Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

T - t

t'. ߕߋ߫, ߕߴ. Variante : té.

cop/pm. COP.NEG2; COP NEG2; COP.NEG2.

táabaatɔ. ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ.

n. deceased, departed; défunt; усо́пший, поко́йный. Syn : àrijanamɔɔ, bánbaa, sàyafure, sù, sàbaa.

táabaa. ߕߊ߯ߓߊ߮.

n. traveller; voyageur; путеше́ственник. Syn : táamaden.

Táabárá. ߕߊ߯ߓߙߊ߫.

n.prop. TOP.

tàabataaba. ߕߊ߰ߓߊ߬ߕߊ߯ߓߊ.

n. futility; inanité; тщетность, бессмы́сленная тра́та сил.

tàafe. ߕߊ߰ߝߋ.

n. loincloth; pagne; несшитая.ю́бка, опоясание. Syn : kòfira, kóbolon, kɔ́sɔrɔn, míningban.

tàaju. ߕߊ߱, ߕߊ߰ߖߎ. Variante : tàa.

n. molar; molaire; моляр.

táamaden. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲.

n. traveller, wayfarer; voyageur; путешественник, путник. Syn : táabaa.

táamadɔtaa. ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮.

n. travel.abroad; voyage à l'étranger; заграни́чная.пое́здка.

táamala. ߕߊ߯ߡߟߊ.

n. walker; marcheur; ходок.

táamaɲɔɔn. ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߮.

n. fellow.traveller, travelling companion; compagnon de route; спу́тник, това́рищ по путеше́ствию.

táamasen. ߕߊ߯ߡߊߛߋ߲.

n. gait, walk, travel; démarche, allure, marche; похо́дка, путеше́ствие. Syn : táaɲa, táama.

táama. ߕߊ߯ߡߊ.

n. walking, journey, trip; marche, voyage; ходьба, путешествие, поездка. Syn : táamasen.

táama. ߕߊ߯ߡߊ߫.

v. walk; marcher; идти́. kà táama tèn to walk. marcher. идти.

táaɲa. ߕߊ߯ߢߊ.

n. gait; allure; походка. Syn : táamasen.

tàasi. ߕߊ߰ߛߌ.

n. pondering; raisonnement; размышление.

tàasi. ߕߊ߰ߛߌ߫.

v. ponder, reflect; réfléchir; размышлять. Syn : dɔ́miri, kùnmagbá, míri, síma.

tàa. ߕߊ߱, ߕߊ߰ߖߎ. Variante : tàaju.

n. molar; molaire; моляр.

táa. ߕߊ߯.

v. go, go away, carry, continue; aller, s'en aller, amener, continuer; идти, уходить, нести, продолжаться. Syn : wá, tó, dában, lábàto, tàmin.

tàbadaa. ߕߓߊ߬ߘߊ߮.

n. pipe; pipe; кури́тельная.тру́бка.

Tábádɛ́l. ߕߓߊߘߍߟ.

n.prop. TOP.

Tábálárá. ߕߊߓߟߊߙߊ߫.

n.prop. TOP.

tàbali. ߕߊ߬ߓߊߟߌ.

n. realty, immovable property; immeuble, biens immobiliers; недвижимость, недвижимое имущество.

tába. ߕߓߊ.

n. tree.Cola.cordifolia; cola ntaba; де́рево.Cola.cordifolia.

Tábébúrúwál. ߕߊߓߋ߫ߓߙߎߥߊߟ.

n.prop. TOP.

Tábílí. ߕߊߓߟߌ߫.

n.prop. TOP.

tábondon. ߕߊߓߏ߲ߘߏ߲.

n. fire-box; boîte à feu, foyer; парово́зная то́пка. Syn : dáa.

tábɔ. ߕߊߓߐ.

n. fire; incendie; пожар.

tàda. ߕߊ߬ߘߊ, ߕߊ߬ߕߊ. Variante : tàta.

n. rampart, fortress; rempart, forteresse; крепостная.стена, крепость. Syn : jìn.

tádun. ߕߊߘߎ߲.

n. lantern; lanterne, fanal; фонарь, прожектор.

táfanɛn. ߕߝߊߣߍ߲.

n. floor; plancher; пол. Syn : táfan.

táfan. ߕߊߝߊ߲.

n. floor; plancher; пол. Syn : táfanɛn, bónkolo.

táfiya. ߕߊߝߌߦߊ.

n. fan; éventail; ве́ер. Syn : fìfalan, fɛ́lɛfɛlɛ.

Tàfórì. ߕߊ߬ߝߏߙߌ߬.

n.prop. TOP.

tàfotàfo:n:amulette.esptàfo:n:amulette.esp. ߕߊ߬ߝߏ.

n. amulet.sp; amulette esp; амуле́т.вид.

tàgba. ߕߜߊ߬.

v. yawn; bailler; зевать.

Táhíré. ߕߊߤߌߙߋ߫.

n.prop. TOP.

Táídí. ߕߊߌߘߌ߫.

n.prop. TOP.

táji. ߕߊߖߌ.

n. petroleum, petrol, gasoil; pétrole, essence; нефть, бензин. Syn : jíwu.

tájula. ߕߊߖߎߟߊ.

n. vendor.of.matches; vendeur d'alumettes; продаве́ц.спи́чек.

tájulusara. ߕߊߖߟߎߛߙߊ.

n. revenge; vengence; месть.

tákala. ߕߊߞߟߊ.

n. match; allumette; спи́чка. Syn : àlimɛtikala, àlimɛti.

tákisɛ. ߕߊߞߌߛߍ.

n. embers, live embers; braise, brasier; раскалённые.угли.

tákulun. ߕߊߞߎߟߎ߲.

n. steamer, steamboat; bâteau à vapeur; парохо́д.

tákuru. ߕߊߞߙߎ.

n. volcano; volcan; вулкан.

tálakuda. ߕߟߊߞߘߎߊ߫.

adv. tasteless; insipide; безвку́сный.

tálańtɛ́. ߕߟߊߒߕߍ.

n. half; moitié; половина. Syn : tála, tɛ́lɛn.

tálan. ߕߊߟߊ߲.

n. bell, gong; clôche, gong; ко́локол, гонг.

tàlata. ߕߟߊ߬ߕߊ.

n. Tuesday; mardi; вто́рник.

tála. ߕߟߊ.

n. half; moitié; половина. Syn : tálańtɛ́, tɛ́lɛn.

tála. ߕߟߊ߫.

v. divide; diviser; делить. Syn : dɔ́tala.

tálen. ߕߊߟߋ߲, ߕߊߟߏ߲. Variante : tálon.

n. spider; araignée; пау́к. Syn : tálontalon, tálontalon, tálontalonba.

Tálɛ́rɔ́. ߕߊߟߍߙߐ߫.

n.prop. TOP.

tálibi. ߕߊߟߓߌ.

n. disciple; élève, disciple; учени́к. Syn : kàranden.

Tàlìyárán. ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߙߊ߲߫.

n.prop. TOP.

tàli. ߕߊ߬ߟߌ.

n. hemlock; ciguë; цикута.

tàli. ߕߊ߬ߟߌ, ߕߏ߬ߟߌ. Variante : tòli.

n. popular.tale; conte, fable; ска́зка. Syn : sírin, tòdí.

tálontalonba. ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲, ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ. Variante : tálontalon.

n. spider; araignée; паук. Syn : tálen.

tálontalon. ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲, ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ. Variante : tálontalonba.

n. spider; araignée; паук. Syn : tálen.

tálon. ߕߊߟߋ߲, ߕߊߟߏ߲. Variante : tálen.

n. spider; araignée; пау́к. Syn : tálontalon, tálontalon, tálontalonba.

Támákɛ́kɛ́nɛ́. ߕߡߊߞߍߞߣߍ߫.

n.prop. TOP.

Támálán. ߕߡߊߟߊ߲߫.

n.prop. TOP.

tàman. ߕߊ߬ߡߊ߲.

n. sand-glass.drum; tambourin d'aisselle; барабан.в.форме.песочных.часов.

tàman. ߕߊ߬ߡߊ߲.

n. temple; tempe; висок.

táman. ߕߊߡߊ߲.

n. one.franc; un franc; один.франк.

Támárásí. ߕߊߡߙߊߛߌ߫.

n.prop. TOP.

támaro. ߕߡߊߙߏ, ߕߊߡߊ߬ߙߏ. Variante : támàro.

n. date.palm; dattier; фи́никовая.па́льма.

támàro. ߕߡߊߙߏ, ߕߊߡߊ߬ߙߏ. Variante : támaro.

n. date.palm; dattier; фи́никовая.па́льма.

tàmate. ߕߡߊ߬ߕߌ, ߕߡߊ߬ߕߋ. Variante : tàmati.

n. tomato; tomate; помидо́р. Syn : sàyira.

tàmati. ߕߡߊ߬ߕߌ, ߕߡߊ߬ߕߋ. Variante : tàmate.

n. tomato; tomate; помидо́р. Syn : sàyira.

tàmayi. ߕߡߊ߬ߦߌ.

n. hope, desire; espoir; надежда, желание. Syn : jìi.

támɛnɛ. ߕߊߡߣߍ.

n. light; lumière; свет. Syn : kɛ́nɛya, kɛ́nɛ, yélen.

tàmɛ. ߕߍ߬ߡߍ, ߕߊ߬ߡߍ. Variante : tɛ̀mɛ.

n. zebu; zébou; зе́бу.

Támíkɔ́. ߕߊߡߌߞߐ߫.

n.prop. TOP.

tàmin. ߕߊ߬ߡߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߬. Variantes : tànbin; tànbi.

v. pass, surpass, keep doing; passer, dépasser, surpasser, continuer; проходить, превосходить, продолжать. Syn : dòn, mábìla, dában, lábàto, táa.

támin. ߕߊ߲ߓߌ, ߕߊߡߌ߲. Variante : tánbi.

n. vine; liane; лиа́на. Syn : fìriɲan, nɔ́nbɔ.

Támónímákɔ́nɔ́n`. ߕߊߡߏߣߌ߫ߡߊߞߐߣߐ߲.

n.prop. TOP.

támuu. ߕߊߡߎ߮.

n. gunpowder; poudre; по́рох. Syn : fúufuu, múu.

tánanki. ߕߊߣߊ߲ߞߌ߫.

v. become overcooked; être trop cuit; перева́риваться, вари́ться сли́шком до́лго.

Tánántú. ߕߊߣߊ߲ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

tàna. ߕߊ߬ߣߊ.

n. totem, unbearable, undesirable, unacceptable, antidote, insurmontable, trouble, nuisance, bother; totem, indésirable, inacceptable, antidote, contre-magie, insurmontable, malheur, trouble, obstacle, nuisance; тоте́м, невыноси́мое, противопока́занное, неприе́млемое, противоя́дие, ко́нтрсре́дство, ко́нтрма́гия, непреодолимое, неприя́тность, беда́, поме́ха, исто́чник беспоко́йств. Syn : làkadi, bàliko, álamàǹkísirako, bɔ̀nɔ, jàhadi, màsiba, màɲimako, bùdun, bùrunburun, fítina, fòsofasa, bálan, báasi.

tánbakudu. ߕߊ߲ߓߊߞߘߎ.

n. ankle; cheville, malléole; лоды́жка, лоды́жки, щи́колотка, щи́колотки. Syn : sènkudujɔn, sènkudu, tánba, sènkudujɔn, tánba.

tánban. ߕߊ߲ߓߊ߲.

n. middle.of.lake, second finger, middle toe, capital; centre de lac, majeur, médius, orteil moyen, capitale; середи́на.о́зера, сре́дний па́лец, столи́ца. Syn : fàamaso, kúbeda.

tànba. ߕߊ߲߬ߓߊ.

n. spear; lance; копьё.

tánba. ߕߊ߲ߓߊ.

n. ankle; cheville, malléole; лоды́жка, лоды́жки, щи́колотка, щи́колотки. Syn : sènkudujɔn, sènkudu, tánbakudu, sènkudujɔn, tánbakudu.

tánbilakudu. ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߘߎ, ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߙߎ, ߕߐ߲ߓߌߟߊߞߘߎ. Variantes : tánbilakuru; tɔ́nbilakudu.

n. skirt.tied.so.that.it.may.not.hinder.working; jupe nouée pour travailler; ю́бка.повя́занная.по-рабо́чему.

tánbilakuru. ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߘߎ, ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߙߎ, ߕߐ߲ߓߌߟߊߞߘߎ. Variantes : tánbilakudu; tɔ́nbilakudu.

n. skirt.tied.so.that.it.may.not.hinder.working; jupe nouée pour travailler; ю́бка.повя́занная.по-рабо́чему.

tànbin. ߕߊ߬ߡߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߬. Variantes : tàmin; tànbi.

v. pass, surpass, keep doing; passer, dépasser, surpasser, continuer; проходить, превосходить, продолжать. Syn : dòn, mábìla, dában, lábàto, táa.

Tànbìxúrɛ́. ߕߊ߲߬ߓߌ߬ߞ߭ߎߙߍ߫.

n.prop. TOP.

tànbi. ߕߊ߬ߡߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߲߬, ߕߊ߲߬ߓߌ߬. Variantes : tàminn; tàmin.

v. pass, surpass, keep doing; passer, dépasser, surpasser, continuer; проходить, превосходить, продолжать. Syn : dòn, mábìla, dában, lábàto, táa.

tánbi. ߕߊ߲ߓߌ, ߕߊߡߌ߲. Variante : támin.

n. vine; liane; лиа́на. Syn : fìriɲan, nɔ́nbɔ.

tànbon. ߕߊ߲߬ߓߏ߲.

n. mistake, shortcoming; erreur; заблуждение. Syn : fìli.

Tánbú. ߕߊ߲ߓߎ߫.

n.prop. TOP.

tàndo. ߕߊ߲߬ߘߏ.

v. praise, thank in glorifying; glorifier, remercier en louant; восхвалять, благодари́ть, восхваля́я, возноси́ть хвалу́ кому-л. Syn : fàsa, kúlunje, mábalima, máweele, tɛ́rɛmɛ.

Tànɛ́ɛnɛ̀. ߕߊ߬ߣߍ߯ߣߍ߬.

n.prop. TOP.

Tànɛ́nɛ̀fósíkúré. ߕߊ߬ߣߍߣߍ߬ߝߏߛߌߞߎߙߋ߫.

n.prop. TOP.

Tànɛ́nɛ̀. ߕߊ߬ߣߍߣߍ߬.

n.prop. TOP.

tànfara. ߕߐ߲߬ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߏ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߙߊ. Variantes : tànfuran; tònfuran; tɔ̀nfuran.

n. sling; fronde; праща́.

tànfuran. ߕߐ߲߬ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߏ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߙߊ. Variantes : tɔ̀nfuran; tònfuran; tànfara.

n. sling; fronde; праща́.

Tángálí`. ߕߊ߲ߜ߭ߊߟߌ.

n.prop. TOP.

Tángán. ߕߊ߲ߜ߭ߊ߲߫.

n.prop. TOP.

Tángbá`. ߕߊ߲ߜߊ.

n.prop. TOP.

tángbayi. ߕߊ߲ߜߊߦߌ.

n. ball; ballon; мяч. Syn : gbàyi, tòlan.

tàngba. ߕߊ߲߬ߜߊ.

n. bifurcation; bifurcation; разви́лка. Syn : sílafada, bɛ̀ntɛ.

tánintanin. ߕߊߣߌ߲ߕߊߣߌ߲.

adv. very; très; о́чень. Syn : bɔ́rɔrɔ, bɛ́dɛbɛdɛ, kísɔ, kójuu, kósɛbɛ, kúdɛkudɛ, mɛ́rrɛ, pédekele, pépe, sàfífi, súe, téru, wúyuwɛyɛ, ɲúfukudu.

Tánkáɲá. ߕߊ߲ߞߢߊ߫.

n.prop. TOP.

tànkaran. ߕߊ߲߬ߞߊߙߊ߲, ߕߐ߲߬ߞߊߙߊ߲. Variante : tɔ̀nkaran.

n. children's.loincloth; cache-sexe d'enfant; де́тская.набе́дренная.повя́зка. Syn : fòngban, wɔ́lɔfɔbila, ɲɛ́bila.

tànka. ߕߊ߲߬ߞߊ.

n. fifty.centimes; 50 centimes; 50.санти́мов.

tànka. ߕߊ߲߬ߞߊ.

n. honour; respect; почёт. Syn : bìlańfɛ̀, bònɲa, bɔ̀dɛ, bònya.

tànka. ߕ߬ߊ߲ߞߊ.

v. protect; protéger; защища́ть, предохраня́ть. Syn : kánda, láfàsa.

tànkin. ߕߊ߲߬ߞߌ߲߬.

v. punish; punir; нака́зывать. Syn : jànki, ɲànkin, látɔn.

tánkon. ߕߊ߲ߞߏ߲, ߕߊ߲ߞߏ, ߕߊ߲ߞߐ. Variantes : tánko; tánkɔ.

n. hartebeest, hartebeest, korrigum, sassaby; bubale, damalisque; бубал, буба́л, коро́вья антило́па, сасаби (?)

tánko. ߕߊ߲ߞߏ߲, ߕߊ߲ߞߏ, ߕߊ߲ߞߐ. Variantes : tánkon; tánkɔ.

n. hartebeest, hartebeest, korrigum, sassaby; bubale, damalisque; бубал, буба́л, коро́вья антило́па, сасаби (?)

tànkɔdɔ. ߕߊ߲߬ߞߘߐ.

n. tobacco; tabac; таба́к. Syn : arbibi, jànba.

tánkɔ. ߕߊ߲ߞߏ߲, ߕߊ߲ߞߏ, ߕߊ߲ߞߐ. Variantes : tánko; tánkon.

n. hartebeest, hartebeest, korrigum, sassaby; bubale, damalisque; бубал, буба́л, коро́вья антило́па, сасаби (?)

tánnaka. ߕߊ߲ߠߞߊ.

n. ten; dizaine; десяток. Syn : bî, bílaka.

tánsan. ߕߊ߲ߛߊ߲߫, ߝߊ߲ߛߊ߲߫, ߥߊ߲ߛߊ߲߫. Variantes : fánsan; wánsan.

v. straddle, straddle, spread; écarter les jambes, étendre; широко́.раздвигать.но́ги, широко́.раздвигать.но́ги, растягивать.

Tántá. ߕߊ߲ߕߊ߫.

n.prop. TOP.

tàn. ߕߊ߲߬.

adv. so; ainsi; так. Syn : nìn, tèn.

tán. ߕߊ߲.

num. ten; dix; десять.


tân ni fìla, tân ni sàba, tân ni náani, tân ni dúuru.
‘douze, treize, quatorze, quinze’.
Inventaire des numéraux cardinaux (9.2.2)

Mɔ̀gɔ tán bɔ́ra. ‘ Dix personnes sont sorties’.
Inventaire des numéraux cardinaux (9.2.2)

tán. ߕߊ߲߫.

v. kick; donner un coup de pied; пина́ть.

táɲɔɔn. ߕߊߢߐ߲߮.

n. riposte, talion; riposte, talion; месть, возмездие.

táraba. ߕߙߊߓߊ.

n. March; mars; март.

tàrabu. ߕߎ߬ߙߊ߬ߓߎ, ߕߙߊ߬ߓߎ, ߕߊ߬ߙߌ߬ߓߎ. Variantes : tùrabu; tàribu.

n. geomancy; géomancie; гада́ние.по.пы́ли. Syn : bùudi, bùudila.

táraji. ߕߙߊߖߌ.

n. sweat, perspiration; sueur; пот. Syn : wɔ̀siji, wɔ̀si, wɔ̀si, wɔ̀siji.

táralila. ߕߙߊߟߌߟߊ.

n. beggar; mendiant; попрошайка.

tárali. ߕߙߊߟߌ.

n. begging; mendicité; попрошайничество.

Táránbálí. ߕߊߙߊ߲ߓߊߟߌ߫.

n.prop. TOP.

tàra. ߕߊ߬ߙߊ.

n. slave.concubine; concubine esclave; рабыня-наложница.

tára. ߕߙߊ.

n. heat, hot part of the dry season; chaleur, partie chaude de la saison sèche; жара́, жа́ркая часть сухо́го сезо́на. Syn : fùntanin, kálaya, wúyen.

tára. ߕߙߊ߫.

v. ask, beg; demander, quemander; просить, попрошайничать. Syn : ɲínin.

tàribu. ߕߎ߬ߙߊ߬ߓߎ, ߕߙߊ߬ߓߎ, ߕߊ߬ߙߌ߬ߓߎ. Variantes : tàrabu; tùrabu.

n. geomancy; géomancie; гада́ние.по.пы́ли. Syn : bùudi, bùudila.

Táríhɔ́ɛ́. ߕߊߙߌߤߐߍ߫.

n.prop. TOP.

tárin. ߕߊߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߫. Variantes : térin; téri.

vq. quick; rapide; быстрый. Syn : dí, káliman, kálin.

tari. ߕߋߙߌ, ߕߊߙߌ. Variante : téri.

n. friend; ami; друг. Syn : dɛ̀ɲɔɔn.

tàron. ߕߊ߬ߙߏ߲߬.

v. trip; buter; ударя́ться, спотыка́ться.

tàsabiya. ߕߛߊ߬ߓߌߦߊ.

n. rosary; chapelet; чётки. Syn : kɔ̀rɔsi.

tásakara. ߕߛߊߞߙߊ.

n. plain; plaine; равни́на. Syn : gbɛ́, jɛ̀ɛjɛɛ.

tásàlen. ߕߊߛߊ߬ߟߋ߲, ߛߕߊߟߋ. Variante : sátale.

n. kettle; bouilloire; ча́йник.


tásàlén (en plastique bleu, à gauche du gɔ̀mɛ)
photo Valentin Vydrine

bámànán ‘Bambara’, tásàlén ‘bouilloire pour les ablutions’
Classes tonales mineures irrégulières HBH (4-16)

tása. ߕߛߊ.

n. bowl; cuvette, bol; таз, ча́шка. Syn : bɔ́ɔnɛn.

Tásɛ́n. ߕߊߛߍ߲߫.

n.prop. TOP.

Tásìlìmán. ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫.

n.prop. TOP.

Tásíndí. ߕߊߛߌ߲ߘߌ߫.

n.prop. TOP.

tási. ߕߊߛߌ߫.

adv. chubby and of light colour; potélé et clair; по́лный и све́тлый.

tásulu. ߕߊߛߟߎ.

n. oven, kiln; four; печь.для.обжига.

tàta. ߕߊ߬ߘߊ, ߕߊ߬ߕߊ. Variante : tàda.

n. rampart, fortress; rempart, forteresse; крепостная.стена, крепость. Syn : jìn.

tàta. ߕߊ߬ߕߊ.

n. movables, movable properties; meuble, biens mobiliers; движимость, движимое имущество.

táwu. ߕߊߥߎ߫.

v. do.deliberately; faire exprès; делать.нарочно.

táwu. ߕߊߥߎ.

n. intent, design; intention; умысел. Syn : wàninke, wànin.

táya. ߕߦߊ.

n. property; propriété; собственность. Syn : tá, tìiya.

tà. ߕߊ߬.

v. take, stem, include, move somewhere, adopt, pass; prendre, avoir pour la cause, comporter, se déplacer quelque part, adopter; брать, име́ть причи́ной, включать в себя, перемещаться в каком-л. направлении, принимать. Syn : fɛ́lɛ, máfɛlɛ, mìda, kɔ̀ɲɔma.

tá. ߕߊ.

n. fire; feu; огонь.

tá. ߕߊ.

n. part, property; part, propriété; доля, собственность. Syn : nì.

tédetede. ߕߘߋߕߘߋ߫.

adv. exactly; exactement; точно. Syn : jɔ́njɔn, jɔ́n, sérere.

tède. ߕߋ߬ߘߋ, ߕߋ߬ߕߋ, ߕߋ߬ߙߋ. Variantes : tète; tère.

n. nature; sort; нату́ра. Syn : kàlabe, kàlabɔ, nɔ̀rɔ.

téde. ߕߘߋ߫.

prt. finally; finalement; наконе́ц.

tèereya. ߕߋ߰ߙߋ߬ߦߊ.

n. banditry; banditisme; разбой. Syn : bándiya.

tèere. ߕߋ߰ߙߋ.

n. raider; brigand-esclavagiste; разбо́йник-работорго́вец.

Tèkúlú. ߕߋ߬ߞߟߎ߫.

n.prop. TOP.

tèlebaa. ߕߟߋ߬ߓߊ߮.

n. computer; ordinateur; компьютер.

tèlebàntèlebàn:n:mouche.esptèlebàn:n:mouche.esp. ߕߋ߬ߟߋߓߊ߲߭.

n. fly.sp; mouche esp; му́ха.вид.

tèlebe. ߕߟߋ߬ߓߋ.

n. West; ouest, occident; запад.

tèlebɔ. ߕߟߋ߬ߓߐ.

n. East; est, orient; восток. Syn : kɔ́dɔn.

tèledɔla. ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ.

n. daytime; journée; дневно́е вре́мя. Syn : tèle.

tèledɔ. ߕߟߋ߬ߘߐ.

n. lunch; déjeuner, repas de midi; обе́д. Syn : dàrakala, kɔ́ndɔn, dàraka, dàrakala, tèlema.

télegaramun. ߕߟߋߜ߭ߙߊߡߎ߲.

n. cable, telegraph, wire; télégramme; телегра́мма. Syn : nɛ̀ɛjulu.

tèlema. ߕߟߋ߬ߡߊ.

n. dry.season; saison sèche; сухой.сезон.

Télémèlè. ߕߟߋߡߟߋ߬.

n.prop. TOP.

télenbaaya. ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ.

n. justice; justice; справедливость. Syn : jɔ́, télen.

télennɛn. ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲.

adj. fair, equitable; juste, équitable; справедливый.

télen. ߕߋߟߋ߲.

n. honesty, justice; intégrité, honnêteté, justice; че́стность, справедли́вость. Syn : bɛ́dɛbɛdɛya, jɔ́, télenbaaya.

télen. ߕߋߟߋ߲߫.

v. straighten, behave honestly; rectifier, redresser, agir honnêtement; выпрямля́ть, поступа́ть че́стно.

tèle. ߕߋ߬ߟߋ.

n. sun, day, era; soleil, journée, époque; солнце, день, эпоха.

tèle. ߕߋ߬ߟߋ.

n. sun, day, era; époque; со́лнце, день, эпо́ха, вре́мя. Syn : tùma, wáati.

Télíkó. ߕߋߟߌߞߏ߫.

n.prop. TOP.

Télíkɔ́ɔ. ߕߋߟߌߞߐ߯.

n.prop. TOP.

Télíré. ߕߋߟߌߙߋ߫.

n.prop. TOP.

téli. ߕߋߟߎ, ߕߋߟߌ. Variante : télu.

n. baldness, bald patch; calvitie; плешь. Syn : kùngbanan.

télu. ߕߋߟߎ, ߕߋߟߌ. Variante : téli.

n. baldness, bald patch; calvitie; плешь. Syn : kùngbanan.

tén`. ߕߍߣߊ߬, ߕߋߣߊ߬, ߕߍߣߵ, ߕߋߣߵ. Variantes : ténà; tɛ́n`; tɛ́nà.

pm. FUT.NEG.

ténà. ߕߍߣߊ߬, ߕߋߣߊ߬, ߕߍߣߵ, ߕߋߣߵ. Variantes : tɛ́nà; tɛ́n`; tén`.

pm. FUT.NEG.

tènke. ߕߋ߲߬ߞߋ.

n. spring, fountainhead; source; родни́к, источник. Syn : búruju, bɔ́ju, bɔ́nsun, bɔ́yila, fúndi.

tènten. ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.

adv. nowadays; de nos jours; ны́нешние времена́. Syn : bìntuma.

tèn. ߕߋ߲߬.

adv. so; ainsi; так. Syn : nìn, tàn.

tén. ߕߋ߲, ߕߌ߲. Variante : tín.

n. forehead; front; лоб. Syn : tín.

tén. ߕߋ߲, ߕߌ߲. Variante : tín.

n. oil.palm; palmier à huile; масличная.пальма.

tère. ߕߋ߬ߘߋ, ߕߋ߬ߕߋ, ߕߋ߬ߙߋ. Variantes : tète; tède.

n. nature; sort; нату́ра. Syn : kàlabe, kàlabɔ, nɔ̀rɔ.

tére. ߕߙߋ߫.

adv. here.is; voilà, justement; вот. Syn : jɔ́.

térin. ߕߊߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߫. Variantes : tárin; téri.

vq. quick; rapide; быстрый. Syn : dí, káliman, kálin.

tériya. ߕߋߙߌߦߊ.

n. friendship; amitié; дружба. Syn : bɛ̀nɲɔɔnya.

téri. ߕߊߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߲߫, ߕߋߙߌ߫. Variantes : tárinn; tárin.

vq. quick; rapide; быстрый. Syn : dí, káliman, kálin.

téri. ߕߋߙߌ, ߕߊߙߌ. Variante : tari.

n. friend; ami; друг. Syn : dɛ̀ɲɔɔn.


Tériw sàbà.
Les trois amis, conte dit par Ambaga Guindo (paroles)

ń téri` ‘mon ami, camarade’, ń sìgiɲɔgɔn` ‘mon voisin’, ń júgu` ‘mon ennemi’, ń táamaɲɔgɔn` ‘mon compagnon de route’.
Constructions génitivales non-compactes (10.1.2)

téru. ߕߋߙߎ߫.

adv. very; très; очень. Syn : bɔ́rɔrɔ, bɛ́dɛbɛdɛ, kísɔ, kójuu, kósɛbɛ, kúdɛkudɛ, mɛ́rrɛ, pédekele, pépe, sàfífi, súe, tánintanin, wúyuwɛyɛ, ɲúfukudu.

tète. ߕߋ߬ߘߋ, ߕߋ߬ߕߋ, ߕߋ߬ߙߋ. Variantes : tède; tère.

n. nature; sort; нату́ра. Syn : kàlabe, kàlabɔ, nɔ̀rɔ.

tè. ߕߋ߬, ߕߌ߬. Variante : tì.

v. break; briser; раскалывать.

té. ߕߋ߫, ߕߴ. Variante : t'.

cop/pm. COP.NEG2; COP NEG2; COP.NEG2.

té. ߕߍ߫, ߕߋ߫. Variante : tɛ́.

pm. COP.NEG2; COP NEG2; COP.NEG2.

tɛ́baaya. ߕߍߓߊ߯ߦߊ.

n. diplomacy; diplomatie; дипломатия.

tɛ́baa. ߕߍߓߊ߮.

n. diplomat; diplomate; дипломат.

tɛ́bɛn. ߕߍߓߍ߲.

n. carp; carpe; карп.

tɛ̀d'. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬, ߕߘߵ, ߕߙߵ. Variantes : tɛ̀rɛ; tɛ̀dɛ; tɛ̀r'.

prt. PST2.

tɛ̀dɛ. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬, ߕߘߵ, ߕߙߵ. Variantes : tɛ̀rɛ; tɛ̀d'; tɛ̀r'.

prt. PST2.

tɛ̀dɛ. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬. Variante : tɛ̀rɛ.

v. find; trouver; находить. Syn : lábɔ, sɔ̀dɔn.

tɛ́dɔya. ߕߍߘߐߦߊ.

n. neutrality; neutralité; нейтралитет.

tɛ́dɔ. ߕߍߘߐ.

adj. neutral, middle; neutre, moyen; нейтральный, средний. Syn : mánkan.

tɛ́ɛdɔfɔfen. ߕߍ߯ߘߝߐߝߋ߲.

n. castanets; castagnettes; кастаньеты.

tɛ́ɛdɔtolan. ߕߍ߯ߘߐߕߏߟߊ߲.

n. volley-ball; volley-ball; волейбол.

tɛ́ɛdɔ. ߕߍ߯ߘߐ.

n. fistful, handful; poignée; горсть, содержи́мое ладо́ни. Syn : bólodɔ, bólofa, bólofilafa, lɔ́kɔma, mɔ̀ndɔn, bóloɲa, bólodɔ, bólofa, ntɔ̀rɔmɔnjɔ; mɔ̀ndɔn.

tɛ́ɛgbɛlɛn. ߕߍ߯ߜߍߟߍ߲.

adj/n. stingy man, miser; avare; скупе́ц, скря́га, жа́дина. Syn : bólolafasan, bàkiilu, bólogbɛlɛn, bòkunan, júumante, bólodɔgbɛlɛn, kúdènkanin.

tɛ́ɛgbɛ. ߕߍ߯ߜߍ.

n/adj. poor.person; pauvre; бедняк. Syn : bólomandɔɔ, sɛ̀ɛbaatɔ.

tɛ́ɛkɔnɔla. ߕߍ߯ߞߣߐߟߊ.

n. palm; paume; ладо́нь. Syn : bóloɲa, tɛ́ɛ.

tɛ́ɛlandi. ߕߍ߯ߟߊ߲ߘߌ.

adj/n. marksman, sharpshooter; bon tireur; ме́ткий. Syn : bólolandi.

tɛ́ɛlangbo. ߕߍ߯ߟߊ߲ߜߏ.

adj/n. poor.shot, clumsy, unskilful; mauvais tireur, maladroit; неме́ткий, неуме́лый, нело́вкий, неуме́ха. Syn : bólolangbo, kóron, nɔ̀manjuu, bólomangbo.

tɛ́ɛlɛn. ߕߍ߯ߟߍ߲.

n. page; page; страница. Syn : kɔ́gbɛ.

tɛ̀ɛńdɔ. ߕߍ߰ߒߘߐ.

n. loss.of.confidence; perte de confiance; утра́та дове́рия. Syn : tɛ̀ɛnsoya.

tɛ̀ɛnsoya. ߕߍ߲߰ߛߏ߬ߦߊ.

n. loss.of.confidence; défiance, perte de confiance; недоверие, утра́та дове́рия. Syn : tɛ̀ɛńdɔ.

tɛ̀ɛn. ߕߍ߲߱.

adj. castrated, gelded; castré; кастри́рованный.

tɛ̀ɛran. ߕߍ߰ߙߊ߲.

n. ax; hache; топо́р. Syn : jénde.

Tɛ́ɛrɛ́yá. ߕߍ߯ߙߍߦߊ߫.

n.prop. TOP.

tɛ́ɛtali. ߕߍ߯ߕߊߟߌ.

n. arrest; arrestation; арест.

tɛ̀ɛ. ߕߍ߰.

v. cut, break, sever one's connection; couper, rompre; ре́зать, порыва́ть. Syn : bólotɛ̀ɛ, búndan, dɔ́bundan, gbédu, látɛ̀ɛ.

tɛ̀ɛ. ߕߍ߱.

n. part, tontine; partie, tontine; часть, тонтина.

tɛ́ɛ. ߕߍ߮.

n. palm, sole; paume; ладо́нь, подо́шва. Syn : bóloɲa, tɛ́ɛkɔnɔla.

tɛ́fala. ߕߍߝߟߊ.

n. waist, waistline; taille; по́яс, та́лия. Syn : dàma, lɔ̀gban.

tɛ̀fɛden. ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲, ߕߎ߬ߝߊߘߋ߲, ߕߍ߬ߝߍߘߋ߲, ߕߐߝߍߘߋ߲. Variantes : tùfaden; tòfaden; tɔ̀fɛden.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfa, bíriki, bírikuden, tòfa.

tɛ̀fɛ. ߕߏ߬ߝߊ, ߕߎ߬ߝߊ, ߕߍ߬ߝߍ, ߕߐߝߍ. Variantes : tùfa; tòfa; tɔ̀fɛ.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfaden, bíriki, bírikuden, tòfaden.

tɛ́fɔla. ߕߍߝߐߟߊ.

n. flag-bearer, parliamentary; parlementaire; парламентёр.

tɛ́fɔ. ߕߍߝߐ.

n. parley; pourparlers, négociations; переговоры.

tɛ̀gbɛ. ߕߍ߬ߜߍ.

n. spleen; rate; селезёнка.

tɛ́la. ߕߍߟߊ.

n. interval; intervalle; промежуток. Syn : tɛ́.

tɛ́lɛmɛ. ߕߙߍߡߍ߫, ߕߟߍߡߍ߫. Variante : tɛ́rɛmɛ.

v. haggle about, bargain for, glorify; marchander, glorifier; торговаться о, спо́рить о, восхваля́ть кого-л. Syn : fàsa, kúlunje, mábalima, máweele, tàndo.

tɛ́lɛn. ߕߍߟߍ߲.

n. half, longitude; moitié, longitude; полови́нка, долгота. Syn : tálańtɛ́, tála.

tɛ́lɔ. ߕߍߟߐ.

n. referee; arbitre; арбитр. Syn : kítilala.

tɛ́mabaan. ߕߍߡߊߓߊ߲߮.

n. equator; équateur; экватор.

tɛ́mabandan. ߕߍߡߊߓߊ߲ߘߊ߲.

n. middle finger, third finger, ceiba in the middle of the village; médius, fromager au centre du village; сре́дний.па́лец, се́йба в це́нтре дере́вни. Syn : bólotɛmabandan, bólotɛmata, tánban, tɛ́mata.

tɛ́makankeya. ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋߦߊ.

n. mediocrity; médiocrité; посредственность.

tɛ́mala. ߕߍߡߟߊ.

n. middle; milieu; середина. Syn : tɛ́mantɛ.

tɛ́mantɛ. ߕߍߡߊ߲ߕߍ.

n. centre, middle, middle tone; milieu, ton moyen; середи́на, сре́дний тон. Syn : tɛ́mala.

tɛ́masìdi. ߕߐߛߘߌ߬, ߕߍߡߊߛߘߌ߬. Variante : tɛ́sìdi.

v. belt, girdle, belt oneself, girdle oneself, put on a girdle, make an effort; ceinturer, se ceinturer, s'efforcer, faire un effort; подпоя́сывать, подпоя́сываться, затя́гивать себе́ по́яс, прилага́ть уси́лия. Syn : jíjà, tírin.

tɛ́mata. ߕߍߡߕߊ.

n. middle finger, third finger; médius; сре́дний.па́лец. Syn : bólotɛmabandan, bólotɛmata, tánban, tɛ́mabandan, tɛ́mabanda.

tɛ́mà. ߕߍߡߊ߬.

pp. among; parmi; среди. Syn : kɔ́dɔ.

Tɛ̀mɛ̀sàdúu. ߕߡߍ߬ߛߊ߬ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

tɛ̀mɛ. ߕߍ߬ߡߍ, ߕߊ߬ߡߍ. Variante : tàmɛ.

n. zebu; zébou; зе́бу.

tɛ̀mɛ. ߕߍ߬ߡߍ.

n. sieve; tamis; си́то.

tɛ́n`. ߕߍߣߊ߬, ߕߋߣߊ߬, ߕߍߣߵ, ߕߋߣߵ. Variantes : ténà; tɛ́nà; tén`.

pm. FUT.NEG.

tɛ́nà. ߕߍߣߊ߬, ߕߋߣߊ߬, ߕߍߣߵ, ߕߋߣߵ. Variantes : ténà; tɛ́n`; tén`.

pm. FUT.NEG.

tɛ́ndan. ߕߍ߲ߘߊ߲.

n. port.of.discharge; porte de déchargement, escale; грузовой.порт.

tɛ́nda. ߕߍ߲ߘߊ.

n. landing-and-takeoff.strip; piste de décollage et d'atterissage; взлётно-поса́дочная.полоса́.

tɛ́nɛnba. ߕߍߣߍ߲ߓߊ.

n. great-aunt; grand-tante; двоюродная.бабка.

tɛ̀nɛnɛ. ߕߣߍ߬ߣߍ߬.

v. slip, fail; déraper, maquer; поскользну́ться, потерпе́ть неуда́чу.

tɛ̀nɛn. ߕߍ߬ߣߍ߲.

n. Monday, on Monday; lundi; понеде́льник, в понеде́льник. Syn : kɔ̀balon, kɔ̀balón (mNko).

tɛ́nɛn. ߕߍߣߍ߲߫.

n. paternal.aunt; tante paternelle; тётя.

tɛ̀ntɛn. ߕ߬ߍ߲ߕߍ߲߫.

v. stretch.before.weaving; tendre sur le métier; натя́гивать.на.тка́цкий.стано́к.

tɛ́n. ߕߍ߲.

n. unloading.crotch; fourche de déchargement; разгрузочная.развилина.

tɛ̀r'. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬, ߕߘߵ, ߕߙߵ. Variantes : tɛ̀rɛ; tɛ̀d'; tɛ̀dɛ.

prt. PST2.

tɛ́rɛmɛ. ߕߙߍߡߍ߫, ߕߟߍߡߍ߫. Variante : tɛ́lɛmɛ.

v. haggle about, bargain for, glorify; marchander, glorifier; торговаться о, спо́рить о, восхваля́ть кого-л. Syn : fàsa, kúlunje, mábalima, máweele, tàndo.

tɛ̀rɛndɛ. ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬.

v. slide; glisser; скользи́ть.

tɛ̀rɛ. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬, ߕߘߵ, ߕߙߵ. Variantes : tɛ̀dɛ; tɛ̀d'; tɛ̀r'.

prt. PST2.

tɛ̀rɛ. ߕߘߍ߬, ߕߙߍ߬. Variante : tɛ̀dɛ.

v. find; trouver; находить. Syn : lábɔ, sɔ̀dɔn.

Tɛ́rímɛ́sì. ߕߍߙߌߡߍߛߌ߬.

n.prop. TOP.

tɛ́sidi. ߕߍߛߘߌ.

n. belt, girdle; ceinture; по́яс, куша́к.

tɛ́sìdi. ߕߐߛߘߌ߬, ߕߍߡߊߛߘߌ߬. Variante : tɛ́masìdi.

v. belt, girdle, belt oneself, girdle oneself, put on a girdle, make an effort; ceinturer, se ceinturer, s'efforcer, faire un effort; подпоя́сывать, подпоя́сываться, затя́гивать себе́ по́яс, прилага́ть уси́лия. Syn : jíjà, tírin.

tɛ́. ߕߍ߫.

cop. COP.NEG1; COP NEG1; COP.NEG1.

tɛ́. ߕߍ߫.

pp. between; entre; между.

tɛ́. ߕߍ.

n. interval, place; intervalle, endroit; промежуток, место. Syn : tɛ́la, dìnkira, díya, kìdin, yíla, yɔ́rɔ.

tɛ́. ߕߍ߫, ߕߋ߫. Variante : té.

pm. COP.NEG2; COP NEG2; COP.NEG2.

Tíángɛ́úlbɔ́ɔrì. ߕߌߊ߲ߜ߭ߍߎߟߓߐ߯ߙߌ߬.

n.prop. TOP.

tíba. ߕߌߓߊ, ߕߌߝߊ. Variante : tífa.

n. thatched.roof; toit de chaume; соло́менная.кры́ша.

tíbi. ߕߓߌ߫.

v. cook; cuisiner, préparer; стряпать, готовить.

tífa. ߕߌߓߊ, ߕߌߝߊ. Variante : tíba.

n. thatched.roof; toit de chaume; соло́менная.кры́ша.

Tígé. ߕߌߜ߭ߋ߫.

n.prop. TOP.

Tìibírí. ߕߌ߰ߓߙߌ߫.

n.prop. TOP.

tíin. n. electric catfish; poisson-électrique.

tíitiiya. ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߊ.

n. dialectics; dialectique; диалектика.

tíitii. ߕߌ߯ߕߌ߮.

adj. exact; exacte; точно.

tìiya. ߕߌ߰ߦߊ.

n. propriété. Syn : táya, tá.

tìi. ߕߌ߬.

n. owner; propriétaire; владелец.

tíkise. ߕߞߌߛߍ.

n. grass.sp; herbe esp, espèce d'herbe; травянистое.расте́ние.

tíle. ߕߎߟߋ, ߕߌߟߋ. Variante : túle.

n. giraffe; girafe; жираф.

tílimin. ߕߟߌߡߌ߲.

v. twist, turn, revolve, rotate; tordre, torsader, tourner; скру́чивать, свива́ть, враща́ться. Syn : bɔ́rɔ, kàyin, lábɔrɔ, tɔ́lɔmi, tɔ́nɔmi, míninminin, mínin, múrumuru, múru.

tíma. ߕߌߡߊ߫.

v. fulfil, accomplish; accomplir, mener à bien; выполня́ть, осуществля́ть. Syn : kíti.

Tíméwí. ߕߌߡߋߥߌ߫.

n.prop. TOP.

tíminnandi. ߕߌߡߌ߲ߠߊ߲ߘߌ.

n/adj. diligent; assidu, appliqué; приле́жный.

tímin. ߕߡߌ߲߫.

v. take great care, endeavor; s'appliquer; стара́ться. Syn : jíjà.

tímin. ߕߡߌ߲߫.

vq. sweet, tasty; sucré, savoureux; сла́дкий, вку́сный.

tìnba. ߕߌ߲߬ߓߊ.

n. aardvark; oryctérope; трубкозу́б, африка́нский муравье́д.


tìnba. ߕߌ߲߬ߓߊ߬.

v. hit.violently; frapper fort; си́льно.бить. Syn : fódon.

tínbidinda. ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ.

n. mosque; mosquée; мечеть. Syn : Álabon, bàtobon, mìsidi, sálibon.

Tìnbón. ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫.

n.prop. TOP.

Tíndíwúlénkúnbán. ߕߌ߲ߘߌߥߎߟߋ߲߫ߞߎ߲ߓߊ߲߫.

n.prop. TOP.

tìndi. ߕߌ߲߬ߘߌ.

n. gum; gencive; десна́. Syn : gbáasa.

tíndi. ߕߌ߲ߘߌ, ߕߌߣߌ. Variante : tíni.

n. hill; colline, monticule; холм. Syn : kùru.

tíni. ߕߌ߲ߘߌ, ߕߌߣߌ. Variante : tíndi.

n. hill; colline, monticule; холм. Syn : kùru.

Tínjɛ́cwkúrúámísídé. ߕߌ߲ߖߍ߫ߗߥߞߙߎ߫ߊ߫ߡߛߌߘߋ߫.

n.prop. TOP.

tìnkintankan. ߕߌ߲߬ߞߌ߲߬ߕߊ߲ߞߊ߲.

v. stagger.about, reel about; tituber; идти́ пока́чиваясь. Syn : fìnkinfankan.

Tínkísà. ߕߌ߲ߞߌߛߊ߬.

n.prop. TOP.

Tínkísó. ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫.

n.prop. Tinkisso (rivière); TOP.

tínki. ߕߌ߲ߞߌ.

n. blessing; bénédiction; благослове́ние. Syn : báraka, bá, dúba, dùwá1; báraka (m), bárika (b).

Tǐnkɔ́dɔ́. ߕߌ߲߭ߞߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Tìnkúdúnbɔ́tón`. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߐߕߏ߲.

n.prop. TOP.

tìnkudun. ߕߌ߲߬ߞߘߎ߲.

n. province; province, département; прови́нция. Syn : dìnkira, kàfobolon, màra.

tínsan. ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tɔ́nsɔn; tínsɔn.

n. bunch, ear; épi, grappe, main; ко́лос, гроздь. Syn : kùdu, tɔ́nsɔn, bólofɛdɛ, bólo, kɔ̀ɲɔ, wɔ̀nsere.

tínsan. ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tínsɔn; tɔ́nsɔn.

n. bundle; régime, grappe; гроздь. Syn : báloɲa, màrakan, tínsɔn.

tínsɔn. ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tɔ́nsɔn; tínsan.

n. bunch, ear; épi, grappe, main; ко́лос, гроздь. Syn : kùdu, tɔ́nsɔn, bólofɛdɛ, bólo, kɔ̀ɲɔ, wɔ̀nsere.

tínsɔn. ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tɔ́nsɔn; tínsan.

n. bundle; régime, grappe; гроздь. Syn : báloɲa, màrakan, tínsɔn.

tíntannɛn. ߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲.

ptcp. round, circular; rond, circulaire; круглый.

tíntan. ߕߌ߲ߕߊ߲߫.

v. round.off, make a round; arrondir, faire le rond; скруглять, де́лать кру́глым, опи́сывать круг. Syn : sóngban.

tíntan. ߕߌ߲ߕߊ߲.

n. round, surroundings, district; rond, cercle, environs, alentours, arrondissement; круг, окре́стности, округ. Syn : kàfo, dáfɛla, tɔ̀ɔdala, bɔ̀ɔfɛ, dánduu, láminin.

Tíntáríbá. ߕߌ߲ߕߊߙߌߓߊ߫.

n.prop. TOP.

tíntiman. ߕߌ߲ߕߌ߲ߡߊ߲, ߕߌ߲ߕߌߡߊ߲. Variante : tíntinman.

n. jam; confiture; варенье.

tíntinman. ߕߌ߲ߕߌ߲ߡߊ߲, ߕߌ߲ߕߌߡߊ߲. Variante : tíntiman.

n. jam; confiture; варенье.

tìntɔ. ߕߌ߲߬ߕߐ.

n. parturient; parturiente; роженица. Syn : jùbaatɔ.

tìn. ߕߌ߲߭.

n. labour.pains, love; douleurs de l'accouchement, amour, tendresse; родовы́е.схва́тки, любо́вь. Syn : díyaɲɛ, jàrabi, kànin, ládiyaɲɛ.

tín. ߕߋ߲, ߕߌ߲. Variante : tén.

n. forehead; front; лоб. Syn : tín.

tín. ߕߋ߲, ߕߌ߲. Variante : tén.

n. oil.palm; palmier à huile; масличная.пальма.

tín. ߕߌ߲.

n. forehead; front; лоб. Syn : tén.

tín. ߕߌ߲.

n. island; île; остров. Syn : gbún.

Tín-dɔ́. ߕߌ߲ߺߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Tìɲɛ̀dálá. ߕߌ߬ߢߍ߬ߘߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Tìɲɛ́dɔ́. ߕߌ߬ߢߍߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Tìɲɛ̀ndúufárámóríyá,. ߕߌ߬ߢߍ߲߬ߘߎ߯ߝߙߊߡߏߙߌߦߊ߫،.

n.prop. TOP.

tìɲɛ. ߞߌ߬ߢߍ, ߕߌ߬ߢߍ, ߗߌ߬ߢߍ. Variantes : kìɲɛ; cìɲɛ.

n. sand; sable; песо́к.

tíɲɛ. ߕߌߢߍ.

n. crash, breackdown; panne, avarie; поломка.

tíɲɛ. ߕߌߢߍ߫.

v. spoil, go bad, spoil; gâter, se gâter; по́ртить, по́ртиться. Syn : bɔ̀nɔbɔ.

Tìɔ̀ntíyán. ߕߌ߬ߐ߲߬ߕߌߦߊ߲߫.

n.prop. TOP.

tírinda. ߕߌߙߌ߲ߘߊ.

n. laboratory; laboratoire; лаборатория.

tírinnin. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲.

n. research, experimentation; recherche, expérimentation; иссле́дование, эксперимент. Syn : kàran, tírin, ɲáɲinin, ɲíninnin.

tírinɔnbɔtírinɔnbɔ:n:liane.esptírinɔnbɔ:n:liane.esp. ߕߙߌߣߐ߲ߓߐ.

n. liane.sp; liane esp; лиа́на.вид. Syn : dánda, sɛ̀.

tírin. ߕߌߙߌ߲߫.

v. attempt, try hard, make an effort; s'efforcer, faire un effort; стара́ться. Syn : jíjà, tɛ́sìdi.

tírin. ߕߌߙߌ߲߫.

n. research; recherche; иссле́дование, изуче́ние. Syn : kàran, tírinnin, ɲáɲinin, ɲíninnin.

Tírísítáwótínnù. ߕߙߌߛߌߕߊߥߏ߫ߕߌ߲ߠߎ߬.

n.prop. TOP.

Tìrí-dɔ́. ߕߌ߬ߙߌߺߘߐ߫.

n.prop. TOP.

Tìró. ߕߌ߬ߙߏ߫.

n.prop. TOP.

tìso. ߕߌߛߏ߫.

v. sneeze; éternuer; чиха́ть.

tìyafaranin jètii. ߖߋ߬ߕߌ߮ ߕߌ߬ߦߝߊ߬ߙߊ߬ߣߌ߲.

n. scorpion, green or yellowish scorpion; scorpion, scorpion vert ou jaunâtre; скорпио́н, зелёный и́ли желтова́тый скорпио́н. Syn : búntànin, búntènín, kɔ̀sɔn.

tìyagberen. ߕߌ߬ߦߊ߬ߜߍߟߍ߲, ߕߌ߬ߦߊ߬ߜߋߙߋ߲. Variante : tìyagbɛlɛn.

n. pea, peas; pois de terre; воа́ндза.

tìyagbɛlɛn. ߕߌ߬ߦߊ߬ߜߍߟߍ߲, ߕߌ߬ߦߊ߬ߜߋߙߋ߲. Variante : tìyagberen.

n. pea, peas; pois de terre; воа́ндза.

tìya. ߕߌ߬ߦߊ.

n. peanut; arachide; ара́хис.

Tìyà. ߕߌ߬ߦߊ߬.

n.prop. TOP.

tì. ߕߋ߬, ߕߌ߬. Variante : tè.

v. break; briser; раскалывать.

tí. ߕߌ.

n. tsauri.grass; paille Cymbopogon giganteus; трава.Cymbopogon.giganteus.

tí. ߕߌ߫.

v. roof; faire couverture; крыть.крышей.

Tníknɔ́kŕɔ́`. ߕ߲ߌߞ߲ߐߞߙ߫ߐ.

n.prop. TOP.

Tóbéýá`. ߕߏߓߋߦ߫ߊ.

n.prop. TOP.

tòda. ߕߏ߬ߘߊ.

n. loam.pit; carrière à banco; глиняный.карье́р. Syn : bànkuda.

tòdi. ߕߏ߬ߘߌ.

n. toad; crapaud; жа́ба.

tòdi. ߕߏ߬ߘߌ.

n. popular.tale; conte; ска́зка. Syn : tàli.

tódi. ߕߏߘߌ.

n. hammer; marteau; молоток. Syn : jɔ́nnan.

tòdowa. ߕߏ߬ߕߏ, ߕߏ߬ߘߏ, ߕߘߏ߬ߥߊ, ߕߙߏ߬ߥߊ. Variantes : tòdo; tòto; tòrowa.

n. giant Gambian rat; rat voleur; гамби́йская кры́са.

tòdo. ߕߏ߬ߕߏ, ߕߏ߬ߘߏ, ߕߘߏ߬ߥߊ, ߕߙߏ߬ߥߊ. Variantes : tòto; tòtowa; tòrowa.

n. giant Gambian rat; rat voleur; гамби́йская кры́са.

tóe. ߕߏߋ.

n. acid; acide; кислота.

tòfaden. ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲, ߕߎ߬ߝߊߘߋ߲, ߕߍ߬ߝߍߘߋ߲, ߕߐߝߍߘߋ߲. Variantes : tùfaden; tɛ̀fɛden; tɔ̀fɛden.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfa, bíriki, bírikuden, tòfa.

tòfa. ߕߏ߬ߝߊ, ߕߎ߬ߝߊ, ߕߍ߬ߝߍ, ߕߐߝߍ. Variantes : tùfa; tɛ̀fɛ; tɔ̀fɛ.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfaden, bíriki, bírikuden, tòfaden.

Tòkùnùn. ߕߏ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬.

n.prop. TOP.

tòlan. ߕߏ߬ߟߊ߲.

n. ball; ballon; мяч. Syn : gbàyi, tángbayi.

tòla. ߕߏ߬ߟߊ.

n. football; football; футбол. Syn : bàlontan.

tòli. ߕߊ߬ߟߌ, ߕߏ߬ߟߌ. Variante : tàli.

n. popular.tale; conte, fable; ска́зка. Syn : sírin, tòdí.

tòli. ߕߏ߬ߟߌ߬.

v. rotten; pourrir; гнить.

tóloden. ߕߟߏߘߋ߲.

n. eardrum, tympanum; tympan; бараба́нная.перепо́нка.

tólofɛdɛ. ߕߟߏߝߘߍ.

n. auricle, pinna; pavillon d'oreille; ушна́я ра́ковина. Syn : tólofida, túlofura.

tólofida. ߕߟߏߝߌߘߊ.

n. auricle, pinna; pavillon d'oreille; ушна́я ра́ковина. Syn : tólofɛdɛ, túlofɛdɛ.

tólogbeden. ߕߟߏߜߋߘߋ߲.

n/adj. deaf; sourd; глухой.

tólokɔdɔ. ߕߟߏߞߘߐ.

n. pistol; pistolet; пистолет. Syn : kàbusi, mànsafaa.

tólomalɔ. ߕߟߏߡߊߟߐ.

n. listening; écoute; слушание.

tólomalɔ̀. ߕߟߏߡߊߟߐ߬.

v. listen; écouter; слу́шать. Syn : wɛ́lɛmalɔ̀.

tólomatɛɛ. ߕߟߏߡߊߕߍ.

n. flattery; flatterie; лесть.

tólomatɛ̀ɛ. ߕߟߏߡߊߕߍ߰.

v. flatter, praise; flatter, faire l'éloge de; льстить, восхваля́ть. Syn : bálima, mábalima.

tólomina. ߕߟߏߡߌߣߊ.

n. grandchild; arrière-petit-fils, arrière-petite-fille; пра́внук, пра́внучка. Syn : sénsensèeren.

tólonna. ߕߏߟߏ߲ߠߊ.

n. player; joueur; игрок.

tólon. ߕߏߟߏ߲߫.

v. play, play, lead, amuse oneself, divert oneself; jouer, s'amuser, se divertir; игра́ть, ходи́ть, развлека́ться. Syn : fɔ́, láfaa, bɔ́.

tólon. ߕߏߟߏ߲.

n. play, holiday, joke; jeu, fête, blague; игра, пра́здник, шу́тка, ба́йка. Syn : fɛ́ya.

tólo. ߕߟߏ.

n. ear; oreille; у́хо. Syn : wɛ́lɛ.

Tóló. ߕߟߏ߫.

n.prop. TOP.

Tómíné. ߕߏߡߌߣߋ߫.

n.prop. Tominé (rivière); TOP.

Tónbónbá. ߕߏ߲ߓߏ߲ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

tónbon. ߕߏ߲ߓߏ߲.

n. ruins; ruines; руи́ны.

tónbon. ߕߏ߲ߓߏ߲߫.

v. ruin; détruire; разруша́ть.

Tónbón-tɔ́. ߕߏ߲ߓߏ߲ߺߕߐ߫.

n.prop. TOP.

Tònbɔ́ɔ. ߕߏ߲߬ߓߐ߯.

n.prop. TOP.

tònda. ߕߏ߲߬ߘߊ.

n. foot, leg; pied, jambe; нога́. Syn : sènfada, sènfɛdɛ, sènsamada, gbɛ̀lɛn, sènkala, sèn.

tóndeyali. ߕߏ߲ߘߋߦߊߟߌ.

n. punctuation; ponctuation; пунктуация.

tónde. ߕߏ߲ߘߋ, ߕߏߣߋ. Variante : tóne.

n. drop, point; goutte, point; капля, точка. Syn : nún.

Tòndókómá. ߕߏ߲߬ߘߏ߫ߞߏߡߊ߫.

n.prop. TOP.

Tóndón. ߕߏ߲ߘߏ߲߫.

n.prop. TOP.

tóńdɔ. ߕߏߒߘߐ.

n. death; mort, perdition; ги́бель. Syn : sàya.

tóne. ߕߏ߲ߘߋ, ߕߏߣߋ. Variante : tónde.

n. drop, point; goutte, point; капля, точка. Syn : nún.

tònfuran. ߕߐ߲߬ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߏ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߙߊ. Variantes : tànfuran; tɔ̀nfuran; tànfara.

n. sling; fronde; праща́.

tóngba. ߕߏ߲ߜߊ.

n. powder.horn, litre; poudrière, litre; пороховни́ца, литр. Syn : múubon, tùle.

tòngbo. ߕߏ߲߬ߜߏ.

n. workshop; atelier; мастерска́я. Syn : báarabon.

tònńkàn. ߕߏ߲߬ߒߞߊ߲߭.

n. grippe, flu; grippe; грипп.

tònsotònso:n:chauve-souris.esptònso:n:chauve-souris.esp. ߕߏ߲߬ߛߏ.

n. bat.sp; chauve-souris esp; лету́чая.мышь.вид. Syn : kɔ́nà.

tónta. ߕߏ߲ߕߊ.

n. mobilization; mobilisation; мобилизация.

tóntii. ߕߏ߲ߕߌ߮.

n. soldier, serviceman; soldat, militaire; солдат, военный. Syn : kɛ̀lɛden, nàntii, sòrimaden.

tòn. ߕߏ߲߭.

n. termite.hill; termitière; терми́тник.

tòn. ߕߏ߲߬.

v. pile, heap; entasser, empiler; сва́ливать.в.ку́чу, скла́дывать друг на дру́га. Syn : jɔ̀ɔ, sóoro.

tón. ߕߏ߲.

n. hole; trou, maille; отве́рстие. Syn : wò.

tón. ߕߏ߲.

n. quiver; carquois; колча́н.

tóodalamɔɔ. ߕߏ߰ߘߟߊ߬ߡߐ߮.

n. bumpkin, countryman; péquenard, plouc; дереве́нщина. Syn : sɛ̀nɛbondalamɔɔ, wàakɔnɔmɔɔ, búrusukɔnɔmɔɔ, bùudalamɔɔ, sɛ̀nɛbondalamɔɔ, wàkɔnɔmɔɔ.

tóoda. ߕߏ߯ߘߊ.

n. hamlet, temporary settlement; hameau de culture; хутор, вре́менное поселе́ние. Syn : sɛ̀nɛbonda, tóofɛ.

tóofɛ. ߕߏ߯ߝߍ.

n. temporary settlement; hameau de culture; вре́менное поселе́ние. Syn : sɛ̀nɛbonda, tóoda.

tòofo. ߕߏ߰ߝߏ.

n. movement; mouvement; движение. Syn : làmaa.

Tóotú. ߕߏ߯ߕߎ߫.

n.prop. TOP.

tóo. ߕߏ߮.

n. shelter, hut; paillotte, hutte; шала́ш, хи́жина. Syn : bùu.

tòrogbeden. ߕߙߏ߬ߜߋߘߋ߲.

n. winged.ephemera.termite; éphémère, termite ailé; подёнка, крыла́тый терми́т-эфеме́р. Syn : bíri, só.

tòrokoyala. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߊ.

n. technician, engineer; mécanicien; механик.

tòrokoya. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ.

n. mechanics; mécanique; механика.

tòroko. ߕߙߏ߬ߞߏ.

n. mechanism, engine; machine; меха́низм, маши́на.

tòrotòro. ߕߏ߬ߙߏߕߏ߬ߙߏ.

n. bat; chauve-souris; лету́чая.мышь.

tòrowa. ߕߏ߬ߕߏ, ߕߏ߬ߘߏ, ߕߘߏ߬ߥߊ, ߕߙߏ߬ߥߊ. Variantes : tòdo; tòdowa; tòto.

n. giant Gambian rat; rat voleur; гамби́йская кры́са.

tòro. ߕߏ߬ߙߏ.

n. fig; figuier; смо́ква, фи́га.

Tórúmélín. ߕߏߙߎߡߋߟߌ߲߫.

n.prop. TOP.

Tótálá. ߕߏߕߟߊ߫.

n.prop. TOP.

tòto. ߕߏ߬ߕߏ, ߕߏ߬ߘߏ, ߕߘߏ߬ߥߊ, ߕߙߏ߬ߥߊ. Variantes : tòdo; tòdowa; tòrowa.

n. giant Gambian rat; rat voleur; гамби́йская кры́са.

Tòyìnbá. ߕߏ߬ߦߌ߲߬ߓߊ߫.

n.prop. TOP.

Tòyìndín. ߕߏ߬ߦߌ߲߬ߘߌ߲߫.

n.prop. TOP.

Tòyìnfín. ߕߏ߬ߦߌ߲߬ߝߌ߲߫.

n.prop. TOP.

Tòyìnwúlén. ߕߏ߬ߦߌ߲߬ߥߎߟߋ߲߫.

n.prop. TOP.

tò. ߕߏ߭.

n. "to"; to; "то".

tó. ߕߏ߫.

v. remain, leave, do constantly, result; rester, laisser, avoir pour résultat, amener; оставаться, оставлять, постоя́нно де́лать, станови́ться причи́ной, иметь результатом. Syn : nɔ́dɔ, bìla, táa.

Tɔ̀bɔ́yá. ߕߐ߬ߓߐߦߊ߫.

n.prop. TOP.

tɔ̀fɛden. ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲, ߕߎ߬ߝߊߘߋ߲, ߕߍ߬ߝߍߘߋ߲, ߕߐߝߍߘߋ߲. Variantes : tùfaden; tɛ̀fɛden; tòfaden.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfa, bíriki, bírikuden, tòfa.

tɔ̀fɛya. ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ.

n. retail; vente en détail; розничная.торговля.

tɔ̀fɛya. ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫.

v. retail, describe in detail; vendre au détail, décrire en détail; торгова́ть.в.ро́зницу, подро́бно опи́сывать.

tɔ̀fɛ. ߕߏ߬ߝߊ, ߕߎ߬ߝߊ, ߕߍ߬ߝߍ, ߕߐߝߍ. Variantes : tùfa; tɛ̀fɛ; tòfa.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfaden, bíriki, bírikuden, tòfaden.

tɔ̀fɛ. ߕߐ߬ߝߍ.

n. retailer; détaillant; торго́вец в ро́зницу.

tɔ̀kajɛ. ߕߐ߬ߞߊ߬ߖߍ.

n. incomlete.matter; chose incomplète; не́что.непо́лное.

tɔ́lɛɛ. ߕߐߟߍ߯.

adv. smoothly; sans problème, doucement; беспробле́мно, мя́гко.

tɔ́lɛ. ߕߐߟߍ߫.

adv. easily; facilement, commodement; легко́, без труда́, удобно.

tɔ́lɔmi. ߕߟߐߡߌ߫.

v. twist; tordre, torsader; скру́чивать, свива́ть. Syn : bɔ́rɔ, kàyin, lábɔrɔ, tílimin.

tɔ́lɔmi. ߕߟߐߡߌ.

n. bracelet.made.of.twisted.metal; bracelet en métal torsadé; брасле́т.из.сплетённого.мета́лла.

Tɔ́mándé. ߕߐߡߊ߲ߘߋ߫.

n.prop. TOP.

tɔ̀ma. ߕߐ߬ߡߊ.

adj. remaining; restant; остальной.

tɔ̀mɔn. ߕ߬ߐ߲ߓߐ߬, ߕߐ߲߬ߓߐ߲߬, ߕߡߐ߬, ߕߐ߬ߡߐ߲߬. Variantes : tɔ̀nbɔn; tɔ̀mɔ; tɔ̀nbɔ.

v. pick up, gather, select, pick out; ramasser, assortir, sélectionner; подбира́ть, собира́ть, отбира́ть. Syn : mátɔ̀mɔn, sídin.

tɔ̀mɔ. ߕ߬ߐ߲ߓߐ߬, ߕߐ߲߬ߓߐ߲߬, ߕߡߐ߬, ߕߐ߬ߡߐ߲߬. Variantes : tɔ̀nbɔn; tɔ̀nbɔ; tɔ̀nbɔn.

v. pick up, gather, select, pick out; ramasser, assortir, sélectionner; подбира́ть, собира́ть, отбира́ть. Syn : mátɔ̀mɔn, sídin.

Tɔ̀nbàjí. ߕߐ߲߬ߓߊ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

Tɔ̀nbà. ߕߐ߲߬ߓߊ߬.

n.prop. TOP.

tɔ́nbilakudu. ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߘߎ, ߕߊ߲ߓߌߟߊߞߙߎ, ߕߐ߲ߓߌߟߊߞߘߎ. Variantes : tánbilakuru; tánbilakudu.

n. skirt.tied.so.that.it.may.not.hinder.working; jupe nouée pour travailler; ю́бка.повя́занная.по-рабо́чему.

tɔ́nbi. ߕߐ߲ߓߌ.

n. tamarind; tamarinier; тамари́нд.

tɔ́nbolomala. ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ.

n. police; police; полиция.

tɔ́nboloma. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ.

n. policeman; policier; полицейский.

tɔ̀nbɔn. ߕ߬ߐ߲ߓߐ߬, ߕߐ߲߬ߓߐ߲߬, ߕߡߐ߬, ߕߐ߬ߡߐ߲߬. Variantes : tɔ̀nbɔ; tɔ̀mɔ; tɔ̀mɔn.

v. pick up, gather, select, pick out; ramasser, assortir, sélectionner; подбира́ть, собира́ть, отбира́ть. Syn : mátɔ̀mɔn, sídin.

tɔ̀nbɔ. ߕ߬ߐ߲ߓߐ߬, ߕߐ߲߬ߓߐ߲߬, ߕߡߐ߬, ߕߐ߬ߡߐ߲߬. Variantes : tɔ̀nbɔn; tɔ̀mɔ; tɔ̀mɔn.

v. pick up, gather, select, pick out; ramasser, assortir, sélectionner; подбира́ть, собира́ть, отбира́ть. Syn : mátɔ̀mɔn, sídin.

tɔ́nden. ߕߐ߲ߘߋ߲.

n. guard; milicien; страж.порядка.

tɔ̀ndɔ. ߕߐ߲߬ߘߐ߬.

v. unwind; dérouler; разма́тывать.

tɔ̀ndɔ. ߕߐ߲߬ߕߐ߲, ߕߐ߲߬ߘߐ. Variante : tɔ̀ntɔn.

n. chisel; burin; долото́, зуби́ло.

tɔ́ndɔtɔ́ndɔ:n:arbre.esptɔ́ndɔ:n:arbre.esp. ߕߐ߲ߘߐ.

n. tree.sp; arbre esp; де́рево.вид. Syn : fínsan, kòra, kólokolo, yɛ̀rɛ, bátɔndɔ.

tɔ̀nfuran. ߕߐ߲߬ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߏ߲ߝߎߙߊ߲, ߕߊ߲ߝߙߊ. Variantes : tànfuran; tònfuran; tànfara.

n. sling; fronde; праща́.

tɔ̀nkaran. ߕߊ߲߬ߞߊߙߊ߲, ߕߐ߲߬ߞߊߙߊ߲. Variante : tànkaran.

n. children's.loincloth; cache-sexe d'enfant; де́тская.набе́дренная.повя́зка. Syn : fòngban, wɔ́lɔfɔbila, ɲɛ́bila.

tɔ̀nkasa. ߕߐ߲߬ߞߛߊ.

n. grasshopper; sauterelle; кузне́чик.

tɔ́nkɛ. ߕߐ߲ߞߍ.

n. muzzle for a calf; muselière pour veau; намо́рдник для телёнка. Syn : bɔrɔnin.

tɔ́nkɔlɔn. ߕߏ߲ߞߏߟߏ߲.

n. whirlwind; tourbillon; вихрь. Syn : bùdun, fólonkònton.

tɔ̀nɔbɔta. ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߊ.

adj. profitable; profitable; прибыльный.

tɔ̀nɔmasii. ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߛߌ߮.

n. surety, security; gage, caution; зало́г, заклад.

tɔ̀nɔma. ߕߣߐ߬ߡߊ.

adj. profitable, rentable; lucratif, rentable; прибыльный, рентабельный.

tɔ̀nɔnkɔ. ߕߐ߬ߣߐ߲߬ߞߐ.

n. earthworm, roundworm; lombric, ascaris; дождево́й.червь, аскари́да. Syn : mádi.

tɔ̀nɔ. ߕߐ߬ߣߐ.

n. profit, interest, markup, use; profit, intérêt, marge, utilité; вы́года, при́быль, торго́вая наце́нка, по́льза. Syn : nàfa, bìlańdɔ, bìlańna, gbàasu.

tɔ́nsɔn. ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tínsɔn; tínsan.

n. bunch, ear; épi, grappe, main; ко́лос, гроздь. Syn : kùdu, tɔ́nsɔn, bólofɛdɛ, bólo, kɔ̀ɲɔ, wɔ̀nsere.

tɔ́nsɔn. ߕߐ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߐ߲, ߕߌ߲ߛߊ߲. Variantes : tínsɔn; tínsan.

n. bundle; régime, grappe; гроздь. Syn : báloɲa, màrakan, tínsɔn.

tɔ̀ntelen. ߕߐ߲߬ߕߋߟߋ߲.

n. paradox; paradoxe; парадокс.

tɔ́ntii. ߕߐ߲ߕߌ߮.

n. superintendent; commissaire; комиссар.

tɔ̀ntɔn. ߕߐ߲߬ߕߐ߲.

n. moving.crowd (?); mouvement de foule, procession (?); людской.поток.

tɔ̀ntɔn. ߕߐ߲߬ߕߐ߲, ߕߐ߲߬ߘߐ. Variante : tɔ̀ndɔ.

n. chisel; burin; долото́, зуби́ло.

tɔ́ntɔn. ߕߐ߲ߕߐ߲߫.

v. push; pousser; тужиться. Syn : fɛ́dɛn, kúnun, tùntun, tù.

tɔ̀n. ߕߐ߲߭.

n. locust, grasshopper; criquet; саранча́.

tɔ̀n. ߕߐ߲߭.

n. occiput, back of the head; occipit; заты́лок.

tɔ́n. ߕߐ߲.

n. association, rule, ban, interdiction, fine, forfeit; association, règlement, prescription, interdiction, défense, amende; организация, правило, запре́т, штраф. Syn : dɛ̀, álamandi, dádɔbɔlan, ɲɛ̀ɲin, álamandi, ɲɛ̀ɲin.

tɔ́n. ߕߐ߲߫.

adv. very.cold; très froid; очень.холодный. Syn : bádi, gbíligbili.

tɔ́n. ߕߐ߫߫.

v. pile.together.negligently; entasser sans amenagement; сваливать.в.кучу.

tɔ̀ɲɛɛ. ߕߐ߬ߢߍ߰.

n. offence, oppression; offence, oppression; оскорбле́ние, притеснение.

tɔ̀ɲɛɛ. ߕߐ߬ߢߍ߰.

v. offend, attack; offencer, oppresser, aggresser; оскорбля́ть, напада́ть. Syn : jɛ́bɛ, bàa, bàa, bìn.

tɔ̀ɲɔn. ߕߐ߬ߢߐ߲߬.

v. oppress, accuse unjustly; opprimer, accuser injustement; притеснять, облыжно обвинять. Syn : bàa.

Tɔ́ɔbálátáníndúu. ߕߐ߯ߓߟߊ߫ߕߊߣߌ߲ߘߎ߯.

n.prop. TOP.

tɔ̀ɔdala. ߕߐ߰ߘߟߊ.

n. environment, surrounding.area; alentours, environs; окре́стности, окру́га. Syn : bɔ̀ɔfɛ, dáfɛla, dánduu, láminin, tíntan, dáfɛ̀, bɔ̀ɔfɛ̀, bɔ̀ɔrɛ, tɔ̀ɔfɛ̀, tɔ̀rɔfɛ̀.

tɔ̀ɔfɛ̀. ߕߐ߱ߝߍ߬.

pp. near, beside, outside; près de, à côté de; у, ря́дом с, вблизи́. Syn : dáfɛ̀, tɔ̀rɔfɛ̀, dáfɛ̀, tɔ̀rɔfɛ̀.

tɔ́ɔla. ߕߐ߯ߟߊ߫.

v. baptize; bâtiser; нарека́ть.

tɔ̀ɔmasere. ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ.

n. mark; marque, preuve; признак. Syn : kànsɛbɛ, màsere, màsɛbɛ, tù, dàlu.

tɔ̀ɔmasere. ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ.

v. mark; marquer; обозначать. Syn : màsére, nɔ̀nɔ.

tɔ́ɔnɔdɔbila. ߕߐ߯ߣߘߐߓߌߟߊ.

n. pronoun, personal pronoun; pronom, pronom personnel; местоимение, личное местоимение.

tɔ́ɔsɛbɛ. ߕߐ߯ߛߓߍ.

n. registration, census; inscription, recensement; запись, перепись населения.

tɔ̀ɔte. ߕߐ߰ߕߋ.

n. loincloth.for.boys; cache-sexe de garçons; набе́дренная.повя́зка.ма́льчиков.

tɔ̀ɔtɛɛ. ߕߐ߰ߕߍ߮.

n. aggressiveness, provoking behavior; agressivité, comportement provocateur; агресси́вность, вызыва́ющее поведе́ние, провоци́рование. Syn : bàańmà.

tɔ́ɔtɛ. ߓߐ߲߯ߕߍ, ߓߐ߯ߕߍ, ߕߐ߯ߕߍ. Variantes : bɔ́ɔtɛ; bɔ́ɔntɛ.

pp. besides, apart from, otherwise; à part, sauf, autrement, sinon; поми́мо, кро́ме, ина́че, в ино́м слу́чае. Syn : bólofɛ̀, kɔ́.

tɔ̀ɔtɔɔli. ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ.

n. trade.union; syndicat; профсоюз.

tɔ̀ɔtɔɔnɛn. ߕߐ߰ߕߐ߰ߣߍ߲.

n. dysentry; dysenterie; дизентери́я. Syn : bàlaɲama.

tɔ́ɔya. ߕߐ߯ߦߊ߫.

v. appoint, nominate; nominer, nommer; назначать. Syn : kíli.

tɔ̀ɔ. ߕߐ߱.

n. thigh, hip, hips; hanche, hanches; бедро, ве́рхняя часть бедра́.

tɔ́ɔ. ߕߐ߮.

n. name, fame, renoun, noun; prénom, renom, nom; имя, репутация, существительное. Syn : kùntɔɔ.

tɔ́rɔdɔ. ߕߙߐߘߐ.

n. whey; petit-lait; сы́воротка.

tɔ̀rɔfɛ̀. ߕߐ߬ߙߐߝߍ߬.

pp. near, beside, outside; près de, à côté de; у, ря́дом с, вблизи́. Syn : dáfɛ̀, tɔ̀ɔfɛ̀, dáfɛ̀ bɔ̀ɔfɛ̀ bɔ̀ɔrɛ, tɔ̀ɔfɛ̀, tɔ̀ɔdala.

tɔ́rɔnkɔ. ߕߐߙߐ߲ߞߐ߫.

v. crush like a fly; écraser; раздави́ть в лепёшку. Syn : búrunkɔ, bɛ́dɛnsɛ, dɔ́bùnten, dɔ́bɛdɛnsɛ, dɔ́mɔɲɔnkɔ, mɔ́ɲɔnkɔ.

tɔ́rɔnma. ߕߐߙߐ߲ߡߊ.

n. ungulate, hoofed animal; animal ongulé; копы́тное живо́тное.

tɔ́rɔn. ߕߐߙߐ߲.

n. hoof; sabot; копы́то.

tɔ́rɔya. ߕߙߐߦߊ.

n. suffering, grief, pain; souffrance, peine, douleur; страдание, печаль, боль. Syn : tɔ́rɔ, dímin.

tɔ́rɔ. ߕߙߐ.

v. suffer; souffrir; страдать.

tɔ́rɔ. ߕߙߐ.

n. sufference, pain; souffrance, douleur; страдание, боль. Syn : tɔ́rɔya, dímin.

tɔ́si. ߕߐߛߌ߫.

v. instigate; inciter; подзуживать, подбивать. Syn : dɔ́su, sún, sú.

tɔ̀. ߕߐ߭.

n. remnant; reste; остаток.

tùbabumoriden. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߋ߲.

n. Christian; chrétien; христиани́н. Syn : batisesɔdɔnbaa, tùbabumori.

tùbabumori. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ.

n. Christian; chrétien; христиани́н. Syn : batisesɔdɔnbaa, tùbabumoriden.

tùbabuɲina. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߢߌߣߊ.

n. Guinea.pig; cobaye; морска́я.сви́нка. Syn : báɲina.

tùbabu. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ.

n. European, white person, French; Européen, blanc, Français; европе́ец, бе́лый челове́к, францу́з.

túban. ߕߎߓߊ߲.

n. pigeon, turtle-dove; tourterelle, pigeon; голубь, го́рлица. Syn : bìdin, mànsabidin, túrubanin.

Túbáyáxɔ́ɔríxírɛ́. ߕߎߓߊ߫ߦߊߞ߭ߐ߯ߙߌߞ߭ߌߙߍ߫.

n.prop. TOP.

tùba. ߕߎ߬ߓߊ.

n. skin.color, flesh color; couleur chair; теле́сный.цвет.

Túbá. ߕߎߓߊ߫.

n.prop. TOP.

túbi. ߕߎߓߌ߫.

v. convert; se convertir; обрати́ться.

Túdíbán`. ߕߎߘߌ߫ߓߊ߲.

n.prop. TOP.

túdusa. ߕߘߎ, ߕߘߎߛߊ, ߕߙߎ, ߕߙߎߛߊ. Variantes : túdu; túru; túrusa.

n. puff.adder, common puff adder; vipère heurtante; шумя́щая.гадю́ка, гадю́ка. Syn : dànkalan.

túdu. ߕߘߎ߫, ߕߙߎ߫. Variante : túru.

v. stick into, push in, plant, lean with; ficher, enfoncer, planter, a'appuyer avec; втыка́ть, сажа́ть, опира́ться чем-л. Syn : bunta, gbángban, sɔ́rɔn, làn.

túdu. ߕߘߎ, ߕߘߎߛߊ, ߕߙߎ, ߕߙߎߛߊ. Variantes : túdusa; túru; túrusa.

n. puff.adder, common puff adder; vipère heurtante; шумя́щая.гадю́ка, гадю́ка. Syn : dànkalan.

tùfaden. ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲, ߕߎ߬ߝߊߘߋ߲, ߕߍ߬ߝߍߘߋ߲, ߕߐߝߍߘߋ߲. Variantes : tòfaden; tɛ̀fɛden; tɔ̀fɛden.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfa, bíriki, bírikuden, tòfa.

tùfa. ߕߏ߬ߝߊ, ߕߎ߬ߝߊ, ߕߍ߬ߝߍ, ߕߐߝߍ. Variantes : tòfa; tɛ̀fɛ; tɔ̀fɛ.

n. brick; brique; кирпич. Syn : bíriki, sànjaran, tòfaden, bíriki, bírikuden, tòfaden.

Túgè. ߕߎߜ߭ߋ߬.

n.prop. TOP.

túlafin. ߕߎߟߊߝߌ߲.

n. September; septembre; сентя́брь.

tùle. ߕߎ߬ߟߋ.

n. powder horn, pound; poudrière, livre; пороховни́ца, фунт. Syn : múubon, tóngba, búku, gbáfe, kàfa, kìtabu, líburu, lɛ́ra.

túle. ߕߎߟߋ, ߕߌߟߋ. Variante : tíle.

n. giraffe; girafe; жираф.

Túlé. ߕߎߟߋ߫.

n.prop. TOP.

Túlɛ́lísígón. ߕߎߟߍߟߛߌߜ߭ߏ߲߫.

n.prop. TOP.

túluji. ߕߟߎߖߌ.

n. oil; huile; растительное.масло. Syn : túlu.

túlu. ߕߟߎ.

n. oil; huile; расти́тельное.ма́сло, постное масло. Syn : túluji.

Túlú. ߕߟߎ߫.

n.prop. TOP.

tùmada. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ.

n. date, period; date, période; дата, период.

tùmalan. ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲.

n. watch; montre; часы.

Tùmà̀nìnyádíjílá. ߕߎ߬ߡߊ߬߬ߣߌ߲߬ߦߊ߫ߘߖߌߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Tùmànìnyá. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

tùmaren. ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲.

n. hour; heure; час.

tùma. ߕߎ߬ߡߊ.

n. time, period, era, moment; temps, époque, moment; время, эпоха, момент. Syn : sán, wáati.

tùmu. ߕߎ߲߬ߓߎ, ߕߎ߬ߡߎ. Variante : tùnbu.

n. caterpillar, worm; chenille; гу́сеница.

Túnbɛ́rɛ́. ߕߎ߲ߓߙߍ߫.

n.prop. TOP.

tùnburen. ߕߎ߲߬ߓߎ߬ߙߋ߲.

n. small.caterpillar.sp; petite chenille esp, petite chenille; маленькая.гусеница.вид.

tùnbu. ߕߎ߲߬ߓߎ, ߕߎ߬ߡߎ. Variante : tùmu.

n. caterpillar, worm; chenille; гу́сеница.

Túní. ߕߎߣߌ߫.

n.prop. TOP.

túnkan. ߕߎ߲ߞߊ߲.

n. abroad; l'étranger, extéreur; чужби́на.

túnkaranke. ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ.

n. foreigner; étranger; иностранец. Syn : bándakɔmɔɔ, lóndan, sìi-ń-fɛ̀.

Tùnkàràsó. ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ߛߏ߫.

n.prop. TOP.

túnkunbɛn. ߕߎ߲ߞߎ߲ߓߍ߲.

n. rectangle; rectangle; четырёхугольник.

túnkun. ߕߎ߲ߞߎ߲.

n. angle; angle; угол. Syn : séleke.

Túnkúrúmá. ߕߎ߲ߞߙߎߡߊ߫.

n.prop. TOP.

Tùnɲìfílì. ߕߎ߲߬ߢߌ߬ߝߌߟߌ߬.

n.prop. TOP.

Tùntèbákúrámánjí. ߕߎ߲߬ߕߋ߬ߓߊ߫ߞߎߙߊߡߊ߲ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

tùntun. ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬.

v. push, force out; pousser, repousser; толка́ть, оттесня́ть. Syn : fɛ́dɛn, kúnun, tù, tɔ́ntɔn, mátaa.

Túntúrún. ߕߎ߲ߕߎߙߎ߲߫.

n.prop. TOP.

túnun. ߕߎߣߎ߲.

n. disappearance; disparition; исчезновение.

túnun. ߕߣߎ߲߫.

v. disappear, get lost, dive, plunge; disparaître, s'égarer, plonger; исчеза́ть, теря́ться, ныря́ть. Syn : bán.

tùn. ߕߎ߲߬.

prt. PST1.

tùn. ߕߎ߲߭.

n. shove, punch, goal; coup de poing, but; толчо́к, уда́р, гол. tóda í lá! it is your turn to punch! c'est ton tout de pousser! я тебя́ переигра́л! удар за тобо́й! Syn : kòn, tù, bí.

tún. ߕߎ߲߫.

adv. only; seulement; то́лько. Syn : bɛ́ɛ.

tùɲama. ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ.

adj. true, real; véritable, vrai; истинный, действительный. Syn : kɛ̀man, bɛ̀dɛ, bɛ́dɛbɛdɛ, gbéngben, jɔ́njɔn, jɛ̀dɛjɛ̀dɛ, pákìsa, sɛ̀bɛ.

tùɲatii. ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮.

n. truthful; véridique; правдивый.

tùɲaya. ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ.

n. veracity, truthfulness; véracité; правдивость.

tùɲa. ߕߎ߬ߢߊ.

n. truth; vérité; пра́вда, и́стина. Syn : sàwaba.

tùrabu. ߕߎ߬ߙߊ߬ߓߎ, ߕߙߊ߬ߓߎ, ߕߊ߬ߙߌ߬ߓߎ. Variantes : tàrabu; tàribu.

n. geomancy; géomancie; гада́ние.по.пы́ли. Syn : bùudi, bùudila.

túra. ߕߎߙߊ.

n. bull; taureau; бык.

túra. ߕߎߙߊ.

adj. male.strong.violent; mâle fort violent; саме́ц.си́льный.свире́пый.

Tùròkɔ́. ߕߎ߬ߙߏ߬ߞߐ߫.

n.prop. TOP.

túrubanin. ߕߙߎߓߊߣߌ߲.

n. pigeon, turtle-dove; tourterelle, pigeon; голубь, го́рлица. Syn : bìdin, mànsabidin, túban.

túruki. ߕߙߎߞߌ.

n. Turk; Turc; турок.

Tùrùkún. ߕߙߎ߬ߞߎ߲߫.

n.prop. TOP.

túrusa. ߕߘߎ, ߕߘߎߛߊ, ߕߙߎ, ߕߙߎߛߊ. Variantes : túdusa; túru; túdu.

n. puff.adder, common puff adder; vipère heurtante; шумя́щая.гадю́ка, гадю́ка. Syn : dànkalan.

túrute. ߕߙߎߕߌ, ߕߙߎߕߋ. Variante : túruti.

n. undershirt; chemise de corps; ни́жняя.руба́ха.

túruti. ߕߙߎߕߌ, ߕߙߎߕߋ. Variante : túrute.

n. undershirt; chemise de corps; ни́жняя.руба́ха.

túru. ߕߘߎ߫, ߕߙߎ߫. Variante : túdu.

v. stick into, push in, plant, lean with; ficher, enfoncer, planter, a'appuyer avec; втыка́ть, сажа́ть, опира́ться чем-л. Syn : bunta, gbángban, sɔ́rɔn, làn.

túru. ߕߘߎ, ߕߘߎߛߊ, ߕߙߎ, ߕߙߎߛߊ. Variantes : túdusa; túdu; túdusa.

n. puff.adder, common puff adder; vipère heurtante; шумя́щая.гадю́ка, гадю́ка. Syn : dànkalan.

túru. ߕߙߎ.

n. crest, braid of hair; crête, huppe, toupet; гребень, хохолок, чуб, коса. Syn : kónkodòndon.

tùtuba. ߕߎ߬ߕߎ, ߕߎ߬ߕߎ߬ߓߊ. Variante : tùtu.

n. pussy; chatte; пи́ська.

tùtu. ߕߎ߬ߕߎ, ߕߎ߬ߕߎ߬ߓߊ. Variante : tùtuba.

n. pussy; chatte; пи́ська.

tùufudu. ߕߎ߰ߝߘߎ.

n. upper arm; bras, avant-bras; плечо́. Syn : bólo, kɔ̀ɲɔ, wɔ̀nsere, tùu.

tùun. ߕߎ߲߰.

v. be.adjacent; être contigu; примыка́ть. Syn : gbànkun.

tùun. ߕߎ߲߱.

n. bed, mound; butte; гря́дка.

túun. ߕߎ߲߯.

adv. also; aussi; тоже.

túun. ߕߎ߲߯.

v. shut;fermer; закрывать. Syn : dátuun, fɛ́rɛmɛ.

tùu. ߕߎ߱.

n. upper arm; bras, avant-bras; плечо́. Syn : bólo, kɔ̀ɲɔ, tùufudu, wɔ̀nsere.

tù. ߕߎ߭.

n. goal, touch; but, score, marque; гол, счёт, мета. Syn : bí, kòn, tùn, kànsɛbɛ, màsere, màsɛbɛ, tɔ̀ɔmasere. kà tù` tó mɔ̀ɔ` lá to touch smb. (in the touch and run game) marquer (en jouant à la sauvette). запятнать кого-л. (в пятнашках).

tù. ߕߎ߬.

v. bump, knock, strike; pousser, frapper; толкать, колоти́ть. Syn : fɛ́dɛn, kúnun, tùntun, tɔ́ntɔn, bùɔ, gbàsi.

tù. ߕߎ߬.

v. dress.in.leather, wrap in leather; garnir de peau; обде́лывать.ко́жей, завора́чивать в ко́жу.

tú. ߕߎ.

n. forest, grove, thicket; forêt, bosquêt, broussaille, maquis; лес, ро́ща, за́росли. Syn : gbɔ̀fɔ.

tú. v. spit; cracher; плева́ть.

Tyébévííá`. ߕߦߓߋߝ߭ߌ߫ߌߊ.

n.prop. TOP.