MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 08


Bolokoli

Nsàna

Den min y’à fà bolokò, bìnɔgɔkɛ dògokun tɛ.


KÀLAN 8 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 93-105
Audio web (Anglais, Bambara) : 08a, 08b, 08c, 08d, 08e
index audio : www.iu.edu

Les petits garçons célèbrent leur circoncision
http://flonature.canalblog.com/albu...

Bolokoli

Bìlakoroya ka di. I tɛ miiri, i tɛ tàasi k’à d’à kàn i tɛ hami du ni dùgu kunkow n’ù gùndow la. Don dɔ bɛ se, i n’i ɲɔgɔn bìlakorow, aw ka miirintanya bɛ ban. Aw bɛ bolokò. Bolokoli fana ye gìntanba ye dùgu kɔnɔ i n’à fɔ denkundi. Dùgu bìlakorow bɛɛ, minw bɛ sì kelen na, ù bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kàn k’ù bolokò ɲɔgɔn fɛ̀. Sòlimaw bɛɛ bɛ sòlimaya kɛ yɔrɔ kelen, sòlimabon kelen kɔnɔ. Denmisɛn bɛ caya dège sòlimabon de kɔnɔ. Dùgu cɛ̀misɛnw b’à bùgɔ, k’à nèni, k’à ni tɔɔrɔ cogo bɛɛ la. À ka kan k’ò bɛɛ mùɲu. Mùɲuni de b’ù ka cɛ̀ya jìra. Ù bɛ dumuni sugu ̀ bɛɛ di denmisɛnw mà k’ù waajibiya k’à dun. Ù b’à dun. Mùsow fana bɛ bolokò nka òlu ka sòlimaya man jugu i ko cɛ̀w ta [1]. Cɛ̀misɛnw mana bɔ sòlimabon na, du ni dùgu gùndow bɛ walaka ù ye bawò ò b’à sɔ̀rɔ ù kɛra cɛ̀ ye. Mùsow mana bɔ, mùsoya gùndow bɛ walaka ù fana ye bawò ò b’à sɔ̀rɔ ù kɛra mùso ye.

Moolaade, le dernier film de Sembène Ousmane, un très beau film contre l’excision des filles

Ɲìninkali

1. Bìlakoroya ̀ ka di wà ?
2. Mùnna à bɛ fɔ ko bìlakoroya ̀ ka dì ?
3. Bìlakoro ̀ ka miirintanya bɛ ban don jùmɛn ?
4. Bolokoli ̀ ni furu ̀ ka kan wà ? Ù ka kan cogo dì ? Mùn b’ù kanya ?
5. Ù bɛ kelen kelen boloko wà ?
6. Sòlimadenw bɛ sòlimaya kɛ yɔrɔ jùmɛn ?
7. Ù bɛ mùn dège sòlimabon ̀ na ?
8. Dùgu cɛ̀misɛnw bɛ mùn k’ù la ?
9. Mùsow ka biro ka jugu ka cɛ̀w ta bɔ wà ?
10. Cɛ̀misɛnw bɔlen sòlimabon na, mùn bɛ fo ù ye ?
11. Mùnna gùndow bɛ fɔ ù ye ò tùma ?

min comme pronom dans une phrase en apposition

→ notes

Sègin n kàn : min

Dùgu bìlakorow, minw bɛ sì kelen na, òlu bɛ bolokò ɲɔgɔn fɛ̀.
Kungokɔnɔjiriw, minw bulu tɛ bìn, òlu bɛ kɛ fura ye.
Fantà denkɛ, min bɛ se ntòlatan na, ò taara Bamakɔ.
Yamuru ka dɔ̀nkili, à ye min lamɛn salon, ò bɔra àrajo ̀ la kunun.
Bamanankan kìtabu ̀, aw ye min sɛbɛn, ò fèereta tɛ sɔ̀rɔ sugu ̀ la.
Adama terikɛ, min bɛ baara kɛ àrajo la, ò ye Fantà furu.
I ka dùlɔki, min tɛ kò ji kàlan ̀ na, ò de farala.
Dùgu npògotigiw, minw bɛ sì kelen na, òlu bɛ furu ɲɔgɔn fɛ̀.

Ɲìninkali : min

Jɔ̂nw bɛ bolokò ɲɔgɔn fɛ̀ ?
Den do taara Bamakɔ wà ?
Dɔ̀nkili jùmɛn bɔra àrajo la ?
Kìtabu jùmɛn fèereta tɛ sɔ̀rɔ sugu ̀ la ?
À ka dùlɔki jùmɛn farala ?
Jiri jùmɛnw bɛ kɛ fura ye ?
Npògotigi jùmɛnw bɛ furu ɲɔgɔn fɛ̀ ?
Jɔ̂n ye Fantà furu ?

Fɔcogo wɛrɛ :

Ɲɛjira : A. Ni dùgu ̀ bìlakorow bɛ sì kelen na. Ù bɛ bolokò ɲɔgɔn fɛ̀. B. Dùgu bìlakorow, minw bɛ sì kelen na, òlu bɛ bolokò ɲɔgɔn fɛ̀.
Npògotigiw bɛ sì kelen na. Ù bɛ furu ɲɔgɔn fɛ̀.
Fantà denkɛ bɛ se ntòlatan na. Ò taara Bamakɔ.
Yamuru ye dɔ̀nkili dila. À bɔra àrajo la kunun.
Aw ye bamanankan ̀ kìtabu sɛbɛn. Ò tɛ sɔ̀rɔ sugu ̀ la.
Adama terikɛ ̀ bɛ baara ̀ kɛ àrajo la. Ò ye Fantà furu.
Dùlɔki tɛ kò ji kàlan na. Ò de farala.
Kungokɔnɔjiriw bulu bɛ bìn. Òlu bɛ kɛ fura ye.

La Genèse, le très beau film (introuvable) de Cheik Oumar Sissoko. Vers 29mn commence une scène étonnante de circoncision collective… sous le regard de la belle Fatoumata Diawara

Ò b’à sɔ̀rɔ

→ notes

Sègin n kàn : Ò b’à sɔ̀rɔ

N’i ye n ye dàrakadun ̀ na, ò b’à sɔ̀rɔ n ye n da kò.
N’i ye n taatɔ ye so, ò b’à sɔ̀rɔ n tilala n ka baara la.
N’i y’i da fa mugu jàlan na, ò b’à sɔ̀rɔ à ɲiginji b’i da.
N’i y’à ye à wulila, ò b’à sɔ̀rɔ à fara sùnɔgɔ ̀ la.
N’ù bɛ den ̀ kun di, ò b’à sɔ̀rɔ ù ye dùgawu ̀ kɛ.
N’i y’à ye kɛ̀lɛ ̀ la, ò b’à sɔ̀rɔ ù bàgar’à mà.

Ɲìninkali : ò b’à sɔ̀rɔ

A. I bɛ dàraka dùn ? B. N’i ye n ye dàrakadun na, ò b’à sɔ̀rɔ n ye n da kò.
A. I bɛ bɔ baarayɔrɔ tùma jùmɛn ? B. N’i ye n taatɔ so ye, ò b’à sɔ̀rɔ n tilala baara la.
A. Mùnna i ye nìn kɛ ? B. N’i ye kamalenkɔrɔ ye k’i da fa mugu jàlan ̀ na, ò b’à sɔ̀rɔ à ɲiginji b’i da.
A. Den kun bɛ di sani dùgawu ka kɛ wà ? B . N’ù bɛ den kun di, ò b’à sɔ̀rɔ ù ye dùgawu kɛ.
A. Mùnna à bɛ kɛ̀lɛ ̀ kɛ ? B. N’i y’à ye kɛ̀lɛ ̀ la, ò b’à sɔ̀rɔ ù bàgar’à mà.

Fɔcogo wɛrɛ :

ò b’à sɔ̀rɔ

Ɲɛjira : A. N’da ̀ kòlen kɔ, n bɛ dàraka ̀ dun. B. N’i ye n ye dàrakadun na, ò b ’à sɔ̀rɔ n ye n da kò.
Baara ̀ bannen kɔ, an b’an làfiya.
An kununen kɔ, an b’an kò.
Kàlan ̀ bannen kɔ, an bɛ taa ntòla tan.
Baara jìginnen kɔ, an bɛ taa dùtɛ mìn.
Ɲɔ̀ mɔ̀nen kɔ, an b’à kari.
À den bolokòlen kɔ, à b’à ka so jɔ̀.
I ka mobili kɔ̀rɔlen kɔ, i b’à fèere.
Ba tɔɔrɔlen kɔ, à bɛ kinni ̀ kɛ.
À sirannen kɔ, à bɛ yɛrɛyɛrɛ.
Ni n mùso ma den sɔ̀rɔ, n bɛ mùso wɛrɛ furu.

Combinaison "ò b’à sɔ̀rɔ" / "kɛtɔ"
À propos de l’expression "X kɛtɔ ye kà V" : voir note

Ɲɛjira : A. Ni n mùso taara, n bɛ tobili kɛ. B. Ni i ye n kɛtɔ ye kà tobili kɛ, ò b’à sɔ̀rɔ n mùso taara..
Ni Uti sera, Fantà ka kan kà kàlan ̀ kɛ.
Ni kàlan banna, n bɛ ntòla tan.
Ni baara jìginna, an bɛ dùtedaga ̀ sìgi.
Ni ɲɔ̀ mɔ̀na, an b’à kari.
N’i ye wari sɔ̀rɔ, i bɛ mùso furu.
Ni sunkalo banna, mɔ̀gɔw bɛ tìlefɛdumunì damìnɛ.
Ni su kòra, n bɛ dumuni ̀ kɛ.
Ni baara tɛ n bolo, n bɛ àrajo lamɛn.
Ni sàmiya sera, cikɛlaw bɛ bùlukuli kɛ.

"Une fille non excisée est pure et complète"
Campagne de lutte contre l’excision en Guinée
Et au bout, tu seras une femme...
http://wonk.mondoblog.org/2015/02/14/excision-mgf-femme-afrique/

sugu

→ notes

Bìla nɔ̀ la : sugu

I bɛ fìni sugu ̀ jùmɛn ɲini ?
… segi …
… mùso …
… jiri …
… dumuni …
… dùgu …
… ntòla …
… fòro …
… so …

Fɔcogo wɛrɛ : sugu, sifa, siya

Ɲɛjira : A. I bɛ fìni sugu ̀ jùmɛn fɛ̀ ? B. I bɛ fìni sifa jùmɛn fɛ̀ ?
C. I bɛ fìni siya jùmɛn fɛ̀ ?
I bɛ mùso sugu ̀ jùmɛn fɛ̀ ?
I bɛ cɛ̀ sugu ̀ jùmɛn ɲini ?
I ye jiri sugu ̀ jùmɛn tìgɛ ?
I ye ɲɔ̀ sugu ̀ jùmɛn dàn ?
I ye wari ̀ di cɛ̀ sugu ̀ jùmɛn mà ?
N’ka kan kà siran sà sugu ̀ jùmɛn ɲa ?
Dumuni sugu ̀ jùmɛn bɛ tabali kàn ?
Fìni sugu ̀ jùmɛn bɛ sɔ̀rɔ yèn ?

Bàro mìsɛn : sugu

A. Ami ye fìni dɔ sàn.
B. Fìni sugu ̀ jùmɛn ?
A. N hakili la, bɔ̀gɔlanfini dòn.
A. Seku bɛ fɔlifɛn dɔ fɔ.
B. Sugu jùmɛn ?
A. N hakili la, kɔra dòn.
A. N ye mobili sàn.
B. Mobili sugu ̀ jùmɛn ?
A. Mobili fitinin.
A. Fantà ye dumuni dɔ tobi.
B. Dumuni sugu ̀ jùmɛn ?
A. N hakili la to dòn.
A. Mamadu ye kùlusi dɔ kala.
B. Sugu jùmɛn ?
A. N hakili la sèndaba de dòn.
A. À ye sògo dɔ fàga.
B. Sugu jùmɛn ?
A. N hakili la mìnan dòn.
A. Birama ye sìgilan dɔ dila.
B. Sugu jùmɛn ?
A. N hakili la kurun dòn.

Dafali : sugu

Ɲɛjira : A. N bɛ fìni sugu ̀ min ɲini.… B. N bɛ fìni sugu ̀ min ɲini, ò ye bàmunanfini ye.
N bɛ so sugu ̀ min fɛ̀.…
N bɛ segi sugu ̀ min fɛ̀.…
Sira Mori bɛ dɔ̀nkili sugu ̀ min fɛ̀....
Fantà bɛ dumuni sugu ̀ min d’an mà....
Àli bɛ jèlikɛ sugu ̀ min ɲini....
À bɛ mobili sugu ̀ min fɛ̀.…
Fàtu ye kuma sugu ̀ min fɛ̀.…
I bɛ ko sugu ̀ min kɛ.…
Adama ye mùso sugu ̀ min furu....
I ye fòro sugu ̀ min bɔ.…
Màdu bɛ kuma sugu ̀ min fɔ....
Siramori ye dɔ̀nkili sugu ̀ min da.…
N bɛ bàro sugu ̀ min fɔ àrajo la,.…
À ye ɲɔ̀ sugu ̀ min sɛ̀nɛ.…
Musa bɛ mobili sugu ̀ min bòli....
N bɛ mìsi sugu ̀ min fɛ̀,…
Seku bɛ fɔlifɛn sugu ̀ min fɔ,....
Nìn ye mɔ̀gɔ sugu ̀ min ye....
I ye so sugu ̀ min jɔ....
Aw ye baara sugu ̀ min kɛ....
Ù ye jà sugu ̀ min jìra....
Aw ye sira sugu ̀ min bɔ....
Bàla bɛ màlo sugu ̀ min sɛ̀nɛ....
Aw ye mìsi sugu ̀ min fàga,.…

Mali : « Nous voulons une loi qui interdise l’excision »
L’excision est une pratique coutumière et non islamique qui, contrairement à une idée répandue, n’est pas recommandée dans le Coran. © unicef.fr
http://www.rfi.fr/afrique/20150205-mali-nous-voulons-une-loi-interdise-excision

hami X la

→ notes

Sègin n kàn : hami X la

Fùgari ̀ tɛ hami foyi la.
Mùso ìn bɛ hami à den na.
Bìlakoro tɛ hami dùgu kunko la.
Cɛ̀gana ̀ tɛ hami nasɔngɔko la.
Ù fà tɛ hami à ka denbaya la.

Bìla nɔ la : hami Y la

Fùgari ̀ tɛ hami foyi la.
Bìlakoro ̀ dùgu ̀ kunko
Den kolon ̀ du ̀
Dònso ̀ soko ̀
Fàma ̀ fàntan ̀
Ŋàna ̀ wari ̀

Ɲìninkali : hami Y la

A. Mùnna Ngɔ̀lɔ t’an dɛ̀mɛ ? B. Fùgari ̀ tɛ hami foyi la.
A. Bìlakoro ̀ tɛ fòrobabaara kɛ wà ? B. Bìlakoro ̀ tɛ hami dùgu ̀ kunko ̀ la.
A. Màdu t’à masaw bònya. B. Den kolon ̀ tɛ hami du ̀ la.
A. Dònsokɛ ìn tɛ segin so abada wà ? B. Dònsokɛ ̀ tɛ hami soko ̀ la.
A. Fàmaw ka kan kà sùmun di fàntanw mà ? B. Fàmaw tɛ hami fàntan na.
A. Cɛ̀gana bɛ hami nasɔngɔko ̀ la wà ? B. Àyi, cɛ̀gana ̀ tɛ hami nasɔngɔko ̀ la.
A. À bɛ hami à ka denbaya la wà ? B. Àyi, à tɛ hami à la.

i nà à fɔ / inafɔ

Sègin n kàn :

i n’à fɔ

À ka di i n’à fɔ di.
À jɛlen bɛ i n’à fɔ nɔnɔ kɛnɛ.
À ka kunan i n’à fɔ jala.
À cɛ ka ɲì i n’à fɔ jinɛ.
À ka mìsɛn i n’à fɔ finikisɛ.
jà wulilen i n’à fɔ nasɔngɔbɔla.
À fìnnen i n’à fɔ kòroninfin.
À cɛ ka jugu i n’à fɔ suruku.
À ka kègun i n’à fɔ wɔ̀lɔ.
À ka jàn i n’à fɔ sèbe.

Ɲìninkali

À cɛ ka ɲì wà ?
À cɛ ka jugu wà ?
À fìnnen dòn wà ?
À ka jàn wà ?
À ka kunan wà ?
À ka di wà ?
À ka kègun wà ?
À ka mìsɛn wà ?
À jà wulilen dòn wà ?

La Forêt sacrée ou l’excision en Côte d’Ivoire : un documentaire de Camille Sarret
L’excision ? Une pratique barbare. Tout le monde en convient. Voilà pour le discours officiel dans la plupart des pays où elle est (était) pratiquée. Mais dans la réalité, il en va tout autrement : l’excision est, dans certaines régions, une tradition fermement ancrée dans les usages et mentalités et, paradoxalement, entretenue par les femmes. Cette ambiguïté, Camille Sarret a voulu la comprendre puis la filmer. Un documentaire est né : La forêt sacrée. Rencontre avec la réalisatrice.
http://www.unidivers.fr/la-foret-sacree-camille-sarret-martha-diomande-excision/
http://femmesaction.over-blog.com/2015/10/camille-sarret-nous-livre-un-film-documentaire-sur-l-excision-en-cote-d-ivoire.html

sì

Sègin n kàn : Sì

À sì ka jàn.
I sì ma sàn bi duuru sɔ̀rɔ fɔlɔ.
I sì ma se dɔ̀nkɛyɔrɔtaa ̀ mà.
À sì ma se sugulataa ̀ mà.

Ɲìninkali

A. N bɛ se kà taa aw fɛ̀ siniman na wà ? B. Àyi i sì ma se ko dɔw kɛli mà.
A. Baba tora mobilibin na wà ? B. Àyi, à ma to à la. À sì ka jàn.
A. I sàn jòli ye ɲinan ye ?
A. Ò tɛ tìɲɛ ye, i ma sàn bi duuru sɔ̀rɔ.
B. N bɛ sàn bi duuru ni fìla la.
A. N bɛ se kà taa dɔ̀nkɛyɔrɔ ̀ wà ? B. Àyi, i sì ma se dɔ̀nkɛyɔrɔtaa ̀ mà.

Ɲìninkali : si

Ɲɛjira : À bɛ taa siniman na wà ? Àyi, à si ma se sinimantaa mà.
À bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ wà ?
À bɛ dɔ̀lɔ mìn wà ?
Mùnna à ma dòn ?
Fantà bɛ tobili ̀ kɛ wà ?
I ye den sɔ̀rɔ wà ?
Burama ye dònso ŋàna ye wà ?
Adama ye mùso furu wà ?
À bɛ dùgu ̀ mara wà ?
Aw bɛ sò bòli wà ?
I den bɛ mobili ̀ bòli wà ?
I bɛ kini ̀ d’à ma wà ?
Màdu bɛ taa kɛ̀lɛ la wà ?

fana → notes

Sègin n kàn : fana

Kɔɲɔya ye gìntanba ye. Bolokoli fana ye gìntanba ye.
Adama te dɔ̀lɔ mìn. Umarù fana tɛ dɔ̀lɔ mìn.
Àli bɛ dɔ̀lɔ mìn. À bɛ lɛ̀sogo fana dun.
N bɛ kini fɛ̀. N bɛ tò fana fɛ̀.

Bàro mìsɛn : fana/dùn

A. Kɔɲɔya ̀ ye gìntanba ye wà ?
B. Ɔ̀wɔ, gìntanba dòn.
A. Bolokoli ̀ dùn ?
B. Ò fana y’à dɔ ye.
A. Adama bɛ dɔ̀lɔ mìn wà ?
B : Àyi, à tɛ dɔ̀lɔ mìn.
A. Umarù dùn ?
B. Àyi, Ale fana t’à mìn.
A. Àli bɛ dɔ̀lɔ mìn wà ?
B. Ɔ̀wɔ, À b’à fa.
A. Lɛ̀sogo dùn ?
B. À b’ò fana dun.
A. I bɛ kìni fɛ̀ ?
B. Ɔ̀wɔ, n b’à fɛ̀.
A. Tò dùn ?
B. N b’ò fana fɛ̀.

Kumasen dila : "fana" fara kumasen kàn.

Ɲɛjira : A. À ye dumuni ̀ kɛ. À sùnɔgɔra. B. À ye dumuni kɛ. À sùnɔgɔra fana.
À ye finiw kò. À y’à yɛrɛ kò.
À ye bamanankan ̀ kàlan. À ye fulakan ̀ kàlan.
Fantà ye tobili ̀ kɛ À ye so furan.
Adama bɛ kàlan ̀ kɛ. À bɛ mɔ̀gɔw kàlan bamanankan ̀ na.
Bala bɛ ɲɔ̀ sɛ̀nɛ. À bɛ tìga sɛ̀nɛ.
Ù bɛ gùndo ̀ walaka cɛ̀w ye. Ù bɛ gùndo ̀ walaka mùsow ye.
Burama bɛ nkɔ̀ni ̀ fɔ.—À bɛ cɛ̀nda kɛ.
Dunan ̀ bɛ barika ̀ da dutigicɛ ye. À bɛ barika da ̀ dutigimuso ye.
Jeli bɛ dɔ̀nkili ̀ da. À bɛ furusira taama.
Ù bɛ sow san. Ù bɛ sow fèere.

J’ai été excisée : à l’adolescence, je me sentais inférieure aux autres femmes.
La chanteuse malienne Inna Modja, elle même victime d’excision lorsqu’elle était enfant, se bat aujourd’hui pour que cette pratique disparaisse. Témoignage à lire et à écouter en partenariat avec l’émission « 28 minutes » d’Arte.
https://gamsfrance.wordpress.com/2015/09/15/video-jai-ete-excisee-a-ladolescence-je-me-sentais-inferieure-aux-autres-femmes/

mana

→ notes

Sègin n kàn : mana

I mana tulu ̀ dun, i bɛ bònya kojugu.
À mana fɛ̀n ò fɛ̀n mɛn, à bɛ t’ò fɔ mɔ̀gɔw ̀ ye.
Aw mana nà, aw bɛ bɔ̀rɛ ̀ ta kà taa n’à ye.
À mana mɔ̀gɔ kɛ̀lɛ, à tɛ hali kuma i fɛ̀.

