MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 11


Sàya

en vignette : le tombeau des Askia à Gao

Nsàna

Sàya man gɛ̀lɛn fo "jɔ̂n bɛ n kɔ"


KÀLAN 11 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 133-144
Audio web (Anglais, Bambara) : 11a, 11b, 11c, 11d
index audio : www.iu.edu

Salif Keïta – Papa
les paroles en bambara ici

Sàya

Don dɔ sɔ̀gɔma joona, kulokan ̀ bɔra Musà ka du kɔnɔ. Ò y’à sɔ̀rɔ Ala y’à ka kàlifa ̀ mìna Musà fà Cɛ̀mɔkɔba la. Sìgiɲɔgɔnw bɛɛ bòlila kà nà. Mɔ̀gɔw cira kà taa sànga ̀ lagɔ̀si dùgu bɛɛ kɔnɔ. Ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ, du fara mɔ̀gɔ la tewutewu. Ò y’à sɔ̀rɔ mɔ̀gɔkɔrɔba damadɔw tùn bɛ kà sù kò. Ù tilalen à kòli ̀ la, ù y’à kasanke. Ò tùma kelen na, denmisɛnw fana taara sàledinga sèn kaburudo ̀ na. Seli kɛlen sù kàn, jàma taara à dòn kaburudo ̀ na. Cɛ̀mɔkɔba dònnen kɔ, mɔ̀gɔ sèginna so kà nà dùwawa kɛ à ye. À bannen kɔ fɛ̀, saraka ̀ bɔra à ye à banni tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle wolonwula ni tìle binaani ye. Mùso naani tùn bɛ Cɛ̀mɔkɔba fɛ̀, ù bɛɛ dònna fùruja ̀ la à bannen kɔfɛ. Ù ye kalo naani ni kɔ kɛ fùruja la. Ò dè ye sìlamɛw ka làada ye. Mùsow bɔlen fùruja ̀ la, dùgu sìlamɛw dalajɛ̀ra kà cɛntila ̀ kɛ. Cɛn ̀ tilalen kɔ kà ban, mùso fìla tùn bɛ Cɛ̀mɔkɔba bolo, òlu tùn ma den sɔ̀rɔ à ye, òlu taara ù ka so. À mùso tɔ̀ fìla tùn den ka ca kɔsɔbɛ, 18 tùn bɛ fɔlɔ bolo, 13 tùn bɛ filanan bolo. Ò mùso fìla bɛ to so kɔnɔ, ù denw kɔrɔ. Ù denw dɔw bɛ se ù kɔrɔ sisan. Mùso fɔlɔ den fìla ye mùso furu, filanan den fɔlɔ fana ye mùso furu. Den fɔlɔ bɛ jɔ̀ fà jɔ̀yɔrɔ la, àlê dè bɛ kɛ dutigi ̀ ye.

Ɲìninkali

1. Mùn bɔra don dɔ sɔ̀gɔma joona ?
2. Kulokan ̀ bɔra min ?
3. Kulokan ̀ bɔra tùma jùmɛn ?
4. Mùnna kulokan ̀ bɔra ? Mùnna mɔ̀gɔw tùn bɛ kule ̀ la Musà ka so ?
5. Jɔ̂nw bòlila kà nà ?
6. Mɔ̀gɔw cira kà taa mùn kɛ ?
7. Du ̀ fara joona wà ?
8. Jɔ̂n ̀ be sù kò ?
9. Cɛ̀w bɛ mùso ̀ sù ̀ kò wa ?
10. Mùsow bɛ cɛ̀ ̀ sù ̀ kò wà ?
11. Ù mana tila sù kòli ̀ la, ù bɛ mùn kɛ ?
12. Sù bɛ kasanke ni mùn ye ?
13. Ka mɔ̀gɔw to sù kò la, denmisɛnw taara mùn kɛ ?
14. Sani ù ka taa ni sù ye kaburudo, ù bɛ mùn kɛ ?
15. Sù mana dòn, mɔ̀gɔw bɛ sègin kà nà mùn kɛ so ?
16. Mùn bɛ bɔ sàya tìle binaani kɔfɛ̀ ?
17. Saraka ̀ bɛ bɔ tùma jùmɛn tuguni ?
18. Mùso jòli tùn bɛ Cɛ̀mɔkɔba fɛ̀ ?
19. Ù ye mùn kɛ ?
20. Fùrujà ̀ bɛ mɛ̀n wà ?
21. Mùsow bɛ kalo jòli kɛ à la ?
22. Fùruja ̀ mana ban, sìlamɛw bɛ mùn kɛ.
23. Cɛn ̀ mana tila, mùsow bɛ mùn kɛ ?
24. Den jòli tùn bɛ Cɛmokoba mùso fɔlɔ bolo ?
25. Den jòli tùn bɛ Cɛmokoba mùso filanan bolo ?
26. Mùso fɔlɔ den jòli ye mùso furu ?
27. Filanan dùn ?
28. Du ̀ bɛ jɛnsɛn Cɛ̀mɔkɔba sàya ̀ kɔfɛ̀ wà ?

Ça touche au coeur

Posté par Mali dambé fo saya fo saya sur dimanche 17 janvier 2016

Mortalité maternelle, 1 risque sur 13 !

Sàya fɔcogow

→ Notes

Sègin n kàn : sàya fɔcogow

Ala y’à ka kàlifa ̀ mìnɛ Cemɔkɔba la.
Cɛ̀mɔkɔba banna.
Cɛ̀mɔkɔba sègira.
Cɛ̀mɔkɔba dara.
Cɛ̀mɔkɔba kɛra Ala ye
Cɛ̀mɔkɔba taara.
Cɛ̀mɔkɔba da ̀ bɔra ɲɔ̀ la.
Cɛ̀mɔkɔba ye duɲa to.
Cɛ̀mɔkɔba faatura.

Ɲìninkali : sàya fɔcogow

A. Mùn kɛra su rɔ Cɛ̀mɔkɔba ka so. B. Ɔ̀wɔ. Ala y’à ka kàlifa mìnɛ Cɛ̀mɔkɔba la su rɔ.
A. àrajo ye mùn fɔ ? B. àrajo ko ko Cɛ̀mɔkɔba fatura kunun.
A. I ka wùlu bɛ balolen wà ? B. Àyi. À sèginna salon.
A. I den bɛ min ? B. À ye duɲa to kalo tɛ̀mɛnen.
A. Mùn y’i ka mìsi lasɔ̀rɔ ? B. À da bɔra ɲɔ̀ la.

Fɔcogo wɛrɛ

Ɲɛjira : A. À sàra kunun. B. À banna kunun.

Bìla nɔ la

Cɛ̀mɔkɔba sàra
… banna
… taara lahara
… fatura
… da bɔra ɲɔ̀ la
… ye duɲa to
… ye ɲɔ̀ bìla

sàma ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ
oeil d’éléphant, dessin de Florence Dellerie
http://florencedellerie.over-blog.c...
Malheureusement, Éléphants du Mali : en voie de disparition !

ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ

→ Notes

Sègin n kàn : ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.

À ye ntòla tà k’à tan ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
À ye màrifa tà kà mugu ̀ cì ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
Adama ̀ ye ɲinɛ mìnɛ k’à fàga ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
Fantà dònna kà bɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
Du ̀ fara mɔ̀gɔ la ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
Sòri ye baara ìn kɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
À ye filen ̀ ɲɛ kelen mìn ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
À ye bɔ̀rɛ labɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.

Ɲìninkali : ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.

A. Keyita ye bi sɔ̀rɔ cogo dì ? B. À ye ntòla ta k’à tan ɲetugun ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
A. ɲinɛ ̀ donnen so kɔnɔ, mùn kɛra à la ? B. Ù y’à labɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
A. Sòri ye baarakɛ waati jùmɛn kɔnɔ ? B. À y’à kɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
A. Mùn kɛra du ̀ kɔnɔ ? B. À fara mɔ̀gɔ la ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
A. À ye mùn kɛ nɔnɔ la ? B. À y’à bɛɛ mìn ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.
A. Fantà ye mùn kɛ ? B. À dònna ka bɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ.

Ò tùma kelen na

→ Notes

Sègin n kàn : Ò tùma kelen na

Dɔw tùn bɛ kà sù kasanke. Ò tùma kelen na, denmisenw fana tùn bɛ kà sàledinga sèn.
Mùsow ̀ tùn bɛ kà dɔ̀n kɛ. Ò tùma kelen na, cɛ̀w tùn bɛ kà furu sìri mìsiri la.
Npògotigiw tùn bɛ kà fìniw kò. Ò tùma kelen na, cɛ̀misɛnw tùn bɛ kà nkɛɛrɛnw gɛn.

Ɲìninkali : Ò tùma kelen na.

A. Kà dɔw to sù kasanke la, denmisɛnw tùn bɛ kà mùn kɛ ?
B. Denmisɛnw tùn bɛ kà sàledingɛ sèn ò tùma kelen na.
A. Kà mùsow to dɔ̀nkɛ la, cɛ̀w tùn bɛ kà mùn kɛ ò tùma ?
B. Ò tùma kelen na, cɛ̀w tùn bɛ kà furu sìri mìsiri la.
A. Npògotigi tùn bɛ fìniko ̀ la, cɛ̀misɛnw ̀ tùn bɛ kà mùn kɛ ò tùma.
B. Ò tùma kelen na, cɛ̀misɛnw tùn bɛ kà nkɛɛrɛnw gɛn.

Denmisɛnw tùn bɛ kà sàledingɛ sèn kaburudo la.

ò y’à sɔ̀rɔ

→ Notes

Sègin n kàn : ò y’à sɔ̀rɔ

Kulokan ̀ bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Cɛ̀mɔkɔba banna.
E nàna tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ anw ̀ taara.
I mùso bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ sàn jɔ̀ra.
I ka tò mɔ̀na tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dumuni kɛ.
Kurun dilala tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye mobili sɔ̀rɔ.
À ye dɔ̀nkilida tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne sùnɔgɔra.
E y’i kò tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dàraka ̀ dun.
Mobili jɔ̀ra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Bàla y’i pan kà jìgin.

Kumadonɲɔgɔnna : ò y’à sɔ̀rɔ

Ɲɛjira : A. Kulokan ̀ bɔra. Ò y’à sɔ̀rɔ Cɛmokoba banna. B. Kulokan bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Cɛ̀mɔkɔba banna.
E nàna. Ò y’à sɔ̀rɔ anw taara.
I mùso bɔra. Ò y’à sɔ̀rɔ sàn jɔ̀ra.
I ka to mɔna. Ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dumini ̀ kɛ.
Kurun dilala. Ò y’à sɔ̀rɔ ne ye mobili sɔ̀rɔ.
À ye dɔ̀nkili ̀ da. Ò y’à sɔ̀rɔ ne sùnɔgɔra.
I y’i kò. Ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dàraka ̀ dun.
Mobili ̀ jɔ̀ra. Ò y’à sɔ̀rɔ Bàla y’i pan kà jìgin.
Màdu sìgira. Ò y’à sɔ̀rɔ tɔnsigi banna.
À ye mobili sàn. Ò y’à sɔ̀rɔ à kɛra bàana ye.

Ɲìninkali :ò y’à sɔ̀rɔ

A. Cɛ̀mɔkɔba banna tùma jùmɛn ? B. Kulokan bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à banna.
A. Aw taara tùma jùmɛn ? B. E nàna tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à jɔ̀ra.
A. I ye mobili ̀ sɔ̀rɔ tùma jùmɛn ? B. Kurun dilala tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye mobili sɔ̀rɔ.
A. Sàn jɔ̀ra tùma jùmɛn ? B. I mùso bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à jɔ̀ra.
A. I ye dumuni ̀ kɛ tùma jùmɛn ? B. E ka tò mɔ̀na tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dumuni ̀ kɛ.
A. E sùnɔgɔra tùma jùmɛn ? B. À ye dɔ̀nkili da tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne sùnɔgɔra.
A. I ye dàraka ̀ dun tùma jùmɛn ? B. E y’i kò tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye dàraka dun.
A. Bàla jìginna tùma jùmɛn ? B. Mobili jɔ̀ra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Bàla y’i pan ka jìgin.

Fɔcogo wɛrɛ : ò y’à sɔ̀rɔ

Ɲɛjira. A. Kulokan ̀ bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à banna. B. Kulokan ̀ bɔra à sàlen kɔ.
E nàna tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ anw fara.
I mùso bɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ sàn jɔ̀ra.
Màdu dònna tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ tɔnsigi banna.
Mobili jɔ̀ra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Bàla y’i pan kà jìgin.
Kulun ̀ dilala tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne ye mobili ̀ sɔ̀rɔ.
Seli sera tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à dɛsɛra kà sàga sɔ̀rɔ.
À ye dɔ̀nkili ̀ da tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ ne sùnɔgɔra.
Adama ye mobili sàn tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ à kɛra bàana ye.

X kɔ ni Y ye, Z

→ Notes

Sègin n kàn : X kɔ ni Y ye, Z.

À banni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle sàba ye, saraka ̀ bɔr’à ye.
À seli ̀ temɛnen kɔ ni tìle fìla ye, ù ye dɔwɛrɛ jɔ̀ à ye.
À nàli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni miniti 3 ye, ù ye tɔnsigi ̀ damìnɛ.
Fantà jìginni tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle sègin ye, ù ye denkundi ̀ kɛ.
À mùso bɔli tɛ̀mɛnɛn kɔ ni lɛrɛ ye, à y’i da kà sùnɔgɔ.

Ɲìninkali : X kɔ ni Y ye, Z

A. Saraka ̀ bɔra tùma jùmɛn ? B. À banni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle 3 ye.
A. À ye mùso ̀ furu tùma jùmɛn ? B. Seli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni kalo naani ye.
A. Ù ye so kura ̀ jɔ̀ à ye tùma jùmɛn ? B. À ka so bìnni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle 2 ye.
A. Ù ye tɔnsigi ̀ damìnɛ tùma jùmɛn ? B. À nàli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni miniti 3 ye.
A. Denkundi ̀ kɛra tùma jùmɛn ? B. À jìginni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle 8 ye.
A. À y’i da kà sùnɔgɔ tùma jùmɛn ? B. À mùso bɔli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni lɛrɛ ye.

Fɔcogo wɛrɛ :

Ɲɛjira : A. À banni ̀ tɛ̀mɛnen ko ni tìle 3 ye, ù ye saraka ̀ bɔ à ye. B. À bannen, tìle 3 ò ko, saraka ̀ bɔra ye.
À seli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni kalo 3 ye, à ye mùso ̀ furu.
À nàli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni miniti 3 ye, ù ye tɔnsigi ̀ damìnɛ.
À ka so bìnni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle 2 ye, ù ye dɔwɛrɛ jɔ̀ à ye.
Fantà jìginni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni tìle 8 ye, ù ye denkundi ̀ kɛ.
À mùso bòli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni lɛrɛ ye, à y’i da kà sùnɔgɔ.
Sànjitìgɛ tɛ̀mɛnen ko ni miniti 15 ye, ù ye shɛ̀w labɔ.
Baara banni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni lɛrɛ 2 ye, àlê nàna.
Tìga mɔ̀ni ̀ tɛ̀mɛnen kɔ ni dɔgɔkun fìla ye, ù b’à bɔ.

Kaburu damadɔw Tumutu kaburudo la
Tombouctou, au Mali : « Dans cet univers de sable, les tombes, qui tranchent à peine sur le désert, sont signalées par une poterie retournée ». Chaque pot définit la place de la tête du défunt. © Jean-Claude Garnier http://www.pop-up-urbain.com/necrop...

damadɔ

→ Notes

Sègin n kàn : damadɔw

Mɔ̀gɔkɔrɔba damadɔw tùn bɛ kà sù kò.
N bɛ sàn damadɔw kɛ Amiriki.
À ye kàmi damadɔw fàga.
À ba ye dakuruɲa damadɔw fɔ à ye.
À taara sugu la, à ye fɛn damadɔw sàn.

Ɲìninkali : damadɔw

A. Jɔ̂n tùn bɛ kà sù kò ? B. Mɔ̀gɔkɔrɔba damadɔw tùn bɛ kà sù kò.
A. I bɛ mɛɛn Amiriki wà ? B. N bɛ sàn damadɔw kɛ Ameriki.
A. À ni sògo caman nàna wà ? B. À ye kàmi damadɔw fàga.
A. À ba ye fɛn f’à ye wà ? B. Ɔ̀wɔ, à ye dakuruɲa damadɔw fɔ à ye
A. À ye mùn kɛ sugu la. B. À ye fɛn damadɔw sàn.

X-kan

→ Notes

Sègin n kàn : X-kan

An ye kulokan ̀ mɛn.
Dònso ye sògo nakan ̀ mɛn.
Fantà ma Baba tulonkan ̀ mɛn.
Sòri tùn t’à fɛ̀ k’à ka kumakan ̀ bàto.
À tɛ denyɛrɛnin kàsikan ̀ fɛ.
I tɛ Màdu dònkan ̀ mɛn abada.
Adama tɛ manamanakan ̀ fɔ.

Bàro misɛn

A. I ye Baba ye wà ? B. I b’à nàtɔ ye. Nka i t’à dònkan ̀ mɛn abada.
A. I bɛ Màdu nàtɔ ye wà ? B. N m’à ye. Nka n y’à nakan mɛn.
A. À y’à kɛ wà ? B. À m’à kɛ fɔlɔ. Nka à b’à ka kumakan bàto.
A. Abudu bɛ denyɛrɛninw fɛ̀ wà ? B. À b’ù fɛ̀. Nka à t’ù kàsikan dè fɛ̀.
A. Dònsokɛ ye sògo ̀ ye wà ? B. À m’à ye. Nka à y’à nakan mɛn.
A. À bɛ kuma kɔsɛbɛ wà ? B. À bɛ kuma kɔsɛbɛ. Nka à tɛ manamanakan fɔ.
A. I ye mànkan mɛn wà ? B. Àyi, n ma mànkan mɛn. N y’à kulokan ̀ dɔrɔn dè mɛn.

fa X la/na

Sègin n kàn : fa

Du fara mɔ̀gɔ la.
À bɛ buteli fa ji la.
À y’à jufa fa tìga la.
À ye mobili fa esansi la.
Denmisɛnw ye du fa mànkan na.

Ɲìninkali : fa

A. Du ̀ fara mɔ̀gɔ la wa ̀ ? B. Ɔ̀wɔ, du fara mɔ̀gɔ la.
A. À bɛ buteli ̀ fa ji la wà ? B. Ɔ̀wɔ, à bɛ buteli fa ji la.
A. À y’à jufa fa mùn na ? B. À y’à jufa fa tìga ni ɲɔ̀ la.
A. À ye esansi caman kɛ mobili la ? B. À y’à fa esansi la.
A. Denmisɛnw ye du fa mànkan na wà ? B. Ɔ̀wɔ. Denmisɛnw ye du fa mànkan na.

Kuma misɛnw : fa

A. Esansi bɛ mobili la ? B. Dɔ ka kan kà sɔ̀rɔ à la. N y’à fa esansi la kunun.
A. Petɔrɔli bɛ lanpan ̀ na ? B. Dɔ ka kan kà sɔr’à la. N y’à fa petɔrɔli la kunasini.
A. Ji bɛ dàga ̀ la wà ? B. Dɔ ka kan kà sɔr’à la. Fantà y’à fa ji la surɔ.
A. Nɔnɔ bɛ filen na wà ? B. Dɔ ka kan kà sɔr’à la. Fulamuso y’à fa nɔnɔ la juma tɛ̀mɛnen.
A. Ɲɔ̀ bɛ bɔ̀rɛ kɔnɔ wà ? B. Dɔ ka kan kà sɔr’à kɔnɔ. N y’à fa ɲɔ̀ la sibiri tɛ̀mɛnen.

Kumamisɛn : fa la

Ɲɛjira : A. I ye Bàla ye wà ?
jufa sukaro
B. Ɔ̀wɔ, n y’à ye.
À y’à jufa fa sukaro la ka bɔ.
Baba nàna yàn wà ?
... mɔbili ... esansi
... filen ... nɔnɔ
... daga ... ji
... bɔrɛ ... ɲɔ̀
... barama ... na

tewutewu

Sègin n kàn : tewutewu

Du fara mɔ̀gɔ la tewutewu.
Ba ̀ fara tewutewu.
À ye bɔ̀rɛ fa tewutewu.
À ye buteli fa tewutewu.

Ɲìninkali : tewutewu

A. À ye bɔ̀rɛ ̀ fa cogo dì ? B. À y’à fa tewutewu.
A. Ba fara wà ? B. Ɔ̀wɔ, ba fara tewutewu.
A. Mɔ̀gɔ caman nàna banniyɔrɔ wà ? B. Ɔ̀wɔ, du fara mɔ̀gɔ la tewutewu.
A. I ye buteli fa wà ? B. Ɔ̀wɔ, n y’à fa tewutewu.

Dɔgɔn kasanke
Rites funéraires Dogons I : l’enterrement du défunt
"Le corps est mis ensuite dans un linceul de coton tissé à la main. Les Dogons ont déjà prévu ces tissus en réserve dans les familles.(...)"

Bàro

A. An ni su.
B. Nba, aw ni su.
A. Hɛrɛ ̀ tìlenna wà ?
B. Hɛrɛ dɔrɔn, bìsimila.
A. Sa ! An y’à mɛn k’an fà banna.
An nàna dùgawu kɛ. Ala ka hinɛ à la.
B. Àmiina.
A. Ala k’à jìginyɔrɔ sumaya.
B. Àmiina.
A. À y’an kɔn kiiri min na, Ala k’ò nɔgɔy’à ye.
B. Àmiina yàaràbi.
Aw ni ce, aw ni baraji.
Ala m’an tola ɲɔgɔn ye.
A. Àmiina.
B. Ala kàna naafigi dòn an cɛ.
A. Àmiina.
B. Kira lahɔrɔma la. Saliyala Mahamadu.
A. Salimu. Ala ka dùgawu mìnɛ.
B. Àmiina yàaràbi.

Aminata : E ! Anw ta tìɲɛna.
Anw kòyɔrɔ n’an jayɔrɔ banna.
Anw b’à kɛ cogo dì sisan ?
Bala : À ye sabali.
Sàya ye Ala ka latigɛ dè ye.
Wolo bɛ, sàya bɛ. An k’à ta ni Ala ye. À ye kàsi dabìla.

Fùruja
Les veuves sont réduites à la mendicité pour survivre
Veuves, une journée pour elles

Notes

1. La mort et ses euphémismes

→ exercices

Toutes les société humaines ou presque ont du mal à affronter cet épisode de la vie : la mort.
L’une des conséquences de cette difficulté, c’est que la plupart essayent d’éviter d’avoir à prononcer des mots comme "mort" ou "mourir". On les remplace par d’autres mots ou expressions, dans l’espoir d’apaiser la morsure de la réalité. On a donné ici quelques unes de ces expressions. Vous en entendrez probablement d’autres sur le terrain

2. ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ

→ exercices

Cette expression qui signifie mot à mot "entre la fermeture de l’oeil et son ouverture" peut se rendre en français par l’expression "en un clin d’oeil". On dit aussi en bambara yɔrɔnin kelen, soit "un seul tout petit espace", qu’on peut rendre en français par une formule comme "l’espace d’un instant".

3. ò tùma kelen na

→ exercices

Cette expression, "à ce même moment", on dira plutôt en français "au même moment" :

Fantà bɔra. Ò tùma kelen na, Àli donna. Fanta sortit. Au même moment, Ali entra.

"en même temps..." pourra être exprimé par la relative tùma min na, "le moment où" :

Fantà bɔra Àli dònna tùma min (na). Fanta sortit en même temps qu’Ali entrait.

On utilisera la même construction relative complète même si les deux personnes font "la même action en même temps" :

Fantà dònna Àli dònna tùma min (na). Fanta entra en même temps qu’Ali.

4. ò y’à sɔ̀rɔ

→ exercices

Voici une de ces expressions fréquemment utilisées où le verbe sɔ̀rɔ est utilisé dans une construction qui sert de conjonction. Dans le cas qui nous occupe, "il se trouve que", "or", "à ce moment", "à l’instant même", fait référence à un événement qui avait pu être anticipé au moment de l’action dont il est question. En français, on exprimerait la subordonnée qui suit ò y’à sɔ̀rɔ par un plus-que-parfait :

Àli donna. Ò y’à sɔ̀rɔ Fantà bɔra. Ali entra. À cet instant, Fanta était sorti.

On peut combiner cette expression avec tùma min :

Mobili ̀ jɔra tùma min, ò y’à sɔ̀rɔ Baba panna ka jìgin. Au moment où la voiture stoppait, à l’instant même, Baba avait sauté.

5. (une durée) après X

→ exercices

Pour dire "N jours (ou minutes, semaines...) après X (un évènement)" en bambara, on peut s’y prendre de bien des façons. La construction de base est la suivante :

X tɛ̀mɛnnen kɔ ni (unité de temps)(nombre) ye, Y
à nàli tɛ̀mɛnen kɔ (ni) lɛrɛ sàba ye, à bɔra. trois heures après son arrivée, il partit.

6. dama/damadɔ

→ exercices

dama, ou danma "le nombre" et damadɔ "quelques, plusieurs" : ces mots sont utilisés dans de rares cas bien définis en B-M-D. Dans le bambara de Bamakɔ, dama n’est utilisé que dans des phrases négatives ou interrogatives :

N t’ò dama dɔn. Je ne sais pas combien / Je n’en connais pas le nombre. . Mɔ̀gɔ ̀ minw bɛ so ̀ kɔnɔ, i b’ò dama dɔn wà ? Les gens qui sont dans la maison, sais-tu combien ils sont ?

L’usage est d’écrire damadɔ en un seul mot et non dama dɔ : dans cette construction il a en effet un rôle un peu différent et fonctionne comme un quantifieur, il implique un nombre, indéterminé, mais un nombre seulement :

Cɛ̀ damadɔw bɛ yàn. Un certain nombre d’hommes sont ici.

Ce qui est très différent de dɔw tout seul, qui n’évoque que l’indéfini :

Cɛ̀ dɔw bɛ yàn. Certains hommes sont ici.

Ni damadɔ ni dama ne peuvent être utilisés pour des masses ou des choses non dénombrables (du mil, du riz...). Dans ces cas-là, pour exprimer une notion de "quantité" on utilisera plutôt le mot hàkɛ "la mesure" :

Ji min bɛ yɛ̀n, n t’à hàkɛ dɔn. L’eau qu’il y a, je n’en connais pas la quantité / je ne sais pas combien il y en a.

7 -kan (le son de X, le bruit de)

→ exercices

Chez nous,on laisse parfois à nos interlocuteurs le soin de comprendre des détails qui ne sont pas vraiment exprimés. On fait ça dans toutes les langues mais pas toujours de la même façon.
Par exemple le bruit : on pourra dire "j’ai entendu le voleur dans la cuisine". En réalité on n’a pas parlé avec le voleur, on a juste entendu le bruit de ses pas, ou des objets qu’il a pu heurter. En bambara, dans ce cas là, on ne laisse pas à ses interlocuteurs le soin de deviner, on précise toujours à l’aide du suffixe -kan "le bruit de, le son de" ("la voix de"… étymologie : le cou), que l’on attache à l’objet qui a produit le bruit :

N y’à sènkan mɛn. J’ai entendu le bruit de ses pas.
N y’i ka ɲɛnajɛkan mɛn. J’ai entendu le bruit de la fête.
Tulonkan bɛ Baba tɔɔrɔ. Le bruit des jeux énerve Baba.

8. À propos des verbes de déplacement

Les verbes caractérisent des actions. Parmi ces actions, certaines sont des déplacements d’un endroit à un autre, d’autres sont des changements d’état, mais non de lieu, par ex. :

rouler est un verbe de déplacement. X a roulé de Y à Z.
casser est un verbe de changement d’état X a cassé Y.
ou bien : Y s’est cassé
mais pas : X a cassé de Y à Z.

Les verbes de déplacement en bambara ne sont pas forcément les mêmes que les notres.
On peut les définir en bambara comme les verbes dont la fin de la phrase, derrière le verbe, dans la séquence circonstancielle avec postposition, par exemple X la, ou X kɔnɔ, s’interprète comme le point de départ ou le point d’arrivée de l’action.
On dira qu’un verbe n’est pas un verbe de mouvement si cette séquence circonstancielle définit seulement l’endroit où l’action se déroule :

À bɔra so ̀ kɔnɔ. Il est sorti de la maison (où la maison est le point de départ)
À dònna so ̀ kɔnɔ. Il est entré dans la maison. (la maison est le point d’arrivée)
À sìgira so ̀ kɔnɔ. Il s’est assis dans la maison (la maison est l’endroit où l’action se déroule).

Beaucoup de verbes qui, en français, se comportent comme des verbes de déplacement (on dit aussi "de mouvement" mais c’est plus vague), comme courir, sauter, ne sont pas considérés comme tels en bambara ; en fait on en trouve beaucoup moins en bambara. Les seuls verbes de déplacement en bambara sont au nombre de 6 :

taa aller
nà venir
se arriver
sortir
jìgin descendre
yɛ̀lɛn monter

Si l’on veut exprimer le déplacement avec un verbe qui n’est pas un verbe de déplacement, on doit le combiner :

À bòlila kà taa làkɔli la. Il a couru pour aller à l’école.
Ou : il est allé à l’école en courant.

làkɔli la est le groupe circonstanciel indiquant le point d’arrivée, qui fonctionne avec le verbe de déplacement taa.

à comparer avec :

A bòlila làkɔli la Il à couru à l’école.
C’est à dire : Dans l’école, il a couru.
par exemple à l’occasion d’une compétition dans la cour de l’école.

làkɔli la est le groupe circonstanciel qui ici indique l’endroit où se déroule l’action, qui fonctionne avec le verbe de non-déplacement bòli.

autres exemples avec le verbe pan "sauter" :

À panna kà jìgin. Il a sauté en bas.
À panna kà yɛ̀lɛn. Il a sauté en haut.
À panna kà bɔ. Il a sauté dehors.

Cet exemple illustre bien le fait que
 le verbe "sauter" en français est un verbe de déplacement : il peut être suivi d’une destination comme "en haut", "en bas", "dehors"
 il peut être exprimé en bambara en le combinant avec l’infinitif d’un verbe de déplacement qui convient à la direction du déplacement. On peut dès lors préciser aussi un point d’arrivée ou de départ :

À panna kà jìgin dìngɛ ̀ kɔnɔ. Il a sauté en bas dans le trou.
À panna kà yɛ̀lɛn sǒ ̀ balan. Il a sauté en haut, à cheval.
À panna kà bɔ bùlon ̀ kɔnɔ. Il a sauté en dehors de l’antichambre.

Comme en français on évitera les tautologies "monter en haut", "descendre en bas", "sortir dehors" etc...

Daɲɛsɛbɛn


ban v. mourir (terminer)
baraji n. récompense divine
cɛ̀mɔgɔba n. vieillard
ci v. envoyer, charger d’une mission
ciɲɛ, cɛn n. héritage
dalajɛ̀ v. grouper, assembler
dalajɛ̀ v. grouper, assembler
damadɔ dtm plusieurs, quelques
dìngɛ n. trou
dòn v. enterrer (entrer dans la terre)
faatu v. mourir
falatɔ, fala n. orphelin
fo conj jusqu’à, sauf, si ce n’est, il faut...
fùruja n. veuvage
hakɛ n. mesure, quantité (indénombrable)
hinɛ v. avoir pitié, miséricorde
jɛnsɛn v. disperser, diffuser
jufa n. poche
kaburu n. tombe, tombeau
kaburudo n. cimetière
kàlifa n. protection, garde
kasanke n. linceul
kiiri n. jugement
kira n. le prophète
kulo n. hurlement, hurler
làada n. coutume, règle
lahara n. l’autre monde
lahɔrɔma n. gloire (au prophète)
latigɛ n. décision
manamana n. banalité, peu important, du n’importe quoi
naafigi n. qui sème la discorde, rapporteur, mouchard
nkɛɛrɛn n. grillon
sànga n. message de deuil, condoléances
saraka n. aumône, offrande
sègin v. mourir
sèn v. creuser
sɛ̀lɛ, sàle n. tombe, tombeau
sìgiɲɔgɔn n. voisin
sù n. cadavre, corps
tewu adv complètement, d’un seul coup
to v. mourir, périr
yàaràbi n. (invocation) "je m’adresse au seigneur"
yeelen n. lumière
yèelen v. fondre
yɛlɛ v. rire
yɛ̀lɛ v. ouvrir
yɛ̀lɛn v. monter / ouvrir
Expressions
kà bɔ ɲɔ̀ la expr mourir (sortir du mil)
kà duɲa to expr mourir (laisser, quitter la vie, le monde)
kà kalifa mìnɛ expr mourir (Dieu a repris sa protection)
kà sànga ci expr annoncer le décès
kà sànga lagɔ̀si expr annoncer le décès
kà táa lahara expr mourir (rejoindre l’autre monde)
N ni kɔ expr (nombre) et quelques
ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ expr en un clin d’oeil
seli X kan expr prier pour X
X bɛ se Y kɔrɔ. . . . expr X peut subvenir aux besoins de Y.

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

vendredi 5 février 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios