Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

U - u

. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ôn; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ôn; ; în; ; ên; ɛ̂; ɛ̂n.

conj. DISTR.

Ùlósàkl. ߎ߬ߟߏ߫ߛߊ߬ߞߟ.

n.prop. TOP.

Úmáyáhár. ߎߡߦߊ߫ߤߊߙ.

n.prop. TOP.

ûn. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ôn; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ; ; în; ; ên; ɛ̂; ɛ̂n.

conj. DISTR.

Ùnádákàìy. ߎ߬ߣߘߊ߫ߞߊ߬ߌ߬ߦ.

n.prop. TOP.

ùnsé. ߎ߲߬ߛߋ, ߒ߬ߛߋ. Variante : ǹsé.

intj. hallo; salut; привет. Syn : màrahaba, ǹba, sáha, sɛ̀ɛdí, jèeyá.

Úrák. ߎߙߊߞ.

n.prop. TOP.

úrunɛ. ߥߎߙߎߣߍ, ߎߙߎ߲ߣߍ. Variante : wúrunɛ.

n. slaves.village, colony; village d'esclaves, colonie; деревня.рабов, колония.

Úsúmánínyá. ߎߛߎߡߊߣߌ߲ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

ùti. ߎ߬ߕߌ.

n. August; août; а́вгуст. Syn : dàbabila, bàbasànkaro, dàbabila.

Úwɛ́nzù. ߎߥߍ߲ߖ߭ߎ߬.

n.prop. TOP.

Úzú. ߎߖ߭ߎ߫.

n.prop. TOP.