Malidaba English-Maninka index of the Maninka corpus dictionary
A-Z ɲínin MnkFrRuNko(i)
search-icon.png

L - l

label síndi
· síntin
labia byɛ̀fudu
labia majora byɛ̀dagbolo
laboratory tírinda
labour bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
labour.pains tìn
labourer báaraden
lack.of.patience sɔ́ɲɔn
lacking foliage búluntan
laconic kúmabali
ladle kàlama
· yɛ̀lɛ
lake bùyi
· dàla
lake water báji
lamp or torch for fishing [hunting] at night bìbilan
lancet básakunnama
land bànko
· bànku
· dùu
· dùu
land covered with mud bɔ́rɔn
landing-and-takeoff.strip tɛ́nda
landmark bɔ̀lɔ
lands on the other side of river bákɔla
lane dànkun
lantern tádun
lapse into silence mála
large bònba
· kànkanba
large busy road fòndo
· fòno
large donkey báale
large intestine bòbakun
large intestine (?) bòfudu
large rat bákasan
· kàsan
· kɔ̀kasan
large size bèlebele
large work with a small output bɔ̀rɔkɔbɔrɔkɔ
large.size bònɲa
· bùnɲa
largeness bèlebele
larger wádo
large-scale catastrophe bàlau
· bàlawu
lash bìnsan
· bìnsan
· bìsan
· bìsan
· bònsan
· bònsan
· bɔ̀nsan
· bɔ̀nsan
· gbɛ́ɲɛ
· gbíɲɛ
· gbònsan
· gbònsan
last bán
· bólokada
· kɔ́sa
· kɔ́san
· lában
last.long mɛ́n
last.year sáròn
last-born bólokada
· sínnaban
late kɔ́sa
· kɔ́san
late rice bája
late variety of sweet potato bòrilamara
later kɔ́la
latex mána
latitute dálatɛɛ
laugh yɛ́lɛ
· yɛ́lɛ
laught máyɛlɛ
launch láwìli
· láwùli
lavatory bándakɔtaayɔrɔ
· sùtara
· sùtura
lavish bùruku
· búrunka
· búrunkɔ
law sàriya
lawful.property hàlala
lawn mànsabin
lawsuit kídi
· kíti
lay báli
· lála
lay down to sleep lá
· l'
lay matter mɔ̀ɔko
lay off bɔ́
lay the foundation for bɔ́
lay.out.and.unfold dɔ́fɛ̀nsɛn
· dɔ́la
lazy sàla
lazybone sàla
lazyness sàlaya
lead bè
· bèn
· bɔ́
· kùnnasìi
· lèku
· lɛ̀ku
· lɔ̀
· ɲɛ́bìla
· tólon
lead out bɔ́
· bɔ́
· lábɔ
leader kánda
· kùntii
· ɲɛ́bila
· ɲɛ́mɔɔ
leader of newly initiated kɛ́nɛmasa
leaf búlu
· fída
· fíra
leafless búluntan
leak bɔ́
lean bánban
· dènkentu
· dènkentun
· dɛ́n
· dɛ̀nkɛntun
· fánkan
· sínsin
· sínsin
lean back bídi
· bídin
· bírin
lean sth. bánban
lean with túdu
· túru
leaning fánkan
leap júran
learn kàran
· lákolɔn
· lɔ́n
learn by heart dùrusi
learn sth. mákàran
learn.by.heart dɔ́bù
learning kàran
lease súfuru
leather gbòlo
leather amulet bàan
leather bag with a thong fóroko
leatherworker káranke
leave bìla
· bìla
· bɔ́
· bɔ́
· tó
leave alone bɔ́
leave in peace bɔ́
leave smb. lábìla
leave without supervision bólomakà
leave.before.smb's.arrival ɲákɔdɔkà
· ɲɛ́kɔdɔkà
leaven búruyɛlɛfen
leaves búlu
leaving meal one by one bólobɔ
leavings dátɔ
leech nírikìti
· nìrikìti
· nòdi
· nòri
· nɔ̀di
· nɔ̀ri
lees bùdu
· bùdun
· dùndu
left màranbolo
· núman
left side màranbolo
left unnoticed gbánńkùnta
left without supervision bólomakànɛn
left.side màran
leftover dátɔ
· sìda
leg sèn
· sènkala
· tònda
legacy fàcɛ
legitimate hàlala
leguminous plant bɛ̀nɛfundi
· bɛ̀nɛfunti
· bìnafuntɛ
Lele léle
· lèle
lemon.odour wáyin
length jànya
· kùntaa
· lɔ̀
length of cloth lánkɔnɔ
lenke lɛ̀nkɛ
leopard fɔ́lɔkɔ
· koroso
· ɲánfen
· sóli
· wáda
· wádanɛnkalan
· wára
leper bàkitɔ
· bàyitɔ
· kúnatɔ
lepromathosis leprosy bàki
· bàyi
leprosy bànaba
· jànkaroba
· kúna
lesson wàlada
lest álako
· álakò
· hálakò
· wálakò
let álamina
let continue a long time mɛ́n
let enjoy prosperity ládaha
let go lábìla
let grow láto
let off lábìla
· lábìla
let out bɔ́
· bɔ́
· lábɔ
let out a secret dádɔterinya
· dálakalinya:adj:bavard
· dálaterinya
· dárɔterinya
let repose bólobɔ
let smb. down bólomanɔɔ
let spend a night sì
let.fall lábùdun
· lábùrun
let.ripen lákɔɔ
letter bàtaki
· césɛbɛ
· lɛ́tɛrɛ
· pàtaki
· sɛ́bɛden
letter written in Arabic bàtaki
· pàtaki
letter.o dáfunun
letters bìlańkàn
leucorrhoea búsabusa
level bɛ̀sɛnkɛ
· dádɔkaɲa
· dɔ́kaɲa
· kábe
· kásaka
· lábàranɛn
· lákaɲa
level.tone kánnabaranɛn
lexeme kúmaden
liana bólokoenɛnloolu
· fìriɲan
· lɔ́npɔn
· nɔ́nbɔ
· nɔ́nfɔn
liana bridge ɲìɲan
· sɛ̀nbɛsɛnbɛ
liana with edible fruits bíli
liana.Saba.senegalensis sàgba
liana.sp. sɛ̀
liane.sp. dánda
· tírinɔnbɔ
liar fàna
liberalism jɛ̀dɛsawoya
liberate bìla
· lábìla
liberation kánnabila
licence dìɲɛ
· dìɲɛsɛbɛ
· dìɲɔ
lick námun
· nɛ́mun
lid dábidinnan
· dálatuun
· dátuunnan
· gbùturu
· gbùturu
lidded pan gbùturu
lie bɛ́lɛ
· bɛ́lɛn
· fàna
· fàna
· fànaya
· fàniya
· wúya
lie down bɛ́lɛ
· bɛ́lɛn
· lá
· l'
lie face down bídi
· bídin
· bírin
lie in ambush lábɛlɛn
lie on the back ján
lie prone dábidi
· dábidin
lie.down lá
· l'
lie.in.ambush.for mábɛlɛn
· mánɛrɛn
lieutenant dáatii
life bálo
· dúɲadɔtɛɛ
· dúɲarɔtɛɛ
· ɲánamaya
· sì
life conditions báloɲa
life in exile báyinbayinya
life term mɔ̀ɔya
lifespan sì
lift kɔ́dɔtà
· wùtu
light fɛ́
· fɛ́n
· kɛ́nɛ
· kɛ́nɛya
· támɛnɛ
· wùlenman
light blue bándakololama
light cotton factory-made textile báyi
light fingered bólokɔdɔmisɛn
· bólokɔrɔmisɛn
light talk bàdokuma
light up dɔ́yeren
light.blue báa
lightblue sánkololama
light-blue color báa
lightblue.colour móla
lighten one's skin wùle
· wùlen
light-fingerish bólolafɛ
light-green bínkɛndɛnaronnama
· bɔ̀fidalama
lightning mɛ́ɛmɛɛ
· sán
lignt up mɛ́nɛ
· mɛ́nɛn
like ládiya
· yó
like an idiot jɔ́njɔnjɔn
limb sìnfon
· sɔ̀ɔran
limit dákun
· dàma
· dàn
· dànnin
line àran
· bólon
· kɛ̀rɛndɛ
· kɛ̀rɛndɛ
· kìdin
· kìdin
· sáfa
· sìtari
line on the palm of the hand bólote
· bóloti
line up lɔ̀
line.of.verse sùku
lineage kàbila
· kɔ́rɛ
lineage name jàmu
· jànbu
linger bìlakasumaya
linguistics kánkankeya
lining báli
lion jàda
· jàra
· ɲánfen
· wáda
· wára
lip dágbolo
liquefy wènsen
liquid wènsen
liquid clay bɔ̀ɔ
liquid mud covered with a film of slime bɔ̀ɔnoronoro
liquid mud on the road bɔ̀ɔ
liquid stool bòji
list sɛ́rɛdɛ
listen tólomalɔ̀
· wɛ́lɛmalɔ̀
listening tólomalɔ
literacy.campaign sɛ́bɛsunya
literacy.program bálikukaran
literate.person sɛ́bɛlɔnna
literature mélekuya
litre tóngba
little.by.little dóyin
live bálo
· bálo
· básìi
· lábalo
live embers tákisɛ
live in peace with each other bɛ̀n
live.eternally dúma
liven up gbídi
liver bíɲɛ
liverwort bíɲɛlama
livestock béyan
· bɛ́kan
· bíyan
· kólofen
livestock farming kólofenya
livestock raising bíyannamɔ
lizard's skin básagbolo
lizard's slough básagbolo
load dòni
load on the back bànba
· bànbu
loaf of bread búrukun
loafer bàanabaana
· bándi
· fàra
loam pit bànkuda
loam.pit tòda
loan sínka
loan on interest yìriba
loan with interest bɔ̀rɔkɔ
locality só
localization dìnkira
lock bálan
· bárabara
· fɛ́rɛmɛbara
· gbáson
· kónbada
· kónbara
· nɛ̀ɛ
lock in bálan
lock with sth. bànamini
locust tɔ̀n
locust.tree nɛ̀dɛ
· nɛ̀rɛ
locust.tree.peduncle jénjenrin
· jénjènrin
lodge jètiiya
· jìiya
· jìya
· lájìiya
lodger súfurutala
logo yìdasere
loin báyin
· bàyinkudu
loincloth bíla
· fòngban
· gbèta
· kóbolon
· kòfira
· kòfura
· kɔ́sɔrɔn
· míningban
· ɲɛ́sɔrɔn
· pàtakura
· tàafe
loincloth for newly initiated bɔ̀ɔya
loincloth of uncircumcised boys bíla
loincloth.for.boys tɔ̀ɔte
loincloth.of.girls pòo
loincloth.protective.charm kɔ́nɔwɔrɔnwula
loins kòdo
long jàn
· jàn
· jàn
· kùndɔjan
long and broad welt bílinbilin
long vacation àrababa
long.absence fàma
long.boat kànke
long.narrow.trousers gbánjan
long.neck kánfala
long.snout sóngban
long.term wùsubɔ
long.vacation wàlabila
long-crested hawk-eagle bíbi
longhaired.dog sàfo
longitude tɛ́lɛn
long-liver sìma
long-snouted crocodile bànba
long-trailing herbaceous perennial plant báforoko
look after kádan
look attentively and with an interest ɲábɔ
look fixedly bása
· k'í ɲá` ~
look forward kɔ́rɔtɔ
look like bɔ́
look.at fɛ́lɛ
· fɛ́nɛ
· máfɛlɛ
· máfɛnɛ
look.for ɲínin
look.out! íyo
loom kɔ̀rɛ
loose baggy trousers bámuu
· kòsabalen
· múuba
loose one's markmanship bólolagboya
· bólolangboya
loose track bɔ́
loose trust jìi
loose.baggy.trousers kùrusiba
loose.chance pɛ́rdi
loosen dɔ́bìla
· jɔ̀ɔjɔɔ
· rɔ́bìla
· yɔ̀ɔyɔɔ
loquacious person dádɔkomisɛn
· dádɔkonte
· dákosiyamannte
loquacity dádɔkomisɛnya
Lord Màari
· màari
lorry dùukulun
· kánben
lose bè
· bèn
· bɔ̀nɔ
· jɔ́lɔn
lose a lawsuite bè
· bèn
lose count ɲákɛ
lose elections bè
· bèn
lose one's way fèlenfelen
lose sth. bùdun
· bùrun
loss bè
· bèn
· bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
loss.of.confidence tɛ̀ɛńdɔ
· tɛ̀ɛnsoya
lost profit bɔ̀nɛ
· bɔ̀nɔ
lot báara
· kàlabe
· kàlabe
· kàlabɔ
lot.of.bun fáadɔkɛ
loudspeaker fálanko
lounge wáranka
love bádamuso
· báramuso
· díyaɲɛ
· jàrabi
· kànin
· kànin
· ládiyaɲɛ
· làdíyaɲɛ
· tìn
· yàrabi
lover ɲàmɔɔkɛ
low wall between two huts kɔ̀lɔkɔ
low.tone kánmajii
lower abdomen nàa
lower one's voice mála
lower part of abdomen bàdakɔdɔla
· bàrakɔrɔla
lower.a.little májìi
· májìi
lower.part dùula
low-tone.apostrphe làsandi
luck hàrijɛɛ
· nɛ̀rɛ
· nɔ̀rɔ
luckiness bànaya
lucky person nɔ̀rɔɲi
· nɔ̀rɔɲiman
luggage kùnkiti
luminary fìtinan
lump kùdu
lump of clay mortar bànkuden
· bɔ̀ɔden
lump of saline soil bɔ́ɔden
lump of shit bòkudun
lunch dàdaka
· dàraka
· dàrakala
· tèledɔ
lung fɔ́ɔfɔɔ
· jɔ̀fɔ
lungfish fàralafagban
lure mánɛɛn
lurk bídi
· bídin
· bírin
· bùu
lust hílɛ
· ɲábɔ
lute kònin
lying-in jùbaatɔya
lymphadenitis gbɔ̀ɔyɔ