Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

D - d

d'. ߘߊ߫, ߘߴ, ߙߊ, ߙߴ, ߠߊ, ߠߴ. Variantes : dá; rá; r'; na; n'.

mrph. AOR.INTR.

d'. ߘߌ߫, ߘߴ. Variante : dí.

v. give; donner; давать. Syn : ládi.

d'. ߘߌ߫. Variante : dí.

vq. pleasant, tasty, quick, easy; agréable, bon à goût, rapide, facile; приятный, вкусный, быстрый, лёгкий. Syn : káliman, kálin, tárin, nɔ̀ɔn.

d'. ߘߌ߫, ߘߴ. Variante : dí.

pm. FUT.HAB.

dáaba. ߘߊ߯ߓߊ.

n. ruby; rubis; рубин.

dáaba. ߘߊ߯ߓߊ.

n. creature, herbivore; créature, animal herbivore; тварь, травоя́дное живо́тное. Syn : dánfen, dánfen (dán 1).

dáadɔ. ߘߊ߯ߘߐ.

n. headquarters; état-major; штаб.

dàafinfin. ߘߊ߰ߝߌ߲ߝߌ߲.

n. soot, disease causing itching of scrotum; suie, noir de fumée, maladie qui donne des démangeaisons des bourses; са́жа, боле́знь, кото́рая вызыва́ет зуд мошо́нки. Syn : bìdí 2 (m).

dàafitinan. ߘߊ߰ߝߕߌߣߊ߲.

n. kerosene lamp; lampe à pétrole; кероси́новая ла́мпа.

dáalaminin. ߘߊ߯ߟߊߡߌߣߌ߲.

n. patrol; patrouille; патруль.

dáalen. ߘߊ߯ߟߋ߲.

n. garrison; garnison; гарнизо́н.

dàalɔla. ߘߊ߰ߟߐ߬ߟߊ.

n. potter; potière; горше́чница. Syn : dàgadanná (b, dàgadán).

dàalɔ. ߘߊ߰ߟߐ.

n. pottery, pottery trade; poterie; гонча́рство, горше́чничество. Syn : dàgadán (b).

dáamakɛ. ߘߊ߯ߡߊߞߍ߫.

v. settle down, pitch camp; camper; поселя́ться, встава́ть ла́герем. Syn : dáa, lá, dága.

dàama. ߘߊ߰ߡߊ.

n. tank lorry, tank truck; camion-citerne; автоцисте́рна.

dàamɛ. ߘߊ߰ߡߍ.

n. ratel, ratel, honey badger; ratel; медоед. Syn : cɛ̀damaɲàari.

dàamun. ߘߊ߰ߡߎ, ߘߊ߰ߡߎ߲. Variante : dàamu.

n. happiness; bonheur; сча́стье, блаже́нство. Syn : hára, káyira, mɛ́ndiya.

dàamu. ߘߊ߰ߡߎ, ߘߊ߰ߡߎ߲. Variante : dàamun.

n. happiness; bonheur; сча́стье, блаже́нство. Syn : hára, káyira, mɛ́ndiya.


Kibaru n°36 (1975) - Mùsow ni sàribilennin

dáatii. ߘߊ߯ߕߌ߮.

n. lieutenant; lieutenant; лейтенант. Syn : kɛ̀lɛtíi (m, kɛ̀lɛ́).

dàa. ߘߊ߱.

n. pot; marmite en terre; горшок.

dàa. ߘߤߊ߬, ߘߊ߰. Variante : dàha.

v. allow sth., permit, provide an official agreement, dare, venture, be just, prescribe, order; permettre, autoriser, oser, être juste, prescrire; позволя́ть ч.-л., разреша́ть, допуска́ть, дава́ть официа́льное разреше́ние, осме́ливаться, отва́живаться, быть справедли́вым, предпи́сывать. Syn : ládàha, dìɲɛ, yàmari, láwájibiya (m, wáajibi), káari, súse, sɔ̀n.

dáa. ߘߊ߯.

v. camp, pitch camp, make camp, dwell, spend a great deal of time; camper, demeurer, rester d'habitude; располага́ться ла́герем, разбива́ть ла́герь, обита́ть, име́ть обыкнове́ние жить, проводи́ть мно́го вре́мени. Syn : dáamakɛ, lá, dàamákɛ́ (m).

dáa. ߘߊ߮.

n. camp, bivouac, encampment, dwelling place, seat of, focus; camp, bivouac, habitation, foyer; ла́герь, стоя́нка, бив{у}а́к, ме́сто поселе́ния, оча́г, средото́чие. Syn : tábondon.

Dábaamansa. ߘߊߓߊ߯ߡߊ߲ߛߊ.

n. the Creator; Créateur; Созда́тель, Творе́ц. Syn : Dábaa, Dálimaari, Dálimansa, Dábaga (dán 1); Dálibaa (dán 1), Dálimansa, Dálimaari (m), Dálitigi (b, dán 1).

Dábaa. ߘߊߓߊ߮.

n. the Creator; Créateur; Созда́тель, Творе́ц. Syn : Dábaamansa, Dálimaari, Dálimansa, Dálimansa, Dálimaari (m), Dábagamasa (b).

dàbabila. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ.

n. August, time when fieldwork comes to an end; août; а́вгуст, пери́од оконча́ния полевы́х рабо́т. Syn : ùti, ùtí, bàbásànkáro (m).

dábadaba. ߘߓߊߘߓߊ߫, ߘߓߍߘߓߍ߫. Variante : dɛ́bɛdɛbɛ.

adj. flabby, shrivelled, flaccid and wrinkled; flétri, flasque; мя́гкий, пожу́хлый.

dábadaba. ߘߓߊߘߓߊ߫, ߘߓߍߘߓߍ߫. Variante : dɛ́bɛdɛbɛ.

v. become flabby, become flaccid; devenir flasque; станови́ться мя́гким, становиться дря́блым.

dábada. ߘߓߊߘߊ.

n. facade, main entrance to the compound; facade, entrée principale à la concession; фаса́д, гла́вный вход во двор большо́й семьи́.

dábada. ߘߓߊߘߊ. Variante : dábara.

n. bottom of the face, snout, mouth cavity, mouth; bas de visage, gueule, cavité buccale, bouche; ни́жняя часть лица́, па́сть, по́лость рта, рот. Syn : dàgbeleke, dá, kára, dá2.

Dàbàdúu. ߘߓߊ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

dàbajo. ߘߓߊ߬ߖߏ.

n. hoe, brand-new hoe; houe, houe toute neuve; моты́га, но́венькая моты́га. Syn : bolaben, dàba.

dàbakalagbɔɔyɔ. ߘߓߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߜߐ߯ߦߐ.

n. callosity; callosité; мозо́ль.

dàbakalasunsun. ߘߓߊ߬ߞߟߊ߬ߛߎ߲ߛߎ߲.

n. ebony, West African ebony, swamp ebony, persimmon, monkey guava; ébenier d'Afrique; западноафрика́нский эбе́н. Syn : sùnsunfin, sùnsun.

dábalen. ߘߓߊߟߋ߲, ߘߓߊߣߍ߲. Variante : dábanɛn.

n. trousers; pantalon; штаны́. Syn : kùrusi.

dábanɛn. ߘߓߊߟߋ߲, ߘߓߊߣߍ߲. Variante : dábalen.

n. trousers; pantalon; штаны́. Syn : kùrusi.

dában. ߘߊߓߊ߲.

n. completion; achèvement; завершение. Syn : kùndon, kùnfaa.

dában. ߘߊߓߊ߲߫.

v. continue; continuer; доводить.до.конца. Syn : lábàto, tàmin, táa.

dábara. ߘߓߊߘߊ. Variante : dábada.

n. bottom of the face, snout, mouth cavity, mouth; bas de visage, gueule, cavité buccale, bouche; ни́жняя часть лица́, па́сть, по́лость рта, рот. Syn : dàgbeleke, dá, kára, dá2.

dàbarimafen. ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߝߋ߲.

n. poisoned food, implement; nourriture empoisonnée, outil; отра́вленная пи́ща, устро́йство, приспособле́ние.

dàbaritii. ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮.

n. resourceful person, sorcerer, witch doctor, wizard; débrouillard, magicien, guérisseur; нахо́дчивый челове́к, зна́харь, колду́н. Syn : wàyima.

dàbari. ߘߓߊ߬ߙߌ߬.

v. prepare, elaborate, cast spell over/on smb., bewitch, subject smb. to black magic, conspire against smb., intrigue against, poison smb; élaborer, préparer; гото́вить, намеча́ть, разраба́тывать, околдо́вывать, насыла́ть по́рчу на, подверга́ть возде́йствию (чёрной) ма́гии, вредоно́сного маги́ческого сре́дства, стро́ить ко́зни про́тив кого-л., плести́ интри́ги про́тив кого-л., отравля́ть кого-л., подсыпа́ть я́ду кому-л. Syn : báara; fúnfun, ɲɛ́ɲíni (b).

dàbari. ߘߊ߬ߓߊߙߌ.

n. means, way, expedient, ruse, conspiracy, plot, charm, spell, hex, malefice, poison, harmful magic means, medicine, amulet; moyen, mésure, ruse, intrigue, complot, sortilège, sorcellerie, poison, médicament, amulette; сре́дство, спо́соб, ме́ра, уло́вка, хи́трость, за́говор, интри́га, ча́ры, маги́ческое сре́дство, колдовство́, по́рча, яд, отра́ва, вредоно́сное маги́ческое сре́дство, лека́рство, амуле́т, обере́г. Syn : dàlilu, fòdoba, fɛ̀rɛ, násuru, fɛ̀ɛrɛ́, fànfada, kèwuya, kìya, fɛ̀ɛrɛ́, bɔ́sira (b), bɛ̀nbɛnbɛn, jànfa, bɛ̀nbɛnbɛ́n, fɛ̀ɛrɛ́, jànfá; bɛ̀nbɛ́n (b), súbaaya, bási, bìlańkɔnɔ, bìlańkɔ́nɔ (m), dònńkɔ́nɔ (b), jò, bási1, sírigbidi (m), fúra (b, fída).

dàbata. ߘߓߊ߬ߕߊ.

n. May; mai; май. Syn : mɛ́.

Dàbàtú. ߘߓߊ߬ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

dàba. ߘߊ߬ߓߊ.

n. hoe, plough; houe, charrue; моты́га, плуг. Syn : bolaben, dàbajo, nìsidába.


Kibaru n°34 (1974)
Dàba walima dàbakurunnin

dába. ߘߓߊ.

n. influential person, person of authority; homme influent; авторите́тный челове́к, влия́тельный челове́к.

dàbeleke. ߘߊ߬ߓߟߋߞߋ.

n. fish; poisson espèce; ры́ба. Syn : búlubulubɔla.

dábɛnma. ߘߊߓߍ߲ߡߊ.

adj. even; paire; чётный.

dábɛn. ߘߊߓߍ߲.

n. even.number; nombre paire; чётное число́.

dàbidàbi. ߘߊ߬ߓߌߘߊ߬ߓߌ, ߘߍ߬ߓߌߘߍ߬ߓߌ. Variante : dɛ̀bidɛ̀bi.

n. standard-winged.nightjar; engoulevent; козодо́й большекры́лый, четверокры́л. Syn : kɔ̀nɔjuu.

dábidinnan. ߘߊߓߌߘߌ߲ߠߊ߲.

n. lid; couvercle sphérique; кры́шка.

dábidin. ߘߊߓߌߘߌ߲߫, ߘߊߓߘߌ߫. Variante : dábidi.

v. overturn, overturn, capsize, capsize, lie prone, fall prone, cover sth; renverser, se renverser, se renverser, se mettre face au sol, couvrir; опроки́дывать, перевора́чивать кверх дном, опроки́дываться, перевора́чиваться вверх дном, опроки́дываться вверх дном, ложи́ться на живо́т, ложи́ться ничко́м, накрыва́ть ч.-л. Syn : fídin, lála, bídin 1 (b), lábidin (m, bídin 1), dáfidin, wùya, dáfidin, fídin (m), dáfidin, wùya, búnbun, méleke, wànari, gbùtúru (m).

dábidin. ߘߊߓߌߘߌ߲߫, ߘߊߓߘߌ߫. Variante : dábidi.

n. tureen, bowl with a lid; bol à couvercle; су́пница, ми́ска с кры́шкой, сосу́д с кры́шкой.

dábidi. ߘߊߓߌߘߌ߲߫, ߘߊߓߘߌ߫. Variante : dábidin.

v. overturn, overturn, capsize, capsize, lie prone, fall prone, cover sth; renverser, se renverser, se renverser, se mettre face au sol, couvrir; опроки́дывать, перевора́чивать кверх дном, опроки́дываться, перевора́чиваться вверх дном, опроки́дываться вверх дном, ложи́ться на живо́т, ложи́ться ничко́м, накрыва́ть ч.-л. Syn : fídin, lála, bídin 1 (b), lábidin (m, bídin 1), dáfidin, wùya, dáfidin, fídin (m), dáfidin, wùya, búnbun, méleke, wànari, gbùtúru (m).

dábidi. ߘߊߓߌߘߌ߲߫, ߘߊߓߘߌ߫. Variante : dábidin.

n. tureen, bowl with a lid; bol à couvercle; су́пница, ми́ска с кры́шкой, сосу́д с кры́шкой.

Dàbìjàná. ߘߊ߬ߓߌ߬ߖߊ߬ߣߊ߫.

n.prop. TOP.

dábìla. ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬.

v. cease, stop, cease, stop, abandon sth; s'arrêter, cesser; прекраща́ться, перестава́ть, прекраща́ть, прерыва́ть, броса́ть, перестава́ть. Syn : dɔ́lɔ̀, lɔ̀, bán, bìla, bólokà, kɔ́n, sà, bìlá1, bólokǎ (m).

dàbiyon. ߘߊ߬ߓߌ߬ߦߏ߲.

n. red object (?), red donkey (?), golden money; objet rouge, âne roux, pièce en or; не́что кра́сное (?), осёл ры́жей ма́сти (?), золоты́е де́ньги. Syn : bàlá 2 (?).

dàbi. ߘߊ߬ߓߌ.

n. bug, bedbug; punaise; клоп. Syn : gbàngbanɲàada.

Dàbí. ߘߊ߬ߓߌ߫.

n.prop. TOP.

Dábóbérétélá. ߘߊߓߏߓߙߋߕߋߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Dábóíyá. ߘߊߓߏߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Dábólá`. ߘߊߓߏߟߊ.

n.prop. TOP.

Dábólátúnká. ߘߊߓߏߟߊߕߎ߲ߞߊ߫.

n.prop. TOP.

dábɔ. ߘߊߓߐ.

n. breakfast, start, beginning; petit déjeuner, début; за́втрак, нача́ло. Syn : dàraka, dánɔɔbɔ, kɔ́jɛbɔ, sɔ̀ɔmafanda.

dábɔ. ߘߊߓߐ߫.

v. wean, be weaned, start off, begin, begin, start, clear, breakfast; sevrer, être sevré; отнима́ть ребёнка от груди́, быть о́тнятым от груди́, начина́ться, де́лать пе́рвые шаги́, начина́ть, очища́ть, за́втракать. Syn : dádɔbàsan, dá` bɔ́ (b, bɔ́ 1), dádɔbàsán (m), sín` bìlá (m), dá` bɔ́ (b), dámìná, jǔtìgɛ́; dáfɔ́lɔ (m), dátìgɛ́ (b), badi 1 (mM), dágwɛ́n; k'à dá` díya, dácɛ̌n (b), lákìɲɛ́ (m), dàraká; dánɔgɔbɔ, kɔ́jɛbɔ́ (m).

dábudubudu. ߘߊߓߘߎߓߘߎ.

n. crumbs of food; miettes; кро́шки. Syn : búdubudu, mɔ́ɲɔmɔɲɔ.

dábudu. ߘߊߓߘߎ.

n. end, tip, barrel, muzzle, aperture of a tube, proboscis, trunk, empty talks; bord, bout; оконе́чность, край, ствол, ду́ло, отве́рстие трубы́, хобото́к, хо́бот, пусты́е разгово́ры. Syn : dá, kùn, kúdun, nún, dábɔlɔ (b).

dàbuka. ߘߊ߬ߓߎߞߊ.

n. sweet.manioc; manioc espèce sucrée, manioc sucrée; сладкая.маниока.

dábundɛ. ߘߊߓߎ߲ߘߍ.

n. abundant.meal; repas abondant; оби́льное угоще́ние.

dàdaka. ߘߙߊ߬ߞߊ, ߘߙߊ߬ߞߊ. Variante : dàraka.

n. breakfast, lunch; petit déjeuner, répas de midi; за́втрак, обе́д. Syn : dábɔ, dánɔɔbɔ, kɔ́jɛbɔ, sɔ̀ɔmafanda, dábɔ, dájibɔ, dánɔgɔbɔ, kɔ́jɛbɔ́, sɔ̀ɔmafánda (m), dáwusulan (b), ~la, tèledɔ́, tèlemá (m, tìlé).

dàdaka. ߘߙߊ߬ߞߊ߬, ߘߙߊ߬ߞߊ߬. Variante : dàraka.

v. offer.a.breakfast; offrir un petit déjeuner; угощать.завтраком.

Dàdányá. ߘߊ߬ߘߊ߲ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dàdili. ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ.

n. karate; karaté; карате.

dádiman. ߘߊߘߌߡߊ߲.

adj. cheap, unexpencive; bon maché, pas cher; дешёвый, недорого́й.

dádiya. ߘߊߘߌߦߊ߫.

n. eloquence; éloquence; красноре́чие. Syn : dádɔdi, dádɔfulen, dádɔwasa.

dàdi. ߘߊ߬ߘߌ߬, ߘߋ߬ߘߌ߬. Variante : dèdi.

v. slap strongly on, buffet, strike sth., beat up, fling smb., hit, defeat; frapper fortement; лупи́ть, си́льно ударя́ть по, избива́ть, ударя́ть кого-л. с разма́ху, ударя́ться с разма́ху, побежда́ть, наноси́ть пораже́ние.

dádi. ߘߊߘߌ߫.

onomat. soft.fall; chute molle; бум.

dádòn. ߘߊߘ߬ߏ߲.

v. activate sth./smb., try to impel to an activity, drive away evil spirits or animals through incantations; activer; активизи́ровать, добива́ться не́коего де́йствия, освобожда́ть заклина́ниями от злых ду́хов и́ли звере́й, изгоня́ть злых ду́хов, звере́й заклина́ниями.

n. tieing up the mouth, robbing smb. of his speaking ability with a spell, bait; завя́зывание рта, лише́ние кого-л. да́ра ре́чи заклина́нием, прима́нка, нажи́вка; ߘߊߘߏ߲.

dádorodoro. ߘߊߘߙߏߘߙߏ.

n. double chin, drooping sheeks, barbels of a fish, wattle; double menton; двойно́й подборо́док, отви́слые щёки, усы́ со́ма, серёжки.

dádosodongbe. ߘߊߘߏߛߏ߲ߜߋ.

n. front closed middle vowel; voyelle semi-fermée antérieure; пере́дний закры́тый гла́сный сре́днего подъёма.

dádɔban. ߘߊߘߐߓߊ߲, ߘߊߙߐߓߊ߲. Variante : dárɔban.

n. dumbfoundment, amazement, shock; stupéfaction; ошеломле́ние, потрясе́ние. Syn : kɔ́nɔdɔfili, kɔ́nɔdɔgban; dàbalibán (b), dàdɔjá (m).

dádɔbasan. ߘߊߘߐߓߊߛߊ߲.

n. weaning; sevrage; отня́тие от груди́.

dádɔbàsan. ߘߊߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬.

v. wean a child; sevrer; отнима́ть ребёнка от груди́. Syn : dábɔ́.

dádɔbɛ̀nnɛn. ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲.

n. skilful liar, sophist; menteur habile, sophiste; иску́сный лгун, софист.

dádɔbɛn. ߘߊߘߐߓߍ߲, ߘߊߙߐߓߍ߲. Variante : dárɔbɛn.

n. skilful lying, sophism; mensonge habile, sophisme; иску́сная ложь, софизм.

dádɔbɛ̀n. ߘߊߘߐߓߍ߲߬, ߘߊߙߐߓߍ߲߬. Variante : dárɔbɛ̀n.

v. tidy oneself up; s'arranger, ajuster sa toilette; приводи́ть в поря́док свой вне́шний вид. Syn : dɔ́bɛ̀n, ɲábɔ.

dádɔbidi. ߘߊߘߐߓߘߌ.

n. put t instead of d; prononcer t au lieu de d; произноси́ть t вместо d.

dádɔbɔlan. ߘߊߘߓߐߟߊ߲, ߘߊߙߓߐߟߊ߲. Variante : dárɔbɔlan.

n. fine, punishment; amende; штраф, наказа́ние. Syn : álamandi, tɔ́n, ɲɛ̀ɲin.

dádɔbɔla. ߘߊߘߓߐߟߊ, ߘߊߙߓߐߟߊ. Variante : dárɔbɔla.

n. one who renounces a vow; apostat; отсту́пник.

dádɔbɔyɔnkɔ. ߘߊߘߓߐߦߐ߲ߞߐ.

n. atriculation of l like y; yotisation de l; йотиза́ция l.

dádɔbɔ. ߘߊߘߓߐ߫, ߘߊߙߓߐ߫. Variante : dárɔbɔ.

v. renounce one's vow, suffice for, be enough; apostasier, se désister d'un voeu, suffir pour; отступа́ться от обе́та, хвата́ть на, быть доста́точным для. Syn : bídaya, bɔ́1.

dádɔbɔ. ߘߊߘߓߐ, ߘߊߙߓߐ. Variante : dárɔbɔ.

n. renouncement of a vow; apostasie; наруше́ние обе́та. Syn : bídaya.

dádɔcɛ. ߘߊߘߐߞߍ߫, ߘߊߘߐߗߍ߫. Variante : dádɔkɛ.

v. inspire smb. to speak, prompt smb. to speak; inciter à dire; поду́чивать кого-л. как говори́ть, заставля́ть кого-л. говори́ть с чужо́го го́лоса. Syn : k'à dá` dɔ́kɛ́ (m).

dádɔdi. ߘߊߘߐߘߌ߫, ߘߊߙߐߘߌ߫. Variante : dárɔdi.

v. become eloquent; devenir éloquent; станови́ться красноречи́вым.

dádɔdi. ߘߊߘߐߘߌ, ߘߊߙߐߘߌ߫. Variante : dárɔdi.

n. eloquency, wit, orator; éloquence, esprit, orateur; красноре́чие, ора́торское иску́сство, остроу́мие, ора́тор. Syn : dádiya, dádɔfulen, dádɔwasa, dádɔfulen (m), jàn, ní, sɔ́lɔmin, gbélentii.

dádɔdi. ߘߊߘߐߘߌ, ߘߊߙߐߘߌ. Variante : dárɔdi.

adj/n. eloquent, talkative, garrulous, witty, wit; éloquent, bavard, spirituel, plein d'esprit; красноречи́вый, говорли́вый, болтли́вый, остроу́мный, о́стрый на язы́к, остря́к. Syn : dáma, wàna, dáma (dá 1), dádɔfulennin (m, dádɔfulen), dádɔkonte, dádɔterin, dámandi, dáma (m, dá 1).

dádɔfaraɲɔɔnɲa. ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ, ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߧߊ. Variante : dádɔfaraɲɔɔnya.

n. sharp dispute, quarrel; litige; ре́зкий спор, ссо́ра.

dádɔfaraɲɔɔnya. ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ, ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߧߊ. Variante : dádɔfaraɲɔɔnɲa.

n. sharp dispute, quarrel; litige; ре́зкий спор, ссо́ра.

dádɔfaraɲɔɔn. ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߮.

n. person arguing with smb; disputeur; спо́рщик, челове́к, спо́рящий с кем-л. Syn : wɔ̀yɔɲɔ́ɔn (m, wɔ̀yɔ́).

dádɔfasanya. ߘߊߘߐߝߊߛߊ߲ߧߊ߫.

v. talk uncessantly; parler sans cesse; говори́ть без у́держу.

dádɔfasan. ߘߊߘߐߝߊߛߊ߲, ߘߊߘߐߝߛߊ, ߘߊߙߐߝߊߛߊ߲. Variantes : dádɔfasa; dárɔfasan.

adj/n. who talks uncessantly, whose garrulousness is uncheckable; moulin à paroles; тот кто говори́т без у́молку. Syn : dálamisɛn.

dádɔfasa. ߘߊߘߐߝߊߛߊ߲, ߘߊߘߐߝߛߊ, ߘߊߙߐߝߊߛߊ߲. Variantes : dádɔfasan; dárɔfasan.

adj/n. who talks uncessantly, whose garrulousness is uncheckable; moulin à paroles; тот кто говори́т без у́молку. Syn : dálamisɛn.

dádɔfulennin. ߘߊߘߐߝߎߟߋ߲ߣߌ߲.

ptcp. eloquent; éloquent; красноречи́вый. Syn : dáma (dá 1), dádɔdi (m).

dádɔfulen. ߘߊߘߐߝߎߟߋ߲.

n. eloquency; éloquence; красноре́чие, ора́торское иску́сство. Syn : dádiya, dádɔdi, dádɔwasa, dádɔdiya (m, dádɔdi).

dádɔgba. ߘߊߘߐߜߊ.

n. verbiage; verbiage; пустословие.

dádɔgbà. ߘߊߘߐߜߊ߬.

v. chatter; papoter; пустословить.

dádɔgbɛlɛn. ߘߊߘߐߜߍߟߍ߲, ߘߊߙߐߜߍߟߍ߲. Variante : dárɔgbɛlɛn.

adj/n. recalcitrant; récalcitrant; упря́мец.

dádɔgbɛlɛya. ߘߊߘߐߜߟߍߦߊ.

n. recalcitrance; récalcitrance; упо́рство, закорене́лость.

dádɔgbɛ̀lɛya. ߘߊߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬.

v. deny one's guilt, refuse obstinately to recognize one's being wrong; être récalcitrant; запира́ться, упря́мствовать в непризна́нии себя́ вино́вным.

dádɔgboya. ߘߊߘߐߜߏߦߊ.

v. become rude, become boorish, make rude, make boorish, be rude, speak disrespectfully; devenir insolent, rendre insolent, être grossier; станови́ться груби́яном, охаме́ть, де́лать груби́яном, де́лать ха́мом, груби́ть, хами́ть. Syn : ɲádɔjà, à dá` báda gbóya (m).

dádɔgbo. ߘߊߘߐߜߏ.

adj/n. rude, evil-tongued, insolent, arrogant; insolent, grossier; гру́бый, злой на язы́к, дерзя́щий, грубия́н, хам. Syn : ɲádɔgbɛlɛn.

dàdɔja. ߘߊ߬ߘߐ߬ߖߊ, ߘߊ߬ߙߐ߬ߖߊ, ߘߊߘߐߖߊ. Variantes : dàrɔja; dádɔja.

n. dumbfoundment, amazement, shock, perplexity, embarrassment; ébranlement; изумле́ние, ошеломле́ние, потрясе́ние, расте́рянность, замеша́тельство. Syn : kɔ́nɔdɔfili, kɔ́nɔdɔgban; dàbalibán (b).

dádɔja. ߘߊ߬ߘߐ߬ߖߊ, ߘߊ߬ߙߐ߬ߖߊ, ߘߊߘߐߖߊ. Variantes : dàrɔja; dàdɔja.

n. dumbfoundment, amazement, shock, perplexity, embarrassment; ébranlement; изумле́ние, ошеломле́ние, потрясе́ние, расте́рянность, замеша́тельство. Syn : kɔ́nɔdɔfili, kɔ́nɔdɔgban; dàbalibán (b).

dádɔ́jà. ߘߊߘߐߖߊ߬.

v. amaze, exhaust smb. with a long and senseless talk; ébranler, embêter avec une causérie longue et inutile; изумля́ть, докуча́ть кому-л. до́лгим и бессмы́сленным разгово́ром. Syn : yɔ̀ɔyɔɔ.

dádɔkadi. ߘߊߘߐߞߊߘߌ߫, ߘߊߙߐߞߊߙߌ߫. Variante : dárɔkari.

v. be careless of time; ne pas tenir compte de temps; беззабо́тно относи́ться к тече́нию вре́мени, не обраща́ть внима́ния на вре́мя.

dádɔkan. ߘߊߘߐߞߊ߲.

n. words, speech, minutes, report; propos, procès verbal; слова́, ре́чи, протоко́л.

dádɔkaɲa. ߘߊߘߐߞߢߊ߫.

v. align, level; ajuster; выра́внивать. Syn : lákaɲa.

dádɔkɛ. ߘߊߘߐߞߍ߫, ߘߊߘߐߗߍ߫. Variante : dádɔcɛ.

v. inspire smb. to speak, prompt smb. to speak; inciter à dire; поду́чивать кого-л. как говори́ть, заставля́ть кого-л. говори́ть с чужо́го го́лоса. Syn : k'à dá` dɔ́kɛ́ (m).

dádɔkolonya. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲ߦߊ߫. Variante : dárɔkolonya.

v. become a windbag; devenir bavard; станови́ться пустозво́ном.

dádɔkolon. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲. Variante : dárɔkolon.

n. toothless person, windbag, twaddler; personne édentée, moulin à paroles; беззу́бый челове́к, пустоме́ля, пустозво́н. Syn : dáfoda, dáworo.

dádɔkolon. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲. Variante : dárɔkolon.

adj. poor, without financial means; pauvre; бе́дный, с пусты́ми рука́ми. Syn : bólokolon, tɛ́ɛgbɛ.

dádɔkomisɛnya. ߘߊߘߐߞߏߡߌߛߍ߲ߦߊ.

n. loquacity; verbosité; многосло́вие, многоречи́вость.

dádɔkomisɛn. ߘߊߘߐߞߏߡߌߛߍ߲.

n. loquacious person, idle talker, murmur; bavard, moulin à paroles, murmure; многосло́вный челове́к, пустосло́в, бормота́ние, ти́хий звук голосо́в. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dádɔterin, dámandi, dáma.

dádɔkonteya. ߘߊߘߐߞߏ߲ߕߋߦߊ.

n. chattering, idle talk; bavardage; пустосло́вие, болтовня́. Syn : nàanaa.

dádɔkonte. ߘߊߘߐߞߏߒߕߋ.

n. twaddler, windbag, loquacious person; bavard; болту́н, пустосло́в. Syn : dádɔdi, dádɔkomisɛn, dádɔterin, dámandi, dáma.

dádɔkonte. ߘߊߘߐߞߏߒߕߋ.

adj. chattering; bavard; болтли́вый. Syn : dádɔdi, dádɔterin, dámandi, dáma.

dádɔkuru. ߘߊߘߐߞߙߎ.

n. closed back vowel; voyelle fermée postérieure; закры́тый кра́йний гла́сный за́днего ря́да.

dádɔla. ߘߊߘߐߟߊ߫, ߘߊߙߐߟߊ߫. Variante : dárɔlá.

v. swear to give up, make a vow not to do; renoncer; зарека́ться.

dádɔla. ߘߊߘߐߟߊ, ߘߊߙߐߟߊ. Variante : dárɔlá.

n. vow; voeu; заро́к. Syn : dáfalen, dákan.

dádɔmaan. ߘߊߘߐߡߊ߲߮.

n. one who speaks smoothly; beau-parleur; тот, кто гла́дко говори́т.

dádɔmidakun. ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲.

n. argument, excuse, alibi; argument, excuse, alibi; аргуме́нт, оправда́ние, а́либи. Syn : dàlu, lɔ̀yiri, yàfa.

dádɔnɔɔ. ߘߊߘߐߣߐ߯.

v. talk vainly; parler en vain; говори́ть впусту́ю.

dádɔta. ߘߊߘߐߕߊ.

adj. oral; oral; устный.

dádɔterinya. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߞߊߟߌ߲ߦߊ߫. Variantes : dárɔterinya; dálaterinya; dálakalinya:adj:bavard.

v. let out a secret, blurt out a secret; trahir un secret; прогова́риваться, выба́лтывать секре́т.

dádɔterin. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߞߊߟߌ߲. Variantes : dárɔterin; dálaterin; dálakalin.

adj/n. chatterbox, babbler, who insults easily, who eats quickly; bavard, moulin à paroles, qui insulte facilement, qui mange vite; тарато́рка, болту́н, кто легко́ перехо́дит к оскорбле́ниям, тако́й кото́рый бы́стро ест. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dámandi, dáma, dámandi (m), dáfɛgɛn (b).

dádɔtɛ̀ɛ. ߘߊߘߐߕߍ߰, ߘߊߙߐߕߍ߰. Variante : dárɔtɛ̀ɛ.

v. interrupt smb., break in; interrompre; прерыва́ть на полусло́ве, перебива́ть кого-л. Syn : dálatɛ̀ɛ.

dádɔtiminyalan. ߘߊߘߐߕߌߡߌ߲ߧߊߟߊ߲.

n. dainty, sweet; sucrérie; сла́дость, сла́дкое ла́комство.

dádɔtiminya. ߘߊߘߐߕߌߡߌ߲ߧߊ߫.

v. regale oneself with sweets; se régaler des sucréries; ла́комиться сла́дким.

dádɔtɔmɔnbali. ߘߊߘߐߕߐߡߐ߲ߓߊߟߌ.

ptcp. infastidious in food, omnivorous; frugal, omnivore; непривере́дливый в еде́, всея́дный.

dádɔtɔmɔn. ߘߊߘߐߕߐߡߐ߲.

n. fastidiousness in food; exigence en nourriture; разбо́рчивость в еде́.

dádɔtɔ̀mɔn. ߘߊߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬.

v. be.choosy.about.food, be fastidious in food; faire choix en nourriture, avoir de préférences dans l'alimentation; быть.разбо́рчивым.в.еде, быть привередливым в еде.

dádɔwàra. ߘߊߘߐߥߙߊ߬.

v. conduct oneself beyond the limits of decency; dépasser les limites de décence; выходи́ть в своём поведе́нии за ра́мки прили́чия.

dádɔwasanɛn. ߘߊߘߐߥߛߊߣߍ߲.

n. eloquent, rhetorician; éloquent, rhéteur; красноречивый, рито́р. Syn : dádɔdi, dáma.

dádɔwasa. ߘߊߘߐߥߛߊ.

n. eloquence, rhetoric; éloquence, rhétorique; красноречие, рито́рика. Syn : dádiya, dádɔdi, dádɔfulen.

dádɔ. ߘߊߘߐ߫, ߘߊߙߐ߫. Variante : dárɔ.

n. mouth.action; action de bouche; действие.рта.

dáduman. ߘߊߘߎߡߊ߲.

adj. cheap, inexpencive, sharp; peu cher, tranchant, aiguisé; недорого́й, о́стрый.

dadun. ߘߊߘߎ߲.

n. piercer, drift; pointeau; пробо́йник по де́реву.

dàdu. ߘߊ߬ߕߎ, ߘߊ߬ߘߎ, ߘߊ߬ߕߏ. Variantes : dàtu; dàto.

n. "datu" seasoning; condiment "datou; припра́ва "дату́".

dáfabaliya. ߘߝߊߓߊߟߌߦߊ.

n. imperfection; imperfection; несовершенство.

dáfabali. ߘߝߊߓߊߟߌ.

adj/n. incomplete, incomplete, unaccomplished, absolute; imparfait, inaccompli, incomplet, absolut; незавершённый, незаконченный, безусло́вный.

dáfada. ߘߊߝߘߊ߫.

v. distribute; distribuer; распределя́ть. Syn : dɔ́fada, dɔ́tala.

dáfalenna. ߘߝߊߟߋ߲ߠߊ.

n. person who swears an oath; celui qui prête le serment; тот, кто принима́ет обе́т.

dáfalen. ߘߝߊߟߋ߲, ߘߝߊߟߌ߲. Variante : dáfalin.

n. oath, vow; serment, voeu; обе́т, кля́тва. Syn : dákan, dádɔla, dákan 2 (m).

dáfalin. ߘߝߊߟߋ߲, ߘߝߊߟߌ߲. Variante : dáfalen.

n. oath, vow; serment, voeu; обе́т, кля́тва. Syn : dákan, dádɔla, dákan 2 (m).

dáfali. ߘߝߊߟߌ.

n. perfection; perfection; совершенство.

dáfanɛn. ߘߝߊߣߍ߲.

ptcp. perfect, total; accompli, parfait, total; совершенный, полный. Syn : bɛ̀nnin.

dáfaɲa. ߘߝߊߢߊ.

n. syllable, phrase; syllabe, phrase; слог, фра́за, предложе́ние. Syn : dákudunɲa, gbèn, dákudunɲa (m, dákudun), kánɲa (b, kán 1), dáfa, kúmaya, dákudunɲa (dákudun), ~ (m).

dàfaɲɔɔnya. ߘߝߊ߬ߢߐ߲߬ߦߊ.

n. company; compagnie; това́рищество.

dàfaɲɔɔn. ߘߝߊ߬ߢߐ߲߮.

n. friend; camarade; товарищ. Syn : dàfa, dáfɛmɔɔ, dɛ̀faɲɔɔn, dɛ̀ɲɔɔn.

dáfara. ߘߊߝߙߊ.

n. person with scarification on the face, uncouth individual, cheeky person, indiscreet person, enormous mouth; personne balafré, grossier personnage, insolent, indiscret, gueule f énorme; челове́к с племенны́ми насе́чками на лице́, грубия́н, нагле́ц, болту́н, огро́мная пасть. Syn : dádɔgbo, ɲádɔgbɛlɛn, kàkala.

dàfa. ߘߊ߬ߝߊ.

n. companion, comrade, colleague; compagnon, compagne, camarade; това́рищ, компаньо́н, колле́га. Syn : mànton, màtinki, sèndonɲɔɔn, fúduma, dàfaɲɔɔn, dáfɛmɔɔ, dɛ̀faɲɔɔn, dɛ̀ɲɔɔn.

dáfa. ߘߝߊ.

n. supplement, quorum; supplément, quorum; дополнение, кворум.

dáfa. ߘߝߊ.

n. mouthful, phrase; bouchée, phrase; глото́к, кусо́к, фра́за, предложе́ние. Syn : dákudun, dákudunɲa, dáɲakudu, dáɲa, lɔ́kɔma, dákudun, dákudunɲa (dákudun), dáɲa (dá 2); dáɲakudu (m), dárɔfɛn (b), dáfaɲa, kúmaya, dákudunɲa (dákudun), ~ɲa (m).

dáfa. ߘߝߊ.

v. complete; compléter; дополнять, доводить до полноты.

dáfɛla. n. surrounding area; alentours, environs; окре́стности, окру́га. Syn : bɔ̀ɔfɛ, dánduu, láminin, tíntan, tɔ̀ɔdala, bɔ̀ɔfɛ́, bɔ̀ɔrɛ́ (m, bɔ̀gɔrɛ́), tɔ̀ɔdalá (m, tɔ̀ɔdá), tɔ̀rɔfɛlá (m, tɔ̀rɔfɛ́), .

dáfɛmɔɔ. ߘߊߝߍߡߐ߮, ߘߊߝߍߢߐ߲߮. Variante : dáfɛɲɔɔn.

n. comrade; camarade; това́рищ. Syn : dàfa, dàfaɲɔɔn, dɛ̀faɲɔɔn, dɛ̀ɲɔɔn.

dáfɛɲɔɔn. ߘߊߝߍߡߐ߮, ߘߊߝߍߢߐ߲߮. Variante : dáfɛmɔɔ.

n. comrade; camarade; това́рищ. Syn : dàfa, dàfaɲɔɔn, dɛ̀faɲɔɔn, dɛ̀ɲɔɔn.

dáfɛ̀. ߘߊߝߍ߬.

pp. near, beside, outside, in front of; près de, à côté de, devant, en face de; у, ря́дом с, вблизи́, пе́ред. Syn : tɔ̀rɔfɛ̀, tɔ̀ɔfɛ̀, tɔ̌ɔfɛ̌, tɔ̀rɔ́fɛ̌ (m), ɲákɔdɔ, ɲɛ́.

dafi. ߘߊߝߌ.

n. dragon tree; arbre espèce; расте́ние. Syn : benberelen.

dáfidin. ߘߊߝߌߘߌ߲߫, ߘߊߝߘߌ߫. Variante : dáfídi.

v. overturn, capcize, overturn, fall prone, fall on one's face, fall prone, fall on one's face; chavirer, se renverser, tomber en avant, tomber en avant; опроки́дываться, перевора́чиваться вверх дно́м, опроки́дывать, перевора́чивать вверх дно́м, па́дать ничко́м, па́дать ничко́м. Syn : dábidin, wùya, fídin.

dáfídi. ߘߊߝߌߘߌ߲߫, ߘߊߝߘߌ߫. Variante : dáfidin.

v. overturn, capcize, overturn, fall prone, fall on one's face, fall prone, fall on one's face; chavirer, se renverser, tomber en avant, tomber en avant; опроки́дываться, перевора́чиваться вверх дно́м, опроки́дывать, перевора́чивать вверх дно́м, па́дать ничко́м, па́дать ничко́м. Syn : dábidin, wùya, fídin.

dáfinsagbalama. ߘߊߝߌ߲ߛߜߊߟߡߊ.

adj. purlple; violet; фиоле́товый.

dáfinsagba. ߘߊߝߌ߲ߛߜߊ, ߘߊߝߌ߲ߛߜߊ. Variante : dáfisagba.

n. fruit tree; arbre fruitier espèce, espèce d'arbre fruitier; де́рево.

dáfisagba. ߘߊߝߌ߲ߛߜߊ, ߘߊߝߌ߲ߛߜߊ. Variante : dáfinsagba.

n. fruit tree; arbre fruitier espèce, espèce d'arbre fruitier; де́рево.

dáfoda. ߘߊߝߏߘߊ.

n. toothless.person; personne édentée; беззу́бый челове́к. Syn : dádɔkolon, dáworo, dáworo (m).

dáfɔlɔbaa. ߘߊߝߟߐߓߊ߮.

n. founder; fondateur; зачина́тель. Syn : síntinbaa.

Dáfɔ́lɔ́kúrá. ߘߊߝߟߐߞߎߙߊ߫.

n.prop. TOP.

dáfɔlɔlan. ߘߊߝߟߐߟߊ߲.

n. beginning; amorce; зачи́н. Syn : làdon.

dáfɔlɔ. ߘߊߝߟߐ߫.

v. begin;commencer; начина́ться, начина́ть. Syn : dámìna, fɔ́lɔ, jùtɛ̀ɛ, lábùdun, nà, sínsin, wìli, gále (bS).

dáfɔn. ߘߊߝߐ߲.

n. scar, cicatrice, wound; cicatrice, blessure; шра́м, рубе́ц, ра́на. Syn : báramanɔ, dá, jéli, jɔ́ki.

dáfɔɲɔ. ߘߊߝߢߐ.

n. breath, way of speaking; haleine, souffle, façon de parler; дыха́ние, вы́дох, мане́ра говори́ть. Syn : fɔ́ɲɔ.

dáfudu. ߘߊߝߘߎ, ߘߊߝߙߎ. Variante : dáfuru.

n. cheek; joue; щека́, щёки.

dáfunka. ߘߊߝߎ߲ߞߊ߫.

v. dribble, drool; baver; пуска́ть слю́ни.

dáfunun. ߘߊߝߎߣߎ߲.

n. letter.o; lettre o; буква.o.

dáfuru. ߘߊߝߘߎ, ߘߊߝߙߎ. Variante : dáfudu.

n. cheek; joue; щека́, щёки.

dágbaasa. ߘߊߜߊ߯ߛߊ.

n. jaw; machoire; че́люсть.

dágbalaka. beck, bill; bec; клюв; ߘߜߊߟߊ, ߘߜߊߟߞߊ. Variante : dágbala Syn : dábɔ́lɔ (m), dákala (mF), nɔ́mi (bC).

dágbala. beck, bill; bec; клюв; ߘߜߊߟߊ, ߘߜߊߟߞߊ. Variante : dágbalaka Syn : dábɔ́lɔ (m), dákala (mF), nɔ́mi (bC).

dágbasinna. ߘߜߊߛߌߒߠߊ.

n. sign.of.lacking.vowel; signe d'absence de voyelle; знак безгла́сности.

dàgbeleke. ߘߊ߬ߜߟߋߞߋ.

n. tongue, mouth; langue, bouche; язы́к, рот. Syn : nɛ̀n, sélu, dábada, dá, kára.

dágbɛn. ߘߊߜߍ߲߫.

v. sharpen; aiguiser; заостря́ть. Syn : díya, kàka, lákìɲɛ, dábɔ́; k'à dá` díya (b), lákìɲɛ́ (m).

dágbɛ. ߘߊߜߍ.

n. roan antelope, antelope-horse, white horse; hippotrague, antilope-cheval, koba, antilope rouanne, cheval blanc; антило́па коба́, антило́па-ло́шадь, бе́лая ло́шадь.

dágbolo. lip; lèvre; губа́; ߘߊߜߟߏ.

dàha. ߘߤߊ߬, ߘߊ߰. Variante : dàa.

v. allow sth., permit, provide an official agreement, dare, venture, be just, prescribe, order; permettre, autoriser, oser, être juste, prescrire; позволя́ть ч.-л., разреша́ть, допуска́ть, дава́ть официа́льное разреше́ние, осме́ливаться, отва́живаться, быть справедли́вым, предпи́сывать. Syn : ládàha, dìɲɛ, yàmari, láwájibiya (m, wáajibi), káari, súse, sɔ̀n.

dáha. ߘߤߊ.

n. comfort, prosperity; confort, prospérité; благополучие, процветание. Syn : fɛ́rɛ.

dáha. ߘߤߊ߫.

v. enjoy prosperity, become satisfied; vivre en prospérité, vivre en confort; достига́ть благоде́нствия, испы́тывать благополу́чие, жить в дово́льстве.

dájɛɛ. ߘߊߖߍ߮.

n. front open middle vowel; voyelle semi-ouverte antérieure; пере́дний откры́тый гла́сный сре́днего подъёма.

dájibɔ. ߘߊߖߌߓߐ.

n. breakfast; petit déjeuer; за́втрак. Syn : dàraká; dábɔ, dánɔgɔbɔ, kɔ́jɛbɔ́, sɔ̀ɔmafánda (m), dáwusulan (b).

dáji. n. saliva; salive; слюна́.

dákala. ߘߞߊߟߊ.

n. beck, bill; bec; клюв. Syn : dábɔlɔ (b), dágbala (m), nɔ́mi (bC).

dákan. ߘߊߞߊ߲.

n. oath, vow; serment, voeu, promesse; обе́т, кля́тва, обеща́ние. Syn : dádɔla, làhidu, yílidɔ, dáfalen.

Dákásíré. ߘߞߊߛߌߙߋ߫.

n.prop. TOP.

dákɛ ߘߊߞߍ߫.

v. overevaluate(?); surestimer(?); переоценивать(?)

dákosiyamannte. ߘߊߞߏߛߌߦߊߡߊ߲ߒߕߋ.

n. loquacious person, idle talker; moulin à paroles; многосло́вный челове́к, пустосло́в. Syn : dádɔfasan, dálamisɛn.

dákɔmataa. ߘߊߞߐߡߊߕߊ߮.

n. faeces, excrement, defecation; excrément, défécation; кал, экскреме́нты, испражне́ние. Syn : bándakɔtaa, bò, dákɔtaa, jìnkɔmataa, sílafɛtaa, bándakɔtaa, bǒ; dákɔtaa, jìnkɔmatáa, kɔ́fɛtaa, kɔ́mataa, sílafɛtaa (m), bánga, ɲàmannatáa (b), bánakɔtaga (bándakɔtaa), bínnataa (b).

dákɔtaa. ߘߊߞߐߕߊ߮.

n. faeces, excrement; excrément; кал, экскреме́нты. Syn : bándakɔtaa, bò, dákɔmataa, jìnkɔmataa, sílafɛtaa, bándakɔtaa, bǒ, dákɔmataa; jìnkɔmatáa, kɔ́fɛtaa, kɔ́mataa, sílafɛtaa (m), bánga, ɲàmannatáa (b).

dákudunɲa. ߘߊߞߎߘߎ߲ߢߊ, ߘߊߞߎߙߎ߲ߢߊ. Variante : dákurunɲa.

n. mouthful, syllable, word, utterance, phrase, articulation of a word, speech, discourse; bouchée, gorgée, syllabe, mot, phrase, énoncé, prononciation du mot, parole, discours; глото́к, кусо́к, отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот, слог, сло́во, фра́за, выска́зывание, произноше́ние сло́ва, речь, выступле́ние. Syn : dáfa, dákudun, dáɲakudu, dáɲa, lɔ́kɔma, ~, dáɲa (dá 2); dáfá2, dáɲakudu (m), dárɔfɛn (bM), dáfaɲa, gbèn, dáfaɲa (m, dáfa 2), kánɲɛ (b, kán 1), kúmaden, kúma, kúmaya, dáfa2, dáfaɲa (m, dáfa 2), dá, dɛ̀ɛmun, sàranun, bélenna.

dákudun. ߘߊߞߎߘߎ߲, ߘߊߞߎߙߎ߲. Variante : dákurun.

n. mouthful; bouchée, gorgée; глото́к, кусо́к отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот. Syn : dáfa, dákudunɲa, dáɲakudu, dáɲa, lɔ́kɔma, ~ɲa, dáɲa (dá 2); dáfá2, dáɲakudu (m), dárɔfɛn (bM).

dàkumunin. ߘߊ߬ߞߡߎ, ߘߊ߬ߞߡߎ߲, ߘߊ߬ߞߡߎߣߌ߲. Variantes : dàkumun; dàkumu.

n. red sorrel, Guinea sorrel, Jamaica sorrel, sour-sour; oseille de Guinée; иби́скус, гвине́йский ща́вель. Syn : dà, dǎ1, dànkɔnɔbá (b).

dàkumun. ߘߊ߬ߞߡߎ, ߘߊ߬ߞߡߎ߲, ߘߊ߬ߞߡߎߣߌ߲. Variantes : dàkumu; dàkumuin.

n. red sorrel, Guinea sorrel, Jamaica sorrel, sour-sour; oseille de Guinée; иби́скус, гвине́йский ща́вель. Syn : dà, dǎ1, dànkɔnɔbá (b).

dàkumu. ߘߊ߬ߞߡߎ, ߘߊ߬ߞߡߎ߲, ߘߊ߬ߞߡߎߣߌ߲. Variantes : dàkumun; dàkumunin.

n. red sorrel, Guinea sorrel, Jamaica sorrel, sour-sour; oseille de Guinée; иби́скус, гвине́йский ща́вель. Syn : dà, dǎ1, dànkɔnɔbá (b).

dákun. ߘߊߞߎ߲.

n. turn, tour, threshold, limit, project; tour, seuil, limite, projet; о́чередь, ме́сто в о́череди, поро́г до́ма, преде́л, проект. Syn : jàale, sánbon, bɛ̀lɛnintúuru, dá 2 (b), bóndakɔrɔ, bóndakun; bìnakún, dáɲɛ, dáɲɛkun (b), dàma, dànnin, dàn, jàtedɔsii, jàtesii, nàta.

dákurunɲa. ߘߊߞߎߘߎ߲ߢߊ, ߘߊߞߎߙߎ߲ߢߊ. Variante : dákudunɲa.

n. mouthful, syllable, word, utterance, phrase, articulation of a word, speech, discourse; bouchée, gorgée, syllabe, mot, phrase, énoncé, prononciation du mot, parole, discours; глото́к, кусо́к, отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот, слог, сло́во, фра́за, выска́зывание, произноше́ние сло́ва, речь, выступле́ние. Syn : dáfa, dákudun, dáɲakudu, dáɲa, lɔ́kɔma, ~, dáɲa (dá 2); dáfá2, dáɲakudu (m), dárɔfɛn (bM), dáfaɲa, gbèn, dáfaɲa (m, dáfa 2), kánɲɛ (b, kán 1), kúmaden, kúma, kúmaya, dáfa2, dáfaɲa (m, dáfa 2), dá, dɛ̀ɛmun, sàranun, bélenna.

dákurun. ߘߊߞߎߘߎ߲, ߘߊߞߎߙߎ߲. Variante : dákudun.

n. mouthful; bouchée, gorgée; глото́к, кусо́к отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот. Syn : dáfa, dákudunɲa, dáɲakudu, dáɲa, lɔ́kɔma, ~ɲa, dáɲa (dá 2); dáfá2, dáɲakudu (m), dárɔfɛn (bM).

dàku. ߘߐ߬ߞߎ, ߘߊ߬ߞߎ. Variante : dɔ̀ku.

n. domestic.duck; canard domestique; дома́шняя.у́тка. Syn : búmun, tɔ́nkɔnɔ (b).

Dàlàbànín. ߘߟߊ߬ߓߊ߬ߣߌ߲߫.

n.prop. TOP.

Dàlàbá. ߘߟߊ߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Dálábà. ߘߟߊߓߊ߬.

n.prop. TOP.

Dálábórí. ߘߟߊߓߏߙߌ߫.

n.prop. TOP.

Dàláfìlànín. ߘߊ߬ߟߊߝߌ߬ߟߊ߬ߣߌ߲߫.

n.prop. TOP.

dálafulan. ߘߟߊߝߎߟߊ߲.

n. Gospel; Evangile; Евангелие.

dálafula. ߘߟߊߝߎߟߊ.

n. missionary; missionnaire; миссионер.

dálaja. ߘߟߊߖߊ.

n. amazement; ébahissement; изумление.

dálakalinya:adj:bavard. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߞߊߟߌ߲ߦߊ߫. Variantes : dárɔterinya; dálaterinya; dádɔterinya.

v. let out a secret, blurt out a secret; trahir un secret; прогова́риваться, выба́лтывать секре́т.

dálakalin. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߞߊߟߌ߲. Variantes : dárɔterin; dálaterin; dádɔterin.

adj/n. chatterbox, babbler, who insults easily, who eats quickly; bavard, moulin à paroles, qui insulte facilement, qui mange vite; тарато́рка, болту́н, кто легко́ перехо́дит к оскорбле́ниям, тако́й кото́рый бы́стро ест. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dámandi, dáma, dámandi (m), dáfɛgɛn (b).

Dàlàkán`. ߘߟߊ߬ߞߊ߲.

n.prop. TOP.

Dàlàkánkìɲɛ̀níndɔ́. ߘߟߊ߬ߞߊ߲ߞߌ߬ߢߍ߬ߣߌ߲ߘߐ߫.

n.prop. TOP.

dálakojuuya. ߘߟߊߞߏߖߎ߯ߦߊ.

n. affront, insult; affront, outrage; оскобление.

dálakojuu. ߘߟߊߞߏߖߎ߮.

adj/n. foulmouthed, ribald; ordurier; скверносло́в, матерщи́нник.

dálama. ߘߟߊߡߊ.

adj. wounded; blessé; ра́неный. Syn : jɔ́kitɔ, jógintɔ (jógin).

dálamidala. ߘߟߊߡߌߘߟߊ.

n. interpreter, commentator; interprète, exégète; переводчик, толмач, толкователь.

dálamìda. ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬, ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬. Variante : dálamìna.

v. interpret, repeat aloud, answer smb; interpréter, répeter à haute voix, répondre; переводить, интерпретировать, излага́ть громогла́сно, отвеча́ть кому-л. Syn : jáabi.

dálamìna. ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬, ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬. Variante : dálamìda.

v. interpret, repeat aloud, answer smb; interpréter, répeter à haute voix, répondre; переводить, интерпретировать, излага́ть громогла́сно, отвеча́ть кому-л. Syn : jáabi.

dálamisɛn. ߘߟߊߡߌߛߍ߲.

adj/n. garrulous, caviller, faultfinder; moulin à paroles, chicanier; болтливый, придира. Syn : dádɔfasan.

Dàlànìnkán`. ߘߟߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߲.

n.prop. TOP.

dálasii. ߘߟߊߛߌ߮.

n. blockade; blocus; блокада.

dàlasi. ߘߟߊ߬ߛߌ.

n. Guinea franc, FG, sily, five Guinea francs, banknote of five Guinea francs, five CFA francs; franc guinéen, sily, cinq francs guinéens, cinq francs africains; гвине́йский франк, сили́, пять гвине́йских фра́нков, банкно́та в пять гвине́йских фра́нков, пять африка́нских фра́нков. Syn : dɔ́rɔmɛ, sìlí.

dálaterinya. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߞߊߟߌ߲ߦߊ߫. Variantes : dárɔterinya; dádɔterinya; dálakalinya:adj:bavard.

v. let out a secret, blurt out a secret; trahir un secret; прогова́риваться, выба́лтывать секре́т.

dálaterin. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߞߊߟߌ߲. Variantes : dárɔterin; dádɔterin; dálakalin.

adj/n. chatterbox, babbler, who insults easily, who eats quickly; bavard, moulin à paroles, qui insulte facilement, qui mange vite; тарато́рка, болту́н, кто легко́ перехо́дит к оскорбле́ниям, тако́й кото́рый бы́стро ест. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dámandi, dáma, dámandi (m), dáfɛgɛn (b).

dálatɛ̀ɛya. ߘߟߊߕߍ߰ߦߊ߬.

v. determine latitude; définir lattitude; определя́ть географи́ческую широту́.

dálatɛɛ. ߘߟߊߕߍ߮.

n. hemisphere, latitute; hémisphère, lattitude; полусфе́ра, широта́.

dálatɛ̀ɛ. ߘߟߊߕߍ߰.

v. cut in two; couper en deux; разреза́ть попола́м.

dálatɛ̀ɛ. ߘߟߊߕߍ߰.

v. interrupt smb., break in, refute smb.'s words, catch smb. in a lie, express one's thoughts in a short and precise form, report, give an account; interrompre, couper la parole, convaincre de mensonge, ne pas macher les mots, rendre compte; прерыва́ть на полусло́ве, перебива́ть кого-л., улича́ть во лжи, опроверга́ть чьи-л. слова́, кра́тко и чётко вы́сказаться, сказа́ть как отруби́ть, отчи́тываться, дава́ть отчёт. Syn : dádɔtɛ̀ɛ, dádɔ́tɛ̌ɛ (m), dámagòsí (b).

dálatuun. ߘߟߊߕߎ߲߮.

n. lid, door; couvercle, porte; кры́шка, дверь. Syn : dátuunnan, gbùturu, bónda, dá, kón, dátuunnan (m, dátugu).

dàla. ߘߊ߬ߟߊ.

n. pond, lake; mare, étang, lac; пруд, озеро. Syn : bùyi.

dálenda. ߘߊߟߋ߲ߘߊ.

n. back.door; porte arrière; за́дняя.дверь, чёрный ход.

dálen. ߘߊߟߋ߲.

n. window, stoma; fenêtre, stomate; окно, устьице. Syn : fɔ́ɲɔda.

Dálɛ́n. ߘߊߟߍ߲߫.

n.prop. TOP.

dálifen. ߘߊ߲ߝߋ߲, ߘߊߟߌߝߋ߲. Variante : dánfen.

n. creature, cloth; créature, tissu; существо, создание, тварь, ткань. Syn : dáaba, fàanin.

dàlilu. ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߎ.

n. way; moyen, manière de faire; приём, способ действия. Syn : dàbari, fòdoba, fɛ̀rɛ, násuru.

Dálimaari. ߘߊߟߌߡߊ߯ߙߌ.

n. the Creator; Créateur; Созда́тель, Творе́ц. Syn : Dábaamansa, Dábaa, Dálimansa, Dábaga (dán 1); Dálibaa (dán 1) Dálimansa (m), Dábagamasa, Dálitigi (b, dán 1).

Dálimansa. ߘߊߟߌߡߊ߲ߛߊ.

n. the Creator; Créateur; Созда́тель, Творе́ц. Syn : Dábaamansa, Dábaa, Dálimaari, Dábaga (dán 1); Dálibaa (dán 1) Dálimaari (m), Dábagamasa, Dálitigi (b, dán 1).

dáli. ߘߊߟߌ߫.

v. speak; parler; веща́ть. Syn : kúma.

dáli. ߘߊߟߌ.

n. act.of.creating; acte de création; акт.творе́ния.

dáli. ߘߊߟߌ߫.

v. beg; prier, supplier; проси́ть. Syn : sáli.

Dálóníyá. ߘߊߟߏߣߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dàluma. ߘߊ߬ߟߎ߬ߡߊ.

n. arguments; argumentaire; аргументация.

dàlu. ߘߊ߬ߟߎ.

n. device, contrivance, cause, argument, proof; procédé, argument, preuve; спо́соб, уло́вка, приём, причи́на, аргумент, доказательство. Syn : kɛ́ɲa, dádɔmidakun, tɔ̀ɔmasere.

dámakojuu. ߘߡߊߞߏߖߎ߮.

adj/n. who eats all kinds of muck; qui mange n'importe quoi; тот, кто ест вся́кую га́дость.

dàmalɔn. ߘߡߊ߬ߟߐ߲.

n. mathematics; mathématiques; математика.

dámandi. ߘߊߡߊ߲ߘߌ.

adj/n. babbler; bavard; болту́н. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dádɔterin, dáma, dádɔterin, dáfɛgɛn (b).

dámandɔ. ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫.

dtm. some; certains, quelques uns; не́которые.

dámangbo. ߘߊߡߊ߲ߜߏ.

adj/n. rude, able to keep secrets; impoli, qui garde bien les secrets; гру́бый, злой на язык, неболтли́вый, уме́ющий храни́ть секре́ты. Syn : màrabali, dádɔgbɛlɛn.

dàmansa. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬.

adv. suddenly; soudainement; вдруг. Syn : bádau, bónkin, jéun.

dàman. ߘߊ߬ߡߊ߲.

n. mine; mine; рудник. Syn : ɲákɔdɔ.

Dámárɔ́. ߘߡߊߙߐ߫.

n.prop. TOP.

dàmayira. ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ.

n. fitting; convenable; подходя́щее.

dàma. ߘߊ߬ߡߊ.

n. quantity, size, measure, number, size, limit, character, feature; quantité, dimension, mesure, taille, dimension, limite, caractère, caractéristique; коли́чество, разме́р, ме́ра, число́, разме́р, преде́л, хара́ктер, осо́бенность. Syn : bɛ̀rɛya, kàsabi, bònɲa, lɔ̀gban, tɛ́fala, bònɲa, dànnin, dàn, dákun.

dàma. ߘߊ߬ߡߊ.

adj. commensurate; approprié, ce qui est à la mesure; соразме́рный, соотве́тствующий. Syn : bɛ̀rɛ, bɛ̀rɛ́ (m).

dáma. ߘߡߊ.

adj/n. eloquent, garrulous (person); éloquent, bavard; красноречи́вый, говорли́вый (челове́к). Syn : dádɔdi, wàna, dádɔdi, dádɔfulennin (m, dádɔfulen), dádɔkonte, dádɔterin, dámandi, dádɔdi (m).

dáma. ߘߡߊ߫.

n. having.a.mouth; ayant bouche; имеющий.рот.

dámina. ߘߊߡߌߣߊ.

n. beginning; commencement; начало.

dámìna. ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬.

v. begin;commencer; начинаться, начинать. Syn : dáfɔlɔ, fɔ́lɔ, jùtɛ̀ɛ, lábùdun, nà, sínsin, wìli.

Dàmìsàkúdá. ߘߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߞߎߘߊ߫.

n.prop. TOP.

dàmisanin. ߘߊ߬ߡߌߛߊ, ߘߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߣߌ߲. Variante : dàmisa.

n. cultivated plant; plante cultivée; культу́рное расте́ние.

dàmisa. ߘߊ߬ߡߌߛߊ, ߘߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߣߌ߲. Variante : dàmisanin.

n. cultivated plant; plante cultivée; культу́рное расте́ние.

dámun. ߘߊߥߎ߲߫, ߘߏߡߎ߲߫, ߘߊߡߎ߲߫, ߘߡߎ߫. Variantes : dómun; dáwun; dúmu.

v. eat; manger; е́сть, поеда́ть.

dámuru. ߘߊߡߙߎ.

n. person with a distorted mouth; personne à bouche contractée; челове́к с переко́шенным ртом.

dànanwala. ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߥߟߊ.

n. screen; écran; экран. Syn : wànwan.

dànan. ߘߊ߲߬ߘߊ߲, ߘߊ߬ߣߊ߲. Variante : dàndan.

n. wall; mur; стена́. Syn : bónju.

dánbaa. ߘߊ߲ߓߊ߮.

n. creator, author; créateur, auteur; создатель, автор. Syn : síntinbaa, sɛ́bɛyala.

Dànbàyá. ߘߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Dàndákàrà. ߘߊ߲߬ߘߊߞߙߊ߬.

n.prop. TOP.

Dándákónkóré. ߘߊ߲ߘߊ߫ߞߏ߲ߞߏߙߋ߫.

n.prop. TOP.

dándala. ߘߊ߲ߘߊߟߊ.

n. medical.doctor, pharmacist; médecin, pharmacien; врач, аптекарь, фармацевт. Syn : dɔ̀ɔtɔrɔ, fídakɛla, básiyala.

dándali. ߘߊ߲ߘߊߟߌ.

n. medecine, healing; médecine, traitement; лечение, медицина.

dàndan. ߘߊ߲߬ߘߊ߲, ߘߊ߬ߣߊ߲. Variante : dànan.

n. wall; mur; стена́. Syn : bónju.

dándaso. ߘߊ߲ߘߊߛߏ.

n. hospital; hôpital; больница.

dánda. ߘߊ߲ߘߊ߫.

v. heal, treat; soigner; лечи́ть, врачева́ть. Syn : bási, fídakɛ, bási 1 (m), fúrakɛ́ (b).

dándadánda:n:liane.espdánda:n:liane.esp. ߘߊ߲ߘߊ.

n. liane.sp; liane esp, liane; лиана.вид. Syn : sɛ̀, tírinɔnbɔ.

Dándélá. ߘߊ߲ߘߋߟߊ߫.

n.prop. TOP.

dándɔlaka. ߘߊ߲ߘߐߟߞߊ.

n. unit; unité; единица. Syn : dánta, kèlenya, kùn.

Dàndúu. ߘߊ߲߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

dánduu. ߘߊ߲ߘߎ߮.

n. surrounding.area; alentours; окре́стность. Syn : bɔ̀ɔfɛ, dáfɛla, láminin, tíntan, tɔ̀ɔdala.

Dándú. ߘߊ߲ߘߎ߫.

n.prop. TOP.

dánfaanin. ߘߊ߲ߝߊ߯ߣߌ߲.

n. cloth manufactured by a local weaver on a traditional loom; tissu fabriqué au métier local; ткань, изгото́вленная ме́стным ткачо́м на традицио́нном станке́.

dànfadabɔ. ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ.

n. difference; différence, distinction; различие, разница. Syn : bɔ́ɲɔɔnma, fáranfaasi, ɲɔ̀ɔndɔ, dànfada.

dànfada. ߘߊ߲߬ߝߘߊ.

n. distinction;distinction; различие. Syn : dànfadabɔ, ɲɔ̀ɔndɔ.

dánfen. ߘߊ߲ߝߋ߲, ߘߊߟߌߝߋ߲. Variante : dálifen.

n. creature, cloth; créature, tissu; существо, создание, тварь, ткань. Syn : dáaba, fàanin.

dànfin. ߘߊ߲߬ߝߌ߲.

n. black.dog, black or dark grey horse, black and big bull; chien noir, cheval gris foncé, gros boeuf noir; чёрная соба́ка, ворона́я ло́шадь, тёмно-се́рая ло́шадь, чёрный и большо́й бык.

dàngba. ߘߊ߲߬ߜߊ.

n. sloven; souillon; грязну́ля.

dàngba. ߘߊ߲߬ߜߊ.

vq. dirty, untidy; malpropre; неряшливый.

Dànján. ߘߊ߲߬ߖߊ߲߫.

n.prop. TOP.

dànjɛdɛla. ߘߊ߲߬ߖߘߍ߬ߟߊ.

n. intransitive.verb; verbe intransitif; интранзити́в, неперехо́дный глаго́л.

dánjoo. ߘߊ߲ߖߏ߮.

n. skill; habitude, acquis; навык. Syn : báarada, dáɲa, jóo.

dànkalan. ߘߊ߲߬ߞߊߟߊ߲.

n. puff.adder; vipère heurtante; шумя́щая гадю́ка. Syn : túdu, tùdú, tùdusá (m)?.

dánkan. ߘߊ߲ߞߊ߲.

n. pier, port; port, môle; порт, причал. Syn : bàtobɛlɛndankan, póri, dán.

dànkaranfule. ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߎߟߋ, ߘߊ߲߬ߞߊߙߊ߲, ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߎߟߋ. Variantes : dànkaran; dànkarankule.

n. North African oryx, scimitar oryx; oryx algazelle; североафрика́нский о́рикс.

dànkarankule. ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߎߟߋ, ߘߊ߲߬ߞߊߙߊ߲, ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߎߟߋ. Variantes : dànkaran; dànkaranfule.

n. North African oryx, scimitar oryx; oryx algazelle; североафрика́нский о́рикс.

dànkaran. ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߎߟߋ, ߘߊ߲߬ߞߊߙߊ߲, ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߎߟߋ. Variantes : dànkarankule; dànkarankulefule.

n. North African oryx, scimitar oryx; oryx algazelle; североафрика́нский о́рикс.

Dànká. ߘߊ߲߬ߞߊ߫.

n.prop. TOP.

dánka. ߘߊ߲ߞߊ.

n. curse, malediction, imprecation; malédiction; проклятие.

dánka. ߘߊ߲ߞߊ߫.

v. curse; maudire; проклина́ть.

Dànkímàdínà. ߘߊ߲߬ߞߌߡߊ߬ߘߌߣߊ߬.

n.prop. TOP.

dánkunnin. ߘߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲.

n. consideration; égard; уважение. Syn : bɔ̀dɛ.

dànkun. ߘߊ߲߬ߞߎ߲.

n. lane, alley; ruelle; улочка. Syn : bɔ́lɔnbɔlɔn.

dánkun. ߘߊ߲ߞߎ߲.

v. recognize, consider, reckon with; réconnaître, considérer; признавать, счита́ться с, принима́ть всерьёз.

dànnin. ߘߊ߲߬ߠߌ߲.

n. limit; limite; предел. Syn : dàma, dàn, dákun.

dánɲa. ߘߊ߲ߢߊ.

n. method of making, characteristic, quality; façon de fabriquer, marque caractéristique; спо́соб изготовле́ния, характе́рная осо́бенность, ка́чество.

dánɔɔbɔ. ߘߊߣߐ߯ߓߐ߫.

v. breakfast; prendere le petit déjeuner; за́втракать. Syn : dàraká; dábɔ, kɔ́jɛbɔ́ (m).

dánɔɔbɔ. ߘߊߣߐ߯ߓߐ.

n. breakfast; petit déjeuner; за́втрак. Syn : dàraka, dábɔ, kɔ́jɛbɔ, sɔ̀ɔmafanda, dàraká; dábɔ, dájibɔ, kɔ́jɛbɔ́, sɔ̀ɔmafánda (m).

Dànsòkɔ̀yá. ߘߊ߲߬ߛߏ߬ߞߐ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dántan. ߘߊߒߕߊ߲.

n. animal; bête; животное.

Dántárébófúlófódékɔ́tɛ́yá. ߘߊ߲ߕߊߙߋ߫ߓߏߝߎߟߏ߫ߝߏߘߋߞߐߕߍߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Dántárélájí. ߘߊ߲ߕߊߙߋ߫ߟߊߖߌ߫.

n.prop. TOP.

Dántáré. ߘߊ߲ߕߊߙߋ߫.

n.prop. TOP.

dánta. ߘߊ߲ߕߊ.

n. unit; unité; единица. Syn : dándɔlaka, kèlenya, kùn.

dàntɛɛbɔ. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ.

n. discrimination; discrimination; дискриминация.

dàntɛɛ. ߘߊ߲߬ߕߍ߮.

n. definition; définition; определе́ние, дефини́ция.

dàntɛ̀ɛ. ߘߊ߲߭ߕߍ߰.

v. give.an.account, comment.on; exposer la raison de sa venue, commenter; отчи́тываться о свои́х дела́х, пояснять.

Dántílíyá. ߘߊ߲ߕߟߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Dàntùmàìyá. ߘߊ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ߌ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dàn. ߘߊ߲߭.

n. limit; limite; граница. Syn : dàma, dànnin, dákun.

dàn. ߘߊ߲߭.

n. hump, Pott's disease; mal de Pott; ко́стно-суставно́й тубуркулёз.

dàn. ߘߊ߲߭.

n. pentatonic pluriarc; pluriarc; плюриа́рк. Syn : kɔ́wɔrɔ.

dàn. ߘߊ߲߭.

n. thaumaturge.woman, schemer; femme thaumaturge, intrigante; веду́нья, интрига́нка.

dàn. adj. thaumaturge; thaumaturge; облада́ющий маги́ческими спосо́бностями.

dàn. ߘߊ߲߬.

v. restrict.oneself, restrict oneself, reach, stop, make an exception; se limiter, atteindre, s'arrétêr, faire exception; ограничиваться, ограничиваться, достигать, останавливаться, делать исключение. Syn : lásɔ̀dɔn, másɔ̀dɔn, mìda.

dán. ߘߊ߲.

n. creation, birth; création; созда́ние, рожде́ние.

dán. ߘߊ߲߫.

v. create, manufacture, make, appear, emerge, assemble, repair, mend, darn, plait, weave, imitate, harvest, organize; créer, produire, apparaître, se créer, assembler, réparer, tresser, imiter, moisonner, organiser; создава́ть, твори́ть, изгота́вливать, производи́ть, появля́ться, создава́ться, собира́ть, чини́ть, ремонти́ровать, што́пать, плести́, заплета́ть, имити́ровать, убирать урожа́й, устра́ивать, организо́вывать. Syn : lábɔ, ládan, dɔ́bɛ̌n (m, bɛ̌n), lábɛ̌n (bɛ̌n), bìlá sěn` kǎn, dílan 1 (b), lánkɛnɛma, sóoro, lábɛ̌n (bɛ̌n), dákála, dílan (b), dɔ́bɛ̌n (bɛ̌n), dɛ́bɛ, dɛ́fɛn, dèyi, jáka, lá, súman, láwìli, sìnfonya.

dán. ߘߊ߲߫.

v. count; compter; счита́ть. Syn : jàte, yírika.

dán. ߘߊ߲.

n. pier, access to the river; môle, accès à la rivière; прича́л, вы́ход к реке́. Syn : dánkan, bádan 2 (m), dánkan (b).

dáɲakudu. ߘߢߊߞߘߎ.

n. mouthful; bouchée, gorgée; глото́к, кусо́к отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот. Syn : dáfa, dákudun, dákudunɲa, dáɲa, lɔ́kɔma, dáɲa (dá 2), dákudun, dákuduɲa (dákudun); dáfá 2 (m), dárɔfɛn (b).

dàɲan. ߘߊ߬ߢߊ߲.

n. copper; cuivre; медь.

dáɲa. ߘߢߊ.

n. mouthful, shot, habit; bouchée, gorgée, coup de feu, habitude; глото́к, кусо́к отку́сываемый за оди́н раз, по́лный рот, вы́стрел, привы́чка. Syn : dáfa, dákudun, dákudunɲa, dáɲakudu, lɔ́kɔma, dákudun, dákuduɲa (dákudun); dáfá2, dáɲakudu (m), báarada, dánjoo, jóo.

Dáólású. ߘߊߏߟߊߛߎ߫.

n.prop. TOP.

Dápónbó. ߘߊߔߏ߲ߓߏ߫.

n.prop. TOP.

Dàràbàsàrìdúu. ߘߙߊ߬ߓߛߊ߬ߙߌ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Dárádókúwál. ߘߙߊ߫ߘߏߞߎߥߊߟ.

n.prop. TOP.

Dáráfóŕɛ́bɛ́týá`. ߘߙߊߝߏߙ߫ߍߓߍߕߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Dàràgbɛ́díipálí. ߘߙߊ߬ߜߍ߫ߘߌ߯ߔߊߟߌ߫.

n.prop. TOP.

dáraja. ߘߙߊߖߊ, ߘߙߊߦߊ. Variante : dáraya.

n. authority, social position, influence; autorité, influence; авторите́т, влия́ние в о́бществе, обще́ственное положе́ние. Syn : màra, dáwula.

dàrakala. ߘߙߊ߬ߞߊ߬ߟߊ.

n. lunch; repas de midi; обе́д. Syn : kɔ́ndɔn, ~, tèledɔ́, tèlemá (m, tìlé).

dàraka. ߘߙߊ߬ߞߊ, ߘߙߊ߬ߞߊ. Variante : dàdaka.

n. breakfast, lunch; petit déjeuner, répas de midi; за́втрак, обе́д. Syn : dábɔ, dánɔɔbɔ, kɔ́jɛbɔ, sɔ̀ɔmafanda, dábɔ, dájibɔ, dánɔgɔbɔ, kɔ́jɛbɔ́, sɔ̀ɔmafánda (m), dáwusulan (b), ~la, tèledɔ́, tèlemá (m, tìlé).

dàraka. ߘߙߊ߬ߞߊ߬, ߘߙߊ߬ߞߊ߬. Variante : dàdaka.

v. offer.a.breakfast; offrir un petit déjeuner; угощать.завтраком.

Dárálábé. ߘߙߊߟߊߓߋ߫.

n.prop. TOP.

dáraya. ߘߙߊߖߊ, ߘߙߊߦߊ. Variante : dáraja.

n. authority, social position, influence; autorité, influence; авторите́т, влия́ние в о́бществе, обще́ственное положе́ние. Syn : màra, dáwula.

dàri. ߘߋ߬ߙߌ߬, ߘߊ߬ߙߌ߬. Variante : dèri.

v. get accustomed; s'habituer, avoir habitude; привыка́ть, име́ть обыкнове́ние. Syn : sìdi.

Dáŕó`. ߘߊߙ߫ߏ.

n.prop. TOP.

Dáró. ߘߊߙߏ߫.

n.prop. TOP.

dárɔban. ߘߊߘߐߓߊ߲, ߘߊߙߐߓߊ߲. Variante : dádɔban.

n. dumbfoundment, amazement, shock; stupéfaction; ошеломле́ние, потрясе́ние. Syn : kɔ́nɔdɔfili, kɔ́nɔdɔgban; dàbalibán (b), dàdɔjá (m).

dárɔbɛn. ߘߊߘߐߓߍ߲, ߘߊߙߐߓߍ߲. Variante : dádɔbɛn.

n. skilful lying, sophism; mensonge habile, sophisme; иску́сная ложь, софизм.

dárɔbɛ̀n. ߘߊߘߐߓߍ߲߬, ߘߊߙߐߓߍ߲߬. Variante : dádɔbɛ̀n.

v. tidy oneself up; s'arranger, ajuster sa toilette; приводи́ть в поря́док свой вне́шний вид. Syn : dɔ́bɛ̀n, ɲábɔ.

dárɔbɔlan. ߘߊߘߓߐߟߊ߲, ߘߊߙߓߐߟߊ߲. Variante : dádɔbɔlan.

n. fine, punishment; amende; штраф, наказа́ние. Syn : álamandi, tɔ́n, ɲɛ̀ɲin.

dárɔbɔla. ߘߊߘߓߐߟߊ, ߘߊߙߓߐߟߊ. Variante : dádɔbɔla.

n. one who renounces a vow; apostat; отсту́пник.

dárɔbɔ. ߘߊߘߓߐ߫, ߘߊߙߓߐ߫. Variante : dádɔbɔ.

v. renounce one's vow, suffice for, be enough; apostasier, se désister d'un voeu, suffir pour; отступа́ться от обе́та, хвата́ть на, быть доста́точным для. Syn : bídaya, bɔ́1.

dárɔbɔ. ߘߊߘߓߐ, ߘߊߙߓߐ. Variante : dádɔbɔ.

n. renouncement of a vow; apostasie; наруше́ние обе́та. Syn : bídaya.

dárɔdi. ߘߊߘߐߘߌ߫, ߘߊߙߐߘߌ߫. Variante : dádɔdi.

v. become eloquent; devenir éloquent; станови́ться красноречи́вым.

dárɔdi. ߘߊߘߐߘߌ, ߘߊߙߐߘߌ߫. Variante : dádɔdi.

n. eloquency, wit, orator; éloquence, esprit, orateur; красноре́чие, ора́торское иску́сство, остроу́мие, ора́тор. Syn : dádiya, dádɔfulen, dádɔwasa, dádɔfulen (m), jàn, ní, sɔ́lɔmin, gbélentii.

dárɔdi. ߘߊߘߐߘߌ, ߘߊߙߐߘߌ. Variante : dádɔdi.

adj/n. eloquent, talkative, garrulous, witty, wit; éloquent, bavard, spirituel, plein d'esprit; красноречи́вый, говорли́вый, болтли́вый, остроу́мный, о́стрый на язы́к, остря́к. Syn : dáma, wàna, dáma (dá 1), dádɔfulennin (m, dádɔfulen), dádɔkonte, dádɔterin, dámandi, dáma (m, dá 1).

dárɔfasan. ߘߊߘߐߝߊߛߊ߲, ߘߊߘߐߝߛߊ, ߘߊߙߐߝߊߛߊ߲. Variantes : dádɔfasa; dádɔfasan.

adj/n. who talks uncessantly, whose garrulousness is uncheckable; moulin à paroles; тот кто говори́т без у́молку. Syn : dálamisɛn.

dárɔgbɛlɛn. ߘߊߘߐߜߍߟߍ߲, ߘߊߙߐߜߍߟߍ߲. Variante : dádɔgbɛlɛn.

adj/n. recalcitrant; récalcitrant; упря́мец.

dàrɔja. ߘߊ߬ߘߐ߬ߖߊ, ߘߊ߬ߙߐ߬ߖߊ, ߘߊߘߐߖߊ. Variantes : dàdɔja; dádɔja.

n. dumbfoundment, amazement, shock, perplexity, embarrassment; ébranlement; изумле́ние, ошеломле́ние, потрясе́ние, расте́рянность, замеша́тельство. Syn : kɔ́nɔdɔfili, kɔ́nɔdɔgban; dàbalibán (b).

dárɔkari. ߘߊߘߐߞߊߘߌ߫, ߘߊߙߐߞߊߙߌ߫. Variante : dádɔkadi.

v. be careless of time; ne pas tenir compte de temps; беззабо́тно относи́ться к тече́нию вре́мени, не обраща́ть внима́ния на вре́мя.

dárɔkolonya. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲ߦߊ߫. Variante : dádɔkolonya.

v. become a windbag; devenir bavard; станови́ться пустозво́ном.

dárɔkolon. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲. Variante : dádɔkolon.

n. toothless person, windbag, twaddler; personne édentée, moulin à paroles; беззу́бый челове́к, пустоме́ля, пустозво́н. Syn : dáfoda, dáworo.

dárɔkolon. ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲, ߘߊߙߐߞߏߟߏ߲. Variante : dádɔkolon.

adj. poor, without financial means; pauvre; бе́дный, с пусты́ми рука́ми. Syn : bólokolon, tɛ́ɛgbɛ.

dárɔlá. ߘߊߘߐߟߊ߫, ߘߊߙߐߟߊ߫. Variante : dádɔla.

v. swear to give up, make a vow not to do; renoncer; зарека́ться.

dárɔlá. ߘߊߘߐߟߊ, ߘߊߙߐߟߊ. Variante : dádɔla.

n. vow; voeu; заро́к. Syn : dáfalen, dákan.

dárɔterinya. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߕߋߙߌ߲ߦߊ߫, ߘߟߊߞߊߟߌ߲ߦߊ߫. Variantes : dádɔterinya; dálaterinya; dálakalinya:adj:bavard.

v. let out a secret, blurt out a secret; trahir un secret; прогова́риваться, выба́лтывать секре́т.

dárɔterin. ߘߊߘߐߕߋߙߌ߲, ߘߊߙߐߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߕߋߙߌ߲, ߘߟߊߞߊߟߌ߲. Variantes : dádɔterin; dálaterin; dálakalin.

adj/n. chatterbox, babbler, who insults easily, who eats quickly; bavard, moulin à paroles, qui insulte facilement, qui mange vite; тарато́рка, болту́н, кто легко́ перехо́дит к оскорбле́ниям, тако́й кото́рый бы́стро ест. Syn : dádɔdi, dádɔkonte, dámandi, dáma, dámandi (m), dáfɛgɛn (b).

dárɔtɛ̀ɛ. ߘߊߘߐߕߍ߰, ߘߊߙߐߕߍ߰. Variante : dádɔtɛ̀ɛ.

v. interrupt smb., break in; interrompre; прерыва́ть на полусло́ве, перебива́ть кого-л. Syn : dálatɛ̀ɛ.

dárɔ. ߘߊߘߐ߫, ߘߊߙߐ߫. Variante : dádɔ.

n. mouth.action; action de bouche; действие.рта.

Dárúńdíré. ߘߊߙߎ߫ߒߘߌߙߋ߫.

n.prop. TOP.

Dárúsàláam. ߘߊߙߎߛߊ߬ߟߊ߯ߡ.

n.prop. TOP.

Dásàbà. ߘߊߛߓߊ߬.

n.prop. TOP.

dási. ߘߊߛߌ.

n. hair.below.lower.lip; impériale; волосы.под.нижней.губой.

dátii. ߘߊߕߌ߮.

n. head; chef; ста́роста. Syn : cétii, kótii, kùntii, mànsakɛ, mànsa, sálatii, ɲɛ́bila, ɲɛ́mɔɔ.

dàto. ߘߊ߬ߕߎ, ߘߊ߬ߘߎ, ߘߊ߬ߕߏ. Variantes : dàdu; dàtu.

n. "datu" seasoning; condiment "datou; припра́ва "дату́".

dátɔma. ߘߊߕߐߡߊ.

n. order, succession, sequence; ordre, séquence; поря́док, после́довательность. Syn : dònjuluma, jàmari.

dátɔ. ߘߊߕߐ.

n. leftover, leavings, secondhand; reliefs, restes, objet de deuxième main; объе́док, огры́зок, секондхэ́нд.

dátuunnan. ߘߊߕߎ߲߯ߠߊ߲.

n. lid, door; couvercle, porte détachable; кры́шка, дверь. Syn : dálatuun, gbùturu, dálatuun (m), dálatuun (m).

dátuun. ߘߊߕߎ߲߯.

v. close, shut; fermer; закрыва́ть, затворя́ть. Syn : fɛ́rɛmɛ, túun, kà à dá` túun (m).

dàtu. ߘߊ߬ߕߎ, ߘߊ߬ߘߎ, ߘߊ߬ߕߏ. Variantes : dàdu; dàto.

n. "datu" seasoning; condiment "datou; припра́ва "дату́".

Dáuda. ߘߊߎߘߊ.

n.prop. NOM.M.

dáwa. ߘߎߓߊ, ߘߎߥߊ. Variantes : dúwa; dúba.

n. ink, inkpot; encre, encrier; чернила, черни́льница. Syn : dúwaji, dúbabada, dúwabada; dúba-dúba, dúwadaa (m).

dáworo. ߘߊߥߙߏ.

n. toothless.person; personne édentée; беззу́бый челове́к. Syn : dádɔkolon, dáfoda, dáfoda (m).

dáwunninfen. ߘߡߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲.

n. food; nourriture; еда́. Syn : bálofen, báloyilima, bálo, sùman.

dáwun. ߘߊߥߎ߲߫, ߘߏߡߎ߲߫, ߘߊߡߎ߲߫, ߘߡߎ߫. Variantes : dómun; dámun; dúmu.

v. eat; manger; е́сть, поеда́ть.

dáwuyen. ߘߊߥߎߦߋ߲.

n. wicked tongues; mauvaises langues; зла́я молва́, злы́е языки.

dáyilima. ߘߊߦߟߌߡߊ.

n. food, meal, staple food; nourriture de base, alimentation; пи́ща, пропита́ние, основна́я пи́ща. Syn : báloyilima, bɔ́ńdɔ, lábɔndɔ, bálo, sùmán; báloyilima (m).

dà. ߘߊ߭.

n. Guinea.sorrel, red sorrel, Jamaica sorrel, sour-sour, gravy made of Guinea sorrel; oseille de Guinée, sauce d'oseille de Guinée; ибискус, гвинейский щавель, со́ус из гвине́йского ща́веля. Syn : dàkumu.

dà. ߘߊ߭.

n. gumma, ringworm; dartre; гу́мма, стригу́щий лиша́й.

dá. ߘߊ.

n. mouth, speech, words, speech capability, mouth, opening, aperture, door, doorway, entrance, border, edge, rim, shore, bank, coast, space near the edge, edge, spike, a, extremity, surface, place, point, beginning, fault, responsibility, price, exchange rate, exchange value, cost, expenses, prestige, position, weight, plot; bouche, parole, orifice, ouverture, porte, bord, lame, surface, place, début, tort, responsabilité, prix; рот, речь, слова́, спосо́бность говори́ть, рот, отве́рстие, дверь, дверно́й проём, вход, край, кро́мка, бе́рег, простра́нство у кро́мки, остриё, ле́звие,, оконе́чность, пове́рхность, ме́сто, пункт, нача́ло, вина́, отве́тственность, цена́, курс прода́жи, цена́, изде́ржки, сто́имость, авторите́т, влия́ние, вес, положе́ние, деля́нка. Syn : dàgbeleke, dábada, kára, dákudunɲa, dɛ̀ɛmun, kúma, sàranun, wò, bónda, dálatuun, kón, dábudu, gbɛ́nsɛn, níri, dábɔ́, dágwɛ́n; lákìɲɛ́ (m), dádíya (b), kábe, dìnkira, díya, nɔ̀, yíla, fìli, jàraki, sɔ̀nkɔ́, bǐn2.

dá. ߘߊ߫, ߘߴ, ߙߊ, ߙߴ, ߠߊ, ߠߴ. Variantes : d'; rá; r'; na; n'.

mrph. AOR.INTR.

dá. ߘߊ.

n. da; da; да.

dá. ߘߊ.

n. wound; blessure; ра́на. Syn : báramanɔ, dáfɔn, jéli, jɔ́ki, jógin, jóli; májoliyɔrɔ (jóli), májolida (m, jóli), báramanɔ (mKr).

dèdi. ߘߊ߬ߘߌ߬, ߘߋ߬ߘߌ߬. Variante : dàdi.

v. slap strongly on, buffet, strike sth., beat up, fling smb., hit, defeat; frapper fortement; лупи́ть, си́льно ударя́ть по, избива́ть, ударя́ть кого-л. с разма́ху, ударя́ться с разма́ху, побежда́ть, наноси́ть пораже́ние.

dèe. ߘߋ߭, ߘߋ߱. Variante : dè.

n. suitcase; valise; чемодан.

Déjíyángbúyá. ߘߋߖߌߦߊ߲ߜߎߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dèmokarasi. ߘߋ߬ߡߏ߬ߞߙߊ߬ߛߌ.

n. democracy; démocratie; демокра́тия. Syn : bɛ́ɛya, bɛ́ɛjɛfanga (b), bɛ́ɛya (m, bɛ́ɛ).

dénbalen. ߘߋ߲ߓߊߟߋ߲.

n. malaria; paludisme; маляри́я. Syn : jòkajo.

dénba. ߘߋ߲ߓߊ.

n. mother; mère; мать. Syn : bá, ná.

Dénbá. ߘߋ߲ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

dénden. ߘߋ߲ߘߋ߲.

n. doll; poupée; кукла.

déngbe. ߘߋ߲ߜߋ߫.

v. tread; damer; утрамбо́вывать.

dénjuu. ߘߋ߲ߖߎ߮.

n. crook; fripouille; жулик.

dénkalama. ߘߋ߲ߞߟߊߡߊ.

n. rattle made of a dipper calabash; crécelle de calebasse; погрему́шка из вы́тянутой калеба́сы.

dènka. ߘߋ߲߬ߞߊ.

n. pit; fosse, cavité; яма.

dènkentun. ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߬, ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߲߬, ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߬. Variantes : dènkentu; dɛ̀nkɛntun.

v. lean, upset the balance, install temporarily, set unsteadily, settle down temporarily, alight provisionally, repair sth. hastily; pencher, déranger l'équilibre de, installer précairement, s'installer précairement, réparer à va-vite; наклоня́ть, выводи́ть из равнове́сия, устана́вливать вре́менно, ста́вить неусто́йчиво, обосно́вываться ненадо́лго, устра́иваться вре́менным о́бразом, почини́ть ч.-л. на ско́рую ру́ку, прила́дить на живу́ю ни́тку. Syn : bídin, kùru, lábùu, mála, mádàbari, mádàbári (m, dàbári).

dènkentu. ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߬, ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߲߬, ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߬. Variantes : dènkentun; dɛ̀nkɛntun.

v. lean, upset the balance, install temporarily, set unsteadily, settle down temporarily, alight provisionally, repair sth. hastily; pencher, déranger l'équilibre de, installer précairement, s'installer précairement, réparer à va-vite; наклоня́ть, выводи́ть из равнове́сия, устана́вливать вре́менно, ста́вить неусто́йчиво, обосно́вываться ненадо́лго, устра́иваться вре́менным о́бразом, почини́ть ч.-л. на ско́рую ру́ку, прила́дить на живу́ю ни́тку. Syn : bídin, kùru, lábùu, mála, mádàbari, mádàbári (m, dàbári).

dénkɛ. ߘߋ߲ߞߍ.

n. son; fils; сын.

Dénkɛ́. ߘߋ߲ߞߍ߫.

n.prop. TOP.

dénkunli. ߘߋ߲ߞߎ߲ߟߌ.

n. ritual of baptism; batême; обря́д нарече́ния и́мени ребёнка. Syn : kùnnabɔ.

dénkun. ߘߋ߲ߞߎ߲.

n. well-built.person; personne bien bâtie; челове́к ста́тного сложе́ния.

dénmisɛn. ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲.

n. young.girl; jeune fille; девочка. Syn : pòotii, súnkudun, súruban.

dénmoso. ߘߋ߲ߡߎߛߏ, ߘߋ߲ߡߛߏ. Variante : dénmuso.

n. daughter; fille; дочь.

dénmuso. ߘߋ߲ߡߎߛߏ, ߘߋ߲ߡߛߏ. Variante : dénmoso.

n. daughter; fille; дочь.

dénnɛnnya. ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ.

n. childhood; enfance; детство.

dénso. ߘߋ߲ߛߏ.

n. womb, uterus; matrice, utérus; матка.

Dénsó. ߘߋ߲ߛߏ߫.

n.prop. TOP.

Déntílíyá. ߘߋ߲ߕߟߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dén. ߘߋ߲.

n. child, fruit, small vessel; enfant, fruit, petit récipient; ребёнок, плод, ма́ленький сосу́д. Syn : yíriden.


À ye nàmasa dén sàba sàn. ‘Il a acheté trois bananes’.
Noms numératifs (9.2.5)

dén. ߘߋ߲.

adj. small; petit; маленький. Syn : búdubudu, dɔ̀ɔman, dɔ́ɔ, sínɛnɛn.

dén. ߘߋ߲߫.

v. fruit; fructifier; плодоносить.

dèri. ߘߋ߬ߙߌ߬, ߘߊ߬ߙߌ߬. Variante : dàri.

v. get accustomed; s'habituer, avoir habitude; привыка́ть, име́ть обыкнове́ние. Syn : sìdi.

dèwu. ߘߋ߬ߥߎ߬.

v. disturb, bother; gêner, envahir; донимать, мучить. Syn : lábɔ.

dèyi. ߘߋ߬ߦߌ߬.

v. imitate, teach smb., teach sth; imiter, enseigner quelqu'un, ensiegner q chose; подража́ть, имити́ровать, учи́ть к.-л., учи́ть чему-л. Syn : dán, jáka, lá, súman, lá~, tǎ; súman (m), bìlá 1 (b), kàrán; lábìlá (m, bìlá 1), kàrán; lábìlá (m, bìlá 1).

dè. ߘߋ߬.

prt. certainly; certes; несомненно. Syn : dɛ́.

dè. ߘߋ߭, ߘߋ߱. Variante : dèe.

n. suitcase; valise; чемодан.

dɛ̀ba. ߘߍ߬ߓߊ.

n. community; communauté; сообщество.

dɛ́bɛdɛbɛ. ߘߓߊߘߓߊ߫, ߘߓߍߘߓߍ߫. Variante : dábadaba.

adj. flabby, shrivelled, flaccid and wrinkled; flétri, flasque; мя́гкий, пожу́хлый.

dɛ́bɛdɛbɛ. ߘߓߊߘߓߊ߫, ߘߓߍߘߓߍ߫. Variante : dábadaba.

v. become flabby, become flaccid; devenir flasque; станови́ться мя́гким, становиться дря́блым.

dɛ̀bɛ. ߘߍ߬ߓߍ.

n. mat; natte; циновка.

dɛ́bɛ. ߘߓߍ.

n. womb; uterus, ventre; ло́но. Syn : kɔ́nɔ.

dɛ́bɛ. ߘߝߍ߫.

v. plait, plait, twist; tresser; плести, плести, сучить. Syn : dán.

dɛ̀bidɛ̀bi. ߘߊ߬ߓߌߘߊ߬ߓߌ, ߘߍ߬ߓߌߘߍ߬ߓߌ. Variante : dàbidàbi.

n. standard-winged.nightjar; engoulevent; козодо́й большекры́лый, четверокры́л. Syn : kɔ̀nɔjuu.

dɛ̀ɛmin. ߘߍ߰ߡߌ߲.

n. submission; soumission; подчинение, капитуляция.

dɛ̀ɛmun. ߘߍ߰ߡߎ߲.

n. speech; parole; речь. Syn : dákudunɲa, dá, kúma, sàranun.

dɛ̀ɛnda. ߘߍ߲߰ߘߊ.

n. factory, plant; usine; заво́д, фа́брика. Syn : fánbon, ládanda, fánbon (m, fán 3).

dɛ̀ɛnnya. ߘߍ߲߰ߧߊ.

n. industrial.production; production industrielle; индустриа́льно.произво́дство.

dɛ̀ɛnnya. ߘߍ߲߰ߧߊ߬.

v. produce.industrially; produire industriellement; производи́ть.индустриа́льно.

dɛ̀ɛn. ߘߍ߲߬.

v. manufacture; fabriquer; изгота́вливать. Syn : dɔ́bɛ̀n, lábɔ, lábɛ̀n, ládan.

Dɛ́ɛràmáɲákì. ߘߍ߯ߙߊ߬ߡߢߊߞߌ߬.

n.prop. TOP.

dɛ̀ɛ. ߘߍ߱.

n. dought, paste, bread; pâte, pain; паста, хлеб. Syn : búrudɛɛ, búru, nbúuru, búrudɛɛ (m).

dɛ́ɛ. ߘߍ߯.

prt. certainly; sans aucun doute; несомне́нно.

dɛ̀faɲɔɔn. ߘߍ߬ߝߊ߬ߢߐ߲߮.

n. friend; camarade, copain; друг, това́рищ. Syn : dàfa, dàfaɲɔɔn, dáfɛmɔɔ, dɛ̀ɲɔɔn.

dɛ̀gbɛsa. ߘߜߍ߬ߛߊ.

adj. imposing; grandiose; грандиозный.

dɛ̀gbɛ. ߘߍ߬ߜߍ.

adj. enormous, huge, gigantic; énorme, gigantesque; огро́мный, гигантский. Syn : gbónkin, kùnba, sáana.

dɛ̀ko. ߘߍ߬ߞߏ.

n. society; société; общество. Syn : dɛ̀, kóladɛ.

dɛ̀laka. ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ.

adj/n. social, unioniost; social, unioniste; общественный, унионист.

dɛ̀mɛnbaa. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮.

n. assistant; auxiliaire; помощник.

dɛ̀mɛnnin. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲.

n. help; aide; помощь. Syn : bólomadɛmɛlan, dɛ̀mɛn, màgbɛn.

dɛ̀mɛn. ߘߍ߬ߡߍ߲߬.

v. help; aider; помогать. Syn : lábɛ̀n, mádɛ̀mɛn, mágbɛn.

dɛ̀mɛn. ߘߍ߬ߡߍ߲.

n. help, assistance; assistance, aide; по́мощь. Syn : jínkin, bólomadɛmɛlan, dɛ̀mɛnnin, màgbɛn.

dɛ̀nbɛdɛnbɛ. ߘߍ߲߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߓߍ߬.

v. go with; accompagner; вести́. Syn : bìlasila, mála, málɔ̀, sáada, sènnabɔ́, sɛ̀ɛnsɛ́ɛn.

dɛ́ndɛndɛn. ߘߍ߲ߘߍ߲߫, ߘߍ߲ߘߍ߲ߘߍ߲߫. Variante : dɛ́ndɛn.

adv. very.black; très noir; о́чень.чёрный. Syn : bílilili.

dɛ́ndɛn. ߘߍ߲ߘߍ߲߫, ߘߍ߲ߘߍ߲ߘߍ߲߫. Variante : dɛ́ndɛndɛn.

adv. very.black; très noir; о́чень.чёрный. Syn : bílilili.

dɛ̀nkɛnɛya. ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ.

n. belief; foi; вера.

dɛ̀nkɛnɛya. ߘ߬ߍ߲ߞߣߍ߬ߦߊ߬.

v. believe; croire; ве́рить. Syn : lá.

dɛ̀nkɛntunɛn. ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߬ߣߍ߲.

adj. temporary; provisoire; временный.

dɛ̀nkɛntun. ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߬, ߘߋ߲߬ߞߋ߲߬ߕߎ߲߬, ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߬. Variantes : dènkentun; dènkentu.

v. lean, upset the balance, install temporarily, set unsteadily, settle down temporarily, alight provisionally, repair sth. hastily; pencher, déranger l'équilibre de, installer précairement, s'installer précairement, réparer à va-vite; наклоня́ть, выводи́ть из равнове́сия, устана́вливать вре́менно, ста́вить неусто́йчиво, обосно́вываться ненадо́лго, устра́иваться вре́менным о́бразом, почини́ть ч.-л. на ско́рую ру́ку, прила́дить на живу́ю ни́тку. Syn : bídin, kùru, lábùu, mála, mádàbari, mádàbári (m, dàbári).

dɛ̀nkomaɲɔɔn. ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮.

n. fellow.member; confrère; сотоварищ.

dɛ́n. ߘߍ߲߫.

v. lean; adosser; прислонять.

dɛ́n. ߘߍ߲.

n. wedge; cale, taquet; клин.

dɛ̀ɲɔɔn. ߘߍ߬ߢߐ߲߮, ߘߎ߬ߢߐ߲߮. Variante : dùɲɔɔn.

n. friend, comrade, colleague, man's sex; ami, camarade, copain, collègue, organe sexuel masculin; друг, това́рищ, коллега, мужско́й полово́й о́рган. Syn : téri, dàfa, dàfaɲɔɔn, dáfɛmɔɔ, dɛ̀faɲɔɔn.

dɛ̀rɛli. ߘߙߍ߬ߟߌ.

n. embrace; étreinte; сжатие.

dɛ̀rɛn. ߘߙߍ߬, ߘߍ߬ߙߍ߲߬. Variante : dɛ̀rɛ.

v. squeeze, squeeze with sth., pinch, throw one's weight; pincer, coincer qqch., peser lourdement; прищемлять, прищемлять чем-л., наваливаться.

dɛ̀rɛ. ߘߙߍ߬, ߘߍ߬ߙߍ߲߬. Variante : dɛ̀rɛn.

v. squeeze, squeeze with sth., pinch, throw one's weight; pincer, coincer qqch., peser lourdement; прищемлять, прищемлять чем-л., наваливаться.

dɛ́sɛbaatɔ. ߘߛߍߓߊ߯ߕߐ.

adj. unable; incapable; неспособный.

dɛ́sɛnɛn. ߘߛߍߣߍ߲.

adj. insufficient; insuffisant, étriqué, déficitaire; недостаточный, урезанный.

dɛ̀sɛ. ߘߍ߬ߛߍ.

n. calf; mollet; икра́.

dɛ́sɛ. ߘߛߍ.

n. incapacity, exhaustion, scarcity, shortage; incapacité, épuisement, pénurie; неспособность, истощение, скудность. Syn : séntanya.

dɛ́sɛ. ߘߛߍ߫.

v. fail, find oneself before a hindrance;, be unable, hinder smb., hamper, prevent, avert; échouer, empêcher; ната́лкиваться на прегра́ду, ока́зываться пе́ред препя́тствием, не смочь, не суме́ть, препя́тствовать, противоде́йствовать кому/чему-л., предотвраща́ть. Syn : círon, kàɲa, kòri.

dɛ̀. ߘߍ߭.

n. union, association, society, copulation; union, alliance, association, société, copulation; союз, сообщество, совокупление. Syn : làdɛ, ɲìnɲa, tɔ́n.

dɛ̀. ߘߍ߬.

v. gather, unite; se rassembler, se réunir; cобира́ться, объединяться.

dɛ́. ߘߍ߫.

prt. certainly; certes; конечно. Syn : dè.

díbida. ߘߓߌߘߊ.

n. rotisserie; rôtisserie, dibiterie; лавка.торгующая.жареным.мясом.

dìbidibi. ߘߓߌ߬ߘߓߌ.

n. traffic; trafic; спекуляция, незаконная торговля.

díbikoloman. ߘߓߌߞߟߏߡߊ߲.

n. brochette, skewer; brochette; шашлы́к, шампу́р.

dìbinɛn. ߘߓߌ߬ߣߍ߲.

ptcp. dark, obscure; obscure, ténébreux; тёмный.

dìbi. ߘߌ߬ߓߌ.

n. darkness, obscurity; obscurité, ténèbres; темнота, тьма. Syn : fìn.

dìbi. ߘߓߌ߬.

v. get.dark, get dark; s'obscurcir; темнеть, темнеть, стемнеть.

díbi. ߘߓߌ.

n. gridiron, grill, rotisserie; rôtissoire, grilloir; рашпер, гриль.

Dídíkùlè. ߘߌߘߌߞߎ߬ߟߋ߬.

n.prop. TOP.

Dìdí. ߘߌ߬ߘߌ߫.

n.prop. TOP.

dígba. ߘߌߜߊ߫.

adv. very.humid; très humide; очень.владный.

díidii. ߘߌ߯ߘߌ߮.

n. wheelbarrow; pousse-pousse, brouette; тачка.

díinafatɔ. ߘߌ߯ߣߊߝߊߕߐ.

adj. religious.fanatic; fanatique religieux; религиозный.фанатик.

díina. ߘߌ߯ߣߊ.

n. religion, faith, Islam; religion, Islam; рели́гия, ве́ра, Исла́м. Syn : bàto, námun, álasila, bàtó 1 (m), sìlamayá (sìlamá).

díi. ߘߌ߯.

v. press; presser; дави́ть. Syn : bísi, dɔ́dii, sɔ́nsɔn.

Díjílí. ߘߖߌߟߌ߫.

n.prop. TOP.

Dìkìsín. ߘߞߌ߬ߛߌ߲߫.

n.prop. TOP.

díman. ߘߌߡߊ߲, ߘߎߡߊ߲. Variante : dúman.

adj. pleasant, tasty; agréable, doux, savoureux; приятный, вкусный. Syn : ɲìma.

díminkàla. ߘߌߡߌ߲ߞߊ߬ߟߊ.

n. aspirin; aspirine; аспирин.

dímin. ߘߌߡߌ߲.

n. pain; douleur; боль. Syn : tɔ́rɔya, tɔ́rɔ.

dímin. ߘߌߡߌ߲߫.

v. ache, hurt; faire mal; боле́ть.

Dímíyá. ߘߡߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dín`. ߘߌߣߊ߬, ߘߌߣߵ. Variante : dínà.

pm. FUT.AFF2;FUT AFF2; FUT.AFF2.

dínà. ߘߌߣߊ߬, ߘߌߣߵ. Variante : dín`.

pm. FUT.AFF2;FUT AFF2; FUT.AFF2.

dinenkun. ߘߌߣߋ߲ߞߎ߲.

n. tin; étain; олово.

Dínkíráyí. ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫.

n.prop. TOP.

dìnkira. ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ.

n. place, localization, place, province; endroit, place, localisation, province; ме́сто, локализа́ция, ме́сто, прови́нция. Syn : díya, kìdin, tɛ́, yíla, yɔ́rɔ, dá, nɔ̀, yɔ́rɔ; díya, yíla (m), kàfobolon, màra, tìnkudun.

Dínkítérí. ߘߌ߲ߞߌߕߋߙߌ߫.

n.prop. TOP.

dìnko. ߘߌ߲߬ߞߏ.

n. inhabitant, follower; habitant, partisan; обитатель, последователь, сторонник. Syn : kúrukaden.

dín ߘߌ߲߫.

onomat. bump!; boum!; бум! Syn : béwu, kíliu, béwu (m).

dìɲɛmaya. ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ߦߊ.

n. visa; visa; виза.

dìɲɛsɛbɛ. ߘߌ߬ߢߍ߬ߛߓߍ.

n. licence, written.permission; agrément, permis; допуск, письменное разрешение, свидетельство. Syn : dìɲɛ.

dìɲɛ. ߘߌ߬ߢߍ߬, ߘߌ߬ߒߐ߬. Variante : dìɲɔ.

v. allow, authorize; autoriser, consentir; разрешать, давать соизволение. Syn : dàha, yàmari.

dìɲɛ. ߘߌ߬ߢߍ, ߘߌ߬ߒߐ. Variante : dìɲɔ.

n. consent, permission, licence; agrément, authorisation, permission; разрешение, одобрение. Syn : dìɲɛsɛbɛ.

dìɲɔ. ߘߌ߬ߢߍ߬, ߘߌ߬ߒߐ߬. Variante : dìɲɛ.

v. allow, authorize; autoriser, consentir; разрешать, давать соизволение. Syn : dàha, yàmari.

dìɲɔ. ߘߌ߬ߢߍ, ߘߌ߬ߒߐ. Variante : dìɲɛ.

n. consent, permission, licence; agrément, authorisation, permission; разрешение, одобрение. Syn : dìɲɛsɛbɛ.

Díráyálɛ́rɔ́. ߘߌߙߦߊ߫ߟߍߙߐ߫.

n.prop. TOP.

Dírà. ߘߌߙߊ߬.

n.prop. TOP.

dìriki. ߘߙߌ߬ߞߌ, ߖߙߌ߬ߞߌ. Variante : jìriki.

n. gown; boubou; рубаха.

Díríṣó`. ߘߙߌߛ߫ߏ.

n.prop. TOP.

dìsa. ߘߌ߬ߛߊ, ߘߎ߬ߛߊ. Variante : dùsa.

n. scarf.with.fringe; écharpe; шарф.с.бахромой.

dísi. ߘߛߌ, ߛߌߛߌ. Variante : sísi.

n. chest; poitrine, poitrail; грудь. Syn : kɔ́ɔ, sísi.

díta. ߘߌߕߊ.

n. dose; dose; доза.

Dítín. ߘߌߕߌ߲߫.

n.prop. TOP.

díyabɔ. ߘߌߦߊߓߐ߫.

v. enjoy, delight.in; se délecter, jouir de; наслаждаться.

díyadòn. ߘߌߦߊߘߏ߲߬.

v. stimulate; stimuler; поощря́ть.

díyagboya. ߘߌߦߊߜߏߦߊ.

n. obligation; obligation; обязательство. Syn : báara.

díyagboya. ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫.

v. constrain; forcer, contraindre; принужда́ть, заставля́ть. Syn : gbànkadama, kádama, dɔ́gbɛ̀dɛn, gbànkadamá (m).

díyaɲɛ. ߘߌߦߊߢߍ.

n. love; amour; любовь. Syn : jàrabi, kànin, ládiyaɲɛ, tìn.

díya. ߘߌߦߊ.

n. pleasure, delight, harmony, concord, joy, pleasant taste; plaisir, délice, douceur, bonne entente, joie, goût agréable; наслаждение, удовольствие, согласие, (взаимопонимание), радость, приятный вкус. Syn : bela, nídɔdiya, sɛ́wa.

díya. ߘߌߦߊ.

n. place; place, endroit; место. Syn : dá, dìnkira, nɔ̀, yíla, kìdin, tɛ́, yɔ́rɔ, yɔ́rɔ; dìnkíra, yíla (m).

díya. ߘߌߦߊ߫.

v. be.pleasant, facilitate, be favorable, sharpen; plaire, être agréable, faciliter, être favorable, aiguiser; нравиться, благоприятствовать, точить. Syn : dágbɛn, kàka, lákìɲɛ.

Dízédíérátá. ߘߌߖ߭ߋߘߌߋߙߕߊ߫.

n.prop. TOP.

dì. ߘߌ߬.

adv. how; comment; как?

dí. ߘߌ߫, ߘߴ. Variante : d'.

v. give; donner; давать. Syn : ládi.

dí. ߘߌ߫. Variante : d'.

vq. pleasant, tasty, quick, easy; agréable, bon à goût, rapide, facile; приятный, вкусный, быстрый, лёгкий. Syn : káliman, kálin, tárin, nɔ̀ɔn.

dí. ߘߌ߫, ߘߴ. Variante : d'.

pm. FUT.HAB.

dí. ߘߌ߫.

pp. PP.

D̀náb̀áýá`. ߘ߲߬ߊߓ߬ߊߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

Dnádíýná`. ߘ߲ߊߘߌߦ߲߫ߊ.

n.prop. TOP.

D̀nágb̀áṣǔjɛ́áṣú`. ߘ߲߬ߊߜ߬ߊߛ߫ߎ߭ߖߍߊߛ߫ߎ.

n.prop. TOP.

Dnóbád߯ú`. ߘ߲ߏߓߊߘ߯ߎ.

n.prop. TOP.

Dnój́ná`. ߘ߲ߏߖ߲߫ߊ.

n.prop. TOP.

Dnúbúýá`. ߘ߲ߎߓߎߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

dóbɔńna. ߘߏߓߐߒߠߊ.

n. discount, reduction, substraction; remise, soustraction; ски́дка, вычитание. Syn : bɔ́ńná.

dófaa. ߘߏߝߊ߮.

n. probation; scolasticat, stage; стажировка.

dòforo. ߘߏ߬ߝߙߏ.

n. mattress; matelas, paillasse; матрас. Syn : bùbɔdɔ, pàyasi.

Dófɔ́n. ߘߏߝߐ߲߫.

n.prop. TOP.

dólen. ߘߎߟߋ߲, ߘߏߟߋ߲. Variante : dúlen.

n. fish hook; hameçon; крючок.


ndólén ~ dólén ‘hameçon’’
prénasalisées 2-14

dóma. ߘߏߡߊ.

adj. misterious; mystérieux; таинственный.

dómun. ߘߊߥߎ߲߫, ߘߏߡߎ߲߫, ߘߊߡߎ߲߫, ߘߡߎ߫. Variantes : dáwun; dámun; dúmu.

v. eat; manger; е́сть, поеда́ть.

Dónbíyájí. ߘߏ߲ߓߌߦߊߖߌ߫.

n.prop. TOP.

dónbo. ߘߏ߲ߓߏ.

adj. succulent; succulent; со́чный.

dónbo. ߘߏ߲ߓߏ߫.

v. grow.succulent; devenir succulent; становиться.сочным.

dònbɔɔla. ߘߏ߲߬ߓߐ߰ߟߊ.

n. refutation; réfutation; опровержение.

Dóndé. ߘߏ߲ߘߋ߫.

n.prop. TOP.

dòndon. ߘߏ߲߬ߘߏ߲.

n. rooster; coq; петух.

dòndooli. ߘߏ߲߬ߘߏ߰ߟߌ.

n. mason wasp, potter wasp; guêpe maçonne; оса́-строи́тель.

dòndori. ߘߏ߲߬ߘߏߙߌ.

n. boaster, tyrant; vantard, tyran; хвасту́н, тира́н.

́dóngóljúmá. ߫ߘߏ߲ߜ߭ߏߟߑߖߎߡߊ߫.

n.prop. TOP.

dòni. ߘߏ߬ߣߌ.

n. load, burden; charge, fardeau; ноша.

Dóní. ߘߏߣߌ߫.

n.prop. TOP.

dònjulumaya. ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߦߊ.

n. regularity; régularité; регулярность. Syn : dònjuluma.

dònjuluma. ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ.

n. ordering, coordination, order, an ordered sequence, regularity; ordination, coordination, ordre, séquence ordonnée, régularité; упоря́дочивание, координа́ция, поря́док, упоря́доченная после́довательность, регулярность. Syn : dátɔma, jàmari.

dònjuluma. ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬.

v. regulate, make a laoyout; réglementer, mettre en pages; упоря́дочивать, макети́ровать.

dònko. ߘߏ߲߬ߞߏ.

n. relative, follower, supporter, component, constituent part; proche, adepte, composante, élément constitutif; соро́дич, бли́зкий челове́к, сторонник, последователь, составля́ющая, компоне́нт. Syn : màmɔɔ, bìsibaa, nɔ̀fɛmɔɔ.

dònkun. ߘߏ߲߬ߞߎ߲.

n. anode; anode; ано́д. Syn : ɲúmɛda.

dònsojeli. ߘߏ߲ߣߛߏߖߋߟߌ.

n. hunter.bard; griot des chasseurs; скази́тельюохо́тников. Syn : sora (mM).

dònsoya. ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ.

n. hunting; chasse; охота.

dònso. ߘߏ߲ߛߏ.

n. hunter; chasseur; охотник.


photo Philippe Bordas

Dónyɛ́lísígó. ߘߏ߲ߦߍߟߛߌߜ߭ߏ߫.

n.prop. TOP.

dòn. ߘߏ߲߭.

n. entrance, penetration; entrée, pénétration; вход, проникновение.

dòn. ߘߏ߲߫.

v. enter, come in, hand, give, put on, apply; entrer, passer, mettre, appliquer; входи́ть, вруча́ть, отдава́ть, надева́ть ч.-л., наноси́ть. Syn : mábìla, tàmin, dí, bìla, kɛ́, lála, lá, bìlá1, láwali.


N’i bólo n’í sèn y’í dòn kó` lá, í bɛ sé kà bɔ́ à lá, ǹka n’í nɛ̀n y’í dòn mîn ná, í tɛ b’ò lá dɛ́ !
Si tu met la main ou le pied dans une affaire, tu peux l’en retirer, mais celle dans laquelle tu met ta langue (ta parole), tu ne peux t’en retirer !

dòn. prt. TOP.CNTR.

dóodoo. ߘߏ߯ߘߏ߮.

n. corner; coin; угол. Syn : séleke.

dòondi. ߘߏ߲߬ߘߌ߬.

v. prolong, delay; différer, faire trainer; затя́гивать. Syn : mábìlá (m, bìlá 1).

dòon. ߘߏ߲߰.

v. hide, hide oneself; cacher, se cacher; прятать, прятаться. Syn : lámàndi, sùtura.

dóon. ߘߏ߲߯.

prt. EXPRESS.

Dòo. ߘߏ߰.

n.prop. TOP.

dóro. ߘߙߏ.

n. scrotum, testicle; bourses, scrotum, testicule; мошо́нка, те́стикул, яи́чко. Syn : bɛ̀lɛfára, fúlabara, kàyá, kíliforoko (b), bɛ̀lɛkili, bɛ̀rɛ, kɔ́kili, bɛ̀lɛkíli, kíli 1; bɛ̀lɛ́ (bɛ̀rɛ́ 1), dórokisɛ, fán1, kàyâkísɛ}, kɔ́kili (b).

dóso. ߘߛߏ߫.

v. dry out ?; se rétrécir; cжима́ться ?, усыха́ть. Syn : nàgasí ?.

dóso. ߘߛߏ.

adj. big.male; mâle grand; большой.самец.

dótu. ߘߏߕߎ.

n. sacred.forest; forêt sacré; священный.лес.

dóyin. ߘߏߦߌ߲߫.

adv. little.by.little; petit à petit; понемногу.

dó. ߘߏ߫.

dtm. certain; certain; некий.

dó. ߘߏ.

n. secret.society, secret society, mistery, esoterysm; société secrète, ésoterisme, mystère; тайное.общество, та́йное о́бщество, тайна.

dɔ́bàdi. ߘߐߓߊ߬ߘߌ߬.

v. patch up; mastiquer; зама́зывать.

dɔ́badon. ߘߐߓߊߘߏ߲߫.

v. pound; piler; толо́чь. Syn : dɔ́bù, dɔ́gbàsi, járo, sùsu.

dɔ́bàranti. ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬.

v. tease, gibe at smb., answer smb. mockingly; taquiner, se moquer de; дразни́ть, насмеха́ться над кем-л., поддра́знивая, издева́тельски отвеча́ть кому-л. Syn : bàranti, lámàa, máɲàa, ɲàa, dɔ́tɔsi, máyɛlɛ.

dɔ́bàsan. ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬.

v. mix.in; incorporer, rajouter en mélangeant; приме́шивать к, подме́шивать к, разбавля́ть.

dɔ́bɛdɛnsɛ. ߘߐߓߍߘߍ߲ߛߍ߫.

v. crush, shatter; écraser; громи́ть, сокруша́ть. Syn : búrunkɔ, bɛ́dɛnsɛ, dɔ́bùnten, dɔ́mɔɲɔnkɔ, mɔ́ɲɔnkɔ, tɔ́rɔnkɔ.

dɔ̀bɛnda. ߘߐߓߍ߲ߘߊ, ߘߐߓߍ߲ߘߌߦߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߌߟߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߙߐ. Variantes : dɔ̀bɛndiya; dɔ̀bɛnyila; dɔ̀bɛnyɔrɔ.

n. repair.shop; atelier de réparation; ремо́нтная.мастерска́я, ремо́нтный цех, ремо́нтный заво́д.

dɔ̀bɛndiya. ߘߐߓߍ߲ߘߊ, ߘߐߓߍ߲ߘߌߦߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߌߟߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߙߐ. Variantes : dɔ̀bɛnda; dɔ̀bɛnyila; dɔ̀bɛnyɔrɔ.

n. repair.shop; atelier de réparation; ремо́нтная.мастерска́я, ремо́нтный цех, ремо́нтный заво́д.

dɔ́bɛnfen. ߘߐߓߍ߲ߝߋ߲.

n. repair.tools; outils de réparation; ремо́нтный.инструме́нт.

dɔ̀bɛnyila. ߘߐߓߍ߲ߘߊ, ߘߐߓߍ߲ߘߌߦߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߌߟߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߙߐ. Variantes : dɔ̀bɛndiya; dɔ̀bɛnda; dɔ̀bɛnyɔrɔ.

n. repair.shop; atelier de réparation; ремо́нтная.мастерска́я, ремо́нтный цех, ремо́нтный заво́д.

dɔ̀bɛnyɔrɔ. ߘߐߓߍ߲ߘߊ, ߘߐߓߍ߲ߘߌߦߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߌߟߊ, ߘߐߓߍ߲ߦߙߐ. Variantes : dɔ̀bɛndiya; dɔ̀bɛnyila; dɔ̀bɛnda.

n. repair.shop; atelier de réparation; ремо́нтная.мастерска́я, ремо́нтный цех, ремо́нтный заво́д.

dɔ̀bɛn. ߘߐ߬ߓߍ߲, ߙߐ߬ߓߍ߲. Variante : rɔ̀bɛn.

n. preparatioon, readiness; préparation, empressement; приготовление, гото́вность.

dɔ́bɛ̀n. ߘߐߓߍ߲߬, ߙߐߓߍ߲߬. Variante : rɔ́bɛ̀n.

v. settle, arrange, settle down, come to order, collect, prepare, collect one's belongings, prepare oneself, prepare, make, cook, repair, refit, mend, restore, correct, fabricate, create artificially, put up; arranger, s'arranger, préparer, se préparer, fabriquer, réparer, machiner; ула́живать, устра́ивать, ула́живаться, приходи́ть в поря́док, собира́ть, гото́вить, гото́виться, собира́ться, гото́вить, изгота́вливать, чини́ть, ремонти́ровать, восстана́вливать, исправля́ть, фабрикова́ть, иску́сственно создава́ть, подстра́ивать. Syn : dádɔbɛ̀n, ɲábɔ, dɛ̀ɛn, lábɔ, lábɛ̀n, ládan, lá~, dílan 1 (b), ládán (m, dán 1), lá~, dákála2, dílan 1 (b), ládán (m, dán 1).

dɔ́bidin. ߘߐߓߌߘߌ߲߫, ߘߐߓߘߌ߫. Variante : dɔ́bidi.

v. wring.out, squeeze out; essorer; выжимать, выкручивать. Syn : bísi, jíjà.

dɔ́bidi. ߘߐߓߌߘߌ߲߫, ߘߐߓߘߌ߫. Variante : dɔ́bidin.

v. wring.out, squeeze out; essorer; выжимать, выкручивать. Syn : bísi, jíjà.

dɔ́bìla. ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬, ߙߐߓߌ߬ߟߊ߬. Variante : rɔ́bìla.

v. come.loose, loosen, slacken, relax, slack one's efforts, to dilute porridge, droop, grow lazy, remind smb. about an agreement; se desserrer, relâcher; ослабева́ть, ослабля́ть, отпуска́ть, расслабля́ться, ослабля́ть уси́лия, разводи́ть ка́шу, станови́ться вя́лым, станови́ться лени́вым, напомина́ть кому-л. об усло́вленном. Syn : dɔ́yóron (m, yóron), {dɔ́}yóro (m), màdá (b, lá 2).

dɔ́bònɲa. ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬.

v. augmenter, increase, swell, praise, extol, boast, give smb. his favourite thing as a present; gonfler, louer, se venter, donner en cadeau la chose préférée; увели́чивать, раздува́ть, восхваля́ть, превозноси́ть, хва́статься, похваля́ться, дари́ть кому-л. люби́мую вещь. Syn : búu, fúnun, lábònɲa, fàsa, mábònɲa, mábɛ̀n, mátɔɔ, máweele.

dɔ́bon. ߘߐߓߏ߲߫.

v. honour; honorer; уважить, выка́зывать уваже́ние кому-л. Syn : jàmu, mábònɲa.

dɔ́boso. ߘߐߓߛߏ߫, ߙߐߓߛߏ߫. Variante : rɔ́boso.

v. cut into pieces and divide between participants of a meal, worm out the essence of sth; partager entre commensaux, extorquer; разреза́ть на ча́сти и дели́ть ме́жду уча́стниками тра́пезы, выве́дывать суть чего-л., дока́пываться до су́ти чего-л.

dɔ́bɔ̀bɔ. ߘߐߓߐ߬ߓߐ߬.

v. weed, pluck; plumer, désherber; выпа́лывать, выдёргивать, выщи́пывать. Syn : dɔ́bɔ̀, mábɔ̀, dɔ́bɔ̌ (m, bɔ̌ 2).

dɔ́bɔlan. ߘߓߐߟߊ߲.

n. comb, card, brush; peigne, brosse; гре́бень, ка́рда, щётка. Syn : sánti, bɔrɔsi, jɔ̀silan.

dɔ́bɔɲɔɔnkɔnɛn. ߘߓߐߢߐ߲߯ߞߐߣߍ߲.

ptcp. articulating.poorly; inarticulé; невнятно.артикулирующий.

dɔ́bɔrɔn. ߘߓߐߙߐ߲߫.

v. plait smb.'s hair; peigner; де́лать кому-л. причёску. Syn : sánti.

dɔ́bɔ. ߘߓߐ߫, ߙߓߐ߫. Variante : rɔ́bɔ.

v. gush, clean, clean out, card, disengage, penetrate, pierce, permeate, be sufficient for, go back, break, speak about sth./smb. critically, disparage; jaillir, curer, carder, dégager, pénétrer, suffir, rénoncer, se rétracter, dénigrer; бить ключо́м, хлеста́ть, чи́стить, вычёсывать, освобожда́ть, расчища́ть, проника́ть, прони́зывать, проходи́ть наскво́зь, станови́ться доста́точным для, удовлетворя́ть чьи-л. потре́бности, отступа́ться от, наруша́ть, крити́чески выска́зываться о, принижа́ть чьё-л. досто́инство. Syn : bùyi, fúndi, gbɔ́rɔndɔ, sánti, sánti (m), bólolabɔ, bólolabɔ (m), dɔ́gɔmaya (b, dɔ́gɔ 1), bɔ̀dɛbɔ́ (m).

dɔ́bɔ̀. ߘߐߓߐ߬.

v. pluck; plumer; выщи́пывать. Syn : dɔ́bɔ̀bɔ, mábɔ̀, bɔ̀bɔ́2, dɔ́bɔ̀bɔ́ (m, bɔ̀bɔ́ 2).

dɔ́bùdun. ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬, ߙߐߓߎ߬ߙߎ߲߬. Variante : rɔ́bùdun.

v. make turbid, make cloudy, misquote or misinterpret a text [the Koran]; troubler, mal interpréter; мутить, взму́чивать, взба́лтывать, цити́ровать и́ли толкова́ть текст [Кора́н] превра́тно. Syn : bùdun, bùrunburun, dùndu, dɔ́dùndu.

dɔ́bundan. ߘߐߓߎ߲ߘߊ߲߫.

v. hew, chop; couper; руби́ть, отре́зать с си́лой. Syn : bólotɛ̀ɛ, búndan, gbédu, látɛ̀ɛ, tɛ̀ɛ.

dɔ́bùnten. ߘߐߓߎ߲߬ߘߋ߲߬.

v. squash, cause to grind into powder; écraser; раздави́ть, доби́ться разма́лывания чего-л. в муку́. Syn : búrunkɔ, bɛ́dɛnsɛ, dɔ́bɛdɛnsɛ, dɔ́mɔɲɔnkɔ, mɔ́ɲɔnkɔ, tɔ́rɔnkɔ.

dɔ́burundu. ߘߐߓߎߙߎ߲ߘߎ߫.

v. pour noisily from one vessel to another; transvaser bruyamment; перелива́ть с шу́мом из одного́ сосу́да в друго́й.

dɔ́bù. ߘߐߓߎ߬.

v. pounding, learn.by.heart; piler, apprendre par coeur; обмолачивать.толчением, зубрить. Syn : dɔ́badon, dɔ́gbàsi, járo, sùsu, dùrusi.

dɔ́dii. ߘߐߘߌ߯.

v. press; presser; давить. Syn : bísi, díi, sɔ́nsɔn.

dɔ́di. ߘߐߘߌ.

n. whiskers, sidewhiskers; favoris; бакенбарды. Syn : kàrankanbe.

dɔ́dɔ̀n. ߘߐߘߐ߲߬, ߙߐߘߐ߲߬. Variante : rɔ́dɔ̀n.

v. shake, vibrate, shake, nod, trample; tremble, faire trembler, pietiner; трясти́сь, вибри́ровать, топта́ть. Syn : bísibisi.

dɔ́dùndu. ߘߐߘߎ߲߬ߘߎ߬.

v. make.turbid; troubler; замутить. Syn : bùdun, bùrunburun, dùndu, dɔ́bùdun.

dɔ́fàa. ߘߐߝߊ߰.

v. demotivate; démotiver, priver de force; лишить.сил. Syn : làanfo.

dɔ́fada. ߘߐߝߘߊ߫.

v. distribute; distribuer; распределять. Syn : dáfada, dɔ́tala.

dɔ̀falen. ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲.

n. season; saison; сезон.

dɔ́fɛ̀nsɛn. ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߬.

v. lay.out.and.unfold; déplier et étaler; раскла́дывать и развора́чивать. Syn : dɔ́la.

dɔ́fɛ. ߘߐߝߍ߫.

v. winnow; vanner; прове́ивать.

dɔ̀fin. ߘߐ߬ߝߌ߲.

n. ambiguity; ambiguïté; двусмысленность.

dɔ́fìn. ߘߐߝߌ߲߬, ߙߐߘߌ߲߬. Variante : rɔ́fìn.

v. darken, become unclear, become incomprehencible; s'assombrir, devenir confus, devenir ambigu; темне́ть, мрачне́ть, станови́ться непоня́тным. Syn : bìdikibadaka.

dɔ̀fɔlaka. ߘߝߐ߬ߟߊ߬ߞߊ.

adj. historic; historique; исторический.

dɔ̀fɔlɔnna. ߘߝߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ.

n. historian; historien; историк.

dɔ̀fɔ. ߘߐ߬ߝߐ.

n. history; histoire; история.

dɔ́gbàsi. ߘߐߜߊ߬ߛߌ߬, ߙߐߜߊ߬ߛߌ߬. Variante : rɔ́gbàsi.

v. pound, stir up with strokes; piler, agiter par des coups; толо́чь, расшеве́ливать уда́рами. Syn : dɔ́badon, dɔ́bù, járo, sùsu.

dɔ̀gbɛdɛn. ߘߐ߬ߜߍߘߍ߲.

n. inconvenience, distress; détresse, gêne; неудобство, затруднение. Syn : jɔ̀dɔ.

dɔ́gbɛ̀dɛn. ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬.

v. be cramped, compell, inquire insistently; être exigu, contraindre, questionner avec l'insistance; быть те́сным, принужда́ть, расспра́шивать насто́йчиво. Syn : díyagboya, gbànkadama, kádama.

dɔ̀gbɛlɛyali. ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ.

n. corroboration, rigorism; corroboration, rigorisme; подтверждение, ригоризм. Syn : gbédegbedeya.

dɔ́gbɛ̀lɛya. v. corroborate; corroborer; подтверждать.

dɔ̀gbɛ. ߘߐ߬ߜߍ.

n. evidence; évidence; очевидность. Syn : gbɛ́.

dɔ́gbɛ. ߘߐߜߍ.

adj. serious; sérieux; серьёзный. Syn : bɛ́rɛ, sɛ̀bɛma, sɛ̀bɛ, wùlen.

dɔ́gbɔ̀rɔnɛn. ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲.

adj. narrow; étroit; узкий.

dɔ̀gbɔrɔ. ߘߐ߬ߜߙߐ.

n. discomfort, embarrassment; gêne, contrainte; ущемление, стеснение. Syn : dɔ̀gbɛdɛn.

dɔ́gbɔ̀rɔ. ߘߐߜߙߐ߬.

v. cramp, cramp, narrow down, be too narrow; rendre étroit, être étroit; делать.тесным, делать тесным, быть тесным.

Dɔ́í-dɔ́ín. ߘߐߌߺߘߐߌ߲߫.

n.prop. TOP.

dɔ̀ja. ߘߐ߬ߖߊ.

n. zeal, firmness; effort, fermeté; стара́ние, усе́рдие, твёрдость. Syn : bánban.

dɔ́jà. ߘߐߖߊ߬, ߙߐߖߊ߬. Variante : rɔ́jà.

v. take pains, be zealous, astound smb., embarrass to a high degree; faire effort, embarasser; усе́рдствовать, о́чень стара́ться, приводи́ть к.-л. в расте́рянность, изумля́ть к.-л. в вы́сшей сте́пени. Syn : bánban, jíjà.

dɔ́jooro. ߘߐߖߏ߯ߙߏߟߌ.

v. expand; étendre; расширять. Syn : fɛ̀nsɛn, jóoro, tánsan, wánsan, yɛ́rɛkɛ.

dɔ́kala. ߘߐߞߟߊ߫.

v. warm.up; chauffer; согревать. Syn : kálan.

dɔ́kaɲa. ߘߐߞߢߊ߫.

v. level; égaliser; выравнивать.

dɔ́kàran. ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬.

v. read.aloud, tell; lire à haute voix, raconter; читать вслух, рассказывать. Syn : mádan, ɲáfɔ.

dɔ́kà. ߘߐߞߊ߬.

v. extract, take out, utter, mouth; retirer, proférer; извлекать, изрека́ть, произноси́ть. Syn : fɔ́ 1; bánki (bánge), sàranú (m).

dɔ́kɛnɛnɛn. ߘߐߞߣߍߣߍ߲.

adj. simple; simple; простой. Syn : bɛ́ɲɛ, gbánsan.

dɔ́kɛ. ߘߐߞߍ߫.

v. fill, pour into; remplir; наполня́ть, залива́ть, засыпа́ть ч.-л. Syn : fá, kún, láfaa, dádɔkɛ.

dɔ́kidi. ߘߐߞߘߌ߫, ߘߐߞߘߌ߫, ߘߐߞߘߌ߫. Variantes : dɔ́kiti; rɔ́kiti.

v. think.over; considérer, examiner; обдумывать. Syn : dánkun, fɛ́lɛ, máfɛlɛ, júubɛ, lásàan.

dɔ̀kin. ߘߐ߬ߞߌ߲.

n. Zulhijja, Dhu.al-hijjah; Dhou al-hijja; зу-ль-хиджжа.

dɔ́kiti. ߘߐߞߘߌ߫, ߘߐߞߘߌ߫, ߘߐߞߘߌ߫. Variantes : dɔ́kidi; rɔ́kiti.

v. think.over; considérer, examiner; обдумывать. Syn : dánkun, fɛ́lɛ, máfɛlɛ, júubɛ, lásàan.

dɔ̀kolon. ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲.

n. vacuum; vacuum, lège; пустота.

dɔ́kolon. ߘߐߞߏߟߏ߲.

adj. empty; vide; пустой. Syn : kólon, lákolon.

dɔ̀koya. ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ.

n. physiology; physiologie; физиология.

dɔ̀ko. ߘߐ߬ߞߏ.

n. physics; physique; физика.

dɔ́kò. v. wash.inside; laver à l'intérieur; мыть.внутри.

dɔ́kɔ̀nɔ. ߘߐߞߣߐ߬.

v. wait for; attendre; дожида́ться, поджида́ть. Syn : bàto, kɔ̀nɔ, mákɔ̀nɔn.

dɔ̀kɔrɔnin. ߘߞߐ߬ߙߐ߬ߣߌ߲.

n. maize variety, corn variety; maïs espèce; сорт кукуру́зы. Syn : gbɛ̀lɛnnín (gbɛ̀lɛ́n), ɲɔ̀nín (m, ɲɔ̌).

dɔ́kɔsɔ. ߘߞߐߛߐ߫.

v. dirty; souiller; испоганить. Syn : mánɔɔ.

dɔ́kunbɛn. ߘߐߞߎ߲ߓߍ߲߫.

v. fold; plier; скла́дывать. Syn : gbɔ̀lɔn, kùru.

dɔ̀kurundu. ߘߐ߬ߞߎߙߎ߲ߘߎ.

n. circonscription; circonscription; округ?

dɔ́kusukusu. ߘߐߞߛߎߞߛߎ߫.

v. shake.with.water; agiter avec de l'eau; прополаскивать.встряхивая.

dɔ̀ku. ߘߐ߬ߞߎ, ߘߊ߬ߞߎ. Variante : dàku.

n. domestic.duck; canard domestique; дома́шняя.у́тка. Syn : búmun, tɔ́nkɔnɔ (b).

dɔ́la. ߘߐߟߊ߫.

v. lay.out.and.unfold; déplier et étaler; раскла́дывать и развора́чивать. Syn : dɔ́fɛnsɛn.

dɔ̀lɔbon. ߘߟߐ߬ߓߏ߲.

n. pub; cabaret, brasserie; бар, пивная.

dɔ̀lɔ. ߘߐ߬ߟߐ.

n. bier, bier, alholic drink; bière, boisson alcoolisé; пиво, пиво, алкогольный напиток. Syn : bíyɛri.

dɔ́lɔ̀. ߘߐߟߐ߬.

v. stop.for.a.moment; s'arrêter; приостанавливаться. Syn : dábìla, lɔ̀.

dɔ́mìn. ߘߐߡߌ߲߬.

v. soak; imbiber; насыща́ть вла́гой.

dɔ́miri. ߘߐߡߙߌ߫.

v. ponder, decide; réfléchir, décider; размышлять, решать. Syn : kùnmagbá, míri, síma, tàasi.

dɔ́mɔɲɔnkɔ. ߘߡߐߢߐ߲ߞߐ߫.

v. squash, grind; écraser; растирать, раздавливать, растирая. Syn : búrunkɔ, bɛ́dɛnsɛ, dɔ́bùnten, dɔ́bɛdɛnsɛ, mɔ́ɲɔnkɔ, tɔ́rɔnkɔ.

dɔ̀nato. ߘߐ߬ߣߊ߬ߕߏ.

n. tô.mush made of cassava and fonio flour; tô de manioc et fonio; мамалыга.из.маниоки.и.фонио.

dɔ́ndɔ. ߘߐ߲ߘߐ.

n. debt; dette; долг. Syn : jùlu.

Dɔ́ngúyɔ́só. ߘߐ߲ߜ߭ߎߦߐߛߏ߫.

n.prop. TOP.

dɔ̀nkili. ߘߐ߲߬ߞߟߌ.

n. song; chant; песня.

dɔ̀n. ߘߐ߲߬.

v. dance; danser; танцевать.


Jɛkabaara n°90, 1993
Sange mɔn n'a taamaseerew

dɔ́ɲɔn. ߘߐߢߐ߲߫.

v. take rest, take breath; faire une petite halte; передохнуть.

dɔ̀ɔdon. ߘߐ߰ߘߏ߲.

n. care; soin; забота, попечение. Syn : kádan.

dɔ́ɔkɛ. ߘߐ߯ߞߍ.

n. younger.brother; jeune frère; младший.брат. Syn : nɔ̀dɔla.

Dɔ̀ɔmànìndúu. ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

dɔ̀ɔman. ߘߐ߰ߡߊ߲.

adj. small; petit; маленький. Syn : búdubudu, dén, dɔ́ɔ, sínɛnɛn.

Dɔ̀ɔmɛ́. ߘߐ߰ߡߍ߫.

n.prop. TOP.

Dɔ́ɔnɛ́ndúu. ߘߐ߯ߣߍ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

dɔ̀ɔtɔrɔ. ߘߐ߰ߕߙߐ.

n. doctor; docteur, médecin; врач.

dɔ̀ɔtɔ. ߘߐ߰ߕߐ.

n. indigent, poor person, common person; indigent, miséreux, purotin; неимущий, бедняк, простолюдин. Syn : bólomandɔɔ, sɛ̀ɛbaatɔ.

dɔ́ɔya. ߘߐ߯ߦߊ.

n. smallness; petitesse; малость.

dɔ̀ɔ. ߘߐ߱.

n. poverty; pauvreté, misère; бедность, нищета. Syn : bólokolonya.

dɔ̀ɔ. ߘߐ߰.

v. grow.poor; s'appauvrir; беднеть. Syn : bólokolonya, bólomandɔɔya.

dɔ́ɔ. ߘߐ߮.

adj. small; petit; маленький. Syn : búdubudu, dén, dɔ̀ɔman, sínɛnɛn.

dɔ́ɔ. ߘߐ߯.

vq. small, few, young, younger; petit, peu nombreux, jeune, cadet; маленький, немногочисленные, молодой, младший. Syn : mìsɛn.

dɔ́ɔ. ߘߐ߮.

n. younger.sibling; cadet; младший.брат/сестра.

dɔ́rɔmɛ. ߘߙߐߡߍ.

n. franc, drachma; franc guinéen, drachme; франк, драхма. Syn : dàlasi.

dɔ́rɔn. ߘߐߙߐ߲߫.

dtm. only; seulement; только.

dɔ́sada. ߘߐߛߘߊ߫.

v. agree.on, conspire; convenir de, conspirer; договариваться.о, согласовывать, устраивать заговор.

dɔ̀sali. ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ.

n. cassation, annulation; cassation, rescision, révocation; отмена.

dɔ́sàman. ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬.

v. stretch; étarquer; растягивать.

dɔ́sàn. ߘߐߛߊ߲߬.

v. penetrate; pénétrer; проникать. Syn : dɔ́bɔ.

dɔ̀sari. ߘߐ߬ߛߊߙߌ.

n. public.recitation, Coran, public speech; lecture publique, Coran, discours publique; публичное.чтение, Коран, публи́чное выступле́ние. Syn : àlikurana, kùrana.

dɔ́sà. ߘߐߛߊ߬.

v. hinder; empêcher; препя́тствовать. Syn : bàlanbalan, bàli, dɛ́sɛ, kànkan, kàɲa, sà.

dɔ̀sereyali. ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ.

n. documentation; documentation; документация.

dɔ̀sere. ߘߐ߬ߛߙߋ.

n. document; document; документ.

dɔ̀sii. ߘߐ߬ߛߌ߮.

n. dissertation; thèse; диссертация.

dɔ̀silannin. ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲.

n. blackmail; chantage; шантаж.

dɔ́silan. ߘߐߛߌߟߊ߲߫.

v. frighten; faire peur; пугать.

dɔ́sodongba. ߘߐߛߏߘߏ߲ߓߊ߫.

v. exploit, treat; exploiter, traiter; эксплуати́ровать, перераба́тывать. Syn : báara, mìda.

dɔ̀soorelan. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲.

n. probe, sonde; sonde; зонд.

dɔ́soore. ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫.

v. pierce, smell out, nose out, comprehend in detail; percer, entrer dans les détails, investiguer soigneusement; протыкать, разню́хивать ч.-л., дока́пываться до всех подро́бностей чего-л., подро́бно иссле́довать, постига́ть во всех подро́бностях. Syn : fùran, sɔ̀ɔ.

dɔ́su. ߘߐߛߎ߫.

v. incite; exciter, inciter; натравливать. Syn : sún, sú, tɔ́si.

dɔ́taama. ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫.

v. walk, strall; se promener; гулять. Syn : mátaama, yáala.

dɔ́tala. ߘߐߕߟߊ߫, ߙߐߕߟߊ߫. Variante : rɔ́tala.

v. divide, distribute; diviser, distribuer; делить, распределя́ть. Syn : tála, dáfada, dɔ́fada.

dɔ̀tamin. ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲.

n. transit; transit; транзит.

dɔ́tìnban. ߘߐߕߌ߲߬ߓߊ߲߬, ߙߐߕߌ߲߬ߓߊ߲߬. Variante : rɔ́tìnban.

v. beat.black.and.blue, thrash; battre, frapper fort; избива́ть. Syn : fáta, fódon, fóronto, sùsu, tìnba, wàlon.

dɔ́tolon. ߘߐߕߏߟߏ߲.

v. shake.violently; sécouer violemment; сильно взбалтывать.

dɔ́tɔ̀mɔn. ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬, ߘߐߕ߬ߐ߲ߓߐ߬. Variante : dɔ́tɔ̀nbɔ.

v. assort, sort; trier; сортировать. Syn : bátɔ̀mɔn, ɲábɔ.

dɔ́tɔ̀nbɔ. ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬, ߘߐߕ߬ߐ߲ߓߐ߬. Variante : dɔ́tɔ̀mɔn.

v. assort, sort; trier; сортировать. Syn : bátɔ̀mɔn, ɲábɔ.

dɔ̀tɔsili. ߘߕߐ߬ߛߌ߬ߟߌ.

n. slander, sabotage; calomnie, sabotage; клевета, вредительство.

dɔ̀tɔsi. ߘߐ߬ߕߐߛߌ.

n. bet; pari; пари.

dɔ́tɔsi. ߘߕߐߛߌ߫.

v. deride; ridiculiser, se moquer de; высме́ивать, издева́ться над, принижа́ть чьё-л. досто́инство. Syn : máyɛlɛ, bàranti, dɔ́bàranti.

dɔ́wuuri. ߘߐߥߎ߯ߙߌ.

v. dig; creuser; раскапывать. Syn : wúuri.

dɔ̀yaalali. ߘߐ߬ߦߊ߰ߟߊ߬ߟߌ.

n. tourism; tourisme; туризм.

dɔ́yeren. ߘߐߦߋߙߋ߲߫.

v. illuminate, light up; éclairer, illuminer; освещать.

dɔ́yiriwa. ߘߐߦߙߌߥߊ.

n. development; développement; развитие. Syn : wúruki, yíriwa.

dɔ́yuuyuu. ߘߐߦߎ߯ߦߎ߯, ߙߐߦߎ߯ߦߎ߯. Variante : rɔ́yuuyuu.

v. scatter with; saupoudrer; посы́пать чем-л.

dɔ́. ߘߐ߫, ߙߐ߫. Variante : rɔ́.

pp. in; dans; в.

dúbabada. ߘߎߓߊߓߘߊ, ߘߎߥߊߘߊ߮. Variante : dúwadaa.

n. inkpot; encrier; чернильница. Syn : dúba.

Dúbádúu. ߘߎߓߊߘߎ߯.

n.prop. TOP.

dùbalen. ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߙߋ߲. Variantes : dùwaren; dùmaren; dùbaren.

n. mirror; miroir; зе́ркало.

dúbaran. ߘߎߓߊߙߊ߲.

n. chalk; crai; мел.

dùbaren. ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߙߋ߲. Variantes : dùwaren; dùbalen; dùmaren.

n. mirror; miroir; зе́ркало.

Dúbáyá. ߘߎߓߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dúba. ߘߎߓߊ, ߘߎ߬ߥߊ, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ. Variantes : dùwa; dùwau.

n. blessing; bénédiction; благословение. Syn : báraka, bá, tínki.

dúba. ߘߎߓߊ, ߘߎߥߊ. Variantes : dúwa; dáwa.

n. ink, inkpot; encre, encrier; чернила, черни́льница. Syn : dúwaji, dúbabada, dúwabada; dúba-dúba, dúwadaa (m).

dúba. ߘߎߓߊ߫, ߘߎ߬ߥߊ߬, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ߬. Variantes : dùwa; dùwau.

v. bless, wish; bénir, souhaiter; благословля́ть, жела́ть. Syn : báraka, kísi.

Dùbérékà. ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬.

n.prop. TOP.

dúfa. ߘߎߝߊ߫.

v. extinguish, blow out; éteindre; гасить, тушить. Syn : sà.

Dùgbɛ̀lá. ߘߎ߬ߜߍ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Dúílíyá. ߘߎߌߟߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Dúkúréláɲɛ̀lá. ߘߞߎߙߋߟߊ߫ߢߍ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

dúlenbilala. ߘߎߟߋ߲ߓߌߟߊߟߊ.

n. fisherman; pêcheur; рыба́к. Syn : bámɔɔ.

dúlen. ߘߎߟߋ߲.

n. shade, protection; ombre, protection; тень, сень, покровительство, защита. Syn : jìya, kándaya, kɔ̀nɔgbɛn, màra, sùtura.

dúlen. ߘߎߟߋ߲.

v. give shade; ombrager; дава́ть тень.

dúlen. ߘߎߟߋ߲, ߘߏߟߋ߲. Variante : dólen.

n. fish hook; hameçon; крючок.

dúmanɛn. ߘߎߡߊߣߍ߲.

adj. eternal, frigid; éternel, frigide; вечный, холодный. Syn : dúmata, hínbaa, gbílili.

dúman. ߘߌߡߊ߲, ߘߎߡߊ߲. Variante : díman.

adj. pleasant, tasty; agréable, doux, savoureux; приятный, вкусный. Syn : ɲìma.

dùmaren. ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߙߋ߲. Variantes : dùwaren; dùbalen; dùbaren.

n. mirror; miroir; зе́ркало.

dúmata. ߘߎߡߕߊ.

adj. eternal; éternel; вечный. Syn : dúmanɛn, hínbaa.

dùma. ߘߎ߬ߡߊ.

n. glass; verre, vitre; стекло.

dúma. ߘߎߡߊ߫.

v. live.eternally; vivre éternellement; жить.вечно.

dúma. ߘߎߡߊ.

n. eternity, eternal life; éternité, vie éternelle; вечность, вечная жизнь. Syn : hábadan.

dúmu. ߘߊߥߎ߲߫, ߘߏߡߎ߲߫, ߘߊߡߎ߲߫, ߘߡߎ߫. Variantes : dómun; dámun; dáwun.

v. eat; manger; е́сть, поеда́ть.

Dúnámáŕó`. ߘߎߣߡߊߙ߫ߏ.

n.prop. TOP.

dúnbuden. ߘߎ߲ߓߎߘߋ߲.

n. academician; académicien; академик.

Dúnbúyá. ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫.

n.prop. TOP.

dúnbu. ߘߎ߲ߓߎ.

n. meeting, speech, Academy; réunion, intervention, académie; собра́ние, выступле́ние, Акаде́мия. Syn : kùngbara, làdɛ, ɲɔ́ɔnnadɛ.

dúnden. ߘߎ߲ߘߋ߲.

n. bottle; bouteille; бутылка. Syn : bùteli.

dùndiyanin. ߘߎ߲߬ߘߌߦߊ, ߘߎ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߣߌ߲. Variante : dùndiya.

n. greenhorns; novice; салажня́.

dùndiya. ߘߎ߲߬ߘߌߦߊ, ߘߎ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߣߌ߲. Variante : dùndiyanin.

n. greenhorns; novice; салажня́.

Dùndùjí. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

Dùndùkɔ́. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

dùnduma. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ, ߘ߬ߎ߲ߘߎ߰ߡߊ. Variante : dùnduuma.

n. private.property; propriété privé; частная.собственность.

dùnduma-fadimakolo. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬-ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ.

n. athletics; athlétisme; лёгкая.атлетика.

dúndunba. ߘߎ߲ߘߎ߲ߓߊ.

n. "dance of braves"; danse des braves; "та́нец хра́брых".

dùndun. ߘߎ߲߬ߘߎ߲.

n. drum; tambour; бараба́н. Syn : kúnan.

dundura. ߘߎ߲ߘߎߙߊ.

n. Guinea.peach, African peach, country fig; pêcher africain; гвинейский.персик. Syn : bàdí2, bàró 2 (b).

dùnduuma. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ, ߘ߬ߎ߲ߘߎ߰ߡߊ. Variante : dùnduma.

n. private.property; propriété privé; частная.собственность.

dùndu. ߘߎ߲߬ߘߎ.

n. sediment, deposit, dregs, lees; lie, sédiment, résidu; осадок, отстой, гу́ща на дне, придо́нная муть. Syn : bùdún2, bùrubúru.

dùndu. ߘߎ߲߬ߘߎ߬.

v. make turbid, make cloudy, stir up, become turbid; troubler, se troubler; мути́ть, взму́чивать, взба́лтывать, заму́ти́ться. Syn : bùdun, bùrunburun, dɔ́bùdun, dɔ́dùndu, bùdún2, dùurú; bùrubúru, bùruntú 1 (b), dɔ́bùdún (m, bùdún 2), dɔ́~ (mS).

Dúnɛ́. ߘߎߣߍ߫.

n.prop. TOP.

Dùngbɛ́bànísìràílá. ߘߎ߲߬ߜߍ߫ߓߊ߬ߣߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Dúnkúrú. ߘߎ߲ߞߙߎ߫.

n.prop. TOP.

dùn. ߘߎ߲߬.

prt. TOP.CNTR.

dùn. ߘߎ߲߭.

vq. deep; profond; глубокий. Syn : jàn.

dùn. ߘ߭ߎ߲.

n. deep.water; eau profond; омут.

dún. ߘߎ߲.

n. jug; cruche; кувшин.

dún. ߘߎ߲߫.

v. hang, hang, pull in to the shore, moor, depend; suspendre, accrocher, être suspendu, accoster, amarrer, dépendre; ве́шать, быть подве́шенным, прича́ливать, подводи́ть к бе́регу, зави́сеть. Syn : lábɛlɛn, bɛ́lɛn 1; lábɛ́lɛn (m, bɛ́lɛn 1).

dúɲadɔtɛɛ. ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯, ߘߎߢߊߙߐߕߍ߯. Variante : dúɲarɔtɛɛ.

n. life; vie; жизнь. Syn : bálo, sì, ɲánamaya.

dúɲarɔtɛɛ. ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯, ߘߎߢߊߙߐߕߍ߯. Variante : dúɲadɔtɛɛ.

n. life; vie; жизнь. Syn : bálo, sì, ɲánamaya.

dúɲa. ߘߎߢߊ.

n. world; monde; мир, свет.

dùɲɔɔn. ߘߍ߬ߢߐ߲߮, ߘߎ߬ߢߐ߲߮. Variante : dɛ̀ɲɔɔn.

n. friend, comrade, colleague, man's sex; ami, camarade, copain, collègue, organe sexuel masculin; друг, това́рищ, коллега, мужско́й полово́й о́рган. Syn : téri, dàfa, dàfaɲɔɔn, dáfɛmɔɔ, dɛ̀faɲɔɔn.

dúra. ߘߎߙߊ.

n. albumen, protein; protéine; белок.

Dúrúílí. ߘߙߎߌߟߌ߫.

n.prop. TOP.

dùrukɔtɔ. ߘߙߎ߬ߞߕߐ.

n. industiousness, assiduity; assiduité; прилежание. Syn : bá.

dùrusi. ߘߙߎ߬ߛߌ߬.

v. learn by heart; apprendre par coeur; учи́ть наизу́сть.

dùsa. ߘߌ߬ߛߊ, ߘߎ߬ߛߊ. Variante : dìsa.

n. scarf.with.fringe; écharpe; шарф.с.бахромой.

dùsa. ߘߎ߬ߛߊ.

n. dawn; aube, aurore; заря. Syn : bándaka, fájiri, jénberɛn, súbaa.

dùte. ߘߎ߬ߕߋ.

n. tea; thé; чай.

dùubɛn. ߘߎ߰ߓߍ߲.

n. carpet; tapis; ковёр.

dùudenɲɔɔn. ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮.

n. compatriot, fellow citizen; compatriote, concitoyen; земляк, согражданин.

dùuden. ߘߎ߰ߘߋ߲.

n. native, citizen; natif, citoyen; местный.житель.

dùudɔ. ߘߎ߰ߘߐ.

n. fossil; fossile; ископаемое.

dùudùu. ߓߊߘߎ߰ߘߎ߮, ߘߎ߰ߘߎ߮. Variante : bádùuduu.

n. ant lion; fourmilion, fourmi-lion; муравьи́ный лев. Syn : bábugǔnín.

dùufolon. ߘߎ߰ߝߏߟߏ߲.

n. sewer; égout; сток.

dùukolotiiya. ߘߎ߰ߞߟߏ߬ߕߌ߰ߦߊ.

n. suzerainty; suzeraineté; сюзеренитет.

dùukolo. ߘߎ߰ߞߟߏ.

n. earth, soil; sol, terre; земля, почва. Syn : bànku, bónkolo, dùu, bɔ̀gɔkólo (b), bànkú, bànkudɛ́ɛ (m).

dùukɔdɔkaba. ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߞߓߊ.

n. henchman; suppôt; приспешник.

dùukɔdɔkulun. ߘߎ߱ߞߘߐ߬ߞߟߎ߲.

n. underground, subway; métro; метро́.

dùukulun. ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲.

n. car, truck, lorry; voiture, automobile; автомоби́ль, грузови́к. Syn : kɔ̀nso.

dùulamɔɔ. ߘߎ߰ߟߊ߬ߡߐ߮.

adj. subordinate; subordonné; подчинённый.

dùulata. ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ.

adj/n. subordinate; subalterne; подчинённый, младший по званию.

dùula. ߘߎ߱ߟߊ.

n. lower.part, downstream, genitalia; bas, aval, génitalia; ни́жняя.часть, низовье, половы́е о́рганы. Syn : bólomaya, jǎn, ɲɛ́ 1 (m), bàrakɔrɔlá (b, bàdakɔdɔlá).

dùumakɛ̀rɛn. ߘߎ߰ߡߊߞߍ߬ߙߍ߲.

n. ground squirrel, Geoffroy's/ Western ground squirrel; rat-palmiste, écureuil fouisseur; земляна́я бе́лка.

dùumalamida. ߘߎ߰ߡߟߊ߬ߡߌߘߊ.

n. corruption; corruption; коррупция.

dùumasɛbɛ. ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ.

n. geography; géographie; география.

Dùuntúní. ߘߎ߲߰ߕߎߣߌ߫.

n.prop. TOP.

Dúurà. ߘߎ߯ߙߊ߬.

n.prop. TOP.

dùuren. ߘߎ߰ߙߋ߲.

n. native, indigene; aborigène, autochtone; коренной.житель, туземец. Syn : lànpaasi.

dùusafin. ߘߎ߱ߛߊ߬ߝߌ߲.

n. day.before; veille; предыдущий.день.

dùusagbɛ. ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ.

n. next.day; lendemain; следующий.день.

dùusuman. ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲.

n. geometry; géométrie; геометрия.

dùutala. ߘߎ߰ߕߟߊ.

n. midnight; minuit; полночь. Syn : yérenyeren.

Dùutìilá. ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

dùutii. ߘߎ߰ߕߌ߮.

n. head.of.village, village chief; chef de village; глава.деревни, дереве́нский ста́роста, дереве́нский вождь.

Dùuwúlén`. ߘߎ߰ߥߎߟߋ߲.

n.prop. TOP.

dùu. ߘߎ߱.

n. land;terre, pays; земля, область. Syn : dùukolo, jàmana.

dúu. ߘߎ߮.

n. burrow; terrier; нора.

dúwadaa. ߘߎߓߊߓߘߊ, ߘߎߥߊߘߊ߮. Variante : dúbabada.

n. inkpot; encrier; чернильница. Syn : dúba.

dùwaden. ߘߎ߬ߥߊ߬ߘߋ߲.

n. blessed.son, blessed daughter; enfant béni; благословенный.сын, благослове́нная дочь.

dúwajilama. ߘߎߥߊߖߌߟߡߊ.

adj. dark-brown; brun sombre; тёмно-кори́чневый.

dúwaji. ߘߎߥߊߖߌ.

n. ink, dark mark on the skin; encre, marque noire sur la peau; черни́ла, тёмная отме́тина на ко́же. Syn : dúba.

Dúwáqɔ́`. ߘߎߥߊߞ߫ߐ.

n.prop. TOP.

dùwaren. ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߟߋ߲, ߘߎ߬ߓߊ߬ߙߋ߲. Variantes : dùmaren; dùbalen; dùbaren.

n. mirror; miroir; зе́ркало.

dùwau. ߘߎߓߊ, ߘߎ߬ߥߊ, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ. Variantes : dùwa; dúba.

n. blessing; bénédiction; благословение. Syn : báraka, bá, tínki.

dùwau. ߘߎߓߊ߫, ߘߎ߬ߥߊ߬, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ߬. Variantes : dùwa; dúba.

v. bless, wish; bénir, souhaiter; благословля́ть, жела́ть. Syn : báraka, kísi.

dùwa. ߘߎߓߊ, ߘߎ߬ߥߊ, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ. Variantes : dúba; dúbau.

n. blessing; bénédiction; благословение. Syn : báraka, bá, tínki.

dùwa. ߘߎߓߊ߫, ߘߎ߬ߥߊ߬, ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ߬. Variantes : dúba; dúbau.

v. bless, wish; bénir, souhaiter; благословля́ть, жела́ть. Syn : báraka, kísi.

dùwa. ߘߎ߬ߥߊ.

n. vulture; vautour, charognard; гриф.

dúwa. ߘߎߓߊ, ߘߎߥߊ. Variantes : dúba; dáwa.

n. ink, inkpot; encre, encrier; чернила, черни́льница. Syn : dúwaji, dúbabada, dúwabada; dúba-dúba, dúwadaa (m).