Bamadaba bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Fr (i) *
ɛ ɔ ɲ ŋ ɲíni!

D - d

dá→̌→ 2654

n bouche


Ò kúma` tɛ bán mɔ̀gɔ dá.
Les gens ne cesseront pas d’en parler’ (= … mɔ̀gɔ́` dá` lá).
27.1. Faut-il subdiviser les obliques en c.o.i. et circ. ?

1 • bouche, gueule, nourriture. dábara, bálo, dáhìrimɛ, dáladumuni, dúmuni, dúnfɛn, kɔ́nɔnafɛn, sùman à dá nɔ́rɔkɔlen il a la bouche saledá wàga ouvrir la bouchedá ɲíni chercher de la nourriture

2 • paroles. dábɔ à dá ka dí il est bavardń dá fìlila j'ai fait un lapsusháli à má í dá lában il n'a même pas terminé ce qu'il disaitá'yé nà á dá mà ! avancez en silence !

3 • ouverture. fóni, fɔ̀lɔwo à dá ka dɔ́gɔ l'orifice est (trop) petitjólida ouverture de la plaie

4 • porte, entrée, issue. bónda, dálakon, kón, bɔ́da, dɔ̀ndɔrɔnin, ɲàda dá túgu ! ferme la porte ! dá sɔ̀gɔ ! ferme la porte à clé !

5 • bord, tranchant. dánkan, kánfari, kánkun mùru dá ka dí le couteau est bien aiguisédén sùnaana wà ? - à bɛ́ à dá rɔ́ l'enfant s'est-il endormi ? - Il est sur le point de s'endormir

6 • origine, cause. báju, búruju, bɔ́kolo, jùjɔn, jù, lásiri, orizini, sábabu, sínti, sún, tàyɔrɔ, dàlilu, sábabuya à dá yé nìn yé ça commence ainsií bìla à dá lá commencer, essayerfɛ́n ô fɛ́n mána cɛ̀ sɔ̀rɔ, ò bɛ́ɛ dá bɛ́ mùso lá tout ce qui arrive au mari, ça vient de sa femme (!)

7 • abords. dáfɛla, kɛ̀rɛnkɛrɛn dá lá au bord, à l'écart, en apartétáa dá lá aller aux cabinetsdén bɛ́ dá lá c'est un garçon (il ira à l'écart, dans le bois sacré)múra bɛ́ ń dá fɛ̀ le rhume me guettekɔ̀lɔnda les abords du puits

8 • surface, endroit. fɛ́rɛ, fìyɛ, gèlen, kɛ́nɛ, ɲɛ́, dákun, mà, sìgiyɔrɔma (surtout en composition). dísida poitrinebùguda hameau

9 • réussite ([fig]). kàrisa tɛ́nà dòn dá lá, kàtugu sàlabaatɔ...à dòn man dí dá lá un tel ne réussira pas, parce que les paresseux ont du mal à réussir

10 • nombre, quantité. dàma, hákɛya, jàteden, jàte nê tɛ́ mìsi nìnnu dá dɔ́n je ne connais pas le nombre de ces vachesháli kélen tɛ́ à dá jɛ̀ il n'en manque pas un seulà dáfa sàba complète jusqu'à trois

11 • chiffre, numéro, tour. sé, tàko, táako, turu à dá séra jɔ́n mà ? c'est le tour de qui ?

12 • prix. hákɛ, jànsa, jɔ̀njɔn, kùnkɔrɔtasɛbɛn, kùnnawolosɛbɛn, ládiyalifɛn, sànsɔngɔ, sɔ̀ngɔ, wári à dá fɔ́ ń yé dis-moi combien ça coûteà dá ka dí c'est bon marchédá jìgin baisser le prix

13 • tour, tour de rôle. sé, tàko, táako, turu, bɛ̀lɛnintuuru.

dá→̌→ 43

n plaie jóli, kèlebe.…boloci da kana siyɛn fewu. n'a yɔrɔ ye ji don, i ka fini jɛlen da a da la. ni boloci kɛra o cogo la, ni a ma nɔ bila, a ma fɛn ɲɛ.…(bolociw.dis.html)

dá→̌→ 28

n jour dón dá fìla ìn ná ces jours-cidá fìla bɛ́ án ní séli cɛ́ la fête a lieu dans deux jours

dá→̌→ 14 dán

n créationcréation, naissance dáli, bánge, bɔ́, díɲɛnabɔ, fíɲɛnabɔ dá kɛ́ra cógo mín, ní sà kɛ́ra tèn... si la mort suit l'ordre de naissance …

dá→̌→ 287→n : 1 dán

v créer

1 • créer. ládan kàbi Ála yé ń dá... Depuis que Dieu m'a créénê ní ò dára je suis né avec (cette infirmité)Ála bɛ́ dén dá mása yé Dieu donne des enfants aux parents

2 • tisser. gèse dá tisser (le fil de chaîne)

3 • tresser. bɔ́rɔn, dígi, dɛ́bɛn, dɛ́fɛ, fúgan, mɔ́rɔmɔrɔ, náamu (vannerie ...) kùn dá tresser les cheveuxbìlali dá fabriquer des nattes

4 • forger. fàga, fán nùmu yé mùrunin dá le forgeron a fabriqué un petit couteau

5 • modeler (poterie ...) nùmumuso yé dàga dá la forgeronne a fabriqué un canarikóoro bɛ́ à mɔ̀yɔrɔ fàri dá l'iguane de terre prend la couleur de son terroir (prov)

dá→̌→ 4213→n : 19 d'.

v poser

1 • vt poser, déposer dòni dá dùgu mà poser une charge par terrebùguri bɛ́ dá jí kùnna la poussière se dépose à la surface de l'eaunsón bɛ́ dá nɛ̀gɛ kàn la rouille se dépose sur le ferfɛ́n dá fɛ́n kàn ajouter qqch à qqch

vt kà sò` tà kà dá à kùnlancer le cheval au galop

2.1 • vt coucher jùkɛ́.

2.2 • vr se coucher bìn án ka táa án dá ! allons nous coucher ! í dá mourir, décéder [fig]nsíirin dá, ntàlen dá raconter une histoire, dire un proverbe

3 • vt calmer lásabali, màdá, màsúma, súma dùsu dá se calmerkàla dá fɛ́n kàn tirer qqch au sortsɔ̀njugu dá màa ná dénigrer qqnbònya dá màa kàn honorer qqnnkàlon dá màa kàn calomnier qqntɔ́gɔ dá dén ná donner un prénom à l'enfantdón dá, dɔ́gɔ dá fixer le jour, la datekɔ́nɔ dá mùso lá engrosser une femmesyɛ̀ bɛ́ fán dá la poule pond

vt k'à dá mùn kànpour quelle raison ? Sur quoi se base-t-on ?

vt k'à da mɔ̀gɔ tulo kànfaire savoir qqch à qqn

4 • vi croire, faire confiance lákàn (en -- lá). í tɛ́ dá nê lá ? tu ne me crois pas, tu n'as pas confiance en moidá à lá ! sois-en sûr ! nê dálen b’à lá kó je suis sûr que …

5 • vt raconter, chanter kùnnakàli, lákàli, kàsi, tɛ́rɛmɛ.

vt kà dɔ̀nkili` dáchanter une chanson

vt kà nsíirin` dáraconter une conte

dà→̌→ 190

n chanvre…109 ) kabi da tulo filanin, a ni kumu bɛ wuli. 110 ) kabini kɛlɛkɛlɛ geren, a ka kuna. 111 ) da ni kumuya bɛ falen, ntomi ta ye n'a kunbayara ye.…(bailleul-sagesse_bambara_01.dis.html)


Kadidia Traoré sirotant un berlingot glacé de jus d'hibiscus (bissap)
in Le vrai goût du Mali - photo Jean-François Mallet

1 • chanvre, Hibiscus cannabicus. sanfuru (dont on tire les fibres). dàba, dàjan malv.

2 • oseille de Guinée, Hibiscus sabdariffa. malv. dàkumu.

dà→̌→ 9

n syphilis endémique…a furakɛcogo : hali ni da banakisɛ bɛ dana kofɔ, ale bɛ sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ min tɛ kafoɲɔgɔnya ye.…(dogotoro_15wololabana.dis.html)

1 • syphilis endémique.

2 • dartre. kàbabilen, nsànfala (de la syphilis ou du pian).

dàa→̌→ 51 dàga

n canari…bana donnenba dugu kɔnɔ, moriw bɛ mun fɔ yenkaw ye ? k'u ka daa belebele sigi ka to k'a fa nasiji la, bɛɛ k'a min, o b'u kisi ɲankata in ma.…(dukure-fatoya_ni_jigiya.dis.html)

1 • canari. dún (vase en terre cuite).

2 • contenu magique du canari (amènerait un résultat favorable : match, examen, naissance...)

→ • kà dàga` dòn bànabaatɔ` yéintervenir en faveur d'un malade

3 • poche des eaux. jídaga (d'une femme en travail). ní dàga cìra, mùn bɛ bɔ́ dé ? quand la poche des eaux se déchire, qu'est ce qui vient ?

dáaba→̌→ 0 dába

n termite à grosse têtetermite à grosse tête ò dáaba bɛ sɔ̀rɔ ntònbilen ná on trouve ce termite dans les termitières rouges

dáaba→̌→ 6 Source : Ar. dabba.

n bétail bágan.… - sɔrɔ - du dɔ kɔnɔ, fɛn bɛɛ tun ka nɔgɔn yɔrɔ min na : nafolo ; balow ni na ani na diyafɛnw ; daabaw ni yɛlɛnnkanfɛnw, fo ka se donini baganw ma…(jekabaara273_12sidibe-ba_benke.dis.html)

Daabo→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dábo

n prop NOM CLDaabo, Darbo

dàadala→̌→ 0( canari créer *agent permanent )

n potièrepotière, forgeronne dàgadilanna, nùmumuso, dàgadilala.

dàaduru→̌→ 0( canari )

n gargoulette (en poterie).


dàaduru (gargoulette)
photo Valentin Vydrine

dàamɛ→̌→ 1

n ratel…sogoba ni sogo misɛnnin caman bɛ sɔrɔ o kungo in kɔnɔ : sama, mankalan, suruku, jɛ, mali, daamɛ , adw. kamanmafɛn suguya caman fana bɛ sɔrɔ o kungoba in kɔnɔ.…(kibaru526_05konta-tumutu.dis.html)

1 • ratel, Mellivora capensis (mammifère carnivore, allure de blaireau).

2 • débauché.

dàamu→̌→ 90 Source : ar. da:ma 'durer'.

n bonheurbonheur, joie durable, félicité, jouissance, comfort hɛ́rɛ, káyira, nɛ́ɛma, nbɛ́ndiya jɛ̀kafɔ` yé dàamu yé c'est un plaisir de dialoguerí ni dàamu! -- á, dɔ́ɔnin le bonheur soit avec toi! - merci


Kibaru n°36 (1975) - Mùsow ni sàribilennin

dàamu→̌→ 3→n : 0 Source : (ar. da:ma 'durer').

v profiter

vt 1 • profiter, jouir longtemps de. à dàamu puisses-tu en profiter longtemps !

2 • combler de bonheur, rendre heureux. láhinɛ, nɛ́ɛma.

dàan→̌→ 2 dànga.

n salutation fòli (salutation à qui revient de voyage (jula) / salut à qn qu'on n'a pas vu depuis longtemps). í dàan sè ! quel plaisir de se revoir !

dàana→̌→ 0 dàanɛ dàna

n comportementcomportement, caractère (mauvais). díinɛ, sɔ̀n ù dàanɛ ka júgu ils sont égoïstes

dàanajugu→̌→ 0( comportement méchant ) dàanɛjugu dànajugu.

n personne malveillantepersonne malveillante fàden dàanajugu dòn c'est une personne malveillante

dàanɛ→̌→ 0 dàana; dàna

n comportementcomportement, caractère (mauvais). díinɛ, sɔ̀n ù dàanɛ ka júgu ils sont égoïstes

dàanɛjugu→̌→ 0( comportement méchant ) dàanajugu; dànajugu.

n personne malveillantepersonne malveillante fàden dàanajugu dòn c'est une personne malveillante

dàani→̌→ 0→n : 0

v renoncer à se venger

1 • renoncer à se venger. ń yé í lá nènili dàan'í lá je renonce à me venger de tes injures

2 • s'en remettre. dànkaniya (à Dieu / aux ancêtres).

dàanin→̌→ 0( canari *diminutif )

n tomate-cerisetomate-cerise, Solanum lycopersicum sola.

dàankun→̌→ 0 dànkun dàankun.

n carrefourcarrefour, angle intérieur d'une bifurcation de route karefuri, kùrubɔ, sírakunbɛn (endroit privilégié de sacrifices).

dàansɔgɔ→̌→ 0( salutation )

n salut à un (heureux) chasseursalut à un (heureux) chasseur í ní dàansɔgɔ ! salut ! le chasseur !

Daaru Salaami→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Darisalamu Darasalamu

n prop TOPDar es Salam (nom de lieu).

dába→̌→ 0 dáaba

n termite à grosse têtetermite à grosse tête ò dáaba bɛ sɔ̀rɔ ntònbilen ná on trouve ce termite dans les termitières rouges

dába→̌→ 0

n encre

1 • encre. lánkiri, dábaji.

2 • encrier. dábabara.

dába→̌→ 14( bouche *augmentatif )

n grande gueulegrande gueule dábabara, dábaji.

dàba→̌→ 77

n houe… baa Lawu ko Jibirili, a girinna ka sin ni daba ye ale ma ; ale wulila, k'i jɔ, k'a fɔ a ma ( k'a fɔ a ye ): - a se n ma ! Jibirili ko ale ye dabali min …(dumestre-manigances_2003_09.dis.html)


Kibaru n°34 (1974)
Dàba walima dàbakurunnin

1 • houe. dà, gɔ̀fɛ, ncéreŋe.

2 • (soc de)charrue.

dàba→̌→ 0( chanvre *augmentatif )

n plante Hibiscus cannabinusplante Hibiscus cannabinus dà (variété d'hibiscus (dont les graines servent dans les sauces)). malv.

dábaa→̌→ 12( créer *agent occasionnel ) dábaga; dánbaga; dánbaa.

n créateur kereyatɛri (Dieu).

dábaatɔ→̌→ 0( poser *agent occasionnel *statif ) dábagatɔ

adj grabataire sènfaabana` bɛ́ kà mɔ̀gɔ kɛ́ dábaatɔ yé sàn ô sàn la poliomyélite fait 365.000 nouveaux grabataires chaque année … (Kb 4/06 p.4)

dábabara→̌→ 0( encre calebasse )

n encrier dába.

dàbacɛ→̌→ 0( houe mâle ) dàbacɛman

n houe à lame arrondiehoue à lame arrondie (l'embout de la lame sort du manche— la tête a une saillie). dàbadamɔ.


dàbacɛ (houe mâle, dont l'embout sort du manche)
photo Valentin Vydrine

dàbacɛman→̌→ 0( houe mâle *adjectivateur ) dàbacɛ

n houe à lame arrondiehoue à lame arrondie (l'embout de la lame sort du manche— la tête a une saillie). dàbadamɔ.

dàbada→̌→ 2( houe bouche )

n lame de houelame de houe dàbakisɛ.

kà à tà mɔ̀gɔ ka dàbada màce conformer à ce que la personne veut; agir selon les normes de qqn

dàbadaba→̌→ 0( *augmentatif )

n plante Waltheria indicaplante Waltheria indica (plante adventice ---> 1,50 m). (plante dressée, subligneuse, pubescente).. sterphotos Charles Bailleul

dàbadababilen→̌→ 1( houe bouche *augmentatif rouge ) dàbadabilen dàbadababilennin; dàbadablen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadaninbilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).

dàbadababilennin→̌→ 0( houe bouche *augmentatif rouge *diminutif ) dàbadabilen dàbadababilen; dàbadablen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadaninbilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).

dàbadabilen→̌→ 1( houe bouche rouge ) dàbadababilen; dàbadababilennin; dàbadablen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadaninbilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).
photos Charles Bailleul

dàbadablen→̌→ 0( houe bouche rouge ) dàbadabilen dàbadababilen; dàbadababilennin; dàbadablen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadaninbilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).

dàbadaninbilen→̌→ 0( *diminutif rouge ) dàbadaninblen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadabilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).

dàbadaninblen→̌→ 0( *diminutif rouge ) dàbadaninbilen dàbadaninblen.

n plante Euphorbia hirtaplante Euphorbia hirta dàbadabilen. (plante herbacée, vivace ou annuelle). euph (---> 20/ 30 cm (efficace contre les amibes)).

dàbadugukolo→̌→ 0( houe terre [ village os ] )

n terre arableterre arable

dábaga→̌→ 4( créer *agent occasionnel ) dábaa dánbaga; dánbaa.

n créateur kereyatɛri (Dieu).

dábagatɔ→̌→ 0( poser *agent occasionnel *statif ) dábaatɔ

adj grabataire sènfaabana` bɛ́ kà mɔ̀gɔ kɛ́ dábaatɔ yé sàn ô sàn la poliomyélite fait 365.000 nouveaux grabataires chaque année … (Kb 4/06 p.4)

dábaji→̌→ 9( encre eau )

n encre lánkiri, dába.

dàbajula→̌→ 0( houe commerçant ) dàbajura

n champion de culturechampion de culture cíwara, dàbaŋana, dàbamasa, dàbakamalen.

dàbajura→̌→ 0( houe commerçant ) dàbajula

n champion de culturechampion de culture cíwara, dàbaŋana, dàbamasa, dàbakamalen.

dàba-kàla→̌→ 0( houe tige )

n arbre à bois durarbre à bois dur, Diospyros mespiliformis, Anogeissus leiocarpus, Sida rhombifolia

dàbakalankɔyɔ→̌→ 1( houe tige aubergine.africaine )

n callosité des mainscallosité des mains (dûe au travail manuel).

dàbakalasunsun→̌→ 0( houe tige kaki.de.brousse )

n ébèneébène, Diospyros mespiliformis, kaki de brousse (arbre ---> 20 m, (baies de 2 à 2, 5 cm, comestibles en octobre-novembre)). sùnsun.

dàbakamalen→̌→ 1( houe jeune.homme )

n champion de culturechampion de culture cíwara, dàbajula, dàbaŋana, dàbamasa.

dàbakisɛ→̌→ 2( houe grain )

n lame de houe

1 • lame de houe. dàbada.

2 • soc de charrue. lɛ̀fɛ, sɔku.

dàbali→̌→ 325 dàbari; dɛ̀bɛli.

n moyen


Kà dàbali tìgɛ wálasa kà jínɛ dɔ́ bàli kà dòn dùgu kɔ̀nɔ, mîn bɛ́ k’à dén ɲíni. (Fasokan)

1 • moyen, expédient. cógo, hákɛlama, mánkan, mìnɛbolo, nàsira, fɛ̀ɛrɛ án bɛ́nà dàbali kɛ́ nous allons nous débrouiller

2 • ruse. kègunya, pɛ̀gɛ dàbali tìgɛ mɔ̀gɔ kámà inventer un tour contre quelqu'un

3 • sortilège, maléfice. sán fìnnen, dàbali bɛ́ fíyɛn fɛ̀ le ciel est noir, le vent est maléfique (on s'attend à la pluie, le vent va tout gâter)

dàbali→̌→ 13→n : 0

v ensorceler

vt 1 • ensorceler, pratiquer un malifice. báara, sìri à yé ù dàbali il les a ensorcelés

2 • préparer, apprêter.

dàbaliban→̌→ 0→n : 0( moyen terminer )

v stupéfier

1 • vt stupéfier, abasourdir, interloquer káana, mánwu, máwu, máma, bólokɛɲɛ.

2 • vi être stupéfait

dàbaliban→̌→ 2( moyen fin )

n fait incroyablefait incroyable, fait extraordinaire

dàbalibana→̌→ 5( moyen maladie )

n maladie bàna, dálibana, fàrida, gàn, jànkaroya, jànkaro, kúngobana, kúngo (de main d'homme). bólonɔ.

dàbalibanko→̌→ 12( moyen terminer affaire )

n événement incroyableévénement incroyable

dàbalijuguya→̌→ 3( moyen méchant *abstractif )

n malveillance (qui utilise des sortilèges ...)

dàbamasa→̌→ 0( houe roi )

n champion de culturechampion de culture cíwara, dàbajula, dàbakamalen, dàbaŋana.

dàbamisi→̌→ 0( houe bovidé )

n boeuf de traitboeuf de trait

dàbamuso→̌→ 0( houe féminin ) dàbamusoman

n houe à bout non arrondihoue à bout non arrondi (l'embout de la lame ne sort pas du manche— la tête n'a pas de saillie).


dàbamuso (houe femelle)
photo Valentin Vydrine

dàbamusoman→̌→ 0( houe femme *adjectivateur ) dàbamuso

n houe à bout non arrondihoue à bout non arrondi (l'embout de la lame ne sort pas du manche— la tête n'a pas de saillie).

Daban→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOPDaban (commune, cercle de Kati, région de Koulikoro).… bi, k'a ta Kalifabugu, Mamaribugu, Torodo, Falajɛ, Soɲɛbugu, Jiburula, Jisumalen, Daban , fo ka don Nɛgɛla mara kɔnɔ, nin bɛɛ ye kɔɔrisɛnɛ matarafayɔrɔ ye, ka fara dugu caman wɛrɛw …(jekabaara290_3sidibe_koorisene.dis.html)

Dabanaani→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0

n prop TOPDabanani (marché dans la commune 3 de Bamako— dans la position de l'oblique, le plus souvent avec la postposition lá).…ne Saro ni Tah ɲɔgɔnye don fɔlɔ Bamakɔ, an fila ye ɲɔgɔn kunbɛn Dabanaani la, laansarada fɛ, k'a kɛ i ( ka a kɛ i ) n'a fɔ an fila tun bɛ yaala ka ɲɔgɔn ɲini.…(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_06_06-07.dis.html)

dàbaninkurun→̌→ 2( houe *diminutif court )

n petite houepetite houe

dàbaŋana→̌→ 8( houe champion )

n champion de culture

1 • champion de culture. dàbamasa, cíwara, dàbajula, dàbakamalen.

2 • bonne charrue (charrue qui fait du bon travail).

dábara→̌→ 4( bouche calebasse )

n bouchebouche, gueule dá.

dábarajɛ→̌→ 0( bouche [ bouche calebasse ] blanc )

n âne fàlikɛ, fàli.

dábarajɛ→̌→ 0( bouche [ bouche calebasse ] blanc )

adj pauvre bólolandɔgɔ, bólolankolon, bólomadɔgɔ, bólontan, cógontan, fàantan, kánnankolon, kɔ̀libaatɔ, mìsikinɛ, séntan, sɛ̀gɛnbagatɔ, tántan, tɛ́gɛlankolon (qui n'est pas considéré).

dábarajɛ→̌→ 0( bouche [ bouche calebasse ] blanc )

n pauvre bólokolon, bólolankolon, bólomadɔgɔ, bólontan, fàantan, fɛ́nntan, kánnankolon, sɛ̀gɛnbaatɔ, tántan, tɛ́gɛlankolon (qui n'est pas considéré).

dàbari→̌→ 0 dàbali dàbari; dɛ̀bɛli.

n moyen

1 • moyen, expédient. cógo, hákɛlama, mánkan, mìnɛbolo, nàsira, fɛ̀ɛrɛ án bɛ́nà dàbali kɛ́ nous allons nous débrouiller

2 • ruse. kègunya, pɛ̀gɛ dàbali tìgɛ mɔ̀gɔ kámà inventer un tour contre quelqu'un

3 • sortilège, maléfice. sán fìnnen, dàbali bɛ́ fíyɛn fɛ̀ le ciel est noir, le vent est maléfique (on s'attend à la pluie, le vent va tout gâter)

dábɛ̀n→̌→ 1→n : 0( bouche se.rencontrer ) dálabɛ̀n

v régler

vt régler, régulariser, mettre en ordre eregile, ɲɛ́bɔ, ɲɛ́nabɔ.

dábɛrɛbɛrɛma→̌→ 0→n : 0

v bloquer

1 • bloquer. dágeren, látɔ̀n, tɔ̀n.

2 • couper toute retraite.

Dabi→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).…mɔgɔ o mɔgɔ ni tora kɛlɛ in na, a ye foli ni tanuni lase olu n'u kɔw ma. Idirisi Dabi Itino kɛra kumatigi sabanan ye.…(kibaru500_01konta-mali_jamanakuntigi.dis.html)

dábi→̌→ 2

adv pas fermepas ferme… a ka mobilisen samaraw kɔnɔ, dugukolo bɛ kɛ f'o bɛ ŋunan, ka ŋɔnɔ a taamatɔ senkɔrɔ ten “ dabi !... dabi !... ɲɔnɔn ! ɲɔnɔn ” a tɛ tɛmɛ mɔgɔ si la ni bamananw ka kuma ninnu dɔ ma na i miiri la : …(mariko-masunkulu.dis.html)

dàbi→̌→ 23

n punaise de litpunaise de lit cínnifɛn.… kan dugu ma wa, walima a bɛ kɛ min ? mɔgɔw bɛ da mun kan ? dumuni bɛ kɛ min ? dimɔgɔ, ɲimi, dabi , ɲinɛ, walima fɛn wɛrɛw gɛlɛya bɛ yen wa ? u bɛ cogo di ? mɔgɔw b'u kɛlɛ cogo di ? an bɛ se ka mun …(dogotoro_00kunnafoni_damadow.dis.html)

dàbi→̌→ 5 dɛ̀bi.

n engoulevent (oiseaux crépusculaires, nocturnes, insectivores).…sunsun ni dabi , ba fila sunsun... a ma sunɔgɔ a ka cɛbon kɔnɔ.…(kone-sunjata.dis.html)

1 • engoulevent porte-étendard, Macrodipteryx vexillarius.

2 • engoulevent à alanciers, Macrodipteryx longipennis (mâle : balanciers remarquables).

dábìla→̌→ 348→n : 1( bouche mettre )

v cesser

vt cesser, arrêter bìla, bólokàn, dákala, fára, jɔ̀, tìgɛ, túgu, wó.

dábilabali→̌→ 0( cesser [ bouche mettre ] PTCP.NEG )

ptcp incessantincessant, immuable kɔ́tigɛbali, wúlibali bòli dábilabali, sènduman bɛ́ mìnɛ ò lá (1753) / làada dábilabali í tɛ́ fúnun dábilabali kɛ́ ta colère ne dura pas toujours (Mi 7, 18)

dàbilen→̌→ 0( chanvre rouge ) dàbilennin

n oseille de GuinéeHibiscus sabdariffa, oseille de Guinée dàkumu, dànkɔnɔba.

photos Charles Bailleul

2 • bissap (boisson préparée à partir des pétales de cette plante).

dàbilennin→̌→ 2( chanvre rouge *diminutif ) dàbilen

n oseille de GuinéeHibiscus sabdariffa, oseille de Guinée dàkumu, dànkɔnɔba.

2 • bissap (boisson préparée à partir des pétales de cette plante).

dàbiɲama→̌→ 0( engoulevent force.occulte )

n accès pernicieux de paludisme

1 • accès pernicieux de paludisme.

2 • tétanos néonatal.

dábiri→̌→ 10→n : 0( bouche courber ) dábri.

v renverser

vt renverser bíri, dáfiri, fíri, lábìn, wùrubata, wùruba.

dábirilan→̌→ 0( renverser [ bouche courber ] *instrumental )

n couvercle dátugulan.

Dábo→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0 Daabo

n prop NOM CLDaabo, Darbo

dábolo→̌→ 39( créer bras )

n situation primitivesituation primitive kó bɛ́ɛ dá ù dábolo kàn remettre toutes choses en ordre

dábɔ→̌→ 8( bouche sortie )

n paroles jùbɔ, dá í dábɔ ka kúnan tes paroles sont fielleuses

dábɔ→̌→ 187→n : 0( bouche sortir )

v commencer

1 • commencer. dátìgɛ, gále, jùjɔ̀n, jùtà, jùtìgɛ, kómanse, kɔ́rɔcɛ̀, sènkɔrɔcɛ̀, wúli, jùlatìgɛ, jùmìnɛ, jùbɔ, dáminɛ à y’à dábɔ à káma il l'a fait exprèssɛ̀nɛ dábɔra les travaux de culture ont commencé

2 • dégager (les alentours de— surtout d'un chemin). síra dábɔ dégager un chemin

3 • apparaître. bánge, bɔ́, dòn, kùnbɔ́.

4 • sevrer.

5 • préparer intentionnellement, destiner, prévoir (pour -- kámà).

6 • permettre. bìla, dàga, dàliluya, jɛ̀n, lábìla, tó.

7 • aiguiser. cɛ̀ɛnku, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn, gɛ́n.

8 • ouvrir sur.

9 • entamer.

dábɔbònbonkɔ́rɔ→̌→ 0( bouche sortir menton sous )

n serpent Rhamphiophis oxyrhynchusserpent Rhamphiophis oxyrhynchus (couleuvre au museau pointu, très saillant, en forme de bec).

dábɔlan→̌→ 0( commencer [ bouche sortir ] *instrumental )

n enclume kólan (pour aiguiser ...)

dábɔli→̌→ 10( commencer [ bouche sortir ] *nom d'action )

n sevrage

dábɔlɔ→̌→ 5( bouche piquet ) dábɔ̀lɔ

n bec


kɔ̀nɔ dábɔlɔ jàn fìla tɛ sé kà ɲàgaɲaga bɔ́ ɲɔ́gɔn ɲɛ́ ná
deux oiseaux aux longs becs ne peuvent se nettoyer mutuellement les yeux.
(dit par Boukary Konaté)

1 • bec. dáburu, nɔ̀mi (des oiseaux).

2 • suçoir (des insectes: moustique, taon ...)

dábɔlɔwɔlɔsɔ( bec [ bouche piquet ] faucille )

n ibis sacré

1 • ibis sacré, Threskiornis aethiopica. dábɔlɔwɔlɔsɔjɛman (presque entièrement blanc, tête et cou noir).

2 • ibis falcinelle, Plegadis falcinellus (bec recourbé, apparaît noir à distance).

dábɔlɔwɔlɔsɔjɛman( ibis.sacré [ bec [ bouche piquet ] faucille ] blanc [ blanc *adjectivateur ] )

n ibis sacréibis sacré, Threskiornis aethiopica dábɔlɔwɔlɔsɔ (vol plané et battu alterné).

dábɔnkama→̌→ 1( commencer [ bouche sortir ] *je pour [ cou *à ] )

n action intentionnelleaction intentionnelle, action volontaire láwulinkama.

dábri→̌→ 0→n : 0( bouche courber ) dábiri dábri.

v renverser

vt renverser bíri, dáfiri, fíri, lábìn, wùrubata, wùruba.

dábulu( bouche tuyau ) dáburu dábulu.

n extrémité

1 • extrémité, bout. dàn, jù, kùnkurun, kùn.

2 • canon. gɛ̀lɛ, kano (du fusil).

3 • bec, trompe. dábɔlɔ, nɔ̀mi. (de bouilloire). búru (d'éléphant, d'insecte).

4 • prépuce.

dàbulu→̌→ 0( chanvre feuille )

n feuilles d'oseillefeuilles d'oseille

dáburu( bouche tuyau ) dábulu.

n extrémité

1 • extrémité, bout. dàn, jù, kùnkurun, kùn.

2 • canon. gɛ̀lɛ, kano (du fusil).

3 • bec, trompe. dábɔlɔ, nɔ̀mi. (de bouilloire). búru (d'éléphant, d'insecte).

4 • prépuce.

dácɛ̀→̌→ 0→n : 0( bouche ramasser )

v changer de direction

vr changer de direction cɛ̀, fɔ́lɔn, kálamàdá.

dácɛ̀n→̌→ 1→n : 0( bouche moudre )

v aiguiser

vt aiguiser cɛ̀ɛnku, dábɔ, dádiya, dágɛn, gɛ́n (un outil en le frottant sur une pierre ...)

dáci→̌→ 0( bouche trait )

n pli des commissures des lèvrespli des commissures des lèvres

dácogo→̌→ 46( créer manière )

n constitution kólokun, tìgɛcogo (physique). Súzani kɔ̀ni dácogo tùn ka ɲì hàáli! Suzanne était une belle 'créature' (Dn 13, 31)Note : fignoler la traduction

Dádà→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0 Dáuda Dáwuda

n prop NOM MNOM M (Dádà est une forme diminutive).… barokuma : Dada ka Lasinɛ, o ko Tɔkɔ numu cɛkɔrɔba dɔ, ko o yɛrɛ tɔgɔ ye ko : Lasinɛ Fanɛ, a ko denmisɛnninw ye …(dumestre-manigances_2003_06.dis.html)

dáde→̌→ 3( bouche se.taire ) dáje; dáden.

n silence màkun, màntɔ.

dádè→̌→ 29→n : 0( bouche se.taire ) dájè; dádèn.

v se taire


À kó kó ń bálima jàma, á yé á dádè.
Il a dit : Mon cher peuple, taisez-vous’ [Baabu ni baabu, Ch. 19].
36.4. Kó comme conjonction

vr se taire dè, màkùn, màntun, dátara í dáde ! tais-toi !

dáden→̌→ 0( bouche se.taire ) dáde dáje; dáden.

n silence màkun, màntɔ.

dádèn→̌→ 0→n : 0( bouche se.taire ) dádè dájè; dádèn.

v se taire

vr se taire dè, màkùn, màntun, dátara í dáde ! tais-toi !

dádigi→̌→ 4→n : 0( bouche presser )

v pénaliser

vt 1 • pénaliser, faire du mal. kɔ̀rɔ` bɛ dádigili` kɛ́ kɛ́nɛya` kàn la vieillesse a un effet négatif sur la santé

2 • tuer. dáji, bɔ̀rɔntɔ, fàga, jànfa, tára (argotique).

3 • vendre. fèere, sàn.

dádigi→̌→ 3( bouche presser )

n mal

1 • mal. báasi, màntɔɔrɔya, màntɔɔrɔ, tàna, tɔ́ɔrɔ.

2 • dépense.

dádimi→̌→ 16( bouche souffrance )

n infection de la boucheinfection de la bouche dátiɲɛ (maux de dents ...)

dádiya→̌→ 1( bouche bon.goût [ agréable *en verbe dynamique ] )

n faconde

1 • faconde, bavardage.

2 • aiguisage (fait de bien aiguiser ...)

dádiya→̌→ 1→n : 1( bouche rendre.agréable [ agréable *en verbe dynamique ] ) dája.

v aiguiser

1 • vt aiguiser cɛ̀ɛnku, dábɔ, dácɛ̀n, dágɛn, gɛ́n.

2 • vr parler beaucoup à yé mùru dádiya il a aiguisé le couteau

dádiya( bouche rendre.agréable [ agréable *en verbe dynamique ] )

v vendre bon marché

vt vendre bon marché

dádiyalan→̌→ 0( aiguiser [ bouche rendre.agréable [ agréable *en verbe dynamique ] ] *instrumental )

n affûtoir

1 • affûtoir, affiloir. dágɛnnan.

2 • assaisonnement, bon repas. mànfɛn.

dádo→̌→ 0→n : 0

v rendre trop pâteux

vt rendre trop pâteux (en pilant, en cuisant ...) ɲɔ̀ dádolen dɛ́ ! il y a trop d'eau dans le mil à piler

dádòn→̌→ 18→n : 0( bouche entrer )

v activer

1.1 • vt activer gírin, gódon, lámàga, láɲaga, ɲága tásuma dádon ! attise le feu ! (concentre les braises !)

1.2 • vt démarrer (voiture).

2 • vt prendre part (à une conversation, une discussion).

3 • vt concentrer bánban, dóro, dùn, kólokolo, kùndòn.

dádonkan→̌→ 0( bouche entrer cou )

n destin dákan, nàkan.

dádɔn→̌→ 2→n : 0( bouche connaître )

v connaître

1 • vt connaître, être au courant de dɔ́n mùso tɛ́ à dádɔn les femmes ne sont pas au courant (fétiches)

2 • vi être connu

dádɔnbali( connaître [ bouche connaître ] PTCP.NEG )

ptcp non informénon informé (qui n'est pas au courant (de ce qui convient ...))

dádùgula→̌→ 1( bouche village *nom de lieu )

n mâchoire inférieuremâchoire inférieure, partie inférieure du bec

dáduman( bouche agréable [ agréable *adjectivateur ] )

adj aiguisé


mùru dá-duman |lame-bon| - ‘un couteau à la lame tranchante’
29.1. Construction nominale attributive du type N1 + (N2 + Adj)

1 • aiguisé.

2 • beau parleur, bavard. dálacaman, dálamisɛn, dálandi, nɛ̀njan.

3 • bon marché, peu cher.

dáduman→̌→ 0( bouche agréable [ agréable *adjectivateur ] )

n beau parleurbeau parleur, bavard kúmakɛla, dálacaman, dálamisɛn, dálandi, kúmanci.

dáfa→̌→ 324→n : 4( bouche remplir )

v compléter


À sàn wólonwula-nan` dáfalen`, Sériba nà-na fòli` kɛ́ fàama` yé Ségukɔrɔ.
Quand la septième année fut achevée, Sériba vint saluer le roi à Ségoukoro’ [Baabu ni baabu, ch. 2].
34.1. Les constructions avec les participes résultatifs

vt compléter, achever bólodafa, bán, dágun, dákala, láse, sènkɔrɔcɛ̀, tɔ̀láse à bɛ́ɛ kámalen dáfalen ce sont tous des jeunes gens en pleine force

dáfa→̌→ 33( bouche remplir )

n complément dáfalan, náfila (terme syntaxique, un néologisme).

dáfabali→̌→ 0( compléter [ bouche remplir ] PTCP.NEG )

ptcp incomplet

1 • incomplet.

2 • décimal (néo) opposé au nombre entier.

dáfaji→̌→ 0( bouche remplir eau )

n niaisniais, simple d'esprit dájibɔn, dáyɛlɛ.

dáfalan→̌→ 39( compléter [ bouche remplir ] *instrumental )

n supplémentsupplément, complément

dáfalen→̌→ 4( compléter [ bouche remplir ] *participe résultatif )

n voyelle (néologisme : son 'complet' en lui-même). dáfalen sàmalen voyelle longue

dáfalen→̌→ 10( bouche échanger )

n sermentserment, promesse, voeu báaya, jò, kàlikan, dákun, láyidu, sárati, dálakan à ye dáfalen dòn Ála lá kó... il a juré devant Dieu que …

dáfalen→̌→ 0→n : 0( bouche germer ) dáfɛlɛn; dáfele

v détacher

vt détacher, défaire, délier búnumunu, fálen, fóni, gálon, wòlowolo (ouvrir en déliant). dáfoni.

dáfàlen→̌→ 11→n : 0( bouche échanger )

v faire voeu

vr faire voeu (en échange de ...) í dáfalen kó... promettre par voeu de …, si …)

dáfalenya→̌→ 0( compléter [ bouche remplir ] *participe résultatif *abstractif )

n perfection

dáfanɛ→̌→ 0( bouche remplir langue ) dáfanɛn dáfanɛ.

adj niaisniais, innocent dáyɛlɛ, hàkɛntan, sɔ̀nntan.

dáfanɛn→̌→ 0( bouche remplir langue ) dáfanɛ.

adj niaisniais, innocent dáyɛlɛ, hàkɛntan, sɔ̀nntan.

dáfara( bouche diviser )

adj balafré

1 • balafré.

2 • grossier personnage (fig).

dáfara→̌→ 0→n : 0( bouche diviser )

v ouvrir en déchirant

vt ouvrir en déchirant (quand on n'arrive pas à délier ...) ń b'í dáfara je te casse la figure

dáfarakasi→̌→ 0→n : 0( bouche diviser pleurer )

v sangloter

vi sangloter ɲóro (pleurer fort, longtemps ...) à dáfarakasira sú rɔ́ il n'a cessé de pleurer la nuit dernière

dáfasankɔrɔ( bouche résistant vieux )

n obstiné kátigɛlɛn, nɔ́rɔnkola, túlomagɛlɛn (qui s'obstine à mentir, à nier, à contredire, à dire des obscènités ...)

dáfata→̌→ 1( compléter [ bouche remplir ] *participe potentiel )

n consonne

1 • consonne.

2 • principal. kùnbaba (proposition).

Dáfe→̌→ 3→n.prop/n : 0 →n.prop : 3→n : 0

n prop NOM CLDafé… , Bamoyi tununna n bolo ! a tununna n bolo, Amadu Tali tununna n bolo ! a tununna n bolo, Gɔrgi Dafe tununna n bolo ! a tununna n bolo, Sajo Tarawele tununna n bolo ! saya man ɲi, saya man ɲi, …(mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html)

dàfe→̌→ 7

n cheval blanccheval blanc kále (cheval de teinte claire uniforme).…jubeso ye so garijɛgɛma de ye. dafe danga ye so barikama de ye. a minɛ ka gɛlɛn kɛlɛyɔrɔ. a garijɛgɛ man di. * baninkɔnɔ *.…(keita-folo_kita06.dis.html)

dáfele→̌→ 0→n : 0( bouche germer ) dáfalen dáfɛlɛn

v détacher

vt détacher, défaire, délier búnumunu, fálen, fóni, gálon, wòlowolo (ouvrir en déliant). dáfoni.

dáfɛ̀→̌→ 216( bouche par )

pp auprès


Sída` tùn bɛ́ mɔ̀gɔ` dɔ́w lá án yɛ̀rɛ̂ dáfɛ̀ yàn …
‘Certaines personnes même à côté de nous avaient le SIDA....
Postpositions composées (13)

1.1 • auprès, à côté de, près de dála.

1.2 • autour de

2 • devant ɲɛ́fɛ̀, ɲɛ́kɔrɔ, ɲɛ́mà, ɲɛ́na, ɲɛ́.

3 • pour, dans bólo, kámà, kósɔ̀n, kùnkɔ́rɔ, kùn, nɔ̀fɛ̀, yé, kɔ́nɔ, lá.

dáfɛdugu→̌→ 19( auprès [ bouche par ] village )

n village voisinvillage voisin

dáfɛla→̌→ 13( auprès [ bouche par ] *nom de lieu )

n abords dá, kɛ̀rɛnkɛrɛn.

dáfɛlɛn→̌→ 0→n : 0( bouche germer ) dáfalen dáfele

v détacher

vt détacher, défaire, délier búnumunu, fálen, fóni, gálon, wòlowolo (ouvrir en déliant). dáfoni.

dáfɛn→̌→ 27( créer chose ) dánfɛn

n créaturecréature, être fɛ́ndalen, ɲɛ́nama.

dáfila→̌→ 6( jour deux ) dáfla.

n quelques joursquelques jours dáfila ìn ná ces jours-ci, récemmentí ni dáfila toi et quelques jours ! (réponse à une salutation)

dáfìla→̌→ 52( bouche deux ) dáflà.

n fusil à deux coupsfusil à deux coups

dáfìla→̌→ 0( bouche deux ) dáflà.

adj à double tranchantà double tranchant mùru dáfìla couteau à double tranchant

dáfili→̌→ 1( bouche erreur ) dáfli.

n lapsus

dáfili→̌→ 0→n : 0( bouche erreur ) dáfli.

v faire un lapsus

vi faire un lapsus

dáfilici→̌→ 0( bouche jeter commission ) dáflici.

n recrutement occasionnel de journaliersrecrutement occasionnel de journaliers

dáfilifìli→̌→ 0→n : 0( bouche jeter jeter ) dáflifli.

v claironner

vt claironner (faire savoir à différentes personnes (naissance,travail ...))

dáfin→̌→ 4( bouche noir )

n Dafing (ethnie mandingue du Mali et du Burkina Faso, sa langue).

dáfiɲɛ→̌→ 3( bouche vent ) dáfiyɛn.

n haleine

dáfiri→̌→ 20→n : 4( bouche renverser ) dáfri.

v renverser

vt renverser bíri, dábiri, fíri, lábìn, wùrubata, wùruba (involontairement). à yé tɔ̀ dáfiri elle a renversé le "to"

dáfiyɛ→̌→ 0→n : 0( bouche souffler ) dáfyɛ.

v dire le secret

vt dire le secret, dire une nouvelle (encore secrète). í dáfyɛ ! vends la mèche ! mets-moi au parfum rép : fu d'accord ! ń dáfyɛ ! tu veux savoir la nouvelle ?

dáfiyɛn→̌→ 1( bouche vent ) dáfiɲɛ dáfiyɛn.

n haleine

dáfla→̌→ 0( jour deux ) dáfila dáfla.

n quelques joursquelques jours dáfila ìn ná ces jours-ci, récemmentí ni dáfila toi et quelques jours ! (réponse à une salutation)

dáflà→̌→ 0( bouche deux ) dáfìla dáflà.

n fusil à deux coupsfusil à deux coups

dáflà→̌→ 0( bouche deux ) dáfìla dáflà.

adj à double tranchantà double tranchant mùru dáfìla couteau à double tranchant

dáfli→̌→ 0( bouche erreur ) dáfili dáfli.

n lapsus

dáfli→̌→ 0→n : 0( bouche erreur ) dáfili dáfli.

v faire un lapsus

vi faire un lapsus

dáflici→̌→ 0( bouche jeter commission ) dáfilici dáflici.

n recrutement occasionnel de journaliersrecrutement occasionnel de journaliers

dáflifli→̌→ 0→n : 0( bouche jeter jeter ) dáfilifìli dáflifli.

v claironner

vt claironner (faire savoir à différentes personnes (naissance,travail ...))

dáfoni→̌→ 1→n : 0( bouche détacher )

v détacher

vt détacher, défaire, délier búnumunu, fálen, fóni, gálon, wòlowolo (ouvrir en déliant). dáfalen.

dáforon→̌→ 1( bouche aspirer )

n ourletourlet, repli, retroussis fòron, kánforon.

dáfòron→̌→ 0→n : 1( bouche aspirer )

v ourler

1 • ourler. fòron.

2 • retrousser les manches.

2 • serrer les lèvres vers l'intérieur.

dáfɔ( bouche rater )

v croiser des fils en sens opposé

vt croiser des fils en sens opposé gáari dáfɔ ɲɔ́gɔn kɔ́

dáfɔ→̌→ 2→n : 0( bouche dire )

v dénombrer

vt dénombrer jàte.

dáfri→̌→ 0→n : 0( bouche renverser ) dáfiri dáfri.

v renverser

vt renverser bíri, dábiri, fíri, lábìn, wùrubata, wùruba (involontairement). à yé tɔ̀ dáfiri elle a renversé le "to"

dàfu→̌→ 4( chanvre fibre )

n fibres de chanvrefibres de chanvre

dáfurugu→̌→ 0( bouche bon.ou.mauvais.côté ) dáfuruku dáfurugu.

n jouejoue, abajoue kènkenfuru.

dáfuruku→̌→ 8( bouche bon.ou.mauvais.côté ) dáfurugu.

n jouejoue, abajoue kènkenfuru.

dáfyɛ→̌→ 0→n : 0( bouche souffler ) dáfiyɛ dáfyɛ.

v dire le secret

vt dire le secret, dire une nouvelle (encore secrète). í dáfyɛ ! vends la mèche ! mets-moi au parfum rép : fu d'accord ! ń dáfyɛ ! tu veux savoir la nouvelle ?

dága→̌→ 76

n campement… kudayi !... o fatɔ jamalandiw ka cɛndakan dɔ tɛ nin ye wa ? siyɔrɔ ni dimi ;
kafo ni daga ;
kolamuɲu ;

kolamuɲu ni sentanya ;
jo ni ɲankata ;
magan ni …(dukure-fatoya_ni_01dantige.dis.html)

1 • campement. kàn, jása, kanpeman.

2 • siège. ù ye dága` sìgi / dòn dùgu dála ils ont assiégé le village

→ • kà dága` bɔ́ mɔ̀gɔ dá lálever le siège de qqn

3 • emprise, coupe, mainmise, pression. kúpu, dígi, gɛ̀rɛntɛ à ka dága` bɛ́ ń dála je suis sous son emprise

→ • kà dága` bɔ́ mɔ̀gɔ` dálalaisser qn tranquille, libérer qqn du joug

→ • kà dága sìgi kàrisa dálaassiéger qqn, le harceler sans cesse

dága→̌→ 10→n : 0

v assiéger…hali ɲɔsusukan i tun t'o mɛn fan si fɛ. n'o tɛ burudamɛw bɛ taa u daga yen, ko dumuni ka kan ka sɔrɔ yen. bɛɛ tun b'a ka ɲɔ si wugu la.…(kibaru539_03fd_jara-burudame_jujon.dis.html)

vi 1 • assiéger. dákoron, dálasìgi (qqch -- dála).

2 • camper.

dàga→̌→ 268 dàa

n canari…ne kolon su ka fisa ni e daga ɲɛnama ye. daga fana ko : - kolon, tu ! mɔrr ! kolon, ne daga tɛ e filɛ fosi ye.…(baabu_ni_baabu_04tarawele-daga_ni_kolon.dis.html)


Kibaru n°114 (1981)
daga sigicogo dibi kan

1 • canari. dún (vase en terre cuite).

2 • contenu magique du canari (amènerait un résultat favorable : match, examen, naissance...)

→ • kà dàga` dòn bànabaatɔ` yéintervenir en faveur d'un malade

3 • poche des eaux. jídaga (d'une femme en travail). ní dàga cìra, mùn bɛ bɔ́ dé ? quand la poche des eaux se déchire, qu'est ce qui vient ?

dàga→̌→ 43→n : 0

v permettre

vt permettre bìla, dàliluya, dábɔ, jɛ̀n, lábìla, tó (au négatif : défendre, interdire). à dàgalen tɛ́ ce n'est pas permis, c'est illicite

dágabɔndala→̌→ 0( assiéger sortir *je auprès [ bouche à ] )

n libération d'une contraintefait de se débarrasser d'une contrainte

dàgadilala→̌→ 0( canari fabriquer *agent permanent ) dàgadilanna dàgadlala.

n potièrepotière, forgeronne nùmumuso, dàadala.


Les Potières de Kalabougou - Le jour de la cuisson des poteries

dàgadilanna→̌→ 0( canari fabriquer *agent permanent ) dàgadilala; dàgadlala.

n potièrepotière, forgeronne nùmumuso, dàadala.

dàgadlala→̌→ 0( canari fabriquer *agent permanent ) dàgadilanna dàgadilala; dàgadlala.

n potièrepotière, forgeronne nùmumuso, dàadala.

dàgadon→̌→ 0( canari entrer )

n magie végétale

1 • magie végétale.

2 • canari pour la magie.

dàgadonna→̌→ 0( canari entrer *agent permanent )

n magicien jínɛmori (personne qui pratique la magie à base de plantes (pour obtenir un résultat favorable)).

dágala→̌→ 0→n : 0

v dévorer

vt dévorer, manger complètement dákala (en sorcellerie).

dágalaka→̌→ 0( bouche ) dágɛlɛkɛ dágwɛlɛkɛ; dágalaka.

n mâchoire

1 • mâchoire. dákolo, kónkon.

2 • mâchoire inférieure.

dágan→̌→ 0 dánga dágan.

n poulette-pondeuse (d'âge à pondre).

dágan→̌→ 0 dánga dágan.

n malédiction dángalikuma, nèri.

dágan→̌→ 0→n : 0 dánga dágan.

v maudire

vt maudire dángadenya.

dàgan→̌→ 0 dànga

n arbre Afzelia africanaarbre Afzelia africana, lingué dàganba, lènge (arbre ---> 35 m). césa. dàganba, lènge.

dàgan→̌→ 0( chanvre gombo ) dàgwan.

n gombogombo, Hibiscus esculentus gán, ngúlubàrá malv.photos Charles Bailleul

dàgan→̌→ 0 dànga dàgan.

vq malpropre (plus fréquent comme épithète). í ka dànga kójugu ! tu es par trop sale ! mùso ìn ka dànga cette femme est malpropre

dàganba→̌→ 0( arbre.Afzelia.africana *augmentatif ) dàngaba

n arbre Afzelia africanaarbre Afzelia africana dàgan, lènge (arbre ---> 20 m). césa.

dágannan→̌→ 0( bouche chauffer *instrumental ) dágwannan.

n piment kɛ́lɛkɛlɛ (condiment très fort : poivre, piment).

dàgannin→̌→ 0( arbre.Afzelia.africana *diminutif ) dànganin

n plante Annona senegalensisplante Annona senegalensis (arbuste de 2 à 3 m, fruit comestible,orange à maturité, 'pomme cannelle' sauvage). anno. dùgumadagannin, màndesunsun.photos Charles Bailleul

dágaran→̌→ 1( bouche entraver ) dágwaran.

adj bègue

1 • bègue.

2 • aux paroles inintelligibles.

dágaran→̌→ 3( bouche entraver ) dágwaran.

n bègue

1 • bègue. sígisigibagatɔ, súsulikɛla.

2 • personne aux paroles inintelligibles.

dàgasigidagala→̌→ 0( canari asseoir canari à ) dàga-sìgi-dàga-lá

n bouton blancLeucas martinicensis, bouton blanc

2 • Leonotis africana, herbe chandelle blanche

dàga-sìgi-dàga-lá→̌→ 0( canari asseoir canari à ) dàgasigidagala

n bouton blancLeucas martinicensis, bouton blanc

2 • Leonotis africana, herbe chandelle blanche

dágèn→̌→ 0→n : 0( bouche ) dágwèn.

v prendre son élan

vr prendre son élan kɛ̀rɛmu.

dágeren→̌→ 1( bouche bouché ) dágweren.

adj muet dántan.

dágeren→̌→ 2→n : 0( bouche boucher ) dágweren.

v boucher

vt boucher, bloquer dánɔrɔ, dátugu, géren, lágeren, nɔ́rɔ (un orifice). dábɛrɛbɛrɛma, látɔ̀n, tɔ̀n.

dágeren→̌→ 1( bouche bouché ) dágweren.

n muet bóbo, dántan.

dágɛ→̌→ 0( bouche blanc ) dájɛ dágɛ.

n antilope kobaantilope koba, Hippotragus equinus koba (antilope ressemblant au cheval— en troupe, sauf pendant le rut).

dágɛlɛkɛ→̌→ 6( bouche ) dágwɛlɛkɛ; dágalaka.

n mâchoire

1 • mâchoire. dákolo, kónkon.

2 • mâchoire inférieure.

dágɛlɛn→̌→ 1( bouche difficile ) dágwɛlɛn.

n recommandation instante

1 • recommandation instante.

2 • entêté.

dágɛlɛn→̌→ 6( bouche difficile ) dágwɛlɛn.

adj coûteux

dágɛn→̌→ 0→n : 0( bouche aiguiser ) dágwɛn.

v aiguiser

vt aiguiser cɛ̀ɛnku, dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, gɛ́n (un outil à la forge).

dágɛnnan→̌→ 0( aiguiser [ bouche aiguiser ] *instrumental ) dágwɛnnan.

n affûtoir dádiyalan (marteau utilisé pour aiguiser).

Dagi-Dagi→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOPDag Dag (aéroport de Kayes).… tuma min na jamanakuntigi Ibarahimu Bubakari Keyita cunna Kayi Dagi-Dagi pankurunjiginkɛnɛ kan, ntɛnɛndon, ɔkutɔburukalo tile 16, san 2017, a n'a nɔfɛmɔgɔw ye …(kibaru549_01sidibe_jara-jamanakuntigi_ka_taama.dis.html)

dágosi→̌→ 0( bouche battre )

n grandeur d'un travailgrandeur d'un travail nìn báara` dágosi` ka bòn c'est un énorme travail

dágòsi→̌→ 0→n : 0( bouche battre ) dágɔ̀si.

v frapper à la porte

1 • frapper à la porte. dákɔnkɔn.

2 • retirer la parole à qqn.

3 • suborner. dágun.

dágɔbɛ→̌→ 0( bouche ) dákɔbɛ

n bouche sans dentsbouche sans dents

dágɔ̀si→̌→ 0→n : 0( bouche battre ) dágòsi dágɔ̀si.

v frapper à la porte

1 • frapper à la porte. dákɔnkɔn.

2 • retirer la parole à qqn.

3 • suborner. dágun.

dágu→̌→ 0→n : 0( bouche joindre ) dágun dágu.

v achever

1 • achever. bán, dáfa, dákala, láse, sènkɔrɔcɛ̀, tɔ̀láse.

2 • suborner. dágòsi.

dágun→̌→ 16→n : 3( bouche joindre ) dágu.

v achever

1 • achever. bán, dáfa, dákala, láse, sènkɔrɔcɛ̀, tɔ̀láse.

2 • suborner. dágòsi.

dágunnifɛn→̌→ 0( bouche joindre *nom d'action chose )

n pot-de-vin súrɔfɛn.

dàgwan→̌→ 0( chanvre gombo ) dàgan dàgwan.

n gombogombo, Hibiscus esculentus gán, ngúlubàrá malv.

dágwannan→̌→ 0( bouche chauffer *instrumental ) dágannan dágwannan.

n piment kɛ́lɛkɛlɛ (condiment très fort : poivre, piment).

dágwaran→̌→ 0( bouche entraver ) dágaran dágwaran.

adj bègue

1 • bègue.

2 • aux paroles inintelligibles.

dágwaran→̌→ 0( bouche entraver ) dágaran dágwaran.

n bègue

1 • bègue. sígisigibagatɔ, súsulikɛla.

2 • personne aux paroles inintelligibles.

dágwèn→̌→ 0→n : 0( bouche ) dágèn dágwèn.

v prendre son élan

vr prendre son élan kɛ̀rɛmu.

dágweren→̌→ 0( bouche bouché ) dágeren dágweren.

adj muet dántan.

dágweren→̌→ 0→n : 0( bouche boucher ) dágeren dágweren.

v boucher

vt boucher, bloquer dánɔrɔ, dátugu, géren, lágeren, nɔ́rɔ (un orifice). dábɛrɛbɛrɛma, látɔ̀n, tɔ̀n.

dágweren→̌→ 0( bouche bouché ) dágeren dágweren.

n muet bóbo, dántan.

dágwɛlɛkɛ→̌→ 0( bouche ) dágɛlɛkɛ dágwɛlɛkɛ; dágalaka.

n mâchoire

1 • mâchoire. dákolo, kónkon.

2 • mâchoire inférieure.

dágwɛlɛn→̌→ 0( bouche difficile ) dágɛlɛn dágwɛlɛn.

n recommandation instante

1 • recommandation instante.

2 • entêté.

dágwɛlɛn→̌→ 0( bouche difficile ) dágɛlɛn dágwɛlɛn.

adj coûteux

dágwɛn→̌→ 0→n : 0( bouche aiguiser ) dágɛn dágwɛn.

v aiguiser

vt aiguiser cɛ̀ɛnku, dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, gɛ́n (un outil à la forge).

dágwɛnnan→̌→ 0( aiguiser [ bouche aiguiser ] *instrumental ) dágɛnnan dágwɛnnan.

n affûtoir dádiyalan (marteau utilisé pour aiguiser).

dáhìrimɛ→̌→ 37 dáyìrimɛ Source : Ar. dara:him 'drachmes'.

n nourriturenourriture, pain quotidien bálo, dáladumuni, dá, dúmuni, dúnfɛn, kɔ́nɔnafɛn, sùman.… mana ɲɔbɔrɛ kelen-kelen feere wajibi ! o kɔrɔ tɛ sa ko an ka sokɔnɔbaganw feere, wali k'an dahirimɛnin feere, ka tla ka taa ɲɔ san da gɛlɛnba la ni ka n'o feere da su la…(dukure-fatoya_ni_jigiya.dis.html)

Dahomɛ→̌→ 9→n.prop/n : 0 →n.prop : 9→n : 0 Dawomɛ

n prop TOPDahomey (pays, ancien nom du Bénin).…Dahomɛ faamadugu ye Pɔrɔtonowo ye, nka Kotonu ye a nafa sɔrɔ duguba ye. dahomɛkaw bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ. u bɛ baganw fana mara. jɛgɛ bɛ sɔrɔ u ka kɔgɔji la.…(kibaru004_04farafin_jamana.dis.html)

dája→̌→ 0→n : 0( bouche rendre.agréable [ agréable *en verbe dynamique ] ) dádiya dája.

v aiguiser

1 • vt aiguiser cɛ̀ɛnku, dábɔ, dácɛ̀n, dágɛn, gɛ́n.

2 • vr parler beaucoup à yé mùru dádiya il a aiguisé le couteau

dájà→̌→ 0→n : 0( bouche sécher )

v étourdir les oreilles

vt étourdir les oreilles (fatiguer qn par des discussions).

dájalan→̌→ 0( bouche sec )

n porte secondaireporte secondaire dɛ́nda (d'une concession).

dàjan→̌→ 0( chanvre long )

n chanvrechanvre, Hibiscus cannabinus sanfuru, dà (dont on tire les fibres). malv.

dáje→̌→ 0( bouche se.taire ) dáde dáden.

n silence màkun, màntɔ.

dájè→̌→ 0→n : 0( bouche se.taire ) dádè dádèn.

v se taire

vr se taire dè, màkùn, màntun, dátara í dáde ! tais-toi !

dájɛ→̌→ 46( bouche blanc ) dágɛ.

n antilope kobaantilope koba, Hippotragus equinus koba (antilope ressemblant au cheval— en troupe, sauf pendant le rut).


www.biolib.cz - photo Jan Ševčík, Sénégal

dájɛ→̌→ 4( bouche blanc )

adj disert (qui s'exprime clairement).

dájɛ→̌→ 0( bouche blanc )

n paiement comptantpaiement comptant

dájɛ̀→̌→ 1→n : 0( bouche rater )

v manquer

vt manquer fùron, fɛ́ngɛ, jɛ̀, kùmaniya, màjɛ̀, ntánya, ɲán (ne pas atteindre le chiffre donné). háli kélen t’à dájɛ il n'en manque même pas un

dáji→̌→ 27→n : 0

v mouiller

1 • mouiller. súmaya, súma, ɲígin dúnan` nàna, án ka bàsi` dáji dɔ́ɔnin un étranger vient d'arriver, préparons-lui un peu de couscous

2 • tuer. tára, bɔ̀rɔntɔ, fàga, jànfa, dádigi án ka nìn bà` dáji tuons cette chèvre

3 • tout dépenser. à ye nê ka wári` bɛ́ɛ dáji il a mangé tout mon argent

4 • cesser une discussion.

dáji→̌→ 54( bouche eau )

n salivesalive, crachat nɔ́gɔji, nɛ̀nkɔrɔji, kàari dáji tú cracher (sa salive)

dájibɔn→̌→ 0( salive [ bouche eau ] répandre )

n niaisniais, idiot dáfaji, dáyɛlɛ, dàra, gàban, nàganagatɔ, nálon, nánatɔ.

dájifolofolo→̌→ 0( salive [ bouche eau ] abandonner )

n salive dégoulinantesalive dégoulinante, bave d'envie

dájìgin→̌→ 0→n : 0( bouche descendre )

v baisser de niveau

1 • baisser de niveau. kɔ̀ fára cógo ô cógo, tùma dɔ́ lá, à bɛ́ dájigin si forte que soit la crue du marigot, vient un temps où il baisse

2 • digérer (faire le trou).

dájikanga→̌→ 2( salive [ bouche eau ] écume )

n bave fàlaka, kàngaji, kànga.

dájinɛ→̌→ 0( bouche esprit )

n ange gardienange gardien (pas toujours un bon). à dájinɛ ka júgu son ange gardien provoque la stérilité

dájìra→̌→ 80→n : 0( bouche montrer ) dáyìra.

v exposer

vt 1 • exposer, expliquer. kùnfɔ́, ɲɛ́fɔ, ɲɛ́jìra, ɲɛ́nafɔ (à -- lá). ń kɔ́nɔgannen kó dɔ́ lá, ń nàlen à dájira é lá j'ai une difficulté, je suis venu te l'exposer

2 • proposer (à -- lá).

dájɔ̀→̌→ 0→n : 0( bouche dresser )

v s'arrêter

vr s'arrêter dàn, jɔ̀, sɔ̀n (avant de faire demi-tour ...)

dájugu→̌→ 8( bouche méchant )

n impertinent


gáwulɔ` dá-jugu |bouche-mauvais| - ‘un Gaoulo au langage vulgaire’
29.1. Construction nominale attributive du type N1 + (N2 + Adj)

1 • impertinent. ɲɛ́ba (personne au langage vulgaire). dálajugu.

2 • bouche méchante (surnom de la hyène).

dájukɔrɔkuma→̌→ 1( bouche derrière sous parole )

n murmure dùgudugu, sɛ́gɛ (parole de mécontement dite à mi-voix). dájukɔrɔkuma fɔ́ mɔ̀gɔ mà déblatérer contre qqn

dájuru→̌→ 5( bouche corde )

n rêne

dákabana→̌→ 8( bouche s'étonner *agent permanent )

n extraordinaireextraordinaire, prodigieux, joli sùbahana dákabanamuso dòn c'est une femme d'une prodigieuse beauté

dákabana→̌→ 2( bouche s'étonner *agent permanent ) dákamana.

adv p étonnamment

dákabana→̌→ 0( bouche s'étonner *agent permanent )

adj extraordinaireextraordinaire, prodigieux, joli láhawuta, nɔ́ɔrɔma, yɛ̀gɛbɛ ò tùn yé sòkɛ dákabana` dɔ́ yé c'était un cheval merveilleux

dákabanamɔgɔ→̌→ 0( extraordinaire [ bouche s'étonner *agent permanent ] homme )

n homme étonnanthomme étonnant

Dákajaalà→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dákajaalàn; Dákajaanà

n prop TOPDakajalan (un village sur la rive droite du Niger, 7 km au sud de Kirina, lieu de bataille entre Soundiata et Soumangourou).

Dákajaalàn→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dákajaalà Dákajaanà

n prop TOPDakajalan (un village sur la rive droite du Niger, 7 km au sud de Kirina, lieu de bataille entre Soundiata et Soumangourou).

Dákajaanà→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dákajaalà Dákajaalàn

n prop TOPDakajalan (un village sur la rive droite du Niger, 7 km au sud de Kirina, lieu de bataille entre Soundiata et Soumangourou).

dákala→̌→ 1( bouche tige ) dákalama

n museaumuseau, bouche proéminente

dákala→̌→ 2→n : 0( bouche coudre ) dákalan

v achever

vt 1 • achever, parfaire, bien accomplir. bán, dáfa, dágun, láse, sènkɔrɔcɛ̀, tɔ̀láse à bɛ́ kó bɛ́ɛ dákala il fait bien tout ce qu'il fait, il fignole

1.2 • arranger, réparer lábaara, ládilan, lálaga, látìgɛ, màbɛ̀n, mèru, dátugu, dílan, lábɛ̀n.

1.3 • cesser bìla, bólokàn, dábìla, fára, jɔ̀, tìgɛ, túgu, wó.

2 • museler.

3.1 • croquer (un os).

3 • dévorer, manger complètement (en sorcellerie).

dákalama→̌→ 0( bouche tige *comme de ) dákala

n museaumuseau, bouche proéminente

dákalan→̌→ 0→n : 0( bouche coudre ) dákala

v achever

vt 1 • achever, parfaire, bien accomplir. bán, dáfa, dágun, láse, sènkɔrɔcɛ̀, tɔ̀láse à bɛ́ kó bɛ́ɛ dákala il fait bien tout ce qu'il fait, il fignole

1.2 • arranger, réparer lábaara, ládilan, lálaga, látìgɛ, màbɛ̀n, mèru, dátugu, dílan, lábɛ̀n.

1.3 • cesser bìla, bólokàn, dábìla, fára, jɔ̀, tìgɛ, túgu, wó.

2 • museler.

3.1 • croquer (un os).

3 • dévorer, manger complètement (en sorcellerie).

dákamana→̌→ 0( bouche s'étonner *agent permanent ) dákabana dákamana.

adv p étonnamment

dákan→̌→ 48( création sur )

n destin dádonkan, nàkan.

dákankun→̌→ 0( bouche sur tête )

n seuilseuil de la porte

dákanma→̌→ 0( destin [ création sur ] *comme de )

adj créature privilégiéecréature privilégiée, créature extraordinaire

dákantigi→̌→ 3( destin [ création sur ] maître )

n voué au grand destinvoué au grand destin wólonkama.

Dakar→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0 Dákaro Dakaru; Dakari

n prop TOPDakar (capitale du Sénégal).…o ye tiɲɛ ye, nka Afiriki tilebinyanfan kɔnɔ, a tɛ Abijan bɔ, a tɛ Dakaro bɔ, a tɛ Legɔsi ni Abuja bɔ, adw. o kɔrɔ tɛ ko dakabanayɔrɔw t'a kɔnɔ.…(kibaru530_05konta-bamako_disitiriki.dis.html)

Dakari→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0 Dákaro Dakaru; Dakar

n prop TOPDakar (capitale du Sénégal).… , zuluye kalo tɛmɛnnen kɔnɔna na, jamana saba in baarakɛtɔnba saba ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakari . o ɲɔgɔnye sen fɛ, u ye jamakulu kelen sigi baarakɛtɔnba saba in cɛ OMVS kɔnɔ. o ye wale ye, …(kibaru013_05mali_moritani.dis.html)

dákari→̌→ 0→n : 0( bouche casser )

v rosser

1 • rosser. gòro.

2 • ébrécher.

Dákaro→̌→ 27→n.prop/n : 0 →n.prop : 27→n : 0 Dakaru; Dakari; Dakar

n prop TOPDakar (capitale du Sénégal).… siraba in dilankun ye ka bɔ Bamakɔ yan fo Dakaro , k'o bɛɛ kɛ gitɔrɔn ye, jamana fila denw n'u bolofɛnw ka se ka donkabɔ kɛ ani sannifeere …(kibaru415_02lamu_konta-bamako_ni.dis.html)

Dakaru→̌→ 6→n.prop/n : 0 →n.prop : 6→n : 0 Dákaro Dakari; Dakar

n prop TOPDakar (capitale du Sénégal).… Jomtien ka san 1990 dugumakalanko lajɛba tɛmɛnen kɔ, Dakaru ka san 2000 fɛkosɛbɛn dajiralen kɔfɛ, a man kan bilen, ka fakannankalako kɛ bolokɔfɛfɛn …(dibifara38_02kalanko_minisiri.dis.html)

dákasa→̌→ 1( bouche odeur )

n mauvaise haleinemauvaise haleine

dákawuli→̌→ 0( poser *infinitif se.lever )

n ami intimeami intime, compagnon très proche dákawuliteri, dèliɲɔgɔn, fìlaninteri, lìmanamɔgɔ.

dákawuliteri→̌→ 0( ami.intime [ poser *infinitif se.lever ] ami )

n ami intimeami intime dákawuli, dèliɲɔgɔn, fìlaninteri, lìmanamɔgɔ.

dákɛnɛ→̌→ 2( bouche clarté )

n espace devant la porte

1 • espace devant la porte.

2 • champ bien dégagé (2e année).

3 • plaie ouverte. jólida (vive, récente, non infectée).

dákɛnɛmaya→̌→ 0→n : 0( poser clarté *à *abstractif ) dánkɛnɛmaya dákɛnɛmaya.

v éclaircir

vt 1 • éclaircir, préciser, mettre au clair. búgunnatigɛ, kɔ́rɔjɛ.

2 • confirmer. màfíla, sàbati, sɛ́mɛntiya, tìɲɛtigiya.

dákɛnyɛ→̌→ 4→n : 0( bouche égaliser ) dákɛɲɛ

v niveler

vt niveler, ajuster dálakɛɲɛ, yàa, kɛ́ɲɛ, tɛ́rɛnɛ màa dákɛnyɛlen un homme accompli (un saint homme)

dákɛɲɛ→̌→ 3→n : 0( bouche égaliser ) dákɛnyɛ

v niveler

vt niveler, ajuster dálakɛɲɛ, yàa, kɛ́ɲɛ, tɛ́rɛnɛ màa dákɛnyɛlen un homme accompli (un saint homme)

Dako→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dakuwo

n prop NOM CLDako (agriculteurs— beaucoup sont chrétiens).

dáko→̌→ 13( créer affaire )

n constitution physiqueconstitution physique kùnma.

dákobɔrɔsi→̌→ 1( bouche laver brosse )

n brosse à dentsbrosse à dents gɛ́sɛ.

dákojugu→̌→ 0( créer affaire méchant )

adj contrefaitcontrefait, difforme (de mauvaise constitution physique).

dákojugu→̌→ 0( poser affaire méchant )

adj mauvais coucheurmauvais coucheur (donne des coups de pieds en dormant).

dákojugu→̌→ 0( poser affaire méchant )

n mauvais coucheurmauvais coucheur (donne des coups de pieds en dormant).


Mùn bɛ sèn` sé ɲɛ́` mà, ní dákojugu tɛ́.
Qu'est-ce qui fait que le pied atteigne l'œil, si ce n'est le mauvais-coucheur lui-même.

dákolo→̌→ 1( bouche os )

n mâchoire dágɛlɛkɛ, kónkon.

dákolon→̌→ 0( bouche usagé )

n vieille dentitionvieille dentition ( il en manque, le reste fait mal ...)

dákoron→̌→ 3→n : 0( bouche cerner )

v cerner

vt cerner, assiéger kóron òlu yé ù dákoron tìle bí sàba ní náani kɔ́nɔ ils les assiégèrent pendant 34 jours(Ju 7, 20)

dákosafunɛ→̌→ 1( bouche laver savon )

n dentifrice Note : Kb 10/06 p.9

dákɔbɛ→̌→ 0( bouche ) dágɔbɛ

n bouche sans dentsbouche sans dents

dákɔlɔsila→̌→ 2( bouche surveiller *agent permanent )

n gardiengardien, portier garidiɲɛn, gáradi, dálasigi.

dákɔnkɔn→̌→ 1→n : 0( bouche frapper )

v frapper à la porte

vt frapper à la porte dágòsi.

dákɔnɔna→̌→ 4( bouche ventre *nom de lieu )

n intérieur de la boucheintérieur de la bouche

dákɔrɔbɔ→̌→ 5→n : 0( bouche dessous sortir )

v chercher querelle

1 • chercher querelle. màtígɛ, sɔ̀nnaɲini (par des paroles).

2 • tenter qqn (au sens moral).

3 • éprouver.

dákɔrɔbɔla→̌→ 0( chercher.querelle [ bouche dessous sortir ] *agent permanent )

n expérimentateur

1 • expérimentateur.

2 • tentateur.

dákɔrɔdòn→̌→ 0→n : 0( bouche dessous entrer )

v amener à parler

vt amener à parler (à accepter, à refuser).

dákɔrɔtà→̌→ 1→n : 0( bouche dessous prendre )

v soulever en partie

1 • soulever en partie.

2 • peser. pese, súma (à la balance romaine (mùrujan)).

dáku→̌→ 1( bouche queue )

n coin de la bouchecoin de la bouche

dàkumu→̌→ 1( chanvre aigre )

n oseille de Guinéeoseille de Guinée, Hibiscus sabdariffa dàbilen, dànkɔnɔba, dà malv.

dákun→̌→ 186( bouche tête )

n endroit

1 • endroit. dá, mà, sìgiyɔrɔma, ɲɛ́ ...dákun ná en ce qui concerne, sous le rapport de… í tɛ́nɛmuso, í tɛ sé kà ɲɛ́bɔ ò fɛ̀ cɛ̀nimusoya dákun ná la soeur de ton père, tu ne peux la convoiter sur le plan sexuel (inceste)

2 • seuil de la porte.

3 • moment, période. dùgu, hákɛ, sánga, sèndaɲɛ, tùma, wáati, yɔ́rɔ à tɛ́ bángen dákun ná bìlen elle est arrivée à la ménopause

4 • tour. sé, tàko, táako, turu dɔ̀lɔdon dákun bɛ́ kàrisa lá c'est le tour d'un telle de faire de la bière

5 • étape (dans une course).

6 • litige.

7 • secret, promesse. gùndo, jàkumakun, yɛ̀lɛn. (entre les gens). dáfalen, kàlikan, láyidu, sárati (de garder un secret).

dákun→̌→ 25( créer tête )

n chargecharge, devoir bìlakun, dòni, cí.

dákurun→̌→ 0( bouche court )

n poisson Petrocephalus sppoisson Petrocephalus sp (court museau, bouche infère, ---> 10 / 18 cm). ntòni.

dákurunkan→̌→ 0( bouche court cou )

n interdiction hàramu, tɔ̀n (ferme propos exprimé (de ne plus faire qc ...))

dákuruɲa→̌→ 0( bouche plier fois ) dákuruɲɛ dákuruɲa.

n bouchée

1 • bouchée. lɔ́gɔma.

2 • articulation d'un mot.

dákuruɲɛ→̌→ 18( bouche plier fois ) dákuruɲa.

n bouchée

1 • bouchée. lɔ́gɔma.

2 • articulation d'un mot.

Dakuwo→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dako

n prop NOM CLDako (agriculteurs— beaucoup sont chrétiens).

dála→̌→ 2( bouche à ) dárɔ

n bouche activebouche active, discours dáma (bouche en activité : façon de parler). kɔ́rɔfɔ, láseli à dála ka tɛ́li nènili fɛ̀ il est prompt à injurierkànkánkan dála man tɛ́li le serpent Mehelya crossi ne mord pas vite

dála→̌→ 67( bouche à )

pp auprès dáfɛ̀.


Í bɛ cɛ̀w ni mùsow fírilen yé dàmanw dála.
‘Tu vois des hommes et des femmes entassés aux abords des mines d’or’ [kibaru439_09kamara_jara-damanda_furu].
Postpositions composées (13)

Ɲínɛ` y’í kánto : Tɛ̀mɛ kà bɔ́ ń dála !
‘Le rat a dit : Mais fiche-moi donc la paix !’ [Baabu ni baabu, Ch. 43].
Postpositions composées (13)

dàla→̌→ 30 bìla; dlà.

n laclac, étang, marigot large bá.…ba bolofara fila de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Nili ye. fɔlɔ bɛ wele Nili jɛman, o bɛ sinti dala belebele dɔ la min bɛ wele Wikitoriya.…(kibaru532_05konta-dukene_138.dis.html)

Dalaba→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop TOPDalaba (nom de lieu).

dálabɛ̀n→̌→ 0→n : 0( bouche préparer [ *causatif se.rencontrer ] ) dábɛ̀n

v régler

vt régler, régulariser, mettre en ordre eregile, ɲɛ́bɔ, ɲɛ́nabɔ.

dálabi→̌→ 0→n : 0( bouche relayer )

v remplacer

vt remplacer kánnabɔ, kùnmabɔ́, kɔ́fàlen, lábi, lábɔ, nɔ̀nabìla (pour parler, répliquer, chanter ...)

dálabɔ→̌→ 0→n : 0( bouche faire.sortir [ *causatif sortir ] )

v taquiner

vt taquiner dálaɲini, dámaɲini, màtígɛ, ɲɛ́nacì.

dálacaman→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] nombreux [ nombreux *adjectivateur ] )

adj bavard dáduman, dálamisɛn, dálandi, nɛ̀njan.

dálacaman→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] nombreux [ nombreux *adjectivateur ] )

n bavard dáduman, dálamisɛn, dálandi, kúmanci.

dálacɛ→̌→ 0( bouche ramasser [ *causatif ramasser ] )

n dénégationdénégation, reniement

dálacɛ̀→̌→ 9→n : 0( bouche ramasser [ *causatif ramasser ] )

v s'essuyer la bouche

1 • s'essuyer la bouche.

2 • se rétracter.

dáladiya→̌→ 0( bouche à bon.goût [ agréable *en verbe dynamique ] )

n art de paroles emmielléesart de paroles emmiellées (art de dire des propos avenants ou mielleux).

dáladumuni→̌→ 3( bouche *nom de lieu action.de.manger [ manger *nom d'action ] )

n nourriturenourriture, vivres bálo, dáhìrimɛ, dá, dúmuni, dúnfɛn, kɔ́nɔnafɛn, sùman.

dálafa→̌→ 2→n : 0( bouche remplir [ *causatif remplir ] )

v remplir

vt remplir fá, kúnmɔ, láfa (un récipient qui contient déjà qqch).

dálafɛgɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafiɲɛ; dálafiyɛn; dálafyɛn.

adj indiscret dálamisɛn, dálandi, fɛ́gɛnman, náafigi (qui ne tient pas sa langue).

dálafɛgɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafiɲɛ; dálafiyɛn; dálafyɛn.

n indiscret dálamisɛn, dálandi, náafigi, tétekùle (qui ne tient pas sa langue).

dálafiɲɛ→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiyɛn; dálafyɛn.

adj indiscret dálamisɛn, dálandi, fɛ́gɛnman, náafigi (qui ne tient pas sa langue).

dálafiɲɛ→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiyɛn; dálafyɛn.

n indiscret dálamisɛn, dálandi, náafigi, tétekùle (qui ne tient pas sa langue).

dálafiɲɛ→̌→ 0( bouche *nom de lieu vent ) dálafiyɛn.

n souffle (un mot biblique).

dálafiyɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiɲɛ; dálafyɛn.

adj indiscret dálamisɛn, dálandi, fɛ́gɛnman, náafigi (qui ne tient pas sa langue).

dálafiyɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiɲɛ; dálafyɛn.

n indiscret dálamisɛn, dálandi, náafigi, tétekùle (qui ne tient pas sa langue).

dálafiyɛn→̌→ 0( bouche *nom de lieu vent ) dálafiɲɛ dálafiyɛn.

n souffle (un mot biblique).

dálafyɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiɲɛ; dálafiyɛn; dálafyɛn.

adj indiscret dálamisɛn, dálandi, fɛ́gɛnman, náafigi (qui ne tient pas sa langue).

dálafyɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] léger ) dálafɛgɛn dálafiɲɛ; dálafiyɛn; dálafyɛn.

n indiscret dálamisɛn, dálandi, náafigi, tétekùle (qui ne tient pas sa langue).

dálagɛlɛn( bouche.active [ bouche à ] difficile ) dámagɛlɛn; dárɔgɛlɛn

adj effrontéeffronté, têtu nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn, ɲɛ́nakuna (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dálagɛlɛn( bouche.active [ bouche à ] difficile ) dámagɛlɛn; dárɔgɛlɛn

n effrontéeffronté, têtu kùnnatìgɛlen, nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dálagirin→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] lourd )

adj discret dálasuma (dans ses paroles).

dálagirin→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] lourd )

n discret dálasuma (dans ses paroles).

dálaja→̌→ 0( bouche à sécheresse ) dámaja

n disette bálontanya (pénurie.de.nourriture). dámaja bɛ́ kàrisa ka só c'est la disette chez un tel (il lui reste du bétail)

dálajɛ̀→̌→ 92→n : 0( bouche réunir [ *causatif assembler ] )

v grouper

vt grouper, assembler, stocker kúlu, jɛ̀.

dálajugu→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] méchant )

adj grossier

1 • grossier, ordurier.

2 • goinfre. dájugu.

dálajugu→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] méchant )

n grossier

1 • grossier, ordurier.

2 • goinfre. dúmuniŋana, kɔ́nɔbaralasu, nùguba, dájugu.

dálakà→̌→ 0→n : 0( bouche ouvrir )

v nier

vr nier, ne pas reconnaître cɛ̀, kà, fìli à y’à dálaka dén fàtigiya lá il n'a pas reconnu la paternité de l'enfant

dálakà→̌→ 0→n : 0( bouche ouvrir ) dárɔkà.

v ouvrir

vt ouvrir dátìgɛ, dáyɛ̀lɛ, lákà, yɛ̀lɛ (bouteille, livre, bouche ...)

dálakan→̌→ 12( bouche à cou ) dárɔkan

n voeu dáfalen (de faire qc posée telle condition). ń yé dárɔkan dòn kó : nê tɛ́nà dɔ̀lɔ mìn bìlen j'ai fait le voeu de ne plus boire de bière

dálakango→̌→ 1( voeu [ bouche à cou ] désagréable ) dárɔkango

n qui parle malqui parle mal

dálakɛnyɛ→̌→ 0→n : 0( bouche rendre.égal [ *causatif égaliser ] ) dálakɛɲɛ

v égaliser

1 • vt égaliser, niveler, ajuster kɛ́ɲɛ, dákɛɲɛ, yàa, tɛ́rɛnɛ.

2 • vi avoir de belles proportions

dálakɛɲɛ→̌→ 6→n : 1( bouche rendre.égal [ *causatif égaliser ] ) dálakɛnyɛ

v égaliser

1 • vt égaliser, niveler, ajuster kɛ́ɲɛ, dákɛɲɛ, yàa, tɛ́rɛnɛ.

2 • vi avoir de belles proportions

dálako→̌→ 1( bouche à affaire ) dárɔko.

n propos mesquinspropos mesquins (péj : histoires). à dálako ka cá il a toujours qqch à redire

dálakon→̌→ 2( bouche à porte )

n battant

1 • battant.

2 • porte. bónda, dá, kón dálakon kári enfoncer la portedálakon bɛ múnumunu à sèn kàn la porte tourne sur ses gonds

dálakɔrɔbɔ→̌→ 3→n : 0( bouche à essayer [ dessous sortir ] )

v chercher chicane

vt chercher chicane

dálakuma→̌→ 38( bouche à parole )

n parole jɛ̀mu, kán, kúma, kɔ́rɔfɔ (de telle personne). Í yé í mùso dálakuma mìnɛ (gn 3, 17) tu as écouté la suggestion de ta femme

dálakuna→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] amer ) dálakunan.

adj médisantmédisant, mauvaise langue náafigi (qui parle désagréablement— personne aux remarques désobligeantes).

dálakuna→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] amer ) dálakunan.

n médisantmédisant, mauvaise langue sàbaranintigi (qui parle désagréablement— personne aux remarques désobligeantes).

dálakunan→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] amer ) dálakuna dálakunan.

adj médisantmédisant, mauvaise langue náafigi (qui parle désagréablement— personne aux remarques désobligeantes).

dálakunan→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] amer ) dálakuna dálakunan.

n médisantmédisant, mauvaise langue sàbaranintigi (qui parle désagréablement— personne aux remarques désobligeantes).

dálakùru→̌→ 2→n : 0( bouche plier [ *causatif plier ] )

v faire taire

1 • faire taire. lámàntun, lámákùn, màntun.

2 • arrêter de travailler.

dálama( bouche *en tant que )

adj blessé dálamatɔ, dáma, dátɔ, jóginbaatɔ à dálama táara sà bín ná blessé, il est allé mourir dans les herbes

dálamaa→̌→ 0( bouche remuer [ *causatif toucher ] ) dálamaga

n rappel

1 • rappel. hákililajigin, yíribila kúma fɔ́lenkɔrɔ tɔ̀ yé dálamaga yé une chose convenue, il ne reste plus qu'à la rappeler (dicton)

2 • amuse-gueule.

dálamàa→̌→ 0→n : 0( bouche remuer [ *causatif toucher ] ) dálamàga

v remuer la bouche

vt remuer la bouche

1 • parler. fɔ́, jɛ̀mu, kúma.

2 • manger, "s'occuper la bouche" en attendant le repas. dún.

dálamaga→̌→ 3( bouche remuer [ *causatif toucher ] ) dálamaa

n rappel

1 • rappel. hákililajigin, yíribila kúma fɔ́lenkɔrɔ tɔ̀ yé dálamaga yé une chose convenue, il ne reste plus qu'à la rappeler (dicton)

2 • amuse-gueule.

dálamàga→̌→ 0→n : 0( bouche remuer [ *causatif toucher ] ) dálamàa

v remuer la bouche

vt remuer la bouche

1 • parler. fɔ́, jɛ̀mu, kúma.

2 • manger, "s'occuper la bouche" en attendant le repas. dún.

dálamatɔ( bouche *en tant que *statif )

adj blessé dálama, dáma, dátɔ, jóginbaatɔ (on peut le dire d'un circoncis ...)

dálamɛlɛkun→̌→ 0( bouche *nom de lieu engloutir )

n poisson Barilius senegalensispoisson Barilius senegalensis (prédateur vorace, agile, jusqu'à 24cm, flancs argentés marqués de 10 à 15 barres verticales).

dálaminɛ→̌→ 2( bouche maintenir [ *causatif attraper ] )

n interprète

1 • interprète, héraut. kánnaminɛna (griot qui reprend à haute voix les paroles d’un chef, pour que la foule les entende).

2 • réplique, réponse irrévérencieuse.

dálamìnɛ→̌→ 7→n : 0( bouche maintenir [ *causatif attraper ] )

v reprendre à haute voix

vt reprendre à haute voix, interpréter (les paroles de qn).

2 • vt répondre jáabi (à une chanteuse par le refrain, parfois péjoratif). fɛ́n yé à dálaminɛ l'inconnu lui a répondu

3 • vt répondre irrévérencieusement, répliquer, rétorquer

dálamisɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] petit )

adj bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, nɛ̀njan (personne qui ne peut retenir sa bouche).

2 • indiscret. dálafɛgɛn, fɛ́gɛnman, náafigi (personne qui fait des observations sur tout).

3 • irascible. dùsumango, gòni, ncɔ̀gɔntɔ, núnnango (pour qui tout est sujet à querelle).

4 • gourmand. námin, nùgumaba, nùguma, nùgutɔ, dálandi, dárɔndi.

dálamisɛn→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] petit )

n bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, kúmanci (personne qui ne peut retenir sa bouche).

2 • indiscret. dálafɛgɛn, náafigi, tétekùle (personne qui fait des observations sur tout).

3 • irascible. dùsugonitigi, núnnango (pour qui tout est sujet à querelle).

4 • gourmand. dúmuniden, dúmunimɔgɔ, háwulɛba, náminden, námin, nùgumaba, dálandi, dárɔndi.

dálamìsɛnya→̌→ 0→n : 0( bavard [ bouche.active [ bouche à ] petit ] *abstractif )

v parler trop

1 • parler trop.

2 • critiquer pour des riens.

dálan→̌→ 54( poser *instrumental ) dílan dlán.

n lit kálaka, li, sìdalan (la forme dálan est souvent perçue comme rustique). dílan` ɲíni fúruɲɔgɔn` fɛ̀ demander au conjoint de remplir son devoir conjugal


dálán ‘lit’ ( dá ‘se coucher’ + -lan ‘suffixe d’instrument’) [dálá̰ ~ dila ~ dlá ] ̰ , kùnkó ‘souci’ ( kùn ‘tête’ + kó ‘affaire’) [kùŋkó ~ kùŋgó ~ kùŋó]
Pied métrique / pieds dissyllabiques : réduction de la première syllabe dans le registre rapide (4-9)

dálandi→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] agréable ) dámandi; dárɔndi

adj bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, nɛ̀njan.

2 • importun, indiscret. dálafɛgɛn, fɛ́gɛnman, náafigi, dálamisɛn.

dálandi→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] agréable ) dámandi; dárɔndi

n bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, kúmanci.

2 • importun, indiscret. bìla-ń-kó-lá, nɔ́rɔńjùla, dálafɛgɛn, náafigi, tétekùle, dálamisɛn.

dálango→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] désagréable ) dámango.

adj fielleuxfielleux, mal poli, acerbe (qui parle mal— qui répond de façon désagréable ou ne répond pas).

dálango→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] désagréable ) dámango.

n fielleuxfielleux, mal poli, acerbe (qui parle mal— qui répond de façon désagréable ou ne répond pas).

dálankolon( bouche vide [ à vide ] ) dárɔnkolon.

adj édenté

1 • édenté. ɲínntan (enfant qui n'a pas fait ses dents, personne àgée qui a perdu les siennes).

2 • qui n'a rien à dire, sans rien dire.

dálankolon( bouche vide [ à vide ] ) dárɔnkolon.

n édenté

1 • édenté (enfant qui n'a pas fait ses dents, personne àgée qui a perdu les siennes).

2 • qui n'a rien à dire, sans rien dire.

dálannabana→̌→ 0( lit [ poser *instrumental ] à maladie ) dílannabana dlánnabana.

n impuissance sexuelleimpuissance sexuelle jàlalagosi, jàlasa, kùlusijalasiri, kɔ́sa, fàrisa, jàlagɔsi, cɛ̀yasa.

dálaɲini→̌→ 2→n : 0( bouche chercher [ *causatif chercher ] )

v taquiner

1.1 • vt taquiner dálabɔ, dámaɲini, màtígɛ, ɲɛ́nacì.

1.2 • vt provoquer, chercher querelle par ses paroles bánge, màamaɲini, màmàɲíni, sábabuya, súruku, sɔ̀nnaɲini.

2 • vt chercher ù b'ù jíja kà màminɛlifɛn` bɛ́ɛ dálaɲini ils s'efforcent de rechercher tous les cadeaux traditionnels de fiançailles

dálaɲini→̌→ 0( bouche chercher [ *causatif chercher ] )

n provocation ɲɛ́don.

dálasà→̌→ 1→n : 7( bouche faire.mourir [ *causatif mourir ] ) dárɔsà.

v empêcher

vt empêcher bàli, bálan, káana, kɔ̀li, kɛ́ɲɛ, lábàli, lásà, látiɲɛ, sà, ɲɛ́matiɲɛ (une action).

dàlasaɲɔ→̌→ 0( lac petit.mil [ mil ] ) dlàsaɲɔ.

n herbe Elytrophorus spicatusherbe Elytrophorus spicatus gram.

dálasi→̌→ 2 dálasì

n cinq francs CFAcinq francs CFA núnkɔrɔsi (pièce). dɔ́rɔmɛ.…muso ko ale ye jiri san kɛmɛ duuru, a ka jiri ka di a ma, walima a ka jiri ka sara dalasi ba kelen. o mankan fɛ, baro jɔra a ni a barokɛɲɔgɔnw cɛ.…(dumestre-manigances_2003_05.dis.html)

dálasi→̌→ 1( bouche à poil )

n moustache dási, núndalasi, núnkɔrɔsi, núkɔrɔsi.

dálasigi→̌→ 3( bouche à position.assise )

n adjoint

1 • adjoint. dánkan, gúnkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi (représentant d'un chef).

2 • portier. dákɔlɔsila.

3 • classe du "kɔmɔ".

dálasìgi→̌→ 0→n : 0( bouche à asseoir )

v assiéger

vt assiéger, prendre position près de dága, dákoron ú yé á dálasigi ní ka á kɛ́lɛ (jó 10, 34) ils l'assiégèrent et l'attaquèrent

dálasɔ̀n→̌→ 0→n : 0( bouche à accepter )

v tenir sa langue

vt tenir sa langue, être discret dámìnɛ.

dálasuma→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] frais )

adj retenu

1 • retenu (qui n'est pas bavard).

2 • discret. dálagirin (qui sait garder les secrets).

dálasuma→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] frais )

n retenu

1 • retenu (qui n'est pas bavard).

2 • discret. dálagirin (qui sait garder les secrets).

dálateli→̌→ 1( bouche.active [ bouche à ] rapide )

adj moulin à paroles

1 • moulin à paroles (qui parle vite).

2 • prompt à insulter.

dálateli→̌→ 0( bouche.active [ bouche à ] rapide )

n moulin à paroles

1 • moulin à paroles (qui parle vite).

2 • prompt à insulter.

dálateliya→̌→ 3→n : 0( moulin.à.paroles [ bouche.active [ bouche à ] rapide ] *abstractif )

v presser à parler

1 • vt presser à parler

2 • vr s'empresser à parler

dálateliya→̌→ 4( moulin.à.paroles [ bouche.active [ bouche à ] rapide ] *abstractif )

n empressement à parlerempressement à parler

dáli→̌→ 29( poser *nom d'action )

n action de poseraction de poser dáli b'í mà, kà sùnɔgɔ t'í mà tu peux te coucher, mais tu ne peux dormir (kb (12/05 p.7)

dáli→̌→ 6( créer *nom d'action )

n création dá dáli` bɛ́ yɔ́rɔ ô yɔ́rɔ, sàya` bɛ́ yèn. Ní à kúmana, dáli` bɛ kɛ́! partout où il y a création, il y a mort. Quand il parle, il crée !

Daliba→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop NOM FNOM F (nom féminin).… an ko nin yɔrɔ in ma :
Mare mara ni Makan Musa,
Kakoli ni Sira Banjugu,
Sira Daliba ni Daga Mamadu,
Yaharu Suma,
Asa Diko Kamara,
Lomɛ ɲagalen...
nin …(susoko-maraka_madi.dis.html)

dáliba→̌→ 0( création [ créer *nom d'action ] *augmentatif )

n cotonnade traditionnellecotonnade traditionnelle dálifini.

dálibana→̌→ 0( action.de.poser [ poser *nom d'action ] maladie )

n maladie bàna, dàbalibana, fàrida, gàn, jànkaroya, jànkaro, kúngobana, kúngo (qui force à s'aliter).

dálifini→̌→ 1( création [ créer *nom d'action ] tissu )

n cotonnade traditionnellecotonnade traditionnelle dáliba.

dàlilu→̌→ 112 dàlu Source : Ar. dalil 'indication'.

n cause…3886 ) « a y'a minɛ !, a b'a da la », o bɛ kɛ, nka « a y'a minɛ ! a b'a kɔnɔ », dalilu t'o la. 3887 ) kabini Ala ye diɲɛ da k'a bila a kɔfɛ, a m'i kɔfilɛ a la.…(bailleul-sagesse_bambara_02e.dis.html)

1 • cause, raison. dá, jù, lásiri, sábabuya, sábabu, sún, dàliluya, jó, jɔ̀kan, kùn, kɛ́ko, kɛ́kun, tìɲɛ.

2 • manière de faire. nìn tɔ́nsigi dàlilu ka bòn l'importance de cette réunion est grande

3 • droit, pouvoir. hákɛ, jósira, kùnkelen, fànga, séko, sémako, sénna, sé jɔ́n yé dàlilu d'í mà kà nìn kɛ́ ? qui t'a donné le droit de le faire ?

4 • critère.

5 • puissance occulte.

dàliluma→̌→ 7( cause *comme de ) dàluma.

adj ayant un motifayant un motif, ayant une solution

dàliluntan→̌→ 0( cause *privatif ) dàluntan.

adj sans raisonsans raison, sans solution kùnntan.

dàliluya( cause *abstractif ) dàluya.

n procédéprocédé, solution, raison mìnɛbolo, mìnɛ, cógo, fúra, fɛ̀ɛrɛ, làhalaya, lásiri, dàlilu, jó, jɔ̀kan, kùn, kɛ́ko, kɛ́kun, sábabu, tìɲɛ ò dàliluya bɛ́ɛ sɔ̀rɔlen sísan toutes ces solutions ont été trouvées de nos jours (césarienne …)

dàliluya→̌→ 0→n : 0( cause *abstractif ) dàluya.

v permettre

1 • permettre. bìla, dàga, dábɔ, jɛ̀n, lábìla, tó.

2 • amener à faire. à dàliluya kà táa fèereli kɛ́ permets-lui de faire du commerce

daliminiyɔmu→̌→ 2 aliminiyɔmu daliminiyɔmu Source : Ar. aluminium.

n aluminium fùgan.… tɔgɔ ka ca ani a dɔw ye furaji walima furakisɛ kunuta ye ani u dilannen don ni idɔrɔkisidi daliminiyɔmu ), idɔrɔkisidi de maɲeziyɔmu ( ), bikaribonati ( walima ni bisimuti ( bismuth ) ye…(dogotoro_2529kumujiyelen_nsonkunan_furudimi.dis.html)

daliminiyɔmu→̌→ 2 aliminiyɔmu

n aluminiumd'aluminium aliminiyɔmu Kumukɛlɛlanw (...) u dilannen don ni idɔrɔkisidi daliminiyɔmu (hydroxyde d’aluminium), ...(Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) Sanu bɛ bɔ Morila, Kalana ani Siyama. Aliminiyɔmu, Nikɛli ani Jaman, olu bɔli ma daminɛ fɔlɔ. (Kibaru 521, 2018) ETRG.FRA.

Daloba→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).

dàlu→̌→ 0 dàlilu dàlu Source : Ar. dalil 'indication'.

n cause

1 • cause, raison. dá, jù, lásiri, sábabuya, sábabu, sún, dàliluya, jó, jɔ̀kan, kùn, kɛ́ko, kɛ́kun, tìɲɛ.

2 • manière de faire. nìn tɔ́nsigi dàlilu ka bòn l'importance de cette réunion est grande

3 • droit, pouvoir. hákɛ, jósira, kùnkelen, fànga, séko, sémako, sénna, sé jɔ́n yé dàlilu d'í mà kà nìn kɛ́ ? qui t'a donné le droit de le faire ?

4 • critère.

5 • puissance occulte.

dàluma→̌→ 0( cause *comme de ) dàliluma dàluma.

adj ayant un motifayant un motif, ayant une solution

dàluntan→̌→ 0( cause *privatif ) dàliluntan dàluntan.

adj sans raisonsans raison, sans solution kùnntan.

dàluya( cause *abstractif ) dàliluya dàluya.

n procédéprocédé, solution, raison mìnɛbolo, mìnɛ, cógo, fúra, fɛ̀ɛrɛ, làhalaya, lásiri, dàlilu, jó, jɔ̀kan, kùn, kɛ́ko, kɛ́kun, sábabu, tìɲɛ ò dàliluya bɛ́ɛ sɔ̀rɔlen sísan toutes ces solutions ont été trouvées de nos jours (césarienne …)

dàluya→̌→ 0→n : 0( cause *abstractif ) dàliluya dàluya.

v permettre

1 • permettre. bìla, dàga, dábɔ, jɛ̀n, lábìla, tó.

2 • amener à faire. à dàliluya kà táa fèereli kɛ́ permets-lui de faire du commerce

dáma→̌→ 6

n habitude…nka o bɛɛ n'a ta kow tun man nɔgɔn n bolo ka da a kan ni u ni ne tun bɛnnen don, u yɛrɛ dama ka diya tun ma se o ma. u tun tilatilanen don kulu ni kulu.…(traore-hine_nanaIII.00.dis.html)

1 • habitude. dèliko, dèlinanko, dèlina, dèli, nègela, táalan.

2 • entr'aide. kòlonnabɔ.

dáma→̌→ 1( bouche *comme de )

adj à ouvertureà ouverture

dáma( bouche *comme de )

adj blessé dálamatɔ, dálama, jóginbaatɔ, dátɔ.

dáma→̌→ 0( bouche *connecteur )

n bouche activebouche active dála (partie initiale des adjectifs décomposables).

dáma→̌→ 79

dtm plusieursplusieurs, quelques dámadɔnin, dámadɔ, yírika.…walasa ka nɛgɛ sɔrɔ cogo wɛrɛ la, aw bɛ se ka pɔntiw bila lenburuji la ka lɛrɛ dama kɛ. o kɔ aw bɛ sukaro dɔ kɛ a la ka tila ka a min. ja . 13.…(dogotoro_11balo_nafama.dis.html)


Ò yɔ́rɔ` kámà, í jàn tó kó dáma nìn-nu ná kósɛbɛ.
A cause de cela, fais beaucoup d’attention à ces (quelques) choses’ [Baganmisen lamaracogo].
26.1 Les déterminants quantificateurs{refVVSC}

dáma→̌→ 0( bouche *comme de ) dánma

adj dénombrable

1 • dénombrable.

2 • digital, numérique. jà dáma photo digitale

dáma→̌→ 0 dáman ntáma

n entraideentraide, groupe d'entraide dans le travail bólodiɲɔgɔnma, bólomadɛmɛ, ɲɔ́gɔndɛmɛ (acte (action, travail, service) effectué pour une personne (sans) rétribution mais à titre de réciprocité).

dàma→̌→ 150( limite *à ) dànma.

n limite


Jíri mîn ma túru mɔ̀gɔ ɲɛ́-na, í t' ò jù-kɔrɔ-dili` dàma dɔ́n.
Tu ne connais pas la longueur des racines d’un arbre s’il n’a pas été planté en ta présence’ [Sagesse bambara].
26.3. Les déterminants restricteurs

Ò tùn bɛ sògo` fàa kósɛbɛ fɔ́ k'à dàma tɛ̀mɛ.
Celui-ci tuait beaucoup d’animaux, en dépassant les limites’ [Bamakɔ sigicogoya].
26.3. Les déterminants restricteurs

1 • limite, taille, dimension. dàn, cɛ́kisɛ, cɛ́naga, cɛ́, jɔ̀kundama, jɔ̀kun, kùndama, kùnkɔrɔdama, mɔ̀kundama, sò, sɔ́ɔrɔ, bònya, yánkan à dàma ná à part, séparémentò ka táa í dá à dàma ná qu'il aille se coucher à part

2 • caractère, caractéristique.

3 • nombre, mesure, quantité. dá, hákɛya, jàteden, jàte, hákɛ, bɛ̀rɛ, kíisa, múre, súmanikɛlan, súmaninan nê ma ù dàma dɔ́n je ne connais pas leur nombrefɔ́ k'à dàma tɛ̀mɛ jusqu'à dépasser le mesure

dàma→̌→ 338 dànma.

dtm seulement…» Ta-tɛ-ɲa tɛmɛna. a taara gun fugakɛnɛba wɛrɛ la, fugakɛnɛ in falen ba ni saga dama na. i b'a filɛ, fɔ k'a ɲɛ dan, ni min tɛ ba ye, o ye saga ye. Ta-tɛ-ɲa ye olu fo. u y'a laminɛ.…(bailleul-ta_te_nya.dis.html)


Ò kɛ́-ra sògo-bu dàmâ yé, hálì kólo kélen ma yé à lá.
Cela n’était que de la chair, on ne voyait même pas un seul os’ [Npogotigiw ni bilisiw].
26.3. Les déterminants restricteurs

Ń nà-n’à yé kó díɲɛ` fá-len tɛ́ mɔ̀gɔ jugu`-w dànmâ ná, mɔ̀gɔ ɲuman`-w fána bɛ́ yèn.
J’ai vu que le monde n’était pas rempli de mauvaises gens seulement, qu’il y avait aussi de gens de bien’ [Basa ku].
26.3. Les déterminants restricteurs

N'à y'à sɔ̀rɔ, láhara-so` y'áw dàmâ tá yé...
S’il s’avère que l'au-delà est à vous seuls…’ [Kuranɛ 2].
26.3. Les déterminants restricteurs

Rotari` ká báara` tɛ́ fíyen-tɔ dàma-w kàlan` yé.
L’enseignement des aveugles n’est pas la seule préoccupation du Rotary-club’ [Kibaru 41 1kalanso_do].
26.3. Les déterminants restricteurs

Ń ma fóyì dún yèn, fó ɲɔ̀-kisɛ-nin dànmâ dɔ́rɔn.
Je n’y ai rien mangé, sauf un grain de mil seulement.
26.3. Les déterminants restricteurs

« Án k'án dògo ɲɔ́gɔn ná », dúnan` dòn, n'ò tɛ́, án yɛ̀rɛ̂ dàmâ bɛ́ ɲɔ́gɔn dɔ́n.
« Cachons-nous les uns des autres », c’est pour un étranger, sinon, nous nous connaissons bien entre nous’ [Sagesse bambara].
26.3. Les déterminants restricteurs

Ù dàmâ bɛ ɲɔ́gɔn kɛ̀lɛ tùma bɛ́ɛ.
Tout le temps / chaque fois, ils se querellent entre eux.
26.3. Les déterminants restricteurs

Ù yɛ̀rɛ̂ dànmâ-w ka ɲɔ́gɔn fàamu, ù k' ù ka kó lábɛ̀n !
Qu’ils se comprennent entre eux et mettent leur affaire en ordre’ [Jɛkabaara 294 5sidibe-koorisenenaw].
26.3. Les déterminants restricteurs

1 • seulement. dàmantan, jáati, pé, dɔ́rɔn ò dàma tɛ́ ce n'est pas seulement çafìla dàma tùn dòn il n'y en avait que deux

2 • entre eux (après un group nominal au pluriel).

dàma→̌→ 6

conj une fois queune fois que, aussitôt que bɛ́ɛ.…minnu b'a dun n'u bolo fila ye, fɛn tɛ kɛ olu la fo minnu b'u bolonkɔni shu a la k'a nɛnɛ dama , bɔnɛ bɛ jigin olu kan. ɔ, nin t'i kala ye, i t'i fa tigɛ o la. a ye taa n'a ye.…(dukure-ni_san_cyenna.dis.html)


Sà-ya` mánà sé dàma, í sín sà-ya-da-lan` mà, í ká í dá ò kàn.
Une fois que la mort arrive, dirige-toi vers le lit de mort et couche-toi dessus’ [Avènement de Da].
26.3. Les déterminants restricteurs

dàma→̌→ 0

adv seulement dɔ́rɔn.

dàma→̌→ 0 dàman dàma; ntàma.

n puits de mine d'orpuits de mine d'or

dámàda→̌→ 0→n : 0( bouche incliner [ *connecteur poser ] )

v être humble


dámàdá (prononciation de Zoumana Dembélé: [dámádá]) |bouche-SUPER-mettre| vr ‘être humble dans ses propos’, kánmàdá (prononciation de Zoumana Dembélé: [kánmàdà]) |cou-SUPER-mettre| ‘parler poliment.
23.2.Modèles de composition verbale - N+Préf+V

vr être humble (dans ses propos, son attitude).

dàmada→̌→ 0( puits.de.mine.d'or bouche ) dàmanda

n mine d'ormine d'or

dámadama→̌→ 38

dtm quelques-unsquelques-uns, certain nombre de…a sababu dɔ ye faantanya ye. diɲɛ yɔrɔ caman na, dugukolo ni nafolo bɛ mɔgɔ damadama dɔrɔn de bolo.…(dogotoro_11balo_nafama.dis.html)


Dùgu` kɔ́nɔ, gà dámadama bɛ sé kà jɛ̀ kà sàri kélen àní mìsi`-w sàn sɛ̀nɛ` kámà.
Quelques familles d’un village peuvent s’unir et acheter une charrue et des bœufs pour le travail agricole’ [Kibaru 71 06taamasen_kura].
26.1 Les déterminants quantificateurs

dàmadàma→̌→ 0 dàma-dàma dàmadàma.

dtm rien querien que (à l'exclusion de toute autre chose).

dàma-dàma→̌→ 2 dàmadàma.

dtm rien querien que (à l'exclusion de toute autre chose).… k'i janto olu la jabɛtiko la - n'i masa dɔ ye jabɛtitɔ ye, i k'i yɛrɛ kɔlɔsi, - dumuni duman dama-dama dunni ka caya, o man ɲi, - farikolo lamagabaliya, ka dumuni kɛ dɔrɔn k'i da walima k'i sigi, …(kibaru538_03konta-sukarodunbana_jabeti_2.dis.html)


Án b'ò bɔ̀nɔ-ko-bɔ̀nɔ-ko dàma-dàma dɔ́rɔn dè kɛ́nɛ kàn sísàn.
Maintenant, nous n’avons que ce genre de malheurs dans la vie quotidienne’ [kibaru260_07kunnafonida_ni].
26.3. Les déterminants restricteurs

dámadɔ→̌→ 398( plusieurs certain ) dánmadɔ.

dtm quelquesquelques, plusieurs dámadɔnin, dáma, yírika.


Sóma-ya` màtarafa-baga` bɛ wòro dámadɔ tà,
Un adepte de la religion traditionnelle prend quelques colas et …’ [Jama 14 27bato_fila].
26.1 Les déterminants quantificateurs

Nê yɛ̀rɛ̂ bɛ dámadɔ dɔ́n, ò-lû yé dá-n-na-maa`-w yé.
Moi-même, j’en connais quelques-uns, ce sont des gens fiables’ [Ni san cyɛnna].
26.1 Les déterminants quantificateurs

Kán`-w fána ká sìgi-ɲɔgɔn-ya` sèn-fɛ̀, dɔ́ nà kúma-den dámadɔ-ẃ tà dɔ́ fɛ̀.
Dans le cours du voisinage entre les langues, l’une va emprunter quelques mots à l’autre’ [Jama 14 21dunbuya-faransikan_danyew].
26.1 Les déterminants quantificateurs

kà ŋɔ̀mi dámadɔ jíranfaire quelques galettes à ye sàn dámadɔ kɛ́ yèn il a passé quelques années là-bas

dàmadɔnbali→̌→ 0( limite [ limite *à ] connaître PTCP.NEG )

ptcp innombrable

dámadɔnin→̌→ 18( quelques [ plusieurs certain ] *diminutif )

dtm quelquesquelques, plusieurs dámadɔ, dáma, yírika.

dámagɛlɛn( bouche.active [ bouche *connecteur ] difficile ) dálagɛlɛn dárɔgɛlɛn

adj effrontéeffronté, têtu nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn, ɲɛ́nakuna (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dámagɛlɛn( bouche.active [ bouche *connecteur ] difficile ) dálagɛlɛn dárɔgɛlɛn

n effrontéeffronté, têtu kùnnatìgɛlen, nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dámaja→̌→ 0( bouche *à sécheresse ) dálaja

n disette bálontanya (pénurie.de.nourriture). dámaja bɛ́ kàrisa ka só c'est la disette chez un tel (il lui reste du bétail)

dámajalan→̌→ 92( sec ) ntámajalan.

n blennorragieblennorragie, stade avancée de bilharziose, urétrites de toutes origines et bilharziose ɲɛ́gɛnɛbilen, sópisi.

dámajatɔ( bouche *comme de sécher *statif )

adj affamé kɔ́ngɔbaatɔ, kɔ́ngɔtɔ, súntɔ (dont les greniers sont vides).

dàmajira→̌→ 29( limite [ limite *à ] montrer ) dàmayira.

n maximum dàn à ye à séko dàmajira kɛ́ il a fait tout son possible

dámakasi→̌→ 3( bouche plaindre [ *connecteur pleurer ] )

n supplication

1 • supplication, imploration, invocation. màɲumantɔkan, kósuma.

2 • plaidoyer. pilɛduwaye.

dámakàsi→̌→ 4→n : 1( bouche plaindre [ *connecteur pleurer ] )

v pleurer après la nourriture

1 • vt pleurer après la nourriture (supplier qn pour qu'il cède de la nourriture). dámaɲini.

2.1 • vr implorer, supplier déli, màdéli, sòronadòn (qqn - lá, yé).

2.2 • vr faire un pladoyer (en faveur de -- lá).

dàmakɛnyɛ( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

n égalité

dàmakɛnyɛ→̌→ 1→n : 0( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

v être égal

1 • vi être égal

2 • vt rendre égal

dàmakɛɲɛ( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

n égalité

dàmakɛɲɛ→̌→ 4→n : 6( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

v être égal

1 • vi être égal

2 • vt rendre égal

dáman→̌→ 0 ntáma; dáma

n entraideentraide, groupe d'entraide dans le travail bólodiɲɔgɔnma, bólomadɛmɛ, ɲɔ́gɔndɛmɛ (acte (action, travail, service) effectué pour une personne (sans) rétribution mais à titre de réciprocité).

Dàman→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).…Daman Jawara min tɔgɔ fɔlen bɛ, o bɛ se ka kɛ Daman Jawara fɔlɔ tɔgɔma dɔ ye, n'o tɛ Daman Jawara fɔlɔ, Jawaraw bɛnba, o ka kɔrɔ ni Manden ye kosɛbɛ, kabini Wagadu daminɛ.…(kibaru571_05konta-kalankene_kurukanfuga.dis.html)

dàman→̌→ 12 dàma; ntàma.

n puits de mine d'orpuits de mine d'or…Kalana tun ye dugu misɛnnin ye, daman dingɛw tun bɛ yen. bi, Kalana kɛra faso jigisɛmɛ yɔrɔba ye.…(kibaru070_08sanu_boli.dis.html)

dàmana→̌→ 17( limite endroit *mental1 ) dànmana.

n particulierparticulier, exceptionnel

dàmanata→̌→ 0( limite endroit *mental2 ) dànmanata.

n convenable

rn convenable í dàmanata`, ò tà prends ce qui te convient, ce qui est à ta mesurebólocifura` mîn bɛ kɛ́ mɔ̀gɔ lá, sènfaabana dàmanata sɔ̀rɔla, ò ka ɲì kósɛbɛ ni kɔ̀rɔlen yé pour la vaccination un remède spécial contre la polio a été découvert qui est bien meilleur que l'ancien (Kb 4/06 p.4)

dàmanda→̌→ 27( puits.de.mine.d'or bouche ) dàmada

n mine d'ormine d'or

dámandi→̌→ 0( bouche.active [ bouche *connecteur ] agréable ) dálandi dárɔndi

adj bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, nɛ̀njan.

2 • importun, indiscret. dálafɛgɛn, fɛ́gɛnman, náafigi, dálamisɛn.

dámandi→̌→ 0( bouche.active [ bouche *connecteur ] agréable ) dálandi dárɔndi

n bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, kúmanci.

2 • importun, indiscret. bìla-ń-kó-lá, nɔ́rɔńjùla, dálafɛgɛn, náafigi, tétekùle, dálamisɛn.

dámango→̌→ 0( bouche *connecteur désagréable ) dálango.

n fielleuxfielleux, mal poli, acerbe (qui parle mal— qui répond de façon désagréable ou ne répond pas).

dámango→̌→ 0( bouche *connecteur désagréable ) dálango.

adj fielleuxfielleux, mal poli, acerbe (qui parle mal— qui répond de façon désagréable ou ne répond pas).

dàmanta→̌→ 0 dàmantan dàmanta; dànmantan.

dtm seulseulement, unique dàma, dɔ́rɔn, jáati, pé.

dàmantan→̌→ 8 dàmanta; dànmantan.

dtm seulseulement, unique dàma, dɔ́rɔn, jáati, pé.…Boroma sigilen tun don ni a ye Segu, kɔnɔdimin de nana ba Umu minɛ, k'a to nin de damantan la.…(dumestre-manigances_2003_05.dis.html)

dámaɲini→̌→ 0→n : 0( bouche chercher.à.atteindre [ *connecteur chercher ] )

v quémander de la nourriture

1 • quémander de la nourriture.

2 • chercher chicane à, taquiner. dálabɔ, dálaɲini, màtígɛ, ɲɛ́nacì.

dámaɲinikɛla→̌→ 0( quémander.de.la.nourriture [ bouche chercher.à.atteindre [ *connecteur chercher ] ] faire *agent permanent )

n quémandeur

1 • quémandeur. délilikɛla, ɲíninikɛla, ɲɛ́jugu, ɲɛ́najugu.

2 • chicaneur. sɔ̀sɔlikɛla.

Damasi→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0

n prop TOPDamas (nom de lieu). Malika : ayiwa... n hakili la n bɛna Damasi fanfɛ magɛn.…(dunbuya_duguet-textos_syrie.dis.html)

dàmatɛmɛ→̌→ 5( limite [ limite *à ] passer ) dànmatɛmɛ.

adv p excessivement dàntɛmɛ.


Í kànâ bɔ̀gɔ-lan-fini` dàmatɛmɛ ko.
Ne lave pas le bogolan (tissu traditionnel) excessivement.

dàmatɛmɛ→̌→ 19( limite [ limite *à ] passer ) dànmatɛmɛ.

adj excessif

dàmatɛmɛ→̌→ 15( limite [ limite *à ] passer ) dànmatɛmɛ.

n affaire excessiveaffaire excessive dàntɛmɛ.

dàmatɛ̀mɛ→̌→ 39→n : 3( limite [ limite *à ] passer ) dànmatɛ̀mɛ.

v exagérer


Ò tùn bɛ sògo` fàa kósɛbɛ fɔ́ k'à dàma tɛ̀mɛ.
Celui-ci tuait beaucoup d’animaux, en dépassant les limites’ [Bamakɔ sigicogoya].
26.3. Les déterminants restricteurs

vi exagérer, être excessif cáya, dàntɛ̀mɛ, lábònya.

dàmayira→̌→ 1( limite [ limite *à ] montrer ) dàmajira dàmayira.

n maximum dàn à ye à séko dàmajira kɛ́ il a fait tout son possible

Damiba→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0

n prop NOM ETRGDamiba (Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la Transition de Burkuna Faso du 31 janvier au 30 septembre 2022).

dámìna→̌→ 0→n : 0( bouche attraper ) dámìnɛ dámìna.

v commencer

1 • vt commencer dátìgɛ, gále, jùjɔ̀n, jùlatìgɛ, jùmìnɛ, jùtà, jùtìgɛ, kómanse, kɔ́rɔcɛ̀, sènkɔrɔcɛ̀, wúli, dábɔ, jùbɔ án b’à dáminɛ ò mà nous allons commencer par cela

2 • vr garder le silence, tenir sa langue dálasɔ̀n.

3 • vr acculer, couper la retraite gɛ̀rɛntɛ.

dáminɛ→̌→ 231( bouche attraper )

n commencementcommencement, début jùminɛ, jùta, kùnbɔ, jùbɔ.

dámìnɛ→̌→ 1377→n : 61( bouche attraper ) dámìna.

v commencer


Ù ma báara` dá-mìnɛ fɔ́lɔ.
Ils n’ont pas encore commencé le travail.

Báara` má dámìnɛ fɔ́lɔ.
Le travail n’a pas encore commencé’ (plutôt que *Báara` dá má mìnɛ fɔ́lɔ).

Ù ye báara` nɛ̀mɛnɛmɛnin-dá-mìnɛ.
Ils ont commencé le travail petit à petit’ (plutôt que *Ù yé báara` dá nɛ̀mɛnɛmɛninmínɛ).
23.1. Verbes composés et combinaisons des mots autonomes

Ù ye fòli` dámìnɛ. - « Ils ont commencé les salutations »
32.4. L’infinitif en fonction de complément du verbe principal - verbes modaux (exceptions)

1 • vt commencer dátìgɛ, gále, jùjɔ̀n, jùlatìgɛ, jùmìnɛ, jùtà, jùtìgɛ, kómanse, kɔ́rɔcɛ̀, sènkɔrɔcɛ̀, wúli, dábɔ, jùbɔ án b’à dáminɛ ò mà nous allons commencer par cela

2 • vr garder le silence, tenir sa langue dálasɔ̀n.

3 • vr acculer, couper la retraite gɛ̀rɛntɛ.

damiye→̌→ 0

n couverture à damiercouverture à damier O tuma na, ba kɛlen bɛ ka koson kalan ninnu da, ba kɛlen bɛ ka damiyeninnu da,... (Annik Thoyer, Le riche et le pauvre) ETRG.FRA.

dàmiyo→̌→ 0

n couverture en cotoncouverture en coton kòson, kòsowalanin (à carreaux noirs et blancs). Source : {Fr. damier}.

dámɔ→̌→ 0→n : 0( bouche fouiller )

v bouder

vr bouder, faire la moue kùrukuru, sɛ̀li (lèvres vers l'extérieur).

Damu→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).

dámù→̌→ 0→n : 0( bouche enduire ) dámùn.

v graisser la patte

vt graisser la patte (pour faire taire un témoin ...)

damubɔ→̌→ 1

n jeu de damesjeu de dames Damubɔ kupudimɔni bɛna kɛ Afiriki (Kibaru 466) ETRG.FRA.

dámuguri→̌→ 0→n : 1( bouche remuer )

v mâchonner

1 • mâchonner.

2 • se rincer la bouche.

dámùn→̌→ 0→n : 0( bouche enduire ) dámù dámùn.

v graisser la patte

vt graisser la patte (pour faire taire un témoin ...)

dámunu→̌→ 0→n : 0( bouche tourner )

v détourner

vr détourner kùnnatíɲɛ, kùntíɲɛ, lábùrun, lájɛ̀ngɛn, látiɲɛ (la tête).

dán→̌→ 1 dá

n créationcréation, naissance dáli, bánge, bɔ́, díɲɛnabɔ, fíɲɛnabɔ dá kɛ́ra cógo mín, ní sà kɛ́ra tèn... si la mort suit l'ordre de naissance …

dán→̌→ 72→n : 0 dá

v créer

1 • créer. ládan kàbi Ála yé ń dá... Depuis que Dieu m'a créénê ní ò dára je suis né avec (cette infirmité)Ála bɛ́ dén dá mása yé Dieu donne des enfants aux parents

2 • tisser. gèse dá tisser (le fil de chaîne)

3 • tresser. bɔ́rɔn, dígi, dɛ́bɛn, dɛ́fɛ, fúgan, mɔ́rɔmɔrɔ, náamu (vannerie ...) kùn dá tresser les cheveuxbìlali dá fabriquer des nattes

4 • forger. fàga, fán nùmu yé mùrunin dá le forgeron a fabriqué un petit couteau

5 • modeler (poterie ...) nùmumuso yé dàga dá la forgeronne a fabriqué un canarikóoro bɛ́ à mɔ̀yɔrɔ fàri dá l'iguane de terre prend la couleur de son terroir (prov)

dán→̌

n "Monsieur" (nom d'honneur, adressé à un homme qui a l'âge de votre père mais ne fait pas partie de la famille). ná kàrisa "Monsieur" un tel

dán→̌→ 35→n : 0

v compter…- tiɲɛ ! - u ye mugan ni tan dan cɛmisɛnw tɛmɛtɔ la, ni k'u di Da-bɛ-maa-tiɲɛ ma.…(balo-daa_monson_ni_nyenama.dis.html)

vt compter, recenser bólomàda, jàtebɔ́, jàtemìnɛ, jàte.

dán→̌→ 0 ná

n Oncle (nom.d'honneur placé devant le prénom d'un homme qui a l'âge de votre père, mais ne fait pas partie de la grande famille).

dàn→̌→ 308→n : 0

v s'arrêter

1 • vi s'arrêter, se contenter dájɔ̀, jɔ̀, sɔ̀n, wàsadòn (de -- mà). án ka dàn yàn arrêtons-nous ici !

2 • vt dépasser (laisser derrière).

vt kà táa kà mɔ̀gɔ bólo dàndépasser la compétence de qqn, sortir du contrôle de qqn , devenir incontrôlable

3 • vt échapper

dàn→̌→ 115→n : 1

v semer

vt semer júnjun (en poquet). tìga ní ɲɔ̀ bɛ́ dàn l'arachide et le mil se sèment

dàn→̌→ 1

n bossebosse, mal de Pott dànkuru, jùnkun, kɔ́kuru. (humaine). jàkikuru (maladie qui rend bossu).

dàn→̌→ 0

n luth à archetluth à archet, pluriarc (sorte de petite harpe).

dàn→̌→ 595

n limite

1 • limite, bout, fin, terme. dàma, dáburu, jù, kùnkurun, kùn, bán, lában, sà.

→ • kà dàn kɛ́aller à son terme ò dàn kɛ́ra ò yé ce fut la dernière foisnê dàn yé ò yé c'est tout ce que je peux faire

→ • kà dàn` kárimettre fin, annuler; faire une intrusion, pénétrer avec force ní kà dàn kari kùncɛbaya fànga lá quand je mettrai un terme à sa puissance orgueilleuse (Ez 30, 18)fɛ̀ɛrɛ tìgɛra mínnu b’à tó dàn bɛ kári ò bàna ná kósɛbɛ on a trouvé des remèdes qui ont mis fin à cette maladie … (Kb 4/06/ p.4)

2 • apogée, comble, maximum, minimum. dàmajira à dàn yé ò yé c'est le comble ! ń tɛ sé k'í fò kà sé à dàn ná je ne peux assez te remercier

dàn→̌→ 10

n dépassementdépassement, échappée dànsagon à ye dàn kɛ́ il s'est échappé (on ne l'a pas rattrapé)

dàn→̌→ 3

n mâle solitairemâle solitaire
diɲɛ sira dan kelenw ye folonkotoli da
ɲanfɛn ŋanaŋanatɔ piriparalenw kan, pati !
ka laban …(sankore11_07jigifa-wasa_doolo.dis.html)

dàn→̌→ 10→n : 0

v arriver salutationsalutation de l'arrivée, être bienvenu í dàn kà sègin! bonne arrivée! Ála dàn kà nìn kɛ́! A la bonne heure! Heureusement, cela se soit réalisé!

dána→̌→ 73

n chancre mouchancre mou, syphilis npɔ̀rɔn, sifilisi.…ni kunatɔ ye fɔnfɔnnin saba dun, k'o b'a ka kuna kɛnɛya. 2. ko dugasogo dunni bɛ npɔrɔn ( dana ) furakɛ. nin fura ninnu tɛ bana si furakɛ.…(dogotoro_01farafinfuraw.dis.html)

dàna→̌→ 0 dàanɛ dàana

n comportementcomportement, caractère (mauvais). díinɛ, sɔ̀n ù dàanɛ ka júgu ils sont égoïstes

dànajugu→̌→ 0( comportement méchant ) dàanɛjugu dàanajugu; dànajugu.

n personne malveillantepersonne malveillante fàden dàanajugu dòn c'est une personne malveillante

dánan→̌→ 0

n igname-Guinée

1 • igname-Guinée, igname de Cayenne, Dioscorea cayennensis.

2 • Dioscorea bulbifera.

dánanjugu→̌→ 0( méchant )

n égoïste dénjugu, ɲɛ́kunanci, ɲɛ́ngo.

dánaya→̌→ 2( foi [ poser *je à ] *abstractif ) dánnaya dánaya.

n foifoi, confiance dànkaniya, dánna, lìmaana, lìmaniya, dánnaɲɔgɔnya.

Danba→̌→ 3→n.prop/n : 0 →n.prop : 3→n : 0

n prop NOM CLDamba (un nom clanique féminin).…ne ko diɲɛ dun tɛ so ye. diɲɛ tɔgɔ de ye baroyɔrɔ ye. Danba * Miniyanba ne m'a lawuli nin ma. eyaye ! Sabaminiyanba makari bɛ deli de la.…(danba-miniyanba.dis.html)

Dànbá→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM MFNOM MF (nom masculin ou féminin).

dánbaa→̌→ 0( créer *agent occasionnel ) dábaa dábaga; dánbaga; dánbaa.

n créateur kereyatɛri (Dieu).

dánbaga→̌→ 0( créer *agent occasionnel ) dábaa dábaga; dánbaga; dánbaa.

n créateur kereyatɛri (Dieu).

Danbana→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOP (village, cercle de Kita).…o tɛmɛnen kɔfɛ, ne ka foli bɛ Patɛ Boli ye ka bɔ Danbana , Kɔfɛba komini na Kita.…(kibaru549_04sidibe-sanjiko_geleyara.dis.html)

dànbe

n dignité

1 • dignité, honneur. bìro, bònyali, bònya, kùnkɔrɔta, kùnmayɛlɛn, kùnnawolo, yàabu à bɛ báara kɛ́ à dànbe lá il fait tout ce qu'il peut au travail

2 • allure fière.

3 • renom. dáwula, màkaamà, mànkutu, sáwura, tɔ́gɔ (réputation de bonne conduite).

Dànbele→̌→ 42→n.prop/n : 0 →n.prop : 42→n : 0 Dènbele Dànbɛlɛ

n prop NOM CLDembélé…Kiya ko : o wagati, ko Bagawusu somɔgɔw de ka sɔrɔ ni ka na ale Kiya Danbele ɲini furu la Bagawusu ye.…(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_11_22.dis.html)

Dànbɛlɛ→̌→ 96→n.prop/n : 0 →n.prop : 96→n : 0 Dènbele Dànbele

n prop NOM CLDembélé… Shɛkina Jalo ka bɔ Futuba, Kayi mara la, Musaba Danbɛlɛ ka bɔ Karo, Kita mara la, ani Seku Tarawele ka bɔ Manta, Kolokani mara la, olu tun bɛ tɔnsigi …(jekabaara001_03odipac_ka.old.dis.html)

dànbilen→̌→ 0( rouge ) dànblen.

n kola rougekola rouge (souvent utilisée dans les sacrifices ...)

dànblen→̌→ 0( rouge ) dànbilen dànblen.

n kola rougekola rouge (souvent utilisée dans les sacrifices ...)

dànbɔ→̌→ 53→n : 0( limite sortir )

v délimiter

vt délimiter, tracer les frontières dàncɛbɔ́, dànsìgi án yé án ka fòro dànbɔ nous avons délimité notre champ

dàncɛ→̌→ 91( limite milieu )

n frontière dáwolo.

dàncɛbɔ́→̌→ 0→n : 0( frontière [ limite milieu ] sortir )

v délimiter

vt délimiter dànbɔ, dànsìgi (il existe une expression synonymique à deux mots, dàncɛ bɔ́).

Dancogo→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dansoko Dansogo; Donsogo

n prop NOM CLDansoko (l'ancêtre: Jatra Dansogo— parfois, in inclut les Dansoko dans le groupement Bula).

dánda→̌→ 0→n : 0

v être à l'affûtêtre à l'affût kɔ́n.

dànda→̌→ 0→n : 0 dɛ̀ndɛ dɛ̀ndɛn; dɛ̀ɛndɛɛn; dɛ̀ɛndɛ; dànda.

v soutenir

1.1 • vt aider à marcher, soutenir bánban, dòndo, dòndòn, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, jíidi, jùkɔrɔmatíntin, kɔ́kɔrɔmadòn, sènkɔrɔdòndon, sènkɔrɔmadòn, sènkɔrɔmadɛ̀mɛ, tɛ̀gɛlɛ.

1.2 • vi marcher lentement, marcher en procession kɛ̀ɛsɛkɛɛsɛ, nɔ́ɔnsitaama.

2 • vt accompagner dɛ̀ndɛn, màntɔ̀n, sènnabɔ́.

3 • vt mener au pâturage

dànda→̌→ 0→n : 0 dɛ̀ndɛn

v accompagner

vt accompagner dòndòn, dɛ̀ndɛ, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, màntɔ̀n, sènnabɔ́.

Dandugu→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOP (village (rég. de Dioila)).…sira ɲuman ye sigidaw yiriwali taamasiyɛn dɔ ye. Alu Konatɛ ka bɔ Dandugu , Dɔyila mara la.…(kibaru534_04konate-sira_nyuman.dis.html)

Danemariki→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0

n prop TOPDanemark (pays).…Alimaɲi san 1988 : Peyiba - irisijamana : 2 - 1. Siyɛdi san 1992 : Danemariki - Alimaɲi : 2 - 0. Angiletɛri san 1996 : Alimaɲi - Cɛkijamana : 2 - 1.…(kibaru534_08eropu_gun_ntolatanba_nganaw.dis.html)

dánɛ̀ri→̌→ 0→n : 0( bouche )

v faire serment

vr faire serment kàli à y'í dánɛri bási lá kó : à tɛ táa Bàmakɔ bìlen il a juré sur les fétiches qu'il n'irait plus à Bamakɔ

dànfara→̌→ 89( limite diviser )

n séparation

1 • séparation. fára.

2 • différence.

dànfára→̌→ 24→n : 0( limite diviser )

v distinguer

vt distinguer fáranfasiya, látìgɛ, látɔ̀mɔ á'yé ù kɔ́rɔ dànfára ! distinguez bien leur sens !

dànfaransi→̌→ 0

n différencedifférence, distinction cɛ́, dànfara, fáranfasi, fáranfasilenya, fáranfasiya Source : {contamination de dànfara et fr. différence}.

dánfɛn→̌→ 46( créer chose ) dáfɛn

n créaturecréature, être fɛ́ndalen, ɲɛ́nama.

Danfin→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM

dànfin→̌→ 8

n animal noiranimal noir…n'u ye to sigi u kɔrɔ, Masa Dangara Tuma ka wuluw mana kasi, danfin n'a ka jama bɛ taa u da, u tɛ se ka to dun.…(kone-sunjata.dis.html)

dànfin→̌→ 0

adj noir fìnman, fìn (et de race, animal).

dánga→̌→ 4 dágan.

n poulette-pondeuse (d'âge à pondre).…o tagara a dɛmɛ fo u ye a layɛlɛn. dugu jɛra kamalen yɛlɛnna so kan
a ye sɛ danga nin minɛ
a bɛ a siibɔ.…(dumestre-geste_3duga_kore.dis.html)

dánga→̌→ 61 dágan.

n malédiction dángalikuma, nèri.… la, ko Baba Bwarɛ ye dalakan min don musoko la, ko ale " na tɛ fɔ cɛ wɛrɛ kɔ muso la " ko Ala de y'o danga minɛ Baba Bwarɛ yɛrɛ de ma, ko o de y'a to a ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ ko a ma muso sɔrɔ bilen ka furu…(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_10_18.dis.html)

dánga→̌→ 45→n : 5 dágan.

v maudire… Konate ! ne ni e bɛ fa ni ba la, ŋaaraw nana i nɔ fɛ, i ka taa sigi Mande kun na, nka Juma Suko ye ne danga , ni n taara, a bɛ kɛ e ni ne bɛɛ ma tɔɔrɔ ye, katugu, n tɛ se ka ɲɛsɔrɔ tugun…(kone-sunjata.dis.html)

vt maudire dángadenya.

dànga→̌→ 11 dàan dànga.

n salutation fòli (salutation à qui revient de voyage (jula) / salut à qn qu'on n'a pas vu depuis longtemps). í dàan sè ! quel plaisir de se revoir !

dànga→̌→ 5 dàgan

n arbre Afzelia africanaarbre Afzelia africana, lingué dàganba, lènge (arbre ---> 35 m). césa. dàganba, lènge. ɲamacɛ . ɲidimi fura don. a b'a ni danga bɛɛ bulu kɛnɛ kelen kelen ani bulu jalen kelen kelen tila naani ye.…(dogotoro_01farafinfuraw.dis.html)


dànga→̌→ 0 dàgan.

vq malpropre (plus fréquent comme épithète). í ka dànga kójugu ! tu es par trop sale ! mùso ìn ka dànga cette femme est malpropre

dàngaba→̌→ 0( arbre.Afzelia.africana *augmentatif ) dàganba

n arbre Afzelia africanaarbre Afzelia africana dàgan, lènge (arbre ---> 20 m). césa.

dángaden→̌→ 17( malédiction enfant )

n maudit

1 • maudit. sárakamɔgɔ.

2 • vaurien. bàkɔrɔnku, bátaraden, bátaramɔgɔ, bìlakojugu, dénbo, dénsu, dùsukasimɔgɔ, fágonbaatɔ, fùgari, hɔ́rɔnkolon, jíkankooro, kɔ̀nɔku, lágabo, lágasa, nàfu-táafu, nàntan, pànparanba, sárakaden, sárakajugu, sárakamurukuru, sɔ̀nkolon, ɲàmankolon.

dángadenya→̌→ 1→n : 0( maudit [ malédiction enfant ] *abstractif )

v maudire

1 • maudire. dánga à dén tùn t’à bònya, ò dè kósɔn, à y’à dángadenya son enfant ne l'honorait pas, aussi il l'a maudit

2 • rendre vaurien, dépraver. fùgariya.

dàngala→̌→ 0 dànkalan dànkaran; dàngala.

n vipère heurtantevipère heurtante tùtu.

1 • Bitis.lachesis.

2 • Bitis.arietans (au venin très toxique, tête très large, triangulaire, queue très courte).

dángalikuma→̌→ 0( maudire *nom d'action parole )

n malédiction dánga, nèri, dángalikan dángalikuma fɔ́ proférer une parole de malédiction

dángan→̌→ 0 dánkan dángan.

n bergeberge, bord, quai bákogo, bátintin, jídawolo, dá, kánfari, kánkun.

dànganin→̌→ 2( arbre.Afzelia.africana *diminutif ) dàgannin

n plante Annona senegalensisplante Annona senegalensis (arbuste de 2 à 3 m, fruit comestible,orange à maturité, 'pomme cannelle' sauvage). anno. dùgumadagannin, màndesunsun.


Dangasa→̌→ 13→n.prop/n : 0 →n.prop : 13→n : 0 Dankasa

n prop TOPDangassa (village, commune de Niagadina, cercle de Kati, région de Koulikoro, sud-ouest de Bamako).…cikɛkafo kɔnɔntɔn de b'a mara kɔnɔ : Bankumana ; Kangaba ; Kati ; Dangasa Welesebugu Falajɛ Guwani Kulikɔrɔ ani Sirakɔrɔla.…(jekabaara290_4sidibe_otuwale.dis.html)

dàngatɔ→̌→ 0( malpropre *statif )

adj sale

1 • sale, malpropre. nɔ́gɔman, nɔ́gɔ, jùlajugu.

2 • répugnant.

dàngatɔya→̌→ 2( sale [ malpropre *statif ] *abstractif )

n souillure (sens concret ou moral) : impudicité, immoralité. kàrisa ka dángatɔya dlánko

dàngaya( malpropre *abstractif )

n malpropreté nɔ́gɔlenya.

dàngaya→̌→ 0→n : 0( malpropre *en verbe dynamique )

v rendre malpropre

vt rendre malpropre ɲɔ̀gɛ.

Dàngo→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM CLDango (l'ancêtre: Kabala Sinbon, petit-fils d'Ase Bilali).

dànka→̌→ 0

n calebasse à remonter le minerai d'orcalebasse à remonter le minerai d'or

dànkalan→̌→ 5 dànkaran; dàngala.

n vipère heurtantevipère heurtante tùtu.…aw kana tubabu bagaji farinmanw kɛ ɲɛ kan. baga tɛ dankalan ni miniɲan na, nka u ka kinni ka teli ka nɛ ta.…(dogotoro_10furakeli_kunfolo.dis.html)

1 • Bitis.lachesis.

2 • Bitis.arietans (au venin très toxique, tête très large, triangulaire, queue très courte).

dànkalankule→̌→ 6( vipère.heurtante hurler ) dànkarankule

n oryx algazelleoryx algazelle, Oryx algazella dammah (grande antilope en voie de disparition).

dánkan→̌→ 79 dángan.

n bergeberge, bord, quai bákogo, bátintin, jídawolo, dá, kánfari, kánkun.…a bɛ Susa ni dankan cɛ. a bɛ Gomino ni dankan cɛ. a bɛ Tie ni dankan cɛ. a bɛ Fana ni dankan cɛ. o jɛ bɛ yen, ko Yaasɔngɔ. hali bi, ni bosow bɛ na fɛn o fɛn kɛ, u na Yaasɔngɔ fɔ.…(baa-fanta_maa_recit.dis.html)

dánkan→̌→ 91( poser *je sur )

n adjoint

1 • adjoint. dálasigi, gúnkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi.

2 • remplaçant.

3 • successeur. fɔ́nkɔ, kɔ́mɔgɔ, kɔ́tigi, nɔ̀kanda, nɔ̀kansigi, nɔ̀kanta.

dànkan→̌→ 1( limite cou )

n dernier avertissementdernier avertissement, ultimatum

dànkaniya→̌→ 4 dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

n foi dánnaya, dánna, lìmaana, lìmaniya.…damakasi min bɛ fɔ i da la, a bɛ kɛ ni bonya ni majigin ni dankaniya ye. a ka ca a la, matarali ni sɔnni de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.…(jama14_27bato_fila.dis.html)

dànkaniya→̌→ 7→n : 1 dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

v s'en remettre

vr s'en remettre, renoncer à dàani.

vr k'ì dɛ̀nkɛlɛnya Ála lás'en remettre à Dieu

dánkanna→̌→ 0( poser *je cou à )

n foulard dìsa, kánnajala, mùsɔrɔ.

dànkannaya→̌→ 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

n foi dánnaya, dánna, lìmaana, lìmaniya.

dànkannaya→̌→ 0→n : 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

v s'en remettre

vr s'en remettre, renoncer à dàani.

vr k'ì dɛ̀nkɛlɛnya Ála lás'en remettre à Dieu

dànkaran→̌→ 0 dànkalan dànkaran; dàngala.

n vipère heurtantevipère heurtante tùtu.

1 • Bitis.lachesis.

2 • Bitis.arietans (au venin très toxique, tête très large, triangulaire, queue très courte).

dànkarankule→̌→ 0( vipère.heurtante hurler ) dànkalankule

n oryx algazelleoryx algazelle, Oryx algazella dammah (grande antilope en voie de disparition).

dankari→̌→ 0

n arbre esparbre esp géninkunan.

dànkari→̌→ 28( limite casser )

n préjudicepréjudice, dommage hàkɛmako, tíɲɛni.

Dankasa→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0 Dangasa

n prop TOPDangassa (village, commune de Niagadina, cercle de Kati, région de Koulikoro, sud-ouest de Bamako).…bawo Dankasa sɛkitɛri bɛ kɔɔri ni sumanw sɛnɛ nka a bɛ nakɔfɛnw fana sɛnɛ.…(kibaru571_02cike_minisiri_ni_cikelaw.dis.html)

dànkelen→̌→ 16( dépassement un )

n bête sauvage solitaire

1 • bête sauvage solitaire.

2 • don juan (péj).

3 • personne dynamique, expert. dànkɔrɔ.

dánkɛnɛmaya→̌→ 5→n : 1( poser clarté *à *abstractif ) dákɛnɛmaya.

v éclaircir

vt 1 • éclaircir, préciser, mettre au clair. búgunnatigɛ, kɔ́rɔjɛ.

2 • confirmer. màfíla, sàbati, sɛ́mɛntiya, tìɲɛtigiya.

dànkɔnɔba→̌→ 0( chanvre *augmentatif )

n oseille de Guinéeoseille de Guinée, Hibiscus sabdariffa dàbilen, dàkumu malv.

dànkɔrɔ→̌→ 2( dépassement mâle.adulte ) dànkɔrɔba

n vieux solitaire

1 • vieux solitaire (animal). dànkelen.

2 • expert (personne pleine d'expérience).

dànkɔrɔba→̌→ 14( dépassement mâle.adulte *augmentatif ) dànkɔrɔ

n vieux solitaire

1 • vieux solitaire (animal). dànkelen.

2 • expert (personne pleine d'expérience).

dànkɔrɔbaya→̌→ 0( vieux.solitaire [ dépassement mâle.adulte *augmentatif ] *abstractif )

n héroïsme

dànkun→̌→ 17 dàankun.

n carrefourcarrefour, angle intérieur d'une bifurcation de route karefuri, kùrubɔ, sírakunbɛn (endroit privilégié de sacrifices).…ne ye n pan ka dubalen bolo san fɛ bolo yuguyugu, an ta bolo farala ɲinan. 53. dankunba la gala yaa gala i ye den bɛrɛ sa. dankunba la gala, kumoba gala, gala i ye den bɛrɛ sa. 54.…(diarra-chants_circoncision.dis.html)

dànkúnbère→̌→ 3( limite genou ) dàn-kúnbère dànkúnbère.

n pagne court

1.1 • pagne court

1.2 • jeune fille dénmisɛn, mùsomannin, npògotigi, súngurunnin, súngurun (qui le porte).

1.3 • petite bonne sànkaden (qui le porte).

2 • pantalon court pángɛ̀nɛn.

dàn-kúnbère→̌→ 0( limite genou ) dànkúnbère.

n pagne court


dànkúnbere |limiter-genou| ‘jeune fille, servante domestique’ (« pagne qui ne descend pas au-dessous du genou »), wóloso |naître-maison| ‘esclave de 3e génération’
22.1. Composition nominale selon les modèles -conglomérés

1.1 • pagne court

1.2 • jeune fille dénmisɛn, mùsomannin, npògotigi, súngurunnin, súngurun (qui le porte).

1.3 • petite bonne sànkaden (qui le porte).

2 • pantalon court pángɛ̀nɛn.

dànkunnaya→̌→ 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

n foi dánnaya, dánna, lìmaana, lìmaniya.

dànkunnaya→̌→ 0→n : 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

v s'en remettre

vr s'en remettre, renoncer à dàani.

vr k'ì dɛ̀nkɛlɛnya Ála lás'en remettre à Dieu

dànkunnayeelenbɔlan→̌→ 0( carrefour à lumière sortir *instrumental )

n feux de croisementfeux de croisement dànkunnayeelenbɔlan mínnu kárila Máli-Tógo ntòlatan kɔ́ fɛ̀... (la réparation) des feux de croisement cassés après le match Mali-Togo (a coûté 100 million CFA) (kb 4/05 p.5)

dànkunntan→̌→ 0( carrefour *privatif )

adj sans limitessans limites, sans bornes

dànkuru→̌→ 0( bosse boule )

n bosse dàn, jùnkun, kɔ́kuru.

dánma→̌→ 0( bouche *comme de ) dáma

adj dénombrable

1 • dénombrable.

2 • digital, numérique. jà dáma photo digitale

dànma→̌→ 4( limite *à ) dàma dànma.

n limite

1 • limite, taille, dimension. dàn, cɛ́kisɛ, cɛ́naga, cɛ́, jɔ̀kundama, jɔ̀kun, kùndama, kùnkɔrɔdama, mɔ̀kundama, sò, sɔ́ɔrɔ, bònya, yánkan à dàma ná à part, séparémentò ka táa í dá à dàma ná qu'il aille se coucher à part

2 • caractère, caractéristique.

3 • nombre, mesure, quantité. dá, hákɛya, jàteden, jàte, hákɛ, bɛ̀rɛ, kíisa, múre, súmanikɛlan, súmaninan nê ma ù dàma dɔ́n je ne connais pas leur nombrefɔ́ k'à dàma tɛ̀mɛ jusqu'à dépasser le mesure

dànma→̌→ 2 dàma dànma.

dtm seulement… bila k'a dɛli a ma sɔn awa ! ne yɛrɛ wulila ka na n ka na tɛ n balimakɛ ɲɛnafin-bɔ danma ye koyi n ka na kun ye, awa — n bi na e ! ( de nɔfɛ ) i ka t'a dɛli n ye : a fɔra k'e tɛ fula si …(sunbunu-fula_npogotigi.dis.html)

1 • seulement. dàmantan, jáati, pé, dɔ́rɔn ò dàma tɛ́ ce n'est pas seulement çafìla dàma tùn dòn il n'y en avait que deux

2 • entre eux (après un group nominal au pluriel).

dànma→̌→ 30( limite *à )

n spécialspécial, à part

dánmadɔ→̌→ 8( plusieurs certain ) dámadɔ dánmadɔ.

dtm quelquesquelques, plusieurs dámadɔnin, dáma, yírika.

kà ŋɔ̀mi dámadɔ jíranfaire quelques galettes à ye sàn dámadɔ kɛ́ yèn il a passé quelques années là-bas

dànmakɛnyɛ( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

n égalité

dànmakɛnyɛ→̌→ 0→n : 0( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

v être égal

1 • vi être égal

2 • vt rendre égal

dànmakɛɲɛ( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

n égalité

dànmakɛɲɛ→̌→ 0→n : 0( limite [ limite *à ] égaliser ) dàmakɛɲɛ dàmakɛnyɛ; dànmakɛɲɛ; dànmakɛnyɛ.

v être égal

1 • vi être égal

2 • vt rendre égal

dànmako→̌→ 20( spécial [ limite *à ] affaire )

n cas à partcas à part (quelque chose de spécial).

dànmana→̌→ 0( limite endroit *mental1 ) dàmana dànmana.

n particulierparticulier, exceptionnel

dànmanata→̌→ 0( limite endroit *mental2 ) dàmanata dànmanata.

n convenable

rn convenable í dàmanata`, ò tà prends ce qui te convient, ce qui est à ta mesurebólocifura` mîn bɛ kɛ́ mɔ̀gɔ lá, sènfaabana dàmanata sɔ̀rɔla, ò ka ɲì kósɛbɛ ni kɔ̀rɔlen yé pour la vaccination un remède spécial contre la polio a été découvert qui est bien meilleur que l'ancien (Kb 4/06 p.4)

dànmantan→̌→ 4 dàmantan dàmanta; dànmantan.

dtm seulseulement, unique dàma, dɔ́rɔn, jáati, pé.… de bɔra yuruya ni tɔnɔbɔ nun ma, fɛntigiw kɔ kan, wali “ faso ” kɔ kan ? a fɔ o miiriya jugu danmantan tɛ sɔrɔntanw sirilan ɲuman ye ? jugu k'i boso, i yɛrɛ k'i dunnafɛn bɔ ka d'a ma, ee, wala !... …(dukure-fatoya_ni_jigiya.dis.html)

dànmatɛmɛ→̌→ 0( limite [ limite *à ] passer ) dàmatɛmɛ dànmatɛmɛ.

adv p excessivement dàntɛmɛ.

dànmatɛmɛ→̌→ 0( limite [ limite *à ] passer ) dàmatɛmɛ dànmatɛmɛ.

adj excessif

dànmatɛmɛ→̌→ 0( limite [ limite *à ] passer ) dàmatɛmɛ dànmatɛmɛ.

n affaire excessiveaffaire excessive dàntɛmɛ.

dànmatɛ̀mɛ→̌→ 1→n : 0( limite [ limite *à ] passer ) dàmatɛ̀mɛ dànmatɛ̀mɛ.

v exagérer

vi exagérer, être excessif cáya, dàntɛ̀mɛ, lábònya.

dánna→̌→ 0( poser *je à )

n foi

1 • foi, confiance. dànkaniya, dánnaya, lìmaana, lìmaniya, dánnaɲɔgɔnya dánna tɛ́ wùlu lá on se méfie d'un chien

2 • maladie malveillante (maladies censées dues à la malveillance : syphilis, ulcérations génitales ...)

dànna→̌→ 0( limite à )

n à l'écartà l'écart, à part

dánnabaa→̌→ 1( foi [ poser *je à ] *agent occasionnel )

n croyant

1 • croyant. dánnatigi.

2 • personne de confiance. dánnayamɔgɔ, tìnnamɔgɔ.

dánnabali→̌→ 2( foi [ poser *je à ] PTCP.NEG )

ptcp mécréant

1 • mécréant.

2 • personne en qui l'on n'a pas confiance.

dánnabaliya→̌→ 6( mécréant [ foi [ poser *je à ] PTCP.NEG ] *abstractif )

n incroyance

1 • incroyance.

2 • défiance.

dànnaci→̌→ 0( limite à trait )

n précision búgunnatigɛ, fáranfasiya.

dánnamaa→̌→ 6( foi [ poser *je à ] homme ) dánnamɔgɔ

n homme de confiancehomme de confiance

dánnamɔgɔ→̌→ 5( foi [ poser *je à ] homme ) dánnamaa

n homme de confiancehomme de confiance

dánnaɲɔgɔn→̌→ 0( foi [ poser *je à ] pareil )

n confident gùndodonɲɔgɔn, gùndofɔɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga.

dánnaɲɔgɔnya→̌→ 1( confident [ foi [ poser *je à ] pareil ] *abstractif )

n confiance dánnaya, dánna, lìmaana, lìmaniya.

dànnaselen→̌→ 0( limite à arriver *participe résultatif )

ptcp décisif

dànnátìgɛ→̌→ 0→n : 0( limite à couper )

v s'expliquer

vr s'expliquer dàntígɛ.

dànnatigɛli→̌→ 1( s'expliquer [ limite à couper ] *nom d'action )

n mot de présentationmot de présentation dànnatigɛli bánna tùma mín ná... quand toutes les présentations furent terminées … (kb 9/05 p.8)

dánnatigi→̌→ 1( foi [ poser *je à ] maître )

n croyant dánnabaa.

dánnaya→̌→ 118( foi [ poser *je à ] *abstractif ) dánaya.

n foifoi, confiance dànkaniya, dánna, lìmaana, lìmaniya, dánnaɲɔgɔnya.

dánnayamaa→̌→ 0( foi [ foi [ poser *je à ] *abstractif ] homme ) dánnayamɔgɔ

n personne de confiancepersonne de confiance dánnabaa, tìnnamɔgɔ, dánnamɔgɔ, dánnamaa Note : LD p.5

dánnayamɔgɔ→̌→ 2( foi [ foi [ poser *je à ] *abstractif ] homme ) dánnayamaa

n personne de confiancepersonne de confiance dánnabaa, tìnnamɔgɔ, dánnamɔgɔ, dánnamaa Note : LD p.5

dánni→̌→ 0( compter *nom d'action )

n comptage dánni bɛ́ fɔ́lɔ kélen ná l'addition commence par "un" (dicton)

dànni→̌→ 7( semer *nom d'action )

n semissemis, semailles sídon Ízaaki ye dànni kɛ́ ò jàmana lá Isaac fit des semailles dans ce pays


Kibaru n°15 (1973)
Dànnituma sera

dànnidingɛ→̌→ 5( semis [ semer *nom d'action ] trou )

n poquet

dànniji→̌→ 0( semis [ semer *nom d'action ] eau )

n pluie qui permet de semerpluie qui permet de semer dànnisanji (assez abondante).

dànnikɛkoro→̌→ 0( semis [ semer *nom d'action ] faire calebasse ) dànnikoro

n petite calebasse pour semerpetite calebasse pour semer

dànnikɛla→̌→ 0( semis [ semer *nom d'action ] faire *agent permanent )

n semeur sérilikɛla.

dànnikɛlan→̌→ 4( semis [ semer *nom d'action ] faire *instrumental )

n semoir dànnikɛmasin.

dànnikɛmasin→̌→ 0( semis [ semer *nom d'action ] faire machine )

n semoir dànnikɛlan.

dànnikoro→̌→ 0( semis [ semer *nom d'action ] calebasse ) dànnikɛkoro

n petite calebasse pour semerpetite calebasse pour semer

dànnisanji→̌→ 5( semis [ semer *nom d'action ] pluie [ ciel eau ] )

n pluie qui permet de semerpluie qui permet de semer (assez abondante). dànniji.

dànnisira→̌→ 1( semis [ semer *nom d'action ] chemin )

n sillon nkála, wɛ́lɛn.

dánɔgɔ( bouche facile ) dánɔgɔn.

adj bon marchébon marché dásu.

dánɔgɔn( bouche facile ) dánɔgɔ dánɔgɔn.

adj bon marchébon marché dásu.

dánɔrɔ→̌→ 0→n : 0( bouche coller )

v boucher

vt boucher, coller dágeren, dátugu, géren, lágeren, nɔ́rɔ (avec de la boue ...) tára.

dánpe→̌→ 1

n couverturecouverture, vêtements noirs des femmes maures bájɔ, bírifini, bírinkanfini, bírinkan, kàsa.… taar'a ka so kɔnɔ a b'a ka so kɔnɔ minɛn bɛɛ bilayɔrɔ dɔn a y'a ka muso finiw ta k'a ka danpew ta ka na…(sunbunu-fula_npogotigi.dis.html)

dánpère→̌→ 0( bouche ) dánpɛ̀ri; dánpɛ̀ru

n marque de désapprobationmarque de désapprobation dánpɛri bɔ́ faire cette moue (et ce bruit de la bouche)

dánpɛ̀ri→̌→ 0( bouche ) dánpère dánpɛ̀ru

n marque de désapprobationmarque de désapprobation dánpɛri bɔ́ faire cette moue (et ce bruit de la bouche)

dánpɛ̀ru→̌→ 0( bouche ) dánpère dánpɛ̀ri

n marque de désapprobationmarque de désapprobation dánpɛri bɔ́ faire cette moue (et ce bruit de la bouche)

dànsagon→̌→ 25( limite sauter.par.dessus )

n transgressiontransgression, révolte, dépassement

dànsàgon→̌→ 18→n : 0( limite sauter.par.dessus )

v transgresser

vi transgresser, ne pas respecter les interdictions

dànsagonwale→̌→ 30( transgression [ limite sauter.par.dessus ] acte )

n désobéissance

1 • désobéissance. fàliya, kánbilali, sàgokɛbaliya, túlomagɛlɛya (révolte / faute).

2 • crime. jàhadi.

dánsè→̌→ 2→n : 0

v bienvenu (n'apparaît que dans l'expression suivante:) í dánsè! tu es le bienvenu!

Dànséni→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dànsɛ́ni Dansɛnɛ; Dasɛnɛ

n prop NOM MNOM M (nom masculin).

Dansɛnɛ→̌→ 24→n.prop/n : 0 →n.prop : 24→n : 0 Dànsɛ́ni Dànséni; Dasɛnɛ

n prop NOM MNOM M (nom masculin).… nana i sigi, ko a ka sira dɔ kɛ a tɛgɛ, a k'i min ; ko muso ko : bɔ n da la, n ka n ka feere kɛ fɔlɔ ; ko Dansɛnɛ ko siramugutigi, e bɛ bɔ dugu jumɛn na ? ko a ko : bɔduguko tɛ a ni maa cɛ, o ka a ka sira san, o ka …(dumestre-manigances_2003_03.dis.html)

Dànsɛ́ni→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0 Dansɛnɛ; Dànséni; Dasɛnɛ

n prop NOM MNOM M (nom masculin).
Dansɛni Keyita Soso …(jekabaara003_8soso-donkili.dis.html)

dànsigi→̌→ 2( limite asseoir )

n conventionconvention, accord jɛ̀, kɔnwansɔn, bɛ̀nkan, bɛ̀nkola, bɛ̀n, fɔ́kabɛn, jɛ̀kabɛn, jɛ̀n, láyidu, sárati, sbɛ̀n, sɔ̀n.

dànsìgi→̌→ 19→n : 0( limite asseoir )

v délimiter

1 • vt délimiter, élaborer dànbɔ, dàncɛbɔ́.

2 • vt déterminer, définir

3 • vi mettre un terme sènkɔrɔcɛ̀ (à -- lá).

4 • vt respecter, avoir des égards bàto, bònya, lábàto.

Dansira→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop NOM CLDansira (un nom clanique féminin).…subagaw dɔrɔn de bɛ se ka a ye, mɔgɔ tɔw tɛ se ka a ye. Dansira ni a kɔrɔkɛ de ye o ji ta. dɔgɔmuso ye i yɛlɛma ka i kɛ nkɛlɛnnin ye, kɔrɔkɛ ye i kɛ sɛgɛ ye.…(keita-folo_kita08.dis.html)

Dansogo→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dansoko Donsogo; Dancogo

n prop NOM CLDansoko (l'ancêtre: Jatra Dansogo— parfois, in inclut les Dansoko dans le groupement Bula).

Dansoko→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dansogo; Donsogo; Dancogo

n prop NOM CLDansoko (l'ancêtre: Jatra Dansogo— parfois, in inclut les Dansoko dans le groupement Bula).

Dànsuba→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM CLDansouba

dántan→̌→ 3( bouche *privatif )

adj muet

1 • muet, sans parole. dágeren.

2 • animal.

dántan→̌→ 3( bouche *privatif )

n muet

1 • muet, sans parole. bóbo, dágeren.

2 • animal. sògo.

dántanfɛn→̌→ 22( muet [ bouche *privatif ] chose )

n bête bágan (être sans parole : animal).

dántanya→̌→ 0( muet [ bouche *privatif ] *abstractif )

n mutisme

1 • mutisme. bóboya.

2 • condition d'animal.

dántanya→̌→ 0→n : 0( muet [ bouche *privatif ] *abstractif )

v rendre muet

vt rendre muet bóboya jàlibana y’à dántanya la méningite l'a rendu muet

Dante→̌→ 14→n.prop/n : 0 →n.prop : 14→n : 0 Dantɛ

n prop NOM CLDanté…o bɔra kibaru nimɔrɔ 19 kɔnɔ. Sidi Dante ko : balikukalan tile falenna, a tora balikukalan kalo ni dolow ye.…(kibaru065_1balikukalan_be_sen_kan.dis.html)

Dantɛ→̌→ 70→n.prop/n : 0 →n.prop : 70→n : 0 Dante

n prop NOM CLDanté…jeli Cɛkura be yen o ye Tiɲɛtigiba Dantɛ denkɛ fɔlɔ ye
Tiɲɛtigiba Dantɛ yɛrɛ tagalen be a dalen be Da la ka taga.…(dumestre-geste_3duga_kore.dis.html)

dàntɛmɛ→̌→ 29( limite passer )

n affaire excessiveaffaire excessive dàmatɛmɛ.

dàntɛmɛ→̌→ 3( limite passer )

adv p excessivement dàmatɛmɛ.

dàntɛ̀mɛ→̌→ 22→n : 0( limite passer )

v exagérer

vi exagérer, être excessif cáya, dàmatɛ̀mɛ, lábònya.

dàntigɛ→̌→ 7( limite couper )

n explication dàntigɛli, kɔ́rɔfɔ, ɲɛ́fɔli, ɲɛ́fɔ, ɲɛ́tɛgɛ dàntigɛ bɔ́ dàntigɛ kɛ́ dire le motif de sa visite

dàntìgɛ→̌→ 184→n : 0( limite couper )

v s'expliquer

vr s'expliquer, dire le motif de la venue dànnátìgɛ í dàntìgɛ dire pourquoi l'on vient

dàntigɛli→̌→ 78( s'expliquer [ limite couper ] *nom d'action )

n explication

1 • explication, déclaration, exposé. dàntigɛ, kɔ́rɔfɔ, ɲɛ́fɔli, ɲɛ́fɔ, ɲɛ́tɛgɛ.

2 • introduction. jùminɛkan (d'une narration, d'une rédaction ...) dàntigɛli kɔ́nɔ, í bɛ́nà kó mín lákali, í b'ó péreperelatigɛ dans une introduction, tu précises ce que tu vas raconter … (kb 2/06 p.8)

3 • éditorial.

dàntɔ→̌→ 1( limite *statif )

adj bossu kùruma.

dàntɔ→̌→ 1( limite *statif )

n bossu kùruma.

dánye→̌→ 0( créer *je *postposition polysémique )

n don díńmà, dònbolo, nìnna (tout ce que Dieu propose à qn : bonheur, malheur ...) bɛ́ɛ n'í ka dánye` dòn à chacun son charisme

dányɛ̀rɛla→̌→ 2( poser *je même à )

n confiance en soi

1 • confiance en soi.

2 • personne présomptueuse. dányɛrɛla kójugu dòn c'est présomptueux

Dányɔ→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dáɲɔn

n prop NOM CLDanyo, Dagno (probablement, variante de Daɲɔkɔ).

dáɲa→̌→ 0( poser fois ) dáɲɛ dáɲa.

n fois

1 • fois. cɔ́mi, kó, kóɲɛ, kùn, kɛ́ko, sèn, sìɲɛ, tàko, ɲɛ́ n'í fìlila dáɲɛ kélen... si tu te trompes une seule fois…

2 • coup.

3 • mot. kúmaden, kúma (grammatical).

dáɲɛ→̌→ 751( poser fois ) dáɲa.

n fois

1 • fois. cɔ́mi, kó, kóɲɛ, kùn, kɛ́ko, sèn, sìɲɛ, tàko, ɲɛ́ n'í fìlila dáɲɛ kélen... si tu te trompes une seule fois…

2 • coup.

3 • mot. kúmaden, kúma (grammatical).

dáɲɛburuju→̌→ 0( fois [ poser fois ] origine )

n étymologie (néo).

dáɲɛdili→̌→ 0( fois [ poser fois ] racine ) dáɲɛgili.

n racine d'un motracine d'un mot (néo).

dáɲɛgafe→̌→ 21( fois [ poser fois ] livre )

n lexiquelexique, dictionnaire dáɲɛsɛbɛn, kúmadengafe.

dáɲɛgili→̌→ 0( fois [ poser fois ] racine ) dáɲɛdili dáɲɛgili.

n racine d'un motracine d'un mot (néo).

dáɲɛkun→̌→ 0( bouche devant tête )

n seuil dákankun, sóda, bìnakun.

dáɲɛsɛbɛn→̌→ 0( fois [ poser fois ] écrit )

n lexique dáɲɛgafe, kúmadengafe (néo).

dáɲɛsure→̌→ 10( fois [ poser fois ] abandonné )

n mot d'empruntmot d'emprunt wálikan cáman dáɲɛ dònna bámanankan ná, à bɛ́ fɔ́ ù mà : dáɲɛsure des mots de beaucoup de langues étrangères se sont introduits dans la langue bambara, on les appelle mots d'emprunt (kb 6/06 p.6)

dáɲini→̌→ 1→n : 0( bouche chercher )

v nourrir

vt nourrir bálo, dúmuni, lábalo, màra.

Daɲɔgɔ→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Daɲɔkɔ Daɲɔgɔ.

n prop NOM CLDanyoko, Dagnoko

dáɲɔgɔn→̌→ 0( poser *partenaire réciproque )

adj compagnon de litcompagnon de lit, compagnon de chambre "ń bɛ táa ń dá", í dáɲɔgɔn ɲínina dòn dire "Je vais me coucher", c'est chercher un compagnon

Daɲɔkɔ→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0 Daɲɔgɔ.

n prop NOM CLDanyoko, Dagnoko… jamana sariyasunba lafasabulon ɲɛmɔgɔ madamu Manasa Daɲɔkɔ y'a sɛmɛntiya, ko Ibarahimu Bubakari Keyita kɛra Mali jamanakuntigi ye kokura a yɛrɛ nɔ …(kibaru559_1jara-kalata_jaabi.dis.html)

Dáɲɔn→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dányɔ

n prop NOM CLDanyo, Dagno (probablement, variante de Daɲɔkɔ).

dàŋaniya→̌→ 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

n foi dánnaya, dánna, lìmaana, lìmaniya.

dàŋaniya→̌→ 0→n : 0 dànkaniya dɛ̀nkɛlɛnya; dàŋaniya; dɛ̀ngɛnɛya; dɛ̀nkɛrɛnya; dànkunnaya; dànkannaya.

v s'en remettre

vr s'en remettre, renoncer à dàani.

vr k'ì dɛ̀nkɛlɛnya Ála lás'en remettre à Dieu

dàŋaniya→̌→ 0→n : 0

v attester

vi attester, autoriser sɛ́mɛntiya, yàfa, yàmaruya, yàmaru.

dàŋaniya→̌→ 0

n ferveur

Dàomɛ→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop TOPDahomey (ancien nom de pays).

dapɛli→̌→ 0

n d'appel Baarako kiiritigɛso: Ale ye kiiritigɛyɔrɔ ye, min sɛmɛnen don weleliyɔrɔba la n'o ye kuru dapɛli ye. (Kibaru 522, 2015) ETRG.FRA.

dapisɔni→̌→ 6

n dapsone (Kuna) Fura min ka fisa, o ye dapisɔni (Dapsone) ye,... (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

Dara→̌→ 24→n.prop/n : 0 →n.prop : 24→n : 0

n prop NOM CLDara

Dara→̌→ 3→n.prop/n : 0 →n.prop : 3→n : 0

n prop TOPDara (village, commune de Baguinéda, cercle de Kati, région de Koulikoro).… bamanan ( barawuli ) Dara , baginda mara la…(kibaru200_02tarawele-ka_bo_dara.old.dis.html)

dara→̌→ 14

n drap Finiw, dara ni seriwiyɛti nɔgɔlenw walima u jolimaw ka kan ka ladilan ni yɛrɛ kɔlɔsi ye. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA. bírinkanfini, bírinkan, dàra.

Dára→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0 Daramani Daraman

n prop NOM MNOM M (Dara est une forme diminutive).Daramani jumɛn don ? - Daramani ko : cɛ, i tɛ na an ka taga te min wa ? - Hawa ko : Daramani, jɔnni ye ne kofɔ …(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_07_12.dis.html)

dàra→̌→ 14 drà Source : Fr. drap (de lit).

n drap

1 • drap. bírinkanfini, bírinkan, dara (de lit).

2 • crasse, problèmes, ennuis, risque. nkóronkoron (mauvais tour, sale coup). fàrati, kára dàra b’à lá c'est risquéà ye dàra kɛ́ ń ná il m'a joué un sale tour

3 • idiot, "con". dájibɔn, gàban, nàganagatɔ, nálon, nánatɔ.

Darafuri→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOPDarfour (région du Soudan).…u bɛ Tibɛsiti ni Enedi kuluwow fana dɔn. u ye kɛlɛw fana kɛ Darafuri , Cadi ni Sudan dancɛ la.…(kibaru533_03lekuturu_jara-cadi_ke_jamana.dis.html)

daragi→̌→ 1

n drague (pour l'extraction de l'or de sables et graviers). Dugujukɔrɔnafolomafɛnw dɔnniya kalansoba jɔli tufaden fɔlɔ dalikɛnɛ kan, komaɲagannaw ye ɲɔgɔlɔnnin dɔ bɔ daragi sanubɔcogo kan an ka baw kɔnɔ. U y'a nafa dɔgɔya fɔ, a kɔlɔlɔ jugu baji ni jikɔnɔfɛnw kan ani sigidalamɔgɔw kan, u y'o jira jama na.(Kibaru 570, 2019) ETRG.FRA. kámalenbaya, yáala.

dáraja Source : ar: daraga : degré, grade ?)

n célébrité…a tun bɛ se kuma na haali. hali n'ale kumana adamaden nigɛlɛn fɛ, o tun b'a dusu da. o daraja fana ye sɔnfɛn dɔ ye Ala ye min di mɔgɔ dɔw ma. ɔwɔ, ka se ka mɔgɔw cɛ fɔ k'u bɛn. bɛɛ tɛ se o la dɛ.…(sidibe-basa_ku.dis.html)

1 • célébrité, bonne renommée, bonne réputation. ŋàara, dáwula.

2 • influence. jɔ̀yɔrɔ, kɔ́nɔnasuruku, sétigiya.

3 • charme. nɔ́ɔrɔ, sára.

4 • qualité.

dárajama→̌→ 0( célébrité *comme de )

adj splendidesplendide, beau cɛ̀ɲi, dáwulama, sárama, ɲùman ní kà à cɛ́siri ní dùlɔki dárajama yé, il le ceignit d'une robe de gloire (Si 45, 3)

dàraka→̌→ 93

n petit déjeunerpetit déjeuner dáwusulan.… hakili la, woronaga tilancɛ wasara, tɛri di Naamu ? – o ye wasa kɛ. – o ka dɔgɔ. naga kelen ! wa daraka tɛ kɛ kafeji salasala ye han ! nburu ni nare ni kafe nɔnɔma dulen ! – o musaka bɛ taa joli la sa ? …(dukure-fatoya_ni_jigiya.dis.html)

dàraka→̌→ 2→n : 1

v déjeuner…- naamu ! - dugu jɛra, u ye ba kan funfun k'a di u ma. - tiɲɛ ! - tɔnjɔnw y'u daraka o la, i k'a dɔn, u ye sira minɛ. - tiɲɛ ! - naamu ! - u taara kɛlɛ tilen Npɛba.…(balo-daa_monson_ni_nyenama.dis.html)

vi déjeuner

vt offrir le petit déjeuner à qqn

vr prendre le petit déjeuner

dàrakase→̌→ 0

n pommier-cajoupommier-cajou, Anacardium occidentale jíbaranin. (---> 15 m). anac (pomme charnue, juteuse, comestible, la noix est commercialisée). sɔ̀mɔ.


photo Charles Bailleul

Daraki→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM TRGDrake (Francis Drake, corsaire et explorateur britannique du 16 siècle).

dárali→̌→ 2 dráli.

n parc de bestiauxparc de bestiaux (où on garde temporairement des bêtes pour la vente ou pour le repos).…dɔw bɛ taa bagan latɔlɔta ɲini bagansugubaw la i ko Nara, Bananba, Ɲɔnɔ, Busɛn, Kati darali ni yɔrɔ wɛrɛw. jateminɛw na, bagan sɔngɔ ka di nin bagansuguw la wa i bɛ i sago sɔrɔ fana.…(tarawele-baganlatolola.dis.html)

Daraman→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0 Daramani Dára

n prop NOM MNOM M (Dara est une forme diminutive).…ne tagara. Daramani ye waati kɛ, a jɔlen ma se ka bɔ a nɔ la, a ma se ka kuma. ne nana n ka so.…(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_07_12.dis.html)

Daramani→̌→ 211→n.prop/n : 0 →n.prop : 211→n : 0 Daraman; Dára

n prop NOM MNOM M (Dara est une forme diminutive).… ye ne kofɔ e ye de ? Daramani jɔlen tora, a ma kuma. Hawa y'i kan sumaya ni kuma ye. - Hawa ko : Daramani , ne yɛrɛ bɛ e deli, an ka nin kuma dalen to yen, ni o tɛ ni fiɲɛ donna nin na bi, ne bɛ taga ka e to …(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_07_12.dis.html)

Daramera→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dramera.

n prop NOM CLDraméra (bergers).

Daramɛ→̌→ 15→n.prop/n : 0 →n.prop : 15→n : 0 Dramɛ.

n prop NOM CLDramé (ancêtre: Diŋa).… 2 ani dɛɲɛnama 2. Kayi kɛra sabanan ye ni medayi 4 ye : warijɛlama 2 ani dɛɲɛnama 2. Jibirili Daramɛ y'a jira ko Samatasɛgɛ B ntolatannaw ka labɛn ma sabati : SANI ntolatanw bɛ daminɛ …(kibaru528_07tunkara_jabi_cero-kalo_farikolonyenaje.dis.html)

dàrapo→̌→ 11

n drapeau jɔ̀njɔn, jɛ̀njɛ.

kà dàrapo` yɛ̀lɛnhisser le drapeau

Darasalamu→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0 Darisalamu Daaru Salaami

n prop TOPDar es Salam (nom de lieu).…o bɛ tɛmɛ Egilizida fɛ. sira sabanan bɛ Bagadaji, Angulɛmu, Medini, Darasalamu ani Hamudalayi cɛci.…(kibaru527-01sise_jara-jamanakuntigi_ye_taama.dis.html)

Darawe→̌→ 9→n.prop/n : 0 →n.prop : 9→n : 0

n prop NOM CLDrawé…madamu Li Tahɛri Darawe , baganmara ni mɔnni minisiri ale ye mɔgɔ faamuyalenba ye nafolojatebɔli sira kan.…(kibaru543_01dunbuya_konta-goferenaman_kura.dis.html)

Darisalamu→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0 Daaru Salaami; Darasalamu

n prop TOPDar es Salam (nom de lieu).…o de nana ni Afiriki musow ka Darisalamu ɲɔgɔnye ye. Darisalamu ye Tanzani jamana faaba ye.…(faso_kumakan1987_08_15_02afiriki_musokuluw.old.dis.html)

Dariwini→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM ETRGCharles Darwin (Charles Darwin, naturaliste et paléontologue anglais, explorateur, 1809-1882).

darizan→̌→ 7 arizan

n argentd'argent arizan wári Mɔgɔ dɔw bɛ nitarati darizan 1% (nitrate d’argent 1%) jilama fura wɛrɛw kɛ den ɲɛ na. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

dàro→̌→ 8

n clochette mánko, wélen (des sociétés fétichistes).… bɛ kogonin kurun kɔfɛ. u sera kogonin kurun ma, u selen kogonin kurun ma. nsonsannin ye daro kulokulo, ka wuli ka o ci dugu ma, ka wuli k'i jɔ, ko : " ɲɛganw den, fusew den, cajo den, e …(fane-cikela_ni.dis.html)

dárɔ→̌→ 1( bouche dans ) dála

n bouche activebouche active, discours dáma (bouche en activité : façon de parler). kɔ́rɔfɔ, láseli à dála ka tɛ́li nènili fɛ̀ il est prompt à injurierkànkánkan dála man tɛ́li le serpent Mehelya crossi ne mord pas vite

dárɔda→̌→ 0→n : 0( bouche dans poser )

v jurer

vr jurer kàli, síyɛn (qu'on ne va pas faire qch). n'í y'í dárɔda mín ná, í b'ó dárɔkanji bɔ̀n ce que tu as promis, tu en verses la libation

dárɔdun→̌→ 0→n : 0( bouche dans manger )

v mâcher

vr mâcher ɲími í bɛ́ kà í dárɔdun mùn ná ? qu'as-tu à remuer la bouche ?

dárɔgɛlɛn( bouche.active [ bouche dans ] difficile ) dálagɛlɛn dámagɛlɛn

adj effrontéeffronté, têtu nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn, ɲɛ́nakuna (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dárɔgɛlɛn( bouche.active [ bouche dans ] difficile ) dálagɛlɛn dámagɛlɛn

n effrontéeffronté, têtu kùnnatìgɛlen, nàńkáraba, ɲɛ́nagɛlɛn (qui nie tout, discute tout, qui ne reconnaît pas ses torts).

dárɔgɛ̀lɛya→̌→ 0→n : 0( bouche dans durcir [ dur *en verbe dynamique ] )

v s'entêter

vr s'entêter túlomagɛ̀lɛya (à nier ...)

dárɔkà→̌→ 0→n : 0( bouche ouvrir ) dálakà dárɔkà.

v ouvrir

vt ouvrir dátìgɛ, dáyɛ̀lɛ, lákà, yɛ̀lɛ (bouteille, livre, bouche ...)

dárɔkan→̌→ 3( bouche dans cou ) dálakan

n voeu dáfalen (de faire qc posée telle condition). ń yé dárɔkan dòn kó : nê tɛ́nà dɔ̀lɔ mìn bìlen j'ai fait le voeu de ne plus boire de bière

dárɔkango→̌→ 0( voeu [ bouche dans cou ] désagréable ) dálakango

n qui parle malqui parle mal

dárɔko→̌→ 0( bouche à affaire ) dálako dárɔko.

n propos mesquinspropos mesquins (péj : histoires). à dálako ka cá il a toujours qqch à redire

dárɔmugan→̌→ 0→n : 0( bouche dans sucer )

v remuer la bouche comme si on suçait qqch

vr remuer la bouche comme si on suçait qqch

dárɔndi→̌→ 0( bouche.active [ bouche dans ] agréable ) dálandi dámandi

adj bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, nɛ̀njan.

2 • importun, indiscret. dálafɛgɛn, fɛ́gɛnman, náafigi, dálamisɛn.

dárɔndi→̌→ 0( bouche.active [ bouche dans ] agréable ) dálandi dámandi

n bavard

1 • bavard. dáduman, dálacaman, kúmanci.

2 • importun, indiscret. bìla-ń-kó-lá, nɔ́rɔńjùla, dálafɛgɛn, náafigi, tétekùle, dálamisɛn.

dárɔnkolon( bouche vide [ à vide ] ) dálankolon dárɔnkolon.

adj édenté

1 • édenté. ɲínntan (enfant qui n'a pas fait ses dents, personne àgée qui a perdu les siennes).

2 • qui n'a rien à dire, sans rien dire.

dárɔnkolon( bouche vide [ à vide ] ) dálankolon dárɔnkolon.

n édenté

1 • édenté (enfant qui n'a pas fait ses dents, personne àgée qui a perdu les siennes).

2 • qui n'a rien à dire, sans rien dire.

dárɔsà→̌→ 0→n : 0( bouche faire.mourir [ *causatif mourir ] ) dálasà dárɔsà.

v empêcher

vt empêcher bàli, bálan, káana, kɔ̀li, kɛ́ɲɛ, lábàli, lásà, látiɲɛ, sà, ɲɛ́matiɲɛ (une action).

dárɔsàma→̌→ 8→n : 0( bouche dans tirer.vers.soi )

v contester

vt contester, contredire sɔ̀sɔ, kɔ́kari, kɔ́lafɔ, ncàpanko, npú, rɔ́ncàpanko (un mot coranique).

dárɔtɔmɔ→̌→ 0( bouche dans ramasser )

n choix de nourriturechoix de nourriture dárɔtɔmɔ bɛ́ kàrisa lá un tel fait le difficilen'í y’à yé kó : í bɛ dárɔtɔmɔ kɛ́, mìnɛ fìla bɛ́ í kɔ́rɔ si tu vois qu'on fait un choix, c'est qu'il y a deux plats proposés

Dársàlám→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop TOP (quartier à Bamako).

dásàma→̌→ 1→n : 0( bouche tirer.vers.soi )

v tirer sur la bride

vt tirer sur la bride dájuru sàma.

dásan→̌→ 0 dósiyɛn dásan; dósyan.

n pelle à braisespelle à braises (en métal).

dásanfɛla→̌→ 0( bouche le.haut [ par-dessus [ ciel par ] *nom de lieu ] )

n mâchoire supérieuremâchoire supérieure

dásaran→̌→ 0→n : 0( bouche faufiler )

v coudre en faufilant

vt coudre en faufilant (un sac ...)

Dasɛnɛ→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dànsɛ́ni Dansɛnɛ; Dànséni

n prop NOM MNOM M (nom masculin).

dási→̌→ 9( bouche poil )

n moustache

1 • moustache. dálasi, núndalasi, núnkɔrɔsi.

2 • barbillon des poissons.

dàsi→̌→ 14→n : 1 dɛ̀si.

v frapper avec force
o kɔfɛ a ye i bɔ ni tama ye
a ye a kɛ ka Bakari jan dasi
fo ka tama kala kari.…(dumestre-geste_2bakari_bilisi.dis.html)

vt 1 • frapper avec force. bùgɔ, gɔ̀si.

2 • vaincre. kúmu, sé (remporter la compétion).

dásigibali→̌→ 0( bouche asseoir PTCP.NEG )

ptcp indiscret (qui parle à tort et à travers et manque à la discrétion).

dásigisigi→̌→ 0→n : 0( bouche bégayer )

v bégayer

vi bégayer kúma-kúma, sígisigi, súsu à bɛ́ dásigisigi à dá bɛ́ sígisigi il bégaie

dásiri→̌→ 2( bouche lier )

n esprit protecteur


Ségou, 18°-19° siècle - Deux anneaux en os (?) ou en coquillage (?) reliés par un lien en cuir à une pièce de tissu recouverte de crin de cheval (?) enduit de terre. - Objet protecteur - Musée du quai Branly

1 • esprit protecteur. lánsiri (du village (svt : animal sacré ...))

2 • amulette. sɛ́bɛnden, sɛ́bɛn (censée empêcher qqn de parler de qqch).

dásìri→̌→ 5→n : 0( bouche lier )

v bâillonner

1 • bâillonner.

2 • lier une ouverture.

3 • empêcher qqn de parler (grâce à des gris-gris — l'ensorceler de cette manière).

dasizi→̌→ 0

n d'assise Mɔgɔ minnu nɔminɛnen don kojugubakɛ la, olu bɛ kiiri yɔrɔ min na, a bɛ fɔ yen ma tubabukan na kuru dasizi. (Kibaru 522, 2015) ETRG.FRA.

dásònya→̌→ 0→n : 0( bouche dérober [ voleur *abstractif ] ) dásònyɛ

v arracher un secret

vt arracher un secret ń b'í dásònya í k'à fɔ́ ń yé... dis-moi le secretń bɛ ń dásonya... je te révèle que …

dásònyɛ→̌→ 0→n : 0( bouche dérober [ voleur *abstractif ] ) dásònya

v arracher un secret

vt arracher un secret ń b'í dásònya í k'à fɔ́ ń yé... dis-moi le secretń bɛ ń dásonya... je te révèle que …

dásɔ̀gɔ( bouche percer ) dáswà.

v fermer à clé

vt fermer à clé kónsɔ̀gɔ.

dásu( bouche cadavre )

adj bon marchébon marché dánɔgɔ.

dáswà( bouche percer ) dásɔ̀gɔ dáswà.

v fermer à clé

vt fermer à clé kónsɔ̀gɔ.

dátà→̌→ 0→n : 0( bouche prendre )

v (re)commencer

vt (re)commencer dáwuli ù yé kɛ̀lɛkɔrɔ dáta ils ont repris leur vieille querelle

dátara→̌→ 0→n : 0( bouche coller )

v terminer

1 • terminer, régler une affaire. bán, bólokàn, kùncɛ̀, kùndòn, kɔ́tìgɛ, tíla.

2 • se taire. dádè, dè, màkùn, màntun (pour différents motifs (rare)).

dati→̌→ 1

n datedate de péremption Furaladege ni fura dati bannen tɔni yirika minnu tun bilalen bɛ feereli kama ... (Kibaru 510, 2014) ETRG.FRA.

dátìgɛ→̌→ 5→n : 0( bouche couper )

v ouvrir

1 • vt ouvrir, faire une ouverture dálakà, dáyɛ̀lɛ, lákà, yɛ̀lɛ, ŋɛ̀n (fenêtre ...) bàra dátigɛ ouvrir une calebasse

2 • vt commencer dábɔ, dámìnɛ, gále, jùbɔ́, jùjɔ̀n, jùlatìgɛ, jùmìnɛ, jùtà, jùtìgɛ, kómanse, kɔ́rɔcɛ̀, sènkɔrɔcɛ̀, wúli (une action). kúma dátigɛ ouvrir une conférence, un palabre

3 • vr ne plus parler à ń bɛ́ ń dátigɛ í lá je ne te parle plus

dátigɛndala→̌→ 1( bouche couper *je bouche à )

n bouderie

1 • bouderie.

2 • personne avec qui on est fâché.

dátiɲɛ→̌→ 1( bouche gâter ) dátiyɛn.

n stomatite dádimi, dátiɲɛbana.

dátiɲɛ→̌→ 0→n : 0( bouche gâter ) dátiyɛn.

v ébrécher

1 • vt ébrécher dákari, wàlon.

2 • vi être grossier dans ses paroles

dátiyɛn→̌→ 0( bouche gâter ) dátiɲɛ dátiyɛn.

n stomatite dádimi, dátiɲɛbana.

dátiyɛn→̌→ 0→n : 0( bouche gâter ) dátiɲɛ dátiyɛn.

v ébrécher

1 • vt ébrécher dákari, wàlon.

2 • vi être grossier dans ses paroles

dátoli→̌→ 0( bouche pourri )

adj à la bouche nauséabondeà la bouche nauséabonde (infectée).

dátɔ( bouche *statif )

adj (fruit) attaqué

1 • (fruit) attaqué (par les oiseaux, les insectes ...)

2 • blessé. dáma.

dátɔ→̌→ 0( bouche le.reste )

n reste d'un repasreste d'un repas n'í fálen, í dátɔ dí yàn si tu es rassasié, passe-moi ton reste

dàtɔ→̌→ 1( syphilis.endémique *statif )

n syphilitique

dàtu→̌→ 0( chanvre cracher )

n condiment ’datou’

1 • condiment ’datou’ (condiment à base de graines d'oseille fermentées, son odeur est nauséabonde).

2 • sexe féminin (dans les insultes, il est fréquent de relever la mauvaise odeur des parties).

dátugu→̌→ 235→n : 1( bouche fermer )

v boucher

1 • boucher, éteindre la radio. dágeren, dánɔrɔ, géren, lágeren, nɔ́rɔ.

2 • couvrir. bíri, gòsi.

3 • réparer (une mauvaise action).

dátugubali( boucher [ bouche fermer ] PTCP.NEG )

ptcp non ferménon fermé bà tɛ́ tɛ̀mɛ dàa dátugubali lá n’à má à kɔ́nɔna lájɛ la chèvre ne passe pas à côté d'un canari ouvert sans y jeter un coup d'oeil

dátugulan→̌→ 24( boucher [ bouche fermer ] *instrumental )

n bouchon

1 • bouchon, couvercle. dábirilan.

2 • battant de la porte. kón.

dátunu→̌→ 0→n : 0( bouche perdre ) dátunun dátunu.

v mourir

vi mourir bán, bìn, fátu, júfa, kɔ́sègin, sà, sómayɛlɛma, sósègin, tó, ɲɛ́tunun.

dátunun→̌→ 0→n : 0( bouche perdre ) dátunu.

v mourir

vi mourir bán, bìn, fátu, júfa, kɔ́sègin, sà, sómayɛlɛma, sósègin, tó, ɲɛ́tunun.

Dáuda→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Dáwuda; Dádà

n prop NOM MNOM M (Dádà est une forme diminutive).

Daw→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0 Ndaw

n prop NOM CLNdaou (bergers chez les Diallonké).

Dawidi→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0

n prop NOM ETRGDavid…nafolobatigi saba de bɛ politikitɔn erepibilikɛn kɔkɔrɔ ; n'o ye M. Sarali, Dawidi Kusi ani M. Sɛlidɔni Adɛlisɔni.…(kibaru527-07jara-politikimogow.dis.html)

Dawo→̌→ 10→n.prop/n : 0 →n.prop : 10→n : 0 Dawu

n prop NOM CLDaou… k'an bɛn bɔko wɛrɛ Dawuda Mace Dawo CMDT kalanbolofarakuntigi dankan …(jekabaara142_01dawo-kalo_ladilikan.dis.html)

dáwolo→̌→ 53( bouche peau )

n lèvre

1 • lèvre.

2 • (re)bord (d'un objet: filet, verre, rivière ...)

3 • frontière (d'un pays).

dáwoloɲimibana→̌→ 1( lèvre [ bouche peau ] mâcher maladie )

n bec de lièvrebec de lièvre

Dawomɛ→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0 Dahomɛ

n prop TOPDahomey (pays, ancien nom du Bénin).…Togo ni Dawomɛ jamanaw peresidanw ye yamaruya di u ka minisitiri dɔw ma, minw y'u jɔyɔrɔ ta tɔnsigi in na.…(kibaru005_04c_e_a_o_tile.dis.html)

dáwɔɔrɔ→̌→ 10( jour six )

n 6ème jour après la circoncision6ème jour après la circoncision (fête à Ségou).

Dawu→̌→ 19→n.prop/n : 0 →n.prop : 19→n : 0 Dawo

n prop NOM CLDaou…a ka ca farajɛmuso la ka tɛmɛ farafinmuso kan. suguya fila don dɔgɔtɔrɔ Seyidu Z. Dawu ka fɔ la.…(kibaru541_06nafo_konta-gangekonodimi.dis.html)

Dáwuda→̌→ 83→n.prop/n : 0 →n.prop : 83→n : 0 Dáuda Dádà

n prop NOM MNOM M (Dádà est une forme diminutive).Dawuda , « alikɔli » y'o kirin, k'o bin dugu ma sisan, maaw kan bɛ ko o salen don.…(dumestre-manigances_2003_06.dis.html)

dáwula→̌→ 46

n charme… fini - taafe ayi daraja - dawula ɔwɔ gɔngɔn - fɔlɔkɔ ɔwɔ kungo - wula ɔwɔ kɔnɔ - ntugannin ayi banfula - faranfila ayi fɔlɔ - …(bamanankan_maben-114koronyogonmaw.dis.html)

1 • charme, beauté. sára, nɔ́ɔrɔ, dáraja.

2 • renom. dànbe, màkaamà, mànkutu, sáwura, tɔ́gɔ (qui en découle).

dáwula→̌→ 0→n : 0

v rendre glorieux

1 • vt rendre glorieux màsaya.

2 • vi devenir beau, devenir joli

Dawulabugu→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOP (village, région de Sikasso).…baara tɔ laseli hukumu kɔnɔ, Sikaso CMDT ɲɛmaayaso ye cidenw lawuli ka taa Dawulabugu nsirasun kɛrɛnkɛrɛnnen bolo dɔ tigɛ. cidenw seginna ni bolo 177 ye.…(jekabaara171_08jara-kungokonojiriw_silakolokololi.dis.html)

dáwulama→̌→ 21( charme *comme de )

adj célèbre

1 • célèbre.

2 • beau, charmant. cɛ̀ɲi, dárajama, sárama, ɲùman.

dáwulaya→̌→ 0→n : 0( charme *abstractif )

v rendre célèbre

1 • rendre célèbre.

2 • rendre beau. cɛ̀ɲɛ, lácɛ̀ɲɛ.

dáwuli→̌→ 0→n : 0( bouche se.lever )

v (re)commencer

vt (re)commencer dátà.

dáwusu→̌→ 0→n : 0( bouche fumer )

v faire des inhalations

vr faire des inhalations

dáwusulan→̌→ 0( bouche écarquiller *instrumental )

n petit déjeunerpetit déjeuner dàraka.

dáyayaya→̌→ 0( bouche verbiage )

n bavardage incessant et fatigantbavardage incessant et fatigant í dáyayaya bɛ́ ń ná tu me casses les oreilles

dáyɛlɛ→̌→ 3( bouche ouvrir )

adj niais dáfanɛn.

dáyɛlɛ→̌→ 3( bouche ouvrir )

n niais dáfaji, dájibɔn.

dáyɛ̀lɛ→̌→ 319→n : 39( bouche ouvrir ) dáyɛ̀lɛn.

v ouvrir

vt ouvrir, déboucher dálakà, dátìgɛ, lákà, yɛ̀lɛ.

dáyɛlɛlan→̌→ 1( ouvrir [ bouche ouvrir ] *instrumental )

n tire-bouchon

1 • tire-bouchon.

2 • clé.

3 • battant de porte.

dáyɛ̀lɛn→̌→ 0→n : 1( bouche ouvrir ) dáyɛ̀lɛ dáyɛ̀lɛn.

v ouvrir

vt ouvrir, déboucher dálakà, dátìgɛ, lákà, yɛ̀lɛ.

dàyifu→̌→ 0 Source : Ar.

adj faiblefable

dáyìra→̌→ 0→n : 0( bouche montrer ) dájìra dáyìra.

v exposer

vt 1 • exposer, expliquer. kùnfɔ́, ɲɛ́fɔ, ɲɛ́jìra, ɲɛ́nafɔ (à -- lá). ń kɔ́nɔgannen kó dɔ́ lá, ń nàlen à dájira é lá j'ai une difficulté, je suis venu te l'exposer

2 • proposer (à -- lá).

dáyìrimɛ→̌→ 0 dáhìrimɛ dáyìrimɛ Source : Ar. dara:him 'drachmes'.

n nourriturenourriture, pain quotidien bálo, dáladumuni, dá, dúmuni, dúnfɛn, kɔ́nɔnafɛn, sùman.

dè→̌→ 13268

prt FOC (particule de mise en relief (se met derrière le mot, l'expression ou la phrase sur lesquels on veut attirer l'attention)). ò dè ka ɲì ! c'est ça qui est bien ! ò sé bɛ́ nê yé dè ? est-ce que par hasard j'en ai le pouvoir ? í má dɔ́ wɛ́rɛ yé dè ? tu n'as vraiment rien vu de plus ?


… ò tásuma` dè bɛ jíriw fàga.
C’est ce feu qui tue les arbres’ [Kibaru 071 08jara-ja_be_se_ka].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Sériba míiri` nàna dá nìn yɔ́rɔ ìn dè kàn.
La pensée de Sériba a atteint ce point-là’ [Baabu ni baabu, Ch. 2].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Mɔ̀gɔw bɛ́nà à sɔ̀rɔ yèn dè, mɔ̀gɔw bɛ́nà à fò yèn dè.
C’est là que les gens l’accueilleront, c’est là que les gens le salueront’ [Baabu ni baabu, Ch. 37].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Ò kó : Ɲèle, mùn kɛ́ra dè ?
Il a dit : Nyele, qu’est-ce qui s’est passé ?’ [Baabu ni baabu, Ch. 2].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème){refVVSC}

Nê dè yé màsakɛ` yé.
C’est moi le roi’ [Kibaru 69 02kulubali-ka_bo_bananba].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Tùma` sélen bɛ́, áw dè tɛ mɔ̀gɔw lájɛ̀ ?
Le temps est arrivé, et vous, vous ne rassemblez pas les gens ?’ [Baabu ni baabu, Ch. 8].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Ń tùn ye sàga ìn dè láyidu` tà í yé.
C’est ce mouton-ci que je t’avais promis !’ [Kibaru 74 05tunkara-tulo_geren].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Màsakɛ sàba dè tɔ́gɔ` bònyana kósɛbɛ.
Ce sont trois rois dont les noms sont devenus célèbres’ [Baabu ni baabu, Ch. 37].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Kɔ́diwàri ni Làginɛ dè bɛ́ à ni kɔ̀gɔji` cɛ́ wòrodugu` fɛ̀.
Ce sont la Côte d’Ivoire et la Guinée qui le séparent de la mer au sud’ [Baabu ni baabu, Ch. 27].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Ámadu ni Fántà nàna wà? – Àyí, Músà dè ni Fántà nàna.
Est-ce que Amadou et Fanta sont venus? — Non, c’est Moussa qui est venu avec Fanta.
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Ù bɛ́nà Màli` màrayɔrɔ sábanan` dè sìgicogo` n’à kɔ́nɔkow dè fɔ́ áw yé.
Ils vous raconteront la situation géographique et les circonstances de la troisième province du Mali.
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Cɛ̀ dòn wà? – Àyí, mùso` dè dòn.
Est-ce un homme? – Non, c’est une femme. (valeur assertive)
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

dè→̌→ 20→n : 2 jè; dèn.

v se taire

vr se taire dádè, màkùn, màntun, dátara í dè ! tais-toi !

Debi→̌→ 19→n.prop/n : 0 →n.prop : 19→n : 0

n prop NOM ETRGDéby (Idriss Déby Itno, Président du Tchad, 1991-).… ma bilen. Cadi jamanakuntigi ɲininkara Cadi sɔrɔdasiw ka murutili kan Tesaliti. Debi y'a jira k'o ye Minisima ɲɛmɔgɔw ka fili ye bawo sɔrɔdasi ninnu tɛ k'u ka saraw sɔrɔ wa u tun …(kibaru500_01konta-mali_jamanakuntigi.dis.html)

Debo→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0

n prop TOPDebo (lac sur le fleuve Niger dans le "delta intérieur").…nin fala ji bɛ taa bila Bokiwɛrɛw fɛ k'a halaki ka taa Kokiry kɔnɔna fɛ fo ka taa a bila Debo la. ayiwa anw ye ko dɔn k'o to ten.…(traore-hine_nanaII.05.dis.html)

dèdegeru→̌→ 0→n : 0

v épier bɛ́lɛn, dègedegeluma, dèndegelu, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

dédenin→̌→ 0( *diminutif )

adj minuscule npèreketenin.

déeli→̌→ 0 déli dɛ́li; déeli.

n prièreprière, supplique áladeli, bàto, séli déli dòn c'est une prière (sous-entendu : ce n'est pas une contrainte)

dèenkun→̌→ 0→n : 0 dènkun dèngu; dɛ̀ɛnkun; dèenkun; jèenkun; jèngu; jènku.

v avancer

1.1 • vt avancer térun (la tête pour regarder). à y'í kùn dènkun il a avancé la tête

1.2 • vr se pencher (pour entrer, pour regarder l'intérieur d'une maison, etc.)

2 • vt épier qqn

DEF→̌→ 0 dèyɛfu

n diplome d'études fondamentalesDiplôme d'Études Fondamentales, DEF A y'a ka kalan kun fɔlɔ kɛ yen, ka na cɛmancɛkalan kɛ Hamudalayi-Medini lakɔliso la Bamakɔ, ka Deyɛfu sɔrɔ yen. (Kibaru 539, 2016) dɛ̀fu. Dèyɛfu; dèyɛfu ETRG.FRA.

deferɔkizamini→̌→ 3→n.prop/n : 0 →n.prop : 3→n : 0

n prop Déféroxamine (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

défile

n Source : fr. défilédéfilé kùlubɛn.… ka tɛmɛ Bamakɔ, Segu, Sikaso, Moti, baarakɛla bɛɛ wulila u ka ɲɛmɔgɔw kɔ, i n'a fɔ ntɔnw, ka defilew kɛ, ani nansaradɔn, ani ɲɛnajɛ caman…(kibaru003_01kante-me_kalo.dis.html)

dège→̌→ 222→n : 1

v enseigner


Gèseda` man gɛ̀lɛn ǹka f’í k’à dège dè.
Le tissage n’est pas difficile, mais il faut l’apprendre’ [Baabu ni baabu, Ch. 36].
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

vt 1 • enseigner. kàlan, ɲɛ́jìra ù yé nê dège sɛ̀nɛ ná ils m'ont appris à cultiver

2 • apprendre. kóladɔn, ládɔn nê yé sɛ̀nɛ dège j'ai appris la culture

dègebaa→̌→ 0( enseigner *agent occasionnel )

n maître

1 • maître. kàlanfa, kàramɔgɔ, mákɛ, mátigi, mɛtiri, tìgi.

2 • étudiant (en telle matière).

dègedege→̌→ 0→n : 1 lègelege; dègedegelima

v chatouiller

vt chatouiller ɲɔ̀gɔɲɔgɔli, ɲɔ̀gɔɲɔgɔ, ɲɔ̀miɲɔ́mi.

dègedege→̌→ 0→n : 0

v aider

vt aider bólodɛ̀mɛ, bólomadɛ̀mɛ, dɛ̀mɛ, jùkɔrɔdòn, lábɔ, látɛ̀mɛ, màdɛ̀mɛ.

dègedegeli→̌→ 0→n : 0 dèndegelu dègedegelu; dèndegeru; dèndege

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

dègedegelima→̌→ 0→n : 0 dègedege lègelege

v chatouiller

vt chatouiller ɲɔ̀gɔɲɔgɔli, ɲɔ̀gɔɲɔgɔ, ɲɔ̀miɲɔ́mi.

dègedegelu→̌→ 0→n : 0 dèndegelu dègedegeli; dèndegeru; dèndege

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

dègedegeluma→̌→ 0→n : 0

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dèndegelu, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

dègeden→̌→ 3( enseigner enfant )

n apprenti bólodonden, kàlanden, pàranti, prenti (novice dans un métier).

dègeli→̌→ 50( enseigner *nom d'action )

n apprentissage

1 • apprentissage.

2 • exercice (scolaire et autres ...) gáfe ìn másalabolo n'ú dègeli sínsinnen dòn kàlansen kàn les développements et les exercices de ce livre s'appuient sur les leçons …

dègelibaa→̌→ 0( enseigner *nom d'action *agent occasionnel ) dègelibaga

n entraîneur dègelikaramɔgɔ.

dègelibaga→̌→ 0( enseigner *nom d'action *agent occasionnel ) dègelibaa

n entraîneur dègelikaramɔgɔ.

dègelikaramɔgɔ→̌→ 77( apprentissage [ enseigner *nom d'action ] maître [ homme ] )

n entraîneur dègelibaga (de sports ...) ù ka dèlilikaramɔgɔ ka báara fána ɲɛ̀na le travail de leur entraîneur aussi fut excellent (kb 2/06 p.11)

dégere dégre.

n degré sèndalan.…nin tɛrimomɛtiri ye degere 40 jira.…(dogotoro_03banabagato_lajecogo.dis.html)

dégeresumanan→̌→ 0( degré mesurer *instrumental ) dégresumanan Source : fr : degré.

n thermomètre fùntenisumanan, tɛrimomɛtiri (néo.)

Degɛnbere→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop TOPDeguembéré (zone montagneuse à 19 km de Bandiagara, le dernier refuge d'El Hadj Oumar Tal).… o bɔnsɔn masina kan. abada, fuladen si tɛ ɲɛji bɔ bɔbɔden si ɲɛ kan. « o kalikan bɛnkan bɛnna Degɛnbere kɛlɛ de ma, Laji Umaru ka ton jiginna pewu min senfɛ, n'o kɛra a ka kɛlɛdagako bannen ye …(jekabaara300_12sidibe-bobow_ni_fulaw.dis.html)

dégre dégere dégre.

n degré sèndalan.

dégresumanan→̌→ 0( degré mesurer *instrumental ) dégeresumanan dégresumanan Source : fr : degré.

n thermomètre fùntenisumanan, tɛrimomɛtiri (néo.)

dègun→̌→ 64→n : 0

v gêner

1 • gêner. gɛ̀nɛ, sɛ̀gɛn, tɔ̀ɲɔ tàbadaasisi bɛ́ nê dègun fumer la pipe me gêne

2 • oppresser, étouffer. fùnteni b’à dègun la chaleur l'étouffe

3 • encombrer. nê bólo dègunnen dòn je suis très occupé

4 • être trop serré (pour - mà). kùlusi` dègunna í mà le pantalon est trop serré pour toi

dègun→̌→ 129

n oppressionoppression, corvée dègun bɛ́ ò kàn il est opprimé, oppressédégun` mîn tún bɛ́ kà dá ù kàn, à ye ò yé à ɲɛ́` ná il vit de ses yeux ce qu'étaient leurs corvées

dekamɛtɛrɛ→̌→ 2

n décamètre ETRG.FRA. bimɛtɛrɛ.…a tɔgɔ ye sumanijɔlɔkɔ. sumanijɔlɔkɔ ye bimɛtɛrɛ kelen ye walima dekamɛtɛrɛ ( dkm ) kelen - bim = dkm : m 10. bimɛtɛrɛ ( bm ) ye mɛtɛrɛ kunnasigi ye.…(kibaru531_06tarawele-metere_kunnasigiw.dis.html)

dekere→̌→ 0

n décret Sariya ŋaniya sirilenw ni dekerew don; u ka kan ka minnu kɔnɔkow fɛsɛfɛsɛ. (Kibaru 557, 2018) ETRG.FRA.

dekilarasɔn→̌→ 0

n déclaration An bɛ don min na dekilarasɔn ka kɛ min bɛ taa bila meri la wolosɛbɛnko kama, o bɛɛ tɛ dilan ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bilen. (Kibaru 482, 2012) ETRG.FRA. dàntigɛli.

dekiliki→̌→ 0

n déclic Poroze Dekiliki (Declic), dɛmɛdonjɛkulu Sahɛli21, Asako ani Sɛsikɔmu baarakɛlaw ka jɛbabaara kɔnɔ, u b'a fɛ ka musojɛkuluw sɛbɛkɔrɔ sinsin u ka se k'u ka lafaamuyalibaaraw kɛ ka ɲɛsin masalakun 4 ma; (Kibaru 506, 2014) ETRG.FRA.

dekodɛri→̌→ 3

n décodeur N'i b'a fɛ ka yɛlɛma telewisɔn numeriki kan, i bɛ wajibiya ka telewisɔn numeriki n'a dekodɛri san. (Kibaru 572, 2019) ETRG.FRA.

délegasɔn→̌→ 3 Source : fr. délégation.

n délégation… , n'o ye CMDT ɲɛmaaba ka dankan ye, n'ale tun ye sɛnɛko minisiri Agatamu Agi Alasani ka delegasɔn mɔgɔ ye o ka bɔnnataama senfɛ mara ninnu kɔnɔ, o ko ko « k'a daminɛ ɲinan baarasan na, CMDT bɛ …(jekabaara300_08dunbiya-koorisenenaw_be.dis.html)

dèlege délege

n délégué cíden.…a kɛra cikɛminɛn ko ye wa, a kɛra fɛndili ye wa, a bɛ jira delege cɛ duuru la, bɛɛ n'i ka sɛkitɛri : saheli. Ɲono sentiri, Kolodugu, Sango, Ndebugu ”.…(traore-hine_nanaII.12.dis.html)

déli→̌→ 24 dɛ́li; déeli.

n prièreprière, supplique áladeli, bàto, séli déli dòn c'est une prière (sous-entendu : ce n'est pas une contrainte)

déli→̌→ 196→n : 64 dɛ́li.

v prier


déli ? ‘demander’ — dèli ? ‘s’habituer’
Classes tonales majeures 3.3

vt prier, supplier, solliciter vivement tára, màdéli, séli, dámakàsi, sòronadòn à yé ń déli wári lá à yé wári déli nê lá il m'a demandé de l'argentń b'í déli je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît

dèli→̌→ 47 dɛ̀li.

n habitude…Tara Bore ye dɔnkiliw caman wɛrɛw da. inafɔ : saya man ɲi, taara ka n to, tonsonin, deli fara man di. faso dɔnkiliw kɔrɔtali la, Tara Bore y'a jɔyɔrɔ jira.…(kibaru029_4tara_bore.dis.html)

1 • habitude. dáma, dèliko, dèlinanko, dèlina, nègela, táalan.

2 • amitié. dèli fára man dí ! il est difficile de se séparer d'un ami

dèli→̌→ 331→n : 5 dɛ̀li.

v avoir l'habitude


déli ? ‘demander’ — dèli ? ‘s’habituer’
Classes tonales majeures 3.3

vi avoir l'habitude (attention ! : une seule fois suffit = avoir eu l'occasion de ...) ń dèlila kà táa Bàmakɔ il m'est arrivé d'aller à Bamakɔń tɛ sé kà dèli yàn je n'arriverai pas à m'habituer ici

dèliko→̌→ 11( habitude affaire ) dèlimako

n habitude dáma, dèlinanko, dèlina, dèli, nègela, táalan.

délilikɛla→̌→ 4( prier *nom d'action faire *agent permanent )

n quémandeurquémandeur, intercède dámaɲinikɛla, ɲíninikɛla, ɲɛ́jugu, ɲɛ́najugu (toute personne qui prie). síjugu yé mɔ̀gɔ mínnu yé : délilikɛla dòn les "sijugu" (griots) sont des quémandeurs de professiondélilikɛla y'ú séko kɛ́ : sánji nàna les intercesseurs ont fait leur possible (pour que la pluie vienne), et la pluie est venue

dèlimako→̌→ 2( habitude *comme de affaire ) dèliko

n habitude dáma, dèlinanko, dèlina, dèli, nègela, táalan.

dèlina→̌→ 0( habitude *mental1 )

n habitude

1 • habitude. dáma, dèliko, dèlinanko, dèli, nègela, táalan.

2 • usage, us.

dèlinanko→̌→ 0( habitude [ habitude *mental1 ] affaire )

n habitude dáma, dèliko, dèlina, dèli, nègela, táalan.

dèliɲɔgɔn→̌→ 0( avoir.l'habitude *partenaire réciproque )

n ami intimeami intime dákawuliteri, dákawuli, fìlaninteri, lìmanamɔgɔ nê déliɲɔgɔn...òlu ɲìnɛna nê kɔ́ mes amis intimes … m'ont tous oubliés (Job 19, 14)

Delɔsi→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop Deloche de NoyelleDeloche de Noyelle (Alain Deloche de Noyelle, cofondateur de Médecins sans frontières puis de Médecins du Monde).

demifinali→̌→ 10 demi-finali.

n demi-finale…sabula Mali ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ. Nizeriya ye Mali gosi demifinali la 48 ni 47. o fana ye alatanu ye, i ka gosi demifinali la, o ka fisa i gosili ye finali la.…(kibaru555_08balo-denmisenninw.dis.html)

demi-finali→̌→ 0 demifinali demi-finali.

n demi-finale

démokarasi→̌→ 57

n démocratie bɛ́ɛjɛfanga, bɛ́ɛyafanga, fòrobafanga, jɛ̀mufanga.…yɛrɛmahɔrɔnya tara maakɔrɔba minnu ɲɛna, demokarasi faamaw k'u kɔfilɛ u la. u ni bonya ka kan. yɛrɛmahɔrɔnya tali ma nɔgɔya dɛ.…(kibaru538_04mariko-maakoroba_ni_bonya.dis.html)

demokarati→̌→ 1

n Démocrates parti USADémocrates parti USA Politikitɔnba fila de bɛ Etazini (Demokaratiw ni erepibilikɛnw).(Jekabaara 273 03) ETRG.FRA.

demokaratiki→̌→ 14

adj démocratique Kongo demokaratiki ETRG.FRA.

Dému→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).

dén→̌→ 5556

n enfant…n'a ye fɛn sɔrɔ cogo o cogo, a bɛ ban. facɛman ni bamusoman wulila den nin kama. den fana k'u ka nata de y'u bila o la. i k'a dɔn ko nata muso tɛ na ɲuman tobi.…(03dennyuman_ni_kononin.dis.html)


À ye nàmasa dén sàba sàn. ‘Il a acheté trois bananes.
Noms numératifs (9.2.5)

1.1 • vr enfant dénmisɛn, kɔ́ngɔ́-bɛ́-ń-ná-bò-bɛ́-ń-ná (de qn: fils, fille, neveu, nièce ...) dén tùn tɛ́ ù fɛ̀ ils n'avaient pas d'enfant

(être humain de bas âge).1.2 • vr dén bilen nouveau-né

1.3 • vr petit, couvain (d'un animal). díden.

2 • vr fruit jíriden, jírimɔ.

3 • vr fructification gréfe dén ka tɛ́li la mise à fruits d'un arbre greffé est rapide

dén→̌→ 42→n : 0

v fructifier…si ye jiri ye min bɛ den kosɛbɛ samiɲɛ fɛ.…(Fasokan2009-07_si_nafaw.dis.html)

vi fructifier, grener kìsɛ, ɲɛ́bɔ.

dèn→̌→ 83→n : 0 dè jè; dèn.

v se taire

vr se taire dádè, màkùn, màntun, dátara í dè ! tais-toi !

Denba→̌→ 4→n.prop/n : 0 →n.prop : 4→n : 0

n prop NOM CLDemba (bergers).…( sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn magoɲɛcogo. ) Denba faamuyalenw b'u jija fo u denw ka dumuni nafama dun walasa u ka mɔ diya.…(dogotoro_00kunnafoni_damadow.dis.html)

dénba→̌→ 0( enfant mère ) dénbaɲuman

n kinkeliba à fleurs rougeskinkeliba à fleurs rouges

Combretum lecardii - photos Charles Bailleul
Combretum paniculatum - photos Charles Bailleul

1 • Combretum.lecardii (arbuste sarmenteux, ressemble au suivant, mais fruit à 4 ailes aussi large que long).. comb

2 • Combretum.paniculatum (liane ou arbuste sarmenteux à belles fleurs rouge vif).. comb

dénba→̌→ 135( enfant mère )

n mère

1 • mère. bámuso, bá, lá, nà.

2 • tante paternelle. tɛ́nɛmuso, tɛ́nɛ (à qui est confiée l'éducation de l'enfant).

Dènba→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0

n prop NOM MNOM M (nom masculin).…cɛw la sɛnɛkɛla ŋana saba fɔlɔ kelen-kelen ye motokilitɛri ani angɛrɛw ni malosiw sɔrɔ. Denba Kulubali.…(kibaru545_06jara-ofisidinizeri_lanyiniw.dis.html)

Dènbaga→̌→ 0→n.prop/n : 0 →n.prop : 0→n : 0

n prop NOM CLSoninké

dénbajala→̌→ 0( mère [ enfant mère ] cordon )

n foulard étroit

1 • foulard étroit (que porte la "marraine" le jour du mariage de la fille).

2 • "marraine".

dénbajugu→̌→ 0( mère [ enfant mère ] méchant )

n mère négligentemère négligente

1 • (mère qui n'éduque pas bien ses enfants).

2 • (mère qui refuse de s'occuper de ceux des autres).

dénbaɲuman→̌→ 1( enfant mère bon [ *adjectivateur ] ) dénba

n kinkeliba à fleurs rougeskinkeliba à fleurs rouges

1 • Combretum.lecardii (arbuste sarmenteux, ressemble au suivant, mais fruit à 4 ailes aussi large que long).. comb

2 • Combretum.paniculatum (liane ou arbuste sarmenteux à belles fleurs rouge vif).. comb

dénbatigi→̌→ 59( mère [ enfant mère ] maître )

n mère de famille

1 • mère de famille, père de famille (nombreuse).

2 • femelle qui a des petits. bá.

dénbatigiya→̌→ 1→n : 0( mère.de.famille [ mère [ enfant mère ] maître ] *abstractif )

v devenir mère

vi devenir mère dútigi bálimamuso bɛ́ɛ dénbatigiyara sáni ù kà fúru toutes les soeurs du chef de famille ont eu des enfants avant d'être mariées (kb 11/05 p.9)

dénbaya→̌→ 5→n : 0( mère [ enfant mère ] *abstractif )

v avoir des enfants

1 • avoir des enfants.

2 • avoir une femme et des enfants (pour un homme).

dénbaya→̌→ 170( mère [ enfant mère ] *abstractif )

n famille bùlonda, fàbulonda, gà, kɔ́lɛ, kɔ́mɔgɔ, wólo (nucléaire : géniteurs + enfants).

dénbayatigi→̌→ 7( famille [ mère [ enfant mère ] *abstractif ] maître )

n chef de famillechef de famille bùlontigi, sótigi.

Dènbele→̌→ 5→n.prop/n : 0 →n.prop : 5→n : 0 Dànbɛlɛ; Dànbele

n prop NOM CLDembélé…o de nɔ filɛ ne ten na nin ye. a kɛra baa Madu Tarawele de ka du la, Dugukuna. - Jibirila Denbele ( DD ): ( a ko ale... ? ? ) ne yɛrɛ tun bɛ taga muso cɛtigi nɔ fɛ fo a ka so.…(dumestre-chroniques_amoureuses_1995_06_03.dis.html)

dénbilennin→̌→ 0( enfant rouge *diminutif )

n nourissonnourisson, nouveau-né

dénbo→̌→ 0( enfant excrément )

adj vaurien bìlakojugu, hɔ́rɔnkolon, nàntan (terme injurieux).

dénbo→̌→ 1( enfant excrément )

n vaurien bàkɔrɔnku, bátaraden, bátaramɔgɔ, bìlakojugu, dángaden, dénsu, dùsukasimɔgɔ, fágonbaatɔ, fùgari, hɔ́rɔnkolon, jíkankooro, kɔ̀nɔku, lágabo, lágasa, nàfu-táafu, nàntan, pànparanba, sárakaden, sárakajugu, sárakamurukuru, sárakamɔgɔ, sɔ̀nkolon, ɲàmankolon (terme injurieux).

dénbolo→̌→ 0( enfant branche )

n branche des filsbranche des fils (dans une généalogie).

Dende→̌→ 2→n.prop/n : 0 →n.prop : 2→n : 0

n prop NOM CLDendé… , a ye a ba somaaw to yen, ale ni a cɛ, u taara kɔɲɔko fɔ a fa dɔgɔkɛ ye n'o ye Bibi ka Lasinɛ Dende ye, ko laadako t'a la, a bi kɛ ten ; n'o tɛ, u mana a fɔ a ba somaaw ye, u nata ka bon, u bɛna …(dumestre-manigances_2003_03.dis.html)

dènde

n frilosité (sensibilité au froid). nê dènde ka bòn je suis très frileux

dèndege→̌→ 0→n : 0 dèndegelu dègedegeli; dègedegelu; dèndegeru

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.… ne jɔlen ka foli laminɛtuma ma sɔrɔ, dɔ sinna k'i pɛrɛn ten : “ heyi cɛ i bɛn'i jɔ k'an dendegeru mun na ? ” sanni ne ka kuma, dɔwɛrɛ y'i kanto o ma “ i t'i ka siritigɛlenya kun ta ka bɔ mɔgɔw kan …(mariko-masunkulu.dis.html)

dèndegeli→̌→ 0→n : 0 dèndegeru

v épier

1 • épier. bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegelu, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

2 • veiller sur. kána, lákaran, màkáran.

dèndegelu→̌→ 0→n : 0 dègedegeli; dègedegelu; dèndegeru; dèndege

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

dèndegeru→̌→ 1→n : 0 dèndegelu dègedegeli; dègedegelu; dèndege

v épierépier, regarder en tendant les yeux et en se cachant bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegeru, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.… ne jɔlen ka foli laminɛtuma ma sɔrɔ, dɔ sinna k'i pɛrɛn ten : “ heyi cɛ i bɛn'i jɔ k'an dendegeru mun na ? ” sanni ne ka kuma, dɔwɛrɛ y'i kanto o ma “ i t'i ka siritigɛlenya kun ta ka bɔ mɔgɔw kan …(mariko-masunkulu.dis.html)

dèndegeru→̌→ 1→n : 0 dèndegeli

v épier… ne jɔlen ka foli laminɛtuma ma sɔrɔ, dɔ sinna k'i pɛrɛn ten : “ heyi cɛ i bɛn'i jɔ k'an dendegeru mun na ? ” sanni ne ka kuma, dɔwɛrɛ y'i kanto o ma “ i t'i ka siritigɛlenya kun ta ka bɔ mɔgɔw kan …(mariko-masunkulu.dis.html)

1 • épier. bɛ́lɛn, dèdegeru, dègedegeluma, dèndegelu, dɔ̀dɔlima, dɔ̀dɔ, dɛ́lɛ, gàla, kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔma.

2 • veiller sur. kána, lákaran, màkáran.

déndennin→̌→ 0( enfant enfant *diminutif )

n poupée bèbedennin, mɔ̀gɔnin tùbabudendennin poupéebɔ́gɔdendennin statuette en terre (qu'on trouve lors des fouilles)

dénfa→̌→ 22( enfant père )

n père de l'enfant

1 • père de l'enfant.

2 • oncle paternel. bènɔgɔkɛ, bìnaa, fà, lámɔfa (à qui l’enfant est confié).

dénfaga→̌→ 1( enfant tuer )

n infanticide

dénfɔlɔya→̌→ 1( enfant premier *abstractif )

n aînesse kɔ̀rɔya (qualité d'aîné, droit d'aînesse). Ézawu ye à ka dénfɔlɔya` jɔ̀yɔrɔ` fèere Zàkɔbu mà Esaü vendit son droit d'aînesse à Jacob

dèngu→̌→ 3→n : 0 dènkun dɛ̀ɛnkun; dèenkun; jèenkun; jèngu; jènku.

v avancer… ye
fɔli ka kɛ maaw ye, maa minnu ye tunga kɔrɔbɔ
maa minnu ye tunga dengu dɔrɔn
ka masɔrɔ u y'a sɛbɛkɔrɔ filɛ
maa minnu ye u tɛgɛ nunkun kɛ ka
misiba …(berete-faba_janjo.dis.html)

1.1 • vt avancer térun (la tête pour regarder). à y'í kùn dènkun il a avancé la tête

1.2 • vr se pencher (pour entrer, pour regarder l'intérieur d'une maison, etc.)

2 • vt épier qqn

Denisi→̌→ 3→n.prop/n : 0 →n.prop : 3→n : 0

n prop NOM ETRGDenis (Denis Sassou-Nguesso, président de la République Populaire du Congo, 1977-92, 1997-).… a kama, min mɔgɔw ye Lajinɛ jamanakuntigi Alifaa Kɔnde, Kongo Barazawili jamanakuntigi Denisi Sasu Ngeso, Kapuwɛri jamanakuntigi Zɔrizi Karilɔsi Fɔnseka ani Ecopi jamanakuntigi …(kibaru577_02tarawele_jara-afiriki_kelenya_tonba.dis.html)

dénjɔbaliya→̌→ 0( enfant dresser PTCP.NEG *abstractif )

n mortalité infantilemortalité infantile dénsaya.

dénjugu→̌→ 0( enfant méchant )

adj égoïste

1 • égoïste, mauvais coeur. ɲɛ́nakuna, ɲɛ́ngo.

2 • fripouille.

3 • qui use de maléfices (pour tuer les gens, le bétail ...)

dénjugu→̌→ 11( enfant méchant )

n égoïste

1 • égoïste, mauvais coeur. dánanjugu, ɲɛ́kunanci, ɲɛ́ngo.

2 • fripouille.

3 • qui use de maléfices (pour tuer les gens, le bétail ...)

dénjuguya( égoïste [ enfant méchant ] *abstractif )

n méchancetéméchanceté, égoïsme, jalousie básiya, hásidiya, júguman, júguya, kɔ́nɔjuguya, kɔ́nɔnangoya, kɔ́nɔnanjuguya, tɛ̀fɛya, ɲɛ́kumuni, kèleya, kɔ́niya, ɲɛ́baya, ɲɛ́kunaya, ɲɛ́makɔniya, ɲɛ́ngoya.

dénjuguya→̌→ 1→n : 0( égoïste [ enfant méchant ] *abstractif )

v faire du tort

1 • faire du tort. júguya.

2 • jalouser. kèleya, kɔ́niya, wɔ̀rɔnkɔmi, ɲɛ́makɔniya, ɲɛ́nakɔniya, ɲɛ́ngoya (au point de causer du tort à qqn). à y’à dénjuguya il lui a jeté des maléfices (en cachette)

dénjuru→̌→ 1( enfant corde )

n pédoncule gɔ̀nkun, ɲɔ́ɔnɔ (queue.d'un.fruit (rônier, baobab, mangue ...))

dénkelendɛ̀mɛbaa→̌→ 0( enfant un aider *agent occasionnel )

n drogue dɔ́rɔgu, kìribifura, nísɔndiyafuranin.

dénkelenfili→̌→ 1( enfant un jeter )

n tireur d'élitetireur d'élite kìsɛkelenfili.

dénkelenfili→̌→ 3( enfant un jeter )

adj tireur d'élitetireur d'élite

dénkɛ→̌→ 804( enfant mâle )

n fils

1 • fils, neveu. bálimamusoden, bɛ́nninkɛ, bɛ́nnin, lámɔden.

2 • garçon.

dénko→̌→ 36( enfant affaire )

n récolte

1 • récolte. sùman, sɛ̀nɛkɛfɛn.

2 • désir d'enfant.

dénkoro→̌→ 1 dɛ́nkuru.

n crampe kóloci (tremblement musculaire (de frousse)).… a y'a dɔn, dugu min bɛna a kɛɲɛ, a bɛ kamalen wuli ji jukɔrɔ, o bɛ taa sɛbɛn in fili dugu kɔnɔ, denkoro bɛ don cɛkɔrɔba ni kamalen bɛɛ bolo la, mɔgɔ si tɛ se ka mugu ci…(sisoko-daa_ka_kore.dis.html)

dénkun→̌→ 0( enfant tête )

adj costaud (bien bâti, qui s'impose par sa personnalité).

dénkun→̌→ 0( enfant tête )

n costaud bárikatigi, kàmankun, kílifin (bien bâti, qui s'impose par sa personnalité).

dènkun→̌→ 7→n : 0 dèngu; dɛ̀ɛnkun; dèenkun; jèenkun; jèngu; jènku.

v avancer… susu k'a dila k'a ɲɛ. a cɛ nalen su fɛ, a ye dɛgɛ da a ma. a y'a min fo k'a fa. a dalen dɔɔnin, a y'a denkun ; ko : “ cɛnin o, i tɛ wuli ka dɛgɛ min ! e tɛ so kɔnɔ mɔgɔ ye fo kungo kɔnɔ mɔgɔ, i tɛ wuli ka dumuni …(nyetaa03_05kulibali-kondoron_ni_saane.dis.html)

1.1 • vt avancer térun (la tête pour regarder). à y'í kùn dènkun il a avancé la tête

1.2 • vr se pencher (pour entrer, pour regarder l'intérieur d'une maison, etc.)

2 • vt épier qqn

dénkundi→̌→ 35( enfant rasage.de.tête [ tête raser ] )

n baptême bátɛmu (cérémonie d'imposition du nom du bébé (une semaine après la naissance, on rase la tête de l'enfant, on leprésente à tous ceux à qui on a fait part de l'événement, on lui donneofficiellement son nom. Cette cérémonie est couramment appelée en ville 'baptême', même dans les milieux musulmans)).

dénmarayɔrɔ→̌→ 4( enfant garder lieu )

n crèchecrèche, école maternelle, pouponnière (garderie d'enfants).

dénmasa→̌→ 7( enfant roi )

n parent bángebaga, kàbilamɔgɔ, mánsa, sínjiman, sínjima (par rapport aux enfants).

dénmisɛn→̌→ 1258( enfant petit )

n enfant

1 • enfant, jeune. dén, kɔ́ngɔ́-bɛ́-ń-ná-bò-bɛ́-ń-ná, fúnankɛ (garçon ou fille). nê yé dénmisɛn yé je ne suis qu'un enfant(devant des vieux, cette phrase peut s'entendre dans la bouche de quadragénaires !)

2 • jeune fille, fillette. dàn-kúnbère, mùsomannin, npògotigi, súngurunnin, súngurun, dénnin.

dénmisɛnman→̌→ 5( enfant petit [ petit *adjectivateur ] )

adj étant enfant

1 • étant enfant.

2 • vierge. ɲùmannàma (en parlant d'une fille).

dénmisɛnnin→̌→ 678( enfant petit *diminutif )

n petit enfant


Dén-misɛn-nin mín-nù nà-na k’ò-lû ka mìsi-den-nin` kɔ̀lɔsi…
Les enfants qui sont venus pour surveiller leurs veaux…’ [Kibaru 205 04jara-ka_bo_sirakorola].
21.10. –nin, suffixe diminutif

1 • petit enfant, gosse. mɛ̀lɛkɛnin, dénnin, kúlukùtu, kɔ́ngɔ́-bɛ́-ń-ná-bò-bɛ́-ń-ná.

2 • incirconcis. bólokobali.

dénmisɛnɲɔgɔn→̌→ 1( enfant petit *partenaire réciproque )

n compagnon d'âge d'un enfantcompagnon d'âge d'un enfant dénmisɛn mín bɛ́ dúmuni dògo à dénmisɛnɲɔgɔn ná, ò yé nùguma dèye

dénmisɛnya→̌→ 78( enfant [ enfant petit ] *abstractif )

n enfance

1 • enfance, jeunesse. tínba, bìlakoroya, dénya, fúnankɛya, kámalenya, màamisɛnya.

2 • enfantillage.

3 • virginité. fúrucɛ y’à sɔ̀rɔ à ka dénmisɛnya ná le mari l'a trouvé vierge

dénmuso→̌→ 489( enfant féminin )

n fillefille, nièce mùsoman, mùsoma (opposée à : fils).

dénnaanina→̌→ 0( enfant cajoler *agent permanent )

n bonne d'enfantbonne d'enfant (fillette chargée de la garde d'un bébé).

dénnabɔnɛtɔgɔ→̌→ 0( enfant *nom de lieu malheur nom )

n prénom apotropaïqueprénom apotropaïque (prénom particulier donné aux enfants dont les aînés sont morts dans leur première semaine). bùguri "Poussière"ɲàmaton "Tas-d'-ordures"

dénnaminaden→̌→ 0( enfant maintenir [ *causatif attraper ] enfant ) dénnaminɛden dénnɔminaden.

n fillette-bonne d'enfantfillette-bonne d'enfant (chargée de la garde d'un bébé).

dénnaminɛden→̌→ 0( enfant maintenir [ *causatif attraper ] enfant ) dénnaminaden; dénnɔminaden.

n fillette-bonne d'enfantfillette-bonne d'enfant (chargée de la garde d'un bébé).

dénnin→̌→ 337( enfant *diminutif )

n fillette

1 • fillette, adolescente. dénmisɛn (peut se dire à une jeune femme inconnue qu'on hèle). dénnin ó ! "mademoiselle" !

2 • petit enfant, garçonnet. dénmisɛnnin, kúlukùtu, mɛ̀lɛkɛnin.

dénninkelen→̌→ 2( enfant *diminutif un )

n enfant uniqueenfant unique

dénnin-ó-dénnin→̌→ 0( enfant *diminutif *distributif enfant *diminutif )

n jeu de fillettesjeu de fillettes (au bord des marigots — consiste à balancer une compagne par les bras et les jambes et à la jeter à l'eau).

dénnɔminaden→̌→ 0( enfant maintenir [ *causatif attraper ] enfant ) dénnaminɛden dénnaminaden; dénnɔminaden.

n fillette-bonne d'enfantfillette-bonne d'enfant (chargée de la garde d'un bébé).

dénntan→̌→ 2( enfant *privatif )

adj sans enfantsans enfant kòna (sans petits, sans fruits).

dénntanmuso→̌→ 0( sans.enfant [ enfant *privatif ] femme )

n femme sans enfantsfemme sans enfants (stérile ou qui les a tous perdus).

dénntanya→̌→ 1( sans.enfant [ enfant *privatif ] *abstractif )

n absence d'enfantsabsence d'enfants (fait d'être sans enfant, sans fruit).

dénntanya→̌→ 0→n : 0( sans.enfant [ enfant *privatif ] *abstractif )

v priver d'enfant

vt priver d'enfant kònaya sàya y’à dénntanya la mort lui a enlevé (tous) ses enfants

dénɲɛ̀rɛnin( enfant *diminutif ) dényɛ̀rɛnin dénɲɛ̀rɛnin; dényɛ̀nin; dénɲinɛnin.

n bébé kɔ́laden, sínminden (peut se dire d'un bébé jusqu'à ce qu'il puisse dire 'papa','maman').

dénɲinɛnin( enfant *diminutif ) dényɛ̀rɛnin dénɲɛ̀rɛnin; dényɛ̀nin; dénɲinɛnin.

n bébé kɔ́laden, sínminden (peut se dire d'un bébé jusqu'à ce qu'il puisse dire 'papa','maman').

Denɔn→̌→ 21→n.prop/n : 0 →n.prop : 21→n : 0

n prop NOM CLDeno minisiri Kasumu Denɔn filɛ foro dɔ kɔnɔ .…(kibaru537_01jakite_jara-nyoron_ni_nara.dis.html)

dénsaya→̌→ 0( mort [ mourir *abstractif ] )

n mortalité infantilemortalité infantile dénjɔbaliya.

dénso→̌→ 116( enfant maison )

n matricematrice, utérus dénwolonugu, wólonugu, bángenugu, bángeso, dɛ́bɛ, gánge, sókɔnɔna, uterisi.

dénsɔrɔ→̌→ 23( enfant obtenir )

n procréation wólo pílili tɛ́ mùso ka dénsɔrɔ tìgɛ la pilule ne met pas un terme définitif à la procréation (LD p.34)

dénsɔrɔbaliya( enfant obtenir PTCP.NEG *abstractif )

n stérilité bɔ̀rɔgɛya, dénwolobaliya, kɔ́nɔtabaliya.

dénsu→̌→ 1( enfant cadavre )

n personne indolentepersonne indolente, vaurien (sans énergie). bàkɔrɔnku, bátaraden, bátaramɔgɔ, bìlakojugu, dángaden, dénbo, dùsukasimɔgɔ, fágonbaatɔ, fùgari, hɔ́rɔnkolon, jíkankooro, kɔ̀nɔku, lágabo, lágasa, nàfu-táafu, nàntan, pànparanba, sárakaden, sárakajugu, sárakamurukuru, sárakamɔgɔ, sɔ̀nkolon, ɲàmankolon.

dénta→̌→ 1( fructifier *participe potentiel )

n fertile (qui a (ou peut avoir) des enfants, des petits, des fruits). jíri dénta arbre fruitier

déntigi→̌→ 13( enfant maître )

n personne fécondepersonne féconde (qui a des enfants : père, mère).

déntigiya→̌→ 0→n : 0( personne.féconde [ enfant maître ] *abstractif )

v favoriser la fécondation

vt favoriser la fécondation

dénwolobali→̌→ 0( enfant accoucher PTCP.NEG )

ptcp sans enfantssans enfants (femme qui ne peut avoir d'enfant, n'en a pas encore ou n'en a jamais eu (nuance souvent péjorative)).

dénwolobaliya( sans.enfants [ enfant accoucher PTCP.NEG ] *abstractif )

n stérilité bɔ̀rɔgɛya, dénsɔrɔbaliya, kɔ́nɔtabaliya.

dénwolomuso→̌→ 1( enfant accoucher femme )

n femme fécondefemme féconde, mère de famille nombreuse bángemuso, wólomuso fílɛlikɛla kó : "dénwolomuso tɛ́ à yé ; í kàn'à fúru !" le devin dit : "ce ne sera pas une femme féconde ; ne l'épouse pas !"

dénwolonugu→̌→ 0( enfant accoucher intestin )

n matrice dénso, wólonugu.

dénya→̌→ 0( enfant *abstractif )

n enfanceenfance, état de fils ou de fille bìlakoroya, dénmisɛnya.

dényɛ̀nin( enfant *diminutif ) dényɛ̀rɛnin dénɲɛ̀rɛnin; dényɛ̀nin; dénɲinɛnin.

n bébé kɔ́laden, sínminden (peut se dire d'un bébé jusqu'à ce qu'il puisse dire 'papa','maman').

dényɛ̀rɛnin( enfant *diminutif ) dénɲɛ̀rɛnin; dényɛ̀nin; dénɲinɛnin.

n bébé kɔ́laden, sínminden (peut se dire d'un bébé jusqu'à ce qu'il puisse dire 'papa','maman').

depariteman→̌→ 1

n département Forow bɛ na dilan tuma min, Ofisi y’a ka mɔgɔ bila ka na – depariteman sosiyali ekonomiki mɔgɔw. (Traoré, Hinɛ nana, III.07) ETRG.FRA.

depilase→̌→ 4→n : 0→v-v : 4

v déplacer Ù yé ù depilase kà bán mínkɛ, ò tùma ù ká sɔ̀rɔ mà Mɔ́si ɲíni kà nà. (Traoré, Hinɛ nana, II-08) ETRG.FRA. térun.

dèpite

n député wàsaden.… 4
PDP ta ye depite 2 ye
UDD ta depite 3 ye
COPP ta ye depite 1 ye kuuru : depite mɔgɔ 147 …(jekabaara142_02sidibe-depitesugandikalafiliw_kera.dis.html)

dèpitebulon→̌→ 81( député antichambre )

n chambre des députéschambre des députés Note : kb 10/04 p.2

dère→̌→ 0 ntèle ntère; dère.

n plaie infectéeplaie infectée (au gros orteil, à cause de l'ongle brisé).

déren→̌→ 0→n : 0

v se rassembler en très grand nombre

vr se rassembler en très grand nombre

désanburu→̌→ 16 Source : fr : décembre.

n décembre…o kalan bɛ kɛ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔna na. a bɛ daminɛ awirili kalo ka laban desanburu kalo la.…(jekabaara001_04balikukalan_dugu.old.dis.html)

désantaralizasɔn→̌→ 54

n décentralisation cɛ́mabɔli.…8 - desantaralizasɔn ani fanga yɛlɛmasen kura minisiri : Mohamɛdi Agi Ɛrilafu.…(kibaru534_01minisirijekulu_kura.dis.html)

désantaralize→̌→ 0→n : 0

v décentraliser Lakɔlisow desantaralizeli jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ desantaralizasɔn fɛɛrɛw waliyali la jamana kɔnɔ, o baara kɛbaga jɔnjɔnw ye mɛriw ye ani jɛkulu minnu sigilen bɛ kalanko ɲɛnabɔli kama meriw la desantaralizasɔnko hukumu kɔnɔ. (Kibaru 570, 2019) ETRG.FRA. cɛ́mabɔ.

desɛn→̌→ 0

n dessin nin desɛn fila dilanbaga y' a dabɔ , a kama , ka Fili 10 k' u la . a y' olu jiira ni taamashiyɛn Dɔ ye (Kibaru 269) ETRG.FRA. ɲɛ̀gɛn.

desilitiri→̌→ 4

n décilitre Siɲɛ 10 : kɔrɔsigi min ka dɔgɔ ni litiri ye siɲɛ 10, o ye desilitiri (dl) ye.(Kibaru 540, 2017) ETRG.FRA.

desimɛtɛrɛ→̌→ 12

n décimètre dm.…katimu hukumu kɔnɔ, so kelen jateden kelen. ni i bɛ mɛtɛrɛ da bayɛlɛma ka kɛ desimɛtɛrɛ ye, i dan ye ka fu kelen sigi mɛtɛrɛ da in kinin fɛ. i yɛrɛ filɛ ninnu na : M 4 = dm............…(kibaru534_05tarawele-metere_korosigiw.dis.html)

détayi→̌→ 0

n détail(au) farinikilo (detayi) : dòròmè 44. (Kibaru 29, 1974) ETRG.FRA.

Deteba→̌→ 1→n.prop/n : 0 →n.prop : 1→n : 0

n prop NOM CLDeteba…dɔnko ni kunnafoniw jɛnsɛnni minisiri : Sɛkɛna Deteba Kamisoko. jamana baarabakow ani bolifɛnkow minisiri : Bakari Koninba Tarawele.…(nyetaa18_11mali_goferenama.dis.html)

dewaliyasɔn→̌→ 0

n dévaluation gɔrɔgɔjurudon dabɔra wa dewaliyasɔnko y'a tɔ bɛ don ɲɔgɔn na, malosi gɛlɛyara, nɔgɔnin tɛ se ka san.(Kibaru 300, 1998) ETRG.FRA.

dewelopeman→̌→ 0

n développement Gofɛrɛnaman ni dɛmɛbaaw dɔw, i n'a fɔ « Lukusi Dewelopeman », u ye jisamanan pɔnpew falen ani ka jisamamotɛrɛ kura sigi ka kɛɲɛ ni sɛnɛkɛlaw ka laɲini ye. (Kibaru 512, 2014) yíriwali ETRG.FRA. bɔ́nɔgɔla, bɔ́ńyɛ̀rɛlá.

déwu→̌→ 14

adv cri strident… , o kɔnɔma falen, o y'a ka feerefɛnw kalifa muso dɔ la, ni ka a ka tasanin dɔ ta, ka na o tasa fa dewu …(dumestre-manigances_2003_03.dis.html)

1 • cri strident.

2 • solidité d'un lien.

déwu→̌→ 3 téwu dɛ́nw

adv complètement
n'o ɲankata dibi dama jugu
de kɛlen bɛ k'a n'a denninw bɛɛ
meleke k'u siri dewu , k'u ɲani
ni tatiɲɛ ɲani kisɛ bilen ye…(sankore11_07jigifa-wasa_doolo.dis.html)

1 • complètement. bánbali, bɛ́gu, céwu, fálaki, fɛ́rɛɛ, kílikili, láyi, léwu, ntólo, pán, pára, pá, pélenkete, pépewu, péwu, píri, síisɔ, táwu, táyi, térekete, tétewu, túgutege, tɔ́ntɔn, tɛ́ku, yéwu (remplir, rassasier).

2 • d'un seul coup. gádawu, síri (cesser). à màdara téwu ! il s'est complètement calmé

Dèyɛfu→̌→ 2 dèyɛfu

n diplome d'études fondamentalesDiplôme d'Études Fondamentales, DEF A y'a ka kalan kun fɔlɔ kɛ yen, ka na cɛmancɛkalan kɛ Hamudalayi-Medini lakɔliso la Bamakɔ, ka Deyɛfu sɔrɔ yen. (Kibaru 539, 2016) dɛ̀fu. dèyɛfu; DEF ETRG.FRA.

dèyɛfu→̌→ 2 dɛ̀fu dèyɛfu Source : Fr. DEF.

n diplome d'études fondamentalesdiplome d'études fondamentales dèyɛfu.…Mamutu Ture Bawuye yɛrɛ ye jɔn ye ? Mamutu Ture bangera Bamakɔ san 1957 waati la. a ye deyɛfu sɔrɔ san 1975, ka lise Sankore kɛ san 1976 ni 1980 furancɛw la.…(kibaru572_08kante_jara-mamutu_ture.dis.html)

dèyɛfu→̌→ 2

n diplome d'études fondamentalesDiplôme d'Études Fondamentales, DEF A y'a ka kalan kun fɔlɔ kɛ yen, ka na cɛmancɛkalan kɛ Hamudalayi-Medini lakɔliso la Bamakɔ, ka Deyɛfu sɔrɔ yen. (Kibaru 539, 2016) dɛ̀fu. Dèyɛfu; DEF ETRG.FRA.

dezɛmu→̌→ 0

adj deuxième Nuhun Jibo, ale fana ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiya dakun filanan na (dezɛmu kilasi) ale tun bɛ kaso la k'a sababu kɛ motosonya ye. (Kibaru 525, 2015) ETRG.FRA. fílanan.

dezɛri→̌→ 0

n désert sahili wagati (o bɛ ye Mali worodugu yɔrɔw sanfɛ) ani sahilikungo (dezɛri).(Kalamɛnɛ n°1, 1992) ETRG.FRA. cɛ̀ncɛnkungo, sáharakungo.

deziyɛmu→̌→ 0

adj dizième o dɔ bɛna sigi ntolatantɔn mankanw tɔgɔ la, n'o ye « deziyɛmu diwisɔn » ye. (Kibaru 506, 2014) ETRG.FRA.

dezusitisi→̌→ 0 zusitisi

n justicede justice zusitisi tílennenya Kiiritigɛsoba wɛrɛ min bɛ yen, o ɲɛsinnen bɛ peresidan ni minisiriw ma. O bɛ wele tubabukan na hɔtikuru dezusitisi. (Kibaru 522, 2015) ETRG.FRA.

dɛ́→̌→ 1844

prt certes


Ée, í m’ à dɔ́n, dúniyawuli` mîn fɔ́ra, à séra dɛ́ !
Eh, ne sais-tu pas, la fin du monde dont on a parlé, elle est vraiment arrivée !’
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Áà, Síkaso tàkisiko` sísannama`, à ka gɛ̀lɛn dɛ́ !
Ah, de nous jours, il n’est pas vraiment facile de trouver un taxi à Sikasso !’
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

À kánkala` ka jàn dɛ́ !
Son cou est long !’
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

À kó mùso` mà : Ò tɛ́ báasi yé, ê ka táa, nê yàfara í mà. – À kó hùn, hálì ní í ma yàfa nê mà, nê bɛ táa dɛ́.
Il a dit à la femme : Ce n’est pas grave, vas-y, je te pardonne. – Elle a dit : Hm, et même si tu ne me pardonnes pas, je m’en vais!’ [Baabu ni baabu, Ch. 2]. (valeur de contraste)
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Kàlanden sí ma nà dɛ́ ?
Aucun étudiant n’est venu, n’est-ce pas ?’ (question rhétorique)
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

Kása t’à lá dɛ́ ?
Est-ce qu’il n’a pas d’odeur ?’ (question rhétorique)
37.1. Focalisation (mise en relief de rhème)

1 • certes. kóyi, kɛ̀, mɛ̀nɛ (marque de focus contrastif de vérité: le locuteur insiste sur le fait, assumant que l'interclocuteur pense autrement). í tɛ́nà táa dɛ́ ! surtout, ne pars pas !

2 • très (intensificateur, surtout avec des verbes qualitatifs). à ka jàn dɛ́ ! il est très grand !

dɛ́→̌→ 12

prt tiens (exclamation d'interpellation, pour attirer l'attention de qn avant de lui signaler : un empêchement inattendu, une nouvelle, qc de pénible à rappeler, à dire, à demander ...) Ngòlo dɛ́ ! tu sais, Ngolo !

dɛ́→̌→ 0

adv très lourdtrès lourd tí.

dɛ́bɛ→̌→ 8

n ventreventre, utérus kɔ́nɔbara, kɔ́nɔfuru, nàga, kɔ́nɔ (intérieur). à yé dɛ́bɛ tà elle a conçu

dɛ́bɛ→̌→ 0

n océanocéan, mer kɔ́nɔ, gèji, kɔ̀gɔji.

dɛ̀bɛ→̌→ 105

num quarante (vx). Syn : bí náani dɛ̀bɛ ní tán cinquante

k'í bìla dɛ̀bɛ ni fìlas'habiller bien; être au moment de gloire

dɛ́bɛdɛbɛ→̌→ 1

adv gros et grasgros et gras…muso ni cɛ, nin bɛɛ kɛlen bɛ ka yɔrɔ fa. Maaw dɛfɛlen bɛ dɛbɛdɛbɛ iko u ye ɲɔgɔn bamu. u bɛ to ka wɔyɔ ; u bɛ dimikuma na.…(dukure-ni_san_cyenna.dis.html)

dɛbɛdɛbɛnin→̌→ 0

n tremblement légertremblement léger (ex., des seins d'une jeune fille).

dɛ̀bɛli→̌→ 0 dàbali dàbari; dɛ̀bɛli.

n moyen

1 • moyen, expédient. cógo, hákɛlama, mánkan, mìnɛbolo, nàsira, fɛ̀ɛrɛ án bɛ́nà dàbali kɛ́ nous allons nous débrouiller

2 • ruse. kègunya, pɛ̀gɛ dàbali tìgɛ mɔ̀gɔ kámà inventer un tour contre quelqu'un

3 • sortilège, maléfice. sán fìnnen, dàbali bɛ́ fíyɛn fɛ̀ le ciel est noir, le vent est maléfique (on s'attend à la pluie, le vent va tout gâter)

dɛ́bɛn→̌→ 1→n : 0

v tresser…* bire *. ni siɲɛnadɔgɔ tigɛra, u bɛ biredɔgɔ tigɛ. n'o banna, u bɛ bin dɛbɛn min bɛ kɛ bire ye.…(keita-folo_kita05.dis.html)

vt tresser bɔ́rɔn, dá, dígi, dɛ́fɛ, fúgan, mɔ́rɔmɔrɔ, náamu.

dɛ̀bɛn→̌→ 46

n natte jɛ́gɛbere, kùrubɛn, ɲínɛ (pour s'étendre (en palmes de 'Hyphaene thebaica')).…ne ye sukaro « kilo » fila sama u ma, ne y'o di u ma, o diyara u ye. u bɔra ka na dɛbɛn da ga kɔrɔ, ko funteni bɛ. an sigira yen ka baro kɛ. a muso, o wulila.…(dumestre-manigances_2003_03.dis.html)

dɛ̀bi→̌→ 0 dàbi dɛ̀bi.

n engoulevent (oiseaux crépusculaires, nocturnes, insectivores).

1 • engoulevent porte-étendard, Macrodipteryx vexillarius.

2 • engoulevent à alanciers, Macrodipteryx longipennis (mâle : balanciers remarquables).

dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ→̌→ 2→n : 0 dɛ̀mɛdɛmɛ

v se démener…3951 ) denbaw ye kunanfa dɛɛmɛdɛɛmɛ, gasi ma sɔrɔ, u ye dɛɛndɛɛnbali dɛɛmɛdɛɛmɛ . 3952 ) n'i ye jobaatɔnaji min, n'i m'a fɔ : « den bɔra fa fɛ », i n'a fɔ : « a bɔra ba fɛ ».…(bailleul-sagesse_bambara_02e.dis.html)

1 • vi se démener, faire des efforts pénibles ou vains

2 • vt aider à marcher, aider à porter, accompagner dòndòn, dɛ̀ndɛn, dɛ̀ndɛ, màntɔ̀n, sènnabɔ́.

3 • vi se débrouiller

4 • vt soutenir bánban, dòndo, jíidi, jùkɔrɔmatíntin, kɔ́kɔrɔmadòn, sènkɔrɔdòndon, sènkɔrɔmadòn, sènkɔrɔmadɛ̀mɛ, tɛ̀gɛlɛ, sɛ̀ɛnsɛɛn.

dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ→̌→ 0 dɛ̀mɛdɛmɛ

n effort bánban, gɛ̀lɛya, káari, màgan, séko.

dɛ̀ɛmu→̌→ 0→n : 0 jɛ̀mu jɛ̀ɛmu; dɛ̀ɛmu; dɛ̀gɛmu.

v parler

1 • parler, prendre la parole. dálamàga, fɔ́, kúma.

2 • réprimander.

dɛ̀ɛmu→̌→ 0 jɛ̀mu jɛ̀ɛmu; dɛ̀ɛmu; dɛ̀gɛmu.

n parole dálakuma, kán, kúma, kɔ́rɔfɔ.

dɛ̀ɛmukan→̌→ 0( parole cou ) jɛ̀mukan jɛ̀ɛmukan; dɛ̀ɛmukan; dɛ̀gɛmukan.

n termes du discourstermes du discours

dɛ́ɛndɛ→̌→ 0

n petit récipientpetit récipient (pour ramasser des résidus, pour transporter des matériaux dans un récipient plus grand).

dɛ̀ɛndɛ→̌→ 0→n : 0 dɛ̀ndɛ dɛ̀ndɛn; dɛ̀ɛndɛɛn; dɛ̀ɛndɛ; dànda.

v soutenir

1.1 • vt aider à marcher, soutenir bánban, dòndo, dòndòn, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, jíidi, jùkɔrɔmatíntin, kɔ́kɔrɔmadòn, sènkɔrɔdòndon, sènkɔrɔmadòn, sènkɔrɔmadɛ̀mɛ, tɛ̀gɛlɛ.

1.2 • vi marcher lentement, marcher en procession kɛ̀ɛsɛkɛɛsɛ, nɔ́ɔnsitaama.

2 • vt accompagner dɛ̀ndɛn, màntɔ̀n, sènnabɔ́.

3 • vt mener au pâturage

dɛ̀ɛndɛɛn→̌→ 0→n : 0 dɛ̀ndɛ dɛ̀ndɛn; dɛ̀ɛndɛɛn; dɛ̀ɛndɛ; dànda.

v soutenir

1.1 • vt aider à marcher, soutenir bánban, dòndo, dòndòn, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, jíidi, jùkɔrɔmatíntin, kɔ́kɔrɔmadòn, sènkɔrɔdòndon, sènkɔrɔmadòn, sènkɔrɔmadɛ̀mɛ, tɛ̀gɛlɛ.

1.2 • vi marcher lentement, marcher en procession kɛ̀ɛsɛkɛɛsɛ, nɔ́ɔnsitaama.

2 • vt accompagner dɛ̀ndɛn, màntɔ̀n, sènnabɔ́.

3 • vt mener au pâturage

dɛ́ɛnkun→̌→ 0→n : 0

v damer le sol

vt damer le sol

dɛ̀ɛnkun→̌→ 0→n : 0 dènkun dèngu; dɛ̀ɛnkun; dèenkun; jèenkun; jèngu; jènku.

v avancer

1.1 • vt avancer térun (la tête pour regarder). à y'í kùn dènkun il a avancé la tête

1.2 • vr se pencher (pour entrer, pour regarder l'intérieur d'une maison, etc.)

2 • vt épier qqn

dɛɛrudɛɛru→̌→ 0→n : 0

v se montrer se cacherse montrer se cacher (se montrer puis se cacher).

dɛ́fɛ→̌→ 1→n : 0

v tresser…u bɛ taa ɲamanba fu bɔ kungo kolon kɔnɔ, k'a fara gɛlɛn, k'a bɔ a kan, k'a tɔ dɛfɛ ɲɔgɔn na, k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ kalo kelen tile mugan ni tan. u b'i ko a kan, u bɛ sugunɛ kɛ a kan.…(sisoko-daa_ka_kore.dis.html)

vt tresser, entrelacer bɔ́rɔn, dá, dígi, dɛ́bɛn, fúgan, mɔ́rɔmɔrɔ, náamu, kálanso.

dɛ̀fu→̌→ 0 dèyɛfu Source : Fr. DEF.

n diplome d'études fondamentalesdiplome d'études fondamentales dèyɛfu.

dɛ̀gɛ→̌→ 138

n brouetbrouet, dèguè, farine délayée nálonma ! dɛ̀gɛ dùlen idiot ! Bouillie épaisse !


Dɛ̀gɛ nège b’à lá
Il a envie de dêgué.

dɛ̀gɛ ntɛ̀gɛ dɛ̀gɛ; ntɛ̀gɛn.

adj castré mɔ́nɛ (bovin = boeuf, se dit aussi des caprins).

dɛ̀gɛ ntɛ̀gɛ dɛ̀gɛ; ntɛ̀gɛn.

n castrécastré, animal castré (boeuf, se dit aussi des caprins).

dɛ̀gɛdɛgɛ→̌→ 0→n : 0

v bien nourrir

1 • bien nourrir.

2 • choyer. bɛ̀ɛrɛbɛɛrɛ, jáman.

3 • savourer lentement de la nourriture.