Malidaba English-Maninka index of the Maninka corpus dictionary
A-Z ɲínin MnkFrRuNko(i)
search-icon.png

N - n

nail bɔ̀lɔren
· gbángban
· sòrin
nail puller bɔ̀lan
naked gbódo
· kólon
· lákolon
· lánkolon
nakedness gbódoya
name kíli
· kùnnabɔ́
· kùntɔɔ
· tɔ́ɔ
name one by one mádan
narrate ɲáfɔ
narrate about mádan
narration bábu
· ɲáfɔli
narrative ɲáfɔ
narrator ɲáfɔlila
narrow dɔ́gbɔ̀rɔnɛn
narrow down dɔ́gbɔ̀rɔ
nasalization.mark kánnadiyalan
nation mànton
nationalist fàsolaka
nationality fàsoya
native bɔ́baa
· dùuden
· dùuren
nature súnkun
· súnkun
· tède
· tère
· tète
naughtiness kálabaanteya
· kálabanteya
naughty fúufàafuu
naughty child bólolakumumɔɔ
nauseate ɲáin
· ɲánin
· ɲáɲin
· ɲéin
· ɲɛ́ɲin
· ɲóyin
· yílimaji
navel bàda
· bàdakun
· bàrakun
navel hernie bàdakudun
· bàrakurun
navigable canal bájaran
· bákuda
· báyaran
neap-tides jífaa
near dáfɛ̀
· kɔ́dɔ
· kɔ́rɔ
· tɔ̀ɔfɛ̀
· tɔ̀rɔfɛ̀
near.person màmɔɔ
nearby gbɔ́ku
neat bɛ̀sɛ
nebulosity lábuun
neck kán
necklace cáka
necktie bìnsan
· bìsan
need màko
needle mísali
· míseli
· mísèli
· sàyilan
· sèyilan
neem jòkajo
negation bànni
· bànsila
· màsɔsɔli
negative phrase bànsila
neglect bólolatɛ̀ɛ
· bólolatɛɛ
· bólolatɛ̀ɛ
· lábìla
· mábìla
neglectful person bólolatɛɛ
negligence mábila
Negrillo kòrogba
neighbour sìiɲɔɔn
neighbourhood sìinfɛ
neologism fɔ́kuda
nephew bénkɛ
· bɛ́nkɛ
nest ɲàan
net jɔ̀
network kòrofo
network clothes jɔ̀len
· jɔ̀lennɛn
neutral tɛ́dɔ
neutrality tɛ́dɔya
never ábadàn
· fɛ́sɛkudu
· hábada
· hábadan
· háyibadan
new kúda
· kúra
newly initiated bólokofen
newly.initiated sòlima
· sòlimaden
newly.initiated.boy cɛ̀balen
· kɛ̀balen
· kɛ́nɛden
news jànjon
· kìbaro
newspaper fɔ̀ɔbɛ
next nàtɔ
next.day dùusagbɛ
next.year járe
· jári
· sàndɔ
niece bénmoso
· bénmuso
· bɛ́nmoso
Niger perch sálen
night sú
night conversation sùmun
· sùun
nightingale sòrofe
nightly.festival fìda
Nile crocodile bànba
Nile giant perch sálen
Nile perch sálen
Nilotic crocodile bànba
nine kɔ̀nɔndɔ
ninetieth bíkɔ̀nɔndɔnan
ninety bíkɔ̀nɔndɔ
nitrogen sɛ́ɛsun
nitta tree nɛ̀dɛ
· nɛ̀rɛ
Nko Ńkó
no áà
· ɛ̀nɛn
· ɛ̀nɛnɛ̀n
· ɛ̀ɲɛ̀
· héyì
noble person lànpaasi
noble.person hɔ́rɔ
nod dɔ́dɔ̀n
· rɔ́dɔ̀n
noise mànkan
· sɔ́nkɔ
noise produced by wings bíi
NOM.F Báduu
NOM.M Àbu
· ádama
· Bùkari
· Cɛ̀ba
· Dáuda
· Ísa
· Músa
nomad bùu-túdu-ní-bùu-bɔ́
nomad cattle breeder bíyangbɛnna
nomadic cattle breeding bíyangbɛn
nomadism bùu-túdu-ní-bùu-bɔ́
nominate tɔ́ɔya
none sí
noneity fúuya
non-initiated bankolon
non-Muslim bánbàran
nonsense bɔ̀dɛbɔ
· bɔ̀rɛbɔ
· mànamanakan
non-undulated wòyobali
norm jɔ́njɔn
normal bɛ̀dɛmabɛ̀nnin
· jɔ́njɔnma
normalization jɔ́njɔnya
North kɔ̀ɔduu
North African crested porcupine bàla
North African oryx dànkaran
· dànkaranfule
· dànkarankule
nose nún
nose out dɔ́soore
nostril núnfole
· núnfule
not a single sí
not cook properly mábàrabara
not.yet fɔ́lɔ
note jàntondɔ
· kɔ̀rɔsi
· yílinɔ
notebook sɛ́bɛren
· sɛ́bɛwala
nothing fóyì
· fú
· fúu
notice kɔ̀rɔsi
· kɔ̀rɔsi
notion bìsikili
· míriya
noun tɔ́ɔ
nourish bálo
· lábalo
novel kànfɔ
novelty kúdaya
November nɛ́nɛba
now bélè
· bìtun
· búdùn
· bútùn
· bùtun
· mùnun
· múnùn
· mùtun
· mútùn
· sɛ̂n
· sɛ̂n
· sɛ́nɛ̀n
· sínɛ̀n
· sínɛ̀n
· sísàn
· sísàn
· sísɛ̀n
· sísɛ̀n
nowadays bì
· bìntuma
· bìntuma
· bìtun
· búdùn
· bútùn
· bùtun
· múnùn
· mùnun
· mútùn
· mùtun
· tènten
noxious magic stuff which is being thrown under the feet of a victim bìlańkɔdɔ
· bìlańkɔrɔ
nuisance bìlannabaa
· tàna
nullity fúuya
number bɛ̀rɛya
· bìsiki
· dàma
· fɛ́rɛtɛ
· jàte
· jàteden
· jírika
· yírika
number position yílama
numerous bɛ̀dɛ
· bɛ̀rɛ
· bònba
· kɔ̀ngbɛ
· sɛ́dɛ
· sɛ́dɛ
· sɛ́dɛma
· sɛ́dɛman
· síya
· síyaman
· wɛ́rɛ
numu nùmu
· nùmun
· nùun
nun álamandi
nutritive element bálofen
nyriad jírika
· yírika