Ɲìninkali : mana

A. Mùnna à bɛ bònya kojugu ? B. À mana tulu dun, à bɛ bònya kojugu.
A. Mùn y’aw bìla ɲɔgɔn na ? B. À mana fɛn ò fɛn mɛn, à bɛ t’ò fɔ mɔ̀gɔw ye.
A. An bɛ mùn kɛ nìn bɔ̀rɛ la ? B. À mana nà, aw b’à ta kà taa n’à ye.
A. À man’i kɛ̀lɛ, à bɛ mùn kɛ ? B. À mana mɔ̀gɔ kɛ̀lɛ, à tɛ hal’i ni wulu jɛ̀ kolo la.

walaka

Sègin n kàn : walaka

À y’an ka gùndo ̀ walaka.
À ye nɛ̀gɛso walaka k’à dila.
Ù bɛ gùndow walaka denmisɛnw ye.
À bɛ bili ̀ walaka sani à ka kogo kari.

Ɲìninkali

A. À ye mùn kɛ ? B. À y’an ka gùndo ̀ walaka.
A. À bɛ nɛ̀gɛso dila cogo dì ? B. À bɛ à walaka k’à dila.
A. Gundow bɛ fɔ denmisɛnw ye tùma jùmɛn ? B. Ù bɛ gùndow walaka ù ye sòlimabon na.
A. À bɛ kogo kari tùma jùmɛn ? B. À bɛ bili walaka sani à ka kogo kari.

Assemblée nationale malienne : réquisitoire contre l’excision
Le 19 mai 2015, les député-e-s malien-ne-s ont été sensibilisés à l’adoption d’une loi contre les mutilations sexuelles féminines considérées comme une violation des droits des filles et des femmes
https://gamsfrance.wordpress.com/2015/05/27/assemblee-nationale-malienne-requisitoire-contre-lexcision/
http://mali-web.org/societe/assemblee-nationale-requisitoire-contre-lexcision

nisɔn

→ notes

Sègin n kàn : X nisɔn ka di

Kamara nisɔn ka di don ô don.
N tùn nisɔn ka di kunun.
À nisɔn ka go kojugu.
Adama mùso nisɔn ka di kɔsɛbɛ.
Màli mɔ̀gɔw nisɔn ka di tùma bɛɛ.

Ɲìninkali : nisɔn

A. Kamara bɛ cogo dì don ò dòn ? B. Kamara nisɔn ka di don ò dòn ?
A. Mùnna i ye nìn kɛ kunun ? B. N tùn nisɔn ka di kunun.
A. Mùnna i tɛ taa Baba bara ? B. N tɛ taa Baba bara k’à d’à kàn à nisɔn ka go kojugu.
A. Adama mùso ka ɲì wà ? B. N hakili la à ka ɲì kɔsɛbɛ. À nisɔn ka di kɔsɛbɛ.

Sègin n kàn : nisɔndiya / nisɔngoya

Ni mɔ̀gɔw nan’i bara, i ka kan k’i nisɔndiya ù kɔrɔ.
Don ô don, à bɛ nà n nisɔngoya n’à ka kìbaru gomanw ye.
À ka dɔ̀nkiliw bɛ ne nisɔndiya à ɲɛ bɛɛ mà.
Foyi tɛ Adama mùso nisɔngoya.
Nkàlontigɛ bɛ mɔ̀gɔw nisɔngoya i kɔrɔ.

Ɲìninkali

A. Ni mɔ̀gɔw nàn’i bara, i ka kan kà mùn kɛ ? B. Ni mɔ̀gɔw nàn’i bara, i ka kan k’i nisɔn diya ù kɔrɔ.
A. À bɛ nà mùn kɛ n’à ka kìbaru gomanw ye ? B. À bɛ nà n nisɔngoya n’à ka kìbaru gomanw ye
A. À ka dɔ̀nkiliw bɛ mùn k’i la ? B. À ka dɔ̀nkiliw bɛ ne nisɔndiya à ɲɛ bɛɛ mà.
A. Mùn tɛ Adama mùso nisɔngoya ? B. Foyi tɛ Adama mùso nisɔngoya.

Bìla nɔ̀ la : nisɔn

N nisɔn ka di.
À …
Fantà …
Màdu mùso …
Ù …
À cɛ …

Yɛ̀lɛmali : nisɔn

Ɲɛjira : A. À nisɔn ka di. B. À nisɔn man di.
I nisɔn ka di.
Aw nisɔn ka di kɔsɛbɛ.
À mùso nisɔn ka di don ô don.
Màli mɔ̀gɔw nisɔn ka di tùma bɛɛ.
(enregistrement interrompu)
À ye n nisɔndiya n’à ka dɔ̀nkili ye.
Ù nisɔndiyara kɔsɛbɛ kunun.
À ka dɔ̀nkiliw bɛ mɔ̀gɔw nisɔndiya.
Fantà nisɔn ka go kojugu.
Nanbara bɛ mɔ̀gɔw nisɔngoya.
I terikɛ nisɔn ka go.
Baara gɛ̀lɛn bɛ Ami nisɔngoya.
Aw ka wale ìn ye n nisɔndiya.

Fɔcogo wɛrɛ : nisɔn

A. Kamara nisɔn ka di kɔsɛbɛ. B. Kamara ɲagalilen bɛ kɔsɛbɛ.
A. I ka kuma bɛ mɔ̀gɔw nisɔndiya. B. I ka kuma bɛ mɔ̀gɔw laɲagali.
Ù tùn nisɔn ka di kunun.
À nisɔn ka go don ô don.
I mùso nisɔn ka di kɔsɛbɛ.
À tùn nisɔn ka di kunun.
À ka dɔ̀nkiliw bɛ ne nisɔndiya à ɲɛ bɛɛ mà.
I terikɛ nisɔn ka di tùma bɛɛ.
À baaracogo y’à fà nisɔndiya.
Ameriki mɔ̀gɔw nisɔn ka di sibiri don.
Kamara nisɔn man di don si.
Baaraba ̀ bɛ Màdu nisɔndiya.

800 villages maliens ont "déposé le couteau de l’excision"
dans Excision : les résultats inégaux de la lutte contre les mutilations génitales en Afrique
http://www.jeuneafrique.com/165763/societe/excision-les-r-sultats-in-gaux-de-la-lutte-contre-les-mutilations-g-nitales-en-afrique/

Notes

1. min utilisé en apposition "celui qui..."

→ exercices

Nous parlons ici de clauses où min est seul, utilisé comme pronom, c’est à dire utilisé pour un nom qui est ici ailleurs dans la phrase. min n’est pas utilisé ici comme un déterminant suivant immédiatement le nom qu’il "marque". Par exemple :

Fantà denkɛ, i ye min ye kunun, ò taara Bamakɔ. Le fils de Fanta, celui que tu as vu hier, il est parti à Bamako.

i ye min ye kunun est la clause dite "en apposition" qui modifie le groupe nominal Fantà denkɛ. On pourrait dire que c’est l’ensemble de cette phrase qui est le "marqueur relatif"

Remarquez à nouveau la chose suivante : Lorsque la phrase s’alourdit avec des surcharges comme des clauses relatives (on l’a vu précédemment), ou en apposition (ici), les bambaras préfèrent toujours les isoler en début ou en fin de phrase. En aucun cas ces surcharges ne peuvent occuper la position de sujet ou de complément d’objet par exemple. Le noyau de la phrase doit garder une structure simple et lègère : ò taara Bamakɔ.

On verra dans le prochain cours des cas où cette clause en apposition avec min est déplacée à la fin de la phrase, comme :

Fantà denkɛ ye mobili san, i ye min ye kunun. Le fils de Fanta a acheté une voiture, lui que tu as vu hier.

2. ò b’à sɔ̀rɔ

→ exercices
Nous traitons cette expression comme une conjonction, et pourtant elle a tout d’une phrase grammaticalement complète ! En l’examinant de plus près, on peut dire que la conjonction se fait entre la phrase précédente représentée par le pronom "ò" [2] et la phrase suivante représentée par le pronom "à" [3]. Mais avec quel sens ?

X bɛ Y sɔ̀rɔ X va obtenir Y

Ce qui peut ressembler à une conjonction logique ou hypothétique comme "alors", "par conséquent", "il s’en suit",...

N’i y’à ye dàrakadun na, ò b’à sɔ̀rɔ à y’i da ̀ ko. Si tu l’as vu en train de manger son petit-déjeuner, alors (c’est qu’) il s’est débarbouillé.

3. sugu

→ exercices
Voilà un mot qui signifie "espèce", "type", "sorte de", "catégorie",… Apparemment un synonyme de siya et sifa dans le bambara standard de Bamako.

sugu diffère de cogo ou ɲɛ/ɲa (au sens de "manière", "façon") dans la mesure où à la différence de -cogo et -ɲɛ il ne se combine pas avec des verbes pour former des noms composés, mais seulement avec des noms :

baarasugu type de travail
baaracogo façon de travailler

4. hami X la

→ exercices
Comme verbe, on peut le traduire par "avoir le souci de", "se soucier de", "avoir du chagrin", "être impatient de" et même "avoir envie"…
Comme nom, il signifie "souci", "chagrin", "tracas", "désir", "rêve"...

Sou Hami* (extrait) from lesmutins.org on Vimeo.
Un film de Anne-Laure de Franssu
Disponible en Vod sur lesmutins.org
* il s’agit, en bambara, de Su hami "les tracas de la nuit"

5. X waajibiya kà Y

→ le texte
Waajibi signifie "obligation". On peut le transformer en verbe avec le suffixe d’abstraction -ya, avec le sens d’ "obliger", "forcer". waajibiya est alors pratiquement synonyme de diyagoya "contraindre"/"contrainte". Ces verbes se comportent comme le verbe bìla (voir le cours n°03) : son objet est le sujet du verbe à l’infinitif qui suit :

À ye Fantà waajibiya ka taa. Il a forcé Fanta à partir.

6. Mana

→ exercices
On a déjà vu mana dans les cours introductifs (Cours n°11 et Récapitulatif). On l’a appelé auxiliaire (marque prédicative) du futur hypothétique (positif). On le traduit souvent par une conditionnelle, mais il peut également intervenir dans une temporelle (exprimant un antériorité) :

À mana nìn kɛ, ò tɛ diya ne ye. S’il fait ça (ou Quand il aura fait ça), cela ne me fera pas plaisir.
Ferait-il cela, ça ne me plairait pas.

Il n’y a pas d’équivalent négatif de mana : on exprime ces négatifs avec une clause conditionnelle avec la conjonction ni :

Ni à ma nìn kɛ, ò tɛ diya ne ye. S’il ne fait pas ça, ça ne me plaira pas.

7. X kɛtɔ ye kà Y

→ complément du cours 07
→ exercice
On trouve en bambara deux constructions de phrase avec les verbes exprimant un sens comme voir (ye), entendre (mɛn), etc…

Là où en français on utilise un infinitif, ou, pour être plus précis on ajoute "en train de" :

J’ai vu Jeanne danser J’ai vu Jeanne en train de danser.
Je vois Marie couper l’arbre. Je vois Marie en train de couper l’arbre.

1) Dans la première construction de phrase bambara, on forme un participe progressif en ajoutant au verbe d’action le suffixe -tɔ

N ye Àli dɔntɔ ye.
N ye Fantà tobilitɔ ye.
N ye Àli jiritigɛtɔ ye.
N ye Fantà dɔ̀nkilidatɔ mɛn.

Cette construction n’est pas réservée aux verbes exprimant les sens voir, entendre etc. :

Fantà yɛlɛtɔ tùn tɛ se kà jaabili kɛ. Prise de rire, Fanta était incapable de répondre.
Àli baaratɔ tɛ bàro kɛ. En train de travailler, Ali ne participait pas la conversation.
À ye jara bòlitɔ fàga. Il a tué le lion qui était en train de courir.

2) La deuxième construction, en revanche, est bien réservée au verbes exprimant un sens : Dans ces constructions, l’objet du verbe de perception est suivi du participe kɛtɔ, très général car construit sur le verbe kɛ "faire", cette clause principale étant suivi d’une subordonnée à l’infinitif exprimant l’action. Le sujet implicite de cette dernière est le complément d’objet du verbe de perception (voir plus haut au 5. waajibiya, et bìla) :

N ye Fantà kɛtɔ mɛn kà tobili ̀ kɛ. J’ai vu Fanta qui était en train de faire la cuisine.
À ye Àli kɛtɔ ye kà jiri ̀ tìgɛ. Elle a vu Ali qui était en train de couper l’arbre.

Ce sont des constructions tout à fait courantes. Là encore, elles sont préférées quant la clause exprimant le participe progressif "en train de" est jugée trop lourde.

8. Trois mots auxiliaires pour désigner des qualités humaines

→ exercices

Ces mots apparaissent toujours dans des constructions qualitatives, précédés du nom qu’ils qualifient… Vite un exemple :

Mùsokɔrɔba ̀ ka ɲì. La vieille femme est magnifique.
Mot à mot :
L’apparence de la vieille femme est magnifique.

Il s’agit des mots suivants

Mot sens verbes qualitatifs avec lesquels ils se combinent
apparence ɲì / jugu
mà essence* di / go
nisɔn humeur di / go

* Selon Gérard Dumestre (Dictionnaire bambara-français, Karthala, 2011), "terme impossible à traduire de manière précise, utilisé essentiellement dans des constructions NI avec certains adjectifs (verbes qualitatifs) di, go, notion de "contact"."

E mà ka di ne ye cogo min na,… Tu me plais tant …

Selon Bailleul et Vydrine, il y a un nom qui a un sens "endroit", "contact", "fréquentation", "coutume" (et une postposition mà qui a aussi un sens de "destination, souvent avec contact") :

Min mà tùn ka di à ye, à taara à fɛ̀ Il est parti avec celle dont il aimait le contact
ou : qu’il aimait fréquenter, etc.

Voici un petit échantillon d’utilisation de ces mots auxiliaires utiles pour exprimer des qualités (ou des défauts). On remarquera qu’ils ne se combinent pas avec le nom précédent pour former un mot composé comme mùsocɛ : d’autres adjectifs peuvent s’interposer, des déterminants comme ìn, ou la particule tùn du passé, par exemple :

Fantà cɛ ka ɲì . Fanta est belle.
Mùsokɔrɔba ̀ tùn cɛ ka ɲì . La vielle femme était magnifique.
I ka dɔ̀lɔki cɛ ka ɲì . Ta chemise est belle.
Suruku ̀ cɛ ka jugu. L’hyène est moche.
À denkɛ ̀ tùn cɛ ka jugu. Son fils était vilain.
Fìni ìn cɛ ka jugu. Ce tissu n’est pas beau.
Ŋana ̀ mà man di. Le héros n’est pas sympa.
Tiɲɛfɔla mà man di. La fréquentation de celui qui dit la vérité n’est pas agréable.
Mɔ̀gɔ kàlannen mà man di. La fréquentation des gens instruits n’est pas agréable.
Naloma mà ka go. La fréquentation d’un menteur n’est pas agérable.
Salifu mà ka go. Salifou n’est pas le bienvenu.
Mùso fɔlɔ mà ka go. La première femme est infréquentable.
Mùso ̀ nisɔn ka di. La femme est de bonne humeur.
Madu tùn nisɔn ka di. Madou était de bonne humeur.
Wulu ̀ nisɔn man di. Le chien est de mauvaise humeur.
Kuntigi ̀ nisɔn ka go. Le patron est de mauvaise humeur.
Adama nisɔn ka go. Adama est de mauvaise humeur.

On remarquera que ces trois mots auxiliaires ne prennent l’article tonal, ni d’ailleurs aucun autre déterminant.

On peut aussi combiner ces mots auxiliaires avec les verbes dérivés de ces verbes qualitatifs :

verbe qualitatif verbe dérivé
ka ɲì kà ɲà/ɲɛ̀ "réussir"
ka jugu kà juguya "être méchant"
ka di kà diya "rendre agréable"
ka go kà goya "rendre mauvais"

Quelques exemples de ces combinaisons qui expriment une transformation de qualité :

Denmuso ìn cɛɲɛna. Cette fille est devenue belle.
I tɛna cɛjuguya. Tu ne deviendras pas mauvais.
Ŋana ̀ tɛ se kà màdiya. Le héros ne peut pas se faire estimer.
Mùso filanan màngoyara. La deuxième femme s’est fait détester.
Kuntigi ̀ nisɔndiyara. Le patron est devenu de bonne humeur.
Fantà bɛna nisɔngoya. Fanta va devenir de mauvaise humeur.

Petite remarque : mà peut se nasaliser devenir màn : màngoya, on trouvera aussi màndiya

De la même façon, cɛ, mà et nisɔn peuvent se combiner avec les adjectifs dérivés des verbes qualitatifs :

verbe qualitatif adjectif dérivé
ka ɲì ɲùman
ka jugu jugu
ka di duman
ka go goman

Quelques exemples d’adjectifs composés :

muso cɛɲùman une belle femme
mansa cɛɲùman un beau roi
so cɛjugu un vilain cheval
muso manduman une femme aimable (fréquentable)
den mangoman un enfant désagréable
mɔgɔ nisɔnduman une personne sociable
kuntigi nisɔngoman un patron au mauvais caractère

Et enfin,... à partir de ces adjectifs composés, on pourra dériver avec -ya des noms abstraits !

cɛɲa beauté
cɛjuguya laideur
màdiya, màndiya affection, estime
màngoya antipathie
nisɔndiya joie, bonne humeur
nisɔngoya mauvaise humeur, irritation

9. Fana

→ exercices
"aussi", ou "non plus" dans une phrase négative :

À ma mùso fana ye. La femme non plus, elle ne l’a pas vue.

On trouve ce mot dans deux positions typiques : après un nom ou un groupe nominal (comme déterminant) ou à la fin de la phrase (adverbe ou particule).

À ma mùso ye fana. Il n’a pas vu non plus la femme.

Tons : fána est de ton haut. Mais après nom ou un groupe nominal, il peut se trouver après l’article défini (article tonal) : dans ce cas, s’il suit un nom à ton haut, il semblera un peu moins haut :

mùso ̀ fána [ _ ̀ - - ] la femme aussi
jíri ̀ fána [ - ̀ _ _ ] l’arbre aussi

Mùso bɛ furu k’à sɔ̀rɔ à ma boloko wà ?
Moolaadé, le film de Sembène Ousmane dans sa trilogie L’HÉROÏSME AU QUOTIDIEN.
http://www.filmsduparadoxe.com/moolaade.html
Dans un village africain, il y a sept ans, une jeune mère a refusé que sa fille soit excisée, pratique qu’elle juge barbare. Aujourd’hui, quatre fillettes s’enfuient pour échapper à ce “ rite de purification ”, et demandent protection à cette femme. Deux valeurs s’affrontent alors : le respect du droit d’asile (le Moolaadé) et l’antique tradition de l’excision (la Salindé).
NB : Traditionnellement, ce sont les nùmumuso (femmes des forgerons, potières) qui sont en charge de l’excision, au même titre que les nùmu, forgerons, sont en charge de la circoncision.

Daɲɛsɛbɛn


bàga v. offenser
bìlakoro n. garçon non circoncis
bìlakoroya n. enfance (de garçon)
bili n. toiture, terrace
bolokò v. circonscrire (garçons) / exciser (filles)
bùgɔ v. frapper, battre
dege v. enseigner / être enseigné (apprendre)
cɛ̀gana n. célibataire
cɛ̀nda n. géomancie, divination par le sable (cɛ̀n)
cɛ̀ya n. âge adulte (mâle), condition de mari, qualité d’homme, virilité, sexe masculin. cf. mùsoya
fòroba n. bien public (champ public)
fòroba adv.p collectivement
gìntan n. grande foule, grande fête
gùndo n. secret, connaissance secrète
hami v. se soucier, avoir du chagrin
jà wuli v. énerver (lever l’esprit)
v. rater, priver (X la)
kin, cin v. mordre
koroninfin n. arbuste "koro des berges" aime l’eau, fruits noirs sucrés
kùnko n. affaire, préoccupation, peine
miiri v. penser
mùɲu v. endurer, supporter (cf condition de la femme)
présenté ici comme une qualité masculine acquise dans l’endurance face aux brimades, le muɲu (mougnou) est surtout compris en Afrique de l’ouest, dans différentes langues, comme emblématique de la situation… faite aux femmes dans la société !
mùsoya n. condition de la femme, féminité, sexe féminin, cran de sureté du fusil. cf. cɛ̀ya
nasɔngɔ n. "prix des condiments", somme donné e chaque jour à la femme par le mari pour les dé penses de la cuisine (condiments pour la sauce)
nèni v. insulter
ni n. âme, principe vital, vie
nkàlon tìgɛ expr dire un/des mensonge(s)
nkɔ̀ni n. guitare-harpe, "ngoni", luth des griots
ɲagali v. être content, heureux
- X laɲagali v. réjouir qq’un
ɲigin v. avoir la nausée, mouiller
sèndabanin n. culotte large qui descend aux genoux
sì n. vie, âge, durée de la vie
sòlima n. nouveau circoncis / nouvelle excisée
sɔ̀rɔ v. obtenir
- kà sɔ̀rɔ kà expr et puis, et ensuite
- ò b’à sɔ̀rɔ expr alors, par conséquent, il s’ensuit que
tàasi v. réfléchir (verbe réfléchi : k’i tàasi). cf. miiri
waajibi v. contraindre, obliger
walaka, waraka v. défaire, démonter, dévoiler
wɔlɔ n. francolin, sorte de perdrix rusée
yɛrɛyɛrɛ v. trembler

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

Notes

[1Voilà un bel exemple des préjugés de 1970 à propos de l’excision, préjugés qui perdurent aujourd’hui au Mali ! Il est probable que les filles ont moins à supporter les vexations et brimades de leurs aînées, mais l’acte lui même et ses conditions d’hygiène ont des conséquences autrement plus graves. Le dernier rapport de l’UNICEF concernant la protection de l’enfance (2004-2013) indique que ces préjugés favorables à l’excision sont partagés par 73 % des maliens et maliennes, et que 74 % des filles au Mali sont victimes de ces mutilations génitales. Un triste record qui place le Mali largement en tête de ces pratiques rétrogrades pour la petite trentaine de pays où elle est suivie, loin devant les 2ème et 3ème pays, Gambie et Mauritanie qui en sont encore à 56 % et 54 % respectivement. Le Burkina Faso (13%) et la Côte d’Ivoire (10%) voisins semblent sur le bon chemin.

[2pronom anaphorique : "porte le sens" de ce qui précède

[3pronom cataphorique : "porte le sens" de ce qui vient après

mercredi 16 décembre 2015

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios