Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

Ɛ - ɛ

ɛ̂. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ôn; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ûn; ; în; ; ên; ; ôn.

conj. DISTR.

Ɛ́bágb. ߍ߫ߓߊߜ.

n.prop. TOP.

ɛ́gbɛ ߍߜߍ߫.

intj. damn!; zut!; чёрт!

ɛ̂n. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ôn; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ûn; ; în; ; ên; ɛ̂; .

conj. DISTR.

ɛ̀nɛnɛ̀n. ߍ߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߣߍ߲߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߢߍ߬. Variantes : ɛ̀nɛn; ɛ̀ɲɛ̀.

intj. no; non; нет, не-а. Syn : áà, héyì, àyí; á à, áyò (m).

ɛ̀nɛn. ߍ߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߣߍ߲߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߢߍ߬. Variantes : ɛ̀nɛnɛ̀n; ɛ̀ɲɛ̀.

intj. no; non; нет, не-а. Syn : áà, héyì, àyí; á à, áyò (m).

ɛ̀nhɛ́n. ߍ߲߬ߤߍ߲߫.

intj. er; euh; э-э.

ɛ̀ɲɛ̀. ߍ߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߣߍ߲߬ߣߍ߲߬, ߍ߬ߢߍ߬. Variantes : ɛ̀nɛnɛ̀n; ɛ̀nɛn.

intj. no; non; нет, не-а. Syn : áà, héyì, àyí; á à, áyò (m).

Ɛ́xgb̀ót́á`. ߍߞ߭ߜ߬ߏߕ߫ߊ.

n.prop. TOP.