MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 13


Garanke

logo : sandales de femme, MALI’ART STORE http://www.maliartstore.com/index.p...

Nsàna

Ko bàlalen bɛ ko dɔgɔdalen sà.


KÀLAN 13 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 159-169
Audio web (Anglais, Bambara) : 13a, 13b, 13c, 13d
index audio : www.iu.edu

Garanke

Garanke jɔ̀yɔrɔ ka bòn kosɛbɛ. Àlê dè tùn bɛ wòlobaaraw bɛɛ kɛ.
Dàlilu b’à fana bolo bawò sɛ̀bɛntu tɛ se kà kɛ i darɔnkolon. Garanke dè bɛ sàbaraw ni forokow dila, àni mùruforonw ni npànforonw àni so ni fɛn caman màsiriw.

Dɔw ko ko fɔlɔ garanke dɔw tùn bɛ se k’ù yɛ̀rɛ̂ yɛ̀lɛma k’ù kɛ suruku ye. Ko, dɔw tùn bɛ se k’ù yɛ̀rɛ̂ yɛ̀lɛma kà dòn sàga wala mìsi kɔnɔ, k’à ɲɛnama jɔ̀len kɔnɔnafɛn bɛɛ dun kà ban. Bagan ìn jɔ̀len bɛ to à bɛ bɔ kà bìn kà sà kà bàla mɔ̀gɔw bɛɛ la.

Garankemuso bɛ hɔrɔnmusow ɲin n’ù dawolo sùsu. Àlê dè fana bɛ hɔrɔnmusow kùn da seliw ɲɛkɔrɔ. Garankemuso ka wusulan ka di kosɔbɛ.

Garankew tùn tɔgɔ tìɲɛnen dòn. À tùn bɛ fɔ k’ù kɔnɔ ye wò ye, k’ù tɛ se kà gùndo màra.

Npàn ani npànforon
sabre mandingue et son fourreau de cuir
(et patte de chat)
http://www.delcampe.net/page/item/i...

Ɲìninkali

1. Garanke ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn wà ?
2. Mùso jɔ̀yɔrɔ ka bòn du kɔnɔ wà ?
3. Garanke ̀ bɛ mùn baara kɛ ?
4. Mùso bɛ mùn baara kɛ ?
5. À bɛ mùn ni mùn dila ?
6. Garanke ̀ tùn bɛ se kà mùn kɛ fɔlɔ ?
7. À bɛ se k’ò kɛ sisan wà ?
8. Mùnna à tɛ se k’ò kɛ sisan ?
9. Garanke tùn bɛ mùn kɛ sàga ̀ la ?
10. Sàga tùn bɛ sà wà ?
11. Ò sàya tùn bɛ bàla mɔ̀gɔw la wà ?
12. Garankemuso ̀ bɛ mùn kɛ ?
13. À bɛ kùnda kɛ wà ?
14. À bɛ jɔ̂nw kùn da ?
15. À b’ò kùnda kɛ tùma jùmɛn ?
16. Garankemuso ̀ bɛ mùn dila ?
17. À ka wusulan kasa ka di wà ?
18. Mùn bɛ kɛ ni wusulan ̀ ye ?
19. Mùn tùn bɛ fɔ Garanke kàn ?
20. Mùnna à tùn bɛ fɔ k’ù kɔnɔ ye wò ye ?
21. Ù tɔgɔ tùn tìɲɛnen dòn wà ?

Burudamɛ ka sɛbɛntu
Porte amulette touareg en cuir décoré.
http://www.art-nomad.com/index.php?...

tùn

[ notes ]

Sègin n kàn : tùn

À kɔ̀rɔmuso tùn bɛ kini ̀ tobi don ô don.
À fà tùn bɛ sìgilen da la.
Àlê dè tùn bɛ ko bɛɛ kɛ du ̀ kɔnɔ.
Denmisɛnw tùn bɛ taa dɔgɔ tìgɛ kungo kɔnɔ.
Garankecɛw tùn tɛ wòlo dɔrɔn baara.
Fantà tùn b’à dège baara la.
Màlo ̀ tùn tɛ sɛ̀nɛ Màli la ò tùma.
Fàli ̀ dè tùn bɛ dòni bɛɛ tà.
Garankɛmuso ̀ tùn bɛ hɔrɔnmusow kùn da.

Yɛ̀lɛmali : tùn

Ɲɛjira : A. À sìgilen tùn bɛ. B. À tùn sìgilen bɛ.
À màgo tùn bɛ wari ̀ la.
À tɔgɔ tùn bɛna tìɲɛ.
À jo tùn bɛ kɛ̀lɛ la.
À ka baara tùn ka ɲì.
Bàla sɔ̀n tùn ye sònyali ye.
À sìgilen tùn bɛ.
Fantà dalen tùn bɛ dɔ̀kɔtɔrɔso ̀ la.
À fà jɔ̀len tùn bɛ da ̀ la.
Kariba bònyanen tùn bɛ kosɔbɛ.
Sukaro tununen tùn bɛ.

Sègin n kàn : tùn

Garankew tùn bɛ tìɲɛnen.
Garankew tìɲɛnen tùn bɛ.
Garankew tùn tìɲɛnen bɛ.
À tùn bɛ sìgilen da ̀ la.
À sìgilen tùn bɛ da ̀ la.
À tùn sìgilen bɛ da ̀ la.
Ù tùn bɛ bònyanen ò waati la.
Ù bònyanen tùn bɛ ò waati la.
Ù tùn bònyanen bɛ ò waati la.
À n’à fa tùn bɛ diyalen.
À n’à fa diyalen tùn bɛ.
À n’à fa tùn diyalen bɛ.
Su tùn bɛ kolen.
Su kolen tùn bɛ.
Su tùn kolen bɛ.

Dònso an’à ka sɛbɛntu
"(...) ils se promènent avec des animaux vivants, portent des vêtements richement décorés et des amulettes de toutes sortes, en maniant des fusils d’un autre âge. Tout le monde les respecte pour leurs talents à la chasse mais aussi pour leurs dons de guérisseurs et leurs pouvoirs magiques."
photo Philippe Bordas
http://expo-photo.blog.lemonde.fr/2...

lankolon

[ notes ]
Nsàna :"nìn mìnɛ kà dòn i da", ò ka fìsa da lankolon ye.

Sègin n kàn : lankolon/rɔnkolon

Cɛ̀ darɔnkolon tɛ se kà wòro ɲimi.
Mɔ̀gɔ kannankolon tɛ bɔ kɛnɛ mà.
Denmisenw jùlankolon bɛ yaala.
Mɔ̀gɔ dɔw sènnankolon tɛ taama.
I bololankolon kàna sègin.

Ɲìninkali : lankolon

A. Mùnna à tɛ se kà wòro ɲimi ? A. Mùnna i b’à kɔrɔfɔ ?
B. À darɔnkolon dòn. B. À jùlankolon dè bɔra.
A. Mùnna à tɛ se kà bɔ ? A. Mùnna i bòlila ?
B. À kannankolon dòn. B. N bololankolon dè tùn dòn.

Nsàna : Nùgu lankolon tɛ hɔrɔnya dɔn.

Bàro mìsɛn : lankolon

Kumadenw : Làrabumuso ɲɛda lankolon.

A. Làrabumuso bɛ fìni dòn cogo dì ? B. Ù tɛ ɲɛda lankolon jìra.
tùbabuden, jùlankolon
nànsaramuso ̀ , kannankolon
i kùntigi, kannankolon
ù ka mànsa, sènnankolon
Esikimow, kannankolon
Sɔrɔdasiw, disi lankolon
Cɛ̀kɔrɔba, kannankolon

Bàro mìsɛn : lankolon/sìɲɛ

Kumadenw : Jidaga ... fìla. A. Jidaga lankolon bɛ.
B. I tɛn’à fa ?
C. Ne y’à fa sìɲɛ fìla.
n ka wɛ̀rɛ, naani A.
B.
C.
nɔnɔbara, sàba A.
B.
C.
sukaropoti, fìla A.
B.
C.
barada, kɔnɔntɔn A.
B.
C.

Garankemuso bɛ hɔrɔnmusow ɲin n’ù dawolo sùsu.
Couple peul.
Tatouages faciaux au Mali
"Dans l’Afrique de l’Ouest, beaucoup de Peuls portent des tatouages faciaux comme symbole de leur identité culturelle. Au Mali, les femmes tatouent leurs bouches et lèvres, dans un rite qui s’appelle le « Tchoodi. »"
http://www.pulaku.com/fr/archives/965

bàla

Sègin n kàn : bàla

À bɛ sà kà bàla mɔ̀gɔ bɛɛ la.
Sàmiyɛ bàlala cikɛlaw la.
I bàlala n na.
I nàli bàlala i somɔgɔw la.
Taali bàlala n na, n ma se k’à f’i ye.

Ɲìninkali : bàla

A. Umarù bɛ se ntòlatan na wà ? B. Ɔ̀wɔ, à bɛ se kà bàla mɔ̀gɔ bɛɛ la.
A. N somɔ̀gɔw tùn m’à dɔn ko n tùn bɛ sègin ? B. Ɔ̀wɔ, i nàli bàlala i somɔgɔw la.
A. Sàmiya nàna joona wà ? B. Ɔ̀wɔ, à bàlala cikɛlaw la.
A. I ye fɛn caman dɔn taali la wà ? B. Ɔ̀wɔ, taali bàlala n na.
A. I ma n sènkan mɛn ? B. Ɔ̀wɔ, i bàlala n na.

Yɛ̀lɛmali : bàla -> bɛ kun X kàn

Ɲɛjira : À sàya bɛ bàla mɔ̀gɔw la. À sàya bɛ kun mɔ̀gɔw kàn.
1. Sàmiya bàlala mɔ̀gɔw la.
2. I bàlala n na.
3. I nàli bàlala i somegew la.
4. Taali bàlala n na, n ma se k’à f’i ye.
5. Fonɛnɛ bɛ bàla mɔ̀gɔw la tùma bɛɛ.
6. À cɛ̀ balal’à la kɛnɛ mà.
7. Sànji ̀ tɛ bàla cikɛlaw la.
8. Mùsofuru ̀ bɛ bàla cɛ̀ganan na.
9. À fà sàya ̀ bàlala bɛɛ la.
10. Faama ̀ ka kuma ma bàla an na.

Bàro mìsɛn : bàla

A. N ma sɔ̀rɔ kɛ.
B. Mùn na ?
A. Sàmiya bàlala n na.
A. À ye Màdu nun kari.
B. À y’ò kɛ cogo dì ?
A. À bàlal’à la k’à kurun fyɛ à nun na.
A. I bɛ bɔ min ?
B. N bɛ bɔ ntòlatanyɔrɔ ̀.
A. Jɔ̂n ni jɔ̂n tùn bɛ ntòlatan na ?
B. Màli ni Laginɛ.
A. Jɔ̂n sera ?
B. Màli dè sera.
A. Ò ma bàla n na.
A. Ko jɔ̂n ye nìn kɛ ?
B. Maadu.
A. Ò bàlala n na kosɛbɛ.
B. Mùn b’ò bàla i la ?
A. N bɛ fam’à ma mɔ̀gɔ sɛ̀bɛ tùn dòn
B. Mɔ̀gɔ jogo bɛ yɛ̀lɛma.
A. Mɔ̀gɔw ye nakɔ bɔ wà ?
B . Àyi .
A. Mùnna ù ma nakɔ ̀ sɛ̀nɛ ?
B. Nɛnɛ bàlala ù la

dawolo sùsuli.
"le tatouage des lèvres et des gencives était un critère essentiel de beauté pour certaines ethnies. C’est aussi un symbole de leur identité culturelle. La technique est de tatouer (piler dans le dialecte) les parties concernées avec des aiguilles assemblées et recouvertes de pigment naturel noir."
http://aichayatabary.over-blog.com/...
Le noircissement des gencives : Quand la beauté rime avec la torture
http://www.soninkara.com/informatio...

ɲɛkɔrɔ

[ notes ]

Sègin n kàn : ɲɛkɔrɔ

Mùsow b’ù pari ù cɛ̀w ɲɛkɔrɔ.
À bɛ mɔ̀gɔw dɔgɔya mùsow ɲɛkɔrɔ.
Bàla tɛ màlobaliya kɛ à fà ɲɛkɔrɔ.
Fantà tɛ kuma à burankɛ ɲɛkɔrɔ.

Ɲìninkali : ɲɛkɔrɔ

A. Mùsow b’ù pari ù cɛ̀w ɲɛkɔrɔ wà ? B. Ɔ̀wɔ, mùsow b’ù pari ù cɛ̀w ɲɛkɔrɔ.
A. I kùntigi ̀ tɛ mɔ̀gɔya ̀ dɔn wà ? B. Ɔ̀wɔ, à bɛ mɔ̀gɔw dɔgɔya mùsow ɲɛkɔrɔ.
A. Bàla bɛ cogo dì à fà ɲɛkɔrɔ ? B. Àyi, Bàla tɛ màlobaliya ̀ kɛ à fà ɲɛkɔrɔ.
A. Mùnna Fantà tɛ kuma ? B. Fantà tɛ kuma à burankɛ ɲɛkɔrɔ.

Sègin n kàn : ɲɛkɔrɔ

Ù b’ù kùn da seli ̀ ɲɛkɔrɔ.
Mɔ̀gɔ ̀ bɛ ntɛlɛnfiniw sàn fonɛnɛ ̀ ɲɛkɔrɔ.
Sìlamɛw bɛ sukaro sàn k’à màra sunkalo ɲɛkɔrɔ.
Cikɛlaw bɛ fòrow furan k’ù jɛya sàmiyɛ ɲɛkɔrɔ.

Bàro misɛn

A. Mùsow b’ù pari tùma jùmɛn ?
B. Mùsow b’ù kùn da seli ̀ ɲɛkɔrɔ.
A. Mùnna sukaro ̀ tɛ sɔ̀rɔ ?
B. Mɔ̀gɔw bɛ sukaro sàn k’à màra sunkalo ɲɛkɔrɔ.
A. Sani ka sàmiya se, cikɛlaw bɛ mùn kɛ ?
B. Cikɛlaw bɛ fòrow furan k’ù jɛya sàmiya ̀ ɲɛkɔrɔ.
A. Mɔ̀gɔ bɛ ntɛlɛnfiniw sàn fonɛnɛ ̀ ɲɛkɔrɔ wà ?
B. Ɔ̀wɔ, mɔ̀gɔw bɛ ntɛlɛnfiniw sàn fonɛnɛ ̀ ɲɛkɔrɔ.

ɲin sùsuli
Tatouage des gencives chez une jeune fille peul du Mali.
Par Ferdinand Reus — http://www.flickr.com/photos/ferdinandreus/2784850774/in/photostream/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5697718

yɛ̀lɛma

[ notes ]

Sègin n kàn : yɛ̀lɛma

Subaa y’i yɛ̀lɛma kà kɛ wara ̀ ye.
À mùso bɛ se k’i yɛlɛma kà kɛ sà ye.
Kɔrɛ Duga y’i yɛ̀lɛma kà kɛ dùga ye.
San ̀ yɛ̀lɛmana kà kɛ 1976 ye.
Dònso ̀ yɛ̀lɛmana kà kɛ kɛ̀lɛkuntigi ̀ ye.
Kumasen ̀ yɛ̀lɛma kà kɛ ɲìninkali ye.

Ɲìninkali : yɛ̀lɛma

Sùbaa tununa wà ?
À fɔra k’à mùso ̀ dèlila ka taa wà ?
Da Monson ye Kɔrɛ Duga mìnɛ wà ?
Aw bɛ ɲɛnajɛ mùn na ?
Dònso ̀ kɛra mùn ye ?
N ka kan kà mùn kɛ ni kumasen ye ?

Bàro mìsɛn : yɛ̀lɛma

Ɲɛjira : so, biro A. I ka so kɛra mùn ye ?
B. À yɛ̀lɛmana kà kɛ biro ye.
Baba, ... kùntigi A.
B.
Kafiri ̀ ... sìlamɛ A.
B.
Dònso ̀, ... kɛ̀lɛkuntigi A.
B.
Kɔrɛ Dùga, ... dùga A.
B.
Garanke, ... suruku A.
B.
À ka so, ... sòlimabon A.
B.
Làkɔli, ... dɔ̀kɔtɔrɔso A.
B.
Sudan, ... Màli A.
B.
Kɔnɔwari,... Ghana A.
B.
Congo,... Zaire A.
B.

Des mains en action...
Cordonnier, Baguineda, Mali
photo Luciole
http://www.luciolephotographies.boo...

jɔ̀yɔrɔ

[ notes ]

Segin n kàn : jɔ̀yɔrɔ

Garanke ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn kɔsɛbɛ.
Mùso ̀ jɔ̀yɔrɔ kà bòn du kɔnɔ.
Mɔ̀gɔ ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn sɛ̀nɛ la.
Kabini Adama taara, à jɔ̀yɔrɔ yera.
Jɔ̀yɔrɔ si tɛ Màdu la baara ìn na.
Konate jɔ̀yɔrɔ dònna hɔrɔnya ̀ kɛ̀lɛ ̀ la.

Ɲìninkali : jɔ̀yɔrɔ

A. Garanke bɛ mùn kɛ ? B. Garanke jɔ̀yɔrɔ ka bòn kosɛbɛ.
A. Mùso ̀ bɛ mùn kɛ du ̀ kɔnɔ ? B. Mùso jɔ̀yɔrɔ ka bòn du kɔnɔ.
A. Mùn bɛ kɛ ni nɔgɔ ̀ ye ? B. Nɔgɔ ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn sɛ̀nɛ la.
A. Adama tùn bɛ mùn kɛ ? B. Kabini Adama taara, à jɔ̀yɔrɔ yera.
A. Màdu bɛ mùn kɛ baara ìn na ? B. Jɔ̀yɔrɔ si tɛ Màdu la baara ìn na.
A. Konatɛ jɔ̀yɔrɔ yera wà ? B. Ɔ̀wɔ, Konate jɔ̀yɔrɔ yera hɔrɔnya ̀ kɛ̀lɛ la.

Bàro mìsɛn : jɔ̀yɔrɔ

A. Dùgu bɛ ɲɛ̀ garanke ̀ kɔ wà ?
B. Àyi, à tɛ ɲɛ̀.
A. Mùn na ?
B. À jɔ̀yɔrɔ ka bòn kosɛbɛ.
A. Dùgu bɛ ɲɛ̀ jèli ̀ kɔ wà ?
B. Àyi, à tɛ ɲɛ̀.
A. Mùn na ?
B. Jèli ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn kɔsɛbɛ dùgu ̀ kɔnɔ.
A. Dùgu bɛ ɲɛ̀ nùmu ̀ kɔ ?
B. Àyi.
A. Mùn na ?
B. Nùmu fana jɔ̀yɔrɔ ka bòn kɔsɛbɛ.
A. Dùgu bɛ ɲɛ̀ hɔrɔn kɔ wà ?
B. Àyi.
A. Mùn na ? À tɛ fɔ k’ù tɛ fɛn kɛ wà ?
B. Ò tɛ tìɲɛ ye. Bɛɛ n’i jɔ̀yɔrɔ don. Ù fana jɔ̀yɔrɔ bɛ yèn.
A. Jɔ̀n dùn, yɔrɔ b’ò la wà ?
B. kosɔbɛ kɛ̀.
A. À yɔrɔ ni tɔ̀w ta ye kelen ye.
B. Mɔ̀gɔ t’ò fɔ.

V-len tùn bɛ / V-len tùn dòn

Yɛ̀lɛmali : tùn bɛ

Ɲɛjira : A. À sɛ̀gɛnnen tùn bɛ. B. À sɛ̀gɛnnen tùn dòn.
Ù tɔɔrɔlen tùn bɛ kosɔbɛ. Ù tɔɔrɔlen tùn dòn kosɔbɛ.
À sìgilen tùn bɛ ò tùma. À sìgilen tùn dòn ò tùma.
Kogo ̀ jɛlen tùn bɛ salon. Kogo ̀ jɛlen tùn dòn salon.
Da ̀ yelennen tùn bɛ ne nàtuma. Da ̀ yelennen tùn dòn ne nàtuma.
Ji ̀ sumalen tùn bɛ sɔ̀gɔma ìn na. Ji ̀ sumalen tùn dòn sɔ̀gɔma ìn na.
Garankew tɔgɔ tìɲɛnen tùn bɛ fɔlɔ. Garankew tɔgɔ tìɲɛnɛn tùn dòn fɔlɔ.
Mùso ìn denmisɛnyalen tùn bɛ ò sàn na. Mùso ìn denmisenyalen tùn dòn ò sàn na.
Soda ̀ sɔ̀gɔlen tùn bɛ, ò dè kɔsɔn an ma dòn. Soda ̀ sɔ̀gɔlen tùn dòn, ò dè kɔsɔn an ma dòn.
À mùso ̀ tùn bànanen bɛ. À mùso ̀ tùn bànanen dòn.
Kàramɔgɔ ̀ tùn nisɔndiyalen bɛ. Kàramɔgɔ tùn nisɔndiyalen dòn.
An nàtuma y’à sɔ̀rɔ sù kòlen tùn bɛ. An nàtuma y’à sɔ̀rɔ sù kòlen tùn dòn.

Bàro

Minàta taatɔ sugu la, à y’à ka sàbara tà kà taa n’à ye garanke bara.

Minàta : Garanke, i ni sɔ̀gɔma.
Garanke : Nba, jàtigimuso, i ni sɔ̀gɔma. Hɛrɛ ̀ sìra ?
Minàta : Hɛrɛ dɔrɔn. Baaranin bɛ n bolo k’à d’i mà.
Garanke : An b’aw dè ka bìla la yàn. Jàmu duman ?
Minàta : N jàmu ye Sukɔ ye. N cɛ̀ fana jàmu Sukɔ.
Garanke : Sukɔmuso, e dùn ka baara ye jùmɛn ye ?
Minàta : N ka sàbara dè tìgɛra, n b’à fɛ̀ i k’à dila n ye. N sègintɔ kà bɔ sugu ̀ la, n bɛ n’à mìnɛ.
Garanke : Ò bɛ kɛ, Mànden tigi. I sègintɔ b’à sɔ̀rɔ sàbara dilala.

Minàta taara sugu ̀ la, à ye naw sàn. À sègintɔ jɔ̀ra Garanke bara.

Minàta : Garanke, i ni cɛ. N ka sàbara banna wà ?
Garanke : À mɛɛnna. Ò tɛ se kà bìla kà sumaya. Aw dè ta ye duɲa ̀ ye.
Minàta : À dilasara ye jòli ye ?
Garanke : I bɛ se min na, ò di.
Minàta : Garanke, i ye baara kɛ sɔ̀ngɔ min na, ò fɔ.
Garanke : Sɔ̀ngɔ tɛ ne n’i cɛ. Aw m’à dɔn duɲa ̀ tìɲɛna. Ne yɛ̀rɛkun t’e ta ye wà ? Min b’i bolo, ò d’i ka garankekɛ mà.
Minàta : Nìn mìnɛ. I ni ce, i ni baraji i ka bònya la. Ala b’i sàra.
Garanke : Ne bolo e ka barikada ye Ala ka sàra bɔ.

Garankew, n’òlu fana ye ɲàmakala dɔw ye, òlu bɛ sàbaraw dìla.
Chaussures homme.
http://www.maliartstore.com/index.p...

Notes

Baara : On avait déjà rapidement parlé des cordonniers dans la première partie des cours, dans le cours n°12 sur les métiers (cliquer ici si vous souhaitez revoir ce cours).

1. tùn

[ exercices ]

La marque du passé tùn (également appelée marque de l’inactuel), est habituellement placée juste avant la marque prédicative ou la copule (l’auxiliaire). En présence des mots spéciaux "pré-auxiliaires" cɛ, mà, nisɔn (voir |le cours n°8->/akbk2-cours-08.html#auxqhum]), tùn sera toujours placée avant :

À tùn bɛ yàn. À tùn mà ka di..
À tùn cɛ ka ɲì. À tùn nisɔn ka di.

Lorsque qu’on affaire a un participe résultatif en apposition au sujet tùn peut suivre le sujet, ou précéder la copule :

À sìgilen tùn bɛ. À taatɔ tùn dòn.
ou À tùn sìgilen bɛ. ou À tùn taatɔ dòn.

Lorsque le groupe sujet est de type possessif génétival, il arrive que tùn s’insère entre le possesseur et le possédé :

À tɔgɔ tùn bɛ tìɲɛ. N màgo tùn b’à la.
ou À tùn tɔgɔ bɛ tìɲɛ. ou N tùn màgo b’à la.
Fantà tùn kɔ̀rɔkɛ bɛ kɛ dùgutigi ye.
Àli tùn mùso sègira so.
Àli tùn ka so bɛ yèn.

2. lankolon / rɔnkolon

[ exercices ]
En général, vient du malinké (maninka), à la fois dans son rôle de postposition et de préfixe verbal (causatif), équivalent du la en bambara. Comme dans toutes les langues, certaines formes empruntées s’installent, et c’est le cas en bambara ou rɔ- coexiste, dans quelques mots isolés, avec d’autres qui sont en majorité en la-. C’est le cas du mot composé darɔnkolon "édenté, qui n’a rien à dire" (mot-à-mot "bouche vide").

La traduction de lankolon est : "vide, nu, sans valeur, négligeable". Il est probable que ce sens dérive de kolon "vide, nu, usagé, bon à rien".

Quelques exemples d’adjectifs formés avec lankolon :

kannankolon torse nu, pauvre, impuissant
jùlankolon à cul tout nu, sans fondement
sènnankolon va-nu-pieds
bololankolon pauvre

Ces adjectifs font partie d’une famille limitée de moins de 60 adjectifs composés d’une partie du corps humain, suivi d’un connecteur, soit la (ou lan), soit ma (ou man) (plus rarement rɔ et sɔn), et terminé par un verbe qualitatif.
Quelques exemples :

dùsumandi "aimable"
jùlajugu "impudique"
kolomadogo "chétif"

On appelle ces adjectifs "séparables" car on peut utiliser la marque prédicative qualitative ka (ou man au négatif) pour les séparer en deux composantes, et transformer l’énoncé :

kamalen ɲɛnagɛlɛn un garçon effronté
kamalen ɲɛna ka gɛlɛn le garçon est effronté

Ces adjectifs couvrent la plus grande partie des qualités et caractéristiques humaines utilisées dans le langage courant.

Pourquoi trouve-t-on parfois lan et parfois la, pourquoi trouve-t-on rɔn et ,... ?
On remarque que si le verbe qualitatif a une nasale, le connecteur n’en a pas :

dalandi "indiscret"
dalagirin "discret"

Il y a des exceptions, mais c’est parce que le verbe qualitatif lui-même est "instable" : jugu/jugun, teli/telin, kolon/kolo

dalajugu / dalajugun "ordurier"
dalateli / dalatelin "qui parle trop vite"

3. ɲɛkɔrɔ / ɲɛna

[ exercices ]
Lorsque ces postpositions suivent des noms désignant des personnes, on peut les interpréter comme signifiant "en présence de", "sous les yeux de", "devant".

Nìn tɛ kɛ mànsakɛ ɲɛna.
ou Nìn tɛ kɛ mànsake ɲɛkɔrɔ.
ça ne se fait pas devant un roi.

Avec des nom désignant des temps ou des moments, on ne peut pas utiliser ɲɛna, mais on peut utiliser ɲɛkɔrɔ, avec le sens de "avant" :

Ù b’ù màsiri seliba ̀ ɲɛkɔrɔ. Elles se sont parées avant la grande fête.

Ces postpositions sont des postpositions composées, formées d’une postposition lexicale (dont l’origine est un nom, souvent une partie du corps comme ici ɲɛ "oeil", que l’on trouve dans le dictionnaire) et d’une autre postposition formelle (sans autre rôle que celui de postposition comme ici na : la, fɛ, ma) ou lexicale (comme ici : kɔrɔ)

bolokɔrɔ "par devers soi"
cɛfɛ̀ "au milieu de"
cɛla "parmi"
cɛma "parmi"
dafɛ̀ "près de"
dala "à côté de"
fanfɛ̀ "en direction de"
jùkɔrɔ "au dessous de"
jùla "au fond de"
kama "pour" (kan-ma)
kanna "sur soi" (habits)
kɛ̀rɛfɛ̀ "à côté de"
kosɔn "à cause de, grâce à"
kɔfɛ̀ "derrière, après"
kɔkàn "à l’extéroeur de"
kùnna "par-dessus"
nɔ̀fɛ̀ "sur les traces de, après, derrière"
nɔ̀na "à la place de"
ɲɛfɛ̀ "devant"
ɲɛkɔrɔ "devant, juste avant"
ɲɛma "devant"
ɲɛna "en présence de"
sanfɛ̀ "en haut de, au-dessus de"
sènfɛ̀ "au cours de"
sènkɔrɔ "parmi"

4. Predicats et arguments

Pour parler du comportement des verbes, les linguistes ont emprunté le vocabulaire, la terminologie de la logique des prédicats.

Mais on ne veut pas vous effrayer avec tout ça, les plus téméraires pourront se lancer, par exemple, dans la lecture de l’article Prédicats sur Wikipedia

Essayons plus simplement de dire que le verbe a une force de prédicat, une force centrale dans la phrase, avec l’aide de ses "marques prédicatives" (les auxiliares comme bɛ, tɛ, ye...) et de ses postpositions (la, ye, fɛ̀...) : c’est autour du verbe que se construit le sens de la phrase, sa forme, le nombre de noms qui participent à la phrase et auxquels il donne leur place : ce sont les arguments du verbe.

On peut tenter de classer les verbes par le nombre d’arguments. Par exemple :
- mourir a un seul argument (le sujet)
- laver a deux arguments (le sujet, le complément direct)
- mettre a trois arguments (sujet, complément direct, complément indirect)

Ce shéma nous permet de comparer notre langue et le bambara.

Ainsi dans le cours 11 nous avons vu comment ajouter un déplacement à des verbes d’activité, et découvert qu’en bambara, un verbe comme bòli "courir" n’est pas un verbe de déplacement, il faudra ajouter ka taa pour ajouter l’idée de déplacement.

Dans ce cours nous voyons le verbe yɛ̀lɛma. Si on le rapproche du verbe "changer" en français, nous voyons une différence :
- yɛ̀lɛma a deux arguments (sujet, complément direct) :
à yɛ̀lɛmana "il a changé"
à y’à yɛ̀lema : "il l’a changé"
à y’i yɛlɛma : "il s’est changé lui-même" (réflexif, au sens "il s’est transformé")
- changer peut avoir un troisième argument : X change Y en Z

En bambara, yɛ̀lɛma ne peut pas exprimer ce "en Y" et placer un complément indirect suivi d’une postposition. yɛ̀lɛma a besoin de l’aide d’un autre verbe pour ce troisième argument, c’est le verbe , qui avec la postposition ye a le sens de devenir : kɛ Z ye "devenir Z"
On doit donc exprimer ainsi : X (bɛ, ye...) Y yɛ̀lɛma kà kɛ Z ye.

À y’à yɛ̀lɛma kà kɛ ntòri ̀ ye. Elle l’a transformé en grenouille
mot à mot : elle l’a changé pour qu’il devienne grenouille

5. -yɔrɔ

[ exercices ]
Dans le cours n°12 nous avons vu la composition de nombreux mots avec -yɔrɔ, une composition très libre et productive. Certains de ces composés ont cependant un sens spécifique qui ne peut pas forcément être deviné par la connaissance des composants. jɔ̀yɔrɔ est un de ces cas : littéralement on peut l’interpréter comme "le lieu où l’on se tient debout", mais son vrai sens est le sens dérivé : le rôle, la fonction, la place.

Nɔgɔ ̀ jɔ̀yɔrɔ ka bòn sɛ̀nɛ ̀ la. Le rôle des engrais est important en agriculture.
Konate jɔ̀yɔrɔ tùn ka bòn hɔrɔnya kɛ̀lɛ ̀ la. Konaté a joué un grand rôle dans la lutte pour la liberté.

anie bina (à ɲɛ bìnna)
oeuvre de Seydou Cissé
http://bolobolo.net/?p=82

Daɲɛsɛbɛn


bàla v. Surprendre, survenir soudainement
barada n. théière
bolokurun n. poing
cɛ̀ganan n. célibataire
dàlilu n. Cause, raison, manière, pouvoir, puissance occulte
dawolo n. lèvres
dɔgɔda v. fixer une date, prévoir (cf. suda)
fìni dòn expr s’habiller
foroko n. Sac en peau, gourde
foron n. Ourlet (tissu), fourreau (cuir)
fɔlɔ adv Autrefois, d’abord, pas encore (négatives)
garanke n. cordonnier
gùndo n. secret
gùndo màra expr garder un secret
jàtigimuso n. hôtesse
jɔ̀yɔrɔ n. place, position, influence, rôle, fonction
jo n. Raison, droit d’agir ainsi
jogo n. conduite, caractère (cf. sɔ̀n)
kàfiri n. païen, infidèle, (cf. les Cafres)
kasa n. odeur, parfum
kùn da expr peigner, coiffer
lankolon adj vide, nu, sans valeur, négligeable
bololankolon adj pauvre
dalankolon adj édenté, qui n’a rien à dire
jùlankolon adj impudique, nu, sans fondement
kannankolon adj torse-nu
sènnankolon adj va-nu-pieds, X "aux pieds nus"
tɛgɛlankolon adj pauvre
làrabu n. arabe
màra v. Garder, gouverner, contrôler, administrer
màsiri n. ornement, décor, parure
nako n. jardin
nansara n. européen, blanc, français chrétien (nazaréen)
ntɛlɛn n. laine (cf. sàgasi)
ɲɛda n. visage
ɲɛkɔrɔ pp en présence de, juste avant
ɲɛnama adj. Vivant
sàgasi n. laine (cf ntɛlɛn)
sɛbɛn n. Écrit ,papier... amulette, gris-gris, talisman
sònya, nsònya n. Voler ,dérober
sɔ̀n n. Conduite, coeur, caractère
subaa n. sorcier, sorcière
→ subaamansin n. ordinateur
suda v. prévenir, fixer à l’avance
Suko n.prop forme féminine de Keyita
sùsu v. Tatouer
→ ɲin sùsu expr tatouer les gencives
tù n. Garnir de cuir, faire un étui de peau
wɛ̀rɛ n. parc, enclos à bétail
wò n. trou
wòlo n. Peau, cuir
wusu v. Fumer, boucaner, parfumer
wusulan n. encens

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

mardi 22 mars 2016

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios