си́лам.

bàlima. ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ.

adj. disobedient; désobéissant; непослушный.

bálima. ߓߊߟߌߡߊ߫, ߓߊߙߌߡߊ߫. Variante : bárima.

v. glorify, celebrate, sing laudatory songs in smb.'s honour, flatter, wheedle; flatter; восхваля́ть, воспева́ть, петь хвале́бные пе́сни в чью-л. честь, льстить кому-л., подли́зываться к. Syn : lá~ (b), mábalima, tólomatɛ̀ɛ, lá~ (b), mà~ (m).

bálinɛn. ߓߊߟߌߣߍ߲.

ptcp. double; double; двойной.

bálisàba. ߓߊߟߌߛߊ߬ߓߊ.

adj. threefold; triple; тройной.

bàli. ߓߊ߬ߟߌ߬.

v. come across an obstacle, find oneself before a hindrance, hinder smb., hamper, prevent, avert, be unable, fail, hinder in sth., feel confused, feel perplexed, feel embarrassed, confuse, perplex, embarrass, prohibit sth., forbid sth., forbid smb, protect sth., preserve, disregard sth., ignore sth., escape; empêcher, échouer en éducation; ната́лкиваться на прегра́ду, ока́зываться пе́ред препя́тствием, препя́тствовать, противоде́йствовать кому/чему-л., предотвраща́ть, не смо́чь, не суме́ть, терпе́ть неуда́чу, меша́ть в ч.-л., растеря́ться, прийти́ в замеша́тельство, смути́ться, приводи́ть в расте́рянность, приводи́ть в замеша́тельство, смуща́ть, запреща́ть ч.-л., запреща́ть кому-л., огражда́ть ч.-л., предохраня́ть, игнори́ровать ч.-л., не обраща́ть внима́ния на, ускольза́ть. Syn : bàlanbalan, dɔ́sà, dɛ́sɛ, kànkan, kàɲa, sà, kóori2, bálan 2 (b).

bàli. ߓߊ߬ߟߌ߬.

n. inability, failure, embarrassment, perplexity; échec; неспосо́бность, неуда́ча, замеша́тельство, смуще́ние. Syn : círon.

bàli. ߓߊ߬ߣߌ߬, ߓߊ߬ߟߌ߬. Variante : bàni.

pm. if not; sinon; е́сли не. Syn : bìlén 1 (b).

báli. ߓߊߟߌ߫.

v. double, lay, insert; doubler; удва́ивать, накла́дывать, вкла́дывать.

báli. ߓߊߟߌ߫.

n. double, lining, -fold; double, doublure; дубль, подкла́дка, -кра́тный. Syn : lábɔńna.

báli. ߓߊߟߌ.

n. ball, dance; ball; бал, танцева́льный ве́чер.

Báľjíýá`. ߓߊߟ߭ߖߌߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Bálnád߯ú`. ߓߊߟ߲ߊߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

balo. ߓߊߟߏ.

n. tree; arbre Myrianthus serratus; де́рево. Syn : takala (m).

bálobali. ߓߊߟߏߓߊߟߌ.

ptcp. inanimate; inanimé; неодушевлённый.

báloba. ߓߊߟߏߓߊ.

n. breadwinner mother; nourrice; мать-корми́лица, воспита́тельница, корми́лица.

báloda. ߓߊߟߏߘߊ.

n. source of livelihood; moyen d'existence; исто́чник средств к существова́нию.

bálofa. ߓߊߟߏߝߊ.

n. breadwinner father, person who brings smb. up; père soutien de famille; оте́ц-корми́лец, воспита́тель, корми́лец.

bálofen. ߓߊߟߏߝߋ߲.

n. food, nutritive element; nourriture; пи́ща, провиа́нт, пита́тельное вещество́. Syn : báloyilima, bálo, dáwunninfen, sùman.

bálokun. ߓߊߟߏߞߎ߲.

n. raison d'être; raison d'être; смысл существова́ния.

bálolan. ߓߊߟߏߟߊ߲.

n. vitamin; vitamine; витами́н. Syn : báloren.

bálonɛn. ߓߊߟߏߣߍ߲.

ptcp. alive, fattened; vivant; живо́й, отко́рмленный.

bàlontanna. ߓߊ߬ߟߏ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ.

n. footballer, soccer player; footballeur; футболи́ст.

bàlontan. ߓߊ߬ߟߏ߲߬ߕߊ߲.

n. football, soccer; football; футбо́л. Syn : tòla.

bálon. ߓߊߟߏ߲.

n. roll of textile, piece of cloth; rouleau d'étoffe; руло́н мате́рии, тка́нь куско́м.

báloɲa. ߓߊߟߏߢߊ.

n. diet, ration, life conditions, way of life; diète, régime; режи́м пита́ния, рацио́н, усло́вия жи́зни, о́браз жи́зни.

báloren. ߓߊߟߏߙߋ߲.

n. vitamin; vitamine; витамин. Syn : bálolan.

bálota. ߓߊߟߏߕߊ.

ptcp. animate, alive; animé; одушевлённый, принадлежа́щий к ми́ру живо́го.

báloyilima. ߓߊߟߏߦߟߌߡߊ.

n. food, meal, staple food; nourriture, alimentation; пи́ща, пропита́ние, основна́я пи́ща. Syn : bálofen, bálo, dáwunninfen, sùman, dáyilima, bɔ́ńdɔ, lábɔndɔ, bálo, dàhirimɛ́, sùmán.

bálo. ߓߊߟߏ.

n. food, life; aliment, nourriture, vie; пища, жизнь. Syn : sùman, bálofen, báloyilima, dáwunninfen, dúɲadɔtɛɛ, sì, ɲánamaya.

bálo. ߓߊߟߏ߫.

v. feed, live, feed, nourish, fatten, live, be alive, exist, give smb. opportunity to exist, provide with conditions necessary for existence; se nourrir; пита́ться, корми́ться, жить, существова́ть, корми́ть, вска́рмливать, пита́ть, отка́рмливать, жить, существова́ть, дава́ть возмо́жность жить, создава́ть усло́вия для существова́ния. Syn : lá~, lá~.

Bámálásúàsógbú. ߓߡߊߟߊߛߎ߫ߊ߬ߛߏߜߎ߫.

n.prop. TOP.

bámansènma. ߓߊߡߊ߲ߛߋ߲߬ߡߊ.

n. cola which is brought early (?); cola importé précocement; ко́ла, кото́рое ра́но приво́зят (?)

báman. ߓߊߡߊ߲.

n. brett, turbot, bream, big fish; turbot; калка́н, лещ, кру́пная ры́ба.

bámasìi. ߓߡߊߛߌ߰.

v. calm down; se calmer; уса́живаться споко́йно, успока́иваться. Syn : básìi, sábari, sɛ̀lɛnbɛ.

bamasobo. ߓߡߊߛߓߏ.

n. herbaceous plant; herbe Panicum repens; про́со ползу́чее.

báma. ߓߡߊ.

adj. one who has a mother; qui a sa mère; тот, у кого́ есть мать.

bàmoso. ߓߊ߬ߡߎߛߏ, ߓߊ߬ߡߛߏ. Variante : bàmuso.

n. she-goat; chèvre; коза́.

bámɔn. ߓߊߡߐ߲.

n. river fishing; pêche en fleuve; ло́вля ры́бы в {большо́й} реке́. Syn : jɔ̀balandá (b).

bàmɔɔ. ߓߊ߬ߡߐ߮.

n. fastidious person, capricious person; personne capricieuse; привере́да, капри́зный челове́к.

bámɔɔ. ߓߊߡߐ߮.

n. fisherman, sailor, mariner; pêcheur; рыболо́в, моря́к, матро́с. Syn : dúlenbilala.

bàmuso. ߓߊ߬ߡߎߛߏ, ߓߊ߬ߡߛߏ. Variante : bàmoso.

n. she-goat; chèvre; коза́.

bámuu. ߓߊߡߎ߮.

n. loose baggy trousers; chalvars; шарова́ры. Syn : kòsabalen, kùrusiba, múuba, múguba; ~ba, kòsabalén, kùrusibá (kùlusí) (m).

bànaba. ߓߣߊ߬ߓߊ.

n. leprosy; lèpre; прока́за, ле́пра. Syn : bàyi, jànkaroba, kúna, kúna; jànkarobá (m, jànkáro).

bánakɔla. ߓߊ߲ߘߊߞߐߟߊ, ߓߣߊߞߐߟߊ. Variante : bándakɔla.

n. outer world, defecation, stool; espace extérieur; вне́шний мир, вне́шнее простра́нство, испражне́ние, больша́я нужда́. Syn : bánakɔtaa (bándakɔtaa), bínnataa (b), dákɔmataa (m).

bànamini. ߓߣߊ߬ߡߣߌ.

v. interlace, interknit, pile crisscross, put sth. across, lock with sth., bar with sth., intervene, meddle, hinder, bar smb.'s way, hang sth. over one's shoulder, bend, bow, double-talk, use double-talk; entrelacer; переплета́ть, вплета́ть, скре́щивать, скла́дывать крест-на́крест, класть ч.-л. поперёк, запира́ть чем-л., перекрыва́ть путь чем-л., вме́шиваться, меша́ть, перегора́живать кому-л. доро́гу, перекрыва́ть доро́гу, ве́шать за́ спину, наклоня́ть, говори́ть обиняка́ми, говори́ть двусмы́сленно. Syn : bàratú, bìnimána (b), kànkán 1 (m), dɔ́kánkan (m, kánkan 1), bàratú (b), bídin1.

bànamin. ߓߣߊ߬ߡߌ߲.

v. insert sth. across; insérer à travers; вставля́ть поперёк.

Bànànfárá. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߝߙߊ߫.

n.prop. TOP.

Bànànkélén. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

n.prop. TOP.

Bànànkɔ̀rɔ̀nín. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߙߐ߬ߣߌ߲߫.

n.prop. TOP.

bánankɔtaa. ߓߊ߲ߘߊߞߐߕߊ߮, ߓߊߣߊ߲ߞߐߕߊ߮. Variante : bándakɔtaa.

n. faeces, excrement, defecation; excrément; кал, экскреме́нты, больша́я нужда, испражне́ние. Syn : bò, dákɔmataa, dákɔtaa, jìnkɔmataa, sílafɛtaa, bǒ, dákɔmataa; dákɔtaa, jìnkɔmatáa, kɔ́fɛtaa, kɔ́mataa, sílafɛtaa (m), baÉnga, ™aØmannataÉa (b), bínnataa (b), dákɔmataa (m).

Bànànkɔ́. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

bànankufadalama. ߓߊ߬ߣ߬ߊ߲ߞߎ߬ߝߘߊ߬ߟߡߊ.

n. pink; rose; ро́зовый.

Bànànkúrú. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߙߎ߫.

n.prop. TOP.

bànanku. ߓߊ߬ߣ߬ߊ߲ߞߎ, ߡߣߊ߬ߞߎ, ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ, ߓߊ߲߬ߣߞߎ. Variantes : mànaku; mànanku; bànnuku.

n. cassava, manioc; manioc; манио́к, манио́ка, касса́ва. Syn : bàntara, bàntára (m), bàndúgu (b).

Bànànnɛ́nkɔ́dɔ́. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲ߞߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Bànàntónbón. ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߕߏ߲ߓߏ߲߫.

n.prop. TOP.

bànan. ߓߊ߲߬ߘߊ߲, ߓߊ߬ߣߊ߲. Variante : bàndan.

n. ceiba, cotton tree, cottonwood tree, silk-cotton tree, white silk-cotton tree, white-flowered silk-cotton tree, kapok tree, God tree; fromager; се́йба, ба́вольник, хлопча́тое де́рево, капо́ковое де́рево.

bánan. ߓߊߣߊ߲.

adj. self-sown; semé spontanement; самосейный.

bànaya. ߓߣߊ߬ߦߊ.

n. prosperity, well-being, luckiness; prospérité; процвета́ние, зажи́точность, благосостоя́ние, уда́чливость. Syn : dáha.

bànaya. ߓߣߊ߬ߦߊ.

v. become rich and prosperous; prospérer, s'enrichir; разбогате́ть, стать процвета́ющим и уда́чливым челове́ком.

bàna. ߓߊ߬ߣߊ.

n. illness, sickness, disease; maladie; боле́знь. Syn : jànkaro, sìdaya, ɲàman, jànkáro, sìdayá (m).

bàna. ߓߊ߬ߣߊ.

v. become sickly; devenir maladif; станови́ться боле́зненным.

bàna. n. rich.person; personne riche; богатый.человек.

bána. ߓߊ߲ߘߊ, ߓߣߊ. Variante : bánda.

n. village limit, surroundings of the village, world, sky, atmospheric situation, climate; limite de village, climat; грани́ца дере́вни, окре́стности дере́вни, бе́лый све́т, мир, не́бо, состоя́ние атмосфе́ры, пого́да, кли́мат. Syn : jǐn` kɔ́ mà, dá` kɔ́ mà, bùrún` dɔ́ (m), búrun` dɔ́, dá` kɔ́` mǎ, jǐn` kɔ́` mà, wàɲán` dɔ́ (m), bín` ná (bC), sán1, bándakolo (m), bándakolo (m).

bánbaatɔ. ߓߊ߲ߓߊ߮, ߓߊ߲ߓߊ߯ߕߐ. Variante : bánbaa.

n. defunct, deceased, agonizing, a deceased who has left no descendants; défunt; поко́йный, поко́йник, умира́ющий, уме́рший, не оста́вивший пото́мства. Syn : àrijanamɔɔ, sàbaa, sàyafure, sù, táabaatɔ, àlijɛnɛmɔ́gɔ (àlijɛ́nɛ), sàyafúre (m).

bànbaa. ߓߊ߲߬ߓߊ߮.

n. heathen, pagan, unbeliever, magic means; païen; язы́чник, неве́рный, гяу́р, маги́ческое сре́дство. Syn : Álantan, káfiri, sóma, sùnunke, káafiri; bámànán, bólitigi (b, bóli), álantan (m, A€la).

bánbaa. ߓߊ߲ߓߊ߮, ߓߊ߲ߓߊ߯ߕߐ. Variante : bánbaatɔ.

n. defunct, deceased, agonizing, a deceased who has left no descendants; défunt; поко́йный, поко́йник, умира́ющий, уме́рший, не оста́вивший пото́мства. Syn : àrijanamɔɔ, sàbaa, sàyafure, sù, táabaatɔ, àlijɛnɛmɔ́gɔ (àlijɛ́nɛ), sàyafúre (m).

bànbabolayɛlɛ. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߓߏ߬ߟߊߦߟߍ.

n. task hard to fulfil; tâche difficile; трудновыполни́мая зада́ча.

bànbada. ߓ߬ߊ߲ߓߊ߬ߘߊ.

n. "crocodile snout" cap, inverted commas, quotation marks; bonnet traditionnel; ша́пка "крокоди́лья пасть", кавы́чки. Syn : ńtúlotɛ́ńfàkánná (b).

Bànbàfúwásíréyá. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߝߎߥߊ߫ߛߌߙߋߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bànbalama. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߟߡߊ, ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߡߊ. Variante : bànbama.

adj. made of crocodile skin; de peaux de crocodile; изгото́вленный из крокоди́ловой ко́жи.

Bànbàlàyá. ߓߊ߲߬ߓߟߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Bànbàlá. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

bánbaliya. ߓߊ߲ߓߊߟߌߦߊ.

n. endlessness, infinity, immortality; infini; бесконе́чность, несме́тность, бессме́ртие.

bànbama. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߟߡߊ, ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߡߊ. Variante : bànbalama.

adj. made of crocodile skin; de peaux de crocodile; изгото́вленный из крокоди́ловой ко́жи.

bánbannɛn. ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߌ߲, ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲. Variante : bánbannin.

ptcp. well established, on a firm stand, firm, stout, healthy; bien établi; хорошо́ устро́ившийся, заня́вший про́чные пози́ции, про́чный, кре́пкий, здоро́вый.

bánbannin. ߓߊ߲ߓߊ߲ߠߌ߲.

n. stability, radicalization; stabilité, radicalisation; стабильность, радикализация.

bánbannin. ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߌ߲, ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲. Variante : bánbannɛn.

ptcp. well established, on a firm stand, firm, stout, healthy; bien établi; хорошо́ устро́ившийся, заня́вший про́чные пози́ции, про́чный, кре́пкий, здоро́вый.

Bánbányánfú. ߓߊ߲ߓߊ߲߫ߦߊ߲ߝߎ߫.

n.prop. TOP.

bánban. ߓߊ߲ߓߊ߲߫.

v. stretch out tightly, fix tightly, hammer in, establish oneself firmly, strengthen, set sth., lean sth., lean, take pains, be zealous, support, give assistance, get off cheap, extricate oneself; tendre, enraciner; натя́гивать, ту́го нама́тывать, про́чно ста́вить, устана́вливать, прикрепля́ть, укрепля́ть, вбива́ть, про́чно вста́ть, укрепля́ть, де́лать про́чным, упира́ться чем-л., нада́вливать чем-л., опира́ться, упира́ться, усе́рдствовать, о́чень стара́ться, подде́рживать, ока́зывать по́мощь кому-л., легко́ отде́латься, вы́путаться. Syn : jíjǎ, sínsin, sínsin, jíjǎ; dɔ́jǎ (m, jǎ 1).

bánban. ߓߊ߲ߓߊ߲.

n. zeal, effort, exertion, support, prop, solidity, assistance; effort; усе́рдие, стара́ние, уси́лие, подпо́рка, про́чность, по́мощь. Syn : dɔ̀ja.

Bánbárándúubànànkɔ́rɔ́. ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ߘߎ߯ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߙߐ߫.

n.prop. TOP.

bánbàran. ߓߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲.

n. non-Muslim, heathen, pagan, magician, Bamana, Bambara, Bamana, Bambara, man of his word; Bambara; не́мусульма́нин, язы́чник, пога́ный, маг, бамана́, бамбара́, бамана́, бамбара́, челове́к сло́ва. Syn : káafiri; bólitigi (b, bóli), álantan (A€la), bànbáa (m, bǎn 1), bólitigi (bóli).

bánbara. ߓߊ߲ߓߙߊ.

n. hat; chapeau; шля́па. Syn : bànfula, fúula, kóbon.

Bànbàyá. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bànba. ߓߊ߲߬ߓߊ.

n. crocodile, long-snouted crocodile, African slender-snouted crocodile, Nile crocodile, Nilotic crocodile, defaulter, embezzler, bloodsucker, sort of yam; crocodile; крокоди́л, африка́нский узкомо́рдый крокоди́л, ни́льский крокоди́л, растра́тчик, неплате́льщик, люби́тель не возвраща́ть долги́, живогло́т, хапу́га, сорт я́мса. Syn : bása 1; jírɔbasa, màrí (b), ɲínkurun, sàsilá (b).

bànba. Variante : bànbu. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߎ߬.

v. carry on one's back; porter sur le dos; носи́ть на спине́.

bànba. Variante : bànbu. ߓߊ߲߬ߓߊ ߸ ߓߊ߲߬ߓߎ.

n. Syn : ~nan, ~nanfini. load on the back; charge sur le dos; но́ша на спине́.

bànbekun. ߓߊ߲߬ߓߋ߬ߞߎ߲.

n. sternum, breastbone; sternum; груди́на, грудна́я кость. Syn : sísikolo, sísikun, sísikolo (m, dísikolo).

Bànbésù. ߓߊ߲߬ߓߋߛߎ߬.

n.prop. TOP.

bànbe. ߓ߬ߊ߲ߓߋ.

n. earthen estrade, dais, embankment, staging, platform, rostrum, high threshold PQ, earthen bed, foundation, basement, threshing floor, straw shed put on two forked piles to protect a grave from the sun; estrade, tribune, banquette en banco; гли́няное возвыше́ние, помо́ст, на́сыпь, подмо́стки, трибу́на, высо́кий поро́г PQ, земляна́я лежа́нка, фунда́мент, гу1мно́, ток, соло́менный наве́с на двух столба́х-разви́лках, укрыва́ющий моги́лу от со́лнца. Syn : bélen, gbélenda, gbélen, bílin (m), gwèndé.

bánbe. ߓߊ߲ߓߋ߫.

v. trot, jog, trot a horse; trotter; пусти́ть ры́сью, е́хать ры́сью на, скака́ть на ло́шади ры́сью. Syn : lá~ (m).

bánbe. ߓߊ߲ߓߋ.

n. trot, jog; trot; рысь, трусца́.

bànbu. Variante : bànba. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߎ߬.

v. carry on one's back; porter sur le dos; носи́ть на спине́.

bànbu. Variante : bànba. ߓߊ߲߬ߓߊ ߸ ߓߊ߲߬ߓߎ.

n. Syn : ~nan, ~nanfini. load on the back; charge sur le dos; но́ша на спине́.

bándabàli. ߓߊ߲ߘߊߓߊ߬ߟߌ.

n. evening of the thirtieth day of a lunar month; soir du dernier jour de mois lunaire; ве́чер после́днего дня лу́нного ме́сяца.

bándajiya. ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ.

n. temperature; temperature; температу́ра.

bándaka. ߓߊ߲ߘߞߊ.

n. dawn, daybreak; aube, aurore; рассве́т, заря́. Syn : dùsa, fájiri, jénberɛn, súbaa, fájiri, súbaa, súbaada.

bándakololama. ߓߊ߲ߘߊߞߟߏߟߡߊ.

adj. light blue, azure; bleu clair; голубо́й. Syn : bùle, bùlemá, bùlelamá (bùlé); bágama, bágalama (bága 1), sánkololama (m, saÉnkolo).

bándakolo. ߓߊ߲ߘߊߞߟߏ.

n. sky, atmosphere, weather, climate; ciel, atmosphère; не́бо, атмосфе́ра, пого́да, кли́мат. Syn : kàba, sánkolo, sán, álakolo, sánkolo, sán1, bánda (m), bánda (m).

bándakɔla. ߓߊ߲ߘߊߞߐߟߊ, ߓߣߊߞߐߟߊ. Variante : bánakɔla.

n. outer world, defecation, stool; espace extérieur; вне́шний мир, вне́шнее простра́нство, испражне́ние, больша́я нужда́. Syn : bánakɔtaa (bándakɔtaa), bínnataa (b), dákɔmataa (m).

bándakɔmɔɔ. ߓߊ߲ߘߊߞߐߡߐ߮.

n. stranger, alien, outsider; étranger; чужа́к. Syn : lóndan, sìi-ń-fɛ̀, túnkaranke.

bándakɔtaayɔrɔ. ߓߊ߲ߘߊߞߐߕߊ߯ߦߙߐ.

n. lavatory, W.C., bathroom; latrines; убо́рная, туале́т. Syn : bòkɛyɔ́rɔ (mKt, bòkɛ́).

bándakɔtaa. ߓߊ߲ߘߊߞߐߕߊ߮, ߓߊߣߊ߲ߞߐߕߊ߮. Variante : bánankɔtaa.

n. faeces, excrement, defecation; excrément; кал, экскреме́нты, больша́я нужда, испражне́ние. Syn : bò, dákɔmataa, dákɔtaa, jìnkɔmataa, sílafɛtaa, bǒ, dákɔmataa; dákɔtaa, jìnkɔmatáa, kɔ́fɛtaa, kɔ́mataa, sílafɛtaa (m), baÉnga, ™aØmannataÉa (b), bínnataa (b), dákɔmataa (m).

bàndanbila. ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߓߌߟߊ.

n. gift brought by a student to his teacher; offrande par l'élève; подноше́ние ученика́ учи́телю.

bàndankɔ̀nbɛn. ߓߊ߲߬ߘߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ߲, ߓߊ߬ߟߊ߲ߞߐ߲߬ߓߍ, ߓߊ߬ߟߊߞߐ߲߬ߓߍ߲. Variantes : bàlankɔ̀nbɛ; bàlakɔ̀nbɛn.

n. insect; insecte Odontopus sexpunctatus; насеко́мое.

Bàndànkɔ́rɔ́. ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߙߐ߫.

n.prop. TOP.

bàndanmida. ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߌߘߊ.

n. student's stipend, student's grant; bourse; стипе́ндия.

bàndan. ߓߊ߲߬ߘߊ߲, ߓߊ߬ߣߊ߲. Variante : bànan.

n. ceiba, cotton tree, cottonwood tree, silk-cotton tree, white silk-cotton tree, white-flowered silk-cotton tree, kapok tree, God tree; fromager; се́йба, ба́вольник, хлопча́тое де́рево, капо́ковое де́рево.

Bándátámá. ߓߊ߲ߘߕߊߡߊ߫.

n.prop. TOP.

bándayalan. ߓߊ߲ߘߦߊߟߊ߲.

n. air-conditioner; climatiseur; кондиционер.

bándaya. ߓߊ߲ߘߦߊ.

n. weather, atmospheric situation; état atmosphérique; пого́да, состоя́ние атмосфе́ры.

bándaya. ߓߊ߲ߘߦߊ߫.

v. air-condition; climatiser; кондициони́ровать.

bànda. ߓ߬ߊ߲ߘߊ.

v. she is near her time (about a pregnant woman); avancer; она́ уже́ на сно́сях.

bànda. ߓ߬ߊ߲ߘߊ.

n. pregnancy in an advanced stage; état avancé de grossesse; бере́менность в по́здней ста́дии.

bànda. ߓ߬ߊ߲ߘߊ.

v. become covered with clouds; se couvrir de nuages; затяну́ться облака́ми. Syn : bídibada.

bánda. ߓߊ߲ߘߊ, ߓߣߊ. Variante : bána.

n. village limit, surroundings of the village, world, sky, atmospheric situation, climate; limite de village, climat; грани́ца дере́вни, окре́стности дере́вни, бе́лый све́т, мир, не́бо, состоя́ние атмосфе́ры, пого́да, кли́мат. Syn : jǐn` kɔ́ mà, dá` kɔ́ mà, bùrún` dɔ́ (m), búrun` dɔ́, dá` kɔ́` mǎ, jǐn` kɔ́` mà, wàɲán` dɔ́ (m), bín` ná (bC), sán1, bándakolo (m), bándakolo (m).

bándiya. ߓߊ߲ߘߌߦߊ.

n. banditry, ruffianism; banditisme; бандити́зм, разбо́й, хулига́нство. Syn : tèereya.

bándi. ߓߊ߲ߘߌ.

n. bandit, ruffian, loafer; bandit; банди́т, разбо́йник, хулига́н, безде́льник. Syn : gbánan, sílakanbela.

bándi. ߓߊ߲ߘߌ.

n. recording tape; bande magnétique; магнитофо́нная ле́нта.

bàndon. ߓߊ߲߬ߘߏ, ߓߊ߬ߣߏ. Variantes : bàno; bàndo.

n. monkey; singe noir; обезья́на. Syn : bàndowada.

bàndowada. ߓߊ߲߬ߘߏ߬ߥߘߊ.

n. black monkey; singe noir; чёрная обезья́на. Syn : bàndo.

bàndo. ߓߊ߲߬ߘߏ, ߓߊ߬ߣߏ. Variantes : bàno; bàndon.

n. monkey; singe noir; обезья́на. Syn : bàndowada.

bándo. ߓߊ߲ߘߏ.

n. secret association of griot dancers, folk dance; société secrete de danseurs griots; та́йное о́бщество танцо́ров-грио́тов, фолькло́рный та́нец.

bànɛngbɛrɛ. ߓߊ߬ߣߍ߲߬ߜߙߍ.

n. tropic of Capricorn; tropique du Capricirne; тро́пик Козеро́га, ю́жный тро́пик.

Bànfárá`. ߓߊ߲߬ߝߙߊ.

n.prop. TOP.

bánfen. ߓߊ߲ߝߋ߲.

n. perishable, anything fleeting, world; chose périssable; бре́нное, не́что недолгове́чное, мир, свет.

bánfɛlɛlɛ. ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ.

n. foundation; fondement, base; основа, основание. Syn : jù.

Bánfɛ́lɛ́. ߓߊ߲ߝߟߍ߫.

n.prop. TOP.

bànfula. ߓߊ߲߬ߝߎߟߊ, ߓߊ߲߬ߝߎ߯ߟߊ. Variante : bànfuula.

n. cap, crown; chapeau; ша́пка, коро́на. Syn : bánbara, fúula, kóbon, fúgula.

bànfuula. ߓߊ߲߬ߝߎߟߊ, ߓߊ߲߬ߝߎ߯ߟߊ. Variante : bànfula.

n. cap, crown; chapeau; ша́пка, коро́на. Syn : bánbara, fúula, kóbon, fúgula.

Bángúyá. ߓߊ߲ߜ߭ߎߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Bànhɔ̀rɛ̀yá. ߓߊ߲߬ߤߐ߬ߙߍ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bànidɔ̀ku. ߓߊ߬ߣߌߘߐ߬ߞߎ.

n. goose; oie; гусь.

Bàníɛ́. ߓߊ߬ߣߌߍ߫.

n.prop. TOP.

Bánínkélén. ߓߊߣߌ߲ߞߋߟߋ߲߫.

n.prop. TOP.

bàni. ߓߊ߬ߣߌ߬, ߓߊ߬ߟߌ߬. Variante : bàli.

pm. if not; sinon; е́сли не. Syn : bìlén 1 (b).

bánì. ߓߊߣߌ߬.

conj. because; parce que; потому.что. Syn : banko, bári, báwò, kàtúun.

bánì. ߓߊߙߌ, ߓߍߙߌ, ߓߊߣߌ߬. Variantes : bɛ́ri; bári; bàan.

conj. because, as soon as, as far as, since, so, thus; parce que; потому́ что, поско́льку, та́к как, таки́м о́бразом, ита́к. Syn : banko, bánì, báwò, kàtúun, báwò, pàsikɛ́; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bànja. ߓߊ߲߬ߖߊ.

n. clinch, draw; corps à corps, partie nulle; клинч, ничья.

bànjɛdɛdɔ. ߓߊ߲߬ߖߘߍ߬ߘߐ, ߓߊ߲߬ߖߘߍ߬ߦߋ. Variante : bànjɛdɛye.

n. one who disregards oneself; qui se néglige; тот, кто не следи́т за собо́й.

bànjɛdɛye. ߓߊ߲߬ߖߘߍ߬ߘߐ, ߓߊ߲߬ߖߘߍ߬ߦߋ. Variante : bànjɛdɛdɔ.

n. one who disregards oneself; qui se néglige; тот, кто не следи́т за собо́й.

Bànjìjí. ߓߊ߲߬ߖߌ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

Bánjí. ߓߊ߲ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

bànjonin. ߓߊ߲߬ߖߏ߬ߣߌ.

n. {clearance} sale; solde; {рас}прода́жа.

bànjo. ߓߊ߲߬ߖߏ.

v. clear; solder, vendre au rabais; {рас}продава́ть по сни́женным це́нам.

bánkàra. ߓߊ߲ߞߊ߬ߙߊ.

n. elephant ear; plante espèce; расте́ние. Syn : àlikuranafida, bàbofida, bàbolen, bàlanbàlan, bàlenko, gbànin.

bánka. ߓߊ߲ߞߊ.

adj. thick, thickened, paste-like, dough-like, dry, too dry, without sauce; épais; густо́й, пастообра́зный, загусте́вший, сухо́й, пересо́хший, без со́уса. Syn : sìnbinín (sìnbí), bíɲɛ 1 (b), gbɛ́ 1 (m).

bánka. ߓߊ߲ߞߊ.

n. thick substance, shit, froth, foam; substance épaisse; густо́е вещество́, дерьмо́, говно́, пе́на у рта. Syn : bándakɔtaa, bǒ, dákɔmataa; dákɔtaa, jìnkɔmatáa, kɔ́fɛtaa, kɔ́mataa, siálafÿtaa (m), ™aØmannataÉa (b).

bánki. ߓߊ߲ߞߌ߫.

v. be born, come into the world, bear, bring into the world, bear, bring into the world, emerge, appear, form, arise, bring forth, generate, create, form, bring forth, create, engender, come to light, become revealed/ evident, manifest its relation, reveal, proclaim, publish, bring out, utter, pronounce; naître; рожда́ться, появля́ться на свет, рожда́ть, порожда́ть, производи́ть на свет, рожда́ть, порожда́ть, разроди́ться, образо́вываться, формирова́ться, появля́ться, скла́дываться, образо́вывать, создава́ть, формирова́ть, порожда́ть, порожда́ть, име́ть сле́дствием, учрежда́ть, обнару́живаться, станови́ться я́вным, очеви́дным, станови́ться несомне́нным, объявля́ть, открыва́ть, де́лать достоя́нием гла́сности, публикова́ть, издава́ть, изрека́ть, произноси́ть. Syn : kúnun, móyi, sɔ̀dɔn, wólo, wólo 1; kɛ́nɛkandá (b), móyi, sɔ̀dɔ́n (m), sìgí sěn` kǎn (b), lánkɛnɛma (m), fáransa (m), fɔ́ 1; dɔ́kǎ (kǎ 1), sàranú (m).

bánki. ߓߊ߲ߞߌ߫.

n. childbearing; accouchement; деторожде́ние, ро́ды.

banko. ߓߊ߲ߞߏ.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : bánì, bári, báwò, kàtúun, báwò, bári1, pàsikɛ́; bárisigi, báyidi, kàtúgu (b).

bankolon. ߓߊ߲ߞߏߟߏ߲.

n. uncircumcised, non-initiated; incirconci; необре́занный, не проше́дший инициа́цию. Syn : bása1, bìlakóro; básadunna, básatùrubílen, npógitigi (b, npógi), sámakòró (bFl), básakèrengbɛ́ (m), bìlá 2 (mF).

bànko. Variante : bànku. ߓߊ߲߬ߞߏ ߸ ߓߊ߲߬ߞߎ.

n. earth, soil, building clay, mud, country, land, continent; sol; земля́, по́чва, строи́тельная гли́на, страна́, земля́, контине́нт. Syn : bónkolo, dùukolo, dùgukólo; bɔ̀gɔkólo (b), bànkudɛ́ɛ (m), bɔ̀gɔ́.

Bànkɔ́kɔ̀nìndúuńdémá. ߓߊ߲߬ߞߐ߫ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߘߎ߯ߒߘߋߡߊ߫.

n.prop. TOP.

Bànkɔ̀yì, bǎnkɔ̀yì. ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߦߌ߬, ߓߊ߲߭ߞߐ߬ߦߌ߬.

n.prop. Bakoy (rivière); TOP.

Bànkɔ́. ߓߊ߲߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

́bǎnkɔ́. ߫ߓߊ߲߭ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

Bánkɔ́. ߓߊ߲ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

bànkuda. ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߘߊ.

n. loam pit; carrière à banco; глиняный карье́р. Syn : tòda.

bànkuden. ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߘߋ߲.

n. lump of clay mortar; motte de boue; ком строи́тельной гли́ны. Syn : bɔ̀ɔdén (m, bɔ̀gɔ́).

bànkudɛɛ. ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߘߍ߮.

n. earth, soil; terre ferme; твердь земна́я. Syn : gbére, dùgukólo; bɔ̀gɔkólo (b), bànkú (m).

bànkuran. ߓߊ߲߬ߞߎߙߊ߲.

n. a tune in the honour of a hero, dance performed by the hero to the tune ~; mélodie pour héros; моти́в в честь геро́я, та́нец, исполня́емый геро́ем под мело́дию ~.

bànku. Variante : bànko. ߓߊ߲߬ߞߏ ߸ ߓߊ߲߬ߞߎ.

n. earth, soil, building clay, mud, country, land, continent; sol; земля́, по́чва, строи́тельная гли́на, страна́, земля́, контине́нт. Syn : bónkolo, dùukolo, dùgukólo; bɔ̀gɔkólo (b), bànkudɛ́ɛ (m), bɔ̀gɔ́.

B̀áǹnákd́ɔ́`. ߓ߬ߊߣ߲߬ߊߞߘ߫ߐ.

n.prop. TOP.

B̀áǹnákŕɔ́kánábánná. ߓ߬ߊߣ߲߬ߊߞߙ߫ߐߞߣߊߓߊ߲ߠߊ߫.

n.prop. TOP.

B̀áǹnánnɛ́kd́ɔ́`. ߓ߬ߊߣ߲߬ߊߣ߲ߍߞߘ߫ߐ.

n.prop. TOP.

B̀áǹnáqɔ́`. ߓ߬ߊߣ߲߬ߊߞ߫ߐ.

n.prop. TOP.

Bánnáqɔ́`. ߓߊߣ߲ߊߞ߫ߐ.

n.prop. TOP.

bànńdɔ. ߓߊ߲߬ߒߘߐ.

n. rejection; refus; отка́з. Syn : bànni, bàn, dɔ́banni (m, bǎn 1).

bànni. ߓߊ߲߬ߠߌ.

n. refusal, negation; refus; отка́з, отрица́ние. Syn : bànńdɔ, bàn, bànsíla (m).

bànnuku. ߓߊ߬ߣ߬ߊ߲ߞߎ, ߡߣߊ߬ߞߎ, ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ, ߓߊ߲߬ߣߞߎ. Variantes : mànaku; mànanku; bànanku.

n. cassava, manioc; manioc; манио́к, манио́ка, касса́ва. Syn : bàntara, bàntára (m), bàndúgu (b).

Bánòrá. ߓߊߣߏ߬ߙߊ߫.

n.prop. TOP.

bàno. ߓߊ߲߬ߘߏ, ߓߊ߬ߣߏ. Variantes : bàndo; bàndon.

n. monkey; singe noir; обезья́на. Syn : bàndowada.

bànsan. ߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߓߊ߲߬ߛߊ߲߬. Variante : bàsan.

v. mix, get mixed up, intermingle, mix, mix up, become entangled, become confused, entangle, put into disorder, associate, fraternize, reach a deadlock, become complicated, become difficult to resolve, harass smb., exasperate, weary out of patience; mélanger, se mélanger; сме́шиваться, переме́шиваться, переме́шивать, сме́шивать, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тываться, перепу́тывать, приводи́ть в беспоря́док, обща́ться, водиться, заходи́ть в тупи́к, станови́ться трудноразреши́мым, доня́ть кого-л., довести́ до то́чки. Syn : bírinsa, féreke, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲádɔbàsan, ɲákɛ, féreke, ɲágami; kólin (m), féreke, ɲágami; ɲákɛ́ (m), bírisa (bírinsa), bílisaɲagami (b), ɲágami.

bánsan. ߓߊ߲ߛߊ߲, ߓߊ߲ߛߊ. Variante : bánsa.

n. bunch, bundle; botte de tiges; свя́зка, пучо́к.

bánsan. ߓߊ߲ߛߊ߲, ߓߊ߲ߛߊ. Variante : bánsa.

v. bunch sth., cluster, gather, gather, cluster; mettre en bottes; свя́зывать в пучо́к, собира́ть вме́сте, собира́ться гру́ппами, кучкова́ться.

bánsa. ߓߊ߲ߛߊ߲, ߓߊ߲ߛߊ. Variante : bánsan.

n. bunch, bundle; botte de tiges; свя́зка, пучо́к.

bánsa. ߓߊ߲ߛߊ߲, ߓߊ߲ߛߊ. Variante : bánsan.

v. bunch sth., cluster, gather, gather, cluster; mettre en bottes; свя́зывать в пучо́к, собира́ть вме́сте, собира́ться гру́ппами, кучкова́ться.

bànsila. ߓ߬ߊ߲ߛߌߟߊ.

n. rejection, negation, negative phrase; négation; отрица́ние, неприя́тие, отрица́ние, отрица́тельное предложе́ние. Syn : màsɔsɔli, bànní (m, bǎn 1).

Bántánk. ߓߊ߲ߕߊ߲ߞ.

n.prop. TOP.

bántan. ߓߊߒߕߊ߲.

adj. motherless; sans mère; не име́ющий ма́тери. Syn : wólobantan (b, wóloba).

bántan. ߓߊߒߕߊ߲.

n. skirt; jupe; ю́бка.

Bántáɲélé. ߓߊ߲ߕߊߢߟߋ߫.

n.prop. TOP.

bàntara. ߓߊ߲߬ߕߙߊ.

n. cassava, manioc; manioc; манио́к, манио́ка, касса́ва. Syn : bànanku.

Bántígɛ́l. ߓߊ߲ߕߌߜ߭ߍߟ.

n.prop. TOP.

bántin. ߓߊ߲ߕߌ, ߓߊ߲ߕߌ߲. Variante : bánti.

n. filter;filtre; фильтр. Syn : bɛ̀ndɛ, jɔ̀ɔrɛ, jɔ̀ɔrɛ́ (m).

Bántíɲɛ́l. ߓߊ߲ߕߌߢߍߟ.

n.prop. TOP.

Bántíyɛ́l. ߓߊ߲ߕߌߦߍߟ.

n.prop. TOP.

bánti. ߓߊ߲ߕߌ, ߓߊ߲ߕߌ߲. Variante : bántin.

n. filter;filtre; фильтр. Syn : bɛ̀ndɛ, jɔ̀ɔrɛ, jɔ̀ɔrɛ́ (m).

Bàntú. ߓߊ߲߬ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

bànworo. ߓߊ߲߬ߥߙߏ, ߓߊ߬ߥߙߏ. Variante : bàworo.

n. fruits of the dwarf wine palm; fruits de raphia nain; плоды́ ка́рликовой па́льмы ра́фия.

bàn. ߓߊ߲߭.

n. raphia.

bàn. ߓ߭ߊ߲.

n. refusal, veto, disobedience, obstinacy in rebellion, impenitence in evildoing, reaction; refus; отка́з, запре́т, ве́то, стропти́вость, непоко́рность, мяте́жный дух, закорене́лость в злодея́ниях, реа́кция. Syn : bànni, bànńdɔ.

bàn. ߓ߭ߊ߲.

n. stringed instrument; instrument à cordes; стру́нный инструме́нт.

bàn. v. refuse, abandon; refuser; отказываться, покидать, бросать.

bán. ߓߊ߲߫.

v. end, terminate, result (in -- mà), disappear, cease, die, exterminate, root out, excel, cure; finir, terminer, avoir pour résultat, disparaître, cesser, mourir, exterminer, exceller, guérir; заканчивать, заканчивать, иметь результатом, исчезать, прекращать, умирать, искоренять, блистать, вылечивать. Syn : lában, bólokà, kùndòn, túnun, bìla, dábìla, kɔ́n, sà, sílasà, fìsamannteya.

bán. ߓߊ߲.

n. end, termination, finishing, termination, end, end of existence, death; fin, terminaison; конец, завершение, оконча́ние, заверше́ние, коне́ц, прекраще́ние существова́ния, смерть. Syn : làban.

bán. ߓߊ߲߫.

adv. yet; encore; ещё. Syn : fɔ́lɔ.

bán. ߓߊ߲.

adj. last, final; dernier, final; после́дний, оконча́тельный. Syn : kɔ́san, lában, álikiyama, láhara; tìɲɛsó (b, tùɲá).

Bàɲán. ߓߊ߬ߢߊ߲߫.

n.prop. TOP.

Báɲɛ́. ߓߊߢߍ߫.

n.prop. TOP.

báɲina. ߓߊߢߌߣߊ.

n. guinea pig, cavy; cobaye; морска́я сви́нка. Syn : tùbabuɲina.

bàɲɔyɔ. ߓߊ߬ߢߦߐ.

n. wild eggplant, eggplant, aubergine, plant; aubergine sauvage; ди́кий баклажа́н, паслён седо́й, баклажа́н, расте́ние. Syn : bùsumoyen, bùsunwɔɲɛ.

báò. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwà; báwò; báà; bá; báyò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

Báɔ̀fɛ́ló. ߓߊߐ߬ߝߍߟߏ߫.

n.prop. TOP.

bár'. ߓߘߊ߫, ߓߘߴ, ߓߙߊ߫, ߓߙߴ. Variantes : bád; bára; báda.

pm. PRF.

bárabaatɔ. ߓߙߊߓߊ߯ߕߐ.

n. emaciated person; personne émaciée; истощённый челове́к, исхуда́вший челове́к.

bàrabara. ߓߙߊ߬ߓߙߊ߬.

v. boil;cuire à l'eau; отва́риваться, вари́ться в воде́, отва́ривать, вари́ть в воде́. Syn : béleke.

bárabara. ߓߙߊߓߙߊ.

n. key, lock; clé; ключ, замо́к. Syn : kónɲin, kónnɛgɛ (b), kónɲin (m).

bárabara. ߓߙߊߓߙߊ߫.

v. break away; échapper, fuir soudainement; срыва́ться с ме́ста и убега́ть. Syn : láto, tála.

bàraba. ߓߘߊ߬ߓߊ, ߓߙߊ߬ߓߊ. Variante : bàdaba.

n. umbilical hernia; hernie ombilicale; пупо́чная гры́жа. Syn : bàdakunba, bàrakúrun (bàdakúdun), bàrakurunbá (bàdakúdun), bàrafúnun, bàrakunfúnun, bàrakunkúru (b).

bárabɔ. ߓߙߊߓߏ.

n. military parade; défilé; вое́нный пара́д.

Bárád߯ú`. ߓߙߊߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

báradɔbɔ. ߓߙߊߘߓߐ.

n. confrontation; apparition publique, confrontation; противостояние. Syn : gbɛ́dɔɲɔɔnya.

báradɔyala. ߓߙߊߘߐߦߟߊ.

n. actor; acteur; актёр, арти́ст.

báradɔyata. ߓߙߊߘߐߦߕߊ.

n. play; pièce de théatre; драмати́ческое произведе́ние, пье́са.

báradɔya. ߓߙߊߘߐߦߊ.

n. theatre, theatrical performance; théâtre; теа́тр, театра́льное представле́ние. Syn : tìatíri (b).

bàrajila. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߟߊ.

n. Rewarding; Récompenseur; Вознагражда́ющий, Воздаю́щий.

bàrajili. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߟߌ.

n. day of the Eternal Reward; jour de récompense; день воздая́ния на Том Све́те.

bàrajima. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߡߊ.

adj. gratifying, rewarding, virtuous; gratifiant; принося́щий благода́рность люде́й, досто́йное благослове́ния, доброде́тельный.

bàrajintanya. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߦߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߦߊ. Variante : bàrintanya.

n. ungratefulness; ingratitude; неблагодарность.

bàrajintan. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߒߕߊ߲, ߓߊ߬ߙߌ߬ߒߕߊ߲. Variante : bàrintan.

adj. ungrateful, thankless, thankless; ingrat; неблагода́рный. Syn : fítiriwale, wáleɲumanlɔnbali (wáleɲumanlɔn); kóɲimanlɔnbali (m koÉ™imanlýn).

bàrajitii. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߕߌ߮.

n. blessed person; bienheureux; благослове́нный челове́к.

bàraji. ߓߙߊ߬ߖߌ, ߓߙߊ߬ߦߌ. Variante : bàrayi.

n. divine reward, thank you!, blessing, benediction; grâce divine; боже́ственное воздая́ние, благодарю́!, спаси́бо!, благослове́ние, благода́ть.

bàraji. ߓߙߊ߬ߖߌ, ߓߙߊ߬ߦߌ. Variante : bàrayi.

v. recompense, reward; récompenser; вознагради́ть. Syn : bònɲa, jànsa.

bàrajulu. ߓߘߊ߬ߖߟߎ, ߓߙߊ߬ߖߟߎ. Variante : bàdajulu.

n. umbilical cord, base, main principle, source, head-office; cordon ombilical; пупови́на, осно́ва, гла́вный при́нцип, исто́к, местонахожде́ние юриди́ческого лица́. Syn : bàdá.

bàrakabaraka. ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ, ߓߙߏ߬ߞߏ߬ߓߙߊߞߊ. Variante : bòrokobaraka.

v. fidget.in.panic; s'agiter en panique; суетиться.паникуя.

bárakabaraka. ߜߘߊߞߜߊߘߞߊ߫, ߓߙߊߞߓߊߙߞߊ߫. Variante : gbádakagbadaka.

adv. swiftly; rapidement; быстро.

bàrakala. ߓߙߊ߬ߞߟߊ.

n. "calabash tobacco"; tabac de calebasse; "калеба́сный табачо́к".

bárakanɛn. ߓߙߊߞߊߣߍ߲.

adj. strong; robuste, fort; сильный, крепкий. Syn : fànkama.

bàrakanti. ߓߙߊ߬ߞߊ߲߬ߕߌ.

n. African myrrh, African bdellium, gum of the African myrrh; myrrhe du Sénégal; африка́нский ми́ррис, смола́ африка́нского ми́рриса. Syn : darase, jànkunnandí (b).

báraka. ߓߙߊߞߊ.

n. benediction, power, force, stoutness, strength, thanks; bénédiction, robustesse; благослове́ние, си́ла, мощь, кре́пость, про́чность, благода́рность, слова́ благода́рности. Syn : bá, dúba, tínki, dùwá1, bárika (b), sɛ́nbɛ, fànká; sɛ́nbɛ (m), bárika (b), bárika, wáleɲumanlɔn.

báraka. v. bless, become strong, become powerful, mighty, strengthen, give force to, empower, install firmly, prosper, succeed in one's life; bénir; благословля́ть, станови́ться си́льным, станови́ться могу́чим, про́чным, укрепля́ть, придава́ть си́лы, де́лать могу́чим, про́чно устана́вливать, преуспева́ть, добива́ться успе́ха в жи́зни. Syn : dúba, lá~, lábánban (bánban), sɛ́nbɛya (sɛ́nbɛ), lásɛ́nbɛya (m, sɛ́nbɛ), bárika (b), lá~, lábánban (bánban), sɛ́nbɛya (sɛ́nbɛ), lásɛ́nbɛya (m, sɛ́nbɛ), bárika (b), bánban, lábánban (m, bánban).

bárakɛnɛ. ߓߙߊߞߣߍ.

n. square at the center of a village, stage; place centrale, scène; пло́щадь в це́нтре дере́вни, сце́на.

bàrakɔrɔla. ߓߘߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ, ߓߙߊ߬ߞߙߐ߬ߟߊ. Variante : bàdakɔdɔla.

n. pubis, lower part of abdomen, belly, genitals; pubis; лобо́к, ни́жняя часть живота́, подбрю́шье, половы́е о́рганы. Syn : kɛ̀nɛ́, nàgakɔrɔlá (b), dùulá (dùgú), jǎn, ɲɛ́ 1 (m).

bàrakunba. ߓߘߊ߬ߞߎ߲߬ߓߊ, ߓߙߊ߬ߞߎ߲߬ߓߊ. Variante : bàdakunba.

n. umbilical hernia, protruding navel; hernie ombilicale; пупо́чная гры́жа, си́льно выступа́ющий пупо́к. Syn : bàdaba.

bàrakun. navel, umbilicus, centre; nombril, ombilic; пуп, пупо́к, центр; ߓߘߊ߬ߞߎ߲, ߓߙߊ߬ߞߎ߲. Variante : bàdakun Syn : bàdá.

bàrakurun. ߓߘߊ߬ߞߎߘߎ߲, ߓߙߊ߬ߞߎߙߎ߲. Variante : bàdakudun.

n. calabash, rattle, sphere, globe, navel hernie, protruding navel; calebasse; калеба́са, погрему́шка, шар, шарови́дный предме́т, пупо́чная гры́жа, большо́й пупо́к. Syn : bòlin, fɛ́, bàdá, bàdá, ~ba, bàrafúnun, bàrakunkúru (b), bàdabá (m, bàdá).

báramakɔnɔ. ߓߙߊߡߊߞߣߐ.

n. "aspirants"; aspirant; "дожида́ющиеся".

báramani. ߓߙߊߡߊߣߌ.

n. crowbar; pince-monseigneur; лом, ва́га.

báramanɔ. ߓߙߊߡߊߣߐ.

n. wound; blessure; ра́на. Syn : dáfɔn, dá, jéli, jɔ́ki, dá3, jóli, jógin; májoliyɔrɔ, májolida (m, jóli).

báramasa. ߓߙߊߡߛߊ.

n. "cleaning of dance ground"; nettoyage de dancing; "чи́стка танцплоща́дки".

bárama. ߓߙߊߡߊ.

n. cauldron, cooking kettle; marmite en métal; чугу́нный котёл, металли́ческий горшо́к. Syn : nɛ̀ɛdáa (m).

bárama. ߓߙߊߡߊ߫.

v. wound, injure; blesser; ра́нить, наноси́ть теле́сное поврежде́ние. Syn : jɔ́ki, mábarama, mábon, jógin; mábón (m, bón 1), má~ (mK).

Bárámá. ߓߙߊߡߊ߫.

n.prop. TOP.

báramuso. ߓߘߊߡߎߛߏ, ߓߙߊߡߛߏ. Variante : bádamuso.

n. love, darling; chérie; люби́мая, дорога́я.

bàranbàran. ߓߊ߬ߙߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲.

n. tree.Margaritaris.discoidea; arbre Margaritaris discoidea; дерево.Margaritaris.discoidea. Syn : bakɔnkɔn.

bàranda. ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ.

n. banana, banana plantain; banane; бана́н, планте́н. Syn : nàmasa.

bàrandɔko. ߓߙߊ߬ߒߘߐߞߏ.

n. surprise, something which takes a person unawares; surprise; сюрпри́з, не́что неожи́данное/ внеза́пное. Syn : bàrandɔsɛ.

bàrandɔsɛ. ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߘߐ߬ߛߍ.

n. unexpected attack, unexpected event; assaut inattendu, surprise, évenement inattendu; неожи́данное нападе́ние, внеза́пная ата́ка, сюрприз, нечто неожи́данное. Syn : bàrandɔko.

bàrandɔ. ߓߙߊ߬ߒߘߐ.

n. sth. unexpected, unforeseen, sudden; l'imprévisible; неожи́данное, непредви́денное, не́что внеза́пное.

bàrandɔ. ߓߙߊ߬ߒߘߐ.

v. take unawares; surprendre; застава́ть враспло́х. Syn : bàra.

báransan. ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲.

n. apple-ring acacia, winter thorn; faidherbier; бе́лая ака́ция. Syn : álasɔsɔjirinin (b).

bàranti. ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬.

v. tease, gibe at smb., answer smb. mockingly; taquiner, se moquer de; дразни́ть. Syn : lámàa, máɲàa, ɲàa, dɔ́tɔsi, máyɛlɛ, dɔ́bàranti.

báranton. ߓߊߙߊ߲ߕߏ, ߓߊߙߊ߲ߕߏ. Variante : báranto.

n. cross, crucifixion; croix; крест, распя́тие на кресте́.

báranton. ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫, ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫. Variante : báranto.

v. crucify; crucifier; распина́ть на кресте́.

báranto. ߓߊߙߊ߲ߕߏ, ߓߊߙߊ߲ߕߏ. Variante : báranton.

n. cross, crucifixion; croix; крест, распя́тие на кресте́.

báranto. ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫, ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫. Variante : báranton.

v. crucify; crucifier; распина́ть на кресте́.

bàran. ߓߊ߬ߙߊ߲.

n. smith's tongs, pliers, furcation of a tree, bifurcation, fork; pinces, tenailles de forgeron; кле́щи, плоскогу́бцы, разви́лка де́рева, разветвле́ние, рогу́лька. Syn : bàrón, bàronfáda (m).

bàran. ߓߊ߬ߙߊ߲.

n. mortar; mortier peu profond; сту́па.

bárasakolo. ߓߙߊߛߊߞߟߏ.

n. rib; côte; ребро́. Syn : kálaka, gwálaka (b).

bárasa. ߓߙߊߛߊ.

n. thorax, thorax bones; thorax; грудна́я кле́тка, ко́сти грудно́й кле́тки. Syn : kɔ́ɔbarasa, kálaka.

bárasi. ߓߙߊߛߌ, ߓߊߙߏߛߌ. Variante : bárosi.

n. dam, weir; barrage; плоти́на. Syn : bàlan, bábilin, bàlán1, bálan2.

báraso. ߓߙߊߛߏ.

n. ring formed by dancers; circle des danseurs; круг, образу́емый танцо́рами.

báratii. ߓߙߊߕߌ߮.

n. "holders of dance ground"; maîtres de dancing; "хозя́ева танцплоща́дки".

bàrayi. ߓߙߊ߬ߖߌ, ߓߙߊ߬ߦߌ. Variante : bàraji.

n. divine reward, thank you!, blessing, benediction; grâce divine; боже́ственное воздая́ние, благодарю́!, спаси́бо!, благослове́ние, благода́ть.

bàrayi. ߓߙߊ߬ߖߌ, ߓߙߊ߬ߦߌ. Variante : bàraji.

v. recompense, reward; récompenser; вознагради́ть. Syn : bònɲa, jànsa.

bàra. ߓߊ߬ߘߊ, ߓߊ߬ߙߊ. Variante : bàda.

n. gourd, gourd, calabash gourd, white pumpkin, bottle gourd, club gourd, calabash, sphere, globe, spheric [protruding] object, cavity, salience, drum, music of the "bara" drum, danses to the music of the "Bara" drum, Bara, fetish, butt; calebasse; калеба́са, калеба́са, калеба́с, шар, вы́пуклость, шарови́дный [вы́пуклый] предме́т, по́лость, вы́пуклость, бараба́н, му́зыка бараба́на "бара́", та́нец под му́зыку бараба́на "бара́", бара́, фе́тиш, прикла́д. Syn : bòlin, fɛ́, fílen, bàdakúdun (m), bàdakúdun.

bàra. ߓߙߊ߬.

v. take unawares, be unexpected, overtake, happen unexpectedly, appear suddenly, meet unexpectedly, by chance, do sth. unexpectedly, do unexpectedly for smb., do inadvertently, amaze, surprise, amaze smb., surprise, urge, stir up, hasten, startle, hasten, speed up, rush; surprendre; застава́ть враспло́х, быть неожи́данным, происходи́ть неожи́данно, появля́ться внеза́пно, встреча́ться неожи́данно, случа́йно, де́лать ч.-л. неожи́данно, де́лать неожи́данно для кого-л., де́лать неча́янно, изумля́ть, изумля́ть к.-л., активизи́ровать, подстёгивать, торопи́ть, спеши́ть, торопи́ться, де́йствовать поспе́шно. Syn : bàrandɔ, bára 6 (m).

bàra. ߓߙߊ߬.

n. astonishment, surprise, amazement; étonnement; удивле́ние, изумле́ние.

bára. ߓߘߊ߫, ߓߘߴ, ߓߙߊ߫, ߓߙߴ. Variantes : bád; báda; bár'.

pm. PRF.

bára. ߓߘߊ, ߓߙߊ. Variante : báda.

n. home, motherland, home; domicile, patrie; дома, родина, родно́й дом. Syn : fàbada, fàso.

bára. ߓߘߊ߫, ߓߙߊ߫. Variante : báda.

pp. at.home, at, to, from; chez; дома.у, у, к, от.


Bɛ́ɛ ka ɲì í bara.
wálìmá : Bɛ́ɛ ka ɲì í fàso lá.
0n n'est bien que chez soi.

Sɛ̀nɛnkunya` bɛ́ án bára yàn.
‘Il y a le cousinage de plaisanterie chez nous’ [Jɛkabaara 329].
Postpositions lexicales (7.3)

bára. ߓߘߊ, ߓߙߊ. Variante : báda.

n. favourite wife, favourite; femme préférée; люби́мая жена́, люби́мчик.

bára. ߓߙߊ.

n. dance.ground; place publique; арена.

bára. ߓߙߊ.

n. thinness, growing thin, emaciation; maigreur; худоба, исхуда́ние, похуде́ние.

bára. ߓߙߊ߫.

v. grow.thin, make thin; maigrir, faire maigrir; худеть, доводить до похудения. Syn : fàsan, mábara.

bára. ߓߙߊ߫.

n. plight given by a warrior at the gathering before a battle; promesses de guerrier; обяза́тельства, кото́рые берёт на себя́ во́ин на собра́нии пе́ред би́твой.

́bárd́ú`. ߫ߓߊߙߑߘ߫ߎ.

n.prop. TOP.

báren. {uterine} sibling, {uterine} brother/sister, brother, sister; frère soeur utérin; {единоутро́бный} брат, {единоутро́бная} сестра́, собра́т, брат, сестра́; ߓߊߘߋ߲, ߓߊߙߋ߲. Variante : báden Syn : bákelen (m), bálima.

adj.

báribari. ߓߙߌߓߊߙߌ.

n. Berber; Berber; бербе́р.

báribɔ. ߓߊߙߌߓߐ.

n. wrestling; lutte; борьба́. Syn : bári, sɛ̀don, sɛ̀, sìyɛ́n1, báari1.

bárika. ߓߊߙߌߞߊ.

n. gratitude; gratitude; благодарность. Syn : kóɲimalɔn, wáleɲimalɔn.

Báríkɛ́rɛ́. ߓߊߙߌߞߙߍ߫.

n.prop. TOP.

Báríkɛ́té. ߓߊߙߌߞߍߕߋ߫.

n.prop. TOP.

bárikɔnɔ. ߓߊߙߌߞߣߐ.

n. penguin; pingouin; пингви́н.

bárilan. ߓߊߙߌߟߊ߲.

n. compass; boussole, compas; ко́мпас, буссо́ль. Syn : báriyidalan, báriyidalan (m).

barimanonlen. ߓߊߙߌߡߊߣߏ߲ߟߋ߲.

n. float, bob; flotteur; поплаво́к.

bàrima. ߓߊ߬ߙߏ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߐ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߎ߬ߡߊ, ߓߙߌ߬ߡߊ. Variantes : bàrɔma; bàroma; bòrima; bòruma; bìrima.

n. supporting pole, support, prop, prop for branches of a fruit tree, column, pillar; pilier de soutènement; опо́рный сто́лб, подпо́рка, опо́ра, подпо́рка для ветве́й плодо́вых де́ревьев, коло́нна.

bárima. ߓߊߟߌߡߊ߫, ߓߊߙߌߡߊ߫. Variante : bálima.

v. glorify, celebrate, sing laudatory songs in smb.'s honour, flatter, wheedle; flatter; восхваля́ть, воспева́ть, петь хвале́бные пе́сни в чью-л. честь, льстить кому-л., подли́зываться к. Syn : lá~ (b), mábalima, tólomatɛ̀ɛ, lá~ (b), mà~ (m).

bárinbà. ߓߊߙߌ߲ߓߊ߬.

n. aunt; femme d'oncle maternel; тётя.

bárinden. ߓߊߙߌ߲ߘߋ߲.

n. cross-cousin; cousin croisé; кросс-кузе́н. Syn : kànɛmɛ, bɛ́rɛnninden (bɛ́rɛn), kànɛ́mɛ (b).

bárinkɛ. ߓߊߙߌ߲ߞߍ.

n. maternal.uncle; oncle maternel; дядя.по.матери. Syn : bárin.

bàrintanya. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߦߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߦߊ. Variante : bàrajintanya.

n. ungratefulness; ingratitude; неблагодарность.

bàrintan. ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߒߕߊ߲, ߓߊ߬ߙߌ߬ߒߕߊ߲. Variante : bàrajintan.

adj. ungrateful, thankless, thankless; ingrat; неблагода́рный. Syn : fítiriwale, wáleɲumanlɔnbali (wáleɲumanlɔn); kóɲimanlɔnbali (m koÉ™imanlýn).

bárin. ߓߊߙߌ߲, ߓߊߙߌ, ߓߏߙߌ߲, ߓߋߙߌ߲. Variantes : bári; bórin; bérin.

n. maternal.uncle, mother's brother, maternal kin; oncle maternel; дя́дя, брат ма́тери, ро́дственник со стороны́ ма́тери. Syn : bárinkɛ, bɛ́rɛn (bB), bɛ́rɛnkɛ (b, bɛ́rɛn), bɛ́rɛnnin (bS, bɛ́rɛn), bɛ́rɛn, bálima 1 (b).

bàrisa. ߓߊ߬ߙߌ߬, ߓߊ߬ߙߌ߬ߛߊ߬. Variante : bàri.

conj. but; mais; но. Syn : kònin, kɔ̀nɔ, ǹka.

báriya. ߓߊߙߌߦߊ.

n. polarity; polarité; поля́рность.

báriya. ߓߊߙߌߦߊ߫.

v. polarize; polariser; поляризова́ть.

báriyidalan. ߓߊߙߦߌߘߊߟߊ߲.

n. compass; boussole, compas; ко́мпас, буссо́ль. Syn : bárilan, bárilan (m, bári 3).

bàri. ߓߊ߬ߘߌ߬, ߓߊ߬ߙߌ߬. Variante : bàdi.

v. bespatter, splash, plaster, bespatter, plug up, plaster, coat with clay, sit down in a sprawl, sprawl, spear, throw, stick one's teeth, cling, catch hold, pounce, fall, patch up, patch up, put a paper-cover on a book; éclabousser; забры́згать, прилепи́ть, забры́згать, залепи́ть, штукату́рить, обма́зывать гли́ной, сади́ться разваля́сь, рассе́сться, воткну́ться, бро́сить, вонзи́ть зу́бы, вцепи́ться, уцепи́ться, набра́сываться, ста́вить запла́ту, ста́вить запла́ту на, зашива́ть, чини́ть, обёртывать кни́гу. Syn : nɔ́rɔkɔ (b), nɔ́dɔ, má~ (m), lá~ (m).

bàri. ߓߊ߬ߙߌ߬, ߓߊ߬ߙߌ߬ߛߊ߬. Variante : bàrisa.

conj. but; mais; но. Syn : kònin, kɔ̀nɔ, ǹka.

bári. ߓߊߙߌ.

n. wrestling; lutte; борьба́. Syn : báribɔ, sɛ̀don, sɛ̀, sìyɛ́n1, báribɔ (m).

bári. ߓߊߙߌ, ߓߍߙߌ, ߓߊߣߌ߬. Variantes : bɛ́ri; bánì; bàan.

conj. because, as soon as, as far as, since, so, thus; parce que; потому́ что, поско́льку, та́к как, таки́м о́бразом, ита́к. Syn : banko, bánì, báwò, kàtúun, báwò, pàsikɛ́; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bári. ߓߊߙߌ.

n. pole; pôle; по́люс.

bári. ߓߊߙߌ߲, ߓߊߙߌ, ߓߏߙߌ߲, ߓߋߙߌ߲. Variantes : bárin; bórin; bérin.

n. maternal.uncle, mother's brother, maternal kin; oncle maternel; дя́дя, брат ма́тери, ро́дственник со стороны́ ма́тери. Syn : bárinkɛ, bɛ́rɛn (bB), bɛ́rɛnkɛ (b, bɛ́rɛn), bɛ́rɛnnin (bS, bɛ́rɛn), bɛ́rɛn, bálima 1 (b).

bàroma. ߓߊ߬ߙߏ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߐ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߎ߬ߡߊ, ߓߙߌ߬ߡߊ. Variantes : bàrɔma; bàrima; bòrima; bòruma; bìrima.

n. supporting pole, support, prop, prop for branches of a fruit tree, column, pillar; pilier de soutènement; опо́рный сто́лб, подпо́рка, опо́ра, подпо́рка для ветве́й плодо́вых де́ревьев, коло́нна.

bàronbila. ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߓߌߟߊ.

n. river delta; delta de fleuve; речна́я де́льта.

bàronfada. ߓߊ߬ߙ߬ߏ߲ߝߘߊ.

n. fork of a tree, bifurcation; fourche d'arbre; разви́лка де́рева, разветвле́ние. Syn : bàron, bàrón, bàrán 1 (m).

bàronmalen. ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ߬ߟߋ߲, ߓߊ߬ߙߐ߲߬ߡߊ߬ߟߋ߲. Variante : bàrɔnmalen.

n. bicycle.fork; fourche de bicyclette; велосипедная.вилка.

bàron. ߓߊ߬ߙߏ߲, ߓߊ߬ߙߐ߲. Variante : bàrɔn.

n. fork of a tree, bifurcation, bicycle fork; fourche d'arbre; разви́лка де́рева, разветвле́ние, велосипе́дная ви́лка. Syn : bàronfada, bàrán1, bàronfáda (m), ~malen (m).

báron. ߓߊߘߏ߲߫, ߓߊߙߏ߲߫. Variante : bádon.

v. pound and mix at the same time, bray, knead with strong strokes, slice up into large pieces, strike with a strong and sharp blow, beat mercilessly, massacre, kill in great numbers; piler mou; толо́чь, переме́шивая, растира́ть, меси́ть си́льными уда́рами, ре́зать на больши́е куски́, си́льно и ре́зко уда́рять, жесто́ко изби́ть, переби́ть.

bárosi. ߓߙߊߛߌ, ߓߊߙߏߛߌ. Variante : bárasi.

n. dam, weir; barrage; плоти́на. Syn : bàlan, bábilin, bàlán1, bálan2.

bàro. ߓߊ߬ߘߏ߬, ߓߊ߬ߙߏ߬. Variante : bàdo.

v. talk, chat, be talkative, be garrulous, speak, chat with, divert with a chat, honour smb. with a talk, court, pay court to, woo, worship God, ask for divine mercy; bavarder; бесе́довать, быть разгово́рчивым, быть словоохо́тливым, говори́ть, бесе́довать с, развлека́ть бесе́дой, выража́ть почте́ние (кому-л.) придя́ на бесе́ду, уха́живать за, проси́ть милосе́рдия Бо́жьего, поклоня́ться Бо́гу. Syn : másala, báabu (b).

bàro. ߓߊ߬ߘߏ߬, ߓߊ߬ߙߏ߬. Variante : bàdo.

n. conversation, chat, talk, address, {a long} speech, story, tale, palaver, palaver team, halo; causerie; бесе́да, выступле́ние, {дли́нная} речь, исто́рия, расска́з, гру́ппа уча́стников бесе́ды, гало́, орео́л. Syn : bàdokuma, másala, báabu; fàwó (m).

bàrɔma. ߓߊ߬ߙߏ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߐ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߎ߬ߡߊ, ߓߙߌ߬ߡߊ. Variantes : bàroma; bàrima; bòrima; bòruma; bìrima.

n. supporting pole, support, prop, prop for branches of a fruit tree, column, pillar; pilier de soutènement; опо́рный сто́лб, подпо́рка, опо́ра, подпо́рка для ветве́й плодо́вых де́ревьев, коло́нна.

bàrɔnmalen. ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ߬ߟߋ߲, ߓߊ߬ߙߐ߲߬ߡߊ߬ߟߋ߲. Variante : bàronmalen.

n. bicycle.fork; fourche de bicyclette; велосипедная.вилка.

bàrɔn. ߓߊ߬ߙߏ߲, ߓߊ߬ߙߐ߲. Variante : bàron.

n. fork of a tree, bifurcation, bicycle fork; fourche d'arbre; разви́лка де́рева, разветвле́ние, велосипе́дная ви́лка. Syn : bàronfada, bàrán1, bàronfáda (m), ~malen (m).

básabɛnɛ. ߓߛߊߓߣߍ.

n. herbe Solanum nodiflorum; паслён кистецве́тный BA.

básaboda. ߓߛߊߓߏߘߊ.

n. casing hole, belt loop; boucle de ceinture; отве́рстие кули́ски.

básagbolo. ߓߛߊߜߟߏ.

n. lizard's slough, lizard's skin, rags; peau de margouillat; ко́жа я́щерицы ага́ма, тряпьё.

básakaka. ߓߛߊߞߊߞߊ.

n. file; lime à gros grains; крупнозерни́стый напи́льник.

básakanatɛɛ. ߓߛߊߞߣߊߕߍ߮.

n. sores under the toes; plaies sous les orteils; я́звы под па́льцами ног.

básakèrengbɛ. ߓߛߊߞߋ߬ߙߋ߲߬ߜߍ.

n. big mature male agama lizard, uncircumcised boy; grand margouillat mâle; кру́пная взро́слая я́щерица ага́ма-саме́ц, необре́занный мальчи́шка. Syn : básatùrubílen (b), térekɔ̀rɔ́ (bC), bása1, bìlakóro; básadunna, básatùrugbɛ́, npógitigi (b, npógi), sámakòró (bFl), bankolon (m), bìlá 2 (mF).

Básákɔ́ríkùrú-kɔ́nɔ́. ߓߛߊߞߐߙߌ߫ߞߎ߬ߙߎߺߞߣߐ߫.

n.prop. TOP.

básakunnama. ߓߛߊߞߎ߲ߠߡߊ.

adj. lancet; lancéolé; стре́льчатый.

básakun. ߓߛߊߞߎ߲.

n. heart seed, balloon vine, black winter cherry, triangular metal pendant [earring] that women wear on their temples; plante Cardiospermum grandiflorum; металли́ческая подве́ска [серьга́, куло́н] треуго́льной фо́рмы.

básalon. Variante : básari. ߓߛߊߟߏ߲ ߸ ߓߛߊߙߌ.

n. spectacles, glasses; lunettes; очки́. Syn : lùnɛti, ɲála, lùnɛtí, núnɛti; ɲála (m), ɲɛ́nadugaren (b).

básandɔ. ߓߛߊ߲ߘߐ.

n. riverhead, upper reaches; amont; верхо́вье, ве́рхнее тече́ние реки́.

bàsankaari. ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߞߊߙߋ, ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߞߊߙߌ. Variante : bàsankare.

n. medley, mishmash; mélange; мешани́на. Syn : kólonso, ɲáamin.

bàsankare. ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߞߊߙߋ, ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߞߊߙߌ. Variante : bàsankaari.

n. medley, mishmash; mélange; мешани́на. Syn : kólonso, ɲáamin.

Básántɔ́básántɔ́. ߓߊߛߊ߲ߕߐ߫ߓߊߛߊ߲ߕߐ߫.

n.prop. TOP.

bàsan. ߓߊ߬ߛߊ߲߬, ߓߊ߲߬ߛߊ߲߬. Variante : bànsan.

v. mix, get mixed up, intermingle, mix, mix up, become entangled, become confused, entangle, put into disorder, associate, fraternize, reach a deadlock, become complicated, become difficult to resolve, harass smb., exasperate, weary out of patience; mélanger, se mélanger; сме́шиваться, переме́шиваться, переме́шивать, сме́шивать, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тываться, перепу́тывать, приводи́ть в беспоря́док, обща́ться, водиться, заходи́ть в тупи́к, станови́ться трудноразреши́мым, доня́ть кого-л., довести́ до то́чки. Syn : bírinsa, féreke, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲádɔbàsan, ɲákɛ, féreke, ɲágami; kólin (m), féreke, ɲágami; ɲákɛ́ (m), bírisa (bírinsa), bílisaɲagami (b), ɲágami.

Bàsárànbáabé. ߓߊ߬ߛߊߙߊ߲߬ߓߊ߯ߓߋ߫.

n.prop. TOP.

Básárá. ߓߛߊߙߊ߫.

n.prop. TOP.

básari. Variante : básalon. ߓߛߊߟߏ߲ ߸ ߓߛߊߙߌ.

n. spectacles, glasses; lunettes; очки́. Syn : lùnɛti, ɲála, lùnɛtí, núnɛti; ɲála (m), ɲɛ́nadugaren (b).

básatodi. ߓߛߊߕߏߘߌ.

n. salamander; salamandre; салама́ндра. Syn : ɲìnantáàla, sùlántɛ̀rɛ́ (bFl).

bása. ߓߛߊ.

n. agama.lizard; margouillat; я́щерица ага́ма.


bása. ߓߛߊ.

v. Variante : k'í ɲá` ~. bulge one's eyes, stare with eyes wide open, look fixedly, point; écarquiller; тара́щиться, тара́щить глаза́, смотре́ть широко́ откры́тыми глаза́ми, при́стально смотре́ть, направля́ть. Syn : wúsu 1; bóso, còrón, njárakata (b).

básibon. ߓߊߛߌߓߏ߲.

n. pharmacy, drugstore; pharmacie, officine; апте́ка. Syn : básiya, bìndibandada, sírigbidiya, básida, bindibandada (m, bindibanda).

básibɔla. ߓߊߛߌߓߐߟߊ.

n. physician, doctor, medicine man; guérisseur; врач, ле́карь, зна́харь. Syn : básitii, dàbaritii, bànafurakɛlá, fúradonna, fúrabɔla, fúrakɛla (b, fúrakɛ), básitii (m, bási 1).

básida. ߓߊߛߌߘߊ.

n. pharmaceutical factory; officine; фармацевти́ческая фа́брика, фармацевти́ческое произво́дство. Syn : básibon.

básìi. ߓߊߛߌ߰.

v. become calm, settle down, make calm, settle down, live, stay permanently, settle down, calm down and clear up, be serious, be reliable, be reputable, behave in a respectable way, occupy oneself seriously, establish itself, begin {and get established}, reinforce, stabilize, maintain in good order; se calmer; станови́ться споко́йным, станови́ться уси́дчивым, де́лать споко́йным, де́лать уси́дчивым, жить, пребыва́ть, оседа́ть, успока́иваться, сиде́ть на ме́сте, станови́ться споко́йным и поня́тным, быть серьёзным, быть соли́дным, быть досто́йным, вести́ себя́ соли́дно, вести́ себя́ досто́йно, серьёзно занима́ться, устана́вливаться, начина́ться {и устана́вливаться надо́лго}, укрепля́ть, стабилизи́ровать, подде́рживать в поря́дке. Syn : bámasìi, sábari, sɛ̀lɛnbɛ, sínsin (b).

básima. ߓߊߛߌߡߊ.

adj. medicinal, curative; médicinal; лека́рственный, целе́бный.

básisɛbɛ. ߓߊߛߌߛߓߍ.

n. prescription; ordonnance médicale; реце́пт.

básitii. ߓߊߛߌߕߌ߮.

n. medicine man, vendor of medicaments; guérisseur; ле́карь, зна́харь, продаве́ц лека́рств. Syn : básibɔla, dàbaritii, bànafurakɛlá, fúradonna, fúrabɔla, fúrakɛla (b, fúrakɛ), baÉsibýla (m).

básiyala. ߓߊߛߌߦߟߊ.

n. pharmaceutist, pharmacist, chemist, druggist; pharmacien; фармаце́вт, апте́карь. Syn : dándala.

básiya. ߓߊߛߌߦߊ.

n. pharmacy; pharmacie; аптека. Syn : básibon, bìndibandada, sírigbidiya.

Básíyá. ߓߊߛߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bàsi. ߓߊ߬ߛߌ.

n. couscous; couscous; куску́с.

bási. ߓߊߛߌ. Variantes : bɛ́si; bísi.

n. fetish, idol, magic object, amulet, medicine, remedy, poison, pharmaceutics, farmacology, manufacturing of medicaments; fétiche, grigri, médicament, remède, poison, pharmacopée; фети́ш, и́дол, маги́ческий объе́кт, амуле́т, лека́рство, лече́бное сре́дство, яд, фармаце́втика, апте́чное де́ло, фармаколо́гия, изготовле́ние лека́рств. Syn : bóli, jò, fúra (b, fída); dàbári, sírigbidi (m), bìlańkɔnɔ, dàbari, sírigbidiya (m, sírigbidi).

bási. ߓߊߛߌ. Variantes : bɛ́si; bísi.

v. treat, cure, treat oneself, care about one's health, work in manufacturing medicaments; soigner; лечи́ть, врачева́ть; выле́чивать, лечи́ться, следи́ть за свои́м здоро́вьем, занима́ться изготовле́нием лека́рств. Syn : dánda, fídakɛ, dánda (m), fúrakɛ́ (b).

bási. ߓߊߛߌ.

n. menstrual blood; sang menstruel; менструа́льная кровь. Syn : básibɔn (bSth).

bási. ߓߊߛߌ, ߓߊ߯ߛߌ. Variante : báasi.

n. Peugeot 404 van; bachée, Peugeot 404 camionnette; грузови́к Пежо 404.

básun. ߓߊߛߎ߲.

n. original, original copy, formula, principle; original, principe; оригина́л, по́длинник, фо́рмула, принцип.

bàtaki. ߓߕߊ߬ߞߌ, ߔߕߊ߬ߞߌ. Variante : pàtaki.

n. letter, letter written in Arabic, book; message, lettre; письмо́, письмо́, напи́санное по-ара́бски, кни́га. Syn : césɛbɛ, lɛ́tɛrɛ, sɛ́bɛden, lɛ́tɛrɛ, césɛbɛ (m), gbáfe, kìtabú, líburu; búku, kàfá, lɛ́ra (m).

bátara. ߓߕߊߙߊ, ߓߊ߯ߕߙߊ߬. Variante : báatàra.

vq. uselessness, futility, pettiness, idleness, indolence, debauchery; inutilité; никче́мность, него́дность, бесполе́зность, незначи́тельность, безде́лие, пусто́е времяпрепровожде́ние, пра́здность, развра́т. Syn : já (m).

bàteri. ߓߊ߬ߕߋߙߌ, ߓߊ߬ߕߙߌ. Variante : bàtiri.

n. battery; accumulateur, pile; аккумуля́торная батаре́я, аккумуля́тор. Syn : jɔ̀ɔ.

bàtɛɛn. ߓߊ߬ߕߍ߲߮.

n. castrated/ gelded goat, herb; bouc castré; кастри́рованый/ холощёный козёл, травяни́стое расте́ние. Syn : bàjága (b).

Bátɛ́nàfàjí. ߓߊߕߍ߫ߣߝߊ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

bátii. ߓߊߕߌ߮.

n. "river lord"; mêtre de fleuve; "хозя́ин реки́".

bátindi. ߓߊߕߌ߲ߘߌ, ߓߊߕߣߌ. Variante : bátini.

n. precipice, hill by a river; berge escarpé; обры́в, холм, нависа́ющий над реко́й. Syn : bákɔnkɔ (m).

bátini. ߓߊߕߌ߲ߘߌ, ߓߊߕߣߌ. Variante : bátindi.

n. precipice, hill by a river; berge escarpé; обры́в, холм, нависа́ющий над реко́й. Syn : bákɔnkɔ (m).

bátiɲɛlama. ߓߊߕߌߢߍߟߡߊ.

adj. sandy; jaune clair, de couleur de sable; све́тло-жёлтый, цве́та речно́го песка́.

bátiɲɛ. ߓߊߕߌߢߍ.

n. river sand, shoal, sandbank in a river; sable de rivière; речно́й песо́к, мель, о́тмель на реке́.

bàtiri. ߓߊ߬ߕߋߙߌ, ߓߊ߬ߕߙߌ. Variante : bàteri.

n. battery; accumulateur, pile; аккумуля́торная батаре́я, аккумуля́тор. Syn : jɔ̀ɔ.

batise. ߓߊߕߌߛߋ߫, ߓߊߕߛߌ߫. Variante : batisi.

v. baptize, christen; baptiser; крести́ть кого-л. Syn : kùnnabɔ́.

batise. ߓߊߕߌߛߋ, ߓߊߕߛߌ. Variante : batisi.

n. baptism; baptême; креще́ние, крести́ны.

batisesɔdɔnbaa. ߓߊߕߌߛߋߛߐߘߐ߲ߓߊ߮.

n. Christian, one who has been baptized; chrétien; крещёный, христиани́н. Syn : tùbabumoriden, tùbabumori.

batisi. ߓߊߕߌߛߋ߫, ߓߊߕߛߌ߫. Variante : batise.

v. baptize, christen; baptiser; крести́ть кого-л. Syn : kùnnabɔ́.

batisi. ߓߊߕߌߛߋ, ߓߊߕߛߌ. Variante : batise.

n. baptism; baptême; креще́ние, крести́ны.

bàtobɛlɛndankan. ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߍ߬ߟߍ߲߬ߘߊ߲ߞߊ߲.

n. moorage, pier, port; quai, port; прича́л, порт. Syn : bádan, bɛ́lɛnyɔrɔ, dánkan, póri.

bàtobon. ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲.

n. shrine, temple, mosque; temple, mosquée; храм, мече́ть. Syn : bàtoda, mìsídi; álabon (A€la), sálibon (m, sáli).

bàtoda. ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ.

n. place of worship; temple; моле́льня. Syn : bàtobon.

bàtofen. ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲.

n. object of worship; objet d'adoration; предме́т поклоне́ния.

bàtola. ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ.

n. worshipper, admirer, believer; adorateur; покло́нник, обожа́тель, челове́к, поклоня́ющийся чему-л.

bàton. ߓߊ߬ߕߏ, ߓߊ߬ߕߏ߲. Variante : bàto.

n. vessel, ship; bâteau; су́дно, кора́бль, ка́тер.

bàto. ߓߊ߬ߕߏ߬.

v. wait for, worship, venerate, adore, obey smb., respect smb./sth; attendre, adorer; ждать, дожида́ться, поклоня́ться, обожа́ть, люби́ть до самозабве́ния, подчиня́ться кому-л., слу́шаться чьих-л. сове́тов, уважа́ть к.-л., соблюда́ть. Syn : kɔ̀nɔ́2, mákɔ̀nɔ́ (kɔ̀nɔ́ 2), lábàto, lá~ (m), bònyá (bǒn 1), lábònyá (bǒn 1); lá~ (b, bǒn 1), gbílinya (m, gbílin).

bàto. ߓߊ߬ߕߏ߬.

n. prayer, worshipping, religion, belief , faith, denomination, cult, passive obedience; prière, adoration, religion, dénomination, culte; моли́тва, мольба́, поклоне́ние, ве́ра, рели́гия, вероиспове́дание, культ, слепо́е послуша́ние. Syn : màdiyali, sáli, díina, námun, álasila, díina.

bàto. ߓߊ߬ߕߏ߬.

adj. venerated, adored; préféré; почита́емый, люби́мый.

bàto. ߓߊ߬ߕߏ, ߓߊ߬ߕߏ߲. Variante : bàton.

n. vessel, ship; bâteau; су́дно, кора́бль, ка́тер.

bátɔmɔn. ߓߊߕߐߡߐ߲.

n. selecta, précis, summary; sélection; отбо́рное, кра́ткий о́черк, резюме́. Syn : ɲábɔli.

bátɔ̀mɔn. ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬.

v. select, pick out; sélectionner, trier; отсортиро́вывать, отбира́ть. Syn : kɛ́rɛkɛrɛ, tɔ̀nbɔ, ɲábɔ, dɔ́tɔ̀mɔn.

bátɔɔ. ߓߊߕߐ߮.

n. home secret pet-name; nom secret; дома́шнее и́мя, семе́йное и́мя.

batɔrɔn. ߓߊߕߐߙߐ߲.

n. boss; patron; хозя́ин, господи́н. Syn : báarafa.

bátunun. ߓߊߕߎߣߎ߲.

n. submarine hunting; chasse sous-marine; подво́дная охо́та.

bàwada. ߓߊ߬ߥߘߊ.

n. small night predator; petit carnivore; ме́лкий ночно́й хи́щник.

bàwa. father, daddy; papa; па́па; ߓߊ߬ߓߊ. Variante : bàba Syn : bǎ3, fǎ1.

báwà. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwò; báò; báà; bá; báyò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bàworo. ߓߊ߲߬ߥߙߏ, ߓߊ߬ߥߙߏ. Variante : bànworo.

n. fruits of the dwarf wine palm; fruits de raphia nain; плоды́ ка́рликовой па́льмы ра́фия.

báwò. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwà; báò; báà; bá; báyò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

báwɔ̀lɔ. ߓߊߥߐ߬ߟߐ.

n. Egyptian goose, shoveler; oie d'Égypte; еги́петский гусь, у́тка-широконо́ска.

báwula. ߓߊߥߎߟߊ.

n. ocean; océan; океа́н. Syn : kɔ̀ɔji, lìnban.

bàyabàya. ߓߊ߬ߦߊߓߊ߬ߦߊ.

n. quick-sand, shifting sand; sables mouvantes; плыву́н, зыбу́чий песо́к.

Báyájí. ߓߦߊߖߌ߫.

n.prop. TOP.

báyaran. ߓߖߊߙߊ߲, ߓߦߊߙߊ߲. Variante : bájaran.

n. dry-wash, a ditch the river where water stagnates after a flood, irrigation canal, ditch, navigable canal, sewer, gutter, river port, pier; canal; ста́рица, кана́вка у реки́, где по́сле разли́ва заста́ивается вода́, ары́к, ороси́тельный кана́л, судохо́дный кана́л, сто́чная кана́ва, речна́я при́стань, прича́л. Syn : bákuda 1 (m).

bàya. ߓߊ߬ߦߊ߬.

v. girdle oneself with a bead belt; mettre ceinture de perles des femmes; подпоя́сываться по́ясом из би́сера.

bàya. ߓߊ߬ߦߊ.

n. woman's.bead.girdle; ceinture de perles des femmes; женский.пояс.из.бисера.

báya. ߓߦߊ.

n. motherhood; maternité; матери́нство. Syn : náya, náya (m, ná 2).

Báyékó. ߓߊߦߋߞߏ߫.

n.prop. TOP.

báyɛ̀lɛman. ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬.

v. re-reel, copy, turn, modify, transform, translate, pervert, distort, digest; enrouler de nouveau, transformer; перема́тывать, перепи́сывать на́ново, превраща́ть, видоизменя́ть, переде́лывать, преобразо́вывать, переводи́ть, извраща́ть, непра́вильно передава́ть, перева́ривать. Syn : láyɛ̀lɛman, yɛ̀lɛman.

báyinbayintɔya. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߕߐߦߊ߫.

v. become shelterless, become wanderer, make smb. shelterless, make smb. a wanderer; devenir vagabond; станови́ться бесприю́тным, станови́ться скита́льцем, де́лать бесприю́тным, де́лать скита́льцем. Syn : báyinbayinya.

báyinbayintɔ. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߕߐ.

n. shelterless wanderer, homeless poor devil, restless person; vagabond sans feu ni lieu; неприка́янный скита́лец, бесприю́тный бедола́га, мяту́щийся челове́к.

báyinbayinya. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߧߊ.

n. forlornness, wandering, exile, life in exile, state of an exile [a refugee]; errance, vagabondage; неприка́янность, скита́ния, изгна́ние, жизнь в эмигра́ции, состоя́ние изгна́нника [бе́женца, эмигра́нта]. Syn : bìlasenfɛya.

báyinbayinya. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߧߊ.

v. become forlorn; devenir vagabond; станови́ться неприка́янным. Syn : báyinbayintɔya.

báyinbayin. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲, ߓߋߦߌ߲ߓߋߦߌ߲. Variante : béyinbeyin.

n. forlorn person, exile, refugee, vagrant, of no fixed abode, homeless; vagabond; бедола́га, изгна́нник, бе́женец, эмигра́нт, бродя́га, бомж. Syn : kùnfɛmɔɔ.

báyinɛn. ߓߊߦߌߣߍ߲.

n. ancient headdress of uncoloured cloth; coiffure ancienne d'étoffe; стари́нная головна́я повя́зка из нераскра́шенной тка́ни. Syn : bítìrán ? (m).

bàyinkudu. ߓߊ߬ߦ߬ߌ߲ߞߘߎ.

n. loin; partie filet; филе́йная часть. Syn : báyin (m).

báyinmana. ߓߊߦߌ߲ߡߣߊ.

n. gelatin; gélatine; желати́н.

báyin. ߓߊߦߌ߲.

n. loin; filet viande; филе́йная часть о́корока. Syn : bàyinkúdu (m).

báyitibɔ. ߓߊߦߕߌߓߐ.

n. recital of religious verses in sing-song; déclamation des chants religieux; хорово́е чте́ние религио́зных стихо́в.

báyiti. ߓߊߦߕߌ, ߓߋߌߕߌ. Variante : béiti.

n. God's names and Koranic suras recited in rituals, hymn, song; chant religieux; имена́ Бо́га и су́ры Кора́на, деклами́руемые во вре́мя ритуа́лов, гимн, пе́сня.

bàyitɔ. ߓߊ߬ߦߌ߬ߕߐ, ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ. Variante : bàkitɔ.

n. leper; lépreux; прокажённый. Syn : kúnatɔ.

bàyi. ߓߊ߬ߦߌ, ߓߊ߬ߞߌ. Variante : bàki.

n. lepromathosis leprosy; lèpre; лепромато́зная прока́за. Syn : bànaba, jànkaroba, kúna, bɔ̀nńkǎn (b).

báyi. ߓߊߦߌ.

n. "Guinea", light cotton factory-made textile, women's headgear; toile; "гвине́йка", лёгкая хлопча́тая ткань фабри́чного изготовле́ния, же́нский головно́й убо́р. Syn : bítìrán (m).

báyò. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwà; báò; báà; bá; báwò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bà. ߓߊ߭.

n. goat; caprin; коза, козёл.

bá. ߓߊ.

n. mother, Missis, mother, dear, female with its young, brotherhood, fraternity, concord, harmony, matrilineal kinship, big vessel, vessel; mère; мать, госпожа́, уважа́емая, са́мка с детёнышами, бра́тство, согла́сие, бра́тская солида́рность, родство́ по матери́нской ли́нии, большо́й сосу́д, сосу́д. Syn : dénba, ná, ná 2 (m), bángeba, wóloba (b), má 2 (m).

bá. ߓߊ.

n. river, sea, ocean; fleuve; река́, мо́ре, океа́н. Syn : báji, kɔ̀gɔjí; gèjí (b), lìnbán (m).

bá. ߓߊ.

n. seriousness, blessing, attention, kernel, the hardpan, marrow, tap-root, seriousness, popularity;, blessing, inner power, attention, seriousness, baggy part of trousers; importance, bénédiction, attention, assiduité; респектабельность, благословение, прилежание, вну́тренняя осно́ва, сте́ржень, станово́й ко́рень, уваже́ние, популя́рность;, благослове́ние, вну́тренняя си́ла, прилежа́ние, внима́ние, мотня́ штано́в. Syn : bònɲa, bɔ̀dɛ, yílimalɔ, ncòrón, ncɔ̌n (b).

bá. ߓߊ߯, ߓߊ߫, ߓߴ. Variantes : báa; b'.

pm. if; si; если.

bá. ߓߊߥߏ߬, ߓߊߥߊ߬, ߓߊߊ߬, ߓߊ߫, ߓߊߦߏ߬. Variantes : báwòwà; báwòò; báwòà; báwò; báwòyò.

conj. because, as far as; parce que; потому́ что, та́к как. Syn : banko, bánì, bári, kàtúun, bári1, pasikɛ; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

Bdágátíyonéyá. ߓߘߜ߭ߊߕߌ߫ߦߏ߲ߋߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bedebeli. ߓߘߋߓߋߟߌ.

adv. constantly, always; constamment, toujours; постоя́нно, всегда́. Syn : kúdayi, hábadan, kádawù, kùliyomì, kúden, kɛ̀nɛ̂n.

bédekudubedekudu. ߓߘߋߞߘߎߓߘߋߞߘߎ߫.

adv. squish-squish; flic-flac; хлюп-хлюп. Syn : pótokopataka.

bédeun ߓߘߋߎ߲߫.

adv.

béde. ߜߘߋ, ߓߘߋ, ߓߙߋ. Variantes : gbéde; bére.

n. stick, staff, walking-stick, crutch, cudgel, flail; bâton, canne, gourdin, fléau; палка, посох, трость, костыль, дубинка, цеп. Syn : gbélen, kòloman, gbɔ̀ndɔ, gbèleké.

beere. ߓߋ߯ߙߋ.

n. beret; beret; бере́т.

bèfɛdɛ. ߓߋ߬ߝߘߍ.

n. hectare; hectare; гекта́р.

béiti. ߓߊߦߕߌ, ߓߋߌߕߌ. Variante : báyiti.

n. God's names and Koranic suras recited in rituals, hymn, song; chant religieux; имена́ Бо́га и су́ры Кора́на, деклами́руемые во вре́мя ритуа́лов, гимн, пе́сня.

bela. ߓߋߟߊ.

n. joy, pleasure; joie, plaisir; ра́дость, удово́льствие. Syn : díya, sɛ́wa, nídɔdiya.

Bélá. ߓߋߟߊ߫.

n.prop. TOP.

belebele. ߓߟߋߓߟߋ.

n. butterfly.sp; papillon espèce; ба́бочка.вид.

bèlebele. ߓߟߋ߬ߓߟߋ.

adj. big; gros; большой. Syn : kùnbaba, kùnba.

bèlebele. ߓߟߋ߬ߓߟߋ.

n. largeness, large size; grandeur; большо́й разме́р, {больша́я} величина́.

bèlebele. ߓߟߋ߬ߓߟߋ.

v. become large, become huge; grandir; станови́ться больши́м, станови́ться огро́мным. Syn : bònbaya, bòn, bònɲa, lábònɲa, mɔ̀ɔbaya.

bélebele. ߓߟߋߓߟߋ.

n. disease which makes extremities swell; gonflément des extrémités; боле́знь, от кото́рой раздува́ются коне́чности.

bèleke. ߜߟߋ߬ߞߋ, ߓߟߋ߬ߞߋ. Variante : gbèleke.

n. stick, staff, walking-stick, crutch, cudgel; bâton, canne, gourdin; па́лка, по́сох, трость, косты́ль, дуби́нка. Syn : gbélen, kòloman, gbɔ̀ndɔ, gbéde.

béleke. ߓߟߋߞߋ߫.

v. boil, boil, undercook; cuire à l'eau; отвари́ваться, вари́ться до гото́вности, отва́ривать в воде́, недова́ривать. Syn : bàrabara.

bélenda. ߜߋߟߋ߲ߘߊ, ߓߋߟߋ߲ߘߊ. Variante : gbélenda.

n. status.of.the.elder.griot, tribune; statut de doyen de griots, tribune; статус.старшего.гриота, трибуна. Syn : bànbe, bélen, gbélen.

bélenna. ߓߋߟߋ߲ߠߊ.

n. speech, chairmanship; discours, présidence; речь, председа́тельство. Syn : dákudunɲa.

bélenna. ߜߋߟߋ߲ߠߊ, ߓߋߟߋ߲ߠߊ. Variante : gbélenna.

n. sermon; sermon; проповедь.

bélentii. ߜߋߟߋ߲ߕߌ߮, ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮. Variante : gbélentii.

n. elder.griot, chairman, speaker, orator; doyen des griots, porte-parole, président de séance, orateur; старейшина.гриотов, председа́тельствующий, постоя́нный ора́тор, ора́тор. Syn : dádɔdi.

bélen. ߓߋߟߋ߲.

n. tribune; tribune; трибуна. Syn : bànbe, gbélenda, gbélen.

bélen. ߜߋߟߋ߲߲, ߓߋߟߋ߲. Variante : gbélen.

n. staff.of.bards'.elder, rostrum; canne de chef de griots, bâton, tribune; жезл.старейшины.гриотов, трибуна. Syn : bànbe, bélen, gbélenda.

bélè. ߓߋߟߋ߬.

adv. now; maintenant; тепе́рь. Syn : sísɛ̀n, sɛ́nɛ̀n, bútùn.

Bélímá. ߓߋߟߌߡߊ߫.

n.prop. TOP.

bèli. ߓߋ߬ߟߌ.

n. fall, decline, elision; chute, descente, élision; паде́ние, зака́т, эли́зия.

bème. ߓߋ߲߬ߓߋ, ߓߋ߬ߡߋ. Variante : bènbe.

n. tree; arbre Lannea acida; де́рево. Syn : bènbewaɲa, npègú; bènbewáɲa (m), bènbefín (b).

bèmoso. ߓߋ߬ߡߛߏ.

n. debauchee woman, fallen woman; femme déchue; развра́тница, па́дшая же́нщина. Syn : jádɔ.

bén'. ߓߍߣߊ߬, ߓߍߣߵ, ߓߋߣߊ߬, ߓߋߣߵ. Variantes : bɛ́n'; bénà; bɛ́nà.

pm. FUT.AFF1; FUT AFF1; FUT.AFF1.

bénà. ߓߍߣߊ߬, ߓߍߣߵ, ߓߋߣߊ߬, ߓߋߣߵ. Variantes : bɛ́n'; bɛ́nà; bén'.

pm. FUT.AFF1; FUT AFF1; FUT.AFF1.

bénbasu. ߓߋ߲ߓߊߛߎ.

n. ancestor's spirit; esprit d'ancêtre; дух пре́дка.

bénba. ߓߋ߲ߓߊ.

n. ancestor, grandfather; ancêtre, grande-père; предок, дед. Syn : bɔ́nsun.

bènbekuduncɛ. ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߗߍ.

n. podgy man, dumpy man; homme grassouillet; мужчи́на сре́днего ро́ста и телосложе́ния.

Bénbéníyá. ߓߋ߲ߓߋߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bènbenunkulama. adj. khaki; kaki; цве́та ха́ки.

bènbenunku. ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߣߎ߲ߞߎ.

n. tree.Lannea.velutina, khaki; arbre Lannea velutina; дерево.Lannea.velutina, ха́ки.

benberelen. ߓߋ߲ߓߙߋߟߋ߲.

n. tree; arbre espèce; де́рево. Syn : dafi.

Bènbètàkúrá. ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߬ߞߎߙߊ߫.

n.prop. TOP.

bènbewaɲa. ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߥߢߊ.

n. tree.Lannea.acida; arbre Lannea acida; дерево.Lannea.acida. Syn : bènbe.

bènbe. ߓߋ߲߬ߓߋ, ߓߋ߬ߡߋ. Variante : bème.

n. tree; arbre Lannea acida; де́рево. Syn : bènbewaɲa, npègú; bènbewáɲa (m), bènbefín (b).

bènkanninna. ߓߋ߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ.

n. bandit, highwayman; brigand; разбо́йник, банди́т с большо́й доро́ги. Syn : kòrogba, sílakanbela, gbánan, kòrogbá, sílakanbela (m).

bènkanninna. ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ.

n. swindler; escroc; моше́нник. Syn : bólolamìnala, gbánan.

bènkannin. ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲.

n. aggression, robbery, brigandage, banditry, rape, violation, swindling; agression, brigandage, viol, escroquerie; нападение, разбо́й, грабёж, изнаси́лование, моше́нничество. Syn : gbánanɲa.

bénkɛ. ߓߋ߲ߞߍ.

n. nephew; neveu; племянник. Syn : bɛ́nkɛ.

bénmoso. ߓߋ߲ߡߎߛߏ, ߓߋ߲ߡߛߏ. Variante : bénmuso.

n. niece; nièce; племянница. Syn : bɛ́nmoso.

bénmuso. ߓߋ߲ߡߎߛߏ, ߓߋ߲ߡߛߏ. Variante : bénmoso.

n. niece; nièce; племянница. Syn : bɛ́nmoso.

béntubàli. ߓߋ߲ߕߎߓߊ߬ߟߌ.

n. rice.variety; riz sorte; сорт.риса.

bèn. ߓߋ߬, ߓߋ߲߬. Variante : bè.

v. fall, fall down, collapse, drop, fall down, throw oneself, tumble down, lead, play, set, decline, drop, fail, miscarry, incur losses, suffer damages, lose, go bankrupt, lose a lawsuite, fall into disgrace, fall, die, suffer a defeat;, lose elections, vanish, disappear, pass, become void, be abrogated, abrogate, be elided, elide, fall, attack, assault, rob, seize, capture, usurp, violate, rape, befall, fall, draw, set, start, begin, start working a {new} field, sow a {new} field, choose, set to, fall, fall in love, take advantage, fuck, sit down; tomber, s'asseoir; па́дать, обру́шиваться, роня́ть, вали́ть, обру́шивать;, повали́ть, броса́ться, вали́ться, ходи́ть, заходи́ть, па́дать, понижа́ться, прова́ливаться, не удава́ться, нести́ убы́ток, разоря́ться, терпе́ть банкро́тство, прои́грывать де́ло в суде́, впада́ть в неми́лость, пасть, умере́ть, пасть, терпе́ть пораже́ние;, прои́грывать на вы́борах, проходи́ть, исчеза́ть, прекраща́ть своё де́йствие, теря́ть си́лу, отменя́ть, элиди́ровать, не произноси́ться, опуска́ть, не произноси́ть, набра́сываться, напада́ть, гра́бить, захва́тывать, узурпи́ровать, наси́ловать, обру́шиваться, начина́ться, навлека́ть, принима́ться, начина́ть, начина́ть обраба́тывать {но́вое} по́ле, засе́ять {но́вое} по́ле, выбира́ть, взя́ться, втю́риться, влюби́ться, воспо́льзоваться, извле́чь вы́году, тра́хнуть, переспа́ть с, сесть, плюхнуться. Syn : bùdun, fídin, jɔ́lɔn, wòroworo, wɛ́yɛwɛyɛ, lá~, fàgá (b), lá~, bàgá1, tɔ̀ɲɛ́gɛ, bùdún1, jàrabí; káwo, sǎ 1 (b), bɔ́rɔn3, bùgún, búlobulo (b), gbángban, májìi, nɔ̀mɔ, sìi.

bèn. ߓߋ߲߬, ߓߋ߬. Variante : bè.

n. loss, damage, bankruptcy, ruin; perte, faillite; поте́ря, убы́ток, банкро́тство, разоре́ние. Syn : bɔ̀nɛ́, ~da (b).

bén-. ߓߋ߲.

n. maternal kin; parent maternel; ро́дственник по матери́нской ли́нии. Syn : nálaka, bárin (m), bálima 1 (b).

bérebere. ߓߙߋߓߙߋ߫.

adv. in.great.number; en masse; в.большом.количестве. Syn : bíi, búyi.

bérebere. ߓߙߋߓߙߋ.

n. tree; arbre Maerua angolensis; де́рево. Syn : kɔ́kari, kɔ́karijirinin, lebulebu (b).

Bérékɔ́. ߓߙߋߞߐ߫.

n.prop. TOP.

bérekuduberekudu. ߓߙߋߞߘߎߓߙߋߞߘߎ߫.

adv. quickly; vite; быстро. Syn : jóna.

Bèrèlá. ߓߙߋ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

béretebidinnin. ߓߙߋߕߋߓߌߘߌ߲ߣߌ߲.

n. pigeon; pigeon espèce; го́лубь. Syn : bìdinbafin.

béretetɛbɛn. ߓߙߋߕߋߕߍߓߍ߲.

n. jewelfish; poisson acara rouge, cichlidé-joyau, cichlidé rouge; {хеми}хро́мис-краса́вец. Syn : kɛ̀rɛ́bùgá, sògófòró, tǎabùgá (b).

bére. ߜߘߋ, ߓߘߋ, ߓߙߋ. Variantes : béde; gbéde.

n. stick, staff, walking-stick, crutch, cudgel, flail; bâton, canne, gourdin, fléau; палка, посох, трость, костыль, дубинка, цеп. Syn : gbélen, kòloman, gbɔ̀ndɔ, gbèleké.

Bérígè. ߓߋߙߌߜ߭ߋ߬.

n.prop. TOP.

Béríká. ߓߋߙߌߞߊ߫.

n.prop. TOP.

bérin. ߓߊߙߌ߲, ߓߊߙߌ, ߓߏߙߌ߲, ߓߋߙߌ߲. Variantes : bári; bórin; bárin.

n. maternal.uncle, mother's brother, maternal kin; oncle maternel; дя́дя, брат ма́тери, ро́дственник со стороны́ ма́тери. Syn : bárinkɛ, bɛ́rɛn (bB), bɛ́rɛnkɛ (b, bɛ́rɛn), bɛ́rɛnnin (bS, bɛ́rɛn), bɛ́rɛn, bálima 1 (b).

Bésɛ́. ߓߋߛߍ߫.

n.prop. TOP.

bésɔɔ. Variante : bɛ́sɔɔ. ߓߋߛߐ߮ ߸ ߓߍߛߐ߮.

adj. covered with embroider; entièrement brodé; сплошь покры́тый вы́шивкой.

bésɔɔ. Variante : bɛ́sɔɔ. ߓߋߛߐ߮ ߸ ߓߍߛߐ߮.

n. broad gown with front covered with embroidery; chemise brodée; широ́кая руба́ха, грудь кото́рой покры́та вы́шивкой.

béterawu. ߓߕߋߙߊߥߎ.

n. beet, sugarbeet; betterave; са́харная свёкла.

béwu. ߓߋߥߎ߫.

v. expose oneself to harm; s'exposer; подверга́ть себя́ опа́сностям/ неприя́тностям.

béwu ߓߋߥߎ߫.

onomat. bump!; boum!; бум! Syn : dín, kíliu, dín (m).

béyan. ߓߌߦߊ߲, ߓߋߦߊ߲, ߓߍߞߊ߲. Variantes : bíyan; bɛ́kan.

n. cattle, livestock, domestic animal, animal, fool, brute; bétail, animal domestique; скот, дома́шнее живо́тное, живо́тное, глупе́ц, болва́н, скоти́на. Syn : kólofen, dáaba1, sòbó.

béyinbeyin. ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲, ߓߋߦߌ߲ߓߋߦߌ߲. Variante : báyinbayin.

n. forlorn person, exile, refugee, vagrant, of no fixed abode, homeless; vagabond; бедола́га, изгна́нник, бе́женец, эмигра́нт, бродя́га, бомж. Syn : kùnfɛmɔɔ.

bè. ߓߋ߭.

n. allotment, plot, {rate of} output; parcelle de terre; наде́л, деля́нка, но́рма вы́работки. Syn : dá 2 (m).

bè. ߓߋ߬, ߓߋ߲߬. Variante : bèn.

v. fall, fall down, collapse, drop, fall down, throw oneself, tumble down, lead, play, set, decline, drop, fail, miscarry, incur losses, suffer damages, lose, go bankrupt, lose a lawsuite, fall into disgrace, fall, die, suffer a defeat;, lose elections, vanish, disappear, pass, become void, be abrogated, abrogate, be elided, elide, fall, attack, assault, rob, seize, capture, usurp, violate, rape, befall, fall, draw, set, start, begin, start working a {new} field, sow a {new} field, choose, set to, fall, fall in love, take advantage, fuck, sit down; tomber, s'asseoir; па́дать, обру́шиваться, роня́ть, вали́ть, обру́шивать;, повали́ть, броса́ться, вали́ться, ходи́ть, заходи́ть, па́дать, понижа́ться, прова́ливаться, не удава́ться, нести́ убы́ток, разоря́ться, терпе́ть банкро́тство, прои́грывать де́ло в суде́, впада́ть в неми́лость, пасть, умере́ть, пасть, терпе́ть пораже́ние;, прои́грывать на вы́борах, проходи́ть, исчеза́ть, прекраща́ть своё де́йствие, теря́ть си́лу, отменя́ть, элиди́ровать, не произноси́ться, опуска́ть, не произноси́ть, набра́сываться, напада́ть, гра́бить, захва́тывать, узурпи́ровать, наси́ловать, обру́шиваться, начина́ться, навлека́ть, принима́ться, начина́ть, начина́ть обраба́тывать {но́вое} по́ле, засе́ять {но́вое} по́ле, выбира́ть, взя́ться, втю́риться, влюби́ться, воспо́льзоваться, извле́чь вы́году, тра́хнуть, переспа́ть с, сесть, плюхнуться. Syn : bùdun, fídin, jɔ́lɔn, wòroworo, wɛ́yɛwɛyɛ, lá~, fàgá (b), lá~, bàgá1, tɔ̀ɲɛ́gɛ, bùdún1, jàrabí; káwo, sǎ 1 (b), bɔ́rɔn3, bùgún, búlobulo (b), gbángban, májìi, nɔ̀mɔ, sìi.

bè. ߓߋ߲߬, ߓߋ߬. Variante : bèn.

n. loss, damage, bankruptcy, ruin; perte, faillite; поте́ря, убы́ток, банкро́тство, разоре́ние. Syn : bɔ̀nɛ́, ~da (b).

bé. Variante : bɛ́. ߓߋ߫ ߸ ߓߍ߫.

pm. IPFV. Syn : bɛ́kà (b), ká 1 (b), yé 3 (m).

bɛ̀dɛya. ߓߘߍ߬ߦߊ߬.

v. improve, grow numerous; s'améliorer, devenir nombreux; улучшаться, становиться многочисленным. Syn : fìsaya, ɲà, bùruku.

bɛ́ɛlasa. ߓߍ߯ߟߛߊ.

n. panorama; panorama; панора́ма.

bɛ́ɛma. ߓߍ߯ߡߊ.

adj. democratic; démocratique; демократи́ческий.

bɛ́ɛmùso. ߓߍ߯ߡߎ߬ߛߏ.

n. easily approachable woman; femme facile; досту́пная же́нщина.

bɛ́ɛnìn. ߓߍ߯ߣ߬ߌ߲.

dtm. all, everything; tout sans exception; всё, всё без оста́тка.

bɛ́ɛyabaa. Variante : bɛ́ɛyala. ߓߍ߯ߦߟߊ ߸ ߓߍ߯ߦߊߓߊ߮.

n. democrat; démocrat; демокра́т.

bɛ́ɛyala. Variante : bɛ́ɛyabaa. ߓߍ߯ߦߟߊ ߸ ߓߍ߯ߦߊߓߊ߮.

n. democrat; démocrat; демокра́т.

bɛ́ɛya. ߓߍ߯ߦߊ.

n. democracy; démocratie; демокра́тия. Syn : dèmokarasi, dèmokarasí, bɛ́ɛjɛfanga (b).

bɛ́ɛya. ߓߍ߯ߦߊ߫.

v. democratize, act in a democratic way; démocratiser; демократизи́ровать, де́йствовать демократи́чески.

bɛ́ɛ. ߓߍ߯.

dtm. all; tout; все.

bɛ́ɛ. ߓߍ߯. Variante : byɛ́.

adv. only; seulement; то́лько. Syn : tún.

bɛ́kan. ߓߌߦߊ߲, ߓߋߦߊ߲, ߓߍߞߊ߲. Variantes : béyan; bíyan.

n. cattle, livestock, domestic animal, animal, fool, brute; bétail, animal domestique; скот, дома́шнее живо́тное, живо́тное, глупе́ц, болва́н, скоти́на. Syn : kólofen, dáaba1, sòbó.

bɛ̀kili. ߓߍ߬ߞߟߌ.

n. ovary; ovaire; яи́чник. Syn : bùufan.

bɛ̀kisɛ. ߓߌ߬ߍ߬ߞߌߛߍ, ߓߍ߬ߞߌߛߍ. Variante : byɛ̀kisɛ.

n. clitoris, vulva; clitoris; кли́тор, похотни́к, ву́льва. Syn : sɔ̀dɔ, kére 1 (b), byɛ̌, mùsoyá (mùsó); árabaɲinntan, bábugǔnín, báɲeba, bùtú2, kére1, kòlón 1 (b).

bɛ́lɛdaa. ߓߟߍߘߊ߮.

n. sink; évier; сто́чный коло́дец, слив.

bɛ̀lɛkili. ߓߟߍ߬ߞߟߌ.

n. testicle; testicule; те́стикул, яи́чко. Syn : bɛ̀rɛ, dóro, kɔ́kili, kíli 1; bɛ̀lɛ́ (bɛ̀rɛ́ 1), dórokisɛ, fán1, kàyâkísɛ}, kɔ́kili (b), dóro (m).

bɛ́lɛlɛ. ߓߟߍߟߍ߫.

adv. fortement gonfler.

bɛ̀lɛnin. ߓߟߍ߬ߣߌ߲.

n. Gaboon viper, West African adder; vipère du Gabon; габо́нская гадю́ка, касса́ва.

bɛ́lɛnnɛn. ߓߍߟߍ߲ߣߌ߲, ߓߍߟߍ߲ߣߍ߲. Variante : bɛ́lɛnnin.

ptcp. protected against magic, possessing a protective amulet, versed in magicv; versé en magie, protégé contre la magie; защищённый от ма́гии, име́ющий обере́г, све́дущий в ма́гии.

bɛ́lɛnnin. ߓߍߟߍ߲ߣߌ߲, ߓߍߟߍ߲ߣߍ߲. Variante : bɛ́lɛnnɛn.

ptcp. protected against magic, possessing a protective amulet, versed in magicv; versé en magie, protégé contre la magie; защищённый от ма́гии, име́ющий обере́г, све́дущий в ма́гии.

bɛ́lɛnyɔrɔ. ߓߍߟߍ߲ߦߙߐ.

n. pier, wharf, stocks; quai; прича́л, при́стань, ста́пель. Syn : bàtobɛlɛndankan, bádan.

bɛ́lɛn. Variante : bɛ́lɛ. ߓߍߟߍ߲߫ ߸ ߓߟߍ߫.

v. lie down, lie, bury, inter, anchor; se coucher, enterrer, s'ancrer; ложи́ться, лежа́ть, хорони́ть, погреба́ть, вставать на якорь. Syn : lá2, bìri, sùdòn, sǔdǒn; jánsa (b), bìrí 4 (m).

bɛ́lɛn. ߓߍߟߍ߲.

n. anchor; ancre; я́корь.

bɛ́lɛ. Variante : bɛ́lɛn. ߓߍߟߍ߲߫ ߸ ߓߟߍ߫.

v. lie down, lie, bury, inter, anchor; se coucher, enterrer, s'ancrer; ложи́ться, лежа́ть, хорони́ть, погреба́ть, вставать на якорь. Syn : lá2, bìri, sùdòn, sǔdǒn; jánsa (b), bìrí 4 (m).

bɛ́lɛ. ߓߟߍ.

n. basin, cup, pot; jatte, tasse, terrine; ми́ска, пло́шка, ча́шка, горшо́к. Syn : fáa.

bɛ́makɛ. ߓߋ߲ߓߊߞߍ.

n. grandfather; grand-père; дед. Syn : mɔ̀kɛ.

bɛ́n'. ߓߍߣߊ߬, ߓߍߣߵ, ߓߋߣߊ߬, ߓߋߣߵ. Variantes : bɛ́nà; bénà; bén'.

pm. FUT.AFF1; FUT AFF1; FUT.AFF1.

bɛ́nà. ߓߍߣߊ߬, ߓߍߣߵ, ߓߋߣߊ߬, ߓߋߣߵ. Variantes : bɛ́n'; bénà; bén'.

pm. FUT.AFF1; FUT AFF1; FUT.AFF1.

bɛ̀nbaliya. ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ.

n. impossibility; impossibilité; невозможность.

bɛ̀nbali. ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ.

adj. impossible; impossible; невозможный.

bɛ̀nbɛnbɛn. ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲.

n. conspiracy, ambush; complot, embuscade; заговор, заса́да. Syn : dàbari, fɛ̀rɛ, jànfa, bídin.

bɛ̀nbɛntɛlɔ. ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߕߍ߬ߟߐ.

n. agreement, treaty; accord; догово́р. Syn : bɛ̀nbɛn, bɛ̀nkan, bɛ̀nkomà, bɛ̀nmakan, bɛ̀n, sɔ̀n.

bɛ̀nbɛn. ߓߍ߲߬ߓߍ߲.

n. treaty of friendship, agreement, amicable agreement; accord; догово́р о дру́жбе, соглаше́ние, полюбо́вное урегули́рование. Syn : bɛ̀nbɛntɛlɔ, bɛ̀nkan, bɛ̀nkomà, bɛ̀nmakan, bɛ̀n, sɔ̀n.

bɛ̀nda. ߓߍ߲߬ߘߊ.

n. place of meetings, place of gatherings; place de réunions; ме́сто собра́ний.

bɛ̀ndɛ. ߓߍ߲߬ߘߍ.

n. filter, round mud granary with a thatched roof; filtre, grenier rond en pisé, avec un toit de paille; фильтр, кру́глый гли́няный амба́р с соло́менной кры́шей. Syn : bánti, jɔ̀ɔrɛ, mɔ̀nɔ́.

bɛ̀ndɛ. ߓߍ߲߬ߕߍ, ߓߍ߲߬ߘߍ. Variante : bɛ̀ntɛ.

n. bifurcation; croisée; разви́лка. Syn : tàngbá (m).

bɛ̀ndɔ. ߓߍ߲߬ߒߘߐ, ߓߍ߲߬ߒߡߊ, ߓߍ߲߬ߘߐ. Variantes : bɛ̀nnma; bɛ̀nndɔ.

n. convention; convention; соглаше́ние, догово́р. Syn : sáda.

bɛ̀nɛfin. ߓߣߍ߬ߝߌ߲.

n. sesame, beniseed, sim-sim, sem-sem, herb; sésame; кунжу́т, сеза́м, ги́птис пря́ный. Syn : bɛ̀nɛfunti, bɛ̀nɛ, bɛ̀nɛsínɛ (b), bɛ̀nɛfínjɔ̌n, sòsogbɛnná; bɛ̀nɛfúnti (b).

bɛ̀nɛfin. ߓߣߍ߬ߝߌ߲.

n. dermatosis; dermatose; дермато́з. Syn : bɔ́nbɔnnɛn, bɛ̀nɛ, kàba, bɛ̀nɛ́ 2 (m).

bɛ̀nɛfundi. ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߕߌ, ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߘߌ, ߓߌ߬ߣߊ߬ߝߎ߲ߕߍ. Variantes : bɛ̀nɛfunti; bìnafuntɛ.

n. sesame, beniseed, sim-sim, sem-sem, sesame flowers, clove, clove, leguminous plant; sésame; кунжу́т, сеза́м, цветы́ кунжу́та, гвозди́чное де́рево, гвозди́ка, бобо́вое расте́ние, ги́птис пря́ный. Syn : bɛ̀nɛfin, bɛ̀nɛ, kɔlɔnfɔri (b).

bɛ̀nɛfunti. ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߕߌ, ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߘߌ, ߓߌ߬ߣߊ߬ߝߎ߲ߕߍ. Variantes : bɛ̀nɛfundi; bìnafuntɛ.

n. sesame, beniseed, sim-sim, sem-sem, sesame flowers, clove, clove, leguminous plant; sésame; кунжу́т, сеза́м, цветы́ кунжу́та, гвозди́чное де́рево, гвозди́ка, бобо́вое расте́ние, ги́птис пря́ный. Syn : bɛ̀nɛfin, bɛ̀nɛ, kɔlɔnfɔri (b).

bɛ̀nɛjɔ̀n. ߓߍ߬ߣߍߖߐ߲߭.

n. wild sesame, herb; arbuste Phyllanthus niruri; ди́кий кунжу́т, травяни́стое расте́ние.

bɛ̀nɛ. ߓߍ߬ߣߍ.

n. sesame, beniseed, sim-sim, sem-sem, sweets; sésame; кунжу́т, сеза́м, ла́комство. Syn : bɛ̀nɛfin, bɛ̀nɛfunti, ~ba, bɛ̀nɛfúnti; bɛ̀nɛjɛ́, berebere (b).photos Charles Bailleul

bɛ̀nɛ. ߓߍ߬ߣߍ.

n. dermatosis; dermatose; дермато́з. Syn : bɔ́nbɔnnɛn, bɛ̀nɛfin, kàba, bɛ̀nɛfín 2 (m).

bɛni. ߓߍߣߌ.

n. colliery wagon; wagonnet des mines, berline; вагоне́тка.

bɛ̀nkanma. ߓߍ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ.

n. tombola; tombola; лотере́я.

bɛ̀nkan. ߓߍ߲߬ߞߊ߲.

n. agreement, treaty, common decision, joint communiqué; accord, traité, communiqué conjoint; соглаше́ние, догово́р, совме́стное реше́ние, совме́стное коммюнике́. Syn : bɛ̀nbɛntɛlɔ, bɛ̀nbɛn, bɛ̀nkomà, bɛ̀nmakan, bɛ̀n, sɔ̀n, bɛ̀nmakán (m), fɔ́kàbɛ̌n (bS).

bɛ́nkɛ. ߓߍ߲ߞߍ.

n. nephew; neveu; племя́нник. Syn : bénkɛ.

bɛ̀nkomà. ߓߍ߲߬ߞߏߡߊ߭.

n. concord, accord; accord; согла́сие. Syn : bɛ̀nbɛntɛlɔ, bɛ̀nbɛn, bɛ̀nkan, bɛ̀nmakan, bɛ̀n, sɔ̀n.

bɛ̀nmakan. ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲.

n. agreement, joint resolution; accord, résolution conjointe; соглаше́ние, договорённость, совме́стная резолю́ция. Syn : bɛ̀nbɛntɛlɔ, bɛ̀nbɛn, bɛ̀nkan, bɛ̀nkomà, bɛ̀n, sɔ̀n, bɛ̀nńkǎn, fɔ́kàbɛ̌n (bS).

bɛ̀nma. ߓߍ߲߬ߡߊ߬.

n. sth. agreed upon; concerté; не́что согласо́ванное.

bɛ́nmoso. ߓߋ߲ߡߛߏ.

n. niece; nièce; племя́нница. Syn : bénmuso.

bɛ̀nndɔ. ߓߍ߲߬ߒߘߐ, ߓߍ߲߬ߒߡߊ, ߓߍ߲߬ߘߐ. Variantes : bɛ̀nnma; bɛ̀ndɔ.

n. convention; convention; соглаше́ние, догово́р. Syn : sáda.

bɛ̀nnɛn. ߓߍ߲߬ߣߌ߲, ߓߍ߲߬ߣߍ߲. Variante : bɛ̀nnin.

ptcp. beautiful, perfect, correct, right, capable; parfait, joli, bien formé, correct, apte; ла́дный, краси́вый, соверше́нный, пра́вильный, ве́рный, способный. Syn : dáfanɛn, bɛ̀dɛ́, bɛ́dɛbɛdɛ1, jɛ̀dɛ́jɛ̀dɛ́, sɛ̀bɛ́; jɔ́njɔn1, tígitigi (b).

bɛ̀nnin. ߓߍ߲߬ߣߌ߲, ߓߍ߲߬ߣߍ߲. Variante : bɛ̀nnɛn.

ptcp. beautiful, perfect, correct, right, capable; parfait, joli, bien formé, correct, apte; ла́дный, краси́вый, соверше́нный, пра́вильный, ве́рный, способный. Syn : dáfanɛn, bɛ̀dɛ́, bɛ́dɛbɛdɛ1, jɛ̀dɛ́jɛ̀dɛ́, sɛ̀bɛ́; jɔ́njɔn1, tígitigi (b).

bɛ̀nnma. ߓߍ߲߬ߒߘߐ, ߓߍ߲߬ߒߡߊ, ߓߍ߲߬ߘߐ. Variantes : bɛ̀nndɔ; bɛ̀ndɔ.

n. convention; convention; соглаше́ние, догово́р. Syn : sáda.

bɛ̀nɲɔɔnma. ߓߍ߲߬ߢߐ߲߱ߡߊ.

n. affinity, correspondence; affinité, correspondance; сродство, соответствие.

bɛ̀nɲɔɔnya. ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߧߊ.

n. friendship, agreement of cooperation; amitié, accord de coopération; дру́жба, догово́р о сотру́дничестве. Syn : tériya.

bɛ̀nɲɔɔn. ߓߍ߲߬ߢߐ߲߮.

n. partner in agreement, contracting party; partenaire de traité; партнёр по соглаше́нию, догова́ривающаяся сторона́.

bɛ́nɔɔba. ߓߍߣߐ߯ߓߊ.

n. elder paternal uncle, father's elder brother; oncle paternel aîné; ста́рший дя́дя по отцу́, ста́рший брат отца́.

bɛ́nɔɔnɛn. ߓߍߣߐ߯ߣߍ߲.

n. younger paternal uncle, father's younger brother; oncle paternel cadet; мла́дший дя́дя по отцу́, мла́дший брат отца́. Syn : ~, fàninncínin (b).

bɛ́nɔɔ. ߓߍߣߐ߮.

n. younger maternal uncle, younger paternal uncle, paternal uncle, father's brother; oncle maternel cadet; мла́дший дя́дя с матери́нской стороны́, мла́дший дя́дя по отцу́, дя́дя с отцо́вской стороны́, брат отца́. Syn : ~kɛ, fàninncínin (b), ~nɛn (m).

bɛ̀nsenma. ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ.

n. chance, favourable opportunity; chance; счастли́вый слу́чай, уда́чное стече́ние обстоя́тельств. Syn : hàrijɛɛ.

bɛ̀nsenma. ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ.

adv. fortunately; heureusement; к сча́стью. Syn : bɛ̀ntɛ́rɛmà (b).

bɛ̀ntɛ. ߓߍ߲߬ߕߍ, ߓߍ߲߬ߘߍ. Variante : bɛ̀ndɛ.

n. bifurcation; croisée; разви́лка. Syn : tàngbá (m).

bɛ̀n. ߓߍ߲߬.

v. meet {with each other}, meet, encounter, catch, seize, intercept, bar smb.'s road, fall, be equal, reach, fit, be the right size, suite, adjust, put in agreement, fit, suffice, satisfy, fit, please, make agree, make acceptable, be reconciled, get on with each other, live in peace with each other, reconcile, come to an agreement between themselves, unite, join together, join, go well, turn out well, do well; rencontrer; встреча́ться {друг с дру́гом}, встреча́ть, встреча́ться, натыка́ться, хвата́ть налету́, перехва́тывать, лови́ть, перекрыва́ть доро́гу кому-л., приходи́ться, равня́ться, тянуть, соотве́тствовать, приходи́ться впо́ру, подходи́ть, идти́, приводи́ть в соотве́тствие, приспоса́бливать, де́лать в соотве́тствии, быть доста́точным, удовлетворя́ть, быть подходя́щим, нра́виться, согласо́вывать, де́лать прие́млемым, мири́ться, ла́дить, жить ми́рно, мири́ть, догова́риваться ме́жду собо́й, приходи́ть к согла́сию, соединя́ться, присоединя́ться, ла́диться, удава́ться, хорошо́ себя́ чу́вствовать. Syn : kùnbɛ̀n, sɔ̀dɔn, lá~ (m), dɛ̌, bɔ́1, ɲǎ (ɲǐ + -ya).

bɛ̀n. ߓߍ߲߬.

n. agreement, accord, concord, harmony, reconciliation, treaty, ability, collective fishing in a lake; accord, réconciliation; согласие, лад, до́брые отноше́ния, примире́ние, способность, коллекти́вная ры́бная ло́вля в о́зере. Syn : bɛ̀nbɛntɛlɔ, bɛ̀nbɛn, bɛ̀nkan, bɛ̀nkomà, bɛ̀nmakan, sɔ̀n.

bɛ́ɲɛ. ߓߢߍ.

adj. dry, too dry, without sauce, unpalatable, unappetizing, simple, elementary; sans sauce, sec, dégoutant, simple; сухо́й, пересо́хший, без со́уса, невку́сный, проти́вный на вкус, просто́й, несоставно́й. Syn : jànɛn, jàran, bánga, gbɛ́ 1 (m), dɔ́kɛnɛnɛn, gbánsan.

bɛ́ɲɛ. ߓߢߍ.

n. dried dirt, element; boue sèche, élément; засо́хшая грязь, элеме́нт.

bɛ̀rɛbɛrɛ. ߓߙߍ߬ߓߙߍ߬.

adv. fort frapper.

bɛ́rɛbɛrɛ. ߓߙߍߓߙߍ߫.

adv. fort transpirer.

bɛ̀rɛkisɛlama. ߓߙߍ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߡߊ.

adj. dull-brown; brun foncé; тёмно-кори́чневый.

bɛ̀rɛkisɛ. ߓߙߍ߬ߞߌߛߍ.

n. pebble, a small round or flat stone, hailstone; galet, grêlon; га́лька, ме́лкий ка́мешек, голы́ш, гра́дина.

bɛ̀rɛlala. ߓߙߍ߬ߟߊ߬ߟߊ.

n. fortune-teller; dévin en caillou; гада́тель на ка́мешках.

bɛ̀rɛlen. ߓߙߍ߬ߟߋ߲.

n. early variety of fonio; fonio précoce; скороспе́лый сорт фо́нио.

bɛ̀rɛmasɛnɛ. ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߛߣߍ߬.

v. cultivate a plot commensurate to one's forces; cultiver terrain poportionné aux forces; возде́лывать поси́льный уча́сток земли́.

bɛ̀rɛmasɛsɛ. ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߛߍߛߍ߫.

v. work with the highest efficiency and minimum labour; travailler avec efficacité; рабо́тать рациона́льно.

bɛ̀rɛnbɛrɛnninna. ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߌ߲߬ߠߊ.

n. explorer; explorateur; путеше́ственник. Syn : sílabɔsɔɔna.

bɛ̀rɛnbɛrɛn. ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲.

v. explore; explorer; путеше́ствовать по, иссле́довать.

bɛ́rɛsɛ. ߓߙߍߛߍ߫.

adv. brimful; à raz bord; дополна́, до краёв.

bɛ́rɛsɛ. ߓߙߍߛߍ߫.

adj. brimful; rempli à raz bord; напо́лненный дополна́, напо́лненный до краёв.

bɛ̀rɛwoyonkɔ. ߓߙߍ߬ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߞߐ.

n. space covered with pebbles; espace caillouté; га́лечник.

bɛ̀rɛya. ߓߙߍ߬ߦߊ.

n. number; quantité, nombre; число́, коли́чество. Syn : dàma, kàsabi, jàte, yírika, jàté; yírika (m), bìsígi (bìsikí), dá 2 (b).

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߙߍ.

n. gravel, shingle, pebble, stone, testicle; caillou, gravier, testicule; гра́вий, га́лька, ка́мень, те́стикул, яи́чко. Syn : bɛ̀lɛkili, dóro, kɔ́kili, bɛ̀lɛkíli, kíli 1; dórokisɛ, fán1, kàyâkísɛ}, kɔ́kili (b), dóro (m).

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߙߍ.

v. hail; grêler; идти́.

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߙߍ.

n. measure, size; mésure, pointure; ме́ра, разме́р. Syn : dàbari, bɛ́rɛbɛ̌n; mábɛ̌n (m, bɛ̌n).

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߙߍ.

adj. commensurate; approprié, ce qui est à la mesure; соразме́рный, соотве́тствующий. Syn : dàma.

bɛ́rɛ. ߓߙߍ.

adj/ap. serious; sérieux; серьёзный. Syn : dɔ́gbɛ, sɛ̀bɛma, sɛ̀bɛ, wùlen.

bɛ́ri. ߓߊߙߌ, ߓߍߙߌ, ߓߊߣߌ߬. Variantes : bári; bánì; bàan.

conj. because, as soon as, as far as, since, so, thus; parce que; потому́ что, поско́льку, та́к как, таки́м о́бразом, ита́к. Syn : banko, bánì, báwò, kàtúun, báwò, pàsikɛ́; bárisigi, kàtúgu, báyidi (b), banko (m).

bɛ̀sɛbɛsɛ. ߓߛߍ߬ߓߛߍ߬.

adj. very clean; très propre; о́чень чи́стый.

bɛ́sɛbɛsɛ. ߓߛߍߓߛߍ.

n. swamp, shoal; marais, marécage, basses eaux; болото, мелково́дье. Syn : bòroboro, bɔ̀ɔnoronoro, bɔ́dɔn.

bɛ̀sɛkunuya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ. Variantes : bɛ̀sɛnkɔninya; bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya.

n. envy, jealousy, unsociability, meanness, captiousness, hypocrisy, duplicity, perfiduous flattery; jalousie, malveillance; за́висть, недоброжела́тельство, неужи́вчивость, ме́лочность, ме́лочная приди́рчивость, лицеме́рие, коры́стная лесть. Syn : kèleya.

bɛ̀sɛkunuya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ߬. Variantes : bɛ̀sɛnkɔninya; bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya.

v. persecute; persecuter; пресле́довать, подверга́ть гоне́ниям.

bɛ̀sɛlen. ߓߛߍ߬ߟߋ߲.

n. herb; plante herbacé; травяни́стое расте́ние.

bɛ̀sɛma. ߓߛߍ߬ߡߊ.

adj. coquettish; coquet; коке́тливый.

bɛ̀sɛnkɛ. ߓߛߍ߲߬ߞߍ߬.

v. plane, level; aplanir; плани́ровать, разра́внивать.

bɛ̀sɛnkɔninya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ. Variantes : bɛ̀sɛkunuya; bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya.

n. envy, jealousy, unsociability, meanness, captiousness, hypocrisy, duplicity, perfiduous flattery; jalousie, malveillance; за́висть, недоброжела́тельство, неужи́вчивость, ме́лочность, ме́лочная приди́рчивость, лицеме́рие, коры́стная лесть. Syn : kèleya.

bɛ̀sɛnkɔninya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ߬. Variantes : bɛ̀sɛkunuya; bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya.

v. persecute; persecuter; пресле́довать, подверга́ть гоне́ниям.

bɛ̀sɛnkɔnin. ߓߛߍ߲߬ߞߐߣߌ߲.

n. envious person, ill-wisher, persecutor; envieux, personne malveillante, persecuteur; зави́стник, недоброжела́тель, пресле́дователь, гони́тель.

bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ. Variantes : bɛ̀sɛkunuya; bɛ̀sɛnkɔninya.

n. envy, jealousy, unsociability, meanness, captiousness, hypocrisy, duplicity, perfiduous flattery; jalousie, malveillance; за́висть, недоброжела́тельство, неужи́вчивость, ме́лочность, ме́лочная приди́рчивость, лицеме́рие, коры́стная лесть. Syn : kèleya.

bɛ̀sɛnkɔnɔtɛya. ߓߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߎ߬ߦߊ߬, ߓߛߍ߬ߞߣߐ߬ߕߍ߬ߦߊ߬. Variantes : bɛ̀sɛkunuya; bɛ̀sɛnkɔninya.

v. persecute; persecuter; пресле́довать, подверга́ть гоне́ниям.

bɛ̀sɛya. ߓߛߍ߬ߦߊ.

n. cleanness; propreté; опрятность. Syn : sáninɲa.

bɛ̀sɛ. ߓߛߍ߬.

adj/ap. neat, tidy, elegant, smart; propre, élégant, dandy; опрятный, элегантный, щеголеватый. Syn : hàlala, sáninman.

bɛ́si. ߓߊߛߌ. Variantes : bási; bísi.

n. fetish, idol, magic object, amulet, medicine, remedy, poison, pharmaceutics, farmacology, manufacturing of medicaments; fétiche, grigri, médicament, remède, poison, pharmacopée; фети́ш, и́дол, маги́ческий объе́кт, амуле́т, лека́рство, лече́бное сре́дство, яд, фармаце́втика, апте́чное де́ло, фармаколо́гия, изготовле́ние лека́рств. Syn : bóli, jò, fúra (b, fída); dàbári, sírigbidi (m), bìlańkɔnɔ, dàbari, sírigbidiya (m, sírigbidi).

bɛ́si. ߓߊߛߌ. Variantes : bási; bísi.

v. treat, cure, treat oneself, care about one's health, work in manufacturing medicaments; soigner; лечи́ть, врачева́ть; выле́чивать, лечи́ться, следи́ть за свои́м здоро́вьем, занима́ться изготовле́нием лека́рств. Syn : dánda, fídakɛ, dánda (m), fúrakɛ́ (b).

. ߓߌ߬ߍ̀, ߓߍ߭. Variante : byɛ̀.

n. vulva, woman's sex, cunt; vulve; ву́льва, же́нский полово́й о́рган, пизда́. Syn : byɛ̀, kòlon, mùsoyá (mùsó); árabaɲinntan, bábugǔnín, báɲeba, bùtú2, kére1, koØloÉn 1 (b); bÿØkiásÿ (m, byÿØkiásÿ).

bɛ́baaya. ߓߍߓߊ߯ߦߊ.

n. existence, being; existance; существование, бытие.

bɛ́baaya. ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫.

v. exist; exister; существова́ть.

bɛ́baa. ߓߍߓߊ߮.

n. existent; existant; су́щий, существу́ющий.

bɛ́da. ߡߍߘߊ, ߓߍߘߊ. Variante : mɛ́da.

n. avenue, boulevard; avenue, boulevard, pénétrante; авеню, бульвар, проспект, магистра́ль. Syn : fòndo.

bɛ̀dɛbɛdɛlila. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ.

n. politicien; homme politique; политик.

bɛ̀dɛbɛdɛli. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, ߓߙߍ߬ߓߙߍ߬ߟߌ. Variante : bɛ̀rɛbɛrɛli.

n. politics, political line; politique; поли́тика, полити́ческая ли́ния.

bɛ́dɛbɛdɛya. ߓߘߍߓߘߍߦߊ, ߓߙߍߓߙߍߦߊ. Variante : bɛ́rɛbɛrɛya.

n. honesty, reliability, seriousness, best human qualities; intégrité; поря́дочность, надёжность, лу́чшие челове́ческие ка́чества. Syn : télen.

bɛ̀dɛbɛdɛ. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬.

v. take care of, be attentive to, coax smb., play up to, please smb., delude, mislead, go with, accompany smb. taking care of him, rule in due manner; se préoccuper de; окружа́ть забо́той, быть предупреди́тельным к, зада́бривать, угожда́ть кому-л., ублажа́ть, обма́нывать, вводи́ть в заблужде́ние, вести́ подде́рживая, сопровожда́ть забо́тясь, управля́ть до́лжным о́бразом. Syn : mábɛ̀dɛbɛdɛ, bɛ́nbɛn 1 (b), bɛ́nbɛn 1 (b), nɛ́gɛn, nɛ́rɛn; bagaya (m).

bɛ́dɛbɛdɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́rɛbɛrɛ.

adj. good, kind, true, right, suitable, appropriate; bon, vrai, commésuré; хоро́ший, до́брый, и́стинный, настоя́щий, подходя́щий, соотве́тствующий. Syn : bɛ̀dɛ, ɲìma, ɲùmán (ɲǐ), gbéngben, jɔ́njɔn, jɛ̀dɛjɛ̀dɛ, pákìsa, sɛ̀bɛ, tùɲama, bɛ̀dɛ́, jɛ̀dɛ́jɛ̀dɛ́, sɛ̀bɛ́; bɛ̀nnén (bɛ̌n), jɔ́njɔn1, tígitigi (b).

bɛ́dɛbɛdɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́rɛbɛrɛ.

adv. very; très; о́чень. Syn : bɔ́rɔrɔ, kísɔ, kójuu, kósɛbɛ, kúdɛkudɛ, mɛ́rrɛ, pédekele, pépe, sàfífi, súe, tánintanin, téru, wúyuwɛyɛ, ɲúfukudu.

bɛ́dɛbɛdɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́rɛbɛrɛ.

adj. abundant; abondant; оби́льный.

bɛ́dɛkɛ̀. ߓߘߍߞߍ߫, ߓߙߍߞߍ߫. Variante : bɛ́rɛkɛ.

adv. properly, correctly, thoroughly; comme il faut; как сле́дует, хороше́нько. Syn : kósɛ́bɛ.

bɛ̀dɛmabɛ̀nnin. ߓߘߍ߬ߡߊߓߍ߲߬ߣߌ߲.

ptcp. normal, well-built, slender; normal; норма́льный, ла́дный, стро́йный.

bɛ̀dɛmabɛ̀n. ߓߘߍ߬ߡߊߓߍ߲߬, ߓߙߍ߬ߡߊߓߍ߲߬. Variante : bɛ̀rɛmabɛ̀n.

v. do sth. within the scope of natural, make sth. commensurate, make conform; proportionner, ramener à la mésure de; сде́лать ч.-л. в ра́мках норма́льного, приводи́ть в соотве́тствие, соизмеря́ть. Syn : mábɛ̌n (m, bɛ̌n), bɛ̀rɛ́` bɛ̌n, bɛ̌n à bɛ̀rɛ́` mǎ (b, bɛ̀rɛ́ 2).

bɛ̀dɛma. ߓߘߍ߬ߡߊ, ߓߙߍ߬ߡߊ. Variante : bɛ̀rɛma.

adj. beautiful; joli; краси́вый, прекра́сный. Syn : cèɲin.

bɛ́dɛnsɛ. ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫.

v. crush, shatter; écraser; громи́ть, сокруша́ть. Syn : búrunkɔ, dɔ́bùnten, dɔ́bɛdɛnsɛ, dɔ́mɔɲɔnkɔ, mɔ́ɲɔnkɔ, tɔ́rɔnkɔ.

bɛ́dɛnsɛ. ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫.

adv. abundantely; en abondance; обильно.

bɛ̀dɛya. ߓߘߍ߬ߦߊ.

n. beauty, exellence; beauté, excellence; красота, высшее качество. Syn : ɲìmaya.

bɛ̀dɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀rɛ.

adj. numerous, available in large number/ quantity, sufficient, commesurate, corresponding to the norm, to the necessity, good, true, beautiful; nombreux, bon, vrai, beau; многочи́сленный, име́ющийся в большо́м коли́честве [объёме], достаточный, подходящий по размеру, хороший, настоящий, красивый. Syn : kɔ̀ngbɛ, síyaman, sɛ́dɛma, sɛ́dɛ, wɛ́rɛ, bɛ́dɛbɛdɛ, ɲìma, bɛ́dɛbɛdɛ1, ɲùmán (ɲǐ), sɛ̀bɛ́, gbéngben, jɔ́njɔn, jɛ̀dɛjɛ̀dɛ, pákìsa, sɛ̀bɛ, tùɲama.

bɛ̀dɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀rɛ.

n. great.number, seriousness, essence, essential, good; grand nombre, bien; многое, серьёзность, су́щность, суще́ственность, добро, до́брое, хоро́шее.

bɛ̀dɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀rɛ.

adv. quite, sufficiently; tout à fait, suffisamment; совсем, достаточно. Syn : gbódo.

bɛ̀dɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀rɛ.

n. honesty, respectability, seriousness, kindness; sérieux; поря́дочность, серьёзность, доброта. Syn : sɛ̀bɛ.

bɛ̀dɛ. Variante : bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߙߍ ߸ ߓߍ߬ߘߍ.

v. become kind, become beautiful, become good; devenir gentil; станови́ться до́брым, станови́ться краси́вым, станови́ться хоро́шим.

B̀ɛ́d́ú`. ߓ߬ߍߘ߫ߎ.

n.prop. TOP.

Bɛ̀lɛ́kɔ́rɔ́. ߓߍ߬ߟߍߞߙߐ߫.

n.prop. TOP.

Bɛ́lɛ́yá. ߓߟߍߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Bɛ̀nd߯ú`. ߓߍ߲߬ߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

Bɛ̀ndúu. ߓߍ߲߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Bɛ̀nɛ́. ߓߍ߬ߣߍ߫.

n.prop. TOP.

Bɛ̀nládlúuérá. ߓߍ߲߬ߟߊߘߟߎ߯ߋߙߊ߫.

n.prop. TOP.

bɛ̀rɛbɛrɛli. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, ߓߙߍ߬ߓߙߍ߬ߟߌ. Variante : bɛ̀dɛbɛdɛli.

n. politics, political line; politique; поли́тика, полити́ческая ли́ния.

bɛ́rɛbɛrɛya. ߓߘߍߓߘߍߦߊ, ߓߙߍߓߙߍߦߊ. Variante : bɛ́dɛbɛdɛya.

n. honesty, reliability, seriousness, best human qualities; intégrité; поря́дочность, надёжность, лу́чшие челове́ческие ка́чества. Syn : télen.

bɛ́rɛbɛrɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́dɛbɛdɛ.

adj. good, kind, true, right, suitable, appropriate; bon, vrai, commésuré; хоро́ший, до́брый, и́стинный, настоя́щий, подходя́щий, соотве́тствующий. Syn : bɛ̀dɛ, ɲìma, ɲùmán (ɲǐ), gbéngben, jɔ́njɔn, jɛ̀dɛjɛ̀dɛ, pákìsa, sɛ̀bɛ, tùɲama, bɛ̀dɛ́, jɛ̀dɛ́jɛ̀dɛ́, sɛ̀bɛ́; bɛ̀nnén (bɛ̌n), jɔ́njɔn1, tígitigi (b).

bɛ́rɛbɛrɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́dɛbɛdɛ.

adv. very; très; о́чень. Syn : bɔ́rɔrɔ, kísɔ, kójuu, kósɛbɛ, kúdɛkudɛ, mɛ́rrɛ, pédekele, pépe, sàfífi, súe, tánintanin, téru, wúyuwɛyɛ, ɲúfukudu.

bɛ́rɛbɛrɛ. ߓߘߍߓߘߍ, ߓߙߍߓߙߍ. Variante : bɛ́dɛbɛdɛ.

adj. abundant; abondant; оби́льный.

bɛ́rɛkɛ. ߓߘߍߞߍ߫, ߓߙߍߞߍ߫. Variante : bɛ́dɛkɛ̀.

adv. properly, correctly, thoroughly; comme il faut; как сле́дует, хороше́нько. Syn : kósɛ́bɛ.

Bɛ́rɛ́kótábákósìkó. ߓߙߍߞߏ߫ߕߓߊߞߏ߫ߛߌ߬ߞߏ߫.

n.prop. TOP.

bɛ̀rɛmabɛ̀n. ߓߘߍ߬ߡߊߓߍ߲߬, ߓߙߍ߬ߡߊߓߍ߲߬. Variante : bɛ̀dɛmabɛ̀n.

v. do sth. within the scope of natural, make sth. commensurate, make conform; proportionner, ramener à la mésure de; сде́лать ч.-л. в ра́мках норма́льного, приводи́ть в соотве́тствие, соизмеря́ть. Syn : mábɛ̌n (m, bɛ̌n), bɛ̀rɛ́` bɛ̌n, bɛ̌n à bɛ̀rɛ́` mǎ (b, bɛ̀rɛ́ 2).

bɛ̀rɛma. ߓߘߍ߬ߡߊ, ߓߙߍ߬ߡߊ. Variante : bɛ̀dɛma.

adj. beautiful; joli; краси́вый, прекра́сный. Syn : cèɲin.

Bɛ́rɛ́ɲégáláíómákámá. ߓߙߍߢߋ߫ߜ߭ߟߊߌ߫ߏߡߞߊߡߊ߫.

n.prop. TOP.

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀dɛ.

adj. numerous, available in large number/ quantity, sufficient, commesurate, corresponding to the norm, to the necessity, good, true, beautiful; nombreux, bon, vrai, beau; многочи́сленный, име́ющийся в большо́м коли́честве [объёме], достаточный, подходящий по размеру, хороший, настоящий, красивый. Syn : kɔ̀ngbɛ, síyaman, sɛ́dɛma, sɛ́dɛ, wɛ́rɛ, bɛ́dɛbɛdɛ, ɲìma, bɛ́dɛbɛdɛ1, ɲùmán (ɲǐ), sɛ̀bɛ́, gbéngben, jɔ́njɔn, jɛ̀dɛjɛ̀dɛ, pákìsa, sɛ̀bɛ, tùɲama.

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀dɛ.

n. great.number, seriousness, essence, essential, good; grand nombre, bien; многое, серьёзность, су́щность, суще́ственность, добро, до́брое, хоро́шее.

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀dɛ.

adv. quite, sufficiently; tout à fait, suffisamment; совсем, достаточно. Syn : gbódo.

bɛ̀rɛ. ߓߍ߬ߘߍ, ߓߍ߬ߙߍ. Variante : bɛ̀dɛ.

n. honesty, respectability, seriousness, kindness; sérieux; поря́дочность, серьёзность, доброта. Syn : sɛ̀bɛ.

bɛ̀rɛ. Variante : bɛ̀dɛ. ߓߍ߬ߙߍ ߸ ߓߍ߬ߘߍ.

v. become kind, become beautiful, become good; devenir gentil; станови́ться до́брым, станови́ться краси́вым, станови́ться хоро́шим.

Bɛ̀rɛ́-tɔ́. ߓߍ߬ߙߍߺߕߐ߫.

n.prop. TOP.

Bɛ́rúĺɛ́`. ߓߍߙߎߟ߫ߍ.

n.prop. TOP.

Bɛ́sɛ́kɔ́. ߓߛߍߞߐ߫.

n.prop. TOP.

bɛ́sɔɔ. Variante : bésɔɔ. ߓߋߛߐ߮ ߸ ߓߍߛߐ߮.

adj. covered with embroider; entièrement brodé; сплошь покры́тый вы́шивкой.

bɛ́sɔɔ. Variante : bésɔɔ. ߓߋߛߐ߮ ߸ ߓߍߛߐ߮.

n. broad gown with front covered with embroidery; chemise brodée; широ́кая руба́ха, грудь кото́рой покры́та вы́шивкой.

Bɛ́tà. ߓߍߕߊ߬.

n.prop. TOP.

bɛ̀tɛrɛ. ߓߍ߬ߕߙߍ߬.

v. mend, patch; rapiecer; чини́ть, лата́ть.

bɛ̀. ߓߌ߬ߍ, ߓߍ߭. Variante : byɛ̀.

n. vagina, vagina, woman's sex; vulve, sexe de la femme; вульва, вульва, женскй половой орган. Syn : , kòlon.

bɛ́. ߓߍ߫.

cop. be; être; быть. Syn : yé.


Kàn bɛ́ à dá. «Sa voix est vraiment belle/forte»
Le nom, l'article (5-18) absence

Só` bɛ́ kùlu` kàn. ‘La maison est sur la colline’.
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Wùlu` bɛ́ jirí ` kɔŕɔ.‘Le chien est sous l’arbre’.
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Nún` bɛ́ ɲɛ`́w cɛ.‘Le nez est entre les yeux’.
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Nɛ́nɛ` bɛ́. ‘Il fait froid’.
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Fùnteni` bɛ́. ‘Il fait chaud’.
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Hɛ́rɛ` bɛ́. ‘Tout va bien’ (litt. : « La paix est »).
La structure de l’énoncé locatif (situatif) (7.1)

Ò dùgu` mùso bɛ́ɛ yé ɲɛ́filatigi yé, ù bɛ́ɛ bɛ́ ŋáɲaŋaɲa !
‘Toutes les femmes de ce village-là sont des sorcières, elles sont toutes très fortes dans la magie !’ [Ɲakurunin]
L’énoncé adverbial qualitatif (7.5)

Mùso` bɛ́ jísoli` lá jídaga` kɔ́nɔ.
‘La femme est en train de puiser l’eau de la jarre’ (devant nos yeux).
Le progressif visuel (8.2.3)

Ń dɔ́gɔkɛ` bɛ kàlan` ná.
‘Mon jeune frère est en train de lire / faire les études’ (et nous le voyons avec un livre entre les mains).
Le progressif visuel (8.2.3)

bɛ́. Variante : bé. ߓߋ߫ ߸ ߓߍ߫.

pm. IPFV. Syn : bɛ́kà (b), ká 1 (b), yé 3 (m).

bî. ߓߌ.

n. ten; dizaine; десяток. Syn : bílaka, tánnaka.

bíbaatala. ߓߌߓߊ߯ߕߟߊ.

n. semiconductor; sémi-conducteur; полупроводник.

bíbaaya. ߓߌߓߊ߯ߦߊ.

n. conductivity; conductibilité; проводи́мость, электропрово́дность.

bíbaa. ߓߌߓߊ߮.

n. conductor; conducteur; проводни́к. Syn : bòrifentii.

bìbilan. ߓߌ߬ߓߌ߬ߟߊ߲.

n. lamp or torch for fishing [hunting] at night; torche de pêche nocture; ла́мпа [фа́кел] для ночно́й ры́бной ло́вли [охо́ты].

bìbi. ߓߌ߬ߓߌ߬.

v. to fish at night; faire pêche nocture; вести́ ночну́ю ры́бную ло́влю.

bíbi. ߓߌߓߌ.

n. long-crested hawk-eagle, buzzard, Ganymede; aigle; хохла́тый орёл, са́рыч, Ганиме́д.

bíboron. ߓߌߓߏߙߏ߲.

n. baby's bottle, feeding bottle; bibéron; рожо́к.

bídanmosonɛn. ߓߌߘߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߙߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏߣߍ߲. Variantes : bíranmusonɛn; bídanmusonɛn.

n. daughter-in-law; belle-fille; неве́стка. Syn : bídanmuso.

bídanmoso. ߓߌߘߊ߲ߡߎߛߏ, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ, ߓߌߙߊ߲ߡߎߛߏ. Variantes : bídanmuso; bíranmuso.

n. female in-law, mother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law; belle-mère, belle-fille, belle-soeur; сво́йственница, тёща, свекро́вь, неве́стка, золо́вка. Syn : bídanmusonɛn.

bídanmusonɛn. ߓߌߘߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߙߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏߣߍ߲. Variantes : bíranmusonɛn; bídanmosonɛn.

n. daughter-in-law; belle-fille; неве́стка. Syn : bídanmuso.

bídanmuso. ߓߌߘߊ߲ߡߎߛߏ, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ, ߓߌߙߊ߲ߡߎߛߏ. Variantes : bídanmoso; bíranmuso.

n. female in-law, mother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law; belle-mère, belle-fille, belle-soeur; сво́йственница, тёща, свекро́вь, неве́стка, золо́вка. Syn : bídanmusonɛn.

bídanna. ߓߌߘߊ߲ߠߊ, ߓߌߙߊ߲ߠߊ. Variante : bíranna.

n. village, home of wife's parents, wife's birthplace; demeure de beaux-parents; дере́вня [двор] роди́телей жены́, ро́дина жены́.

bídanɲa. ߓߌߘߊ߲ߧߊ, ߓߌߙߊ߲ߧߊ. Variante : bíranɲa.

n. affinity; parenté par alliance; свойство́.

bídanɲɔɔnma. ߓߌߘߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ, ߓߌߙߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ. Variante : bíranɲɔɔnma.

n. in-laws; beaux-parents; сво́йственники.

bídan. ߓߌߘߊ߲, ߓߌߙߊ߲. Variante : bíran.

n. in-law; beau-parent; сво́йственник, сво́йственница. Syn : nìmɔɔ.

bídaya. ߓߌߘߦߊ.

n. heresy, apostasy; hérésie, apostasie; е́ресь, апоста́зия. Syn : dádɔbɔ.

bídaya. ߓߌߘߦߊ.

v. apostatize; apostasier; отступа́ться от Исла́ма. Syn : dádɔbɔ.

bída. ߓߌߘߊ, ߓߌߙߊ, ߓߎߙߊ. Variantes : bíra; búra.

n. snake, sacral python of Ancient Ghana/ Wagadu; serpent noir; змея́, свяще́нный уда́в Дре́вней Га́ны/ Вагаду́. Syn : bírafin, bírasa (m).

bìden. ߓߌ߬ߘߋ߲, ߓߌ߬ߡߐ߮. Variante : bìmɔɔ.

n. person of today; personne moderne; ны́нешний челове́к. Syn : bìtilelamɔ́gɔ (b, bìtíle).

bídibada. ߓߘߌߓߘߊ߫.

v. grow dull (about the sky), become covered with rain clouds; se couvrir de nuages; хму́риться, затя́гиваться дождевы́ми ту́чами. Syn : bànda.

bídibada. ߓߘߌߓߘߊ߫.

adv. cloudy; nuageux; облачный.

bìdibidikan. ߓߘߌ߬ߓߘߌ߬ߞߊ߲.

n. rumble; grondement; ро́кот.

bídibidi. Variante : bíriri. ߓߌߚߌ߫ ߸ ߓߘߌߓߘߌ߫.

adv. run at top speed/ swiftly, with a loud trample; vite avec du bruit; бежа́ть со всех ног/ стреми́тельно, гро́мко то́пая.

bídibidi. Variante : bíriri. ߓߌߚߌ߫ ߸ ߓߘߌߓߘߌ߫.

n. quick.running; course rapide; быстрый.бег.

bídibidi. ߓߘߌߓߘߌ߫.

adv. hotly; chaud; жарко.

bídibɔdɔ. ߓߘߌߓߘߐ.

n. toddler; mioche; карапу́з. Syn : bùdubɛdɛ.

bídikalama. ߓߘߌߞߟߊߡߊ, ߓߙߌߞߟߊߡߊ. Variante : bírikalama.

adj. smoke grey; gris; се́рый. Syn : bùudigbɛlama, búnbunnama, fúsema, fúse.

bídika. ߓߘߌߞߊ, ߓߙߌߞߊ. Variante : bírika.

n. cloud, cloudiness; nuage; о́блако, ту́ча, о́блачность. Syn : kàbakolo, mídigba, mídika, sánfin, mídigba, mídika (m), kàbanɔ́gɔ, máranka, múntan, sánfin (b).

bìdikibadaka. ߓߘߌ߬ߞߌ߬ߓߘߊߞߊ.

n. cloudy sky; ciel sombre; па́смурное не́бо.

bìdikibadaka. ߓߘߌ߬ߞߌ߬ߓߘߊߞߊ.

v. be covered with rain clouds; s'assombrir; хму́риться. Syn : dɔ́fìn.

bìdinbafin. ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߓߊ߬ߝߌ߲.

n. pigeon; pigeon espèce; го́лубь. Syn : béretebidinnin.

bìdinbuu. ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߓߎ߮.

n. dovecot{e}, pigeonhouse; pigeonnier, colombier; голубя́тня. Syn : bìdinso, bìdinsó (m, bìdín).

bìdinfadi. ߓߌ߬ߘ߬ߌ߲ߝߊߘߌ.

n. dove-colour, warm grey colour; bleu gris; си́зый цвет, те́мно-се́рый цвет.

bídińkàn. Variantes : bídinkan. ߓߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߸ ߓߘߌߒߞߊ߲߭. Variante : bírińkàn; bírinkan.

n. blanket, bedclothes, protection; couverture; одея́ло, покрыва́ло, покрови́тельство, защи́та. Syn : bìlankiti, bírifini, bìlankití (m), sùtúra.

bídinkan. Variantes : bídińkàn. ߓߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߸ ߓߘߌߒߞߊ߲߭. Variante : bírińkàn; bírinkan.

n. blanket, bedclothes, protection; couverture; одея́ло, покрыва́ло, покрови́тельство, защи́та. Syn : bìlankiti, bírifini, bìlankití (m), sùtúra.

bídinla. Variante : bídinninna. ߓߌߘߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߸ ߓߘߌߟߊ.

n. dairyman; trayeur; до́яр.

bìdinnɛngbɛ. ߓߘߌ߲߬ߣߍ߲߬ߜߍ, ߓߘߌ߬ߣߌ߲߬ߜߍ. Variante : bìdinningbɛ.

n. big grey turtledove; tourterelle grise; кру́пная се́рая го́рлица.

bìdinningbɛ. ߓߘߌ߲߬ߣߍ߲߬ߜߍ, ߓߘߌ߬ߣߌ߲߬ߜߍ. Variante : bìdinnɛngbɛ.

n. big grey turtledove; tourterelle grise; кру́пная се́рая го́рлица.

bídinninna. Variante : bídinla. ߓߌߘߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߸ ߓߘߌߟߊ.

n. dairyman; trayeur; до́яр.

bìdinso. ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߛߏ.

n. dovecot{e}, pigeonhouse; pigeonnier, colombier; голубя́тня. Syn : bìdinbuu, bìdinbúu (m).

bìdin. ߓߌ߬ߘߌ߲, ߓߌ߬ߙߌ߲. Variante : bìrin.

n. pigeon; pigeon; го́лубь. Syn : mànsabidin, túban, túrubanin.

bídin. ߓߌߘߌ߲߫, ߓߘߌ߫, ߓߌߙߌ߲߫. Variantes : bídi; bírin.

v. bend, curve, stoop, bend down, stoop, conceal oneself, hide oneself, skulk, lurk, toil, fall prone, fall face down, lie face down, fall prone, overturn, come down, turn over, oppress people/ keep people down, lean back, rush, cover with sth., sit on eggs; pencher; наклоня́ть, сгиба́ть, сгиба́ться, склоня́ться, пря́таться, укрыва́ться, таи́ться, рабо́тать в по́ле, па́дать лицо́м вниз, па́дать ничко́м, ложи́ться лицо́м вниз, па́дать ничко́м, опроки́дываться, обру́шиваться, перевора́чиваться, перевора́чивать кве́рху дном, отки́нуться, бро́ситься, накрыва́ть чем-л., прикрыва́ть чем-л., сиде́ть на я́йцах. Syn : dènkentu, kùru, lábùu, mála, kùdú 1; má~, mábǔu (m, bùgún), bùgún, dábídin, lá~ (m), lá~ (m), bùgún, kóri (b), kóri (b), látɛ̌ɛ (m, tìgɛ́).

bídin. Variantes : bídi; bírin. ߓߌߙߌ߲߫ ߸ ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘߌ߲߫.

n. ambush; embuscade; заса́да. Syn : bɛ̀nbɛnbɛn.

bídin. Variante : bídi. ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘ߫ߌ߲. Variante : bírin.

v. milk, squeeze out sth., squeeze, wring; traire; дои́ть к.-л., выда́ивать ч.-л., выжима́ть, выкру́чивать. Syn : bísi1, jíjǎ; mɔ́ɔsi (b).

bìdi. Variante : bìri. ߓߌ߬ߙߌ ߸ ߓߌ߬ߘߌ.

n. auriferous rock; sable aurifère; золотоно́сная поро́да. Syn : ɲɛ̀tɛ.

bìdi. ߓߌ߬ߘߌ.

n. disease causing itching of scrotum; démangeaison de bourse; боле́знь, кото́рая вызыва́ет зуд мошо́нки. Syn : dàafínfin (m, dàgafínfin).

bídi. ߓߌߘߌ߲߫, ߓߘߌ߫, ߓߌߙߌ߲߫. Variantes : bídin; bírin.

v. bend, curve, stoop, bend down, stoop, conceal oneself, hide oneself, skulk, lurk, toil, fall prone, fall face down, lie face down, fall prone, overturn, come down, turn over, oppress people/ keep people down, lean back, rush, cover with sth., sit on eggs; pencher; наклоня́ть, сгиба́ть, сгиба́ться, склоня́ться, пря́таться, укрыва́ться, таи́ться, рабо́тать в по́ле, па́дать лицо́м вниз, па́дать ничко́м, ложи́ться лицо́м вниз, па́дать ничко́м, опроки́дываться, обру́шиваться, перевора́чиваться, перевора́чивать кве́рху дном, отки́нуться, бро́ситься, накрыва́ть чем-л., прикрыва́ть чем-л., сиде́ть на я́йцах. Syn : dènkentu, kùru, lábùu, mála, kùdú 1; má~, mábǔu (m, bùgún), bùgún, dábídin, lá~ (m), lá~ (m), bùgún, kóri (b), kóri (b), látɛ̌ɛ (m, tìgɛ́).

bídi. Variantes : bídin; bírin. ߓߌߙߌ߲߫ ߸ ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘߌ߲߫.

n. ambush; embuscade; заса́да. Syn : bɛ̀nbɛnbɛn.

bídi. Variante : bídin. ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘ߫ߌ߲. Variante : bírin.

v. milk, squeeze out sth., squeeze, wring; traire; дои́ть к.-л., выда́ивать ч.-л., выжима́ть, выкру́чивать. Syn : bísi1, jíjǎ; mɔ́ɔsi (b).

bídonbidon. ߓߌߘߏ߲ߓߌߘߏ߲߫.

adv. struggle in water; se battre dans l'eau; би́ться в воде́.

bífɛdɛ. ߓߌߝߘߍ.

n. are; are; ар.

bíii. Variante : bíi. ߓߌ߯.

adv. en masse. Syn : bérebere, búyi.

bíi. Variante : bíii. ߓߌ߯.

adv. en masse. Syn : bérebere, búyi.

bíi. ߓߌ߯.

n. noise produced by wings; bruit des ailes; шум кры́льев.

bíkanke. ߓߌߞߊ߲ߞߋ.

n. metric system; système métrique; метри́ческая систе́ма.

bíki. ߓߞߌ.

adj. beautiful and well built; bien batie jolie; краси́вая и хорошо́ сло́женная.

bìko. Variante : bìlako. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߸ ߓߌ߬ߞߏ.

n. actuality, modernity, present-day reality, sth. recent; actualité, modernité; совреме́нность, актуа́льность, актуа́льная действи́тельность, не́что неда́внее, не́что но́вое. Syn : ~ (2).

bíkɔ̀nɔndɔnan. ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲.

adj. ninetieth; quatre-vingt-dixième; девяно́стый.

bíkɔ̀nɔndɔɲɔɔn. ߓߌߞߐ߬ߣ߬ߐ߲ߘߐ߬ߢ߰ߐ߲.

num. eighty nine; quatre-vingt neuf; во́семьдесят де́вять.

bíkɔ̀nɔndɔya. ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬.

v. bring to ninety; atteindre quatre-vingt-dix; доводи́ть до девяно́ста.

bíkɔ̀nɔndɔ. ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬.

num. ninety; quatre-vingt-dix; девяно́сто.

bìlabaatɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ.

n. abandoned, forsaken person; personne abandonnée; бро́шенный, поки́нутый челове́к.

bìlakannafaanin. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲. Variante : bìlaǹkanna.

n. cloak, cape, scarf; châle; наки́дка, шаль, шарф. Syn : dáńkànná (b).

bìlakasumaya. ߓߌ߬ߟߞߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߊ.

v. linger, delay; procrastiner; ме́длить. Syn : mábìla.

bílaka. ߓߌߟߞߊ.

n. ten; dizaine; десяток. Syn : bî, tánnaka.

bìlakojuuya. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ.

n. slovenliness, unorganized manner, incongruity; malproprété, incongruité; неря́шливость, неорганизо́ванность, неле́пость.

bìlakojuu. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߖߎ߮.

n. sloven; désordonné; неря́ха.

bìlakojuu. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߖߎ߮.

v. become a sloven, become an unorganized person, fail to keep sth. in order; devenir désordonné, négliger; станови́ться неря́хой, станови́ться неорганизо́ванным челове́ком, запуска́ть.

bìlakoɲinɲa. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߢߌ߲߬ߧߊ.

n. tidiness, smartness, intelligence; proprété, aspect soigné, intelligence; аккура́тность, толко́вость, сообрази́тельность.

bìlakoɲinɲa. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߢߌ߲߬ߧߊ߬.

v. become tidy, become smart, become intelligent; devenir ordonné, devenir intelligent; станови́ться аккура́тным, станови́ться толко́вым, станови́ться сообрази́тельным.

bìlakoɲin. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߢߌ߲.

n. tidy person, smart, intelligent person; personne ordonnée, personne intelligente; аккура́тный челове́к, толко́вый, уме́лый челове́к.

bìlakòroba. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߓߊ.

n. man who was not initiated in due time; adulte incirconcis; мужчи́на, не проше́дший инициа́цию в поло́женный срок.

bìlakoronɛnta. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߣߍ߲߬ߕߊ.

n. spark from the fuse of a gun; étincelle de l'amorce; и́скра́ руже́йного запа́ла.

bìlakoroya. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߦߊ.

n. state [status] of an uncircumcised boy, childhood, years of childhood, foreskin; état d'incirconcis; состоя́ние [ста́тус] неиниции́рованного ма́льчика, де́тство, де́тские го́ды, кра́йняя плоть. Syn : nàɲɔɔn sóngban (m).

bìlakoroya. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߦߊ.

v. reach the age preceding initiation; atteindre l'âge d'incirconcis; достига́ть во́зраста, предше́ствующего инициа́ции.

bìlakòro. ߓߌ߬ߟߊߞߏ߬ߙߏ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ. Variante : bìlakoro.

n. uncircumcised boy; garçon incirconcis; необре́занный ма́льчик. Syn : bása 1; básadunna, básatùrubílen, npógitigi (b, npógi), sámakòró (bFl), básakèrengbɛ́, bankolon (m), bìlá 2 (mF).

bìlakoro. ߓߌ߬ߟߊߞߏ߬ߙߏ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ. Variante : bìlakòro.

n. uncircumcised boy; garçon incirconcis; необре́занный ма́льчик. Syn : bása 1; básadunna, básatùrubílen, npógitigi (b, npógi), sámakòró (bFl), básakèrengbɛ́, bankolon (m), bìlá 2 (mF).

bìlako. Variante : bìko. ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߸ ߓߌ߬ߞߏ.

n. actuality, modernity, present-day reality, sth. recent; actualité, modernité; совреме́нность, актуа́льность, актуа́льная действи́тельность, не́что неда́внее, не́что но́вое. Syn : ~ (2).

bílakɔjan. ߓߌߟߊߞߐߖߊ߲.

n. boyish loincloth; cache-sexe de garçon; набе́дренная повя́зка ма́льчиков.

bìlama. ߓߌ߬ߟߡߊ, ߓߌ߬ߡߊ. Variante : bìma.

adj. actual, current; actuel, d'aujourd'hui; сего́дняшний, ны́нешний.

bìlańdɔta. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ.

adj. adventitous; adventice; случайный.

bìlańdɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ.

n. haphazard, chance, markup; hasard, accident; случа́йность, не́что непредви́денное, торго́вая наце́нка. Syn : bàlawu, bìlańná, gbàasú, tɔ̀nɔ́ (m).

bìlańfɛ̀. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߝߍ߭.

n. animal given to smb. to rear; animal confié; живо́тное, кото́рое даю́т кому-то на содержа́ние.

bìlańfɛ̀. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߝߍ߭.

n. esteem; respect; уваже́ние. Syn : bònɲa, bɔ̀dɛ, tànka.

bìlaǹkanna. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲. Variante : bìlakannafaanin.

n. cloak, cape, scarf; châle; наки́дка, шаль, шарф. Syn : dáńkànná (b).

bìlańkàn. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߊ߲߭.

n. stratification, deposition, mail, letters; stratification, courrier; наслое́ние, напластова́ние, по́чта, почто́вое отправле́ние. Syn : pòsti, pòstí, baruweli (b).

bìlankiti. ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ߕߌ.

n. blanket; couverture; покрыва́ло. Syn : bídińkàn, bírifini, bídińkǎn (m).

bìlankɔdɔmɔɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߘߐ߬ߡߐ߮.

n. confidant; confident; дове́ренное лицо́. Syn : kàrifamɔɔ, kàrifamɔ́ɔ (m, kàlifá).

bìlańkɔdɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߘߐ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߙߐ. Variante : bìlańkɔrɔ.

n. noxious magic stuff which is being thrown under the feet of a victim, reserve, stock; poison lancé; маги́ческое вредоно́сное зе́лье, кото́рое броса́ют по́д ноги же́ртве, запа́с, сбереже́ния. Syn : bólomasigi; bólokɔrɔbila, bólokɔrɔsigi (bB), ɲɛ́sigi (b).

bìlańkɔnɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߣߐ.

n. poison; poison; яд, отра́ва. Syn : bási, dàbari, dàbarí (m), dònńkɔ́nɔ (b).

bìlańkɔɲɔɔn. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߐߢߐ߲߮.

n. pursuer, pursued, walking companion; poursuivant poursuivi; пресле́дуемый, пресле́дователь, това́рищ по прогу́лкам.

bìlańkɔrɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߘߐ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߙߐ. Variante : bìlańkɔdɔ.

n. noxious magic stuff which is being thrown under the feet of a victim, reserve, stock; poison lancé; маги́ческое вредоно́сное зе́лье, кото́рое броса́ют по́д ноги же́ртве, запа́с, сбереже́ния. Syn : bólomasigi; bólokɔrɔbila, bólokɔrɔsigi (bB), ɲɛ́sigi (b).

bìlańkɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߞߐ.

n. harassment, pursuit; harcèlement; пристава́ния, пресле́дования.

bìlannabaa. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߊ߬ߓߊ߮.

n. nuisance, tiresome person; importun; надое́да, пристава́ла, докучли́вый челове́к. Syn : bílenmɔgɔ (b, bílen 1).

bìlannako. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߠߊ߬ߞߏ.

n. action which can offend; acte importun; де́йствие, кото́рое мо́жет оби́деть.

bìlańna. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߠߊ.

n. importunity, boring, markup; importunité; надоеда́ния, зану́дство, докучли́вость, торго́вая наце́нка, надба́вка к цене́. Syn : bìlańdɔ́, gbàasú, tɔ̀nɔ́ (m).

bìlansenfɛya. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߛ߬ߋ߲ߝߍ߬ߦߊ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߋ߲߬ߝߍ߬ߦߊ. Variante : bìlasenfɛya.

n. wanderings, ramble; errance, vagabondage; скита́ния, бродя́жничество. Syn : báyinbayinya.

bìlańyilidɔ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߦߟߌߘߐ.

n. regaining consciousness, coming to one's senses; reprise de connaissance; прихо́д в созна́ние, приход в себя́, обрете́ние созна́ния.

bìlaɲafɛ̀ko. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߊߝߍ߬ߞߏ.

n. sth. happening from time to time, sth. irregular; affaire irrégulière; не́что, происходя́щее вре́мя от вре́мени, не́что нерегуля́рное.

bìlaɲɔɔnma. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ.

n. confluence; fusion, confluence; слия́ние. Syn : búlulu, yèlen.

bìlaɲɔɔnmà. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߭.

n. intercourse; relations, communication; обще́ние, сноше́ния.

bìlaɲɔɔnna. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߠߊ.

n. misunderstanding; malentendu; взаимонепонима́ние, недоразуме́ние.

bìlasenfɛya. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߛ߬ߋ߲ߝߍ߬ߦߊ, ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߋ߲߬ߝߍ߬ߦߊ. Variante : bìlansenfɛya.

n. wanderings, ramble; errance, vagabondage; скита́ния, бродя́жничество. Syn : báyinbayinya.

bìlasila. ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ.

v. see smb. off, accompany, show the way, put smb. on the right path, admonish, introduce smb; mettre sur la route, accompagner; провожа́ть, сопровожда́ть, пока́зывать доро́гу, наставля́ть на путь и́стинный, вводи́ть в курс, наставля́ть, помога́ть. Syn : dɛ̀nbɛdɛnbɛ, mála, málɔ̀, sáada, sènnabɔ́, sènnábɔ́; málá (m, lá 2), málá (m, lá 2).

bìla. ߓߌ߬ߟߊ߬.

v. put, abandon, leave, cease, liberate, dismiss, give a ride, grow, rear, put on, intend, flow, visit, insult, disregard, be related; mettre, abandonner, laisser, cesser, libérer, démissionner, emmener, cultiver, élever, destiner, se jetter, visiter, insulter, mépriser, être en relation; класть, покидать, оставлять, прекращать, освобождать, увольнять, подвозить, разводить, выращивать, надевать, предназначать, впадать, посещать, оскорблять, пренебрегать, быть связанным. Syn : dòn, kɛ́, lála, lá, bàn, kɔ́n, lábìla, tó, bólokà, dábìla, sà, wá, sɛ̀nɛ, lɔ̀, nà, bàa, jɛ́bɛ, nànin.


Npògotiginin` ye bàra` bìla kɔ̀da` lá.
‘La jeune fille a laissé la calebasse à côté du marigot’.
Classes sémantiques des verbes réfléchis (16.3) - VR autocausatifs

Npògotiginin` y’ í bìla dɔ̀n` ná.
‘La jeune fille s’est adonnée à la danse’.

bìla. ߓߌ߬ߟߊ.

n. leave, holiday, dismissal, discharge, disposal, command, subordination; congé, licencement, disposition; о́тпуск, увольне́ние, подчине́ние, распоряже́ние. Syn : fònjo, sàwo.

bìla. ߓߌ߬ߟߊ.

n. uncircumcised boy; garçonnet incirconcis; необре́занный ма́льчик. Syn : bása1, bìlakóro; básadunna, básatùrubílen, npógitigi (b, npógi), sámakòró (bFl), básakèrengbɛ́, bankolon (m).

bíla. ߓߌߟߊ.

n. slip, loincloth, loincloth of uncircumcised boys, women's underwear, hygienic towel for menstrual period; slip, cache-sexe, cache-sexe des garçons incirconcis; трусы, набе́дренная повя́зка, набе́дренная повя́зка неиниции́рованных ма́льчиков, же́нская ни́жняя оде́жда, гигиени́ческая менструа́льная салфе́тка. Syn : pòo, gbèta, pàtakura, ɲɛ́sɔrɔn.

bílenba. ߓߌߟߋ߲ߓߊ.

n. big blue fly, tsetse fly; mouche bleu, mouche tsé-tsé; больша́я си́няя му́ха, му́ха це-це́.

bìle. ߓߎ߬ߟߋ, ߓߎ߬ߟߏ, ߓߌ߬ߟߋ, ߓߌ߬ߟߐ. Variantes : bùlo; bùle; bìlɔ.

n. sky-blue colour, blue colour, indigo colour LD, bluing, ball of indigo dye, indigo dye; couleur bleu clair; голубо́й цвет, си́ний цвет, цвет инди́го LD, кра́ска инди́го, си́нька, ша́рик кра́ски инди́го. Syn : bága1, móla (m), gàlá, báafinnama (m, bága 1), bándakololama (m, bándakolo), sánkololama (m); bágama, bágalama (bága 1).

bìle. ߓߎ߬ߟߋ, ߓߎ߬ߟߏ, ߓߌ߬ߟߋ, ߓߌ߬ߟߐ. Variantes : bùlo; bùle; bìlɔ.

adj. blue; bleu clair; голубо́й. Syn : bándakololama.

bílibaa. ߓߟߌߓߊ߮.

n. Erecter of the Heaven; Édificateur du Ciel; Воздви́гший Небе́сный Свод.

bílibili. ߓߟߌߓߟߌ߫.

adv. deep.black; très sombre; густо-чёрный. Syn : mɔ́limɔli.

bílibili. ߓߟߌߓߟߌ߫.

onomat. dance.of.fire; jeu de feu; танец.огня.

bílibon. ߓߟߌߓߏ߲.

n. round house with a gabled roof and a garret; maison ronde au toit conique; кру́глый дом с остроконе́чной кры́шей и чердако́м.

bìlidalasiila. ߓߟߌ߬ߘߟߊ߬ߛߌ߰ߟߊ, ߓߟߌ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ. Variante : bìlikandala.

n. steward guarding a dam built for fishing; gardien de barrage de pêche; сто́рож запру́ды, постро́енной для ры́бной ло́вли.

bílikala. ߓߟߌߞߟߊ.

n. edge of earthen bed; bord de couchette en terre; край гли́няной лежа́нки.

bìlikandala. ߓߟߌ߬ߘߟߊ߬ߛߌ߰ߟߊ, ߓߟߌ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ. Variante : bìlidalasiila.

n. steward guarding a dam built for fishing; gardien de barrage de pêche; сто́рож запру́ды, постро́енной для ры́бной ло́вли.

bílikun. ߓߟߌߞߎ߲, ߓߌߟߌ߲ߣߍ߲ߞߎ߲. Variante : bílinnɛnkun.

n. headboard; chevet; изголо́вье.

bílilili. ߓߟߌߟߌߟߌ߫.

adv. very.black, very.green; très noir, très vert; очень.чёрный, интенсивно.зелёный. Syn : dɛ́ndɛn.

Bílímákántɛ́. ߓߟߌߡߊ߫ߞߊ߲ߕߍ߫.

n.prop. TOP.

bílinbilin. ߓߌߟߌ߲ߓߌߟߌ߲.

n. central nerve, blood vessel, long and broad welt, stripe; nervure centrale, balafre; центра́льная жи́ла, кровено́сный сосу́д, дли́нный и широ́кий рубе́ц от уда́ра. Syn : fíringbi, nìri.

bílindɔla. ߓߌߟߌ߲ߘߐߟߊ.

n. surface of earthen bed; surface de couchette; пове́рхность гли́няной лежа́нки.

bílinnɛnkun. ߓߟߌߞߎ߲, ߓߌߟߌ߲ߣߍ߲ߞߎ߲. Variante : bílikun.

n. headboard; chevet; изголо́вье.

bìlin. ߓߌ߬ߟߌ߲.

n. valley, dike, oasis; vallée; речна́я доли́на, да́мба, оа́зис. Syn : fólon, lɛ́.

bílin. ߓߟߌ. Variante : bíli.

n. buck of hartebeest (bubal) or roan antilope; mâle d'antilope; саме́ц антило́пы буба́л и́ли антило́пы коба́. Syn : sara (b).

bílin. ߓߌߟߌ߲, ߓߟߌ. Variante : bíli.

n. earthen.bed, bed; couchette, lit; глиняная лежанка, крова́ть. Syn : lálan, láfen.

Bìlín-dɔ́. ߓߌ߬ߟߌ߲ߺߘߐ߫.

n.prop. TOP.

bìlisa. ߓߟߌ߬ߛߊ, ߓߟߌ߬ߛߊ, ߓߙߌ߬ߛߌ. Variantes : ìbilisa; bìrisi.

n. devilkin, imp; diable; чёрт, бес. Syn : bìrisi, gbɛ̀dɛ, jína, sètana.

bílisen. ߓߟߌߛߋ߲.

n. support of a flat roof; support de terrasse; опо́ра для пло́ской кры́ши.

bílitɛ. ߓߟߌߕߍ.

n. floor, story; étage; эта́ж.

bíliu. ߓߟߌߎ߫, ߓߟߌߥߎ߫. Variante : bíliwu.

adv. sudden.flame; feu brusque; пых. Syn : bálau.

bíliu. ߓߟߌߎ, ߓߟߌߥߎ. Variante : bíliwu.

n. flash; flash; вспышка.

bíliwu. ߓߟߌߎ߫, ߓߟߌߥߎ߫. Variante : bíliu.

adv. sudden.flame; feu brusque; пых. Syn : bálau.

bíliwu. ߓߟߌߎ, ߓߟߌߥߎ. Variante : bíliu.

n. flash; flash; вспышка.

bìli. ߓߟߌ߬.

v. bar; barrer; перегора́живать. Syn : bàlan, kànkan, bàlán1, bálan 2 (m), báari 3 (b).

bíli. ߓߟߌ.

n. terrace, flat roof, rafters of the framework of a roof forming a ceiling, ceiling, attic; terrasse, toiture; пло́ская кры́ша, стропи́ла карка́са кры́ши, образу́ющие потоло́к, потоло́к, черда́к.

bíli. ߓߟߌ.

v. roof, build a flat roof, build a decking over sth., build a bridge over sth., fill sth. up, cover completely; recouvrir de toiture; стро́ить пло́скую кры́шу у, накрыва́ть кры́шей, стро́ить насти́л над, возводи́ть мост над, засыпа́ть ч.-л., по́лностью скрыва́я.

bíli. ߓߟߌ.

n. liana with edible fruits; liane fruitière; лиа́на со съедо́бными плода́ми.

bíli. ߓߟߌ. Variante : bílin.

n. buck of hartebeest (bubal) or roan antilope; mâle d'antilope; саме́ц антило́пы буба́л и́ли антило́пы коба́. Syn : sara (b).

bíli. ߓߌߟߌ߲, ߓߟߌ. Variante : bílin.

n. earthen.bed, bed; couchette, lit; глиняная лежанка, крова́ть. Syn : lálan, láfen.

bílon. ߓߌߟߏ߲.

n. Thursday; jeudi; четве́рг. Syn : àlamísa.

bíloolunan. ߓߌߟߏ߯ߟߎߣߊ߲.

adj. fiftieth; cinquantième; пятидеся́тый.

bílooluɲɔɔn. ߓߌߟߏ߯ߟߎߢߐ߲߯.

num. forty nine; quarante neuf; со́рок де́вять.

bílooluya. ߓߌߟߏ߯ߟߎߦߊ߫.

v. bring to fifty; ramener à 50; доводи́ть до пяти́десяти.

bíloolu. ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫.

num. fifty; cinquante; пятьдеся́т. Syn : dɛ̀bɛ ní tán (b, dɛ̀bɛ́).

bìlɔ. ߓߎ߬ߟߋ, ߓߎ߬ߟߏ, ߓߌ߬ߟߋ, ߓߌ߬ߟߐ. Variantes : bùlo; bìle; bùle.

n. sky-blue colour, blue colour, indigo colour LD, bluing, ball of indigo dye, indigo dye; couleur bleu clair; голубо́й цвет, си́ний цвет, цвет инди́го LD, кра́ска инди́го, си́нька, ша́рик кра́ски инди́го. Syn : bága1, móla (m), gàlá, báafinnama (m, bága 1), bándakololama (m, bándakolo), sánkololama (m); bágama, bágalama (bága 1).

bìlɔ. ߓߎ߬ߟߋ, ߓߎ߬ߟߏ, ߓߌ߬ߟߋ, ߓߌ߬ߟߐ. Variantes : bùlo; bìle; bùle.

adj. blue; bleu clair; голубо́й. Syn : bándakololama.

bìma. ߓߌ߬ߟߡߊ, ߓߌ߬ߡߊ. Variante : bìlama.

adj. actual, current; actuel, d'aujourd'hui; сего́дняшний, ны́нешний.

Bímíníyá. ߓߌߡߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bìmɔɔ. ߓߌ߬ߘߋ߲, ߓߌ߬ߡߐ߮. Variante : bìden.

n. person of today; personne moderne; ны́нешний челове́к. Syn : bìtilelamɔ́gɔ (b, bìtíle).

bìnafuntɛ. ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߕߌ, ߓߣߍ߬ߝߎ߲ߘߌ, ߓߌ߬ߣߊ߬ߝߎ߲ߕߍ. Variantes : bɛ̀nɛfundi; bɛ̀nɛfunti.

n. sesame, beniseed, sim-sim, sem-sem, sesame flowers, clove, clove, leguminous plant; sésame; кунжу́т, сеза́м, цветы́ кунжу́та, гвозди́чное де́рево, гвозди́ка, бобо́вое расте́ние, ги́птис пря́ный. Syn : bɛ̀nɛfin, bɛ̀nɛ, kɔlɔnfɔri (b).

bina. ߓߌߣߊ.

n. Bina; bina fétiche; Бина.

bínaaninan. ߓߌߣߊ߯ߣߌߣߊ߲.

adj. fortieth; quarantième; сороково́й.

bínaaniɲɔɔn. ߓߌߣߊ߯ߣߌߢߐ߲߮.

num. thirty.nine; trente neuf; три́дцать.де́вять.

bínaaniya. ߓߌߣߊ߯ߣߌߦߊ߫.

v. bring to forty; ramener à 40; доводи́ть до сорока́.

bínaani. ߓߌߣߊ߯ߣߌ.

num. forty; quarante; со́рок. Syn : dɛ̀bɛ́ (b).

bìnakara. ߓߌ߬ߣߊ߬ߞߙߊ, ߓߌ߬ߣߋ߬ߞߙߊ. Variante : bìnekara.

n. vinegar; vinaigre; у́ксус.

bìnbao. ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߥߎ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊߥߏ. Variantes : bìnbawo; bìnbawu; bìrinbawo.

n. punishment, penalty; châtiment; ка́ра, наказа́ние.

bìnbawo. ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߥߎ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊߥߏ. Variantes : bìnbao; bìnbawu; bìrinbawo.

n. punishment, penalty; châtiment; ка́ра, наказа́ние.

bìnbawu. ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߥߎ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊߥߏ. Variantes : bìnbao; bìnbawo; bìrinbawo.

n. punishment, penalty; châtiment; ка́ра, наказа́ние.

bìnbili. ߓߌ߲߬ߓߌ߬ߟߌ.

n. flatulence; météorisme; пу́чение. Syn : bìnbi.

bínbin. ߓߌ߲ߓߌ߲߫.

v. support smb., buttress; soutenir; подде́рживать кого-л., служи́ть опо́рой кому-л. Syn : kɔ́dɔbinbin, kɔ́dɔsìi, kɔ́kɔdɔbinbin, lábɛ̀n, lɔ̀.

bìnbirin. ߓߌ߲߬ߓߌߙߌ߲, ߓߌ߲߬ߓߙߌ. Variante : bìnbiri.

n. Guinea corn, sorghum; sorgho blanc, sorgho; сла́дкое со́рго, со́рго. Syn : kénìnké, ɲɔ̌, kèndé (m).

bìnbiri. ߓߌ߲߬ߓߌߙߌ߲, ߓߌ߲߬ߓߙߌ. Variante : bìnbirin.

n. Guinea corn, sorghum; sorgho blanc, sorgho; сла́дкое со́рго, со́рго. Syn : kénìnké, ɲɔ̌, kèndé (m).

bìnbi. ߓߌ߲߬ߓߌ߬.

v. suffer from flatulence, inflict flatulence on smb., drive oneself to flatulence; avoir météorisme; страда́ть пу́чением живота́, вызыва́ть пу́чение живота́ у кого-л., доводи́ть себя́ до пу́чения живота́.

bìnbi. ߓߌ߲߬ߓߌ߬.

n. flatulence; météorisme; пу́чение. Syn : bìnbili.

bìnbi. ߓߌ߲߬ߓߌ߬.

adj. with a swelled belly; à ventre gonflé; со взду́вшимся живото́м.

bínbɔ. ߓߌ߲ߓߐ.

n. weeding; désherbage; пропо́лка.

bínbɔ̀. ߓߌ߲ߓߐ߬.

v. weed; désherber; пропа́лывать, поло́ть. Syn : dɔ́bɔ̀bɔ.

bìndibandada. ߓߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߘߊ.

n. pharmacy, drugstore; pharmacie; апте́ка. Syn : básibon, básiya, sírigbidiya, básibon (m, bási 1).

bìndibànda. ߓߌ߲߬ߘߌߓߊ߲߬ߘߊ.

n. drug, pharmaceutical ware; drogue, stupéfiant, pharmacopée; наркотик, апте́карский това́р.

Bíndúu. ߓߌ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

bìnekara. ߓߌ߬ߣߊ߬ߞߙߊ, ߓߌ߬ߣߋ߬ߞߙߊ. Variante : bìnakara.

n. vinegar; vinaigre; у́ксус.

Bíníkĺá`. ߓߣߌߞߟ߫ߊ.

n.prop. TOP.

bínkala. ߓߌ߲ߞߟߊ.

n. bastard millet, ditch millet, koda {millet}, kodra {millet}; mil sauvage Paspalum scrobiculatum; ло́жное про́со.

bínkalen. ߓߌ߲ߞߊߟߋ߲.

n. spoon; cuillère; ложка. Syn : bínka.

bínkan. ߓߌ߲ߞߊ, ߓߌ߲ߞߊ߲. Variante : bínka.

n. spoon, wooden spatula; cuillère, louche; ло́жка, меша́лка для ри́са. Syn : bínkalen, kùdú 2; ~len, kùlumá (m), kùrudén (b, kùdú 2), kàlama, yɛ̀lɛ.

bínkaronnama. ߓߌ߲ߞߊߙߏ߲ߠߡߊ.

adj. dark-green; vert sombre; тёмно-зелёный.

bínka. ߓߌ߲ߞߊ, ߓߌ߲ߞߊ߲. Variante : bínkan.

n. spoon, wooden spatula; cuillère, louche; ло́жка, меша́лка для ри́са. Syn : bínkalen, kùdú 2; ~len, kùlumá (m), kùrudén (b, kùdú 2), kàlama, yɛ̀lɛ.

bínkɛndɛlama. ߓߌ߲ߞߍ߲ߘߍߟߡߊ.

adj. green; vert; зелёный. Syn : fídakɛnɛlama, fírisilama, fírisi, gbèden, bínma (bín), bínnakɛnɛman, ɲùgujilamá (ɲùgují), sòlosimá (b), fídakɛnɛlama (m, fídakɛnɛ).

bínkɛndɛnaronnama. ߓߌ߲ߞߍ߲ߘߍߣߊߙߏ߲ߠߡߊ.

adj. light-green; vert clair; све́тло-зелёный. Syn : bɔ̀fidalama.

bínkɛndɛnɔɔ. ߓߌ߲ߞߍ߲ߘߍߣߐ߮.

n. green manure; engrais vert; зелёные удобре́ния.

bínkɛndɛsa. ߓߌ߲ߞߍ߲ߘߍߛߊ.

n. green snake, grass-snake, green snake; serpent vert; зелёная змея́, уж, зелёная змея́, зелёная ма́мба.

bínkɛndɛ. ߓߌ߲ߞߍ߲ߘߍ.

n. fresh grass, green colour; herbe fraiche; све́жая трава́, зелёный цвет. Syn : ɲúguji (b).

bínkisɛwulennin. ߓߌ߲ߞߌߛߍߥߎߟߋ߲ߣߌ߲.

n. pill; dope; колесо́.

bínkisɛ. ߓߌ߲ߞߌߛߍ.

n. blade of grass; brin d'herbe; трави́нка, были́нка. Syn : bínkala (b), bínden (b, bín).

bínnaka. ߓߌ߲ߠߞߊ.

n. herbaceous plant, grass; plante herbacée; травяни́стое расте́ние. Syn : fósefose, kɛ̀rɛnnatìya.

bínnawulen. ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲.

n. January; janvier; янва́рь. Syn : sánwiye, zánwuye.

bìnsanbìnsan. ߓߌ߲߬ߛߊ߲ߓߌ߲߬ߛߊ߲.

n. dense fringe; frange dense; густа́я бахрома́.

bìnsancɛ̀mɛ. ߓߌ߲߬ߛߊ߲ߗߍ߬ߡߍ.

n. men's high cap with multicoloured threads hanging down from the borders; chapeau à frange; мужска́я высо́кая ша́пка с разноцве́тными ни́тями, свиса́ющими по края́м. Syn : bìnsanmá (m).

bìnsanma. ߓߌ߲߬ߛߊ߲߬ߡߊ.

v. hat.with.a.fringe; chapeau à frange; шляпа.с.бахромой.

bìnsan. ߓߌ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲. Variante : bìsan.

n. fringe, tassel, whisk, panicle, fibril of an aerial root, scarf, necktie; frange; ба́хрома́, ки́сточка, метёлка, мо́чка возду́шного ко́рня, шарф. Syn : fìsafisa, fúsufusu, fìsafísa, fúsufusu (m).

bìnsan. ߓߏ߲߬ߛߊ߲, ߓߐ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߜߏ߲߬ߛߊ߲. Variantes : bɔ̀nsan; bònsan; bìsan; gbònsan.

n. twig, switch, lash, whip; fouet; прут, ро́зга, хлыст, плеть, плётка, кнут. Syn : gbɛ́ɲɛ, sòngbala, wèleke.

bìnsan. ߓߏ߲߬ߛߊ߲, ߓߐ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߜߏ߲߬ߛߊ߲. Variantes : bɔ̀nsan; bònsan; bìsan; gbònsan.

v. whip, lash; flageller; поро́ть, хлеста́ть.

bǐntá. ߓߌ߲߭ߕߊ.

n. actualis marker; marque d'actuel; показа́тель актуа́лиса.

bíntubàli. ߓߌ߲ߕߎߓߊ߬ߟߌ.

n. variety of flooded rice; riz inondable espèce; сорт заливно́го ри́са.

bìntuma. ߓߌ߲߬ߕߎߡߊ.

n. nowadays; temps d'aujourd'hui; ны́нешние времена́.

bìntuma. ߓߌ߲߬ߕߎߡߊ.

adv. nowadays; de nos jours; ны́нче, в ны́нешние времена́. Syn : tènten.

Bíntúmódíyá. ߓߌ߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Bíntú. ߓߌ߲ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

bínyiri. ߓߌ߲ߦߙߌ.

n. branchy herbaceous plant; plante herbacée branchue; ветви́стое травяни́стое расте́ние.

bín. ߓߌ߲.

n. grass; herbe; трава.


Jɛkabaara n°9, 1986
bin lamara cogo ka kɛ bagan balo ye

bín. ߓߌ߲.

v. become densely overgrown with grass; se couvrir d'herbe; гу́сто зараста́ть траво́й.

bíɲɛfadilama. ߓߌߢߍߝߊߘߌߟߡߊ.

adj. brown; brun; кори́чневый. Syn : bíɲɛlama, kɔ̀lɔjima.

bìɲɛkisɛyalan. ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߲.

n. torpedo-boat; porte-torpille; торпедоно́сец.

bìɲɛkisɛya. ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬.

v. torpedo; torpiller; торпеди́ровать.

bìɲɛkisɛ. ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߌߛߍ.

n. torpedo, missile; torpille, missile; торпе́да, снаряд. Syn : bùubuumalan.

bìɲɛkulun. ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲.

n. rocket, rocket missile; fusée, missille; раке́та, реакти́вный снаря́д.

bìɲɛlama. ߓߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߡߊ.

adj. arrow-shaped; sagittal; стрелови́дный.

bíɲɛlama. ߓߌߢߍߟߡߊ.

adj. brown; brun; кори́чневый. Syn : bíɲɛfadilama, kɔ̀lɔjima.

bíɲɛlama. ߓߌߢߍߟߡߊ.

n. liverwort, hepatic; hépatique; печо́ночник.

bìɲɛmuru. ߓߌ߬ߢߍ߬ߡߙߎ.

n. bayonet; baïonnette; штык. Syn : bájinɛti (b).

bìɲɛ. ߓߌ߬ߢߍ.

n. arrow; flèche; стрела.

bíɲɛ. ߓߌߢߍ.

n. liver; foie; печень.

bírafin. ߓߌߙߊߝߌ߲.

n. snake; serpent noir venimeux; змея́. Syn : bírasa, bída1, bírasa (m).

birakurubafira. ߓߌߙߊߞߙߎߓߊߝߌߙߊ.

n. ginger lily, common ginger lily, bush-cane; herbe costus africain; имби́рная ли́лия. Syn : kogbɛne (mMt).

Bírámádúubádá`. ߓߌߙߡߊߘߎ߯ߓߊߘߊ.

n.prop. TOP.

bíranmusonɛn. ߓߌߘߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߙߊ߲ߡߛߎߏߣߍ߲, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏߣߍ߲. Variantes : bídanmusonɛn; bídanmosonɛn.

n. daughter-in-law; belle-fille; неве́стка. Syn : bídanmuso.

bíranmuso. ߓߌߘߊ߲ߡߎߛߏ, ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ, ߓߌߙߊ߲ߡߎߛߏ. Variantes : bídanmoso; bídanmuso.

n. female in-law, mother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law; belle-mère, belle-fille, belle-soeur; сво́йственница, тёща, свекро́вь, неве́стка, золо́вка. Syn : bídanmusonɛn.

bíranna. ߓߌߘߊ߲ߠߊ, ߓߌߙߊ߲ߠߊ. Variante : bídanna.

n. village, home of wife's parents, wife's birthplace; demeure de beaux-parents; дере́вня [двор] роди́телей жены́, ро́дина жены́.

bíranɲa. ߓߌߘߊ߲ߧߊ, ߓߌߙߊ߲ߧߊ. Variante : bídanɲa.

n. affinity; parenté par alliance; свойство́.

bíranɲɔɔnma. ߓߌߘߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ, ߓߌߙߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ. Variante : bídanɲɔɔnma.

n. in-laws; beaux-parents; сво́йственники.

bíran. ߓߌߘߊ߲, ߓߌߙߊ߲. Variante : bídan.

n. in-law; beau-parent; сво́йственник, сво́йственница. Syn : nìmɔɔ.

bírasa. ߓߌߙߛߊ.

n. snake; serpent noir venimeux; змея́. Syn : bírafin, bíra1, bírafin (m).

bíra. ߓߌߘߊ, ߓߌߙߊ, ߓߎߙߊ. Variantes : bída; búra.

n. snake, sacral python of Ancient Ghana/ Wagadu; serpent noir; змея́, свяще́нный уда́в Дре́вней Га́ны/ Вагаду́. Syn : bírafin, bírasa (m).

bìribiri. ߓߙߌ߬ߓߙߌ.

n. idle talk; bavaradage; пуста́я болтовня́. Syn : mànamanakán, nàanáa (m).

bìrifin. wild pig; cochon sauvage; ди́кая свинья́; ߓߙߌ߬ߝߌ߲.

bírikalama. ߓߘߌߞߟߊߡߊ, ߓߙߌߞߟߊߡߊ. Variante : bídikalama.

adj. smoke grey; gris; се́рый. Syn : bùudigbɛlama, búnbunnama, fúsema, fúse.

bírika. ߓߘߌߞߊ, ߓߙߌߞߊ. Variante : bídika.

n. cloud, cloudiness; nuage; о́блако, ту́ча, о́блачность. Syn : kàbakolo, mídigba, mídika, sánfin, mídigba, mídika (m), kàbanɔ́gɔ, máranka, múntan, sánfin (b).

bíriki. ߓߙߌߞߌ, ߓߙߌߞߎ. Variante : bíriku.

n. brick; brique; кирпич. Syn : sànjaran, tòfaden, tòfa.

bírikɔ̀nɔ. ߓߙߌߞߐ߬ߣߐ.

n. bird; oiseau espèce; пти́ца. Syn : bùsari, fɔ̀lɛba.

bíriku. ߓߙߌߞߌ, ߓߙߌߞߎ. Variante : bíriki.

n. brick; brique; кирпич. Syn : sànjaran, tòfaden, tòfa.

bìrima. ߓߊ߬ߙߏ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߐ߬ߡߊ, ߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߊ, ߓߏ߬ߙߎ߬ߡߊ, ߓߙߌ߬ߡߊ. Variantes : bàrɔma; bàrima; bòrima; bòruma; bàroma.

n. supporting pole, support, prop, prop for branches of a fruit tree, column, pillar; pilier de soutènement; опо́рный сто́лб, подпо́рка, опо́ра, подпо́рка для ветве́й плодо́вых де́ревьев, коло́нна.

bìrimoso. ߓߙߎ߬ߡߛߏ, ߓߙߌ߬ߡߛߏ. Variante : bùrumoso.

n. burnous, "coat" in which a child is being born, yashmak, Muslim headscarf; bournous; бурну́с, "руба́шка", в кото́рой рожда́ется ребёнок, чадра́, хиджа́б.

bìrinbawo. ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߏ, ߓߌ߲߬ߓߊߥߎ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊߥߏ. Variantes : bìnbao; bìnbawu; bìnbawo.

n. punishment, penalty; châtiment; ка́ра, наказа́ние.

bìrindi. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߖߌ߬. Variante : bìrinji.

v. bloat, puff up, bruise, contuse, bruise oneself, contuse oneself, whip with sth., fall down, collapse, fall down, ear, be in ear, drink in great quantities; boursoufler; вздува́ться, ста́вить синя́к где-л., набива́ть синя́к на, ушиба́ть, ста́вить себе́ синя́к, ушиба́ться, хлеста́ть чем-л., повали́ться, ру́хнуть, повали́ться,, ру́хнуть, упа́сть, колоси́ться, налива́ться зерно́м, пить в больши́х коли́чествах. Syn : bùdanki, fídin.

bìrindi. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߖߌ. Variante : bìrinji.

n. bruise, contusion; contusion, meurtrissure, bleu; уши́б, синя́к. Syn : bùleya.

bìrindi. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߕߌ߬. Variante : bìrinti.

v. hem.cloth; ourler; подруба́ть.край.мате́рии. Syn : mála, málá (m, lá 2).

bìrinji. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߖߌ߬. Variante : bìrindi.

v. bloat, puff up, bruise, contuse, bruise oneself, contuse oneself, whip with sth., fall down, collapse, fall down, ear, be in ear, drink in great quantities; boursoufler; вздува́ться, ста́вить синя́к где-л., набива́ть синя́к на, ушиба́ть, ста́вить себе́ синя́к, ушиба́ться, хлеста́ть чем-л., повали́ться, ру́хнуть, повали́ться,, ру́хнуть, упа́сть, колоси́ться, налива́ться зерно́м, пить в больши́х коли́чествах. Syn : bùdanki, fídin.

bìrinji. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߖߌ. Variante : bìrindi.

n. bruise, contusion; contusion, meurtrissure, bleu; уши́б, синя́к. Syn : bùleya.

bírińkàn. Variantes : bídinkan. ߓߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߸ ߓߘߌߒߞߊ߲߭. Variante : bídińkàn; bírinkan.

n. blanket, bedclothes, protection; couverture; одея́ло, покрыва́ло, покрови́тельство, защи́та. Syn : bìlankiti, bírifini, bìlankití (m), sùtúra.

bírinkan. Variantes : bídinkan. ߓߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߸ ߓߘߌߒߞߊ߲߭. Variante : bírińkàn; bídińkàn.

n. blanket, bedclothes, protection; couverture; одея́ло, покрыва́ло, покрови́тельство, защи́та. Syn : bìlankiti, bírifini, bìlankití (m), sùtúra.

bírinkiti. ߓߌߙߌ߲ߞߕߌ߫.

v. writhe; se tordre; ко́рчиться, извива́ться, ката́ться, би́ться в аго́нии. Syn : mínimini1, bìnimíni 1 (b).

bírinsa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ߫. Variante : bírisa.

v. become mixed up, mix, mingle, mingle, become entangled, fall into disorder, entangle, disorder, put into disorder, be cluttered, become almost impassable, clutter, become entangled, become unclear, mix up, entangle, make unclear, interfere, meddle, they grappled with each other, spray with water, drench; se mélanger, mélanger; переме́шиваться, переме́шивать, сме́шивать, сме́шиваться, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тывать, приводи́ть в беспоря́док, станови́ться захла́мленным, станови́ться труднопроходи́мым, захламля́ть, станови́ться запу́танным, станови́ться нея́сным, запу́тывать, де́лать нея́сным, непоня́тным, вме́шиваться, они́ схвати́лись, сцепи́лись, бры́згать водо́й, пропи́тывать водо́й. Syn : kólonso, bàsán1, féreke, ɲágami; ɲákɛ́ (m), bílisaɲagami (b), lá~ (m).

bírinsa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ. Variante : bírisa.

adj. inextricable; insoluble, inextricable; запу́танный, неразреши́мый.

bírinsa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ߫. Variante : bírisa.

n. drenching, saturation; saturation, arrosage; сма́чивание, пропи́тывание водо́й.

bírintanma. ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ߡߊ.

adj. armoured; cuirassé, blindé; брониро́ванный.

bírintan. ߓߌߙߌ߲ߕߊ߫.

adv. beaucoup de vêtements.

bírintan. ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲.

n. armour, cuirass; cuirasse; па́нцирь, кира́са.

bìrinti. ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬, ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߕߌ߬. Variante : bìrindi.

v. hem.cloth; ourler; подруба́ть.край.мате́рии. Syn : mála, málá (m, lá 2).

bírinunmɔɔ. ߓߙߌߣߎ߲ߡߐ߮.

n. snub-nosed person; personne camarde; курно́сый челове́к.

bírinun. ߓߙߌߣߎ߲.

n. turned-up nose, snub nose; nez camard; курно́сый нос.

bìrin. ߓߌ߬ߘߌ߲, ߓߌ߬ߙߌ߲. Variante : bìdin.

n. pigeon; pigeon; го́лубь. Syn : mànsabidin, túban, túrubanin.

bírin. ߓߌߘߌ߲߫, ߓߘߌ߫, ߓߌߙߌ߲߫. Variantes : bídi; bídin.

v. bend, curve, stoop, bend down, stoop, conceal oneself, hide oneself, skulk, lurk, toil, fall prone, fall face down, lie face down, fall prone, overturn, come down, turn over, oppress people/ keep people down, lean back, rush, cover with sth., sit on eggs; pencher; наклоня́ть, сгиба́ть, сгиба́ться, склоня́ться, пря́таться, укрыва́ться, таи́ться, рабо́тать в по́ле, па́дать лицо́м вниз, па́дать ничко́м, ложи́ться лицо́м вниз, па́дать ничко́м, опроки́дываться, обру́шиваться, перевора́чиваться, перевора́чивать кве́рху дном, отки́нуться, бро́ситься, накрыва́ть чем-л., прикрыва́ть чем-л., сиде́ть на я́йцах. Syn : dènkentu, kùru, lábùu, mála, kùdú 1; má~, mábǔu (m, bùgún), bùgún, dábídin, lá~ (m), lá~ (m), bùgún, kóri (b), kóri (b), látɛ̌ɛ (m, tìgɛ́).

bírin. Variantes : bídi; bídin. ߓߌߙߌ߲߫ ߸ ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘߌ߲߫.

n. ambush; embuscade; заса́да. Syn : bɛ̀nbɛnbɛn.

bírin. Variante : bídi. ߓߘߌ߫ ߸ ߓߌߘ߫ߌ߲. Variante : bídin.

v. milk, squeeze out sth., squeeze, wring; traire; дои́ть к.-л., выда́ивать ч.-л., выжима́ть, выкру́чивать. Syn : bísi1, jíjǎ; mɔ́ɔsi (b).

bíriri. Variante : bídibidi. ߓߌߚߌ߫ ߸ ߓߘߌߓߘߌ߫.

adv. run at top speed/ swiftly, with a loud trample; vite avec du bruit; бежа́ть со всех ног/ стреми́тельно, гро́мко то́пая.

bíriri. Variante : bídibidi. ߓߌߚߌ߫ ߸ ߓߘߌߓߘߌ߫.

n. quick.running; course rapide; быстрый.бег.

bìrisa. ߓߙߌ߬ߛߊ.

n. trotline, Birisa; ligne dormante; перемёт, Бириса́.

Bìrìsá. ߓߙߌ߬ߛߊ߫.

n.prop. TOP.

bírisa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ߫. Variante : bírinsa.

v. become mixed up, mix, mingle, mingle, become entangled, fall into disorder, entangle, disorder, put into disorder, be cluttered, become almost impassable, clutter, become entangled, become unclear, mix up, entangle, make unclear, interfere, meddle, they grappled with each other, spray with water, drench; se mélanger, mélanger; переме́шиваться, переме́шивать, сме́шивать, сме́шиваться, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тывать, приводи́ть в беспоря́док, станови́ться захла́мленным, станови́ться труднопроходи́мым, захламля́ть, станови́ться запу́танным, станови́ться нея́сным, запу́тывать, де́лать нея́сным, непоня́тным, вме́шиваться, они́ схвати́лись, сцепи́лись, бры́згать водо́й, пропи́тывать водо́й. Syn : kólonso, bàsán1, féreke, ɲágami; ɲákɛ́ (m), bílisaɲagami (b), lá~ (m).

bírisa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ. Variante : bírinsa.

adj. inextricable; insoluble, inextricable; запу́танный, неразреши́мый.

bírisa. ߓߌߙߌ߲ߛߊ߫, ߓߙߌߛߊ߫. Variante : bírinsa.

n. drenching, saturation; saturation, arrosage; сма́чивание, пропи́тывание водо́й.

bírisa. ߓߙߌߛߊ߫.

v. produce abundantly, fructify abundantly; fructifier abondamment; дава́ть в изоби́лии, оби́льно плодоно́сить.

bìrisitɔ. ߓߙߌ߬ߛߌ߬ߕߐ.

n. browler, squabbler; querelleur; забия́ка, драчу́н, скандали́ст. Syn : bìrisi.

bìrisi. ߓߟߌ߬ߛߊ, ߓߟߌ߬ߛߊ, ߓߙߌ߬ߛߌ. Variantes : ìbilisa; bìlisa.

n. devilkin, imp; diable; чёрт, бес. Syn : bìrisi, gbɛ̀dɛ, jína, sètana.

bìrisi. ߓߙߌ߬ߛߌ.

n. devil, Satan, browler, squabbler; diable; дья́вол, чёрт, Сатана́, забия́ка, драчу́н, скандали́ст. Syn : bìlisa, gbɛ̀dɛ, jína, sètana, ~tɔ (m).

bìrisi. ߓߙߌ߬ߛߌ.

n. calamity, disaster, strife; calamité, conflit; бе́дствие, несча́стье, раздо́ры. Syn : fítina, màsiba, fɔ́ɲɔɔnkɔ.

bìrisɔ. ߓߙߌ߬ߛߐ߬.

v. get drenched by the rain; être trempé; вы́мокнуть под дождём.

bìri. Variante : bìdi. ߓߌ߬ߙߌ ߸ ߓߌ߬ߘߌ.

n. auriferous rock; sable aurifère; золотоно́сная поро́да. Syn : ɲɛ̀tɛ.

bìri. ߓߙߌ߬.

n. circumcised one; homme circoncis; обре́занный мужчи́на. Syn : bòlokofén (bòlokó), kɛ́nɛden (m, kɛ́nɛ), bòlokodén (bòlokó), sòlimá, sòlimadén (b, sòlí).

bìri. ߓߙߌ߬.

v. initiate, undergo initiation; circoncir, initier, passer initiation, проходи́ть посвяще́ние; иниции́ровать кого-л., посвяща́ть, проходи́ть инициа́цию. Syn : bólokò, bùre, kɛ̀baya, lájìi, lákɛ̀baya.

bìri. ߓߙߌ߬.

v. bury; enterrer, encevelir; зака́пывать, зарыва́ть, хорони́ть. Syn : bɛ́lɛ, sùdòn, sǔdǒn; jánsa (b), bɛ́lɛ (m).

bíri ߓߙߌ߫.

adv. boom!; boum!; бум!

bíri. ߓߙߌ.

n. winged.ephemera.termite; éphémère, termite ailé; подёнка, крыла́тый терми́т-эфеме́р. Syn : só, tòrogbeden.

bìrolamɔɔ. ߓߌ߬ߙߏ߬ߟߊ߬ߡߐ߮.

n. white-collar worker; commis, col blanc; конто́рский слу́жащий, "бе́лый воротничо́к". Syn : bìtikiɲɛ.

bìro. ߓߌ߬ߙߏ, ߓߎ߬ߙߏ. Variante : bùro.

n. office, office, bureau, administrative building, administration, bureau; bureau; кабине́т, конто́ра, бюро́, канцеля́рия, администрати́вное зда́ние, администра́ция, бюро́. Syn : sɛ́bɛda, kúbe, báarakɛjɛkulu (b).

bísabanan. ߓߌߛߓߊߣߊ߲.

adj. thirtieth; trentième; тридца́тый.

bísabaɲɔɔn. ߓߌߛߓߊߢߐ߲߮.

num. twenty nine; vingt neuf; два́дцать де́вять.

bísabaya. ߓߌߛߓߊߦߊ߫.

v. bring to thirty; ramener à 30; доводи́ть до тридцати́.

bísàba. ߓߌߛߓߊ߬.

num. thirty; trente; три́дцать.

Bìsànbàyábúlíwɛ́lìkɔ̀bá. ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫ߓߎߟߌߥߍߟߌ߬ߞߐ߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Bìsàndúu. ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

bìsan. ߓߌ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲. Variante : bìnsan.

n. fringe, tassel, whisk, panicle, fibril of an aerial root, scarf, necktie; frange; ба́хрома́, ки́сточка, метёлка, мо́чка возду́шного ко́рня, шарф. Syn : fìsafisa, fúsufusu, fìsafísa, fúsufusu (m).

bìsan. ߓߏ߲߬ߛߊ߲, ߓߐ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߜߏ߲߬ߛߊ߲. Variantes : bɔ̀nsan; bìnsan; bònsan; gbònsan.

n. twig, switch, lash, whip; fouet; прут, ро́зга, хлыст, плеть, плётка, кнут. Syn : gbɛ́ɲɛ, sòngbala, wèleke.

bìsan. ߓߏ߲߬ߛߊ߲, ߓߐ߲߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߓߌ߬ߛߊ߲, ߜߏ߲߬ߛߊ߲. Variantes : bɔ̀nsan; bìnsan; bònsan; gbònsan.

v. whip, lash; flageller; поро́ть, хлеста́ть.

bísayinnan. ߓߌߛߋߦߌ߲ߣߊ߲, ߓߌߛߊߦߌ߲ߣߊ߲. Variante : bíseyinnan.

adj. eightieth; quatre-vingtième; восьмидеся́тый.

bísayinɲɔɔn. ߓߌߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮, ߓߌߛߊߦߌ߲ߢߐ߲߮. Variante : bíseyinɲɔɔn.

num. seventy nine; soixante dix-huit; се́мьдесят де́вять.

bísayinya. ߓߌߛߋߦߌ߲ߦߊ, ߓߌߛߊߦߌ߲ߦߊ. Variante : bíseyinya.

v. bring to eighty; ramener à 80; доводи́ть до восьми́десяти.

bísayin. ߓߌߛߋߦߌ߲߫, ߓߌߛߊߦߌ߲߫. Variante : bíseyin.

num. eighty; quatre-vingt; во́семьдесят.

bíseyinnan. ߓߌߛߋߦߌ߲ߣߊ߲, ߓߌߛߊߦߌ߲ߣߊ߲. Variante : bísayinnan.

adj. eightieth; quatre-vingtième; восьмидеся́тый.

bíseyinɲɔɔn. ߓߌߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮, ߓߌߛߊߦߌ߲ߢߐ߲߮. Variante : bísayinɲɔɔn.

num. seventy nine; soixante dix-huit; се́мьдесят де́вять.

bíseyinya. ߓߌߛߋߦߌ߲ߦߊ, ߓߌߛߊߦߌ߲ߦߊ. Variante : bísayinya.

v. bring to eighty; ramener à 80; доводи́ть до восьми́десяти.

bíseyin. ߓߌߛߋߦߌ߲߫, ߓߌߛߊߦߌ߲߫. Variante : bísayin.

num. eighty; quatre-vingt; во́семьдесят.

bìsibaa. ߓߛߌ߬ߓߊ߮.

n. follower; adepte, adhérent; сторонник. Syn : dònko, nɔ̀fɛmɔɔ.

bísibisi. ߓߛߌߓߛߌ߫.

v. quiver sth., shake; faire trembler; вызыва́ть дрожь в, ме́лко трясти́.

bìsikilikɛla. ߓߛߌ߬ߞߟߌ߬ߞߍ߬ߟߊ.

n. mistrustful person; personne méfiante; подозри́тельный челове́к.

bìsikilila. ߓߛߌ߬ߞߟߌ߬ߟߊ.

n. one who supposes; celui qui suppose; тот, кто полага́ет.

bìsikili. ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ.

n. notion; notion; представле́ние. Syn : míriya.

bísikiriyanin. ߓߛߌߞߙߌߦߊߣߌ߲.

ptcp. astringent, acerb; âpre; те́рпкий, вя́жущий на вкус. Syn : básiman (b, bási 2).

bísikiriya. ߓߛߌߞߙߌߦߊ.

n. astringency, acerbity; âpreté; те́рпкость, вя́жущий вкус. Syn : básiya (b, bási 2).

bìsikiti. ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߕߌ.

n. biscuit; biscuite; гале́та, бискви́т.

bìsikiya. ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬.

v. suppose; supposer; полагать. Syn : bìsiki, jìi.

bìsiki. ߓߛߌ߬ߞߌ߬.

v. surmise, presume, guess, think, I believe that..., I think that..., take, suspect smb., conclude, imagine, represent, characterize, formalize; supposer, présumer, imaginer, représenter, caractériser; полага́ть, счита́ть, ду́мать, я ду́маю что..., я полага́ю что..., счита́ть кем/чем-л., принима́ть, подозрева́ть кого-л., де́лать вы́вод, де́лать заключе́ние, вообража́ть, представля́ть, изобража́ть, характеризова́ть, формализова́ть. Syn : bìsikiya, jìi. Variante : ń y'á` ~lá {kó} Syn : mìná.

bìsiki. ߓߛߌ߬ߞߌ.

n. similitude, image, silhouette, picture, imaginary, sort of, kind of, guess, surmise, conjecture, intuition, suspicion, hypothesis, prejudice, bias, number; image, représentation; подо́бие, о́браз, ви́димый о́браз, силуэ́т, изображе́ние, карти́на, представле́ние, разнови́дность, вид, тип, не́что вро́де, дога́дка, предположе́ние, интуи́ция, подозре́ние, гипо́теза, предубежде́ние, коли́чество, число́. Syn : jìya, sínkɔn, jàté; bɛ̀rɛyá (bɛ̀rɛ́ 2), yírika (m), dá 2 (b).

bísilan. ߓߛߌߟߊ߲.

n. press; presse; пресс.

bìsi. ߓߛߌ߬.

v. address.oneself; s'adresser; обращаться. Syn : fɔ́.

bísi. ߓߊߛߌ. Variantes : bɛ́si; bási.

n. fetish, idol, magic object, amulet, medicine, remedy, poison, pharmaceutics, farmacology, manufacturing of medicaments; fétiche, grigri, médicament, remède, poison, pharmacopée; фети́ш, и́дол, маги́ческий объе́кт, амуле́т, лека́рство, лече́бное сре́дство, яд, фармаце́втика, апте́чное де́ло, фармаколо́гия, изготовле́ние лека́рств. Syn : bóli, jò, fúra (b, fída); dàbári, sírigbidi (m), bìlańkɔnɔ, dàbari, sírigbidiya (m, sírigbidi).

bísi. ߓߊߛߌ. Variantes : bɛ́si; bási.

v. treat, cure, treat oneself, care about one's health, work in manufacturing medicaments; soigner; лечи́ть, врачева́ть; выле́чивать, лечи́ться, следи́ть за свои́м здоро́вьем, занима́ться изготовле́нием лека́рств. Syn : dánda, fídakɛ, dánda (m), fúrakɛ́ (b).

bísi. ߓߛߌ߫.

v. squeeze, wring out, press; essorer, exprimer, presser; выжимать, выдавливать, сжимать, сдавливать. Syn : dɔ́bidin, jíjà, díi, dɔ́dii, sɔ́nsɔn.

bìtikiɲɛ. ߓߕߌ߬ߞߌ߬ߢߍ.

n. salesman, shopassistant; commis, vendeur; прика́зчик, продаве́ц. Syn : bìrolamɔɔ, fèrela.

bìtikitii. ߓߌ߬ߕߞߌ߬ߕߌ߮.

n. storekeeper; boutiquier; ла́вочник, владе́лец ла́вки. Syn : bìtikiye.

bìtikiye. ߓߕߌ߬ߞߌ߬ߦߋ.

n. shopkeeper, owner of a small shop, intruder, interloper; boutiquier; ла́вочник, владе́лец ла́вки, тот кто ле́зет не в свои́ дела́. Syn : bìtikitii.

bìtiki. ߓߌ߬ߕߞߌ.

n. small retail store, boutique, stall; boutique; ла́вка, ларёк. Syn : fúnkun, fúnkun (m).

bítìran. ߓߌߕߌ߬ߙߊ߲, ߓߕߌߙߊ߲. Variante : bítiran.

n. hijab; hijab; хиджаб. Syn : báyi (bági), báyinɛn (m, bági).

bítiran. ߓߌߕߌ߬ߙߊ߲, ߓߕߌߙߊ߲. Variante : bítìran.

n. hijab; hijab; хиджаб. Syn : báyi (bági), báyinɛn (m, bági).

bìtun. ߓߎߕߎ߲߬, ߓߎ߬ߕߎ߲߬, ߓߎߘߎ߲߬, ߡߎߕߎ߲߬, ߡߎ߬ߕߎ߲߬, ߡߎߣߎ߲߬, ߡߎ߬ߣߎ߲߬, ߓߌ߬ߕߎ߲. Variantes : bùtun; búdùn; mútùn; mùtun; múnùn; mùnun; bútùn.

adv. now, nowadays, (not) yet, (no) more, (not) already; maintenant, pas encore, plus; тепе́рь, сейча́с, ещё (не), уже́ (не), бо́льше (не). Syn : bélè, sísɛ̀n, sɛ́nɛ̀n, bélè (m), bán1, fɔ́lɔ.

bíu. ߓߌߎ߫.

adv. very.hot; très chaud; очень.жаркий. Syn : páyipayi.

bíwɔɔrɔnan. ߓߌߥߐ߯ߙߐߣߊ߲.

adj. sixtieth; soixantième; шестидеся́тый.

bíwɔɔrɔɲɔɔn. ߓߌߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߯.

num. fifty nine; cinquante neuf; пятьдеся́т де́вять.

bíwɔɔrɔya. ߓߌߥߐ߯ߙߐߦߊ߫.

v. bring to sixty; ramener à 60; доводи́ть до шести́десяти.

bíwɔɔrɔ. ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫.

num. sixty; soixante; шестьдеся́т.

bíwɔrɔnwilanan. ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲.

adj. seventieth; soixante-dixième; семидеся́тый.

bíwɔrɔnwilaɲɔɔn. ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߢߐ߲߯.

num. sixty nine; soixante neuf; шестьдеся́т де́вять.

bíwɔrɔnwilaya. ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌߟߦߊ߫.

v. bring to seventy; ramener à 70; доводи́ть до семи́десяти.

bíwɔrɔnwìla. ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬.

num. seventy; soixante-dix; се́мьдесят.

bíwu. ߓߌߥߎ߫.

adv. swiftly; impétueusement; стремительно.

bíyangbɛndiya. ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߘߌߦߊ, ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߦߙߐ. Variante : bíyangbɛnyɔrɔ.

n. pasture; pâturage; па́стбище. Syn : jɛ́wulɛ.

bíyangbɛnna. ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߠߊ.

n. herder, nomad cattle breeder; berger; пасту́х, скотово́д-коче́вник.

bíyangbɛnyɔrɔ. ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߘߌߦߊ, ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߦߙߐ. Variante : bíyangbɛndiya.

n. pasture; pâturage; па́стбище. Syn : jɛ́wulɛ.

bíyangbɛn. ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲.

n. cattle breeding, nomadic cattle breeding; élevage; скотово́дство, вы́пас скота́, кочево́е скотово́дство. Syn : bíyannamɔ, kólofenya.

bíyannamɔla. ߓߌߦߊ߲ߠߊߡߐߟߊ.

n. cattle-breeder; éleveur; скотово́д, животново́д. Syn : kólofenyala.

bíyannamɔ. ߓߌߦߊ߲ߠߊߡߐ.

n. cattle breeding, cattle rearing, livestock raising; élevage; скотово́дство, животново́дство. Syn : bíyangbɛn, kólofenya.

bíyannɔɔ. ߓߌߦߊ߲ߣߐ߮.

n. manure, organic ferilizer; fumier; наво́з, органи́ческие удобре́ния.

bíyanɲa. ߓߋߦߊ߲ߦߊ ߸ ߓߌߦߊ߲ߦߊ.

n. bestiality, uncouthness, animal state; état bestial; ско́тство, живо́тное состоя́ние, неотёсанность.

bíyan. ߓߌߦߊ߲, ߓߋߦߊ߲, ߓߍߞߊ߲. Variantes : béyan; bɛ́kan.

n. cattle, livestock, domestic animal, animal, fool, brute; bétail, animal domestique; скот, дома́шнее живо́тное, живо́тное, глупе́ц, болва́н, скоти́на. Syn : kólofen, dáaba1, sòbó.

bíyefida. ߓߌߦߋߝߌߘߊ.

n. banknote; billet de banque; банкно́та. Syn : gbɛ́bulu, gbɛ́bulu (m).

bíyɛri. ߓߌߦߍߙߌ.

n. beer; bière; пи́во. Syn : dɔ̀lɔ.

bì. ߓߌ߬.

n. today, this day;, nowadays, sth. recent; aujourd'hui, affaire récente; сего́дня, сего́дняшний день;, ны́нешнее вре́мя, настоя́щее, не́что неда́внее, не́что но́вое. Syn : ~ko.

bí. ߓߌ.

n. goal; but; гол. Syn : kòn, tùn, tù.

bí. ߓߌ߫.

v. fetch; aller chercher; сходить за.

bì-ní-sínin. ߓߌ߬ߣߌߛߣߌ߲.

adv. today or tomorrow, any day; d'un jour à l'autre; сего́дня-за́втра, со дня на́ день.

bì-ní-síni. ߓߌ߬ߣߌߛߣߌ߲.

n. pregnant woman near her time; femme enceinte; же́нщина на сно́сях.

B̌j̀úṣó`. ߓ߭ߖ߬ߎߛ߫ߏ.

n.prop. TOP.

Bl̀ád߯údl̀áǹníýá`. ߓߟ߬ߊߘ߯ߎߘߟ߬ߊߣ߲߬ߌߧ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Bnábárád߯ú`. ߓ߲ߊߓߙߊߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

B̀nádám̀á`. ߓ߲߬ߊߘߊߡ߬ߊ.

n.prop. TOP.

Bnádýá`. ߓ߲ߊߘߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

B̀nɛ́d߯ú`. ߓ߲߬ߍߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

Bóáwálíkúrú. ߓߏߊߥߊߟߌߞߙߎ߫.

n.prop. TOP.

bòbadasima. ߓߏ߬ߓߘߊ߬ߛߌߡߊ.

n. thysanura; thysanoure; щетинохво́стка.

bòbada. ߓߏ߬ߓߘߊ, ߓߏ߬ߓߙߊ. Variante : bòbara.

n. buttock, buttocks, butt, belly of locust/ grasshopper; fesses; я́годица, я́годицы, по́па, прикла́д, живо́т у кузне́чиков/ саранчи́. Syn : jùbada, jùkunan, jù, jǔ, jùkúnan; jùbáda (m).

bòbakun. ߓߏ߬ߓߊ߬ߞߎ߲.

n. large intestine, anus; gros intestin; то́лстая кишка́, а́нус. Syn : bòfúdu (m), bòdá (bǒ); bòdíngɛ, bòdingɛdá (bòdíngɛ), lànsíri (b), kɔ́mataayɔrɔ (m, kɔ́mataa).

bòbara. ߓߏ߬ߓߘߊ, ߓߏ߬ߓߙߊ. Variante : bòbada.

n. buttock, buttocks, butt, belly of locust/ grasshopper; fesses; я́годица, я́годицы, по́па, прикла́д, живо́т у кузне́чиков/ саранчи́. Syn : jùbada, jùkunan, jù, jǔ, jùkúnan; jùbáda (m).

Bóbórókó. ߓߏߓߙߏߞߏ߫.

n.prop. TOP.

bóboya. ߓߏߓߏߦߊ.

n. muteness, dumbness; mutisme, mutité; немота́.

bóboya. ߓߏߓߏߦߊ߫.

v. become mute, make mute; devenir muet; онеме́ть, утра́тить дар ре́чи, де́лать немы́м.

bóbo. ߓߏߓߏ.

n. mute, deaf-mute, deaf-and-dumb; muet; немо́й, глу́хонемо́й. Syn : múmu, múmu (m).

bòda. ߓߏ߬ߘߊ.

n. anus; anus; за́дний прохо́д, а́нус. Syn : kɔ́mataayɔrɔ, bòbakún, kɔ́mataayɔrɔ (m, kɔ́mataa).

bódebode. ߓߏߘߋߓߏߘߋ.

adv. scarlet, vermilion; très rouge; а́лый, кумачо́вый. Syn : búdebude, bádaki (m).

bódobadi. ߓߘߏߓߊߘߌ߫, ߓߙߏߓߊߙߌ߫. Variante : bórobari.

adv. much, in a large quantity; mou, malleable, en grande quantité; в большо́м коли́честве.

bódosa. ߓߘߏߛߊ߫, ߓߙߏߛߊ߫. Variante : bórosa.

adv. obèse.

Bófà. ߓߏߝߊ߬.

n.prop. TOP.

bòfɔɲɛ. ߓߏ߬ߝߢߐ, ߓߏ߬ߝߐߢߍ. Variante : bòfɔɲɔ.

n. flatus; flatuosité; кише́чные га́зы. Syn : bò súma (m, bǒ).

bòfɔɲɔ. ߓߏ߬ߝߢߐ, ߓߏ߬ߝߐߢߍ. Variante : bòfɔɲɛ.

n. flatus; flatuosité; кише́чные га́зы. Syn : bò súma (m, bǒ).

bòfudu. large intestine (?); gros intestin; то́лстая кишка́ (?); ߓߏ߬ߝߘߎ. Syn : bòbakún (m).

bògbanan. ߓߏ߬ߜߊߣߊ߲.

n. thick and long turd; étron longue gros; то́лстая и дли́нная кака́шка.

Bógómá. ߓߜ߭ߏߡߊ߫.

n.prop. TOP.

bòji. ߓߏ߬ߖߌ.

n. diarrhea, liquid stool; exrément liquide; поно́с, жи́дкий кал.

Bókáríyádí. ߓߏߞߊߙߌߦߊߘߌ߫.

n.prop. TOP.

Bókáríyá. ߓߏߞߊߙߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

bòkelenbila. ߓߏ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߌߟߊ.

n. robust fellow, sturdy fellow; grand gaillard; здоровя́к, крепы́ш, дю́жий па́рень.

Bòké. ߓߏ߬ߞߋ߫.

n.prop. TOP.

bòkudun. ߓߏ߬ߞߎߘߎ߲.

n. turd, lump of shit, clot of excrement; étron; кака́шка, комо́к дерьма́.

bòkunan. ߓߏ߬ߞߎߣߊ߲.

n. stingy man, miser; pingre; жа́дина, жмот. Syn : bàkiilu, bólogbɛlɛn, kúdènkanin, bàkíilu, bólogbɛlɛn, tɛ́gɛrɔgwɛlɛn; júumante (júgu), bólodɔgbɛlɛn, kúdènkánin (m), bólolango (b).

bòkunbɔ. ߓߏ߬ߞߎ߲߬ߓߐ.

n. haemorrhoids KN, piles; hémorroïdes; геморро́й KN.

bolaben. ߓߏߟߊߓߋ߲.

n. hoe; houe; моты́га. Syn : dàbajo, dàba.

bòlenbuti. ߓߏ߬ߟߋ߲߬ߓߎߕߌ.

n. shrub; arbuste espèce; куста́рник.

bòlinbada. ߓߏ߬ߟߌ߲, ߓߏ߬ߟߌ߲߬ߓߘߊ. Variante : bòlin.

n. calabash, calabash bottle, bucket; calebasse; калеба́са, калеба́са-буты́лка, ведро́. Syn : bàdakudun, bàda, fɛ́.

bòlin. ߓߏ߬ߟߌ߲, ߓߏ߬ߟߌ߲߬ߓߘߊ. Variante : bòlinbada.

n. calabash, calabash bottle, bucket; calebasse; калеба́са, калеба́са-буты́лка, ведро́. Syn : bàdakudun, bàda, fɛ́.

bóli. ߓߏߟߌ.

n. fetish, idol, amulet; fétiche; фети́ш, и́дол, амуле́т. Syn : bási, jò, bási1, jǒ.

bóloba. ߓߟߏߓߊ.

n. rich and generous person, right hand; personne riche généreuse, main droite; бога́тый и ще́дрый челове́к, широ́кий челове́к, правая рука. Syn : kíninbolo.

bólobìlanɛn. ߓߟߏߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲.

ptcp. generous; généreux; ще́дрый.

bólobilaɲɔɔnkan. ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲.

n. pooling, clubbing; côtisation; скла́дчина.

bólobila. ߓߟߏߓߌߟߊ.

n. giving, generosity; donation, générosité; даре́ние, ще́дрость. Syn : fúnunsereya (fúnunsere).

bólobìla. ߓߟߏߓߌ߬ߟߊ߬.

v. manifest one's generosity; manifester générosité; проявля́ть свою́ ще́дрость.

bólobɔ. ߓߟߏߓߐ.

n. manumission.

bólobɔ. ߓߟߏߓߐ߫.

v. deprive smb. of the possibility to work, let repose, replace at a work, free smb., withdraw, decline responsibility, sack smb; êmpecher de travailler; лиша́ть кого-л. возмо́жности рабо́тать, дать отдохну́ть, смени́ть в рабо́те, освободи́ть, устраня́ться, снима́ть с себя́ отве́тственность, увольня́ть. Syn : k'à bólo` bɔ́ (b).

bólobɔ. ߓߟߏߓߐ.

n. leaving meal one by one; retrait du repas commun; оставле́ние о́бщего котла́ уча́стниками тра́пезы оди́н за други́м.

bólobudu. ߓߟߏߓߘߎ.

n. piano; piano; пиани́но.

bólodiińjɛ̀dɛdɔ. ߓߟߏߘߌ߯ߒߖߘߍ߬ߘߐ.

n. continence; continence; воздержание.

bólodòn. ߓߟߏߘߏ߲߬.

v. involve, draw; impliquer; вовлека́ть, втя́гивать. Syn : látɛ̀dɛ, sèndòn, látɛ̀dɛ́ (m, tɛ̀dɛ́).

bólodɔdi. ߓߟߏߘߐߘߌ.

n/adj. good cook; bonne cuisinière; иску́сная стряпу́ха. Syn : bólolandi (m).

bólodɔgbɛdɛn. ߓߟߏߘߐߜߍߘߍ߲, ߓߟߏߙߐߜߍߙߍ߲, ߓߟߏߜߍߙߍ߲. Variantes : bólorɔgbɛrɛn; bólogbɛdɛn.

n. hurry; manque de temps; нехва́тка вре́мени, загру́женность.

bólodɔgbɛlɛn. ߓߟߏߘߐߜߍߟߍ߲.

adj/n. procrastinative, greedy; lent, qui aime procrastination; медли́тельный, скло́нный откла́дывать на пото́м, жа́дный. Syn : bólolasuma, súmaman, bàkíilu, bólogbɛlɛn, tɛ́gɛrɔgwɛlɛn; bòkúnan, júumante (júgu), kúdènkánin (m), bólolango (b).

bólodɔmɔɔ. ߓߟߏߘߐߡߐ߮, ߓߟߏߙߐߡߐ߮. Variante : bólorɔmɔɔ.

n. servant, domestic; serviteur, domestique; слуга́, прислу́га, бой. Syn : báaraden, bólokɔdɔmɔɔ, bólokɔdɔ, bóyiden, bólokɔdɔ, bólokɔdɔmƊƊ (bólokɔdɔ), bóyiden (m, bóyi 2), bóyi 2 (b).

bólodɔ. ߓߟߏߘߐ, ߓߟߏߙߐ. Variante : bólorɔ.

n. fistful, handful, small quantity; poignée; горсть, содержи́мое ладо́ни, небольшо́е коли́чество. Syn : bólofa, bólofilafa, lɔ́kɔma, mɔ̀ndɔn, tɛ́ɛdɔ, bóloɲa (bólo 1), bólofa, ntɔ̀rɔmɔnjɔ́; mɔ̀ndɔ́n, tɛ́ɛdɔ (m), ntɔ̀rɔmɔnjɔ́; dɔ́ɔman (dɔ́gɔ 1), mɔ̀ndɔ́n, tɛ́ɛdɔ (m).

bólodɔ. ߓߟߏߘߐ߫, ߓߟߏߙߐ߫. Variante : bólorɔ.

n. main-IN.

bólofada. ߓߟߏߝߘߊ.

n. detachment; détachement; подразделение.

bólofa. ߓߟߏߝߊ.

n. handful, confidence, respect; poignée; горсть, дове́рие, уваже́ние. Syn : bólodɔ, bólofilafa, lɔ́kɔma, mɔ̀ndɔn, tɛ́ɛdɔ, bóloɲa (bólo 1), bólodɔ1, ntɔ̀rɔmɔnjɔ́; mɔ̀ndɔ́n, tɛ́ɛdɔ (m).

bólofen. ߓߟߏߝߋ߲.

n. hand luggage, burden, personal belongings, personal luggage, goods, material goods; bagage à main, bien personnel, bien matériel; ручна́я кладь, ручно́й бага́ж, но́ша, ли́чное иму́щество, ли́чные ве́щи, материа́льные бла́га. Syn : bólokɔnɔfɛn, bólolafɛn, bólolaminɛn (b), ~lafɛn (b).

bólofɛbaara. ߓߟߏߝߍߓߊ߯ߙߊ.

n. odd job; travail d'occasion; случа́йная рабо́та.

bólofɛdɛ. ߓߟߏߝߘߍ.

n. palm of the hand; main; кисть руки́. Syn : bólo, kɔ̀ɲɔ, tínsɔn, wɔ̀nsere.

bólofɛfen. ߓߟߏߝߍߝߋ߲.

n. auxiliary means, accessory; accessoires; подспо́рье, вспомога́тельное сре́дство, подру́чное сре́дство.

bólofɛko. ߓߟߏߝߍߞߏ.

n. sth. neglected, sth. considered as secondary; chose négligée; то, что де́ржат в небреже́нии, то, что счита́ют второстепе́нным.

bólofɛ̀. ߓߟߏߝߍ߬.

pp. besides, at the same time; à part; поми́мо, заодно́. Syn : sěnfɛ̌ (m).

bólofilafa. ߓߟߏߝߌߟߝߊ, ߓߟߏߝߌߟߢߊ. Variante : bólofilaɲa.

n. handful;