MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 10


Furu mùsakaw nɔ̀gɔyali

Nsàna

Mɔ̀gɔ bɛ nkàlon tìgɛ kà furu ɲɛ̀. Mɔ̀gɔ tɛ nkàlon tìgɛ kà furu tìɲɛ.


Ka sìsɛ bìla sansara kɔnɔ, ò bɛ sìsɛtigi mà. Ku ̀ tìlen yànfɛ, ò ye sìsɛ yɛ̀rɛ̂ ka ko ̀ ye.


Syɛ̌ bìla sansara kɔnɔ, ò bɛ syɛ̀tigi mà,...

KÀLAN 10 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 121-130
Audio web (Anglais, Bambara) : 10a, 10b, 10c
index audio : www.iu.edu

Jeneba Seck – Furu

Furu mùsakaw nɔ̀gɔyali

Mɛ kalo tìle 24 tɔnsigi dɔ kɛra Segu Sɔ̀mɔnɔkìn na. Ò tɔnsigi ̀ kɛra Sɔ̀mɔnɔkin ɲɛmɔgɔw bɛɛ ɲɛna, k’à ta denmisenw ɲɛmɔgɔw la, kà t’à bìla dutigiw ni àlimamiw la, àni mùsow ka tɔn ɲɛmɔgɔw àni minw dèlila kà kɛ furuboloma ye.

Ò tɔnsigi ̀ tùn bɛ furunafolo ̀ dè kàn, àni kɔɲɔ ɲɛnajɛw n’à mùsakaw. Ù ko làada kura minw bɛ sìgi tùma ô tùma kà fàra kɔ̀rɔlenw kàn, òlu kɛra sababu ye kà furu ̀ mùsakaw bònya k’à dàmatɛmɛ. Ù bɛ̀nn’à kàn ko ò furu ̀ mùsakaw bɛ ɲini kà mɔ̀gɔ màgo sà, ko cogo ka kan kà sɔ̀rɔ walasa ò ɲɔgonsɛgɛn ìn ka dabìla furuko ̀ la.

Ò la, ù bɛ̀nna sàriya minw kàn, òlu filɛ nìn ye :

Nìlifɛnw : Min ye nìlifɛnw ye, òlu ka kan kà dàn min mà, ò filɛ nìn ye :
Sunkalo ̀ mana se, sukaro pakati duuru dè bɛ di.
Mùso ̀ màminɛtùma, àni sunkalo ̀ seli ̀ la, fòli ̀ bɛ kɛ denfa ̀ ni denba ̀ dɔrɔn ye, kà dɔrɔmɛ 200 ni wòro 40 d’ù mà.

Kɔnɔbolishɛw kàna tɛ̀mɛ fìla kàn tugun. Kɔɲɔ ̀ dùgusɛjɛ ̀, ɲɔ̀ sègi ̀ kelen, àni shɛ̀ fìla, àni sukaro pakati fìla àni dɔrɔmɛ 40 dɔrɔn ka kan kà di kɔɲɔmuso ̀ ka dumuni ̀ kamà.

Sɔ̀gɔma ò sɔ̀gɔma, foyi kàna di tugun màɲɔmagamuso ̀ mà wòro fìla kɔ.

Min bɛ di wolosomuso ̀ mà, ò ye dɔrɔmɛ 300 ye : 100 bɛ di kɔɲɔ tìle ̀ fɔlɔ, 100 bɛ di à tìle sabanan, 100 bɛ di kɔɲɔ don laban.

Selimafini ̀ bɛ kɛ kàmisoli kelen ye (walima ɔrɔbu kelen), tàafe kelen, mùsɔrɔ kelen, àni sàbaraw, foyi man kan kà fàra ò kàn.

Min ye jàmako ̀ ye, ù ko ò fana ka kan kà dɔgɔya. Npògotigi ̀ kɔɲɔ ̀ man kan kà tɛ̀mɛ tìle wolonwula kàn, n’à ma den sɔ̀rɔ fɔlɔ. Ni denbatigi ̀ dòn, à bɛ dàn tìle 3 mà. Kɔɲɔmuso ̀ ka mìnenw man kan kà dan kɛnɛ ̀ kàn tugun. Mùsakaba minw bɛ kɛ mɛri ̀ la furusiri ̀ la, ò man kan kà kɛ tugun. Lajɛba minw bɛ kɛ cɛ̀ bara, àni mùso ̀ bara, n’ò bɛ mùsakaw caya, òlu ka dabìla.

Cɛ̀ balima mùsow bɛ jènbefɔ ̀ min kɛ kà taa kɔɲɔso ̀ la, ò fana ka dabìla.

(extrait du journal Kibaru, n°17, juillet 1973) télécharger depuis BIBLIOBAMBARA

Ɲìninkali

1. Mùn kɛra Segu Mɛ kalo tìle 24 ?
2. À kɛra kìn jùmɛn na ?
3. À kɛra jɔ̂n ɲɛna ?
4. Ò tɔnsigi tùn bɛ mùn kàn ?
5. Ù ye mùn fɔ làadaw kàn ?
6. Furu ̀ mùsakaw bɛ ɲini kà mùn kɛ ?
7. Ù bɛ̀nn’à kàn ko mùn ka kan kà kɛ ?
8. Ù bɛ̀nna sàriya jòli kàn ?
9. Min ye nìlifɛnw ye, ù ko k’òlu kà dàn mùn mà.
10. Ko mùn bɛ di buranw mà sunkalo tùma ?
11. Ko mɔ̀gɔ jùmɛnw bɛ fɔ mùso màminɛtuma ?
12. Mùn bɛ di òlu mà ?
13. Ko kɔnɔbolishiyɛw kàna tɛ̀mɛ jòli kàn ?
14. Ko mùn ka di kɔɲɔmusoka dumuni ̀ kamà kɔɲɔ dùgusɛjɛ ̀ ?
15. Sɔ̀gɔma ô sɔ̀gɔma, mùn bɛ di màɲɔmagamuso mà ?
16. Mùn bɛ di wolosomuso ̀ mà ?
17. Min bɛ di wolosomuso ̀ mà, ò bɛ d’à mà cogo dì ? tùma jùmɛn ?
18. Selimafini bɛ kɛ mùn ye ?
19. Mùn fɔra jàmako la ?
20. Kɔɲɔ bɛ bɛ̀n tìle jòli mà ?
21. Mìnɛnw ka kan kà dàn yɔrɔ jùmɛn ?
22. Ko mùn ka dabìla ? Mùnna ?

2006 : Tontine de quartier à Niamakoro, Bamako, Mali.
« L’autre tontine, ça, c’est avec la famille. Tous les mois on cotise, on met l’argent dans une caisse. On met la caisse à la banque. Quand il y a un mariage, ou un baptême où tu en as besoin, tu le dis, on te donne mille euros ».
https://civilisations.revues.org/636

(événement) kɛ

[ → notes]

Sègin n kàn : kɛ

Tɔnsigi ̀ dɔ kɛra sɔmɔnɔkin na.
Ɲɛnajɛ ̀ bɛna kɛ Fantà fɛ̀.
Dòn ̀ bɛ kɛ "Bamberis" bara.
Sunkalo seli ̀ bɛ kɛ Basaro ka da ̀ la.
Ɲɔgɔnye ̀ bɛna kɛ làkɔliso ̀ la.
Furusiri ̀ bɛ kɛ cɛ̀ ka soda ̀ la.
Sàya ̀ kɛra Adama sìgiɲɔgɔnw ka so.
Waajuli ̀ bɛ kɛ mìsiri ̀ kɔnɔ.

Bìla nɔ la : kɛ

Tɔnsigi ̀ bɛna kɛ jumadon.
Furu … …
… … mɛ̀ri la.
… … mìsiri la.
Seli … …
Dùgawu ̀ … …
Kìtabukalan ̀ … …
Wajuli ̀ … …
Bolokoli … .juma don.
Dununfɔ … …
Kɔɲɔya ̀ … …
… … kalo kura.
… … sibiri nàta.
Denkundi … …

Tita Koné – Dèli man ɲì

dèli

[ → notes]

Sègin n kàn : dèli

À dèlila kà kɛ furuboloma ye.
Sekù dèlila kà taa Abijan.
N ma dèli kà nìn kɛ.
Adama ma dèli kà dɔ̀lɔ ̀ mìn.
Bàla dèlila kà nìn ɲɔ̀gɔn mobili dila.
Màdu ye Boso ye min ma deli kà jɛgɛ mìnɛ.
Shaka ma dèli kà kuma jàma ̀ la.
À kelen ma dèli kà si.
Fantà ma dèli kà tò ̀ tobi.
Sòlo ye bamànan ye, min ma dèli kà sɛ̀nɛ ̀ kɛ.

Yɛ̀lɛmali : dèli

Ɲɛjira : A. À dèlila kà taa Moti. B. À ma dèli kà taa Moti.
À dèlila kà baara ̀ kɛ yàn.
Mara dèlila kà ntòla tan jàmana ka tɔn fɛ̀.
Sekù dèlila kà taa Abijan.
À n’à mùso dèlila kà nà nìn lajɛ.
À kala dèlila kà kari n bolo.
Fantà cɛ̀ dèlila kà kɛ dùgutigi ̀ ye.
Buba dèlila kà jènbe fɔ.
Ù dèlila kà nìn ɲɔ̀gɔn caman kɛ.
Àli dèlila kà sìgi sàba fàga don kelen.
Sàmaw dèlila kà dòn an ka fòro la.
An dèlila kà t’an kò ba ̀ la.

Bàro mìsɛn : dèli

Ɲɛjira : Kumadenw : lɛ̀ dun A. I bɛ lɛ̀ dun wà ? B. N dèlila k’à dun, nka n ten’à dun tuguni. A. Ne ma dèli k’à dun abada.
Kumadenw :
dɔ̀lɔ mìn A.
B.
C.
kɔra ̀ fɔ A.
B.
C.
nɔnɔ ̀ mìn A.
B.
C.
mùso furu A.
B.
C.
nìn baara kɛ A.
B.
C.
tìga ̀ sɛ̀nɛ A.
B.
C.
angilɛkan ̀ fɔ A.
B.
C.
mɔni ̀ kɛ A.
B.
C.
Angilɛkan ̀ kàlan A.
B.
C.
sɛ̀nɛ ̀ kɛ A.
B.
C.
kìtabu sɛ̀bɛn A.
B.
C.
nìn shɛ̀ sàn A.
B.
C.

Mariage à Bamako, 2007
photo Fabrice Boutin "Smile in Africa"
http://www.fabriceboutin.com/index.php?/photography/smile-in-africa/

X bɛ Y kàn

[ → notes]

Sègin n kàn : X bɛ Y kàn

Tɔnsigi ̀ bɛ furunafolo ̀ kàn.
Sàriya ìn bɛ furusiri ̀ kàn.
Kàlan ̀ bɛ kanw kàn.
Nìn kìtabu bɛ bamànankan ̀ kàn.
Ɲɔgɔnye ̀ bɛ sini ɲɛnaje ̀ kàn.
Nìn bàro bɛ den ̀ ladonni ̀ dè kàn.

Bìla nɔ la :X bɛ Y kàn

Tɔnsigi ̀ bɛ furunafolo ̀ kàn.
… sinimanbɔ ̀ … .
… balikukalan ̀ … .
… nafasɔrɔsiraw … .
… farikolonyanajɛ ̀ … .

Tɔnsigi ̀ bɛ furunafolo ̀ kàn.
Bàro ̀ … … .
Siniman ̀ … … .
Ɲɔgɔnye ̀ … … .

Kìtabu ̀ bɛ bamànankan kàn.
… angilɛkan ̀ … .
… tubabukan … .
… sɛnɛkɛcogow … .
… nɔgɔdoncogo … .
… furusiri … .

Ségou, 2016 : Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles
http://malijet.com/la_societe_malie...

X bɛ ɲini kà

[ → notes]

Sègin n kàn : X bɛ ɲini kà

Furumusakaw bɛ ɲini kà mɔ̀gɔ màgo sà.
Jirisun ̀ tùn bɛ ɲini k’à fàga.
Mɔ̀gɔw tùn bɛ ɲini kà ban ɲɔ̀ la.
I ka filen tùn bɛ ɲini kà kari n bolo.
I tùn bɛ ɲini kà mɔ̀ni ̀ bɔ̀n.
Kuma ìn tùn bɛ ɲini kà tila n na.
Kɔ̀nɔw tùn bɛ ɲini kà sɛ̀nɛfɛnw bɛɛ tìɲɛ.
I ka wale ìn tùn bɛ ɲini kà sàriya ̀ sɔsɔ.
À ka mobili tùn bɛ ɲini kà tìɲɛ n bolo.
N tùn bɛ ɲini kà tila liburu ìn na su rɔ.

Bìla nɔ la : X bɛ ɲini kà

Furumusakaw tùn bɛ ɲini kà mɔ̀gɔ màgo sà.
Manamanako … …
Fantà … …
Bagi ̀ sɔ̀ngɔ ̀ … …
Fùnteni … …
Denmisɛnw … …
I fà … …
Bana … …
Dibi … …

Denmisɛnw tùn bɛ ɲini kà kɛ̀lɛ ̀ damìnɛ tugun.
… … dùlɔki ̀ fara.
… … ɲinɛw ban dùgu ̀ kɔnɔ.
… … se angilɛkan ̀ na.
… … tila sɛ̀nɛ ̀ la. ̀
… … tila mangòro ̀ la.
… … gùndo walaka.
… … cɛ̀kɔrɔba dɔgɔya.
… … mobili tiɲɛ.
… … sàriya sɔ̀sɔ.
… … mɔnɛ bɔ.

Yɛ̀lɛmali : X bɛ ɲini kà

Ɲɛjira : A. Furumùsakaw tùn bɛ ɲini kà mɔ̀gɔ màgo sà. B. Sɔɔni furumùsakaw tùn bɛ mɔ̀gɔ màgo sà.
Manamanako ̀ tun bɛ ɲini kà mɔ̀gɔ màgo sà.
Jirisun tùn bɛ ɲini k’à fàga.
Mɔ̀gɔw tùn bɛ ɲini kà ban ɲɔ̀ ni màlo ̀ la.
I tùn bɛ ɲini kà mɔ̀ni bɔ̀n.
À ka filen tùn bɛ ɲini kà kari n bolo.
Denmisenw tùn bɛ ɲini k’ù masaw màlo.
Kɔ̀nɔw tùn bɛ ɲini kà sɛ̀nɛfɛnw bɛɛ tìɲɛ.
N tùn bɛ ɲini kà tila liburu ìn na su rɔ.
N tùn bɛ ɲini k’à ka mobili tìɲɛ.
Fantà tùn bɛ ɲini k’à cɛ̀ màgo sà.
Mobilitigi ̀ tùn bɛ ɲini k’an ka sàga ̀ fàga.
Denmisɛnw tùn bɛ ɲini kà ɲinɛw ban dùgu ̀ kɔnɔ.
Fùnteni tùn bɛ ɲini k’an ka baara nàgasi.

Le lavage des pieds de la mariée

Notes

1. (événement) kɛ

[ → exercices]
Si l’on trouve dans une construction intransitive avec pour sujet le nom d’un événement on peut alors le traduire par "se produit, se tient, a lieu, arrive, il y a…" :

Tɔnsigi kɛra jumadon. Le meeting a eu lieu vendredi.
Dɔn ̀ bɛ kɛ su ̀ fɛ̀. Il y aura danse ce soir.

Si c’est dans une construction transitive que l’on trouve kɛ , toujours avec le nom d’un événement pour sujet on peut alors le traduire par "tient, organise, fait" :

Ù ye furusiri kɛ ntɛnɛn. Ils ont fait le mariage lundi.
Ù ye ɲɛnajɛ kɛ an ka so. Ils ont organisé une fête chez nous.

2. dèli

[ → exercices]

dèli est une verbe intransitif. Il est suivi d’uneclause avec l’ infinitif kà. Il est parfois traduit de façon erronée "avoir l’habitude de" ; le sens est plutôt "avoir l’expérience de", "avoir fait au moins une fois", "avoir eu l’occasion de", "il est arrivé que". Cette différence est plus claire dans une phrase négative : ici la valeur d’"expérience" est plus évidente :

À ma dèli kà dɔ̀n kɛ. Il n’a pas eu l’expérience de danser.
Il ne lui est pas arrivé de danser

L’interprétation trompeuse d’"habitude" vient de la phrase positive, ou l’on peut inférer qu’il s’agit d’une habitude, surtout si rien n’est précisé :

À dèlila kà taa yèn. Il y est allé : "Il y est déjà allé", ou bien "Il y allait d’habitude"

Seul un complément permettrait de préciser :

À dèlila kà taa yèn kunun su fɛ. Il y est allé hier soir. Ou Il a eu l’occasion d’y aller hier soir, Il lui est arrivé d’y aller, hier soir.
À dèlila kà taa yèn su ô su. Il y allait d’habitude tous les soirs.
N bɛ dèli kà taa Bamakɔ. Il m’arrive d’aller à Bamakɔ.
N bɛ dèli kà taa Bamakɔ san ô san (habituellement) Il m’arrive d’aller à Bamakɔ tous les ans.

3. X bɛ Y kàn

[ → exercices]

La postposition kàn a le même sens "à propos de" que français "sur" :

Tɔnsigi tùn bɛ furusiri kàn. Le meeting était sur le mariage. (portait sur...)

4. X man kan kà Y

Nous avons vu plusieurs exemples de kan (kan à ton haut) le verve qualitatif signifiant "devoir" ou "falloir"(Il faut que). Cette note est juste un rappel : la forme négative signifie toujours "devoir" (et non "falloir") :

I man kan kà taa. Tu ne dois pas partir.

La notion de "falloir" peut être exprimée en utilisant par exemple wajibiya, "forcer, obliger" :

À wajibiyalen tɛ i ka taa. Il ne faut pas que tu partes, tu n’es pas obligé de partir.

Le mariage de Sabou (version française et version en bambara)
Charles BAILLEUL - Svetlana AMEGANKPOE (illustrateur)
http://www.alliance-editeurs.org/donniya

5 Révision sur les clauses relatives (mîn)

Dans ces dix premiers cours de akbk2 nous avons vu la plupart des constructions possibles pour les clauses relatives avec mîn :
- 01 : mîn et les clauses relatives (introduction)
- 02 : X mîn : mîn déterminant de noms en fonction de sujet
- 03 : mîn comme déterminant ou comme pronom en fonction de complément d’objet
- 04 : Le relatif mîn dans les circonstancielles (cogo, tùma, yɔrɔ mîn)
- 08 : mîn comme pronom dans une phrase en apposition
- 09 : mîn, la subordonnée relative en fin de phrase

Voici une révision de la relativisation en B-M-D.

La première caractéristique des clauses relatives en Bambara est la présence de mîn (dans certains dialectes, mɛn, en mandinka de Gambie, mung). Nous avons appelé mîn le marqueur relatif. Grammaticalemant, mîn appartient à la même classe que les quantifieurs bɛɛ, "chaque/tous le", , "certains, l’un/l’autre" et si "aucun". Ces quantifieurs sont toujours à la tête du groupe nominal (quand ils ne sont pas seuls, comme pronoms).

Le groupe nominal déterminé par mîn sera toujours suivi de l’article défini. Le groupe nominal n’est pas nécessairement complexe mais il faut se souvenir que les quantifeurs eux-mêmes ne peuvent être relativisés par mîn :

Toutes les femmes qu’il veut épouser, elles ne l’aiment pas.

Se dira plutôt en bambara :

À b’à fɛ̀ kà mùso minw furu, òlu bɛɛ t’à fɛ̀. Les femmes qu’ils veut épouser, toutes celles-ci ne l’aiment pas.

Comme on l’a dit plusieurs fois, la grammaire du bambara ne tolère pas qu’une clause complexe prenne la place du sujet ou du complément d’objet dans la phrase. Les clauses relatives, étant complexes, obéïssent à cette règle. Lorsque cette relativisation doit être en position de sujet, la plupart du temps elle est annoncée en début de phrase, en apposition, puis elle est reprise dans la phrase principale qui suit par le pronom qui la représente, et occupe selon les cas la position de sujet ou d’objet :

mùso ̀ mîn bɛ nà, n t’ dɔn. La femme qui vient, je ne la connais pas.

Lorsque la clause relative contient yɔrɔ ̀ mîn, "l’endroit où", cogo ̀ mîn, "la façon selon laquelle", tùma ̀ mîn, "le moment où", elle peut se trouver soit dans la position adverbiale normale, c’est à dire en fin de phrase, soit en première position (sa place normale pour une relative).

N bɛ taa i taara yɔrɔ min. J’irai là où tu es allé.

Lorsque la clause relative contenant yɔrɔ min ou cogo min est au début de la phrase, la place de l’adverbe dans la clause principale qui suit peut être remplie par yèn "là-bas" ou tèn "ainsi, pareil" :

I taara yɔrɔ min, n bɛ taa yèn. Là où tu es allé, j’y vais.
I y’à kɛ cogo min na, n b’à kɛ tèn. La façon dont tu as fait ça, je ferai pareil.

Lorsque la clause relative contient tùma mîn "au moment où" est au début de la phrase, aucun adverbe n’est nécessaire dans la principale :

I bɔra tùma min, Fantà nàna . Au moment où tu es parti, Fanta est venue .

Variations :

A. Clause relative sans groupe nominal relativisé

En Bambara, Il n’est pas nécessaire d’avoir un groupe nominal devant mîn (relativisé par le marqueur mîn). Le marqueur mîn fonctionne alors comme un pronom "ce que", "celui qui" "celle qui"… :

I ye min kɛ, ò man di ne ye. Ce que tu as fait, ça ne me plait pas.
Sedu ye min furu, n t’ò dɔn. Celle que Sédou a épousé, je ne la connais pas.
Fanta ye wari di min ma, n y’ò ye. Celui à qui Fanta a donné de l’argent, je l’ai vu.

B. ò comme démonstratif

Dans les cas qui précèdent, est utilisé comme le pronom qui représente, qui fait référence à min (et, éventuellement, au groupe nominal qu’il "marque"). Le groupe nominal peut cependant être repris dans la phrase principale, précédé du démonstratif  :

Sedu ye mùso ̀ min furu, n t’ò mùso dɔn. La femme que Sédou a épousé, je ne connais pas cette femme.
Je ne connais pas la femme que Sédou a épousée.
Fantà ye wari di cɛ̀ ̀ min mà, n t’ò cɛ̀ dɔn. L’homme à qui Fanta à donné de l’argent, je ne connais pas cet homme
Je ne connais pas l’homme à qui Fanta a donné de l’argent

La seule condition autorisant l’utilisation du démonstratif c’est que la subordonnée relative soit devant la clause principale. Il faut bien remarquer que cette utilisation du démonstratif est très répandue, bien au-delà de son utilisation avec les subordonnées relatives. Il est utilisé avec toutes sortes de constructions de mise en relief et d’autres groupes nominaux complexes :

Fanta, n m’ò ye fɔlɔ. Fanta, je ne l’ai pas encore vue.
Kà baara ìn kɛ, ò man di n ye. Faire ce travail, ça ne me plait pas.
Kà bamànankan mɛn, n b’ ò dè fɛ̀. Comprendre le Bambara, voilà ce que je veux.

C. Les clauses relatives en apposition

Une clause relative en apposition est une subordonnée relative qui vient juste après un nom ou une autre clause. Dans ces constructions, mîn est utilisé en général sans groupe nominal :

Fanta, Baba ye min furu, n y’ò ye. Fanta, celle que Baba a épousé, je l’ai vue.
N ye Fantà ye, Baba ye min furu. J’ai vu Fanta, celle que Baba a épousé.

Cette construction est la seule possible lorsque le nom relativisé n’est pas déterminé :

N ye mùso ye, Fantà ni min bɔlen ɲɔgɔn fɛ̀. J’ai vu une femme, elle ressemble à Fanta.

S’il y avait un article défini derrière mùso, la phrase serait traduite différemment :

N ye mùso ̀ ye, Fantà ni min bɔlen ɲɔgɔn fɛ̀. J’ai vu la femme qui ressemble à Fanta.

En revanche, lorsque la subordonnée relative précède, cette dernière interprétation est la seule possible :

Fantà ni mùso ̀ min bɔlen ɲɔgɔn fɛ̀, n y’ò ye. La femme qui ressemble à Fanta, je l’ai vue.

6. X bɛ ɲini kà Y

[ → exercices]

Utiliser cette construction lorsque l’on veut dire "être sur le point de"… Le sens du verbe ɲini est "chercher". Son utilisation avec cette construction est de nature idiomatique. La construction est toujours intransitive, affirmative, et à l’imperfectif :
- on ne dira pas "à bɛ dɔgɔ ɲini kà …", en tous cas pas avec ce sens "être sur le point de",
- on ne dira pas "à tɛ ɲini kà ..." : il faudra trouver une autre tournure pour dire "ne pas être sur le point de",
- et on ne dira pas "à ɲinina kà ..." : si l’on veut exprimer le passé il faudra trouver autre chose que le perfectif, par exemple : "à tùn bɛ ɲini kà …" :

À tùn bɛ ɲini kà bìn. Elle était sur le point de tomber.
Kɛ̀lɛ ìn bɛ ɲini kà dùgu ̀ cì. Cette querelle est sur le point de détruire le village.

Daɲɛsɛbɛn


àlimami n. imam
dàmatɛmɛ v. exagérer
dan v. compter
dàn v. limiter, semer
denbatigi n. mère de famille
dùgusɛjɛ n. aurore
dutigi n. chef de famille
furuboloma n. intermédiaire de mariage, marieur/euse
kamisoli n. sous-vêtement (> camisole)
kìn n. quartier
kin v. mordre
kɔnɔbolishɛ n. poulet pré paré avec beaucoup de matière grasse, donné à la nouvelle mariée dans le but de lui provoquer une diarrhée (kɔnɔboli) qui l’affaiblira
làada n. coutume, tradition, règlement
lajɛ v. regarder
lajɛ̀ v. réunir
màminɛ v. se fiancer
manamanako n. bêtise, bagatelle, de peu d’importance
màɲɔmagamuso n. surveillante, charger de veiller sur la mariée pendant la première semaine des noces
mɛ̀ri n. mairie
mùsaka n. dépenses
mùsɔrɔ n. foulard (du fr. mouchoir)
nì v. offrir
nìnifɛn, nìlifɛn n. cadeau
npògotigi n. jeune fille, vierge
ɲɛmɔgɔ n. dirigeant, leader
ɔrɔbu n. robe
pakati n. paquet, boîte
sansara n. cage à poules, en vannerie, pour le transport
sàriya n. loi (charia)
sègi n. panier
selimafini n. habits de fête
shɛ̀, syɛ̀ n. poule, poulet
sìsɛ n. poule, poulet, en maninka/malinké
sɔ̀mɔnɔ n. ethnie somono (pêcheurs, piroguiers)
sukaro n. sucre
tɔnsigi n. meeting, réunion d’association
tàafe n. pagne (mesure de tissu standard)
waaju n. prédication, prêche
woloso n. esclave de 2ème génération, domestique

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

mercredi 20 janvier 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios