MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 07


Denkundi

Nsàna

N’i y’i den ̀ tɔgɔ da "Sɛ̀mɛ", à mɛn ô mɛn, à nà sɛ̀mɛ i la.


KÀLAN 7 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 79-92
Audio web (Anglais, Bambara) : 07a, 07b, 07c, 07d, 07e
index audio : www.iu.edu

à mùso tìntɔ taara dɔ̀kɔtɔrɔso la
Kibaru n°15, 1973
(dans BambaraBiblio)

Denkundi

Kunun àraba, sɔ̀gɔmada fɛ̀, Abudu n’à mùso tìn taara dɔ̀kɔtɔrɔso la. Wulada fɛ̀, Abudu bòlitɔ sera du kɔnɔ, à nisɔndiyalenba ko mùso jìginna denkɛ la. Somɔgɔw ye kìbaruya jɛnsɛn, k’à lase sìgiɲɔgɔnw ni balimaw bɛɛ mà dùgu ̀ kɔnɔ, ko denkundi bɛna kɛ ù ka so àraba nàta. Tɛnɛmuso bɛ ka kan kà nà ni den ̀ bàmunanfini ye. Abudu terikɛw n’à balimakɛw b’à dɛ̀mɛ n’ù seko ye yaasa denkundi mùsakaw nà fiyɛnya Abudu mà. Tàrata don mana se, mùsow bɛ ɲɔgɔn dalajɛ̀ Abudu ka so kà ɲɔ̀ sùsu, kà denkundidɛgɛ dila ani ŋɔ̀mi. Ò dɛ̀gɛ n’ò ŋɔ̀mi bɛ di mɔ̀gɔw mà denkundi kɛnɛ kàn à dùgusɛjɛ. Denkundi don yɛ̀rɛ̂, cɛ̀w bɛ sòli kà ɲɔgɔn sɔ̀rɔ Abudu ka so. Wòro ni dɛ̀gɛ ni ŋɔ̀mi bɛ di mɔ̀gɔw mà. Moriw bɛ dùgawu kɛ den ye kà den tɔgɔ wele. Sàga bɛ fàga. Ò kɛlɛn kɔ, jàma bɛ jɛnsɛn, bɛɛ bɛ t’i màgo la. Cɛ̀w ka denkundi kɔfɛ̀, mùsow b’ù ta damìnɛ. Òlu bɛ tìlen à la, tùma dɔw fo fìtiri.

Ɲìninkali

1. Abudu taara dɔ̀kɔtɔrɔso la wà ?
2. À ni jɔ̂n taara dɔ̀kɔtɔrɔso la ?
3. Mùnna à ni mùso taara dɔ̀kɔtɔrɔso la ?
4. Abudu sèginna so cogo dì wula fɛ̀ ?
5. À nàna mùn fɔ ?
6. À tùn nisɔn ka di wà ?
7. Mùso ̀ ye mùn sɔ̀rɔ ?
8. Somɔgɔw ye mùn kɛ ?
9. Ù ye kìbaruya lase jɔ̂nw mà ?
10. Denkundi bɛna kɛ tùma jùmɛn ?
11. Tɛnɛmusow bɛɛ ka kan kà mùn bɔ ?
12. Jɔ̂n bɛ Abudu dɛ̀mɛ ?
13. Mùsow bɛ mùn kɛ tàrata don ?
14. Mùn bɛ kɛ ò dɛ̀gɛ n’ò ŋɔ̀mi na ?
15. Mùn wɛrɛ bɛ di mɔ̀gɔw mà ?
16. Jɔ̂n bɛ dùgawu kɛ den ye ?
17. Mùn bɛ fàga ?
18. Sàga mana fàga, mɔ̀gɔw bɛ mùn kɛ ?
19. Cɛ̀w ka denkundi kɔfɛ̀, mùn bɛ kɛ ?
ko : denkundi bɛna kɛ ù ka so àraba nàta
(...) Le sixième jour après la naissance, le gessere attaché à la famille du père venait raser la tète de l’enfant. L’opération avait lieu devant la mère, dans l’après-midi. Les cheveux rasés étaient pesés et la mère donnait à l’officiant un poids égal de paillette ou de poudre d’or. Elle conservait ces cheveux à l’abri, soigneusement cachés dans sa case, pour en faire, au moment de la circoncision ou de l’excision de son enfant, une amulette protectrice qu’elle lui donnait à ce moment-là.
http://www.soninkaxu.com/naissance.html

yaasa, yalasa, walasa

[ → notes ]

Sègin n kàn : yaasa

Abudu teriw b’à dɛ̀mɛ yaasa à kàna tɔɔrɔ kojugu.
An bɛ taa yaasa an ka se joona.
I bɛ fòli ̀ kɛ yaasa mɔ̀gɔw k’à dɔn k’i b’ù bònya.
N bɛ n ka tobili ̀ kɛ yaasa n ka n sàgo dun.
À bɛ da tugu yaasa nsònw kàna dòn à kàn.
À b’à kò yaasa à kasa kàna bɔ.

Yɛ̀lɛmali : yaasa

Ɲɛjira : A. An ye Abudu dɛ̀mɛ yaasa à ka taa Segu. B. An ye Abudu dɛ̀mɛ yaasa à kàna taa Segu.
À taara Banjul yaasa à ka kɛ̀lɛ ̀ kɛ.
À wulila joona yaasa à ka baara ̀ kɛ.
À ye Màdu gɛn yaasa à ka taa kàlan ̀ kɛ.
Ù ye kɔ̀nɔw gɛn yaasa ù ka tìɲɛni ̀ kɛ.
À mùso ye ji kalaya yaasa à ka se k’i kò.
À tɛ dumuni kɛ yaasa à ka bònya ̀ kɔsɛbɛ.
I den bɛ kàlan yaasa à ka gɛn.
N bɛ seli yaasa n ka taa jàhanama.
À ma kuma yaasa mɔ̀gɔ k’à kɔnɔko dan.
I b’à dògo yaasa mɔ̀gɔw k’à ye.
À mùso b’à deli yaasa à ka den bùgɔ.

Fɔcogo wɛrɛ : yaasa/walasa

Ɲɛjira : A. À ye Abudu dɛ̀mɛ yaasa à ka taa Segu. B. À ye Abudu dɛ̀mɛ walasa à ka taa Segu.
À taara Banjul yaasa à ka kɛ̀lɛ kɛ.
À wulila joona yaasa à ka dɔɔnin kàlan.
À ye Màdu gɛn yaasa à ka taa kàlan kɛ.
Ù ye kɔ̀nɔw gɛn yaasa ù kàna tìɲɛni ̀ kɛ.
À mùso ye ji kalaya yaasa à ka se k’i kò.
À bɛ dumuni kɛ yaasa à ka tɔ̀lɔ.
À bɛ Ala bàto yaasa à ka taa àlijana.
An y’an teliya yaasa an ka se joona.
Tìle ka bɔ joona yaasa an ka fìniw ka jà.
An b’an màkùn yaasa ù kàn’à fɔ k’an m’à bònya.
An tɛ fìni girin dòn yaasa fùnteni kàn’an tɔɔrɔ.
À bɛ nɔnɔ mìn yaasa à kɔnɔ ka bòli.

Ɲìninkali : yaasa

A. Mùnna Abudu teriw b’à dɛ̀mɛ ? B. Yaasa à kàna tɔɔrɔ kojugu.
A. Mùnna aw bɛ taa sisan ? B. Yaasa an ka se joona.
A. Mùnna i b’à fɛ̀ n ka fòli kɛ ? B. Yaasa mɔ̀gɔw k’à dɔn k’i b’ù bònya.
A. Mùnna à b’a kò tùma bɛɛ. B. Yaasa à kasa kàna bɔ.
A. Mùnna i b’i ka tobili ̀ kɛ ? B. Yaasa n ka n sàgo dun.
A. Mùnna à bɛ da tugu tùma bɛɛ. B. Yaasa nsòn kàna dòn à kàn.

Ɲìninkali : yaasa

Mùnna i bɛ kàlan ̀ kɛ ?
Mùnna i b’à fɛ̀ kà taa Bamakɔ ?
Mùnna aw ̀ ye kɛ̀lɛ ̀ kɛ yèn ?
Mùnna ù bɛ sira ̀ dila ?
Mùnna à bɛ baara ̀ kɛ tèn ?
Mùnna dennin b’i màsìri kosɛbɛ ?
Mùnna cɛ̀ ìn tɛ yɛlɛ ?
Mùnna Abudu terikɛw y’à dɛ̀mɛ ?
Mùnna aw tɛ dumuniba kɛ ?
Mùnna aw b’aw màkùn ?
Mùnna i den bɛ kàlan kɛ ?
Mùnna à mùso b’à deli ?
Munna à bɛ nɔnɔ ̀ mìn ?
Mùnna i y’i dògo ?
Mùnna à mùso bɛ ji ̀ kalaya ?
Mùnna aw y’aw teliya ?
Mùnna mɔ̀gɔw bɛ Ala bàto ?
Mùnna à ye Màdu gɛn ?
Mùnna i y’i dège mobiliboli la ?
Mùnna mùsow b’ù pari ?
Mùnna aw b’à fɛ̀ tìle ka bɔ joona ?
Mùnna cikɛla bɛ fòro ̀ bùluku ?
Mùnna i bɛ bamanankan ̀ kàlan ?
Mùnna denmisɛnw bɛ kɔ̀nɔw gɛn ?
Mùnna i t’à fɛ̀ kà kàlan kɛ ?
Mùnna aw wulila joona ?
Mùnna mɔ̀gɔ dɔw b’ù da joona ?
Mùnna balimaw b’i dɛ̀mɛ ?
Mùnna à mùso bɛ ji kalaya ?

Mùnna dennin b’i màsìri kosɛbɛ ?
http://www.leuksenegal.com/blog/bij...

màgo

[ → notes ]

Sègin n kàn : màgo

N màgo bɛ kɔgɔni na.
An màgo bɛ Abudu la.
Mɔ̀gɔ ̀ tɛ se k’à fɔ k’i màgo tɛ mɔ̀gɔ tɔw la.
N’i màgo jɔ̀r’à la tùma ô tùma, i k’à fɔ n ye.

Bàro mìsɛn : màgo

A. I bɛ mùn fɛ̀ ? B. N màgo bɛ kɔgɔni na.
A. I bɛ jɔ̂n ɲini ? B. N màgo bɛ Abudu la.
A. I ko n ka mùn kɛ ? B. N ko n’i màgo jɔ̀r’à la tùma ò tùma, i k’à fɔ n ye.
A. I ye mùn fɔ ? B. N ko mɔ̀gɔ tɛ se k’à fɔ k’i màgo tɛ mɔ̀gɔ tɔw la.

Bìla nɔ̀ la :

N màgo t’i la.
… fìni ìn …
… màlo …
… wari …
… baara …
… kalan …
… Fantà …
… sini …
… kitabasi …

Bàro mìsɛn : X màgo bɛ Y la

Ɲɛjira : A. Abudu ko k’à bɛ Fantà fɛ̀ wà ? B. Àyi, à ko k’à màgo t’à la.
I bɛ fìni ìn fɛ̀ wà ?
I bɛ màlo dɔ sàn ?
I kɛra wariɲinina ye dɛ ?
I nàna yàn baaraɲini wà ?
I tɛ taa làkɔli la mùn na ?
I màgo bɛ kìtabu la wà ?
I màgo bɛ sɛbɛnfura la wà ?
I màgo bɛ Fantà la wà ?
I màgo bɛ fìni na wà ?
I màgo bɛ mɔ̀gɔ la wà ?
I màgo bɛ baaraɲini na wà ?
I màgo bɛ sɛbɛnnikɛlan na wà ?

Sàga ìn bɛ fàga wà ?
Ɔ̀wo, denkundi don yɛ̀rɛ̂, cɛ̀w bɛ sòli kà ɲɔgɔn sɔ̀rɔ Abudu ka so... Sàga bɛ fàga. Sàga fàgata dòn.
image : http://yveslebelge.skynetblogs.be/i...

V-ta[ → notes ]

Sègin n kàn : V-ta

Nìn tɛ kuma fɔta ̀ ye.
Adama tɛ mɔ̀gɔ bònyata ̀ ye.
An bɛ taa Segu juma nàta.
À sànta bɛ sɔ̀rɔ sugu la.

Ɲìninkali : V-ta

A. I ko mùn ? B. N ko i ye min fɔ, ò tɛ kuma fɔta ye.
A. I bɛ Adama bònya wa ? B. Àyi, Adama tɛ mɔ̀gɔ bònyata ye.
A. Aw bɛ taa don jùmɛn ? B. An bɛ taa Segu juma nàta.
A. Mangoro sànta bɛ sɔ̀rɔ sugu ̀ la wà ? B. Ɔ̀wɔ, à sànta bɛ sɔ̀rɔ sugu la.

Dafali : V-ta

NB : beaucoup des exercices qui suivent utilisent le pronom relatif min. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec son utilisation, il vaut mieux revoir les leçons 01 02 03 04 avant de poursuivre...

Ɲɛjira : A. I ye kuma min fɔ, .… B. I ye kuma min fɔ, ò tɛ kuma fɔta ye.
I ye wari min dun, .
I ye wale min kɛ, . . .
I ye sogo min dun, . .
I ye ko min kɔrɔbɔ, . .
I ye cɛ̀ min nèni, . . .
I ye tìga min sɛ̀nɛ, . . .
I ye baara min kɛ, .
I ye ji min mìn, . . .
I ye fìni min fèere, .
I ye sàga min fàga, . .
Aw ye fɛn min sɛbɛn, . .
I ye ko min ye, i ka. .
À ye mobili min sàn, . .
Aw bɛ mùso min bònya, .

Bàro mìsɛn : V-ta

Ɲɛjira : A. Nìn ji bɛ mìn wà ? B. Àyi, ji mìnta tɛ.
Kɔ̀ ìn bɛ tìgɛ wà ?
Fìni ìn bɛ sàn wa- ?
Ò gùndɔ bɛ fɔ wà ?
Kòmoko bɛ kɔrɔbɔ wà ?
Sàga ìn bɛ fàga wà ?
Jɛgɛ ìn bɛ fèere wà ?
Bɔ̀rɛ ìn bɛ ta wà ?
Kɛnɛ ìn bɛ furan wà ?
Sira ìn bɛ mìn wà ?
Sà ìn bɛ gɛn wà ?
Bon ìn bɛ dayɛlɛn wà ?
Cɛ̀ ìn ye mɔ̀gɔ bònyata ye wà ?

V-tɔ : le participe progressif

[ → notes ]

Sègin n kàn : V-tɔ

À bòlitɔ ye filen tan.
À kasitɔ dònna.
N dòntɔ y’à ye.
Àli datɔ y’à ye.
Àli datɔ ye lanpan fàga.
I taatɔ ka dùgawu k’ù ye.

Ɲìninkali : V-tɔ

À ye filen tan cogo dì ?
À dònna cogo dì ?
I y’à ye tùma jùmɛn ?
Àli ye lanpan fàga tùma jùmɛn ?
N’i bɛ taa, i ka kan kà mùn kɛ ?

Fɔcogo wɛrɛ : V-tɔ

[ → notes ]

Ɲɛjira : A. À bɛ kasila. B. À kasi don.
À bɛ kasila.
À bɛ dònna.
À bɛ taala.
À bɛ sìgila.
À bɛ dala.
À bɛ sela.
À bɛ sala.
À bɛ taamala.

N V-tɔ : le participe progressif utilisé avec son complément d’objet

[ → notes ]

Sègin n kàn : N V-tɔ

Àli baara kɛtɔ ye dàbakala ̀ kari.
Fantà dumuni kɛtɔ ye ̀ nɔnɔ ̀ bɔ̀n.
Baba jiri tìgɛtɔ y’ò bolo tìgɛ.
À sɛbɛnni kɛtɔ ye sɛbɛn ̀ fara.
An tàbali labɔtɔ y’à sèn kari.
À fìni kòtɔ ye dùlɔki ̀ tunun.
I kafe mìntɔ y’ò bɔ̀n i ka kulusi kàn.
Aw bɔ̀rɛ tatɔ y’à fara.
Fantà gaari dilata ye kɔɔri jeni.
N kàlan kɛtɔ ye dùtebara ̀ ɲɛ sàba mìn.
À balɔn tantɔ bɔra kà bìn k’à sèn mùgu.

Fɔcogo wɛrɛ : N V-tɔ

[ → note ]

Ɲɛjira : A. Àli baara kɛtɔ ye dàbakala kari. B. Àli kɛtɔ kà baara kɛ, à ye dàbakala kari.
An sɛbɛnni kɛtɔ ye sɛbɛnfura ̀ fara.
An sìgitɔ ye sìgilan labìn.
An bɔ̀rɛ tatɔ ye bɔ̀rɛ fara.
Adama wulitɔ ye kìtabu kɔrɔta.
Ù dɔ̀nkili datɔ tùn bɛ dɔ̀n fana kɛ.
Binta tobili kɛtɔ ye gàbugu jeni.
À fìni kòtɔ ye n ka dùlɔki fili.
À datɔ ye lanpan ̀ fàga.
À bòlitɔ ye sègi tan k’à bìn.
Jɛ̀nɛ sɛ̀nɛkɛtɔ bɛ dɔ̀nkili da.
An baara ɲinintɔ taara cun Mara kàn.
À ɲɔ̀ sùsutɔ ye kolon kari.
I sun tìgɛtɔ ye barika da Ala ye.
À kafe mìntɔ y’à bɔ̀n à ka kùlusi kàn.

Bàro mìsɛn : N-V-tɔ

A : Dàbakala ̀ karila cogo dì ? B : Àli baara kɛtɔ y’à kari.
A : Nɔnɔ ̀ bɔ̀nna tùma jùmɛn ? B : Fantà dumuni kɛtɔ y’à bɔ̀n.
A : Mùn kɛra Baba la ? B : À jiri tìgɛtɔ y’à bolo tìgɛ.
A : Fìni tununa cogo dì ? B : À fìni kotɔ y’à tunun.
A : Nìn jenina tùma jùmɛn ? B : À tobili kɛtɔ y’à jeni.
A : Nìn nɔgɔra cogo dì ? B : À kafe mìntɔ ye kafe bɔ̀n à kàn.
A : À sèn karila cogo dì ? B : À balɔn tantɔ bìnna k’à sèn kari.

Bìla nɔ̀ la : N V-tɔ

N baara kɛtɔ ye dàbakala ̀ kari.
An … …
Àli … …
Musà baara kɛtɔ ye ji mìn
… sɛbɛnni …
… sɛ̀nɛ …
… kàlan …
… dumuni …
Baba dumuni kɛtɔ ye konɲi tunun.
… … kari.
… … fili.
… … dogo.
Mama nàmasa sàntɔ ye tɛrɛmɛli kɛ.
… màngoro …
… fìni …
… jɛgɛ …
… sògo …

V-tɔ et N V-tɔ comme Compléments d’objets direct

[ → notes ]

Sègin n kàn : V-tɔ/N-V-tɔ comme COD

N ma sǒ ìn bòlitɔ ye.
Maadu ye Siramori dɔ̀nkili datɔ lamɛn.
À ye dùgutigi tɛ̀mɛtɔ fò.
Ù ye Baba ci kɛtɔ wele.
À nàna Àli dumuni kɛtɔ sɔ̀rɔ.

Ɲìninkali :

A. I ye sǒ ìn bòlitɔ ye wà ? B. Àyi, n ma sǒ ìn bòlitɔ ye.
A. Maadu ye Siramori dɔ̀nkili datɔ lamɛn wà ? B. Ɔ̀wɔ, Màdu ye Siramori dɔ̀nkili datɔ lamɛn.
A. À ye dùgutigi tɛ̀mɛtɔ ye wà ? B. Ɔ̀wɔ, à ye dùgutigi tɛ̀mɛtɔ ye.
A. Ù ye Baba ci kɛtɔ wele wà ? B. Ɔ̀wɔ, ù ye Baba ci kɛtɔ wele.
A. À nàna Àli dumuni kɛtɔ sɔ̀rɔ wà ? B. Ɔ̀wɔ, à nàna Àli dumuni kɛtɔ sɔ̀rɔ.

Mùso jùmɛn taara dɔ̀kɔtɔrɔso la ? Mùso tìntɔ taara dɔ̀kɔtɔrɔso la.
Kɔnɔ kalo duuru kɔfɛ, a’ bɛ den dusukun tan-tan kan jateminɛ ani den yɛrɛ lamagali.
http://dokotoro.org/wp-content/uplo...

N-tɔ : l’état "infavorable"

[ → notes ]

Sègin n kàn : N-tɔ

À mùso tìntɔ taara dɔkɔtɔrɔso la.
Wùlu fàtɔ ̀ ye cɛ̀ kin.
Nìn cɛ̀ ye mɔ̀gɔ sìbantɔ dè ye.
An ye cɛ̀ bànabagatɔ ta ka dòn so ̀ kɔnɔ.
Adama ye sɛ̀gɛnbagatɔ dè ye.
Mɔ̀gɔ kɔngɔtɔ tɛ sɔ̀n foyi mà.

Ɲìninkali : N-tɔ

A. Mùso jùmɛn taara dɔ̀kɔtɔrɔso la ? B. Mùso tìntɔ taara dɔ̀kɔtɔrɔso la.
A. Wùlu jùmɛn ye cɛ̀ kin ? B. Wùlu fatɔ ye cɛ̀ kin.
A. Duna ye jɔ̂n ta ye ? B. Duna ye kɛnɛbagatɔ dè ta ye.
A. Mɔ̀gɔ kɔngɔtɔ bɛ cogo dì ? B. Mɔ̀gɔ kɔngɔta tɛ sɔ̀n foyi mà.
A. Nìn ye mùn mɔ̀gɔ sugu ye ? B. Nìn ye mɔ̀gɔ sìbantɔ dè ye.
A. À ye cɛ̀ jùmɛn ta ka dòn so ̀ kɔnɔ ? B. An ye cɛ̀ bànabagatɔ ta ka dòn so ̀ kɔnɔ.
A. Adama ye mùn ye ? B. Adama ye sɛ̀gɛnbagatɔ dè ye.

Fɔcogo wɛrɛ : N-tɔ

Ɲɛjira : A. À mùso tìntɔ taara dɔ̀kɔtɔrɔso ̀ la. B. Tìn b’à mùso min na, ò dè taara dɔ̀kɔtɔrɔso la.
Mùso min taara dɔkɔtorɔso la, tìn b’ò dè la.
Wùlu fàtɔ ye cɛ̀ kin. .
.
Nìn ye cɛ̀ sìbantɔ dè ye. .
.
An ye cɛ̀ bànabagatɔ ta kà taa n’à ye. .
.
Adama ye sɛ̀gɛnbagatɔ dè ye. .
.
Mɔ̀gɔ kɔngɔtɔ tɛ sɔ̀n foyi mà. .
.
Duna ye kɛnɛbagatɔ dè ta ye. .
.
Mùso ɲàmatɔ tɛ se kà furu. .
.
À ka wùlu ̀ ye wùlufiyentɔ dè ye. .
.

Mariam Maïga yɛ̀rɛ̂ bɛ se bololantolatan na sisan.
AIGLONNES, APRES L’AFROBASKET, CAP SUR LA COUPE DU MONDE
http://malijet.com/actualite_sporti...
l’Afrobasket féminin U18, les championnes d’Afrique ont été accueillies avec tous les honneurs dus à leur rang. Désormais la capitaine Mariam Maïga et ses coéquipières ont le regard tourné vers le Championnat du monde

yɛ̀rɛ̂

[ → notes ]

Sègin n kàn : yɛ̀rɛ̂

Peresidan yɛ̀rɛ̂ tùn bɛ ɲɛnajɛyɔrɔ la.
Dugutigi yɛ̀rɛ̂ taara n ka denkundi la.
Ne yɛ̀rɛ̂ dè bolo ye nìn dulon.
N mùso yɛ̀rɛ̂ dè ye tobili kɛ.

Ɲìninkali : yɛ̀rɛ̂

A. Mɔ̀gɔba tùn bɛ ɲɛnajɛyɔrɔ la wà ? B. Peresidan yɛ̀rɛ̂ tùn bɛ ɲɛnajɛyɔrɔ la.
A. Dugutigi denkɛ taara i ka denkundi la wà ? B. Dugutigi denkɛ taara, dùgutigi yɛ̀rɛ̂ taara.
A. Denmisɛn dɔ dè ye nìn dulon wà ? B. Àyi. Ne yɛ̀rɛ̂ dè bolo y’à dulon.
A. Baaraɲini dè b’e ka tobili ̀ kɛ wà ? B. Àyi. N’ mùso yɛ̀rɛ̂ dè bɛ n ka tobili kɛ.

Fɔcogo wɛrɛ : yɛ̀rɛ̂ = hali

Ɲɛjira : A. Peresidan yɛ̀rɛ̂ tùn bɛ yèn. B. Hali Peresidan tùn bɛ yèn.
Dugutigi ̀ yɛ̀rɛ̂ tùn bɛ n ka denkundi la.
Ne yɛ̀rɛ̂ bɛ se kà nìn dulon.
À fà yɛ̀rɛ̂ nàna à ka seli la.
Adama yɛ̀rɛ̂ bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ.
Mara yɛ̀rɛ̂ bɛ se bololantolatan na sisan.
Asitan yɛ̀rɛ̂ bɛ se kà to tobi.
Karamɔgɔ ̀ yɛ̀rɛ̂ bɛ kuma kàlanso ̀ kɔnɔ.
Dutigi ̀ yɛ̀rɛ̂ bɛ fɛn duman fɛ̀.
Kìtabuso ̀ yɛ̀rɛ̂ yeelenw bɛ fàga su fɛ̀.
Tubabukɛ yɛ̀rɛ̂ bɛ bamankan ̀ mɛn.

fiyɛnya … kàn

Sègin n kàn : fiyɛnya … kàn

Kàlan ̀ doni ̀ bɛ fiyɛnya n kàn kalo kura.
Denkundi ̀ doni ̀ ma fiyɛnya à fà kàn.
Sàriya ̀ ye furunafolo doni ̀ fiyenya cɛ̀w kàn.
Mànsin ̀ ye fòrobaara sɛ̀gɛn fiyɛnya cikɛlaw kàn.

Bàro mìsɛn : fiyenya … kàn

A. Kàlan ̀ doni ̀ bɛ fiyɛnya i kàn tùma jùmɛn ? B. Kàlan ̀ doni bɛ fiyɛnya n kàn kalo kura.
A. Denkundi ̀ doni ̀ fiyɛnyara à fà kàn wà ? B. Àyi, denkundi ̀ doni ̀ ma fiyɛnya à kàn.
A. Sàriya ̀ ye mùn kɛ furuko la ? B. Sàriya ̀ ye furu ̀ doni ̀ fiyɛnya cɛ̀w kàn.
A. Mànsin ye mùn kɛ ? B. Mànsin ̀ ye fòrobaara sɛ̀gɛn fiyɛnya cikɛlaw kàn.
A. Arajo ̀ ye mùn kɛ ? B. Arajo ̀ ye lakàlanni ̀ doni ̀ fiyɛnya kàramɔgɔw kàn.

Bàro mìsɛn : Kàlanden b’à jaabi cogo min ka d’à ye.

Ɲɛjira : A. I nisɔn ka di mùn na ? B. Kàlan ̀ doni ̀ fiyɛnyara n kàn.
Mùnna i fà bɛ se kà baara caman kɛ sisan ?
Arajo ye mùn kɛ kàlanko la ?
Mùnna mɔ̀gɔw bɛ mànsin fɛ̀ ?
Sàriya ̀ ye mùn kɛ furuko la ?
Mɔ̀gɔw ̀ ka dɛ̀mɛ bɛ mùn ɲɛ ?
Mobili ̀ bɛ mùn ɲɛ taama ̀ la ?
Mùso màsiri ye woloden ye
Jekabaara n°4, 1986
dans BiblioBambara

Bàrow : denkundi

Bàro fɔlɔ

A : Cɛ̀, an mùso jìginna kunun. B : À jìginna kunun ? Ò ye Ala tànu ye. À ye mùn sɔ̀rɔ.
A : À nàna ni cɛ̀ dè ye. B : Ò ɲana. Ala k’à balo.
A : Àmiina. B : K’à dɔgɔ caya à kɔrɔ ye.

Bàro 2nan

A : Cɛ̀, an mùso jìginna. B : À jìginna tùma jùmɛn ?
A : À jìginna sɔ̀gɔma ìn na. B : À y’an sàma mùn na ?
A : À y’an sàma mùso la. B : Ala k’à balo.
A : Àmiina. B : K’à dɔgɔ caya à kɔrɔ ye.
A : Àmiina. Ala ka dùwawu minɛ.

Bàro 3nan

A : Cɛ, i mùso kɔnɔma dòn. À kɔnɔ bɛ kalo jòli la ? B : À kɔnɔ bɛ kalo sàba la.
A : I den fɔlɔ dòn wà ? B : Ɔ̀wɔ n den fɔlɔ (dè) dòn.
A : Kɔnɔ ìn ka bòn cogo min, à bɔlen denmuso kɔnɔ dè fɛ̀. B : Cɛ, fara kà nìn kuma sugu fɔ. N den fɔlɔ kà kɛ mùso ye.
A : Mùn b’ò la ? B : Foyi t’à la. Ne dè t’à fɛ̀ n den fɔlɔ kà kɛ mùso ye.
A : Mùnna ? B : Denmuso ye mɔ̀gɔ wɛrɛ ka sojɔbaga dè ye. N b’à ɲini Ala fɛ̀ à ka n ka fɔlɔ kɛ cɛ̀ ye. Ò kɔ à bɛ se kà mùso di n mà.
A : Denmuso ̀ bɛ mɔ̀gɔ kɛ burantigi ye. Burantigiya ̀ nàfa ka bòn.  [1] B : Ò ye tìɲɛ ye nka ò bɛɛ la ne b’à fɛ̀ Ala ka n den fɔlɔ kɛ cɛ̀ ye.

Bàro 4nan

A : Mùsonin cɛ̀ɲi , masiri ̀ ye mùn ye ? B : Masiri ̀ ye den ye. Ka sànu ̀ dòn, kà wari ̀ dòn, Baba. Mùso masiri ̀ ye den ye [2].

Tantara bàntara, ò ye bàmunan duman ko ye.
Un gros tubercule de manioc est agréable à porter sur le dos.
Tantara : se dit d’un bébé beau et grassouillet. Faute de petit frère à porter sur le dos, les fillettes se servent d’un tubercule de manioc ou d’un épi de maïs comme poupée.
proverbe 493 dans Bailleul, Sagesse bambara, op.cit.
Couverture du recueil de contes bambara de Veronika Görög-Karady et Gérard Meyer, edicef, 1985

Notes

1. N-tɔ – qualité … dépréciative !

[ → exercice ]

Ce suffixe est ajouté à un certain nombre de noms, le plus souvent désignant des qualités, pour produire d’autres noms ou des adjectifs, avec une valeur globalement dépréciative ou d’état subi ou défavorable :

Nom Nom Adjectif
fà "folie" fàtɔ "un fou" cɛ̀ fàtɔ "homme fou"
kɔngɔ "faim" kɔngɔtɔ "un affamé" den kɔngɔtɔ "enfant affamé"
kuna "lèpre" kunatɔ "un lépreux" cɛ̀ kunatɔ "homme lépreux"
myɛ̀ "faim de viande, gourmandise" myɛ̀tɔ "gourmet" cɛ̀ myɛ̀tɔ "homme gourmand"
kara "mauvais sort" karatɔ "un casse-cou" den karatɔ "enfant intrépide"

Utilisé avec n’importe quel nom, en apposition derrière un nom propre ou un pronom personnel, il a valeur nettement dépréciative :

e yɛ̀rɛ̂ kàramɔgɔ t’ò dɔn ! toi même, espèce de professeur de mes deux, tu ne sais pas ça !

Il existe un forme irrégulière où vient s’ajouter le suffixe -baga, d’agent occasionnel.

bàna "maladie" bànabagatɔ "malade"
sɛ̀gɛn "fatigue" sɛ̀gɛnbagatɔ "pauvre"

2. V-tɔ – Le participe progressif

[ → exercices : V-tɔ N V-tɔ comme COD ]

Le suffixe -tɔ ajouté aux verbes permet de former le participe progressif (équivalent du -ing en anglais : sitting, going) :

sìgitɔ en étant assis (sitting)
taatɔ en train de partir (going)

Il fait partie de la famille des 4 participes verbaux, les 3 autres étant :
- len (résultatif),
- bali (négatif, ou privatif) et
- ta (potentiel).

Il n’est pas très utilisé comme adjectif (on ne le trouvera que très rarement au pluriel), mais plutôt comme prédicat ou prédicat second (suivi de bɛ ou de dòn) pour former une sorte de subordonnée indiquant la valeur progressive "en train de" ou de simultanéité (au moment où) :

mùso ̀ dòn, … La femme étant en train d’entrer, ...

La valeur progressive est parfois renforcée par un suffixe -la supplémentaire :

à fà y’à nàtɔla ye minkɛ, … Lorsque son père l’a vue en train de venir,...

Deux progressifs !

Dans les exercices de ce cours, vous remarquerez que l’on propose de transformer une forme de l’imperfectif, le progressif non-visuel (utilisant la marque prédicative bɛ), qui est sous la forme V-la, en une forme non verbale, présentative (utilisant la copule dòn), utilisant le participe progressif :

sìgila bìro kɔnɔ. Il est assis dans le bureau (en ce moment il doit y être)
→ À sìgi dòn bìro kɔnɔ. " "

On n’a vu jusqu’à présent ce "progressif non visuel" que très brièvement dans "Comment le dire", et on y reviendra.. On voit pour l’instant ici que cette forme progressive peut être encore formulée d’une autre façon !

Progressif en -tɔ et complément d’objet

On a vu dans plusieurs exercices que les verbes transitifs peuvent garder leur complément d’objet :

Maadu ye Siramori dɔ̀nkili datɔ lamɛn. Madou a écouté Siramori qui était en train de chanter
fìni kòtɔ ye n ka dùlɔki fili. Elle a jeté ma chemise en lavant le linge.

Souvent en bambara, comme on le voit dans l’exercice "fɔcogo wɛrɛ" on préfèrera faire une subordonnée exprimant plus clairement l’action de départ :
"à bɛ fini kò"
Pour cela, on utilise comme un auxiliaire la forme progressivekɛtɔ du verbe ’faire’, suivie de l’infinitif :

kɛtɔ kà fìni kò, a ye n ka dùlɔki fili. (mot à mot) Elle était en train de faire "laver le linge", elle a jeté ma chemise
Alors qu’elle était en train de laver le linge, elle a jeté ma chemise

C’est une astuce très courante, et comme on le voit dans l’exercice, elle s’applique aussi pour les verbes intransitif comme, par exemple, bòli. On la retrouvera avec l’autre participe, -len : kɛlen.

3. V-ta – le participe potentiel

[ → exercice ]

Les verbes auxquels on ajoute le suffixe -ta deviennent des participes le plus souvent utilisés comme noms ou adjectifs (au contraire des participes en -tɔ ci-dessus).

mìn "boire" mìnta "les choses à boire" ji mìnta "eau potable"
dun "manger" dunta "quelque chose à manger" sògo dunta "viande comestible, la viande à manger"

On commence à apercevoir ici deux interprétations possibles de ces équivalents du suffixe -able en français :

sògo fàgata soit "gibier tuable"
soit "gibier à tuer, que l’on peut tuer"

Cette différence peut-être un peu plus claire avec l’exemple suivant :

Nìn tɛ ji mìnta ye. a. Cette eau n’est pas buvable.
b. Cette eau ne doit pas être bue.

Si logiquement a) implique b) : si l’eau n’est pas buvable elle ne doit pas être bue…
l’inverse n’est pas vrai : b) n’implique pas a) ; que l’eau ne doive pas être bue ne signifie pas forcément qu’elle n’est pas buvable (par ex. il n’y en a pas assez il faut en garder pour d’autres).

4. yaasa / yalasa / walasa

[ → exercice ]

Ce sont là plusieurs formes de la même conjonction signifiant "pour que", "afin que". Elle introduit une subordonnée qui sera toujours au subjonctif, avec l’auxilaire (la marque pérdicative) ká (ka à ton haut) ou kàna (au négatif) toujours précédé du sujet de la phrase.

À y’à kɛ yaasa à denmuso ka taa làkɔli la. Il a fait ça pour que sa fille puisse aller à l’école.
(Le sujet "à denmuso" du verbe "taa" précède la marque prédicative ká)

5. yɛ̀rɛ̂ - même

[ → exercice ]

Voilà un mot très important, qui apparaît souvent dans des utilisations très diverses, et qui est donc susceptible d’être traduit de diverses façons.

A. le sens le plus commun est "même"

comme dans

ne yɛ̀rɛ̂ moi-même
Fantà yɛ̀rɛ̂ Fantà elle-même

Cele ne veut pas dire qu’on l’utilisera dans les mêmes contextes qu’en français.
Souvent on préfèrera utiliser le pronom i de la deuxième personne du singulier dans son sens réflexif :

À y’i kò. "Elle se lave"
plutôt que
À y’à yɛ̀rɛ̂ kò. ...sauf contexte spécial où la personne "te lave puis se lave elle-même"

On doit donc se rappeler de n’utiliser yɛ̀rɛ̂ que si l’on veut vraiment mettre en relief.

B. La mise en relief

Dans nos langues européennes sans tons, cela peut se faire par une intonation particulière sur un élément de la phrase, pour souligner une information exceptionnelle, inattendue. C’est plus difficile en bambara car changer le ton d’un mot imposerait de relever le ton de la suite de la phrase (son profil tonal) :

Àli yɛ̀rɛ̂ nana ! Ali est venu !
(surprise)

C. "la véritable", "l’authentique".

À bɛ donsoya yɛ̀rɛ̂ dɔn. "Il connaît la chasse, la vraie"
À ye tìɲɛ yɛ̀rɛ̂ fɔ. "Il a dit la vérité, vraiment"

D. Pour limiter ou préciser l’étendue de l’action

(ici en association avec hali)

Hali Àli yɛ̀rɛ̂ ka wùlu ̀ sàra. Même le chien d’Ali est mort.
(on ne s’attendait pas à ce que celui d’Ali soit mort)
Hali Àli ka wulu ̀ yɛ̀rɛ̂ sàra. Même le chien d’Ali est mort.
(il y a eu plusieurs morts autour d’Ali, y compris son chien, on ne s’attendait pas à ce que même son chien soit mort)

6. màgo – avoir besoin de, avoir son intérêt dans

[ → exercice ]

Nous avons déjà vu le mot màgo "besoin, intérêt, affaires, occupations" :
- Le proverbe du cours 08 (série akbk1 - "débutants") :

N’i y’i bolo kelen kɔrɔta, ko n màgo tɛ mɔ̀gɔ la,
I bɛ tɔ̀ kelen dɔ kɔrɔta, ko mɔ̀gɔ ̀ màgo t’i la.
Si tu lèves un bras pour dire : ‘Je me fiche des autres’, lève l’autre pour dire : ‘Les autres se ficheront de moi’.
La vie communautaire est un don.
Il faut s’intéresser aux autres. Il ne faut pas être égoïste.

- Une partie des notes et exercices ce même cours 08 : avoir besoin, envie

Faisons à présent un bref résumé sur son utilisation. Dans la plupart des cas il est dans le groupe sujet, avec un possesseur :

N màgo b’à la. Mon besoin est dans (lui, elle, ça)
traduit : J’ai besoin de ça (de lui, d’elle)
N màgo t’à la Je n’ai pas besoin de ça
ou : je me fiche de ça (mon intérêt n’est pas dans ça)

Il arrive que màgo soit dans une position de complément d’objet

À tɛna màgo ɲɛ i ye. Ça ne va pas combler ton besoin.
À tɛna màgo si ɲɛnabɔ mɔ̀gɔ ye. Ça ne va régler aucun besoin pour personne.

Expression que l’on traduit en général : Il n’arrivera rien de bon pour X.
Une autre expression assez courante est avec le verbe sà "mourir" utilisé transitivement : "empêcher, annuler"

À ye n màgo sà. Ça a annulé mon besoin.
Traduit généralement comme : Cela a nui à mes intérêts, détruit mes espoirs.

Utilisé dans une phrase négative, màgo prend un sens assez fort, proche de "je me fiche de", "ça m’est égal"...

N màgo t’i la. Je me fiche de toi.

Ne restez pas bloqué sur une signification particulière "du dictionnaire", essayez plutôt de retenir ces quelques expressions.

Daɲɛsɛbɛn


Certains mots comme di ou sɛ̀mɛ ont d’autres sens, parfois avec un ton de base différent, que ceux indiqués dans les textes et exercices de ce cours. Certains (… mais pas tous !) sont rappelés ici… N’hésitez pas à explorer le dictionnaire !

àlijana n. le paradis
bàmu v. porter un enfant sur le dos
bàmunan, bàmunanfini n. étoffe qui retient l’enfant sur le dos
bàto v. adorer
bololantolatan v. baskett-ball (et hand-ball ?)
cin, kin v. mordre
cun v. se laisser tomber / tomber sur qq’un...
dalajɛ̀ v. grouper, réunir, assembler
dennin n. fillette, jeune fille, "mademoiselle !"
dɛ̀gɛ n. brouet. Mets consistant en une céréale pilée non tamisé e, légèrement passée à la vapeur, étendue d’eau ou de lait. Farine de petit mil bluté cuite à la vapeur d’eau et additionné e de sel, piment.
di v. raser
dùgusɛjɛ, dùgujɛ n. l’aube / le lendemain
dulon v. suspendre, accrocher
fara v. diviser, bifurquer, cesser
fiyɛnya v. faciliter, alléger
gɛn v. chasser, expulser
jàhanama n. l’enfer
jɛnsɛn v. répandre, diffuser
jìgin v. accoucher
kalanya, kalaya v. chauffer / se dépêcher
kìbaru n. nouvelles (et nom d’un journal)
kìbaruya n. information
konɲin n. clef (porte-dent)
kɔnɔko n. les pensées
kùndi n. rasage de tête
du bébé (fin de la première semaine avec imposition du nom ; en français d’Afrique de l’ouest la traduction par "baptême" se gé néralise, même chez les musulmans)
lase v. transmettre, faire parvenir / achever
màgo n. besoin, intérêt, occupation
- màgo jɔ̀ exp avoir un besoin pressant
- màgo ɲɛ exp rendre service
- màgo sà exp ruiner tout espoir, nuire à ses intérets
màkùn v. se taire
mànsin n. machine
- subagamansin (ɔridinatɛri) n. ordinateur
màsìri v. se parer
mùgu v. se luxer, se fouler la jambe
mùsaka n. dépenses, frais
nàkan (voir aussi dakan) n. destinée, destin
nisɔn n. humeur
nisɔndiya n. joie
ɲɛ̀ v. réussir
ɲɛ n. oeil… / fois, mesure
ɲɛnabɔ v. démêler, régler (un problème)
ɲɛnajɛ n. réjouissance, fête, danse…
ŋɔ̀mi n. beignet, galette
pari v. se parer
sàma v. rapporter un cadeau
sariya n. loi, coutume, règlement
seko n. le maximum du possible
- seko ani dɔnko exp. Art et culture
sɛ̀gɛnbagatɔ ptcp pauvre
sɛ̀mɛ v. s’appuyer, prendre appui sur (sɛ̀mɛ…la)
sìbantɔ n. casse-cou (vie-terminer-ST)
sìgiɲɔgɔn n. voisin
sòli v. être matinal, se lever tôt
tànu n. louange, félicitation
tìn n. douleurs d’accouchement
- tìntɔ ptcp en couches, dans les douleurs de l’accouchement
tɔ̀lɔ v. engraisser
walasa conj pour que, afin que
yaasa, yalasa conj pour que, afin que
yɛ̀rɛ̂ dtm même, en personne, ...
yeelen n. lumière
- yeelen bɔ n ye exp éclaire moi
- yeelen fàga exp éteindre la lumière

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

Notes

[1voir le proverbe : I buranw ma na ca ya, i sɔ nbagaw na ca ya.
Si tes gendres sont nombreux, tes bienfaiteurs aussi sont nombreux. (Mgr Molin, 1960)

[2voir le proverbe : Mùso màsiri ye woloden ye.
La parure d’une femme, c’est l’enfant qu’elle a mis au monde.
Une femme ne peut être heureuse, tant qu’elle n’a pas d’enfant.
L’accomplissement d’une femme est la maternité.

in Bailleul, Sagesse bambara, 3451, op. cit.

lundi 7 décembre 2015

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios