Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

N - n

ń y'á` ~lá {kó}. ߓߛߌ߬ߞߌ߬.

v. surmise, presume, guess, think, I believe that..., I think that..., take, suspect smb., conclude, imagine, represent, characterize, formalize; supposer, présumer, imaginer, représenter, caractériser; полага́ть, счита́ть, ду́мать, я ду́маю что..., я полага́ю что..., счита́ть кем/чем-л., принима́ть, подозрева́ть кого-л., де́лать вы́вод, де́лать заключе́ние, вообража́ть, представля́ть, изобража́ть, характеризова́ть, формализова́ть. Syn : bìsikiya, jìi. Variante : bìsiki Syn : mìná.

n'. ߘߊ߫, ߘߴ, ߙߊ, ߙߴ, ߠߊ, ߠߴ. Variantes : d'; rá; r'; na; dá.

mrph. AOR.INTR.

n'. ߟߊ߫. Variantes : l'; ná; lá.

pp. at, POSS; à, POSS, POSS; на, POSS. Syn : kùn.

n'. ߟߋ߬, ߟߵ, ߟߋ, ߠߋ߬, ߠߵ. Variantes : l; lê; nè; lè.

prt. FOC, well..; FOC, eh bien; FOC, ну...

n`. ߣߊ߬, ߣߐ߬, ߣߵ. Variantes : nɔ̀; nà.

pm. AOR2. Syn : nɔ̀.

n`. ߣߊ߬, ߣߵ. Variante : nà.

v. come, visit, bring, begin; venir, arriver, visiter, apporter, commencer; приходить, посещать, навещать, приносить, приносить, начинаться, наступать. Syn : sɛ́nɛ, sé, bìla, lɔ̀, dáfɔlɔ, dámìna, fɔ́lɔ, jùtɛ̀ɛ, lábùdun, sínsin, wìli.

n'. ߣߌ߫, ߣߴ. Variante : ní.

conj. if; si; если.

n'. ߣߌ߫, ߣߴ. Variante : ní.

conj. and; et; и. Syn : àni.

na. ߘߊ߫, ߘߴ, ߙߊ, ߙߴ, ߠߊ, ߠߴ. Variantes : d'; rá; r'; dá; n'.

mrph. AOR.INTR.

nàadi. ߣߊ߰ߘߌ.

n. potter's.clay; argile, glaise, terre glaise; гончарная.глина. Syn : bɔ́ɔbanku, bɔ́ɔ, nára.

nàalon. ߣߊ߰ߟߏ߲.

n. palate; palais; нёбо. Syn : bòlonba, kúbe.

nàanaa. ߣߊ߰ߣߊ߮.

n. idle.talk; bavardage, babillage; пуста́я.болтовня́. Syn : dádɔkonteya, bìribíri, mànamanakán.

náanaa. ߣߊ߯ߣߊ߮.

n. helicopter; hélicoptère; вертолёт.

náaninnan. ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲.

adj. fourth; quatrième; четвёртый.

náanin. ߣߊ߯ߣߌ߲.

num. four; quatre; четыре.

náantàdi. ߣߊ߲߯ߕߊ߬ߘߌ.

n. scheme; intrigant; интрига́н.

nàa. ߣߊ߯.

n. lower abdomen; bas-ventre, hypogastre; подчревье, ни́жняя часть живота́.

náa. ߣߊ߮.

n. cola.basket; panier à cola; корзи́на.для.кола.

nàbílì. n. ߣߊ߬ߓߌ, ߊ߬ߣߊߓߌ, ߣߊ߬ߓߌߟߌ߬. Variantes : ànabi; nàbi.

n. prophet; prophèt; проро́к. Syn : làfɔbaa.

nàbi. n. ߣߊ߬ߓߌ, ߊ߬ߣߊߓߌ, ߣߊ߬ߓߌߟߌ߬. Variantes : ànabi; nàbílì.

n. prophet; prophèt; проро́к. Syn : làfɔbaa.

nábon. ߣߊߓߏ߲.

n. maternal.lineage; lignage maternel; "матери́нский клан".

Nǎbún`. ߣߊ߭ߓߎ߲.

n.prop. TOP.

Nádɛ̀l. ߣߊߘߍ߬ߟ.

n.prop. TOP.

nàditɔ. ߣߊ߬ߘߌ߬ߕߐ.

n. unlucky, ill-fated; malchanceux, maudit; злосча́стный, пресле́дуемый прокля́тием. Syn : kádatɔ, nɔ̀rɔjuu.

nàdi. ߣߊ߬ߘߌ, ߣߊ߬ߙߌ. Variante : nàri.

n. misfortune, bad luck; malchance, guigne; прокля́тье, злосча́стье, невезе́ние. Syn : gbàlo, kùnnagboya, nɔ̀rɔjuuya, káda, nɔ̀rɔ.

nádɔɔnin. ߣߊߘߐ߯ߣߌ߲.

n. younger.aunt; tente cadette; мла́дшая.тётя.

náfaanin. ߣߊߝߊ߯ߣߌ߲.

n. groom's.gift.to.the.bride's.mother; cadeau à la mère de la fiancée; пода́рок.ма́тери.неве́сты.от.жениха́. Syn : násɔ.

Nàfàjìnɛ́nsándálá. ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߣߍ߲߫ߛߊ߲ߘߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Nàfàjí. ߣߝߊ߬ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

nàfama. ߣߝߊ߬ߡߊ.

adj. useful; utile, avantageux; полезный.

Náfánjí. ߣߊߝߊ߲ߖߌ߫.

n.prop. TOP.

nàfan. ߣߊ߬ߝߊ, ߣߊ߬ߝߊ߲. Variante : nàfa.

n. profit, interest; profit, intérêt, avantage; вы́года, при́быль, по́льза. Syn : tɔ̀nɔ.

Nàfàyá. ߣߝߊ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

nàfa. ߣߊ߬ߝߊ, ߣߊ߬ߝߊ߲. Variante : nàfan.

n. profit, interest; profit, intérêt, avantage; вы́года, при́быль, по́льза. Syn : tɔ̀nɔ.

náfula. ߣߊߝߎߟߊ.

n. complement, supplementary prayer; complément, prière supplémentaire; дополни́тельное, необяза́тельное, дополни́тельная моли́тва.

nàkan. ߣߊ߬ߞߊ߲.

n. vocation; vocation; призвание.

nákelenma. ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ.

n. sibling, brother, sister, intimate friend; frère soeur utérin; си́блинг, брат, сестра́, бли́зкий друг. Syn : bádenma, bákelen, bákelenma.

nákɔ. ߣߊߞߐ.

n. vegetable.garden, kitchen garden; potager, jardin potager; огород. Syn : nángban.

nálaka. ߣߊߟߞߊ.

n. maternal.kin; parent maternel; родственник.по.материнской.линии. Syn : bén-.

nálìmún. ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫.

conj. that.is; c'est à dire; то.есть.

nálonma. ߣߊߟߏ߲ߡߊ.

n. fool, idiot; niais, imbécile, simple d'esprit; идио́т, проста́к.

nálon. ߣߊߟߏ߲.

n. stupidity; bêtise; глупость. Syn : kùnntanya.

nálon. ߣߊߟߏ߲߫.

v. become.stupid; devenir bête; глупеть.

námanama. ߣߡߊߣߡߊ.

adj. slippery; glissant; скользкий.

námara. ߣߡߊߙߊ.

n. cheating, deceit, dishonesty; tricherie, tromperie, malhonnêteté; обман, жульничество. Syn : kàron, bagaya.

námara. ߣߡߊߙߊ߫.

v. deceive; tromper; обманывать. Syn : bagaya, láfìli, mánɛɛn, márasa, nɛ́rɛn, nɛ́ɛn.

nàmari. ߣߊ߬ߡߊߙߌ.

n. popliteal.space; creux poplitée; подколенка, подколенная.впадина.

nàmasa. ߣߡߊ߬ߛߊ.

n. banana; banane; бана́н. Syn : bàranda.photos Charles Bailleul

nàmatòroko. ߣߊ߬ߡߊߕߙߏ߬ߞߏ.

n. hyena; hyène; гие́на. Syn : játùru, kéndekàraba, nàma, súluku.

nàmaturu. ߣߡߊ߬ߕߙߎ.

n. hunter's.hat; chapeau de chasseurs; охо́тничья.ша́пка. Syn : kɔ̀nkɔrɔnbánfula (bànfúla).

nàma. ߣߊ߬ߡߊ.

n. hyena; hyène; гиена. Syn : játùru, kéndekàraba, nàmatòroko, súluku.

náma. ߣߡߊ.

n. okra.sauce; sauce de gombo; со́ус.из.го́мбо.

Náméírí. ߣߊߡߋߌߙߌ߫.

n.prop. TOP.

nàminɲɔɔn. ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮.

n. wife; épouse; супру́га. Syn : fúduma, fúdumuso, mùso, mùso, fúdumuso.

námun. ߣߊߡߎ߲.

n. tradition, custom, religion; coutume, tradition, religion; обы́чай, тради́ция, религия. Syn : bɔ́-kà-ń-tɛ̀dɛ, lànda, yéɲɔɔnna, làada, bɔ́-kà-ń-tɛ̀dɛ, bàto, díina.

námun. ߣߊߡߎ߲߫, ߣߍߡߎ߲߫. Variante : nɛ́mun.

v. lick; lécher; лиза́ть.

námun. ߣߊߥߎ߲߫, ߣߊߡߎ߲߫, ߣߋߥߎ߲߫. Variantes : náwun; néwun.

v. swim; nager; плавать.

nànfolotii. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߮.

n. rich man; richard; бога́ч. Syn : féntii.

nànfoloya. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬.

v. finance; financer; финансировать.

nànfolo. ߣߊ߲߬ߝߟߏ.

n. wealth; richesse; бога́тство. Syn : kɔ̀ngbɛ.

Nángáɲí. ߣߊ߲ߜ߭ߊߢߌ߫.

n.prop. TOP.

nángban. ߣߊ߲ߜߊ߲.

n. kitchen.garden; potager; огоро́д. Syn : nákɔ.

nànin. ߣߊ߬ߣߌ߲߬.

v. insult, offend; insulter; оскорбля́ть. Syn : bàa, bìla, jɛ́bɛ.

nànńtan. ߣߊ߲߬ߒߕߊ߲.

n. civilian; civil; штатский.

nàntiilaka. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ.

adj. military; militaire; военный.

nàntii. ߣߊ߲߬ߕߌ߮.

n. military; militaire; военный. Syn : kɛ̀lɛden, sòrimaden, tóntii.

Nántkɔ̀nɔ̀ɛ́kún`. ߣߊ߲ߕߞߣߐ߬ߍ߫ߞߎ߲.

n.prop. TOP.

nàɲɔɔn. ߣߊ߬ߢߐ߲߮.

n. man's sex, penis of a small boy; sexe masculin, sexe de petit garçon; мужско́й полово́й член, писю́ня. Syn : fɔ́dɔ, kàya, bìlakoroya.

nárantin. ߣߊߙߊ߲ߕߌ߲.

n. parasite; parasite; паразит. Syn : báarakɛbali.

nára. ߣߙߊ.

n. clay soil, barren rock, dead rock; argile, matière stérile; гли́нистая по́чва, пуста́я поро́да. Syn : bɔ́ɔbanku, bɔ́ɔ, nàadi.

nára. ߣߘߐ߫, ߣߙߐ߫, ߣߙߊ߫. Variantes : nɔ́rɔ; nɔ́dɔ.

v. fasten, adhere, stick, adhere, plaster, coat with clay, stick around; coller, fixer, se coller, se fixer, se coller, crépir, badigeonner, rester; приклеивать, прикреплять, приклеиваться, прикрепляться, склеиваться, приклеиваться, штукату́рить, обма́зывать гли́ной, торчать. Syn : gbángban, lɔ̀, bàdí, mábàdí, tó.

Náríńá`. ߣߊߙߌߣ߫ߊ.

n.prop. TOP.

nàri. ߣߊ߬ߘߌ, ߣߊ߬ߙߌ. Variante : nàdi.

n. misfortune, bad luck; malchance, guigne; прокля́тье, злосча́стье, невезе́ние. Syn : gbàlo, kùnnagboya, nɔ̀rɔjuuya, káda, nɔ̀rɔ.

nàron. ߣߊ߬ߙߏ߲.

n. bud; bouton, bourgeon; по́чка, по́чки. Syn : bùton, kólonɛn, kólo, kùdu, mábon, núngban.

nàron. ߣߊ߬ߙߏ߲߬, ߣߋ߬ߙߎ߲߬. Variante : nèrun.

v. burgeon, bud; burgeonner; пускать.почки. Syn : mábon.

násɔ. ߣߊߛߐ.

n. groom's.gift.to.the.bride's.mother; cadeau à la mère de la fiancée; пода́рок.ма́тери.неве́сты.от.жениха́. Syn : náfaanin.

násuru. ߣߊߛߙߎ.

n. means; moyen; сре́дство. Syn : dàbari, dàlilu, fòdoba, fɛ̀rɛ.

nàtaba. ߣߕߊ߬ߓߊ.

n. ambition; ambition; честолюбие, стремление.

nàta. ߣߊ߬ߕߊ.

n. project; projet; проект. Syn : dákun, jàtedɔsii, jàtesii.

nàta. ߣߊ߬ߕߊ.

n. pretention; prétention; претензия.

nátiin. ߟߊߕߌ߲߯, ߠߊߕߌ߲߯. Variante : látiin.

v. stretch.out; étirer; вытягивать.

nàtɔla. ߣߊ߬ߕߐ߬ߟߊ.

n. future; futur; будущее.

nàtɔ. ߣߊ߬ߕߐ.

ptcp. next, future; prochain, suivant; следующий, будущий.

náwun. ߣߊߥߎ߲.

n. turban; turban; тюрба́н.

náwun. ߣߊߥߎ߲߫, ߣߊߡߎ߲߫, ߣߋߥߎ߲߫. Variantes : námun; néwun.

v. swim; nager; плавать.

náya. ߣߦߊ.

n. motherhood; maternité; матери́нство. Syn : báya, báya (bá 2).

nà. ߣߊ߬, ߣߐ߬, ߣߵ. Variantes : nɔ̀; n`.

pm. AOR2. Syn : nɔ̀.

nà. ߣߊ߬, ߣߵ. Variante : n`.

v. come, visit, bring, begin; venir, arriver, visiter, apporter, commencer; приходить, посещать, навещать, приносить, приносить, начинаться, наступать. Syn : sɛ́nɛ, sé, bìla, lɔ̀, dáfɔlɔ, dámìna, fɔ́lɔ, jùtɛ̀ɛ, lábùdun, sínsin, wìli.

nà. Variante : nɔ̀. ߣߐ߬.

pm. AOR2. Syn : nà.

ná. ߟߊ߫. Variantes : l'; lá; n'.

pp. at, POSS; à, POSS, POSS; на, POSS. Syn : kùn.


wúla ìn ná bàro`. ‘la causerie de cette soirée’
Construction non-compacte à postposition interne (10.2.1)

ná. ߣߊ.

n. sauce; sauce; соус. Syn : mànfen.

ná. Variante : `ná. ߣߊ߫.

n. mother; mère; мать. Syn : dénba, bá.

ǹba. ߒ߬ߓߊ߬, ߊ߲߬ߓߊ߬, ߊ߲߬ߓߊ߲߬. Variantes : ànba; ànban.

intj. hallo; salut; привет. Syn : màrahaba, sɛ̀ɛdí, ùnsé, sáha.

Ńbónɛ́. ߒߓߏߣߍ߫.

n.prop. TOP.

Ńbóróbéntí. ߒߓߙߏ߫ߓߋ߲ߕߌ߫.

n.prop. TOP.

Ńbɔ́jálá. ߒߓߐߖߟߊ߫.

n.prop. TOP.

Ńbúríyá. ߒߓߎߙߌߦߊ߫.

n.prop. TOP.

Ńdáláó. ߒߘߟߊߏ߫.

n.prop. TOP.

Ńdántáarí. ߒߘߊ߲ߕߊ߯ߙߌ߫.

n.prop. TOP.

Ńdántárìwúurì. ߒߘߊ߲ߕߊߙߌ߬ߥߎ߯ߙߌ߬.

n.prop. TOP.

nê. ߣߋ.

pers. 1SG.EMPH, I, me, my; 1SG.EMPH, moi, je, me, ma, mon; 1SG.EMPH, я, меня́, мне, мой, моё, мной. Syn : .


nê, ê, àlê, ánw /ã́ṹ ~ ã́ũ̀/, áw /áú ~ áù/, òlû
Pronoms personnels emphatiques (4-27)

Némɛ́á. ߣߋߡߍߊ߫.

n.prop. TOP.

Némíná. ߣߋߡߌߣߊ߫.

n.prop. TOP.

Néríd߰ú`. ߣߋߙߌߘ߰ߎ.

n.prop. TOP.

nèrun. ߣߊ߬ߙߏ߲߬, ߣߋ߬ߙߎ߲߬. Variante : nàron.

v. burgeon, bud; burgeonner; пускать.почки. Syn : mábon.

Nétáaré. ߣߋߕߊ߯ߙߋ߫.

n.prop. TOP.

néwun. ߣߊߥߎ߲߫, ߣߊߡߎ߲߫, ߣߋߥߎ߲߫. Variantes : námun; náwun.

v. swim; nager; плавать.

nèyi. ߣߋ߬ߦߌ.

n. desire; désir; желание. Syn : lɔ́ɔ, sàwo.

nè. ߟߋ߬, ߟߵ, ߟߋ, ߠߋ߬, ߠߵ. Variantes : l; lê; lè; n'.

prt. FOC, well..; FOC, eh bien; FOC, ну...

Nɛ́bí. ߣߍߓߌ߫.

n.prop. TOP.

nɛ̀dɛ. ߣߍ߬ߘߍ, ߣߍ߬ߙߍ. Variante : nɛ̀rɛ.

n. locust.tree, nitta tree; nèrè de Gambie; нере́.

nɛ̀ɛbondon. ߣߍ߰ߓߏ߲ߘߏ߲.

n. safe; coffre-fort; сейф.

Nɛ̀ɛbòràsí. ߣߍ߰ߓߏ߬ߙߊ߬ߛߌ߫.

n.prop. TOP.

nɛ̀ɛdaa. ߣߍ߰ߘߊ߮.

n. cauldron, tank, pan; marmite; чугу́нный.котёл, металли́ческий горшо́к. Syn : pàlan, bárama1.

nɛ̀ɛdun. ߣߍ߰ߘߎ߲.

n. can, cask; bidon, fût; бидон, металлическая бочка.

nɛ̀ɛjulubon. ߣߍ߰ߖߟߎ߬ߓߏ߲.

n. telephone and post office; centre de télécommunications; у́зел свя́зи, зда́ние по́чты-телегра́фа. Syn : cébon (mNko, kí).

nɛ̀ɛjulu. ߣߍ߰ߖߟߎ.

n. wire, telephone connection, wire, telephone, phone, cable, telegraph, wire; fil de fer, fil, téléphone, télégramme; про́волока, про́вод, телефо́нная связь, телефо́н, телегра́мма. Syn : gbélengbelen, télegaramun (m).

Nɛ́ɛmámálíkísìsé. ߣߍ߯ߡߊ߫ߡߊߟߞߌ߫ߛߌ߬ߛߋ߫.

n.prop. TOP.

nɛ́ɛn. ߣߍ߲߮, ߣߍ߮. Variante : nɛ́ɛ.

v. deceive, coax; tromper, amadouer; обма́нывать, зада́бривать. Syn : bagaya, láfìli, mánɛɛn, márasa, námara, nɛ́rɛn.

nɛ̀ɛɲɔrɔn. ߣߍ߰ߢߐߙߐ߲.

n. spring, bed spring; ressort; пружи́на.

nɛ̀ɛren. ߣߍ߰ߙߋ߲.

n. roller, spoon bait; rouleau, devon, dévon; ва́лик, блесна́. Syn : kákɛ, kákɛ (m).

Nɛ̀ɛsílá`. ߣߍ߰ߛߌߟߊ.

n.prop. TOP.

nɛ̀ɛso. ߣߍ߰ߛߏ.

n. bicycle, bike; bicyclette, vélo; велосипед.

nɛ̀ɛsɔlɔn. ߣߍ߰ߛߐߟߐ߲.

n. fishing.basket; nasse; ве́рша. Syn : bòroda, fùndi, bòrodá, fùndí (m).

nɛ̀ɛ. ߣߍ߱.

n. iron, metal, bullets; fer, métal; желе́зо, мета́лл, пу́ли.

nɛ̀ɛ. ߣߍ߱.

v. lock; verrouiller, fermer à clé; запира́ть, закрыва́ть на замо́к.

nɛ́ɛ. ߣߍ߲߮, ߣߍ߮. Variante : nɛ́ɛn.

v. deceive, coax; tromper, amadouer; обма́нывать, зада́бривать. Syn : bagaya, láfìli, mánɛɛn, márasa, námara, nɛ́rɛn.

nɛ́ma. ߣߍߡߊ.

n. grace; grâce; ми́лость.

nɛ́mun. ߣߊߡߎ߲߫, ߣߍߡߎ߲߫. Variante : námun.

v. lick; lécher; лиза́ть.

nɛ̀nbɛlɛ. ߣߍ߬ߓߟߍ.

n. calf; veau; телёнок.

nɛ́nɛba. ߣߍߣߍߓߊ.

n. November; novembre; ноя́брь.

nɛ́nɛdaa. ߣߍߣߍߘߊ߮.

adj/n. refrigirator; réfrigérateur, frigidaire, frigorifique; холодильник.

nɛ́nɛ. ߣߍߣߍ.

n. cold, chill, cold part of the dry season; froid, rhume, partie fraiche de la saison sèche; хо́лод, просту́да, холо́дная часть сухо́го сезо́на. Syn : móra, sàsa.

nɛ́nkɛ. ߣߍ߲ߞߍ߫.

adv. a.little.bit; un peu; немно́го.

nɛ̀nkun. ߣߍ߲߬ߞߎ߲.

n. tip.of.the.tongue; bout de la langue; ко́нчик.языка́.

nɛ̀n. ߣߍ߲߬.

n. tongue; langue; язык. Syn : dàgbeleke, sélu.

Nɛ̀rɛ̀dùunìn. ߣߙߍ߬ߘߎ߰ߣߌ߲߬.

n.prop. TOP.

nɛ̀rɛma. ߣߙߐ߬ߡߊ, ߣߙߍ߬ߡߊ. Variante : nɔ̀rɔma.

adj/n. unlucky.person; guignard; невезучий.человек.

nɛ́rɛn. ߣߍߙߍ߲.

v. deceive; tromper; обма́нывать. Syn : bagaya, láfìli, mánɛɛn, márasa, námara, nɛ́ɛn.

nɛ̀rɛ. ߣߍ߬ߘߍ, ߣߍ߬ߙߍ. Variante : nɛ̀dɛ.

n. locust.tree, nitta tree; nèrè de Gambie; нере́.Parkia biglobosa - photos Charles Bailleul

nɛ̀rɛ. ߣߐ߬ߙߐ, ߣߍ߬ߙߍ. Variante : nɔ̀rɔ.

n. bad luck, misfortune, luck, fortune, chance, disease.sp; malchance, guigne, destin, maladie esp; прокля́тье, злосча́стье, невезе́ние, судьба, у́часть, боле́знь.вид. Syn : gbàlo, kùnnagboya, nɔ̀rɔjuuya, káda, nàdi, tède.

nɛ́ya. ߣߍߦߊ.

n. taste; goût; вку́с.

nɛ̀. ߣߍ̀.

n. pus; pus; гной.

nɛ̀. ߣߍ߭.

n. responsibility, involvement; responsabilité, implication; ответственность, вовлечённость. Syn : dá, jèbiyali, nɔ̀ í nɛ̀` bɔ́ à rɔ́! don't meddle in this matter! ne t'y mêles pas! не вмешивайся в это дело! wò nɛ̀ té à rɔ́ il n'y est pour rien. он к этому не причастен.

Nf̀áj́í`,. ߣߝ߬ߊߖ߫ߌ،.

n.prop. TOP.

nídèwu. ߣߌߘߋ߬ߥߎ.

n. dyspnoea; dyspnée; одышка.

nídɔdiya. ߣߌߘߐߘߌߦߊ.

n. pleasure; plaisir; удовольствие. Syn : bela, díya.

nídɔ. ߣߌߘߐ.

n. engine, motor; moteur; мотор.

níjuu. ߣߌߖߎ߮.

adj. wicked; méchant; злой. Syn : júuman, júu.

nílafin. ߣߌߟߊߝߌ߲.

n. sorrow, anxiety; tristesse, angoisse; печаль, грусть, тревога. Syn : sìti, sòola, sùnun, jùsukasi, jɔ́njɔnjɔn.

nílafìn. ߣߌߟߊߝߌ߲߬.

v. sadden, grieve, anger, make angry, be angry, harass; attriser, chagriner, fâcher, se fâcher, agresser; печалить, огорчать, сердить, злиться, вести себя агрессивно. Syn : bàa.

nímadɔya. ߣߌߡߊߘߐߦߊ.

n. zoology; zoologie; зоология.

nímaren. n. animal minuscule.

níma. ߣߌߡߊ.

adj. alive; vivant; живой. Syn : ɲánama.

níma. ߣߌߡߊ.

n. animate.being; être animé; живо́е.существо́.

nímisa. ߣߡߌߛߊ.

n. regret; regret; сожаление.

Nìmɔ̀nìyá. ߣߌ߬ߡߐ߬ߣߌ߬ߦߊ߫.

n.prop. TOP.

nìmɔɔ. ߣߌ߬ߡߐ߮, ߣߎ߬ߡߐ߮. Variante : nùmɔɔ.

n. in-law; beau-parent; сво́йственник. Syn : bídan.

nínakili. ߣߌߣߊߞߟߌ.

n. respiration; respiration; дыхание.

Níngétítáfórísósó. ߣߌ߲ߜ߭ߋߕߌ߫ߕߊߝߏߙߌߛߏߛߏ߫.

n.prop. TOP.

Nínjɛ́ɛ́lánd. ߣߌ߲ߖߍߍ߫ߟߊ߲ߘ.

n.prop. TOP.

Nínjira. ߣߌ߲ߖߌߙߊ߫.

n.prop. TOP.

ninki. ߣߌ߲ߞߌ.

n. faulse.sesame, benniseed, black sesame; faux sésame, sésame noir; ди́кий.кунжу́т, цератоте́ка кунжутови́дная, чёрный кунжут.

nìnkinànka. ߣߌ߲߬ߞߌߣߊ߲߬ߞߊ.

n. dragon; dragon, serpent géant; драко́н, гига́нтская змея́.

nìnkɔn. ߣߌ߲߬ߞߐ߲.

n. hog.plum, yellow mombin; prunier mombin; ямайская.слива, жёлтый момбин.

nìnsi. ߣߌ߬ߛߌ, ߣߌ߲߬ߛߌ. Variante : nìsi.

n. cow; boeuf, vache; коро́ва, бык. Syn : nìsimoso.

nìn. ߣߌ߲߬, ߢߌ߲߬. Variante : ɲìn.

dtm/prn. this; ce; этот. Syn : mɛ̀n.

nìn. ߣߌ߲߬.

adv. this.way; ainsi; так. Syn : tàn, tèn.

nípɔn. ߣߌߔߐ߲.

n. Japanese; japonais; японский.

nípɔn. ߣߌߔߐ߲߫.

n.prop. TOP, Japan; TOP, Japon; TOP, Япония.

nìrikìti. ߣߙߌߞߌ߬ߕߌ, ߣߌ߬ߙߌߞߌ߬ߕߌ. Variante : nírikìti.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nòdí.

nírikìti. ߣߙߌߞߌ߬ߕߌ, ߣߌ߬ߙߌߞߌ߬ߕߌ. Variante : nìrikìti.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nòdí.

nìri. ߣߙߌ߬.

v. whip, get covered wit welts; balafrer, se couvrir de marques de frappes de fouet; исполосовать, изрубцевать, покрываться.рубцами, исполосоваться.

nìri. ߣߌ߬ߙߌ.

n. welt, stripe; balafre, marque de coup; рубе́ц. Syn : bílinbilin, fíringbi.

níri. ߣߙߌ.

n. harness; lisse, lice, lame; ремизка. Syn : dá, gbɛ́nsɛn.

nìsidaba. ߣߛߌ߬ߘߓߊ.

n. plough; charrue; плуг. Syn : dàba.

nìsimoso. ߣߛߌ߬ߡߛߏ.

n. cow; vache; корова. Syn : nìsi.

nìsi. ߣߌ߬ߛߌ, ߣߌ߲߬ߛߌ. Variante : nìnsi.

n. cow; boeuf, vache; коро́ва, бык. Syn : nìsimoso.

nísɔnkɔ. ߣߌߛߐ߲ߞߐ.

n. poll-tax, head money; capitation, impôt de capitation; подушный.налог.

nìyɔrɔ. ߣߌ߬ߦߙߐ.

n. part; quote-part, prorata; доля.

nì. ߣߌ߬.

v. offer; offrir; дарить. Syn : jànsa.

nì. ߣߌ߭.

n. share; part; доля. Syn : tá.

ní. ߣߌ߫, ߣߴ. Variante : n'.

conj. if; si; если.

ní. ߣߌ߫, ߣߴ. Variante : n'.

conj. and; et; и. Syn : àni.

ní. ߣߌ.

n. soul; âme, esprit; душа. Syn : sɔ́lɔmin, dádɔdi, jàn.

Ňj߯ó`. ߒ߭ߖ߯ߏ.

n.prop. TOP.

Ňjóyáŕó`. ߒ߭ߖߏߦߊߙ߫ߏ.

n.prop. TOP.

ǹka. ߒ߬ߞߊ߬.

conj. but; mais; но. Syn : bàri, kònin, kɔ̀nɔ.

Ńkó. ߒߞߏ߫, ߒߞߏ.

n. Nko; Nko; нко.

ǹnn. ߒ߬ ߒ߬ ߒ߬, ߒ߬ߒ߬ߒ߫. Variante : ǹ-ǹ-ǹ.

intj. yes, yea, yeah; ouí; да, ага. Syn : àwɔ́, ànhan.

Nóbɛ́. ߣߏߓߍ߫.

n.prop. TOP.

nòdi. ߣߏ߬ߘߌ, ߣߏ߬ߙߌ, ߣߐ߬ߘߌ, ߣߐ߬ߙߌ. Variantes : nòri; nɔ̀di; nɔ̀ri.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nírikìtí.

Nókúrá. ߣߏߞߎߙߊ߫.

n.prop. TOP.

nòobakun. ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲.

n. rectum, stomach; rectum, estomac; пряма́я.кишка́, желу́док. Syn : fùdú.

nòobayin. ߣߏ߰ߓߊߦߌ߲.

n. pancreas; pancréas; панкреас, поджелудочная железа.

nòo. ߣߏ߱.

n. intestin, bowels; intestin, boyau; кишечник.

Nóráfádúu. ߣߏߙߝߊߘߎ߯.

n.prop. TOP.

Nórásóbá. ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫.

n.prop. TOP.

nòri. ߣߏ߬ߘߌ, ߣߏ߬ߙߌ, ߣߐ߬ߘߌ, ߣߐ߬ߙߌ. Variantes : nòdi; nɔ̀di; nɔ̀ri.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nírikìtí.

nórolon. ߣߙߏߣߙߏ, ߣߙߏߟߏ߲. Variante : nóronoro.

n. mucus, film on stagnant water; mucus, pellicule sur l'eau stagnante; слизь, плёнка на зацве́тшей воде́.

nóronoro. ߣߙߏߣߙߏ, ߣߙߏߟߏ߲. Variante : nórolon.

n. mucus, film on stagnant water; mucus, pellicule sur l'eau stagnante; слизь, плёнка на зацве́тшей воде́.

nɔ̀bali. ߣߐ߬ߓߊߟߌ.

n. diamond; diamant; алмаз.

nɔ̀di. ߣߏ߬ߘߌ, ߣߏ߬ߙߌ, ߣߐ߬ߘߌ, ߣߐ߬ߙߌ. Variantes : nòri; nòdi; nɔ̀ri.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nírikìtí.

nɔ̀dɔbila. ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ, ߣߙߐ߬ߓߌߟߊ. Variante : nɔ̀rɔbila.

n. substitute; remplaçant, successeur; заместитель, наследник. Syn : nɔ̀dɔsiila.

nɔ̀dɔbìla. ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬, ߣߐ߬ߙߐߓߌ߬ߟߊ߬. Variante : nɔ̀rɔbìla.

v. replace, refund, reimburse; remplacer, mettre à la place, recompenser, rembourser; замещать, ставить вместо, возмещать. Syn : fàlen, lábɔ, bóloɲɔɔnnasàyin.

nɔ̀dɔjɛɛrɛ. ߣߘߐ߬ߖߍ߯ߙߍ.

n. audit; audit; аудит.

nɔ̀dɔla. ߣߘߐ߬ߟߊ, ߣߙߐ߬ߟߊ. Variante : nɔ̀rɔla.

n. younger.sibling; jeune frère, jeune soeur; мла́дший.брат / сестра́. Syn : dɔ́ɔkɛ.

nɔ̀dɔlá. ߣߘߐ߬ߟߊ߫, ߣߙߐ߬ߟߊ߫. Variante : nɔ̀rɔlá.

v. give.birth.after.smb; mettre au monde après qqn; родить.вслед.за.кем-л.

nɔ̀dɔsiila. ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ.

n. successor, caliph; successeur, calife, khalife; преемник, халиф. Syn : nɔ̀dɔbila.

nɔ̀dɔsìi. ߣߐ߬ߘߐߛߌ߰.

v. make.succeed; faire succéder; назначать.преемником.

nɔ́dɔ. ߣߘߐ߫, ߣߙߐ߫, ߣߙߊ߫. Variantes : nɔ́rɔ; nára.

v. fasten, adhere, stick, adhere, plaster, coat with clay, stick around; coller, fixer, se coller, se fixer, se coller, crépir, badigeonner, rester; приклеивать, прикреплять, приклеиваться, прикрепляться, склеиваться, приклеиваться, штукату́рить, обма́зывать гли́ной, торчать. Syn : gbángban, lɔ̀, bàdí, mábàdí, tó.

nɔ̀fɛgbɛn. ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲.

n. pursuite; poursuite, vindicte; преследование. Syn : kítibelen.

nɔ̀fɛmɔɔ. ߣߐ߬ߝߍ߬ߡߐ߮.

n. follower, suite; adepte, membre de suite; последователь, член свиты. Syn : bìsibaa, dònko.

nɔ̀manjuu. ߣߐ߬ߡߊ߲߬ߖߎ߮.

adj/n. botcher, bungler; bousilleur, maladroit; халту́рщик, неуме́ха. Syn : bólolangbo, kóron, tɛ́ɛlangbo, bólomanjuu.

nɔ̀manɲin. ߣߐ߬ߡߊ߲߬ߢߌ߲.

adj/n. good.hand, skilful craftsman; habile; уме́лый.рабо́тник. Syn : bólolateri, kìyanɛn, kùsan, wàna, bólomaɲin.

nɔ̀mɔ. ߣߐ߬ߡߐ.

n. meconium; méconium; первородный.кал. Syn : sɔ́rɔ.

nɔ̀mɔ. ߣߡߐ߬.

v. sit.down; s'asseoir; садиться. Syn : bè, gbángban, májìi, sìi.

nɔ́nbɔ. ߣߐ߲ߓߐ, ߣߐ߲ߔߐ߲, ߟߐ߲ߔߐ߲. Variantes : nɔ́nfɔn; lɔ́npɔn.

n. liana, vine; liane; лиа́на. Syn : fìriɲan, tánbi.

nɔ́nfɔn. ߣߐ߲ߓߐ, ߣߐ߲ߔߐ߲, ߟߐ߲ߔߐ߲. Variantes : nɔ́nbɔ; lɔ́npɔn.

n. liana, vine; liane; лиа́на. Syn : fìriɲan, tánbi.

nɔ̀nkɔnkudu. ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߞߘߎ.

n. elbow.joint; articulation du coude; локтевой.сустав. Syn : nɔ̀nkɔn, bòlokudu (mF).

nɔ̀nkɔn. ߣߐ߲߬ߞߐ߲.

n. elbow; coude; ло́коть. Syn : nɔ̀nkɔnkudu, bòlokudu (mF).

Nɔ̀nkɔ̀wá. ߣߐ߲߬ߞߐ߬ߥߊ߫.

n.prop. TOP.

nɔ̀nɔ. ߣߐ߬ߣߐ߬.

v. mark; marquer; помечать. Syn : màsére, tɔ̀ɔmasere.

nɔ́nɔ. ߣߐߣߐ.

n. milk; lait; молоко́.


"Nɔ́nɔ` fílen kélen tɛ súraka` bɔ́ tìle` kɔ́nɔ."

mìsi` nɔ́nɔ` ‘lait de la vache’, án wɔ̀siji` ‘notre sueur’ , bànabaatɔ` bò` ‘l’excrément du malade’.
Constructions génitivales non-compactes (10.1.2)

Nɔ́nɔ́. ߣߐߣߐ߫.

n.prop. TOP.

nɔ́nsin. ߣߐ߲ߛߌ߲, ߣߐ߲ߛߌ߲߭. Variante : nɔ́nsìn.

n. chameleon; caméléon; хамелео́н.

nɔ́nsìn. ߣߐ߲ߛߌ߲, ߣߐ߲ߛߌ߲߭. Variante : nɔ́nsin.

n. chameleon; caméléon; хамелео́н.

nɔ̀ɔman. ߣߐ߰ߡߊ߲.

adj. easy; facile; лёгкий. Syn : nɔ̀ɔn.

nɔ̀ɔma. ߣߐ߰ߡߊ.

n. glutton, greedy-guts; gourmand; обжора.

nɔ́ɔnɛn. ߣߐ߯ߣߍ߲.

ptcp. dirty; sale, immonde; грязный.

nɔ́ɔnsiwulu. ߣߐ߲߯ߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌ. Variantes : nɔ́wɔsiwulu; nɔ́wɔsi.

n. hunting dog, wild dog; cynhyène; африка́нский.волк.

nɔ̀ɔn. ߣߐ߲߰.

vq. easy; facile; лёгкий. Syn : dí.

nɔ̀ɔn. ߣߐ߲߰.

adj. easy; facile; лёгкий. Syn : nɔ̀ɔman.

nɔ̀ɔya. ߣߐ߰ߦߊ.

n. facility; facilité; лёгкость.

nɔ́ɔ. ߣߐ߮.

adj. dirty; sale; гря́зный.

nɔ́ɔ. ߣߐ߯.

v. dirty, get dirty; salir, se souiller; пачкать, па́чкаться. Syn : kɔ́sɔ, mánɔɔ.

nɔ́ɔ. ߣߐ߮.

n. dirt; saleté; грязь. Syn : kɔ́sɔ.

nɔ̀ri. ߣߏ߬ߘߌ, ߣߏ߬ߙߌ, ߣߐ߬ߘߌ, ߣߐ߬ߙߌ. Variantes : nòri; nɔ̀di; nòdi.

n. leech; sangsue; пия́вка. Syn : nírikìtí.

nɔ̀rɔbila. ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ, ߣߙߐ߬ߓߌߟߊ. Variante : nɔ̀dɔbila.

n. substitute; remplaçant, successeur; заместитель, наследник. Syn : nɔ̀dɔsiila.

nɔ̀rɔbìla. ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬, ߣߐ߬ߙߐߓߌ߬ߟߊ߬. Variante : nɔ̀dɔbìla.

v. replace, refund, reimburse; remplacer, mettre à la place, recompenser, rembourser; замещать, ставить вместо, возмещать. Syn : fàlen, lábɔ, bóloɲɔɔnnasàyin.

nɔ̀rɔjuuya. ߣߙߐ߬ߖߎ߰ߦߊ.

n. bad.luck, misfortune; guigne, malchance; рок, злосча́стье. Syn : káda, nàdi, nɔ̀rɔ, gbàlo, kùnnagboya.

nɔ̀rɔjuuya. ߣߙߐ߬ߖߎ߰ߦߊ߬.

v. be.dogged.by.bad.luck; jouer de malchance; не.везти.

nɔ̀rɔjuu. ߣߙߐ߬ߖߎ߮.

n. unlucky.person, ill-fated person; guignard, malchanceux; невезу́чий.челове́к. Syn : nɔ̀rɔma, kádatɔ, nàditɔ.

nɔ̀rɔla. ߣߘߐ߬ߟߊ, ߣߙߐ߬ߟߊ. Variante : nɔ̀dɔla.

n. younger.sibling; jeune frère, jeune soeur; мла́дший.брат / сестра́. Syn : dɔ́ɔkɛ.

nɔ̀rɔlá. ߣߘߐ߬ߟߊ߫, ߣߙߐ߬ߟߊ߫. Variante : nɔ̀dɔlá.

v. give.birth.after.smb; mettre au monde après qqn; родить.вслед.за.кем-л.

nɔ̀rɔma. ߣߙߐ߬ߡߊ, ߣߙߍ߬ߡߊ. Variante : nɛ̀rɛma.

adj/n. unlucky.person; guignard; невезучий.человек.

nɔ̀rɔɲimanya. ߣߙߐ߬ߢߌ߬ߦߊ, ߣߙߐ߬ߢߌ߬ߡߊ߲߬ߦߊ. Variante : nɔ̀rɔɲiya.

n. good luck, good fortune; veine; уда́чливость, везе́ние.

nɔ̀rɔɲiman. ߣߙߐ߬ߢߌ߬ߡߊ.

n. lucky person, fortunate person; veinard, homme chanceux; везу́нчик, уда́чливый челове́к. Syn : nɔ̀rɔɲi.

nɔ̀rɔɲiya. ߣߙߐ߬ߢߌ߬ߦߊ, ߣߙߐ߬ߢߌ߬ߡߊ߲߬ߦߊ. Variante : nɔ̀rɔɲimanya.

n. good luck, good fortune; veine; уда́чливость, везе́ние.

nɔ̀rɔɲi. ߣߙߐ߬ߢߌ.

n. lucky person, fortunate person; veinard, homme chanceux; везу́нчик, уда́чливый челове́к. Syn : nɔ̀rɔɲiman.

nɔ̀rɔ. ߣߐ߬ߙߐ, ߣߍ߬ߙߍ. Variante : nɛ̀rɛ.

n. bad luck, misfortune, luck, fortune, chance, disease.sp; malchance, guigne, destin, maladie esp; прокля́тье, злосча́стье, невезе́ние, судьба, у́часть, боле́знь.вид. Syn : gbàlo, kùnnagboya, nɔ̀rɔjuuya, káda, nàdi, tède.

nɔ̀rɔ. ߣߐ߬ߙߐ.

n. consequence; conséquence; последствие. Syn : nùma, nɔ̀.

nɔ́rɔ. ߣߘߐ߫, ߣߙߐ߫, ߣߙߊ߫. Variantes : nɔ́dɔ; nára.

v. fasten, adhere, stick, adhere, plaster, coat with clay, stick around; coller, fixer, se coller, se fixer, se coller, crépir, badigeonner, rester; приклеивать, прикреплять, приклеиваться, прикрепляться, склеиваться, приклеиваться, штукату́рить, обма́зывать гли́ной, торчать. Syn : gbángban, lɔ̀, bàdí, mábàdí, tó.

nɔ́rɔ. ߣߙߐ.

n. halo; auréole; ореол, гало.

nɔ́wɔsiwulu. ߣߐ߲߯ߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌ. Variantes : nɔ́ɔnsiwulu; nɔ́wɔsi.

n. hunting dog, wild dog; cynhyène; африка́нский.волк.

nɔ́wɔsi. ߣߐ߲߯ߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌߥߟߎ, ߣߥߐߛߌ. Variantes : nɔ́ɔnsiwuluwulu; nɔ́ɔnsiwulu.

n. hunting dog, wild dog; cynhyène; африка́нский.волк.

nɔ̀. ߣߊ߬, ߣߐ߬, ߣߵ. Variantes : nà; n`.

pm. AOR2. Syn : nɔ̀.

nɔ̀. ߣߐ߭.

n. trace, footprint, (one's) place, result, consequence, fault, responsibility; trace, position, place, résultat, conséquence, faute, responsabilité; след, позиция, место, результат, следствие, вина, ответственность. Syn : bɔ́diya, gbère, lànbe, sìiɲa, dá, dìnkira, díya, yíla.

nɔ̀. ߣߐ߬.

v. be.able, suceed, win, overcome, conquer, reign over, rule; pouvoir, parvenir, vaincre, conquerir, régner sur; мочь, удаваться, завоёвывать, побеждать, одолевать, властвовать над. Syn : sé, lákadi, láwàsa, kɔ́nsɔnya, mìda.

nɔ̀. ߣߐ߭.

n. power, ability, victory; pouvoir, abilité, victoire; могущество, способность, победа. Syn : lɔ̀nkela, màra, sébaaya, sé, sɛ́nbɛ, làwasa.

nɔ̀. Variante : nà. ߣߐ߬.

pm. AOR2. Syn : nà.

Nsaná. ߠߛߊ߲ߊ߫.

n.prop. TOP.

ǹsé. ߎ߲߬ߛߋ, ߒ߬ߛߋ. Variante : ùnsé.

intj. hallo; salut; привет. Syn : màrahaba, ǹba, sáha, sɛ̀ɛdí, jèeyá.

Ńsɛ́rɛ́gbd̀ɛ́`. ߒߛߙߍߜߘ߬ߍ.

n.prop. TOP.

ńtelemà. ߒߕߟߋߡߊ߬.

adv. immediately; tout de suite; немедленно.

Núhúyá,. ߣߤߎߦߊ߫،.

n.prop. TOP.

núman. ߣߎߡߊ߲.

adj. left; gauche; левый. Syn : bólolangbo.

núman. trunk; trompe; хо́бот; ߣߎߡߊ߲. Syn : núngban, sènbanún.

nùma. ߣߎ߬ߡߊ, ߣߎ߭ߡߊ߬, ߣߎ߲߬ߡߊ. Variantes : nùmà; nùnma.

n. consequence; conséquence; сле́дствие. Syn : nɔ̀rɔ, nɔ̀.

nùmà. ߣߎ߬ߡߊ, ߣߎ߭ߡߊ߬, ߣߎ߲߬ߡߊ. Variantes : nùma; nùnma.

n. consequence; conséquence; сле́дствие. Syn : nɔ̀rɔ, nɔ̀.

nùmɔɔ. ߣߌ߬ߡߐ߮, ߣߎ߬ߡߐ߮. Variante : nìmɔɔ.

n. in-law; beau-parent; сво́йственник. Syn : bídan.

Nùmùnjìlá. ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߖߌ߬ߟߊ߫.

n.prop. TOP.

nùmun. ߣߎ߬ߡߎ߲, ߣߎ߬ߡߎ, ߣߎ߲߱. Variantes : nùmu; nùun.

n. numu; noumou; нуму́.

nùmu. ߣߎ߬ߡߎ߲, ߣߎ߬ߡߎ, ߣߎ߲߱. Variantes : nùmun; nùun.

n. numu; noumou; нуму́.

núnbɛn. ߣߎ߲ߓߍ߲.

n. rhyme; rime; рифма.

núnfɛrɛn. ߣߎ߲ߝߍߙߍ߲.

n. booger; crotte de nez; козявки.

núnfole. ߣߎ߲ߝߎߟߋ, ߣߎ߲ߝߏߟߋ. Variante : núnfule.

n. nostril; narine; ноздря́.

núnfule. ߣߎ߲ߝߎߟߋ, ߣߎ߲ߝߏߟߋ. Variante : núnfole.

n. nostril; narine; ноздря́.

núngban. ߣߎ߲ߜߍ߲.

n. bud, scion, shoot, trunk; bourgeon, trompe; по́чка, глазо́к, молодо́й побе́г, хо́бот. Syn : nàron, mábon, sènbanun, búdu, dábudu, sóngban, núman, sènbanun.

Nùngúrɔ́bɔ́úndú. ߣߎ߲߬ߜ߭ߎߙߓߐ߫ߎ߲ߘߎ߫.

n.prop. TOP.

Núnkúnkán`. ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲.

n.prop. TOP.

nùnkun. ߣߎ߲߬ߞߎ߲, ߣߎ߲߬ߞߎ. Variante : nùnku.

adj. smooth; lisse; гла́дкий.

nùnkun. ߣߎ߲߬ߞߎ߲߬, ߣߎ߲߰. Variante : nùun.

v. smooth, powder, reduce to powder; lisser, réduire en poudre; полировать, шлифовать, делать гладким, измельча́ть.

nùnku. ߣߎ߲߬ߞߎ߲, ߣߎ߲߬ߞߎ. Variante : nùnkun.

adj. smooth; lisse; гла́дкий.

Nùnkú. ߣߎ߲߬ߞߎ߫.

n.prop. TOP.

nùnma. ߣߎ߬ߡߊ, ߣߎ߭ߡߊ߬, ߣߎ߲߬ߡߊ. Variantes : nùmà; nùma.

n. consequence; conséquence; сле́дствие. Syn : nɔ̀rɔ, nɔ̀.

nún. ߣߎ߲.

n. nose, point, tip; nez, point, bout; нос, кончик. Syn : tónde, dábudu, kùn, kúdun.

Núsí. ߣߎߛߌ߫.

n.prop. TOP.

nùun. ߣߎ߬ߡߎ߲, ߣߎ߬ߡߎ, ߣߎ߲߱. Variantes : nùmu; nùmun.

n. numu; noumou; нуму́.

nùun. ߣߎ߲߬ߞߎ߲߬, ߣߎ߲߰. Variante : nùnkun.

v. smooth, powder, reduce to powder; lisser, réduire en poudre; полировать, шлифовать, делать гладким, измельча́ть.

nù. ߟߎ߬, ߟߎ߫, ߠߎ߫, ߠߎ߬. Variantes : lú; nú; lù.

dtm. PL.

nú. ߟߎ߬, ߟߎ߫, ߠߎ߫, ߠߎ߬. Variantes : lú; lù; nù.

dtm. PL.

Ńzápá. ߒߖ߭ߔߊ߫.

n.prop. TOP.

. ߒ߬.

pers. 1PL, we; 1PL, nous; 1PL, мы. Syn : ân.

. ߒ.

pers. 1SG, I; 1SG, moi; 1SG, я. Syn : nê.


ń bóló [ḿ bóló] ‘ma main’, ń kɔ̀rɔ́ ` [ŋ́kɔ̀rɔ́] ‘mon grand-frère

ń «je», í «tu», à «il/elle», án «nous», á «vous», ù «ils/elles»
Pronoms personnels non-emphatiques (4-26)

ń-fà-lá-mùruba. ߒߝߊ߬ߟߊߡߙߎ߬ߓߊ.

n. rainbow; arc-en-ciel; ра́дуга. Syn : álalafàn, álalakɔ̀lɔn, álalamùru, álalatànba, kɔ̀lɔlɔ, álalafàn, álalamuru, álalatànba; álalakɔ̀lɔn, kɔ̀lɔlɔ (m), ɲìnkinanka (mF).

ǹ-ǹ-ǹ. ߒ߬ ߒ߬ ߒ߬, ߒ߬ߒ߬ߒ߫. Variante : ǹnn.

intj. yes, yea, yeah; ouí; да, ага. Syn : àwɔ́, ànhan.