Malidaba dictionnaire du Corpus maninka de référence
A-Z ɲínin EnFrRuNko(i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ̀ ́ ̌ ̂ ɲínin!

O - o

. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ôn; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ûn; ; în; ; ên; ɛ̂; ɛ̂n.

conj. DISTR.


Jirikuru` mana mɛɛn ji` la cogo ô cogo, à tɛ kɛ bàma ye.
walima: jirikuru mɛn ô mɛn ji rɔ, à tɛ kɛ bàma ye.
le tronc d’arbre a beau rester longtemps dans l’eau, il ne devient pas crocodile

Òámìrìbày. ߏ߬ߊ߫ߡߙߌ߬ߓߊ߬ߦ.

n.prop. TOP.

òlû. ߏ߬ ߟߎ.

prn. that.PL, those; ce PL, ceux-là, celles-là; тот.PL, те.

ôn. ߏ, ߏ߲, ߊ, ߊ߲, ߐ, ߐ߲, ߎ, ߎ߲, ߌ, ߌ߲, ߋ, ߋ߲, ߍ, ߍ߲. Variantes : ; ; ân; ɔ̂; ɔ̂n; ; ûn; ; în; ; ên; ɛ̂; ɛ̂n.

conj. DISTR.

Òòndúuwl. ߏ߬ߏ߲߬ߘߎ߯ߥߟ.

n.prop. TOP.

Órémámú. ߏߙߋ߫ߡߊߡߎ߫.

n.prop. TOP.

. ߥߏ̀߬, ߏ߬. Variante : wò.

prn. that; ce; тот. Syn : mɛ̀n, nìn.