Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

F - f

fáadɔkɛ. ߝߊ߯ߘߐߞߍ.

n. lot.of.bun, age group, generation, century; lot de beignets, groupe d'âge, génération, siècle; по́рция по́нчиков, гру́ппа све́рстников, поколе́ние, век.

fàamala. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ.

n. empire; empire; империя.

fàamaso. ߝߊ߰ߡߊ߬ߛߏ.

n. capital; capitale; столица. Syn : kúbeda, tánban, jàmana` sóba (m).

fàamaya. ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ.

n. autocracy; autocratie; самодержавие.

fàama. ߝߊ߰ߡߊ.

n. monarch; autocrate; правитель.

fàamun. ߝߊ߰ߡߎ߲߬.

v. understand; comprendre; понимать. Syn : ɲáye.

fàanin. ߝߊ߰ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߌ߲, ߝߍ߬ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߎ߲. Variantes : fànin; fɛ̀nin; fànun.

n. cloth, clothes; étoffe, tissu, habit; ткань, одежда. Syn : dánfen, màsidi.

fáari. ߝߊ߯ߙߌ߫.

v. skew; incliner; перекашивать, скашивать. Syn : mála.

fàa. ߝߊ߰.

v. kill, perish; tuer, périr; убивать, гибнуть. Syn : lála, sèeduya.

fáa. ߝߊ߮.

n. terrine, frying pan; jatte, patelle, terrine, poêle; плошка, сковорода. Syn : bɛ́lɛ.

fàbada. ߝߊ߬ߓߘߊ.

n. homeland; patrie; отчи́зна. Syn : báda, fàso, báda1, fàsó.

fàbaden. ߝߓߊ߬ߘߋ߲.

n. patriot; patriot; патриот.

Fábálá,. ߝߓߊߟߊ߫،.

n.prop. TOP.

fàba. ߝߊ߬ߓߊ.

n. Pope; pape; Папа.Римский.

fàbon. ߝߊ߬ߓߏ߲.

n. relatives from father's side, genus (?); parents de côté paternel, genre; родня́ со стороны́ отца́, род (?)

fàcɛ. ߝߊ߬ߗߍ.

n. legacy; patrimoine; наследие.

Fádáfínlɔ́pɛ́súntú. ߝߘߊߝߌ߲߫ߟߐߔߍߛߎ߲ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

fádalabà. ߝߘߊ߬ߟߊߓߊ߭, ߝߙߊ߬ߟߊߓߊ߭. Variante : fáralabà.

n. Cape.rock.hyrax, cape dassie; daman de rocher; горный.даман, го́рный жиря́к.

fàdama. ߝߘߊ߬ߡߊ.

adj. scaly; écailleux; чешуйчатый.

Fádámá. ߝߘߊߡߊ߫.

n.prop. TOP.

fàdanka. ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ.

n. money; monnaie; де́ньги. Syn : gbɛ́, wádi.

fàda. ߝߊ߬ߘߊ, ߝߊ߬ߙߊ. Variante : fàra.

n. bark, scales, shell, skin, peel, envelope; écorce, écaille, coquille, carapace, coque, peau, épluchure, enveloppe; кора, чешуя, скорлупа, ракушка, панцирь, кожа, кожура, конверт. Syn : wɔ̀nbɔ́, gbòlo, sɛ́bɛforoko.

fàda. ߝߘߊ߬, ߝߙߊ߬. Variante : fàra.

v. add (to -- kǎn), join; ajouter, rajouter; прибавля́ть, присоединя́ть. Syn : kàfo, lá, bìlá1, kàfó; lá 2 (m).

fáda. ߝߘߊ.

n. stone, rock; pierre, rocher, roc; камень, скала. Syn : kába.

fáda. ߝߘߊ߫, ߝߙߊ߫. Variante : fára.

v. separate, separate, distinguish; séparer, se séparer, distinguer; разделять, расстава́ться, отлича́ть. Syn : fáranfaasi.

fàdidɔfulen. ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߝߎߟߋ߲.

n. gymnastics; gymnastique; гимнастика.

fàdilaka. ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߞߊ.

adj. physical; physique; физический.

fàdimakolola. ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߟߊ.

adj. sporting; sportif; спортивный.

fàdimakolo. ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ.

n. sport; sport; спорт.

fádinɲa. ߝߊߘߌ߲ߧߊ.

n. bravery; hardiesse; смелость.

fádin. ߝߊߘ߫ߌ߲߫, ߝߊߙߌ߲߫. Variante : fárin.

vq. vigorous, brave; vigoureux, hardi; быть.бодрым, быть мужественным, смелый.

fàditii. ߝߊ߬ߘߌ߬ߕߌ߮.

n. indvidual; individu; индивид.

fádiyabɔ. ߝߊߘߌߦߊߓߐ.

n. clothes; habits, habillement, vêtement; одежда.

fádiya. ߝߊߘߌߦߊ.

n. shortage.of.clothes; guenille, manque de vêtement; отсутствие.одежды.

fàdi. ߝߊ߬ߘߌ, ߝߊ߬ߙߌ. Variante : fàri.

n. body, color; corps, coloration; тело, окра́ска. Syn : fàsi, fàsí (m).

fàdi-bɔ-n-na. ߝߊ߬ߘߌ߬ߓߐߒߒߠߊ.

n. emaciation, inanition, growing thin; émaciation; похудение, истоще́ние.

Fádúsàbà. ߝߊߘߎ߫ߛߓߊ߬.

n.prop. TOP.

Fádúu, tèlìkán`. ߝߊߘߎ߯،ߕߋ߬ߟߌ߬ߞߊ߲.

n.prop. TOP.

Fáfáyá. ߝߊߝߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fàfa. ߝߊ߬ߝߊ߬.

v. boil.up, heat.up; faire chauffer fortment; раскалять, сильно нагревать.

fáfa. ߝߊߝߊ.

n. hut.of.newly.initiated.boys; hutte des nouveaux initiés; хи́жина.вно́вьиниции́рованных. Syn : bùré1, sélijidenbon (sáliji).

fágba. ߝߜߊ.

adj. flattened; aplati; плоский.

fájiri. ߝߊߖߙߌ, ߝߊߖߌ߬ߙߌ. Variante : fájìri.

n. the {first} prayer at dawn, dawn, daybreak; moment before the daybreak, time of the first cock cry; première prière musulmante, aube; пе́рвая у́тренняя моли́тва, заря́, рассве́т; предрассве́тное вре́мя, вре́мя пе́ния пе́рвых петухо́в. Syn : bándaka, dùsa, jénberɛn, súbaa, súbaada; bádaka (m).

fájìri. ߝߊߖߙߌ, ߝߊߖߌ߬ߙߌ. Variante : fájiri.

n. the {first} prayer at dawn, dawn, daybreak; moment before the daybreak, time of the first cock cry; première prière musulmante, aube; пе́рвая у́тренняя моли́тва, заря́, рассве́т; предрассве́тное вре́мя, вре́мя пе́ния пе́рвых петухо́в. Syn : bándaka, dùsa, jénberɛn, súbaa, súbaada; bádaka (m).

fàkadisaya. ߝߞߊ߬ߘߌ߬ߛߦߊ.

n. such.and.such.place; un tel endroit; такое-то.место.

Fálábá. ߝߟߊߓߊ߫.

n.prop. TOP.

fálafala. ߝߟߊߝߟߊ.

n. metal.sheet; tôle; листовое.железо. Syn : sánsara.

fàlaka. ߝߟߊ߬ߞߊ.

adj. paternal; paternel; отцовский.

fàlaka. ߝߟߊ߬ߞߊ.

n. uncle; tonton; дядюшка.

Fálámá. ߝߟߊߡߊ߫.

n.prop. TOP.

fàlamu. ߝߟߊ߬ߡߎ.

n. bridle.and.bit, muzzle; bride et mors, muselière; узда.и.удила, намо́рдник.

Fálándúu. ߝߊߟߊ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fálanka. ߝߊߟߊ߲ߞߊ.

n. cassava."to"; “tô” de manioc; каша."то".из.маниоковой.муки.

fálanko. ߝߊߟߊ߲ߞߏ.

n. loudspeaker; haut-parleur; громкоговоритель.

fálan. ߝߊߟߊ߲.

n. grotto, cave, tunnel; grotte, caverne, tunnel; пещера, подзе́мный тунне́ль.

fála. ߝߟߊ.

n. placard, plaque; plaque, pancarte; плакат, афиша.

fàlen. ߝߊ߬ߟߋ߲.

n. exchange; troc; обмен.

fàlen. ߝߊ߬ߟߋ߲߬, ߝߊ߬ߟߌ߲߬. Variante : fàlin.

v. exchange, substitute; échanger, remplacer; обменивать, заменя́ть. Syn : lábɔ, nɔ̀dɔbìla.

Fálésádé. ߝߊߟߋߛߊߘߋ߫.

n.prop. TOP.

Fáléyá. ߝߊߟߋߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fàle. ߝߊ߬ߟߋ.

n. woof, weft; trame; нить.утка.

fàliba. ߝߊ߬ߟߌ߬ߓߊ.

n. mule; mulet; мул.

fàlin. ߝߊ߬ߟߋ߲߬, ߝߊ߬ߟߌ߲߬. Variante : fàlen.

v. exchange, substitute; échanger, remplacer; обменивать, заменя́ть. Syn : lábɔ, nɔ̀dɔbìla.

fàli. ߝߊ߬ߟߌ.

n. donkey; âne; осёл. Syn : sòfali, sòfáli (m), dábarajɛ (b).


Só` dòn. ‘C’est une/la maison’. Fàlì tɛ́ . ‘Ce n’est pas un âne’
Enoncés d'identification (4-25)

À má fàlí-` bùgɔ̀ «il n'a pas frappé l'âne»

À má fàlí bùgɔ̀ «il n'a pas frappé d'âne»
Le nom, l'article (5-15)

Fàmàdúumòrìbàdúu. ߝߡߊ߬ߘߎ߯ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Fàmàkɔ́`,. ߝߡߊ߬ߞߐ،.

n.prop. TOP.

Fàmànbúrú. ߝߊ߬ߡߊ߲߬ߓߙߎ߫.

n.prop. TOP.

Fàmànìnyá, bànbàkùnyá. ߝߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫،ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߧߊ߫.

n.prop. TOP.

fámaɲaari. ߝߊߡߊ߯ߙߌ.

n. abundance; abondance; изоби́лие. Syn : síyaya.

fàma. ߝߡߊ߬.

v. be.absent.a.long.time, fail to see a long time; être absent longtemps, être longtemps sans voir; долго.отсутствовать, до́лго не ви́деть.

fàma. ߝߊ߬ߡߊ.

n. long.absence; longue absence; долгое.отсутствие.

Fàmòrɛ̀dúu. ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߍ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fánanti. ߝߊߣߊ߲ߕߌ߫.

v. prohibit; interdire; запреща́ть. Syn : gbɛ́n, kɔ́n, látɔn.

fànaya. ߝߊ߬ߣߌ߬ߦߊ, ߝߣߊ߬ߦߊ. Variante : fàniya.

n. lie, falsehood; mensonge; ложь, враньё. Syn : wúya, ngàlón (b), wúya (m).

fàna. ߝߊ߬ߣߊ.

n. liar; menteur; лжец. Ála kánà í tó fànalù kɔ́! lest God should keep you among liars! (a traditional wish said to someone who finishes telling a tale). que Dieu ne te laisse pas parmi les menteurs! (un souhait à celui qui vient de raconter un conte). да не оставит тебя Бог среди лжецов! (традиционное пожелание тому, кто только что рассказал сказку).

fàna. ߝߊ߬ߣߊ߬.

v. lie;mentir; врать, лгать, врать ч.-л., лгать. Syn : wúya, nkàlón` tìgɛ (b).

fána. ߝߣߊ߫.

prt. also; aussi; тоже.

fànba. ߝߊ߲߬ߓߊ.

n. majority; majorité; большинство.

fánbon. ߝߊ߲ߓߏ߲.

n. factory, plant; usine, manufacture; завод, фабрика. Syn : dɛ̀ɛnda, ládanda.

Fándándá. ߝߊ߲ߘߊ߲ߘߊ߫.

n.prop. TOP.

fándanfándan:n:poisson.espfándan:n:poisson.esp. ߝߊ߲ߘߊ߲.

n. fish.sp; poisson esp; рыба.вид. Syn : màwonden, sàra.

fánda. ߝߊ߲ߘߊ.

n. food.for.visitor, road lunch, surplus; repas d'étranger, provision, surplus; угощение.гостя, еда на дорогу, добавка, излишек.

Fándíyé. ߝߊ߲ߘߌߦߋ߫.

n.prop. TOP.

fànfada. ߝߊ߲߬ߝߘߊ.

n. trick, ruse; astuce, ruse; уловка, хитрость. Syn : kìya, dàbari, fɛ̀rɛ, kèwuya.

fáninmalo. ߝߊߣߌ߲ߡߊߟߏ.

n. variety.of.dry.rice; sorte de riz pluvial; сорт.суходольного.риса.

fànin. ߝߊ߰ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߌ߲, ߝߍ߬ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߎ߲. Variantes : fàanin; fɛ̀nin; fànun.

n. cloth, clothes; étoffe, tissu, habit; ткань, одежда. Syn : dánfen, màsidi.

fánin. ߝߊߣߌ߲, ߝߏߣߌ߲. Variante : fónin.

n. fonio, hungry millet, hungry rice; fonio; фонио, роси́нка.

fàniya. ߝߊ߬ߣߌ߬ߦߊ, ߝߣߊ߬ߦߊ. Variante : fànaya.

n. lie, falsehood; mensonge; ложь, враньё. Syn : wúya, ngàlón (b), wúya (m).

fàni. ߝߊ߬ߣߌ߬.

conj. as.long.as; tant que; по.мере.того.как.

Fànján. ߝߊ߲߬ߖߊ߲߫.

n.prop. TOP.

fànkadama. ߝߊ߲߬ߞߘߊ߬ߡߊ.

n. capacity; capacité; способность. Syn : kéte, séko.

Fànkàmàyá. ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fànkama. ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ.

adj. strong; fort; сильный. Syn : bárakanɛn.

Fánkámá. ߝߊ߲ߞߡߊ߫.

n.prop. TOP.

fánkan. ߝߊ߲ߞߊ߲.

n. leaning, trend; penchant, tendance; уклон, склонность.

fánkan. ߝߊ߲ߞߊ߲.

v. lean; se pencher; склоняться. Syn : mála.

fànka. ߝߊ߲߬ߞߊ.

n. force; force; сила. Syn : sɛ́nbɛ, báraka, sɛ́nbɛ (m), bárika (b).

fànkɔnɔ. ߝߊ߲߬ߞߣߐ.

n. side; contrée; сторона.

Fánkɔ́nɔ́. ߝߊ߲ߞߣߐ߫.

n.prop. TOP.

fánmajii. ߝߊ߲ߡߊߖߌ߮.

n. humbleness, modesty; humilité, modestie; скромность, смиренность. Syn : jɛ̀dɛmajii, jɛ̀dɛmajíi (m).

fánsan. ߕߊ߲ߛߊ߲߫, ߝߊ߲ߛߊ߲߫, ߥߊ߲ߛߊ߲߫. Variantes : tánsan; wánsan.

v. straddle, straddle, spread; écarter les jambes, étendre; широко́.раздвигать.но́ги, широко́.раздвигать.но́ги, растягивать.

Fánsígá. ߝߊ߲ߛߌߜ߭ߊ߫.

n.prop. TOP.

fántànka. ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬.

v. avoid, be careful not to do; se garder; избега́ть, остерега́ться.

Fántúmáníyá. ߝߊ߲ߕߎߡߊߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fànun. ߝߊ߰ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߌ߲, ߝߍ߬ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߎ߲. Variantes : fànin; fɛ̀nin; fàanin.

n. cloth, clothes; étoffe, tissu, habit; ткань, одежда. Syn : dánfen, màsidi.

fàn. ߝ߭ߊ߲.

n. side; côté; сторона. Syn : bɔ̀ɔrɛ, kɛ̀nkɛn, kɛ́rɛnkɛrɛn.

fàn. ߝߊ߲.

n. sabre, saber; sabre; сабля.

fán. ߝߊ߲߫.

dtm. self; soi-même; сам. Syn : yɛ̀rɛ́.

fán. ߝߊ߲.

n. smithy, bellows; forge, soufflet; кузница, кузнечные мехи.

Fàràbàlé,. ߝߙߊ߬ߓߊ߬ߟߋ߫،.

n.prop. TOP.

Fárábánnákáalá. ߝߙߊߓߊ߲ߠߊ߫ߞߊ߯ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Fárábánnám̀ór̀ígb̀ɛ́b̀áýá`. ߝߙߊߓߊ߲ߠߊ߫ߡ߬ߏߙ߬ߌߜ߬ߍߓ߬ߊߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Fárábánná. ߝߙߊߓߊ߲ߠߊ߫.

n.prop. TOP.

fáraban. ߝߙߊߓߊ߲.

n. belt.of.girl, belt; ceinture des jeunes filles, ceinture; девичий.пояс, реме́нь.

Fàràbá. ߝߙߊ߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Fàràbá-dɔ́. ߝߙߊ߬ߓߊߺߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Fàràdá`. ߝߙߊ߬ߘߊ.

n.prop. TOP.

fàrafara. ߝߙߊ߬ߝߙߊ.

n. strawberry; fraise; клубника.

Fàràján`,. ߝߙߊ߬ߖߊ߲،.

n.prop. TOP.

Fàràkɔ̀bá. ߝߙߊ߬ߞߐ߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Fárákɔ́. ߝߙߊߞߐ߫.

n.prop. TOP.

fáralabà. ߝߘߊ߬ߟߊߓߊ߭, ߝߙߊ߬ߟߊߓߊ߭. Variante : fádalabà.

n. Cape.rock.hyrax, cape dassie; daman de rocher; горный.даман, го́рный жиря́к.

fàralafagban. ߝߙߊ߬ߟߝߊ߬ߜߊ߲.

n. lungfish; protoptère; протоптер.

Fàràlàkɔ́. ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

fáralatòlan. ߝߙߊߟߊߕߏ߬ߟߊ߲.

n. tennis; tennis; теннис.

Fàràlá. ߝߙߊ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Fáráná. ߝߙߊߣߊ߫.

n.prop. TOP.

Fárándá`. ߝߊߙߊ߲ߘߊ.

n.prop. TOP.

Fárándúu, f̀ák̀ɔ́l̀ák̀ɛ́b̀áýá`. ߝߊߙߊ߲ߘߎ߯،ߝ߬ߊߞ߬ߐߟ߬ߊߞ߬ߍߓ߬ߊߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

fáranfaasi. ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ.

n. difference; différence; разница. Syn : bɔ́ɲɔɔnma, dànfadabɔ, ɲɔ̀ɔndɔ.

fáranfaasi. ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ.

v. distinguish, precise; distinguer, préciser; различать, уточня́ть. Syn : fáda.

Fáránfínná, fáránbádúu. ߝߊߙߊ߲ߝߌ߲ߠߊ߫،ߝߊߙߊ߲ߓߊߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Fàrànìndúu. ߝߙߊ߬ߣߌ߲߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Fàrànìnkún`. ߝߙߊ߬ߣߌ߲߬ߞߎ߲.

n.prop. TOP.

fàrańkán. ߝߙߊ߬ߒߞߊ߲.

n. addition; ajout; добавка. Syn : láńkan.

fáransa. ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫.

v. divulgate a secret; révéler; разглаша́ть та́йну.

fàrati. ߝߙߊ߬ߕߌ߬.

v. risk, beware; se risquer, prendre des risques, prendre garde, faire attention; рискова́ть, остерега́ться.

fàrati. ߝߙߊ߬ߕߌ.

n. risk, danger; risque, danger; риск, опасность. Syn : jɔ̀dɔ.

fárati. ߝߙߊߕߌ.

n. bar; barre; брусок.

Fàràyá`. ߝߙߊ߬ߦߊ.

n.prop. TOP.

fàra. ߝߊ߬ߘߊ, ߝߊ߬ߙߊ. Variante : fàda.

n. bark, scales, shell, skin, peel, envelope; écorce, écaille, coquille, carapace, coque, peau, épluchure, enveloppe; кора, чешуя, скорлупа, ракушка, панцирь, кожа, кожура, конверт. Syn : wɔ̀nbɔ́, gbòlo, sɛ́bɛforoko.

fàra. ߝߘߊ߬, ߝߙߊ߬. Variante : fàda.

v. add (to -- kǎn), join; ajouter, rajouter; прибавля́ть, присоединя́ть. Syn : kàfo, lá, bìlá1, kàfó; lá 2 (m).


fárá ‘séparer’ — fàrà ‘unir ; ajouter’
Classes tonales majeures 3.2

fàra. ߝߊ߬ߙߊ.

n. flood-lands, loafer; bas-fond, fainéant; речная.пойма, ло́дырь. Syn : sɔ̀lɔ.

fára. ߝߘߊ߫, ߝߙߊ߫. Variante : fáda.

v. separate, separate, distinguish; séparer, se séparer, distinguer; разделять, расстава́ться, отлича́ть. Syn : fáranfaasi.

fára. ߝߙߊ.

n. paddle; pagaie, rame; весло. Syn : jùba, lɔ́n.

fára. ߝߙߊ.

n. river.valley; vallée de fleuve; доли́на.большо́й.реки́. Syn : bájulu.

fára. ߝߙߊ߫.

v. tear; déchirer; разрыва́ть. Syn : wásan.

Fàrà-ján`. ߝߙߊ߬ߺߖߊ߲.

n.prop. TOP.

fàrila. ߝߊ߬ߙߌ߬ߟߊ.

adj. obligatory; obligatoire; обяза́тельный.

Fárímóríyá. ߝߊߙߌߡߏߙߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fárininmuu. ߝߊߙߌߣߌ߲ߡߎ߮.

n. flour; farine; мука́. Syn : múu.

Fárínkdúu. ߝߊߙߌ߲ߞߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fárin. ߝߊߘ߫ߌ߲߫, ߝߊߙߌ߲߫. Variante : fádin.

vq. vigorous, brave; vigoureux, hardi; быть.бодрым, быть мужественным, смелый.

fárin. ߝߊߙߌ߲߫.

v. grow.ferocious, grow brave, behave bravely; devenir féroce, devenir courageux, agir courageusement; становиться.свирепым, становиться храбрым, вести себя мужественно.

fárin. ߝߊߙߌ߲߫.

vq. ferocious, brave; féroce, courageux; свирепый, храбрый.

fáritanɛn. ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲.

n. orphan; orphelin; сирота.

fàri. ߝߊ߬ߘߌ, ߝߊ߬ߙߌ. Variante : fàdi.

n. body, color; corps, coloration; тело, окра́ска. Syn : fàsi, fàsí (m).


Fárnáwálíýá`. ߝߊߙ߲ߊߥߊߟߌߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Fàsànkòní`. ߝߊ߬ߛߊ߲߬ߞߏ߬ߣߌ.

n.prop. TOP.

fàsan. ߝߊ߬ߛߊ߲߬.

v. grow.thin; maigrir; худеть. Syn : bára, bàrá2.

fàsan. ߝߊ߬ߛߊ߲߬.

vq. hard, tough, fibrous, strong; dur, coriace, résistant, fibreux, difficile à rompre; жёсткий, твёрдый, волокнистый, прочный. Syn : gbɛ̀lɛn.

fàsaren. ߝߛߊ߬ߙߋ߲.

n. funicle; funicule; канатик, жгутик.

fásayi. ߝߛߊߦߌ߫.

prt. sure, certainly, absolutely; certainement, sans aucun doute, absolument; коне́чно, соверше́нно. Syn : kɛ̀, dɛ́ɛ.

fàsa. ߝߊ߬ߛߊ.

n. praise.song, panegyric; louange; панеги́рик, восхвале́ние.


fàsá ~ pàsá ‘louange’
consonnes marginales : f- / p- 2-19

fàsa. ߝߛߊ߬.

v. glorify; louer, glorifier; восхвалять. Syn : dɔ́bònɲa, lábònɲa, mábònɲa, mábɛ̀n, mátɔɔ, máweele, kúlunje, mábalima, tàndo, tɛ́rɛmɛ.

fàsa. ߝߊ߬ߛߊ.

n. tendon, sinew; tendon; жила, сухожилие. Syn : bùjulu, bùjúlu (m), fàsajúru (b).

Fásélíyá. ߝߊߛߋߟߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fásinin. ߝߊߛߌߣߌ߲߫.

v. differenciate; differencier; различа́ть.

fásinin. n. ߝߊߛߌߣߌ߲.

n. kind, definition; sorte, définition; разнови́дность, определе́ние.

fàsi. ߝߊ߬ߛߌ.

n. body; corps; те́ло. Syn : fàdi, fàdí (m).

̌Fáslá`. ߭ߝߊߛߟ߫ߊ.

n.prop. TOP.

fàsolaka. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ.

adj. nationalist; nationaliste; патриот.

fàsoya. ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ.

n. nationality; nationalité; национальность.

fàso. ߝߊ߬ߛߏ.

n. homeland; patrie; родина, отчизна. Syn : báda, fàbada, báda1, fàbáda (m).

F̀ás̀úm̀áýá`. ߝ߬ߊߛ߬ߎߡ߬ߊߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Fátákú. ߝߕߊߞߎ߫.

n.prop. TOP.

fátama. ߝߕߊߡߊ.

adj. fibrous; fibreux; волокнистый. Syn : fùma.

fátandi. hinder, hamper; prevent, avert; empêcher; препя́тствовать, противоде́йствовать кому/чему-л., предотвраща́ть; ߝߊߕߊ߲ߘߌ߫, ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫. Variante : fátanti.

fátanti. hinder, hamper; prevent, avert; empêcher; препя́тствовать, противоде́йствовать кому/чему-л., предотвраща́ть; ߝߊߕߊ߲ߘߌ߫, ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫. Variante : fátandi.

fátara. ߝߕߙߊ.

n. headscarf; foulard; головной платок, головна́я повя́зка.

fáta. ߝߕߊ.

v. beat; battre; бить. Syn : dɔ́tìnban.

Fátílá. ߝߊߕߌߟߊ߫.

n.prop. TOP.

fàtɔya. ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ.

n. madness; folie; сумасшествие. Syn : fà.

Fàtɔ̀yá. ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fàtɔ. ߝߊ߬ߕߐ.

adj/n. mad; fou; сумасшедший.

fátu. ߝߊߕߎ.

n. bastard; bâtard; ублюдок. Syn : jánkalimɛ, ɲàmɔɔden, jànkálimɛ, ɲàmɔgɔdén (ɲàmɔ́gɔ); bɔ́lɔnfɛden (b).

fàwo. ߝߊ߬ߥߏ.

n. conversation; conversation; беседа, непринуждённый разгово́р. Syn : sùmun, bàdó, másala, báabu.

fáwo. ߝߊߥߏ.

n. uselessness; inutilité; никчемность. Syn : jáfo (m).

fáwo. ߝߊߥߏ߫.

v. become useless, make useless; devenir vaurien, rendre vaurien; станови́ться никче́мным, де́лать никче́мным. Syn : jáfo, jáfo (m).

fàya. ߝߊ߬ߦߊ.

n. paternity; paternité; отцовство.

fáyida. ߝߊߦߌߘߊ߫.

adv. almost; presque; почти.

fà. ߝߊ߭.

n. madness; folie; сумасшествие. Syn : fàtɔya.

fà. ߝߊ߬.

n. father; père; отец.

fá. ߝߊ.

n. satiety, repletion; satiété; сытость, насыще́ние. Syn : búundɛ.

fá. ߝߊ߫.

v. fill, satiate, get filled, satiate oneself, eat one's fill; remplir, satier, se remplir, se satier, se rassasier; наполнять, насыщать, наполняться, насыщаться, наедаться. Syn : dɔ́kɛ, kún, láfaa.Bɔ̀ɔrɔ` fáa-rá « le sac a été rempli » - Bɔ̀ɔrɔ` fárá « déchire le sac ! »
voyelles courtes/longues 2-8
paires minimales

Féáádúódmmàkàrìfàlá. ߝߋ߫ߊߊߘߎ߫ߏߘߡߡߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Féáádúód. ߝߋ߫ߊߊߘߎ߫ߏߘ.

n.prop. TOP.

fèlenfelen. ߝߋ߬ߟ߬ߋ߲ߝߋ߬ߟ߬ߋ߲.

v. lose one's way, wander, deviate from the right way, take a wrong place; s'égarer, se tromper de place; заблуди́ться, отклони́ться от пра́вильного пути́, оказа́ться не на ме́сте. Syn : túnun.

Félén. ߝߋߟߋ߲߫.

n.prop. TOP.

Fémésádúpɔ́npó. ߝߡߋߛߊߘߎߔߐ߲ߔߏ߫.

n.prop. TOP.

fénisika. ߝߋߣߛߌߞߊ.

n. Phoenician; Phénicien; финикиец.

fénkalantaafe. ߝߋ߲ߞߊߟߊ߲ߕߊ߯ߝߋ.

n. stripped.staff; tissu rayé; полоса́тая.ткань.

fénkɛ. ߝߋ߲ߞߍ.

n. whatsit; machin; как.его.

fénkɛ. ߝߋ߲ߞߍ߫.

v. whatsit; choser; как.его.

féntii. ߝߋ߲ߕߌ߰.

n. rich.man; richard; богач. Syn : nànfolotii, nànfolotígi (nànfólo); bólotatigi (b, bólo 1).

fén. ߝߋ߲.

n. thing, sexual organs, sex; chose, sexe; вещь, пи́ська. Syn : jànbɛdɛ, jànjuu, jàn.

Féráwáyá. ߝߋߙߥߊߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Férébádúumórímándúu. ߝߙߋߓߊߘߎ߯ߡߏߙߌߡߊ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Férébórídúu. ߝߙߋߓߏߙߌߘߎ߯.

n.prop. TOP.

féreke. ߝߙߋߞߋ.

n. confusion, difficulty; confusion, problème; путаница, трудность. Syn : fòsofasa.

féreke. ߝߙߋߞߋ߫.

v. mix, mix up, mix, get mixed up, intermingle, get entangled, get confused, entangle, put into desorder; mélanger, se mélanger, se confondre, se mettre en désordre, confondre, mettre en désordere; переме́шивать, сме́шивать, сме́шиваться, переме́шиваться, запу́тываться, приходи́ть в беспоря́док, перепу́тываться, перепу́тывать, приводи́ть в беспоря́док. Syn : bàsan, bírinsa, kólin, kólonso, ɲáamin, ɲádɔbàsan, ɲákɛ, bàsán, ɲágami; kólin (m), bàsán1, ɲágami; ɲákɛ́ (m), bírisa (bírinsa), bílisaɲagami (b).

fèrela. ߝߙߋ߬ߟߊ.

n. seller; vendeur; продавец, торговец. Syn : bìtikiɲɛ.

fèrentu. ߝߋ߬ߙߋ߲߬ߕߎ߬.

v. sip; siroter; потя́гивать.

fère. ߝߋ߬ߙߋ.

n. selling; vente; продажа.

fère. ߝߙߋ߬.

v. sell; vendre; продавать.

fére. ߝߙߋ, ߝߎߙߋ. Variante : fúre.

n. flower, flowering, blooming; fleur, floraison; цветок, цвете́ние.

Férúá. ߝߋߙߎߊ߫.

n.prop. TOP.

féu. ߝߋߎ߫.

prt. at.all, completely, only, really; du tout, complètement, seulement, réellement, vraiment; совсе́м, совсем, полностью, то́лько, действительно.

Fɛ́dɛ́d߯ú`. ߝߘߍߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

fɛ́dɛnfen. ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲.

n. plant; plante; растение.

fɛ́dɛn. ߝߍߘߍ߲߫, ߝߍߙߍ߲߫. Variante : fɛ́rɛn.

v. sprout, sprout, burgeon, thunder; germer, bourgeonner, pousser, tonner; прорастать, прораста́ть, лопаться, греме́ть. Syn : mánàron, kúnun, tùntun, tù, tɔ́ntɔn.

fɛ̀dɛ. ߝߍ߬ߘߍ.

n. winower, plane, flat.surface; van, surface plane, plan; веялка, плоскость. Syn : sèede, ɲɛ́wala.

fɛ́dɛ. ߝߘߍ, ߝߙߍ. Variante : fɛ́rɛ.

n. tick; tique; клещ.

Fɛ́dúu. ߝߍߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fɛ́ɛfɛɛ. ߝߍ߯ߝߍ߮.

n. cardboard; carton; картон.

fɛ̀ɛnɛ. ߝߍ߰ߣߍ.

n. butter; beurre; сливочное масло.

Fɛ́fɛ́lábáyá. ߝߍߝߍߟߓߊߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fɛ́fɛ. ߝߍߝߍ.

n. pepper; piment; перец. Syn : fòroto, kɛ́lɛkɛlɛ.

fɛ̀gbɛlen. ߝߜߍ߬ߟߋ߲.

n. cassette; cassette; кассета.

Fɛ́lákádáunúwíjínɛ́bísáẃó`. ߝߍߟߊ߫ߞߘߊ߫ߎ߲ߎߥߖߌߣߍߓߌߛߊߥ߫ߏ.

n.prop. TOP.

fɛ̀la. ߝߍ߬ߟߊ.

n. opinion; mots à dire; мнение.

fɛ́lɛfɛlɛ. ߝߟߍߝߟߍ.

n. flat.wickerwork; couvercle tressée, éventail; плоская.плетёнка. Syn : fìfalan, táfiya, lɛ̀fɛ́.

fɛ́lɛkɛdɛ. ߝߟߍߞߘߍ.

n. plate; assiette; тарелка.

fɛ́lɛ. ߝߟߍ.

n. collective.hunt, battue; battue; коллективная.охота.

fɛ́lɛ. ߝߟߍ߫, ߝߣߍ߫. Variante : fɛ́nɛ.

v. look.at, consider, take; regarder, considérer, prendre; смотреть, считать, принимать. Syn : máfɛlɛ, kɔ̀ɲɔma, mìda, tà.

fɛ́lɛ. ߝߟߍ߫.

v. fish; pêcher; лови́ть.

fɛ̀ma. ߝߍ߬ߡߊ.

n. desire; vouloir; желаемое.

fɛ́nan. ߝߌߣߊ, ߝߌߣߊ߲. Variantes : fínan; fína.

n. mushroom; champignon; гриб.

fɛ̀nɛ. ߝߍ߬ߣߍ.

n. milk.cream; crème; сметана.

fɛ́nɛ. ߝߟߍ߫, ߝߣߍ߫. Variante : fɛ́lɛ.

v. look.at, consider, take; regarder, considérer, prendre; смотреть, считать, принимать. Syn : máfɛlɛ, kɔ̀ɲɔma, mìda, tà.

fɛ̀nfɛn. ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬, ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬. Variante : fɛ̀nsɛn.

v. spread; étendre; расстилать. Syn : dɔ́jooro, jóoro, tánsan, wánsan, yɛ́rɛkɛ.

fɛ̀nin. ߝߊ߰ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߌ߲, ߝߍ߬ߣߌ߲, ߝߊ߬ߣߎ߲. Variantes : fànin; fàanin; fànun.

n. cloth, clothes; étoffe, tissu, habit; ткань, одежда. Syn : dánfen, màsidi.

fɛ̀nsɛn. ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬, ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬. Variante : fɛ̀nfɛn.

v. spread; étendre; расстилать. Syn : dɔ́jooro, jóoro, tánsan, wánsan, yɛ́rɛkɛ.

fɛ́ntɛrɛn. ߝߍ߲ߕߍߙߍ߲.

n. fragment, fraction; fragment, fraction; долька, дробь. Syn : kùnkudun, sìida.

fɛ́n. Variante : fɛ́. vq. light; léger; лёгкий.

Fɛ́rɛ́dùu. ߝߙߍߘߎ߰.

n.prop. TOP.

fɛ̀rɛkɔdɔjuuya. ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ.

n. turture; torture; пытка.

fɛ́rɛmɛbara. ߝߙߍߡߍߓߙߊ.

n. lock, padlock; cadenas; замок. Syn : gbóoro, kónbada, kónbara (m).

fɛ́rɛmɛ. ߝߙߍߡߍ߫.

v. close, close, imprison; fermer, emprisonner; закрываться, закрывать, сажать. Syn : dátuun, túun.

fɛ́rɛnsala. ߝߍߙߍ߲ߛߟߊ.

n. carpenter; menuisier; столяр. Syn : kùle.

fɛ́rɛn. ߝߍߘߍ߲߫, ߝߍߙߍ߲߫. Variante : fɛ́dɛn.

v. sprout, sprout, burgeon, thunder; germer, bourgeonner, pousser, tonner; прорастать, прораста́ть, лопаться, греме́ть. Syn : mánàron, kúnun, tùntun, tù, tɔ́ntɔn.

fɛ́rɛn. ߝߍߙߍ߲.

n. board; planche; доска. Syn : yírifɛdɛn.

fɛ́rɛn. ߝߍߙߍ߲߫.

v. burst, explode, chop, break; éclater, exploser, fendre; лопаться, взрываться, колоть, раска́лывать. Syn : fɛ́rɛɲɛ.

fɛ́rɛn. ߝߍߙߍ߲߫, ߔߍߙߍ߲߫. Variante : pɛ́rɛn.

v. yell;hurler; орать, ора́ть. Syn : jáman, sàfɛ, wórondo.

fɛ́rɛn. ߝߍߙߍ߲.

n. crumb, chip; miette, éclat; крошка, щепка.

fɛ́rɛɲɛ. ߝߙߍߢߍ.

n. splinters, sparkles, chips; éclat, copeau; осколки, брызги, щепки, искры. Syn : fɛ́rɛn.

fɛ́rɛɲɛ. ߝߙߍߢߍ߫.

v. splinter; fendre; расщеплять. Syn : fɛ́rɛn.

fɛ́rɛtɛtɛ. ߝߙߍߕߍߕߍ߫.

adv. consequently; consécutivement; последовательно.

fɛ́rɛtɛ. ߝߙߍߕߍ.

n. number; numéro; номер.

fɛ̀rɛ. ߝߍ߬ߙߍ.

n. means, way, ruse, expedient, cospiracy, plot; moyen, tactique, ruse, complot, brigue; сре́дство, спо́соб,, ме́ра, уло́вка, хи́трость, за́говор, интри́га. Syn : dàlilu, fòdoba, násuru, dàbári, fànfada, kèwuya, kìya, dàbári, bɔ́sira (b), bɛ̀nbɛnbɛn, jànfa, dàbári, bɛ̀nbɛnbɛ́n, jànfá; bɛ̀nbɛ́n (b).

fɛ́rɛ. ߝߘߍ, ߝߙߍ. Variante : fɛ́dɛ.

n. tick; tique; клещ.

fɛ́rɛ. ߝߙߍ.

n. rest; tranquilité; отдых.

fɛ̀sɛfɛsɛli. ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ.

n. examination; examen; экзамен. Syn : wàlalabɔ.

fɛ̀sɛfɛsɛ. ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬.

v. investigate; investiguer; выведывать.

fɛ́sɛkudu. ߝߛߍߞߘߎ߫.

prt. never; jamais; никогда.

fɛ̀tɔ. ߝߍ߬ߕߐ.

adj. defective; défectif; ущербный.

fɛ́ya. ߝߍߦߊ.

n. play; jeu; игра. Syn : tólon.

fɛ́ya. ߝߍߦߊ߫.

v. grow.light; s'alleger; легчать.

fɛ̀. ߝߍ߬.

pp. with; avec; с.

fɛ̀. ߝߍ߭.

n. defect, vice; défaut, vice; дефект, порок. Syn : lèebu, sɔ̀n.

fɛ̀. ߝߍ߭.

n. space;étendue; пространство.

fɛ́. blow, make blow; souffler, faire souffler; дуть, заставля́ть дуть; ߝߍ߫.

fɛ́. ߝߍ.

n. calabash, calabash gourd, white pumpkin, bottle gourd, club gourd, calabash dish, calabash vessel; calebasse; калеба́са, калеба́са, калеба́с, сосу́д из калеба́сной ты́квы. Syn : bàdakudun, bòlin, bàdá.

fɛ́. Variante : fɛ́n. vq. light; léger; лёгкий.

fídakɛla. ߝߌߘߊߞߍߟߊ.

n. physician, doctor, medicine man; médecin; врач, ле́карь, зна́харь. Syn : dándala, dɔ̀ɔtɔrɔ, bànafurakɛlá, fúradonna, fúrabɔla (b), básibɔla, básitii (m, bási 1).

fídakɛndɛsa. ߝߌߘߊߞߍ߲ߘߍߛߊ.

n. green.mamba; mamba vert; зелёная ма́мба. Syn : sòtiilabe.

fídakɛnɛlama. ߝߌߘߊߞߣߍߟߡߊ.

adj. green; vert; зелёный. Syn : bínkɛndɛlama, fírisilama, fírisi, gbèden, bínma (bín), bínkɛnɛ̂la}ma (bínkɛnɛ), bínnakɛnɛman, ɲùgujilamá (ɲùgují), sòlosimá (b).

fídakɛnɛ. ߝߌߘߊߞߣߍ.

n. fresh.leaves; feuilles verts; свежие.листья.

fídakɛ. ߝߌߘߊߞߍ߫.

v. treat (medically); soigner; лечить, врачевать. Syn : bási, dánda, bási1, dánda (m).

fídan. ߝߌߘߊ߲߫.

v. sweep; balayer; подметать.

Fídáqɔ́`. ߝߌߘߊߞ߫ߐ.

n.prop. TOP.

fìda. ߝߌ߬ߘߊ.

n. nightly.festival; veillée; ночное.празднество.

fída. ߝߌߘߊ, ߝߌߙߊ. Variante : fíra.

n. leaf, medicament, remedy; feuille, remède; лист, лекарство. Syn : yérelen, bási 1; dàbári, sírigbidi (m).

fídifidi. ߝߘߌߝߘߌ߫.

v. swing; faire balancer; качать.

fìdin. ߝߌ߬ߘߌ߲߬.

n. thicket; fourré; заросли. Syn : gbɔ̀fɔ.

fídin. ߝߌߘߌ߲߫, ߝߘߌ߫. Variante : fídi.

v. capsize, overturn, fall down, collapse, fall prone, fall on one's face; se renverser, renverser, tomber; опрокидываться, переворачивать, па́дать, обру́шиваться, па́дать ничко́м. Syn : wùya, dábídin, dáfídin, dábidin, lála, bè, bùdun, jɔ́lɔn, wòroworo, wɛ́yɛwɛyɛ, dáfídin.

fìdi. ߝߌ߬ߘߌ, ߝߌ߬ߙߌ. Variante : fìri.

n. couscous.of.fonio; couscous de fonio; кускус.из.фонио.

fídi. ߝߌߘߌ߲߫, ߝߘߌ߫. Variante : fídin.

v. capsize, overturn, fall down, collapse, fall prone, fall on one's face; se renverser, renverser, tomber; опрокидываться, переворачивать, па́дать, обру́шиваться, па́дать ничко́м. Syn : wùya, dábídin, dáfídin, dábidin, lála, bè, bùdun, jɔ́lɔn, wòroworo, wɛ́yɛwɛyɛ, dáfídin.

fìdon. ߝߌ߬ߘߏ߲.

n. casing; coulisse; паз, кули́ска.

fìdon. ߝߌ߬ߘߏ߲߬, ߝߌ߬ߙߏ߲߬. Variante : fìron.

v. sip; boire à petites gorgées; пить мелкими глотками.

fìfalan. ߝߌ߬ߝߊ߬ߟߊ߲.

n. fan, ventilator; éventail, ventilateur; веер, вентилятор. Syn : fɛ́lɛfɛlɛ, táfiya.

fìlaba. ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ.

n. pair, couple; paire, couple; пара.

Fílábówál. ߝߌߟߊߓߏߥߊߟ.

n.prop. TOP.

Fílámórí. ߝߌߟߊߡߏߙߌ߫.

n.prop. TOP.

fílanan. ߝߌߟߊߣߊ߲.

adj. second; deuxième; второй.

Fílándúu. ߝߌߟߊ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fìlanɛn. ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲.

n. twin, twins; jumeau, jumeaux; близнец, дво́йня. Syn : bɔ́.

fìlanfìlan. ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲.

n. pendulum, hesitation; balancier, hésitation; балансир, колебания.

fìlan. ߝߌ߬ߟߊ߲.

n. second; seconde; второй.

fílan. ߝߌߟߊ߲.

n. age-mate; camarade d'âge; рове́сник, све́рстник. Syn : kàriɲɔɔnma, káɲa, sɛ́dɛkɛɲɔɔn.

Fíláyɔ̀rɔ̀. ߝߌߟߊ߫ߦߙߐ߬.

n.prop. TOP.

fìla. ߝߌ߬ߟߊ߬.

num. two, several; deux, plusieurs; два, не́сколько.

fìlidabɔ. ߝߟߌ߬ߘߊߓߐ.

n. flip-flops, thongs; tongues; вьетна́мки. Syn : bàabi, bàbi, pétupetu.

fìlima. ߝߟߌ߬ߡߊ.

adj. erroneous; erroné; ошибочный.

fìli. ߝߟߌ߬.

v. throw; lancer; броса́ть, кида́ть. Syn : bón, láwìli.

fìli. ߝߌ߬ߟߌ.

n. error, guilt; erreur, tort; ошибка, заблуждение, вина. Syn : tànbon, dá, jàraki.

fìli. ߝߟߌ߫.

v. mistake; se tromper; ошиба́ться. Syn : fùtinti, fùtintí (m).

Fìnàbàlá. ߝߌ߬ߣߓߊ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Fìnàlá. ߝߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Fìnàmùsàyá. ߝߌ߬ߣߊ߬ߡߎ߬ߛߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fínan. ߝߌߣߊ, ߝߌߣߊ߲. Variantes : fína; fɛ́nan.

n. mushroom; champignon; гриб.

fína. ߝߌߣߊ, ߝߌߣߊ߲. Variantes : fínan; fɛ́nan.

n. mushroom; champignon; гриб.

Fíná. ߝߌߣߊ߫.

n.prop. TOP.

fìnfan. ߝߌ߲ߝߊ߲߫.

v. fan; éventer; обмахивать.веером. Syn : máfɛ.

fìnfin. ߝߌ߲߬ߝߌ߲.

n. charcoal; charbon de bois; древесный.уголь. Syn : kèmun, kènbú (mD).

fìnkinfankan. ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲߬ߞߊ߲߬.

v. stagger.about, reel about; tituber; идти́ пока́чиваясь. Syn : tìnkintankan, tìnkítanka.

fìnɲa. ߝߌ߲߬ߧߊ.

n. blackness; noirceur; чернота.

fínsanfínsan:n:arbre.espfínsan:n:arbre.esp. ߝߌ߲ߛߊ߲.

n. tree.sp; arbre esp, arbre; дерево.вид. Syn : kòra, kólokolo, tɔ́ndɔ, yɛ̀rɛ.

fìn. ߝߌ߲߬.

adj. black; noir; чёрный.

fìn. ߝߌ߲߭.

ap. black; noir; чёрный.

fìn. ߝߌ߲߬.

v. grow black, turn black; devenir noir; черне́ть, станови́ться чёрным.

fìn. ߝߌ߲߭.

n. darkness; obscurité; темнота. Syn : dìbi.

fìɲafiɲa. ߝߌ߬ߢߊ߬ߝߌߢߊ.

n. blood-sucking.insects; bigaille; гнус.

Fìràwá. ߝߌ߬ߙߊ߬ߥߊ߫.

n.prop. TOP.

fíra. ߝߌߘߊ, ߝߌߙߊ. Variante : fída.

n. leaf, medicament, remedy; feuille, remède; лист, лекарство. Syn : yérelen, bási 1; dàbári, sírigbidi (m).

Fírígíyá. ߝߌߙߜ߭ߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Fìrìkìyàgbé. ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߫.

n.prop. TOP.

Fìrìkìyá. ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fìrindɔndɔn. ߝߌ߬ߙߌ߲ߘߐ߲߬ߘߐ߲.

n. monster; monstre; чудовище.

fírinfirin. ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲.

n. curtain; rideau; занавес. Syn : wànari.

fíringbi. ߝߌߙߌ߲ߜߌ.

n. welt; balafre; рубе́ц. Syn : bílinbilin, nìri.

fìrintawo. ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬.

v. strike.at.random, chase, attack; frapper au hasard, chasser, attaquer; би́ть.наобу́м, гоня́ть, атакова́ть, идти́ в наступле́ние. Syn : gbɛ́n, lábɔ.

fìriɲan. ߝߙߌ߬ߢߊ߲.

n. liana; liane; лиа́на. Syn : nɔ́nbɔ, tánbi.

fíriɲa. ߝߙߌߢߊ߫.

v. intertwine; s'entrelacer; спутываться.

fírisilama. ߝߙߌߛߌߟߡߊ, ߝߙߌߛߌߡߊ. Variante : fírisima.

adj. green; vert; зелёный. Syn : bínkɛndɛlama, fídakɛnɛlama, fírisi, gbèden.

fírisima. ߝߙߌߛߌߟߡߊ, ߝߙߌߛߌߡߊ. Variante : fírisilama.

adj. green; vert; зелёный. Syn : bínkɛndɛlama, fídakɛnɛlama, fírisi, gbèden.

fírisiya. ߝߙߌߛߌߦߊ߫.

v. become.green; verdir, verdoyer; зеленеть, позеленеть.

fírisi. ߝߙߌߛߌ.

n. green.color; couler verte; зелёный.цвет.

fírisi. ߝߙߌߛߌ.

adj. green; vert; зелёный. Syn : bínkɛndɛlama, fídakɛnɛlama, fírisilama, gbèden, bínkɛnɛ, ɲúguji (b).

fìriya. ߝߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fùriya; fùreya.

v. mourn;être en deuil; быть.в.трауре.по.мужу, бытьв трауре по мужу.

fìriya. ߝߙߌ߬ߦߊ, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fùriya; fùreya.

n. widow's.mourning; deuil de veuve; траур.по.мужу.

Fìrìyá. ߝߙߌ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fìri. ߝߌ߬ߘߌ, ߝߌ߬ߙߌ. Variante : fìdi.

n. couscous.of.fonio; couscous de fonio; кускус.из.фонио.

fìron. ߝߌ߬ߘߏ߲߬, ߝߌ߬ߙߏ߲߬. Variante : fìdon.

v. sip; boire à petites gorgées; пить мелкими глотками.

fìsafisa. ߝߌ߬ߛߊ߬ߝߌߛߊ.

n. fringe; frange; бахрома. Syn : bìnsan, fúsufusu, bìnsán1, fúsufusu (m).

fìsafìsa. ߝߌ߬ߛߊߝߌ߬ߛߊ.

adv. better; il vaut mieux que; лучше.уж.

fìsamannteya. ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ.

n. superiority; supériorité; превосходство. Syn : kìnaya.

fìsamannteya. ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߬.

v. excel others, become superior to others, improve, become better, become superior; exceller, surpasser les autres, devenir mieux, devenir supérieur; возвыша́ться над други́ми, превосходи́ть други́х, станови́ться лу́чше, возвыша́ться над други́ми. Syn : bán.

fìsamannte. ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ.

n. the best, superior to others; meilleur, supérieur; лу́чший из всех, превосходя́щий други́х. Syn : fìsamànta.

fìsamànta. ߝߌ߬ߛߊߡߊ߲߬ߕߊ, ߡߌ߬ߛߊߡߊ߲߬ߕߊ. Variante : mìsamànta.

n. sth.superior, the best; supérieur, meilleur; не́что лу́чшее, превосходя́щее. Syn : fìsamannte, kótii.

fìsaman. ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲.

adj. better, best, preferable, superior; meilleur, préférable, supérieur; лучший, превосхо́дный, предпочти́тельный, главный.

fìsan. ߝߌ߬ߛߊ߬, ߝߌ߬ߛߊ߲߬. Variante : fìsa.

vq. be.better, be preferable, be superiour; meilleur, préférable; быть.лучше, быть предпочтительней, быть главнее.

fìsaya. ߝߌ߬ߛߦߊ߬.

n. improvement; amélioration; улучшение. Syn : lábɛ̀dɛya.

fìsaya. ߝߌ߬ߛߦߊ߬.

v. improve, improve, surpass, be pleasant, convalesce, recover, ease, weaken; améliorer, s'améliorer, dépasser, être agréable, guérir, reculer; улучшать, улучшаься, превосходить, быть приятным, быть хорошим, выздоравливать, отступать. Syn : lábɛ̀dɛya, láɲà.

Fìsàyá. ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fìsa. ߝߌ߬ߛߊ߬, ߝߌ߬ߛߊ߲߬. Variante : fìsan.

vq. be.better, be preferable, be superiour; meilleur, préférable; быть.лучше, быть предпочтительней, быть главнее.

físiriwale. ߝߛߌߙߌߥߊߟߋ.

n. ungrateful.person; ingrat; неблагодарный.человек. Syn : bàrajintán (bàrají), wáleɲumanlɔnbali (wáleɲumanlɔn); kóɲimanlɔnbali (m kóɲimanlɔn).

físiri. ߝߌߛߙߌ.

n. gift; cadeau, offre; подарок. Syn : bònɲa, bólomadɛmɛlan, jànsa.

Físóníyá. ߝߌߛߏߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fìtinan. ߝߌ߬ߕߌߣߊ߲.

n. oil.lamp, luminary; lampe à huile, flambeau; ма́сляный свети́льник, све́точ.

fítina. ߝߕߌߣߊ.

n. riot, tumult, desastre, calamity, disaster; trouble, calamité; беспоря́дки, погро́мы, бе́дствие. Syn : bùdun, bùrunburun, fòsofasa, tàna.

fitiri. ߝߕߌߙߌ.

n. twilight; crépuscule; сумерки.

fìwulu. ߝߌ߬ߥߟߎ.

n. billion, trillion; billion; триллион.

F̀náśná`. ߝ߲߬ߊߛ߲߫ߊ.

n.prop. TOP.

fóbɔ. ߝߏߓߐ.

n. end.of.the.rainy.season; fin de l'hivernage; коне́ц.дождли́вого.сезо́на.

Fódékáríyá. ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Fódékɔ́ntéyá. ߝߏߘߋߞߐ߲ߕߋߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fódeya. ߝߏߘߋߦߊ.

n. bachelor's degree; licence; бакалавриат. Syn : bábeli.

Fódéyá. ߝߏߘߋߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fóde. ߝߏߘߋ.

n. Muslim.scholar, doctor in theology; savant musulman, docteur ès théologie; мусульма́нский.учёный, до́ктор богосло́вия.

fòdoba. ߝߘߏ߬ߓߊ, ߝߙߏ߬ߓߊ. Variante : fòroba.

n. common, average; commun, public, moyen; общий, общественный, сре́дний. Syn : jàma, dàbari, dàlilu, fɛ̀rɛ, násuru.

fódonnin. ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲.

n. explosion; explosion; взрыв.

fódonta. ߝߏߘߏ߲ߕߊ.

adj. explosive; explosif, disruptif; взрывной.

fódon. ߝߏߘߏ߲.

n. bomb; bombe; бомба. Syn : bónbi.

fódon. ߝߏߘߏ߲߫.

v. smash, bang, hit; frapper fort, se heurter; бить с си́лой по, громи́ть, ударя́ться с разма́ху. Syn : tìnba.

fòdo. ߝߏ߬ߘߏ, ߝߏ߬ߙߏ. Variante : fòro.

n. field, farm; champ; поле. Syn : sɛ̀nɛ.

fòdo. ߝߘߏ߬.

v. miss.a.mark, fail to hit sth., miss; rater, manquer le but, manquer; промахиваться.по, недоставать, быть недостаточным. Syn : fɔ́, láfòdo, máfòdo, pɛ́rdi.

fóe. ߝߏߋ.

n. cell; cellule; ячейка.

Fófánárɔ́,. ߝߏߝߣߊߙߐ߫،.

n.prop. TOP.

fòfo. ߝߏ߬ߝߏ߬.

v. drag, crowl, crowl on one's stomach, drag oneself along; trainer, tirer sur le sol, ramper, se traîner; тащи́ть, волочи́ть, по́лзать, тащи́ться.

fòla. ߝߏ߬ߟߊ.

n. small.grass.sp; petite herbe espèce; мелкая.трава.вид. Syn : bǎfòlá (m).

fólin. ߝߎߟߋ߲߫, ߝߎߙߋ߲߫, ߝߏߟߌ߲߫, ߝߏߣߌ߲߫. Variantes : fúren; fúlen; fónin.

v. unpick, unstitch, rip, come unstitched, come apart, untie, untie, undo; défaire, se défaire, délier, détacher; распа́рывать, распуска́ть, расходи́ться по шву, распа́рываться, развя́зываться, развя́зывать. Syn : wàya, wáranka, ɲán, bɔ́rɔtɔ; mábɔ́rɔtɔ (m, bɔ́rɔtɔ), bɔ́rɔtɔ.

fòliɲɔɔn. ߝߏ߬ߟߌ߬ߢߐ߲߮.

n. partner.in.greetings; partenaire de salutations; тот, с кем обы́чно здоро́ваются.

fòli. ߝߏ߬ߟߌ.

n. greeting; salutation; приветствие. Syn : kɔ̀ndɔ́n (m).


Ǹba, I ni sɔ̀gɔma.

fòlofòlo. chaff, husk; balle, son; мяки́на, шелуха́, поло́ва; ߝߏ߬ߟߏߝߏ߬ߟߏ. Syn : bǔ1, bùbú (mF).

fòlonfalantɛ. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ.

n. space; espace; пространство. Syn : kɛ́nɛ.

fólonkònjon. ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߕߏ߲, ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲. Variante : fólonkònton.

n. whirlwind; tourbillon; ви́хрь. Syn : bùdun, tɔ́nkɔlɔn.

fólonkònton. ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߕߏ߲, ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲. Variante : fólonkònjon.

n. whirlwind; tourbillon; ви́хрь. Syn : bùdun, tɔ́nkɔlɔn.

fòlon. ߝߏ߬ߟߏ߬.

v. thrash.by.pounding; piler pour enlever son; обмолачивать.толчением. Syn : bǔ1, súran (m).

fólon. ߝߏߟߏ߲.

n. valley, gully, ditch; vallée, ravine, fossée; долина, русло, овражек, канава. Syn : bìlin, lɛ́.

Fòlòwàrɔ́. ߝߟߏ߬ߥߊ߬ߙߐ߫.

n.prop. TOP.

Fómá. ߝߏߡߊ߫.

n.prop. TOP.

fònan. ߝߏ߬ߣߊ߲.

n. distance; distance; расстояние, дистанция.

fòndan. ߝߏ߲߬ߘߊ߲.

n. kilometre; kolometre; километр.

fóndan. ߝߏ߲ߘߊ߲.

n. furrow, ditch; sillon, fossé; борозда, ров.

fòndo. ߝߏ߲߬ߘߏ, ߝߏ߬ߣߏ. Variante : fòno.

n. avenue, large busy road; avenue, perspective, route animée; проспе́кт, больша́я оживлённая доро́га. Syn : mɛ́da, látiin, nbɛ́da1.

Fónɛ́ṣúmálɛ́ḿá`. ߝߏߣߍߛ߫ߎߡߊߟߍߡ߫ߊ.

n.prop. TOP.

fónfan. ߝߏ߲ߝߊ߲.

n. depression; val, dépression; впадина.

fònfon. ߝߏ߲߬ߝߏ߲.

n. itinerary; itinéraire; маршрут.

Fónfóyá. ߝߏ߲ߝߏߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fòngban. ߝߏ߲߬ߜߊ߲.

n. loincloth; cache-sexe d'enfant; набе́дренная повя́зка. Syn : tànkaran, wɔ́lɔfɔbila.

fóninkeya. ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ, ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ. Variante : fúnunkeya.

n. youth; jeunesse, jouvence; молодость.

fóninke. ߝߎߣߎ߲ߞߋ, ߝߏߣߌ߲ߞߋ. Variante : fúnunke.

n. youngster, young person, adolescent; jeune, jeune personne, adolescent; молодой.человек, молодой человек, подросток. Syn : sífin, búlan.

fóninsereya. ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ, ߝߏߣߌ߲ߛߙߋߦߊ. Variante : fúnunsereya.

n. generosity; générosité; щедрость. Syn : bólobila, bólobila (m).

fóninsere. ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ, ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ. Variante : fúnunsere.

adj. generous; généreux; щедрый.

fónin. ߝߊߣߌ߲, ߝߏߣߌ߲. Variante : fánin.

n. fonio, hungry millet, hungry rice; fonio; фонио, роси́нка.

fónin. ߝߎߟߋ߲߫, ߝߎߙߋ߲߫, ߝߏߟߌ߲߫, ߝߏߣߌ߲߫. Variantes : fúren; fólin; fúlen.

v. unpick, unstitch, rip, come unstitched, come apart, untie, untie, undo; défaire, se défaire, délier, détacher; распа́рывать, распуска́ть, расходи́ться по шву, распа́рываться, развя́зываться, развя́зывать. Syn : wàya, wáranka, ɲán, bɔ́rɔtɔ; mábɔ́rɔtɔ (m, bɔ́rɔtɔ), bɔ́rɔtɔ.

Fóníyá. ߝߏߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fònjon. ߝߏ߲߬ߖߏ, ߝߏ߲߬ߖߏ߲. Variante : fònjo.

n. holiday, rest; jour de répos, congé; выходной.день, отдых.

fònjo. ߝߏ߲߬ߖߏ, ߝߏ߲߬ߖߏ߲. Variante : fònjon.

n. holiday, rest; jour de répos, congé; выходной.день, отдых.

fòno. ߝߏ߲߬ߘߏ, ߝߏ߬ߣߏ. Variante : fòndo.

n. avenue, large busy road; avenue, perspective, route animée; проспе́кт, больша́я оживлённая доро́га. Syn : mɛ́da, látiin, nbɛ́da1.

fòofoo. ߝߏ߮ߝߏ߯.

n. sponge; éponge; губка.

fòosi. ߝߏ߰ߛߌ.

n. copy; copie; копия. Syn : bákuda.

fóo. ߝߏ߯, ߝߐ߫. Variante : fɔ́.

conj. untill; jusque; до.

fóo. ߝߏ߮.

n. hall; hall, salle; зал.

Fórásínká, màdínà. ߝߏߙߊߛߌ߲ߞߊ߫،ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬.

n.prop. TOP.

Fórékáríyá. ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fòri. ߝߏ߬ߙߌ߬.

v. snatch.out; arracher; выхватывать. Syn : bòsi, bɔ̀bɔ, bɔ̀, wásan, yɔ̀ɔyɔɔ.

fòroba. ߝߘߏ߬ߓߊ, ߝߙߏ߬ߓߊ. Variante : fòdoba.

n. common, average; commun, public, moyen; общий, общественный, сре́дний. Syn : jàma, dàbari, dàlilu, fɛ̀rɛ, násuru.

fòrokiya. ߝߙߏ߬ߞߌߦߊ.

n. ample.shirt; raglan, chemise large; широкая.рубаха. Syn : pípawo.

Fórókóníyá. ߝߙߏߞߏߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Fórókórómáyá. ߝߙߏߞߙߏߡߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fóroko. ߝߙߏߞߏ.

n. leather bag with a thong, waterskin; sac en cuir, outre; ко́жаная су́мка, бурдю́к. Syn : npálan (b).

fóronto. ߝߏߙߏ߲ߕߏ߫.

v. smash, bang; frapper fort; бить.с.силой, громи́ть. Syn : dɔ́tìnban, sùsu, tìnba, wàlon, fódon.

fòroto. ߝߙߏ߬ߕߏ.

n. pepper, pimento; piment; перец. Syn : fɛ́fɛ, kɛ́lɛkɛlɛ.

fòro. ߝߏ߬ߘߏ, ߝߏ߬ߙߏ. Variante : fòdo.

n. field, farm; champ; поле. Syn : sɛ̀nɛ.

fòsa. ߝߏ߬ߛߊ.

n. variety of rice; riz espèce; сорт суходо́льного ри́са. Syn : búlukɛndɛ.

fósefose. ߝߏߛߋߝߏߛߋ.

n. grass.species; plante herbacée; травяни́стое.расте́ние. Syn : bínnaka, kɛ̀rɛnnatìya.

fòsofasanɛn. ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲.

ptcp. disorderly, curly; désordonné, moutonné; беспорядочный, курчавый.

fòsofasa. ߝߛߏ߬ߝߛߊ.

n. confusion; confusion, désordre, perturbation, trouble; беспорядок. Syn : féreke, bùdun, bùrunburun, fítina, tàna.

fóyan. ߝߏߦߊ߲߫.

adv. absolutely; absolument; совершенно. Syn : péu.

fòyi. ߝߏ߬ߦߌ߬.

v. spread, disperse; éparpiller, dispercer; разбрасывать. Syn : máfòyi, sári, yɛ́rɛkɛ.

fóyi. ߝߏߦߌ߫.

v. go.out, exit; sortir; выходи́ть. Syn : bɔ́, lábɔ, bɔ́1.

fóyì. ߝߏߦߌ߬.

prn. nothing; rien; ничего.

fò. ߝߏ߬.

v. greet, thank; saluer, remercier; приве́тствовать, здоро́ваться с, благодари́ть. Syn : kɔ̀ndɔn, kɔ̀ndɔ́n (m), lánɔ̀mɔ.

fó. ߝߏ߫.

conj/prep. except, besides; sauf, hormis; кроме.

fó. ߝߏ.

n. sparrow; friquet; воробей.

fó. ߝߏ߫.

v. clear.away; avorter, se dissiper; рассе́иваться.не.нача́вшись.

fó. ߝߏ߫.

v. snatch.up; rafler, s'emparer brusquement; расхва́тывать, разбира́ть без оста́тка.

fɔ́bolon. ߝߐߓߏߟߏ߲.

n. derivative; dérivé; произво́дное сло́во.

fɔ́da. ߝߐߘߊ.

n. surat; sourat; сура.

fɔ́dɔ. ߝߘߐ, ߝߙߐ. Variante : fɔ́rɔ.

n. male.genitals; sexe masculin; мужские.гениталии. Syn : kàya, nàɲɔɔn.

Fɔ́fɔ́n. ߝߐߝߐ߲߫.

n.prop. TOP.

fɔ́kan. ߝߐߞߊ߲.

n. saying; idiome; высказывание.

fɔ́kuda. ߝߐߞߎߘߊ.

n. neologism; néologisme; неологизм.

fɔ̀lɛba. ߝߐ߬ߟߍ߬ߓߊ.

n. bird.sp; oiseau espèce; пти́ца.вид. Syn : bírikɔ̀nɔ, bùsari, bùsári (m).

fɔ́lila. ߝߐߟߌߟߊ.

n. musician; musicien; музыкант.

fɔ́li. ߝߐߟߌ.

n. music, tune, melody; musique, mélodie, mélodie, air; му́зыка, мело́дия, мело́дия. Syn : fɔ́ɲɔ.

fɔ́lɔfɔlɔ. ߝߟߐߝߟߐ߫.

adv. formerly; autrefois, jadis; когда-то.

fɔ̀lɔkɔ. ߝߟߐ߬ߞߐ.

n. cloud.of.dust; nuage de poussière; облако.пыли.

fɔ́lɔkɔ. ߝߟߐߞߐ.

n. panther, leopard; panthère, léopard; леопард, пантера. Syn : koroso, sóli, wádanɛnkalan, wáda, ɲánfen.

fɔ́lɔlɔ. ߝߟߐߟߐ߫.

adv. up.hill.and.down.dale; au hasard; не.разбирая.дороги.

fɔ́lɔma. ߝߟߐߡߊ.

adj. first; premier; первый. Syn : fɔ́lɔ, jónama, kùnfɔlɔ.

fɔ́lɔya. ߝߟߐߦߊ.

n. priority; priorité; приоритет.

fɔ́lɔ. ߝߟߐ.

adj. first; premier; первый. Syn : fɔ́lɔma, jónama, kùnfɔlɔ.

fɔ́lɔ. ߝߟߐ߫.

adv. not.yet; encore; ещё.не. Syn : bán, bán1, bútùn (m).

fɔ́lɔ. ߝߟߐ߫.

v. begin, start; commencer; начинаться, начинать. Syn : dáfɔlɔ, dámìna, jùtɛ̀ɛ, lábùdun, nà, sínsin, wìli.

fɔ́ńma. ߝߐߒߡߊ.

n. subject; sujet; подлежащее.

fɔ́nɔɔn. ߝߐߣߐ߲߮.

n. euphony; euphonie; эвфония.

fɔ́nɔ. ߝߣߐ߫.

v. vomit, throw up, vomit, throw up; vomir; блевать, рвать, выблёвывать, изверга́ть со рво́той. Syn : báaji, wɔ̀ku, báaji, wɔ̀kú (m).

fɔ́nɔ. ߝߣߐ߫.

n. vomit; vomi; рвота, блевотина. Syn : tàsári, báajinɔ (m).

Fɔ́nɔ́. ߝߣߐ߫.

n.prop. TOP.

fɔ̀n. ߝߐ߲߭.

v. scar;cicatrice; шрам, шрам, рубец.

fɔ́ɲɛ. ߝߢߐ, ߝߐߢߍ. Variante : fɔ́ɲɔ.

n. wind, air, breath; vent, air, haleine, souffle; ветер, воздух, дыхание. Syn : fɔ́li, dáfɔɲɔ.

fɔ́ɲɔda. ߝߢߐߘߊ.

n. window; fenêtre; окно. Syn : dálen.

fɔ́ɲɔkun. ߝߢߐߞߎ߲.

n. antenna; antenne; антенна.

fɔ́ɲɔlabɔ. ߝߢߐߟߊߓߐ.

n. breaking.wind; pet; испускание.ветров. Syn : bòte.

fɔ́ɲɔɔnkɔ. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ.

n. conflict, contradiction; conflit, contradiction; конфликт, противоречие. Syn : bìrisi, sɔ̀sɔli.

fɔ́ɲɔ. ߝߢߐ, ߝߐߢߍ. Variante : fɔ́ɲɛ.

n. wind, air, breath; vent, air, haleine, souffle; ветер, воздух, дыхание. Syn : fɔ́li, dáfɔɲɔ.

fɔ̀ɔbɛfɔɔbɛ. ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ.

n. magazine; revue; журнал.

fɔ̀ɔbɛyala. ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ.

n. journalist, publicist; journaliste, publiciste; журналист, публицист.

fɔ̀ɔbɛya. ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ.

n. journalism; journalisme; журналистика.

fɔ̀ɔbɛ. ߝߐ߰ߓߍ.

n. newspaper; journal; газета.

fɔ́ɔfɔɔ. ߝߐ߯ߝߐ߮.

n. lung; poumon; лёгкое. Syn : jɔ̀fɔ.

Fɔ́ɔmà. ߝߐ߯ߡߊ߬.

n.prop. TOP.

Fɔ́rɔ́nó. ߝߙߐߣߏ߫.

n.prop. TOP.

fɔ́rɔ. ߝߘߐ, ߝߙߐ. Variante : fɔ́dɔ.

n. male.genitals; sexe masculin; мужские.гениталии. Syn : kàya, nàɲɔɔn.

fɔ́sɛbɛ. ߝߐߛߓߍ.

n. dictation; dictée; диктант.

fɔ́sɔkɔrɔ. ߝߛߐߞߙߐ.

adj. tiny; minuscule; крохотный. Syn : sínɛnɛn, ɲántan.

fɔ́sɔn. ߝߐߛߐ߲.

v. tie.fast; attacher fortement; крепко.связывать.

fɔ́sun. ߝߐߛߎ߲.

n. stem; radical; основа.

fɔ́tɔ. ߝߕߐ߫.

v. force.to.pay; extorquer l'argent; заставлять.платить.

fɔ́wɛrɛ. ߝߐߥߙߍ.

n. expression; locution; выражение, оборот речи.

Fɔ́yá. ߝߐߦߊ߫.

n.prop. TOP.

fɔ́. ߝߏ߯, ߝߐ߫. Variante : fóo.

conj. untill; jusque; до.

fɔ́. ߝߐ߫.

v. miss; rater; не.застать. Syn : fòdo, láfòdo, máfòdo, pɛ́rdi.

fɔ́. ߝߐ߫.

v. say, tell, address, play, play; dire, jouer, jouer; говорить, произноси́ть, обраща́ться, игра́ть, игра́ть на. Syn : lá, bánki (bánge), dɔ́kǎ (kǎ 1), sàranú (m), láfaa, tólon, láfaa, tólon.

Fúdánkɔ́rɛ́dándá. ߝߎߘߊ߲ߞߐߙߍ߫ߘߊ߲ߘߊ߫.

n.prop. TOP.

fùdubɛn. ߝߘߎ߬ߓߍ߲.

n. square, cube; carré, cube; квадрат, куб.

fùdufaari. ߝߘߎ߬ߝߊ߯ߙߌ.

n. trapezium; trapèze; трапеция.

fúduma. ߝߘߎߡߊ.

n. spouse; époux, épouse, compagne; супруг, супруга. Syn : cɛ̀, kɛ̀, dàfa.

fúdumuso. ߝߘߎߡߎߛߏ, ߝߙߎߡߎߛߏ. Variante : fúrumuso.

n. wife; épouse; супруга. Syn : fúduma, mùso, nàminɲɔɔn, mùsó, nàminɲɔ́ɔn (m).

fúdusa. ߝߘߎߛߊ.

n. divorce; divorce; развод.

fùdu. ߝߎ߬ߘߎ, ߝߎ߬ߙߎ. Variante : fùru.

n. stomach; estomac; желудок. Syn : nòobakun, nòobakún (m).

fúdu. ߝߘߎ, ߝߙߎ. Variante : fúru.

n. marriage; mariage; брак, супружество.

fúdu. ߝߘߎ߫, ߝߙߎ߫. Variante : fúru.

v. marry; marier; жениться на. Syn : lákɔ̀ɲɔma.

fúfu. ߝߎߝߎ.

n. parcel, basket for cola nuts, cartridge; paquet, panier pour les colas, cartouche; свёрток, корзина.для.орехов.кола, патрон.

Fúgún. ߝߎߜ߭ߎ߲߫.

n.prop. TOP.

fùjuju. ߝߎ߬ߖߎߖߎ.

n. epidemic; épidemie; эпидемия.

fúlakɛ. ߝߎߟߊߞߍ.

n. Fulbe man; homme peul; мужчина-фульбе.

Fúlátɔ́n. ߝߎߟߊߕߐ߲߫.

n.prop. TOP.

fúla. ߝߎߟߊ.

n. Fulbe, Fulani; Peul, Fulbe; фу́льбе.

fúla. ߝߎ߯ߟߊ, ߝߎߟߊ. Variante : fúula.

n. man's.cap, cap; bonnet, chapeau; мужска́я ша́пка, ша́пка. Syn : bánbara, kóbon, bànfúla, bɔ̀rɛnín (bɔ̀dɔ́ 1), mána bɔrɛnin, mánanin (b, mána 1).

fúlen. ߝߎߟߋ߲߫, ߝߎߙߋ߲߫, ߝߏߟߌ߲߫, ߝߏߣߌ߲߫. Variantes : fúren; fólin; fónin.

v. unpick, unstitch, rip, come unstitched, come apart, untie, untie, undo; défaire, se défaire, délier, détacher; распа́рывать, распуска́ть, расходи́ться по шву, распа́рываться, развя́зываться, развя́зывать. Syn : wàya, wáranka, ɲán, bɔ́rɔtɔ; mábɔ́rɔtɔ (m, bɔ́rɔtɔ), bɔ́rɔtɔ.

fùle. ߝߎ߬ߟߋ.

n. flute, whistle; flûte, sifflet de chasseur; флейта, охотничий свисток.

fúlufɛlɛ. ߝߟߎߝߟߍ.

n. urinary.bladder; vessie; мочевой.пузырь.

fúlufulu. ߝߟߎߝߟߎ.

n. kapok; kapok; капок. Syn : búrunburun, búrunburun (m), fùgúfùgú (b).

Fúlú. ߝߟߎ߫.

n.prop. TOP.

fùma. ߝߎ߬ߡߊ.

adj. fibrous; fibreux; волокнистый. Syn : fátama.

Fúnbádúu. ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fúndibaa. ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮.

adj. emigrant; émigrant; эмигрант.

fùndi. ߝߎ߲߬ߘߌ.

n. fishing basket; nasse; верша. Syn : bòroda, nɛ̀ɛsɔlɔn, bòrodá, nɛ́ɛsɔlɔn (m).

fúndi. ߝߎ߲ߘߌ߫.

v. spring, get angry; jaillir, se fâcher; бить ключо́м, разгне́ваться. Syn : bùyi, dɔ́bɔ, gbɔ́rɔndɔ, bùyí, bùyúbùyí (m), póyi (b).

fúndi. ߝߎ߲ߘߌ.

n. spring, emergence, emigration, exodus, hegira; source, émergence, émigration, exode, hégire; источник, родник, появление, эмиграция, исход, хиджра. Syn : búruju, bɔ́ju, bɔ́nsun, bɔ́yila, tènke.

Fúndɔ́dúu. ߝߎ߲ߘߐߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fúnɛ. ߝߎߣߍ.

adj. white; blanc; белый. Syn : búrangbɛlama, gbɛ́man, gbɛ́.

fúnɛ. ߝߎߣߍ.

n. albino; albinos; альбино́с. Syn : jàbaran, yéfege (b), mɔ̀ɔnɛngbɛ́ (m).

fúnkun. ߝߎ߲ߞߎ߲, ߝߎ߲ߞߎ. Variante : fúnku.

n. small shop, store, stall; boutique; ла́вка. Syn : bìtiki, bùtígi.

Fúnkúrán. ߝߎ߲ߞߎߙߊ߲߫.

n.prop. TOP.

fúnku. ߝߎ߲ߞߎ߲, ߝߎ߲ߞߎ. Variante : fúnkun.

n. small shop, store, stall; boutique; ла́вка. Syn : bìtiki, bùtígi.

fùntanin. ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲.

n. heat; chaleur; жара. Syn : kálaya, tára, wúyen.

fúnunfen. ߝߎߣߎ߲ߝߋ߲.

n. ulcer; ulcère; язва.

fúnunkelama. ߝߎߣߎ߲ߞߋߟߡߊ.

adj. young, callow; jeune; молодо́й. Syn : búlan, búlɛnjɛn, jɛ́nbùlɛn, súruban.

fúnunkeya. ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ, ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ. Variante : fóninkeya.

n. youth; jeunesse, jouvence; молодость.

fúnunke. ߝߎߣߎ߲ߞߋ, ߝߏߣߌ߲ߞߋ. Variante : fóninke.

n. youngster, young person, adolescent; jeune, jeune personne, adolescent; молодой.человек, молодой человек, подросток. Syn : sífin, búlan.

fúnunsereya. ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ, ߝߏߣߌ߲ߛߙߋߦߊ. Variante : fóninsereya.

n. generosity; générosité; щедрость. Syn : bólobila, bólobila (m).

fúnunsere. ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ, ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ. Variante : fóninsere.

adj. generous; généreux; щедрый.

fúnun. ߝߎߣߎ߲߫.

v. swell, get angry; gonfler, se fâcher; раздува́ться, разозли́ться. Syn : búu, dɔ́bònɲa, lábònɲa.

fúnun. ߝߎߣߎ߲.

n. tumour, abscess, anger, quarrel; tumeur, abcès, enflure, colère, querelle, dispute; нарыв, опухоль, гнев, ссора. Syn : kɛ̀lɛ, wɔ̀yɔ.

fún. ߝߎ߲߫.

v. float; flotter; плыть.

fún. ߝߎ߲.

n. mould, must; moisissure; плесень. Syn : búnbun.

fún. ߝߎ߲߫.

v. mould, turn mouldy; moisir; плесневеть. Syn : búnbun, búnbun4.

fúɲɛlaka. ߝߎߢߍߟߞߊ.

adj. molecular; moléculaire; молекулярный.

fùran. ߝߎ߬ߙߊ߲߬.

v. pierce; percer; протыкать. Syn : dɔ́soore, sɔ̀ɔ.

fúren. ߝߎߟߋ߲߫, ߝߎߙߋ߲߫, ߝߏߟߌ߲߫, ߝߏߣߌ߲߫. Variantes : fúlen; fólin; fónin.

v. unpick, unstitch, rip, come unstitched, come apart, untie, untie, undo; défaire, se défaire, délier, détacher; распа́рывать, распуска́ть, расходи́ться по шву, распа́рываться, развя́зываться, развя́зывать. Syn : wàya, wáranka, ɲán, bɔ́rɔtɔ; mábɔ́rɔtɔ (m, bɔ́rɔtɔ), bɔ́rɔtɔ.

fùreya. ߝߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fùriya; fìriya.

v. mourn;être en deuil; быть.в.трауре.по.мужу, бытьв трауре по мужу.

fùreya. ߝߙߌ߬ߦߊ, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fùriya; fìriya.

n. widow's.mourning; deuil de veuve; траур.по.мужу.

fùre. ߝߎ߬ߙߋ.

n. corpse, dead body; cadavre; труп. Syn : sù.

fúre. ߝߙߋ, ߝߎߙߋ. Variante : fére.

n. flower, flowering, blooming; fleur, floraison; цветок, цвете́ние.

fùriya. ߝߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fìriya; fùreya.

v. mourn;être en deuil; быть.в.трауре.по.мужу, бытьв трауре по мужу.

fùriya. ߝߙߌ߬ߦߊ, ߝߎ߬ߙߌ߬ߦߊ߬, ߝߎ߬ߙߋ߬ߦߊ߬. Variantes : fìriya; fùreya.

n. widow's.mourning; deuil de veuve; траур.по.мужу.

fúrruuu. ߝߙߎߙߎ߫, ߝߚߎ߯, ߥߚߎ߫. Variantes : fúruru; wúruru.

adv. very.long; très longtemps; очень.долго, долго-долго.

fúrru. ߝߎߚߎ߫.

adv. for.a.long.time; longuement; долго.

̌Fúrúá`. ߭ߝߙߎ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Fúrúdúu. ߝߙߎߘߎ߯.

n.prop. TOP.

fúrufuru. ߝߙߎߝߙߎ.

n. spray, splashes; gouttelettes, crachelettes; брызги.

fúrufuru. ߝߙߎߝߙߎ߫.

v. spray; asperger, arroser; разбрызгивать. Syn : sári, búrundu, sɔ́.

fúrumuso. ߝߘߎߡߎߛߏ, ߝߙߎߡߎߛߏ. Variante : fúdumuso.

n. wife; épouse; супруга. Syn : fúduma, mùso, nàminɲɔɔn, mùsó, nàminɲɔ́ɔn (m).

fúruru. ߝߙߎߙߎ߫, ߝߚߎ߯, ߥߚߎ߫. Variantes : fúrruuu; wúruru.

adv. very.long; très longtemps; очень.долго, долго-долго.

fúrutu. ߝߙߎߕߎ.

n. monument; monument; памятник.

fùru. ߝߎ߬ߘߎ, ߝߎ߬ߙߎ. Variante : fùdu.

n. stomach; estomac; желудок. Syn : nòobakun, nòobakún (m).

fúru. ߝߘߎ, ߝߙߎ. Variante : fúdu.

n. marriage; mariage; брак, супружество.

fúru. ߝߘߎ߫, ߝߙߎ߫. Variante : fúdu.

v. marry; marier; жениться на. Syn : lákɔ̀ɲɔma.

fúselama. ߝߎߛߋߡߊ, ߝߎߛߋߟߡߊ. Variante : fúsema.

adj. grey, gray; gris; серый. Syn : bídikalama, bùudigbɛlama, búnbunnama, fúse.

fúsema. ߝߎߛߋߡߊ, ߝߎߛߋߟߡߊ. Variante : fúselama.

adj. grey, gray; gris; серый. Syn : bídikalama, bùudigbɛlama, búnbunnama, fúse.

fúseya. ߝߎߛߋߦߐ߫.

v. grey, gray; rendre gris; делать.серым. Syn : lábùdún (m, bùdún 1).

fúse. ߝߎߛߋ߫.

adv. grey; gris; серый.

fúse. ߝߎߛߋ.

adj. grey, gray; gris; се́рый. Syn : bídikalama, bùudigbɛlama, búnbunnama, fúsema.

fúse. ߝߎߛߋ.

n. grey, gray; gris; серый.цвет.

fúsufusu. ߝߛߎߝߛߎ.

n. fringe; frange; ба́хрома́. Syn : bìnsan, fìsafisa, fìsafísa (m).

fúsufusu. ߝߛߎߝߛߎ߫.

v. grow.frayed, fray, shake; s'effilocher, user, sécouer; обтрёпываться, обтрёпывать, трясти́.

fúsuku. ߝߛߎߞߎ.

n. budget; budget; бюджет.

fúsu. ߝߛߎ.

n. alga; algue; водоросль.

Fútán. ߝߎߕߊ߲߫.

n.prop. TOP.

fùtinti. ߝߎ߬ߕߌ߲߬ߕߌ߬, ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬. Variante : fùtunti.

v. miss, make a fault, do a job badly; se tromper, faire erreur, gâcher le travail; ошибаться, неверно поступать, выполнять работу неудачно. Syn : fìlí.

fùtunti. ߝߎ߬ߕߌ߲߬ߕߌ߬, ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬. Variante : fùtinti.

v. miss, make a fault, do a job badly; se tromper, faire erreur, gâcher le travail; ошибаться, неверно поступать, выполнять работу неудачно. Syn : fìlí.

fúudi. ߝߎ߯ߘߌ.

n. dust, powder; poussière; пыль, прах, ры́хлая земля́. Syn : bùudi, gbàngban.

fúufàafuu. ߝߎ߯ߝߊ߰ߝߎ߮.

adj. naughty; coquin; игривый.

fúufuu. ߝߎ߯ߝߎ߮.

n. powder; poudre; порошок. Syn : múu, támuu.

fúulanɛn. ߝߎ߯ߟߊߣߍ߲.

n. circumflex; circonflexe; циркумфлекс, "крышка".

fúula. ߝߎ߯ߟߊ, ߝߎߟߊ. Variante : fúla.

n. man's.cap, cap; bonnet, chapeau; мужска́я ша́пка, ша́пка. Syn : bánbara, kóbon, bànfúla, bɔ̀rɛnín (bɔ̀dɔ́ 1), mána bɔrɛnin, mánanin (b, mána 1).

Fùunbà. ߝߎ߲߰ߓߊ߬.

n.prop. TOP.

fúuya. ߝߎ߯ߦߊ.

n. nullity, noneity; nullité, nullard; ничтожность, ничтожество.

fúu. ߝߎ߯.

adv. vainly; faussement, vainement; понапрасну.

fúu. ߝߎ߮.

adj. useless, vain; inutile, nul; бесполезный, напрасный.

fúu. ߝߎ߮.

n. nothing; rien; ничто. Syn : fú.

Fúu. ߝߎ߯.

n.prop. TOP.

Fúwálá. ߝߎߥߟߊ߫.

n.prop. TOP.

fúwanfuwan. ߝߎߥߊ߲ߝߎߥߊ߲.

n. aluminium.foil; feuille d'aluminium; алюминевая.фольга.

fúwan. ߝߎߥߊ߲.

n. aluminium; aluminum; алюминий.

Fúwáɲálɛ́ráyàràkúrá. ߝߎߥߢߊߟߍߙߊ߫ߦߙߊ߬ߞߎߙߊ߫.

n.prop. TOP.

fùwari. ߝߎ߬ߥߊ߬ߙߌ.

n. good-for-nothing; vaurien; никчемный.человек. Syn : bɔ̀nɔmawolo, bɔ́fusàfu, jáfo, játɔ, bátaraden, bátaramɔgɔ (bátàrá), bɔ́fusàfú; bàanabáana, bɔ̀nɔmawólo (m), bàkɔrɔkú (b, bǎ 1).

Fúwásó. ߝߎߥߊߛߏ߫.

n.prop. TOP.

fúwa. ߝߎߥߊ.

n. glade; clairière; пу́стошь. Syn : kɛ́nɛ, bólokǒ; bìlá kɔ̌` rɔ́, bìla kɛ́nɛ` dɔ́, bìlá nɛ̌ɛ` kɔ́dɔ, bùré, kɛ̀bayá, lákɛ̀bayá (kɛ̌), kɛ́nɛ` kɛ́, jǐi, lájǐi (jìgí) (m), bóso, dǒn nɛ̀gɛ́` kɔ́rɔ, sáliji (b).

fúyafuya. ߝߎߦߊߝߎߦߊ߫.

adv. intensive.boiling; bouillonnement intensif; интенсивное.кипение.

Fúyénkɔ́lén. ߝߎߦߋ߲ߞߐߟߋ߲߫.

n.prop. TOP.

fúyen. ߝߎߦߋ߲.

n. blind.person; aveugle; слепой. Syn : mìsiriman.

fù. ߝߎ߭.

n. fibre; fibre; волокно.

fú. n. zero, nothing; zéro, rien; ничто, ноль. Syn : fúu.