MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 05


Denbaya

Nsàna

N’i ye koro kɛlen ye kà mùso furu, à koro ɲɔ̀gɔn dɔ dòn.


KÀLAN 5 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Poteries de mariage somono
Les poteries richement décorées font l’objet de dons, notamment à l’occasion de mariages ou lors d’une ­naissance.
source : http://aaa.revues.org/204

Denbaya.

Musà den Bakàri ye mùso furu dɔgɔkun tɛ̀mɛnen. À mùso tɔgɔ ko Fantà. À buranw ka ca kosɛbɛ. Bakàri somɔgɔ minw ka kɔ̀rɔ Bakàri ye, ò bɛɛ ye Fantà buran ye. Mɔ̀gɔya sira la, Bakàri fà n’à ba filanw fana bɛɛ y’à buranw ye. Buranya dùn gàsi ka bòn. I ka kan k’i kuma cogo n’i kɛwale dɔn i buranw ɲa na. Kuma dɔw bɛ yèn, i bɛ se k’ù fɔ, ani fɛn dɔw bɛ yèn, i bɛ se k’ù kɛ i cɛ̀ n’i teriw ɲa na, nka, i man kan k’ò kumaw fɔ walima k’ò walew kɛ i buranw ɲa na. Nka i y’ò yɛ̀rɛminɛ min kɛ, n’i n’i nìmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ, ò bɛ ban pewu. Mɔ̀gɔ n ’i nìmɔgɔ tun be tulon kɛ à ɲɛ bɛɛ mà. Aw bɛ se kà ɲɔgɔn nèni, kà ɲɔgɔn bugɔ, kà ɲɔgɔn kɔrɔmatìgɛ. Aw bɛ se kà ɲɔgɔn tɔɔrɔ cogo bɛɛ la.

À bɛ fɔ Fantà cɛ̀ dɔgɔ mà ko Fantà cɛ̀w. À b’à cɛ̀ bònya cogoya min na, à ka kan k’à cɛ̀ balimaw bònya ò cogo la. À ka kan k’ù ka fìniw kò, k’ù ka sow furan, k’ù kòliji sìgi, kà tobili kɛ k’à d’ù mà. Mùso ô mùso, n’i n’i cɛ̀ somɔgɔw ma bɛ̀n, à ka c’à la, i ka furu tɛ sàbati.

Ɲìninkali

1. Musà ye Bakàri mùn ye ?
2. Bakàri ye mùso furu wà ?
3. À ye mùso furu tuma jùmɛn ?
4. Bakàri mùso tɔgɔ ?
5. Bakàri kɔ̀rɔw n’à masaw ye mùso mùn ye ?
6. À bɛ fɔ ko buranya gàsi ̀ ka bòn, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
7. I bɛ se kà kuma minw fɔ i teriw ɲa na, i bɛ se k’ò kumaw fɔ i buranw ɲa na wà ?
8. I bɛ se kà wale minw kɛ i teriw ɲa na, i bɛ se k’ò walew bɛɛ kɛ i buranw ɲa na wà ?
9. Mɔ̀gɔ n’i nìmɔgɔ bɛ tulon kɛ wà ?
10. Aw bɛ se kà ɲɔgɔn nèni wà ?
11. Aw bɛ se kà ɲɔgɔn bùgɔ wà ?
12. Fantà cɛ̀ dɔgɔkɛw y’à mùn ye ?
13. À ka kan k’à cɛ̀ balimaw fana bònya wà ?
l4. À ka kan ka mùn k’ù ye ?
15. Ni mùso n’à cɛ̀ somogow ma bɛ̀n, à ka furu bɛ mɛɛn ?

Denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn bùgo.
Magnifique photo d’Olivier Doual, parmi celles que l’on peut admirer sur
http://www.olivierdoual.fr/galerie/...

ɲɔgɔn

(suite du cours précédent)

Sègin n kàn

Baba ni Ami bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ.
Denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn bùgo.
Sìnamusow bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatìgɛ.
Ù bɛ ɲɔgɔn nèni.

Ɲìninkali

Baba ni Ami bɛ mùn kɛ ?
Denmisɛnw bɛ mùn kɛ ?
Sìnamusow bɛ mùn kɛ ?
Ù bɛ mùn kɛ ?

Kumadonɲɔgɔnna : ɲɔgɔn

Ɲɛjira A : Baba bɛ Ami tɔɔrɔ. Ami bɛ baba tɔɔrɔ. B : Baba ni Ami bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ.
Awa bɛ Umu fo. Umu bɛ Awa fo.
À ye ń nèni. Ń y’à nèni.
À y’à tericɛ̀ ta. À tericɛ̀ y’à ta.
À b’à nìmɔgɔkɛw bùgɔ. À nìmɔgɔkɛw b’à bùgɔ.
À bɛ Fantà ci. Fantà b’à ci.
Madu bɛ Bàla kunun. Bàla bɛ Madu kunun.
À bɛ ń sɔn wari. Ń b’à sɔn wari.
Cɛ̀ be mùso kolosi. Mùso be cɛ̀ kolɔsi.
Ngɔ̀lɔ bɛ Ɲèle balo. Ɲèle bɛ Ngɔ̀lɔ balo.
À bɛ ń kàlan. Ń b’à kàlan.
Adama bɛ Ali sutara. Ali bɛ Adama sutara.
I ka ń bònya. Ń k’i bònya.
Cɛ̀ ìn bɛ se nɔni ̀ na à ɲɛ bɛɛ mà.
L’international sénégalais de natation Abdoul Khadre Mbaye Niane
source : http://www.africatopsports.com/2014...

à ɲɛ bɛɛ mà

→ notes

Sègin n kàn

Mɔ̀gɔ n’i nìmɔgɔ bɛ tulon kɛ à ɲɛ bɛɛ mà.
Baba bɛ Mali dɔn à ɲɛ bɛɛ mà.
Birama kàlannen dòn à ɲɛ bɛɛ mà.
Cɛ̀ ìn bɛ se nɔni ̀ na à ɲɛ bɛɛ mà.

Ɲìninkali : à ɲɛ bɛɛ ma

Mɔ̀gɔ n’i nìmɔgɔ bɛ tulon kɛ wà ?
Cɛ̀ ìn bɛ se nèni na wà ?

Fɔcogo wɛrɛ

Ɲɛjira : Mɔ̀gɔ n’i nìmɔgɔ bɛ tulon ̀ kɛ à ɲɛ bɛɛ mà. Mɔ̀gɔ n’i nìmɔgɔ bɛ tulon kɛ cogo bɛɛ la.
1. Baba bɛ Mali dɔn à ɲɛ be mà.
2. Birama kàlannen dòn à ɲɛ bɛɛ mà.
3. Cɛ̀ ìn bɛ se nɔni ̀ na à ɲɛ bɛɛ mà.
4. À bɛ nkàlon tìgɛ à ɲɛ bɛɛ mà.
5. À bɛ taama à ɲɛ bɛɛ mà.
6. I den bɛ fòli kɛ à ɲɛ bɛɛ mà.
7. À bɛ dumuni ̀ kɛ à ɲɛ bɛɛ mà.
8. Yɔrɔ bɛ gese da à ɲɛ bɛɛ mà.
9. Nìn sǒ bɛ bòli à ɲɛ bɛɛ mà.
10. Bàla bɛ mobili bòli à ɲɛ bɛɛ mà.
À tɛ lɛ̀sogo dun. Lɛ̀sɔgɔ dùn ye sògo duman ye.
Ce masque représente un oryctérope, mammifère discret et nocturne, aux griffes acérées, capable d’éventrer une termitière dont les locataires font ses délices. A part une allusion à cet animal dans des cimiers Bambara, ce noctambule de la savane, craint même de la panthère, est rarement cité dans le bestiaire africain.
source : http://www.arts-africains.net/Masqu...

dùn

→ notes

Sègin n kàn

Adama y’i bàn kàlan mà. Kàlan dùn nàfa ka bòn.
Gawusu bɛ Ami fùsaya Fantà ye. Ami dùn ye mɔ̀gɔ kuntan ye.
À b’à fɛ̀ kà sègin Segu. Segu dùn yɔrɔ ka jàn an na.
À tɛ lɛ̀sogo dun. Lɛ̀sɔgɔ dùn ye sògo duman ye.

Bàro mìsɛn

A : N’tɛ kàlan fɛ̀. B : kàlan dun nàfa ka bòn.
A : I miiri ye mùn ye Fantà kan ? B : Gawusu bɛ Ami fisaya Fantà ye. Fantà dun ye mɔ̀gɔ sɛ̀bɛ ye.
A : À b’à fɛ̀ kà mùn wà ? B : À b’à fɛ̀ kà sègin Segu. Segu dun yere ka jàn yan na.
A : À bɛ lɛ̀sogo dun wà ? B : À tɛ lɛ̀sogo dun. Lɛ̀sogo dun ye sògo duman ye.

Bàro mìsɛn

A : I bɛ Fantà fɛ̀ wà ?
B : Àyi, n’t’à fɛ̀.
A : Fantà dùn ye mɔ̀gɔ sɛ̀bɛ ye.
A : I bɛ lɛ̀sogo dun wà ?
B : Àyi, ń t’à dun.
A : Lɛ̀sogo dùn ye sògo duman ye.
A : I bɛ taa Segu wà ?
B : Àyi, Segusìgi man di ń ye.
A : Segu dùn ye dùgu duman ye.
A : I ɲìnana fɛn dè kɔ wà ?
B : Ɔ̀wɔ, ń ɲìnana ń ka kùlusi kɔ.
A : An tɛ t’à nɔ̀fɛ̀ ?
B : Àyi, n’tɛ se kà sègin.
A : Kùlusi ìn dùn ye kùlusi ɲùman ye.
A : I ye dɔ ta baara la wà ?
B : Ɔ̀wɔ, n’ye Bàla ta.
A : Musà dùn, i t’ò ta ?
B : Àyi, an tɛ se kà bɛ̀n.
A : Musà dùn ye mɔ̀gɔ sɛ̀bɛ ye.

Bakarijan tùn ye kɛ̀lɛmasa ye Bazoumana Sissoko est un chanteur et griot malien, né à Kôni, dans la commune de Barouéli vers 1890. Il décède le 29 décembre 1987. Il était surnommé le « Vieux Lion » ou « le griot des griots ». Il avait, disait-on, des pouvoir surnaturels et faisait jouer son ngoni sans le toucher. Cette chanson bambara chante Bakari Jan, fils de Jan Koné et chef de guerre de Da Jara, roi de Ségou.

k’à d’à kàn

→ notes

Sègin n kàn

Amadu ma sigareti fèer’à mà k’à d’à kàn denmisɛn dòn.
À ma bɔ su ìn na k’à d’à kàn à ka mobili tiɲɛnen dòn.
Bakarijan tùn ye kɛ̀lɛmasa ye k’à d’à kàn à jà tùn ka farin.

Bàro mìsɛn : k’à d’à kàn

A : Mùnna Amadu ma sigareti fèere à mà ?
B : Amadu ma sigareti fèere à ma k’à d’à kàn denmisɛn dòn.
A : Mùnna à ma bɔ su ìn na.
B. À ma bɔ su ìn na k’à d’à kàn à ka mobili cɛnnen dòn.
A : Mùnna Bakarijan tùn ye kɛlɛ-masa ye ?
B : Bakarijan tùn ye kɛlɛ-masa ye k’à d’à kàn à jà tùn ka farin.

I mana i ka seliw kɛ, à ka c’à la i bɛ taa àlijana.
LA MARGINALISATION DES MENDIANTS AU MALI : LE CAS DES « Guéribous »
source : http://atelier.rfi.fr/profiles/blog...

à ka c’à la

→ notes

Sègin n kàn

Mùso n’à cɛ̀ somɔgɔw mana bɛ̀n, à ka c’à la à ka furu bɛ sàbati.
Mɔ̀gɔ man’à masaw bònya, à ka c’à la i bɛ barika sɔ̀rɔ.
I mana i ka seliw kɛ, à ka c’à la i bɛ taa àlijana.
I mana dɔ̀lɔ caman mìn, à ka c’à la i bɛ mànamanakan caman fɔ.

Bàro mìsɛn : à ka c’à la

A : Mùso n’à cɛ̀ mana bɛ̀n, mùn bɛ kɛ ?
B : Musà n’à cɛ̀ mana bɛ̀n, à ka c’à la à ka furu bɛ sàbati.
A : Mɔ̀gɔ man’à masaw bònya, mùn bɛ kɛ ?
B : Mɔ̀gɔ man’à masaw bònya, à ka c’à la à bɛ barika sɔ̀rɔ.
A : I man’i ka seliw kɛ, mùn bɛ kɛ ?
B : I man’i ka seliw kɛ, à ka c’à la i bɛ taa àlijana.
A : I mana dɔ̀lɔ caman min, mùn bɛ kɛ ?
B : I mana dɔ̀lɔ caman min, à ka c’à la, i bɛ mànamanakan caman fɔ.

À bɛ mobili bòli cogo dɔ. N t’ò fɛ̀.
Scène typique sur les grandes routes du Mali
source : https://en.wikipedia.org/wiki/Trans...

cogo

→ notes

Fɔcogo wɛrɛ

Ɲɛjira A : À bɛ kuma cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀. B : N’ t’à kumacogo fɛ̀.
À kumacogo man di ń ye.
À bɛ dumuni ̀ kɛ cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀.
À bɛ taama cogo dɔ. Ò man di ń ye.
À b’à fɛrɛbɔ cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀.
À b’à kan kɔrɔta cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀.
Baba bɛ lakalanni kɛ cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀.
À bɛ baara kɛ cogo dɔ. Ò man di ń ye.
Ù bɛ mɔ̀gɔw mìnɛ cogo dɔ. N’t’ò fɛ̀.
Kɛlakaw bɛ mɔ̀gɔ bònya cogo dɔ. Ò ka di ń ye.
À bɛ mobili bòli cogo dɔ. N’b’ò fɛ̀.
Aw bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi cogo dɔ. Ò ka ɲì.
Bakàri ye mùso furu dɔgɔkun tɛ̀mɛnen
source : Le blog BD de Benjamin Kouadio

tɛ̀mɛnen

→ notes

Sègin n kàn

Bakàri ye mùso furu dɔgɔkun tɛ̀mɛnen.
À ye kàlan damìnɛ juma tɛ̀mɛnen.
An ye dɔn ̀ kɛ sibiri tɛ̀mɛnen.
Kalo tɛ̀mɛnen ìn kɛra nisɔndiyakalo ye.

Bìla nɔ̀ la : tɛ̀mɛnen

Bakàri ye mùso furu juma tɛ̀mɛnen.
… dɔgɔkun …
… kalo …
… sibiri …
Màwuluti

… seliba …
Seli ̀ tɛ̀mɛnɛn kɔ, sàga ̀ sɔ̀ngɔ bɛ bìn
Les moutons de la fête de Tabaski
source : mission-mali

tɛ̀mɛnen kɔ

→ notes

Sègin n kàn : tɛ̀mɛnen kɔ

Seli ̀ tɛ̀mɛnen kɔ, sàga ̀ sɔ̀ngɔ bɛ bìn.
Ò tɛ̀mɛnen kɔ, à bɛ dàraka ̀ dun.
Juma tɛ̀mɛnen kɔ, an b’an yɛ̀rɛ̂ sɔ̀rɔ.
Saafo ̀ tɛ̀mɛnen kɔ, sìlamɛ ̀ bɛɛ bɛ da kà sùnɔgɔ.
Samiya tɛ̀mɛnen kɔ, fonɛnɛ bɛ na.

Bìla nɔ̀ la : tɛ̀mɛnen kɔ

Seli ̀ tɛ̀mɛnɛn kɔ, sàga ̀ sɔ̀ngɔ bɛ bìn.
Sunkalo
Saafo … mɔ̀gɔw b’ù da ka sùnɔgɔ.
… mankan bɛ sumaya.
Lɛrɛ 6 … mɔ̀gɔ tɛ baara kɛ.
… tɛ kàlan kɛ.
… mɔ̀gɔw bɛ taa ntòlatanyɔrɔ.

Baro

"A" b’à fɛ̀ kà kùnnafoni sɔ̀rɔ Fantà kàn.

A : I bɛ Fantà Sukɔ den wà ?
B : Fantà Sukɔ jùmɛn ?
A : Mɔrɔ Keyita denmuso.
B : Ń b’à dɔn kɔsɛbɛ.
À mɔn’an tɛgɛ kɔnɔ.
Mùn tùn dòn ?
A : Anw tùn b’à fɛ̀ k’à ɲin’i fɛ̀ n’i bɛ se kà kùnnafoni d’an mà à kàn.
B : I b’à fɛ̀ kà fɛn ô fɛn dɔn, n’b’à f’i ye.
A : À bɛ yaala kɔsɛbɛ wà ?
B : Mɔ̀gɔ si tɛ se k’à f’i ye k’à y’à ye kɛnɛ mà su fɛ̀.
A : À bɛ kɛ̀lɛ kɛ wà ?
B : Ne m’à ye kɛ̀lɛ ̀ la fɔlɔ. Fɛn min tɛ se kuma la. N’i y’à mɛn i bɛ kɛ̀lɛ kɛ, i ni mɔ̀gɔ bɛ kuma sàma dɛ. Mùnna i bɛ ń ɲìninkala nìn bɛɛ la ?
A : An b’à fɛ̀ k’à ɲini dɛ.
B : Aw tɛ se k’à ɲɔ̀gɔn mùso sɔ̀rɔ.

ɲɛ "l’oeil"
La minute d’Ija : African Queen

Notes

1. Ɲɛ

→ exercice

Ce mot vient de "œil, vision", et donc "devant, en avant"… Dans ce cours, nous travaillons sur des emplois où il prend le sens plus abstrait de "façon, manière".

L’expression à ɲɛ bɛɛ mà peut se traduire par exemple "de toutes les manières (possibles)", pour indiquer une maîtrise totale de l’action en question. À rapprocher de l’expression à ɲɛ mà qui signifie "correctement, normalement, de la bonne manière" ; le bɛɛ introduit dans l’expression un superlatif : mieux que normalement, plus que correctement...

Nous avons déjà vu ce sens "façon, manière" dans l’expression ɲɛ dɔ la "d’un telle façon".

D’autres utilisations ordinaires de ce sens de ɲɛ :

Nìn ɲɛ tɛ ń kɔnɔ. Je n’ai pas la manière pour ça
kà ɲɛɲini chercher la solution, résoudre, jeter un sort…
kà mɔ̀gɔ ɲɛɲini chercher à accéder à une personne

2. à ka c’à la

→ exercice
Cette expression avec le verbe qualitatif ká cá "être nombreux" exprime une forte probabilité : "Il y en a beaucoup comme ça".
Elle est fréquemment utilisée dans les conditionnelles pour exprimer une forte probabilité de la situation.

Mɔ̀gɔ man’à masaw bònya, à ka c’à la à bɛ barika sɔ̀rɔ. Si on respecte ses parents, on en sera récompensé très probablement.

3. dùn

exercice

Lors des cours précédents (salutations) on a vu l’utilisation de dùn dans des phrases interrogatives avec le sens de "et qu’en est-il de..." :

A : Fantà ka kɛnɛ ? A : Comment va Fanta ?
B : Hɛrɛ dɔrɔn. B : Bien.
A : Baba dun ? A : Et Baba ?

Dans cette leçon, nous voyons que dùn peut aussi être utilisé dans un contexte de contestation, pour introduire un réticence, une réserve : "mais, cependant, quant à..."

A : Ne tɛ Fantà fɛ̀. A : Je n’aime pas Fanta.
B : Fantà dun ka ɲì. B. Pourtant Fantà est sympa.

Dans ce cas là comme dans les interrogations, dùn est toujours précédé par un nom ou un nom propre (ou un pronom).

4. Cogo

→ exercice
Voici un autre mot qui signifie "façon, manière", comme ɲɛ dans les expressions considérées ci-dessus. Dans certains dialectes, c’est cogo qui prédomine, c’est l’inverse dans d’autres dialectes. Une utilisation tout à fait ordinaire et quotidienne est dans la formation de mots composés :

à kɛcogo La manière de le faire, le mode d’emploi
N t’à kɛcogo dɔn. Je ne connais pas le mode d’emploi

5. tɛ̀mɛnen

→ exercice

Voici le participe passé (ou plus exactement le participe "résultatif") du verbe tɛ̀mɛ, "passer, surpasser, dépasser…". Il peut être utilisé après l’indication d’un point dans le temps pour exprimer le sens de "passé", "dernier".

À taara juma tɛ̀mɛnen. Il est parti vendredi dernier (vendredi passé).
À y’à kɛ zuwɛn tɛ̀mɛnen. Il l’a fait en juin dernier.

Rappel : comme on l’a vu dans le cours n°03 (ça fait (durée) que), l’équivalent de "il y a" suivi d’une durée se construit de la façon suivante, avec un équatif :

À y’à kɛ à tile naani ye nìn ye.
À y’à kɛ nìn y’à tile naani ye.
À taara nìn y’à kalo fila ye.
À taara à kalo fila ye nìn ye.

6. tɛ̀mɛnen kɔ

→ exercice
On utilise cette formule pour exprimer "après". Souvent la postposition toute seule suffit, en particulier derrière un événement :

I bɛ̀na mùn kɛ ɲɛnajɛ ̀ kɔ ? Que ferez-vous après la fête ?
À nàna dànnituma kɔ. Il est venu après la période des semis.

Cependant, s’il s’agit d’une période de temps, les Bambaras préfèreront tɛ̀mɛnen kɔ :

À bɛ̀n’à kɛ kalo fìla tɛ̀mɛnen kɔ. Il le fera dans deux mois (deux mois étant passés).
À bɔra tìle sàba tɛ̀mɛnen kɔ. Il est parti trois jours plus tard (trois jours étant passés).

On a déjà vu cette forme participe en -len kɔ dans une autre construction, dans le cours n°04 : les subordonnées avec participe résultatif : V.-len kɔ

7. k’à à d’à kàn

→ exercice

Cette expression, en clair kà à da à kàn "et le poser là-dessus" est ce qu’on peut appeler une locution conjonctive, c’est à dire une expression qui fonctionne comme une conjonction. Elle équivaut à "car" ou à des conjonction qui en français aussi sont complexes : "pour la raison que", "à cause de", "parce que".

Ò kɛlen, fà jɔ̀rɔla dɔɔnin, k’à d’à kàn, à bɛ sǒ ìn cogoya dɔn Alors, le père s’inquiéta un peu car il savait comment était ce cheval.
Exemple tiré de Baabu ni Baabu, de Gérard Dumestre et Ismaël Maïga, Éditions du MRAP, 1993, cité dans le Dictionnaire de Dumestre, Ed. Karthala, 2011

On a aperçu d’autres formes dans le cours n°03 : parce que : k’à d’à kan / bawò / bari, etc..

Daɲɛsɛbɛn


àlijana n. paradis (de l’arabe)
balima n. frère ou sœur
bùgɔ v. battre, frapper
buran n. beaux-parents
cɛ̀n ou tìɲɛ n. gâter, abîmer
dɔgɔ n. jeune, frère cadet, sœur cadette
farin n. ardent, courageux, brutal
filan n. camarade d’âge, pair
fìsa vq mieux
fisaya v. améliorer, préférer
gasi n. tort, offense, gène, considération
jà n. ombre, image, âme
jɔ̀rɔ v. s’inquiéter, redouter
kɛwale n. acte, activité, fonction
koro n. varan de terre
kɔ̀rɔ n. frère ou sœur aîné(e)
kɔrɔ n. le dessous, le sens, la signification
kɔrɔmatigɛ v. critiquer, dénigrer
kùnnafoni n. information, nouvelles, éclaircissement
mànamana n. banalité
mànamanakan n. paroles banales
masa ou mansa n. parent, génération supérieure
màsa ou mànsa n. roi, chef (de guerre)
Mawuludu, Màwuluti n. Maouloud, anniversaire de Mohammed
mɛɛn, ou mɛn, mɛ v. durer, tarder
nèni v. insulter
nìmɔgɔ ou nìmaa n. beau-parent cadet
il y a entre les ’nimaa’ des relations de plaisanterie
- é pouse <-> cadets, cadettes de l’é poux
- é poux <-> cadets, cadettes de l’é pouse
nisondiya n. joie, bonne humeur
ɲɔ̀gɔn adj pareil, pareille. (ton bas)
À distinguer du pronom réciproque ɲɔ́gɔn à ton haut "l’un l’autre"
pewu adv complètement
tewu , fewu fewu dans une négative : pas du tout, nullement
saafo n. prière de 20 h. chez les musulmans
sàbati v. prospérer, confirmer
sìnamuso n. coépouse, rivale
sɔn v. gratifier, offrir en sacrifice, arroser
sumaya v. rafraîchir, mouiller, ralentir, modérer
sunkalo n. ramadan, jeûne du 9ème mois de l’année lunaire chez les musulmans
sùtura v. cacher (sa honte), dépanner, enterrer
tìɲɛ ou cɛ̀n n. gâter, abîmer
to v. rester, laisser, épargner, mourir, permettre...
yɛ̀rɛminɛ v. retenue, contrôle de soi

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

vendredi 13 novembre 2015

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios