MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 14


Jeliya ni fɔli

Nsàna

Ko man di bɛɛ la.


KÀLAN 14 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 171-189
Audio web (Anglais, Bambara) : 14a, 14b, 14c, 14d, 14e
index audio : www.iu.edu

Jeli Madi Tunkara
Djélimady Tounkara, le guitar hero de la musique malienne
Avec "Djély Blues", Djélimady Tounkara, le guitariste, leader du mythique Rail Band de Bamako, livre un bel album instrumental. Sans doute son plus personnel.
http://afrique.lepoint.fr/culture/m...

Jeliya ni fɔli

Dùgu si tɛ taa jèli ̀kɔ. Jèliw dè ye cidenw ye, òlu dè ye kuma ̀ laselaw ye. N’i bɛ ko ô ko kɛ, f’i ka jèli bìla i ɲɛ. N’ò tɛ, à ko tɛ ɲɛnabɔ. Jèli dè bɛ furusirataamaw kɛ. N’i b’à fɛ̀ kà fɛn sɔ̀rɔ mɔ̀gɔ la, i dùn b’à dɔn i kelennama tɛ se k’à sɔ̀r’à la, i bɛ jèli bìla ò ko ɲɛnabɔli ̀ la. Jèli b’à ka dahirimɛ sɔ̀rɔ ò ci nìnw dè la. N’à ye ci kɛ mɔ̀gɔ ô mɔ̀gɔ ye, ò tìgi b’à sɔn. Ni kɔɲɔ bɛ kɛ wala bolokoli ̀ walima denkundi ̀, jèliw bɛ taa n’ù ka fɔlifɛnw ye. Cɛ̀w bɛ fɔli kɛ, mùsɔw bɛ dɔ̀nkili da kà dɔ̀n ̀ kɛ. Ò ɲɛnajɛw dè sènfɛ, ù bɛ mɔ̀gɔw barama, u bɛ mɔ̀gɔw buruju gòsi. Hɔrɔn ̀ bololankolon tɛ se kà taa ɲɛnajɛyɔrɔ bawo jèli min man’i deli, i ka kan k’ò sɔn. N’i m’à sɔn, i bɛ màlo fàdenw ye. Ni dùgutigi ̀ wala hɔrɔn ̀ bɛ kuma jàma ̀ la, à tɛ pɛrɛn kà kuma. À b’à ka kuma fɔ jèli dè ye. Ò b’à lase jama ̀ mà. Dùgu ̀ ka ko kɔ̀rɔw fana bɛ màra jèliw dè fɛ̀.

Fɛn ô fɛn n’à bɛ kɛ diɲɛ ̀ na, ni nisɔndiyako dòn, ò bɛɛ bɛ na ni fɔli ̀ ye. Fɔli ̀ bɛ kɛ denkundi ̀ la ; à bɛ kɛ bolokoli ̀ la ; à bɛ kɛ kɔɲɔya ̀ la. Tulon sugu ̀ ka ca. Balafɔ ̀ bɛ yèn ; dùnunfɔ ̀ bɛ yèn ; ntàmanifɔ ̀ bɛ yèn. Kà sìgi kà jèli ̀ ka nkɔ̀nikan lamɛn wala k’à ka kɔrakan lamɛn, ò bɛɛ ye ɲɛnajɛ ̀ dɔ ye.

Dùnunfɔyɔrɔ la, mɔ̀gɔw bɛ kòori dùnunfɔla ̀ la. Mùsow bɛ jɔ̀ ù dàn na, cɛ̀w bɛ jɔ̀ ù dàn na. Mùsow bɛ tɛgɛrɛ fɔ kà dɔ̀nkili ̀ da àni kà dɔ̀n ̀ kɛ. Cɛ̀w tɛ tɛgɛrɛ fɔ nka ù bɛ dɔ̀n ̀ kɛ. Fɔli ̀ bɛɛ ɲɛmɔgoya bɛ ɲàmakalaw bolo. Òlu dè y’à ko bɛɛ labɛnbagaw ye.

Ni sɛ̀nɛfɛnw tìgɛra, fɔli ̀ bɛ kɛ kà mɔ̀gɔw ka nisɔndiya jìra àni kà barika da Ala ye.

Ɲìninkali

1. Dùgu ̀ tɛ taa mùn kɔ.
2. Jèli ye mùn ye dùgu ̀ kɔnɔ ?
3. Jèli bɛ mùn kɛ ?
4. Jèli b’à ka dahirimɛ sɔ̀rɔ cogo dì ?
5. Ni jèli ̀ ye ci ̀ kɛ i ye, i ka kan kà mùn kɛ ?
6. Jèliw bɛ taa ni mùn ye kɔɲɔ ̀ wala bolokoliyɔrɔ ̀ ?
7. Cɛ̀w bɛ mùn kɛ ?
8. Mùsow dùn ?
9. Jèliw bɛ mùn kɛ ɲɛnajɛw sènfɛ ?
10. Mùnna hɔrɔn ̀ bololankolon tɛ se kà taa ɲɛnajɛyɔrɔ ̀ ?
11. Jèlisɔnbaliya ̀ bɛ nà ni mùn ye ?
12. Jɔ̂n ̀ bɛ dùgutigi ka kuma lase jama mà ?
13. Jèli ̀ bɛ mùn wɛrɛ màra ?
14. Mùn bɛ nà ni fɔli ye ?
15. Sàya ̀ bɛ nà ni fɔli ye wà ?
16. Mùnna sàya tɛ nà ni fɔli ye.
17. Fɔli ̀ bɛ kɛ tùma jùmɛn ?
18. Tulon sugu ka ca wà ?
19. Tulon sugu jùmɛnw bɛ yèn ?
20. Nkɔ̀nikanlamɛn ̀ ye ɲɛnajɛ dɔ ye wà ?
21. Kɔrakanlamɛn ̀ dùn ?
22. Mɔ̀gɔw bɛ mùn kɛ dùnunfɔyɔrɔ ̀ la ?
23. Ù bɛ kòori dùnunfɔla la wà ?
24. Mùsow ni cɛ̀w bɛ jɔ̀ ù dan na wà ?
25. Mùsow bɛ jɔ̀ ù dan na wà ?
26. Cɛ̀w dùn ? Ù fana bɛ jɔ̀ ù dan na wà ?
27. Mùsow bɛ mùn kɛ ?
28. Mùsow bɛ tɛgɛrɛ fɔ wà ?
29. Mùsow bɛ dɔ̀n kɛ wà ?
30. Cɛ̀w be tɛgɛrɛ fɔ wà ?
31. Dùgu bɛ taa jèli ̀ kɔ wà ?
32. Jèliw ye cidenw ye wà ?
33. Jèliw ye kumalaselaw ye wà ?
34. N’i bɛ ko ô ko kɛ, i bɛ jèli bìla i ɲɛ wà ?
35. N’i m’ò kɛ, à ko bɛ ɲɛnabɔ wà ?
36. Jèli ̀ bɛ furusirataamaw kɛ wà ?
37/38. N’i b’à fɛ̀ kà fɛn sɔ̀rɔ mɔ̀gɔ ̀ la, i kelen tɛ se k’à sɔ̀rɔ i bɛ jèli ̀ bìla ò tìgi la wà ?
39. Jèli ̀ b’ò ɲɛnabɔ wà ?
40. Jèli ̀ b’à ka dahirimɛ sɔ̀rɔ ò ciw la wà ?
41. N’à y’ò kɛ mɔ̀gɔ min ye, ò tigi b’à sɔn wà ?
42. Jèliw bɛ taa n’ù ka fɔlifɛnw ye kɔɲɔya ̀ yɔrɔ wà ?
43. Jèlicɛw bɛ fɔli kɛ wà ?
44. Jèlimusow bɛ dɔ̀nkili ̀ da wà ?
45. Jèlicɛw bɛ dɔ̀nkili ̀ da wà ?
46. Jèlimusow bɛ dɔ̀nkili ̀ da wà ?
47. Mùsow bɛ dɔ̀n ̀ kɛ wà ?
48. Ɲɛnajɛw sèn fɛ̀, jɛ̀liw bɛ mɔ̀gɔw barama wà ?
49. Ù bɛ mɔ̀gɔw buruju gòsi wà ?
50. Hɔrɔn ̀ bololankolon bɛ se kà taa ɲɛnajɛyɔrɔ ̀ la wà ?
51. Jèli ̀ mana hɔ̀rɔn ̀ deli, à ka kan k’à sɔn wà ?
52. N’à m’à sɔn, à bɛ màlo wà ?
53. Jèli bɛ dùgutigi ka kuma lase jàma mà wà ?
54. Dùgutigi wala hɔrɔn bɛ pɛrɛn kà kuma jama la wà ?
55. Dùgu ka ko kɔ̀rɔw fana bɛ màra jèli ̀ fɛ̀ wà ?
56. Ù bɛ dɔ̀n kɛ wà ?
57. Jɔ̂nw bɛ dɔ̀nkili da ?
58. Cɛ̀w bɛ tɛgɛrɛ fɔ wà ?
59. Fɔliw ɲɛmɔgɔya bɛ jɔ̂n bolo ?
60. Jɔ̂n ye ɲɛnajɛw labɛnbaga ye ?
61. Fɔli ̀ bɛ kɛ Sàmiya tùma wà ?
62. Fɔli ̀ bɛ kɛ tùma jùmɛn ô tùma ?
63. Mùnna ù bɛ fɔli ̀ kɛ ni sɛ̀nɛfɛnw tìgɛra ?

Sidiki Diabaté Jr aussi appelé « le petit prince de la kora est de la 72e génération de l’une des plus grandes familles de griots « korafola » (joueurs de kora) d’Afrique de l’Ouest. Le jeune homme s’est fait connaître en mêlant les notes de sa kora électrique au rap. Jeune Afrique l’a rencontré... http://www.jeuneafrique.com/317005/...

taa ni X ye

[ → notes ]

Sègin n kàn : taa ni X ye

Bala taara n’à den ye.
Ali ko k’à bɛ taa ni Fanta ye.
Seku ka mobili taara ni n’ka doni ye.
Ù bɛ taa ni bɔ̀rɛ ̀ ye.

Bìla nɔ la : taa ni X ye

Bala taara n’à den ye.
Fanta
à teri
à dɔgɔnin
mùso
à kɔ̀rɔkɛ

Bàro mìsɛn : taa ni X ye

A. Jɔ̂n ̀ taara n’i den ye ? B. Bala taara n’à den ye.
A. Jɔ̂n ̀ bɛ taa n’à ye ? B. Ali ko k’à bɛ taa n’à ye.
A. I tɛ taa ni foyi ye Kayi ? B. Seku ka mobili taara ni n ka dòni ye.
A. Kaladenw ye karitɔn ta wa ? B. Ayi, ù taara ni bɔ̀rɛ ̀ de ye.

Bàro mìsɛn : taa ni X ye

Ɲɛjira : Kumadenw : Ali, Fanta A. Ali bɛ taa à dan na wà.
B. Àyi, (wala) à ni Fanta bɛ dumuni ̀ kɛ.
Àyi, Fanta bɛ dumuni ̀ kɛ à fɛ̀.
Kumadenw
Seku, Ami

Maadu, Adama

Baba, Sali

Asetu, Musa

Umu, Mamu

Burama, Salimata

Solo, Kariba

Shaka, Jɛnɛba

Sedu, Kaja

Ngɔlɔ, Ɲele

Le "Jèlitɔnba" du Mali organise le grand "Sàn diya" 2016
Le plus grand « Sandia », fête des griots, des 50 ans de notre indépendance se déroulera les 16 et 17 avril prochains (2016) sur la grande place de Kita. Il réunira toutes les générations de djélis et sympathisants.
http://bamada.net/forum-sandia-le-d...

nà ni X ye

[ → notes ]

Sègin n kàn : nà ni X ye

Kɔɲɔya ̀ bɛ nà ni fɔli ̀ ye.
Baba nàna n’i ka bɔ̀rɛ ye.
A ̀ tɛ se kà nà ni foyi ye.
San ̀ bɛ nà ni sumaya ̀ ye.

Bàro mìsɛn : taa ni X ye

A. Mùn bɛ nà ni fɔli ̀ye ? B. kɔɲɔya ̀ bɛ nà ni foli ye.
A. Baba nàna ni mùn ye ? B. Baba nàna n’i ka bɔ̀rɛ ye.
A. À bɛ se kà nà ni wari ̀ ye wà ? B. À tɛ se kà nà ni foyi ye.
A. San ̀ bɛ nà ni mùn ye ? B. San ̀ bɛ nà ni sumaya ̀ ye.

Bìla nɔ la : na ni X ye

À tɛ se kà nà ni foyi ye.
wari
dumuni
doni si
malo
i mùso
i ka bɔ̀rɛ
sàma.
fìni
mobili
dumuni

MALI BLUES
film présenté au Festival international de cinéma de Nyon, avril 2016
"Visions du réel"

Kà V,...

[ → notes ]

Sègin n kàn : Kà V,...

Kà kɔrakan ̀ lamɛn, ò ye ɲɛnajɛ ̀ dɔ ̀ ye.
Kà suɲɛni ̀ kɛ, ò fana y’à sɔn dɔ ye.
Kà dunun ̀ fɔ, ò fana ye kàlan dɔ ye.
Kà dɔboli ̀ kɛ, ò fana ye jàte dɔ ye.
Kà bòli, ò fana ye cɛ̀ya dɔ ye.
Kà mɔ̀gɔw kàlan, ò fana y’à ka baara dɔ ye.
Kà sùnɔgɔ, ò fana ye. yɛrɛlafiya dɔ ye.
Kà dɔ̀nkili da, ò fana ye jèliya dɔ ye.

Ɲìninkali : Kà V,...

A. Mùn fana ye ɲɛnajɛ dɔ ye ? B. Kà kɔrakan lamɛn.
A. Mùn fana ye jàte dɔ ye. B. Kà dɔbɔli kɛ.
A. Mùn fana ye yɛrɛlafiya dɔ ye. B. Kà sùnɔgɔ.
A. Mùn fana ye jèliya dɔ ye ? B. Kà dɔ̀nkili da.
A. Mùn fana ye cɛya dɔ ye ? B. Kà bòli.

Bìla nɔ la : Kà V,...

Kà kɔrakan lamɛn, ò bɛ ń nisɔndiya.
Kà Seku ye tugun,
Kà taa Segu,
Kà bòli sɔ̀gɔma,
Kà dàraka dun,

2

, ò tɛ ko gɛlɛn ye.
, ò dè bɛ ń hakili la.

3

Kà jɔ̀ kà ɲɛ̀gɛnɛ kɛ, ò tɛ ko ɲùman ye.
Kà nenini kɛ jama la,
Kà dumuni kɛ k’i dɔgɔni to,
Kà miiri i kelen na,
Kà bàn kà wari di i dɔgɔnin ye, ,

4

Kà miiri i kelen na, ò tɛ dùgutigi jogo ye.
ò tɛ mɔ̀gɔ sɛbɛ kà baara ye.
ò tɛ kɛ anw bara.
ò tɛ kɛ yɔrɔ si.
Kà i somɔgɔw fili, ò tɛ ko ye mɔ̀gɔ bɛ min kɛ.

Kumadonɲɔgɔnna : Kà V,...

Ɲɛjira : A. Mɔ̀gɔ_ bɛ fòli kɛ. Ò ka ɲì. B. Kà fòli kɛ, ò ka ɲì.
Mɔ̀gɔ ̀ be nenini ̀ kɛ jama la. Ò man ɲì.
Mɔ̀gɔ ̀ bɛ saraka ̀ bɔ. Ò ka ɲì.
Mɔ̀gɔ bɛ bɔ̀rɛ fìla ta. Ò ka gɛlɛn.
Mɔ̀gɔ bɛ taa Moti i sèn na. Ò man gɛlɛn.
Mɔ̀gɔ bɛ tìle fìla bìla. Ò ka di.
Mɔ̀gɔ bɛ tìle sàba kɛ i ma baara kɛ. Ò ka fisa.
Mɔ̀gɔ bɛ baara kɛ don o don. Ò man di.

Bàro mìsɛn : o fana

Kumadenw : Nkɔ̀ni, dɔ̀nkili, jeliya A. À bɛ nkɔ̀ni fɔ wa ?
B. Ayi, à bɛ dɔnkili da.
A. Ò fana ye jeliya dɔ ye.
Kumadenw : Ci, kàlan, baara A. À bɛ ci kɛ wà ?
B. Àyi, à bɛ kàlan na.
A. Ò fana ye baara dɔ ye.
Kumadenw : Kàfoli, dɔbɔli, jàte A. À bɛ kàfoli kɛ wà ?
B. Àyi, à bɛ dɔbɔli kɛ.
A. Ò fana ye jàte dɔ ye.
Kumasen : pan, bòli, kɛnɛya A. À bɛ pan wà ?
B. Àyi, à bɛ bòli dè.
A. Ò fana ye kɛnɛya dɔ ye.
Kumasen : kuma, fòli, mɔ̀gɔ sɛbɛya. A. À bɛ kuma wà ?
B. Àyi. Nka à bɛ fòli kɛ.
A. Ò fana ye mɔ̀gɔ sɛbɛya dɔ ye.
Kumasen : sùnɔgɔ, yaala, denmisɛnya A. À bɛ sùnɔgɔ wà ?
B. Àyi. À bɛ yaala.
A. Ò fana ye denmisɛnya dɔ ye.

Je suis né Griot from Olivier Janin on Vimeo.

Au cœur du Mali, terre de légendes et de richesses culturelles, un personnage s'érige en pilier de la mémoire, en héritier d'une tradition séculaire.
Le Djeli ou Griot est depuis des siècles le conseiller poète de toute la société Mandingue, le troubadour respecté, le chanteur de vérités.

Sur 52 minutes, ce film documentaire offre une plongée au cœur de l'univers des griots, un témoignage musical de leurs traditions, et une mise en perspective de leur rôle au sein de notre monde moderne.
Venez découvrir l'art ancestral des "Maîtres de la Parole".

(tɛ) taa X kɔ

Sègin n kàn : taa X kɔ

Dùgu ̀ si tɛ taa jèli ̀ kɔ.
Kàlan ̀ si tɛ taa sàbati ̀ kɔ.
Ɲàmakala si ̀ tɛ taa dàlilu ̀ kɔ.
Kìtabusɛbɛn ̀ si tɛ taa hakilisigi ̀ kɔ.
Dutigi ̀ si tɛ taa sabali ̀ kɔ.
Kungokɔnɔbaara ̀ si ̀ tɛ taa farinya ̀ kɔ.
Mùso ̀ si tɛ taa masiriw kɔ.

Kumasendila : taa X kɔ

Ɲɛjira : dùgu, jèli Dùgu si tɛ taa jèli kɔ.
Dugùtigì, sabali
Kìtabusɛbɛn, hakilisigi ̀
Kungokɔnɔbaara, farinya
Mùso, masiri
Baara, timinandiya
Nùmu, dàbali
Kàlan, sàbati
Mɔ̀gɔya, bònya

Ɲìninkali :

taa X kɔ

Aw ka "taa X kɔ" ɲɛ̀ jaabi ̀ la.

Mùn bɛ dùgu ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ nùmuya ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ suman ̀ tìɲɛ ?
Mùn bɛ kàlan ̀ bali ?
Mùn bɛ baara ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ dugutigi ̀ bali kà kɛ dugutigi ɲùman ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ baara ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ kìtabusɛbɛn ̀ ɲɛ ?
Mùn bɛ kungokɔnɔbaara ̀ ɲɛ ?

Balafɔla
Griot du Burkina-Faso, Abdouaye évolue sur les scènes françaises et internationales depuis 2000. Multi-instrumentistes (percussions, balafon, kora, n’goni), Abdoulaye sera d’abord recruté dans la troupe nationale du Burkina Faso à l’âge de 13 ans ; puis ils créera 2 albums : Dounia en 2002 & Borokuy Anou en 2005. De même il crée la troupe « Sinikan ». Il participe à des festivals de Jazz à New-York, Vienne & Avignon.
http://www.asso-traidunion.com/?tag...

X bɛ Y bìla Z la

Sègin n kàn : X bɛ Y bìla Z la.

I bɛ jèli ̀ bìla ò ko ɲɛnabɔli ̀ la.
Funteni bɛ mɔ̀gɔ bìla kannakolonbìla ̀ la.
À y’à mùsow bìla fìniko ̀ la.
Kàramɔgɔ ̀ bɛ cɛ̀misɛnw bìla sɛnɛ ̀ la.
Adama y’à teriw bìla fòli ̀ la.
Ń fà ye Jèli Bala bìla ń ka furutaama la.
Nɛnɛ ̀ bɛ mɔ̀gɔw bìla yɛrɛyɛrɛ la.
Dùte bɛ mɔ̀gɔw bìla ɲɛgɛnɛkɛ ̀ la.
Ali ye baaradenw bìla bɔ̀gɔbaara ̀ la.

Kumasendilali : X bɛ Y bila Z la

Ɲɛjira : Fanta, Ali, baara. Fanta ye Ali bila baara la.
Mùso , à denw, tulon. . . .
Kàramogo, cɛ̀misɛnw, sɛ̀nɛ ̀. . . .
À, à mùsow, fìniko. . . .
Adama, à teriw, fòli. . . .
Ń fà, jèli ̀ Bala, furuko. . . .
Ali, baaradenw, bɔ̀gɔbaara. . . .
Nene ̀, mɔ̀gɔw ,yɛrɛyɛrɛ. . . .
Dùte ̀ , mɔ̀gɔ, ɲɛgɛnɛkɛ. . . .
Fùnteni ̀, mɔ̀gɔ, kannakolonbila. . . .

Ɲìninkali : X bɛ Y bila Z la

Ali bɛ mùn na ?
Denmisɛnw bɛ mùn na ?
Jèli Bala bɛ mùn na ?
Mɔ̀gɔw bɛ mùn na ?
Fùnteni ̀ bɛ mɔ̀gɔ bìla mùn na ?
À be jèli ̀ bìla mùn na ?
À mùsow bɛ mùn kɛ ?
Adama teriw bɛ mùn na ?
Baaradenw bɛ mùn na ?
Dùte ̀ bɛ mɔ̀gɔ bìla mùn na ?
Fanta ye Ali bìla mùn na ?

Musiques du Mali : les gens de la parole
un documentaire réalisé par Bruno Maïga, Djingarey Maiga, Jean-François Schiano.
Zaradoc films
Dans la société traditionnelle très hiérarchisée, le griot fait partie d’une caste à part, celle des Nyamakalas, qui se situe entre celle des Nobles et celle des Captifs. Le griot, attaché à un noble et sa famille, était celui qui pouvait dire ce que ce Noble ne pouvait se permettre de dire : il chantait ses louanges et intervenait dans ses affaires, il était le maître de la parole. De par cette position, il était le détenteur des traditions et de l’histoire de son peuple. Dans ces sociétés à culture orale, les griots se sont transmis de génération en génération les généalogies et les exploits des grands noms du passé malien, jusqu’à nos jours. Mais avec l’arrivée du colonialisme et son souci de profit, les valeurs traditionnelles ont changé. Est Noble aujourd’hui, celui qui a de l’argent ; et le griot moderne a suivi cette évolution.

Fo i ka V...

Sègin n kàn : f’ i ka

N’i bɛ ko ô ko kɛ, f’i ka jèli bìla i ɲɛ.
N’i ko i ka baara in kɛ, fo mɔ̀gɔ k’i dɛmɛ.
Ni Ali bɛ nà, fo Fanta ka kini wɛrɛ tobi.
N’i fà bɛ kuma, f’i k’i kùn suuli.
N’i ko i ka Fanta ye, f’i ka taa sugu ̀ la.
N’i k’i ka tobili ̀ kɛ, f’i ka tasuma ̀ mɛnɛ.
N’i k’i ka kuma mɛn, f’i k’i dade.
N’i k’i k’i sàgo sɔ̀rɔ, f’i ka sabali.

Bìla nɔ la : f’i ka

N’i bɛ baara in kɛ, f’i ka dɛ̀mɛ ɲini.
wari caman sɔ̀rɔ.
baarakɛla caman
denmisɛn caman
nà joona
, f’ i k’i da de.
, f’ i ka sabali.
N’ i b’à fɛ̀ kà Seku ye,
N’i k’i ka mùso furu,
N’i k’i ka kàlan kɛ,

Fɔcogo wɛrɛ : Ni X, fo Y.

Ɲɛjira : A. N’i fà bɛ kuma, i ka kan k’i kùn suuli. B. N’i fà bɛ kuma, f’i k’i kùn suuli.
N’i bɛ ko ô ko kɛ, i ka kan kà jèli bìl’i ɲɛ.
N’i b’a fɛ̀ kà kuma mɛn, i ka kan k’i dade.
N’i ko i ka baara in kɛ, mɔ̀gɔ ka kan k’i dɛmɛ.
Ni Ali bɛ nà, Fanta ka kan kà kini wɛrɛ tobi.
N’i ko i ka tobili kɛ, i ka kan kà tasuma mɛnɛ.
N’i ko i ka Fanta ye, i ka kan kà taa sugu la.
N’i b’à fɛ̀ k’i sago sɔ̀rɔ, i ka kan kà sabali.
N’i b’à fɛ̀ kà mùso furu, i ka kan k’i bolo bìl’i kun.
N’i k’i ka kàlan, i ka kan kà manamanako dabila.

Jèlimuso
Taye Sacko, griotte du Mali : rencontre exceptionnelle ! (et vidéo)
http://www.curieusevoyageuse.com/gr...

kelennama

Sègin n kàn : kelennama

I kelennama tɛ se kà ko ɲɛnabɔ.
I tɛna ngɔ̀n ̀ kelennama ye.
Ń ye wari di ciden kelennama mà.
I man kan kà siran wùlu ̀ kelennama ɲɛ.
Adama kelennama tùn tɛ nìn kɛ.
Maramu kelennama tɛ shɛ̀ da bɔ ji la.

Bìla nɔ la :

I tɛna ngɔ̀n kelennama ye.
sɔ̀rɔ.
jɛgɛ
dumun.
shɛ̀ ye dumuni ̀ na.
mɛnɛmɛnɛ
ye taama ̀ la.
ye tonkun ̀ kàn.
ye baara ̀ la.

Ɲìninkali :

Ɲɛjira : A. I kelen dòn. I tɛ se kà ko ɲɛnabɔ. B. I kelennama tɛ se kà ko ɲɛnabɔ.
I tɛna ngɔ̀n ̀ ye. Ngɔ̀n ̀ kelen dòn.
Ń ye wari ̀ di ciden mà. Ciden kelen dòn.
À man kan kà siran wùlu ̀ ɲɛ ̀. Wùlu ̀ kelen dòn.
Adama kelen dòn. À tùn tɛ nìn kɛ.
Maramu kelen dòn. Maramu tɛ shɛ̀ da bɔ ji la.
Fanta kelen dòn. Fanta tɛ fìni kò.
Mɛnɛmɛnɛ kelen dòn. Mɛnɛmɛnɛ tɛ dumuni ̀ kɛ.
Adama kelen dòn. Adama bɛ ko bɛɛ kɛ.
Baba kelen dòn. Baba tɛ ntòla ̀ tan.
Solo kelen dòn. Solo bɛ kurunw dila.

La griotte malienne Babani Koné, dite "Sirani", chante pour « Libé ».
http://next.liberation.fr/musique/2...


Baro

Bala ye ci bìla kà taa Jeli Amadu wele. À b’à fɛ̀ kà Jeli Amadu ci dùgutigi ̀ mà.

Amadu : Asalamalekum.
Bala : Malekumasalam.
Amadu : Bala, k’i ka ciden tun ra ń kɔ. Ń nàn’i ka wele lamìnɛ. Mùn tùn dòn ?
Bala : kɔnɔnafililen dòn ko dɔ dè la. Ń ko ń b’i wele k’à ɲɛ jìr’i la, n’i bɛ se kà ń dɛ̀mɛ.
Amadu : Ala k’an bɛɛ lajɛlen dɛ̀mɛ.
Bala : Amiina. Ko gɛ̀lɛnba dòn, Jeli Amadu. Ne ma d’à la n’à bɛ se k’à ɲɛnabɔ.
Amadu : Ala ka bòn, Bala. Ko ka dɔgɔ diɲɛ ̀ na min ɲɛnabɔbaga ye mɔ̀gɔ ̀ ye, ni mɔ̀gɔ ̀tɛ se k’à ɲɛnabɔ. E k’i ka kunko fɔ.
Bala : À filɛ nìn ye. Ń b’à fɛ̀ k’i ci kà taa dùgutigi ̀ bara, i ka t’à ɲin’i à fɛ̀ à ka ń sɔn fòro kura la.
Amadu : Ò tɛ baasi. Ò bɛ kɛ ni Ala n’à Kira sɔ̀nn’à mà.
Bala : E yɛrɛ b’à dɔn ko ń ka denbaya bònyanen bɛ kosɛbɛ sisan. Ò dè kosɔn ń bɛ fòro kura in ɲinina.
Amadu : E kɔ̀ni k’à tɔ̀ to ne mà sa. E bɛ min fɛ̀, i y’ò fɛ̀. À sɔ̀rɔcogo, ò bɛ ne dè mà. Ni Ala n’à Kira sɔ̀nna, i b’i ka fòro sɔ̀rɔ k’à sɛ̀nɛ ɲìnan sàmiya ̀ la.
Bala : N’ò sera kà kɛ, ò nà diya ń ye kosɔbɛ. Ń ka denbaya nà làfiya kosɔbɛ.

Chanteuses de louanges, poètes, conseillers politiques, historiens, au Mali comme ailleurs en Afrique, les griottes ont des rôles multiples. Pendant l’occupation de Tombouctou par les militants islamistes, il leur était interdit de se produire. Mais maintenant, alors que la ville tente de restaurer un semblant de normalité, le message de réconciliation, de paix et d’harmonie des griottes est plus que jamais nécessaire. Fady Aldiouma Maïga nous explique pourquoi...
http://www.theguardian.com/global-d...

Notes

1. nà ni X ye/taa ni X ye

[ → exercices : taa nà]

Rappel : ni X ye est la construction qui signifie "avec", vue dans le cours n°12 de la première série

Ces expressions avec les verbes de mouvement taa "aller" et nà "venir" sont utilisées comme des équivalents de "apporte" et "emporte" (ou “amène” et “emmène” s’agissant de personnes pouvant se tenir par la main). Mot-à-mot, on les traduirait pourtant en "viens avec, va avec".

Remarquez que “prend” peut être interprété comme "enlever, ramasser, saisir". Dans le sens de "saisir", "prend" serait traduit en B-M-D par ta. Ta cependant n’est pas un verbe de mouvement. Il a besoin d’un verbe comme taa ou na pour lui donner cette valeur de mouvement, par ex. :

À ye bɔ̀rɛ tà sugu ̀ la. Il a pris le sac au marché.
À ye bɔ̀rɛ ta kà taa sugu ̀ la. Il a pris le sac et est parti au marché
ou
Il a emporté le sac au marché
À ye bɔ̀rɛ tà yan. Il a pris le sac ici.
À ye bɔ̀rɛ tà kà nà yan. Il a pris le sac et est venu ici.
ou
Il a apporté le sac ici.

Lorsque, dans ces constructions, ce sont des noms d’êtres humains qui sont impliqués, il vaut toujours mieux interpréter comme "apporte" ou "emporte", plutôt que comme "venir avec" ou "partir avec". Cela fait une grande différence. Par exemple, "l’enfant part avec sa mère" ne peut pas être interprété comme "l’enfant apporte sa mère". La phrase en B-M-D :

den be taa n’a ba ye

doit pourtant être interprétée dans ce dernier sens (“amené” plutôt qu’”apporté” ici puisqu’il la prend vraisemblablement par la main plutôt qu’il ne la porte). On peut obtenir la première interprétation où, semble-t-il, c’est la mère qui contrôle les choses, avec la postposition fɛ̀ , par ex. :

Den ̀ bɛ taa à ba fɛ̀. L’enfant part avec sa mère.

Le sens peut parfois être un sens abstrait, mais on lui préfère en général dans ce cas la construction négative avec le postposition kɔ au sens de "sans" : tɛ taa X kɔ

2. (tɛ) taa X kɔ

[ → exercices ]
Nous revoyons ici une autre construction avec le verbe de déplacement taa, expression déjà vue dans le cours akbk2 n°02, principalement utilisé au négatif, littéralement "ne va pas sans". Comme "sans" est l’opposé de "avec", c’est donc en apparence l’opposé, le négatif de "bɛ taa ni X ye", mais avec un sens plus souvent abstrait que l’on peut traduire diversement : "ne se conçoit pas sans", "ne peut pas se passer de", ...

3. X bɛ bìla Z la.

[ → exercices ]
Le verbe bìla a généralement le sens de "mettre, déposer, ranger", principalement lorsqu’il s’agit d’objets inanimés.

à bìla à nɔ na. remet le à sa place.

C’est ce sens qui est utilisé dans les exercices de ce cours lorsqu’on vous demande de mettre un mot à sa place dans le "trou" d’une phrase incomplète : Bìla nɔ la.

Toutefois, lorsque le sujet et complément d’objet sont des êtres humains, et avec un complément avec la postposition la ou na il prend le sens d’"envoyer" :

Ń fà ye Jèli Bala bìla ń ka furutaama la. Mon père à envoyé Bala le griot faire les démarches de mariage pour moi.

Attention toutefois : si l’être humain est un sujet pluriel, et si le complément est le pronom réciproque ɲɔgɔn, alors le sens devient clairement celui de l’affrontement, de la querelle :

Ù bìlala ɲɔgɔn na. Ils se sont querellés
littéralement : "ils se sont mis l’un sur l’autre"

4. f’i ka (fo i ka)

[ → exercices ]

Jusqu’ici nous avons surtout vu fo, ou plus souvent , comme une conjonction avec e sens de "jusqu’à", et parfois des sens dérivés comme : sauf, à moins que (surtout dans fɔ ni), "au point que", "si bien que", ...

Kabi Falajɛ fɔ Bamakɔ,... De Falajè à Bamako, ...
Bɛɛ nàna, fɔ e. Ils sont tous venus, sauf toi.
..., fɔ ni i bànana. ..., à moins que tu ne tombes malade

Toutefois, au contact des colonisateurs français, "il faut que" a été souvent entendu et à fini par s’intégrer dans le bambara . C’est ce sens qui est développé dans les exercices ci-dessus, qui seront faciles pour des francophones :

Ù ko : "Fo i ka ta a kùlu la kà sègin si ni ?" Ils dirent : "Il faut que tu partes dans la montagne et que tu reviennes demain ?"

Attention cependant : dans ce sens là, est suivi du sujet du verbe, ce verbe est donc un subjonctif, avec sa marque prédicative ka à ton haut. Dans l’exemple ci-dessus, remarquez le second kà à ton bas, celui de l’infinitif.

5. kelennama et -lama/-nama en général

[ → exercices ]

kelen, vu il y a longtemps dans le cours n°3 de la première série lorsque nous avons appris les nombres, signifie d’abord le chiffre 1. Il peut également signifier "seul", "unique" :
On peut en effet parfaitement dire :

I kelen tɛ se kà ko ɲɛnabɔ. Toi seul ne peut régler cette affaire

L’ajout du suffixe -nama rajoute le sens de "en tant que", ici, dans l’exemple de l’exercice, on pourrait traduire par exemple "à toi tout seul" :

I kelennama tɛ se kà ko ɲɛnabɔ. Tu ne peut régler cette affaire à toi tout seul

Le suffixe -lama (-nama après une nasale) peut s’employer dans ce sens avec beaucoup de noms, pour créer un adjectif au sens de "en tant que", en guise de", "en qualité de", "déguisé en"... :

À dònsolama ni à ka màrifa ̀nàna kà nà se Bantola. Il est venu en tant que chasseur avec son fusil et a fait son arrivée à Bantola.

Quelques exemples, tirés du dictionnaire, mais qui pourraient se laisser deviner :

nɛgɛlama métallique
jilama liquide
bìlama actuel, d’aujourd’hui
màanama humaine
ɲɛnama vivant (qui a un oeil ouvert !)
ɲìnanama de cette année
ɲùmannama en bon état, vierge

Il est pas mal utilisé pour les couleurs :

bulanlama d’un aspect bleu
bìnkɛnɛlama d’un aspect vert (comme l’herbe fraîche)
kàbanɔgɔlama d’un aspect gris (comme les nuages)

On prendra garde cependant de ne pas confondre avec le suffixe -ma qui transforme aussi des noms en adjectifs mais sans ce sens "en tant que" :

furama feuillu
tuluma huileux
Massa Makan Diabaté, le griot écrivain
Héritier spirituel d’une grande famille de griots de Kita, il a choisi de coucher sur le papier des récits traditionnels, des mythes fondateurs de la culture malinké, qu’il a collectés auprès de son oncle Kélé Monzon et d’autres grands historiens traditionnalistes maliens. Au carrefour de l’oral et de l’écrit, « Massa » était persuadé que l’écriture était le salut de ce patrimoine oral tout en étant conscient qu’il allait à l’encontre de siècles de transmission immatérielle.
Massa Makan Diabaté est mort en 1988. Ce sont d’autres, bien vivants, qui m’ont parlé de lui à Bamako. ...
http://griots.blog.pelerin.info/ind...

Notes de révision

2. X fɛ̀

Cette postposition a un nombre extraordinaire d’usages en Bambara. Essayons d’en revoir quelques uns ici, les principaux.

A. Le locatif

Comme locatif, fɛ̀ a le sens de "orienté vers, via, dans la direction de, vers", e.g. :

À nàna Segu fɛ̀. Il est venu via Ségou.
À taara Segu fàn fɛ̀. Il est parti dans la direction de Ségou.

fɛ̀ se combine avec des noms à sens directionnel pour former des postpositions locatives complexes, par exemple :

ɲɛfɛ̀ devant, vers l’avant
kɔfɛ̀ derrière, vers l’arrière
kɛrɛfɛ̀ sur le côté, à côté de, vers le côté
sanfɛ̀ par-dessus, au-dessus
dafɛ̀ sur le bord de, proche de

Ce sont aussi des noms directionnels complexes que l’on peut dériver avec le suffixe au sens locatif -la :

ɲɛfɛla l’avant
kɔfɛla l’arrière
kɛrɛfɛla le côté
sanfɛla le haut, en haut (des escaliers), au sommet

Utilisé seul avec un nom de personne comme argument et suivi de yèn "là-bas", il peut être interprété comme "chez, dans la maison de, chez les X" :

A taara Ali fɛ̀ yèn. Il est allé chez Ali.

B. Le possessif

fɛ̀ est utilisé pour exprimer la possession, se traduisant probablement mot-à-mot comme "X est orienté vers Y", au sens : Y possède X. Dans ce sens, fɛ̀, dans la plupart des dialectes B-M-D, est interchangeable avec bolo. Dans le Mandinka de Gambie, ni fɛ̀ ni bolo ne sont utilisés en général pour le possessif. C’est le verbe soto (=sɔrɔ) qui est utilisé pour exprimer cette fonction.

C. La volition

fɛ̀ est utilisé pour exprimer la volonté, le désir, l’attraction, bref, la volition. Se traduisant là aussi probablement mot-à-mot comme "X est orienté vers Y", signifiant que X veut Y. Dans ce sens, fɛ̀ ne peut pas être remplacé par bolo dans aucun des dialectes B-M-D. Dans le Mandinka de Gambie, Il y a un verbe : lafi qui est utilisé pour exprimer la "volition".

On peut se poser la question de savoir si fɛ̀, dans une phrase comme celle qui suit, est le même que les autres et si ce n’est pas plutôt un verbe.

Ń tɛ jɛgɛ fɛ̀. Je ne veux pas de poisson/ Je n’aime pas le poisson.

Il est impossible de déterminer dans de telles phrases si le terme est un verbe ou une postposition, car sous les aspects temporels, ils utilisent les mêmes auxiliaires. Mais comment savoir s’il s’agit d’une copule (fonctionnant seule) ou d’une marque prédicative (précède un verbe) lorsqu’on est ua "pésrent" (imperfectif) avec bɛ /tɛ ? Un verbe, cependant, peut apparaître au futur, au passé, à l’infinitif, dans une clause subordonnée, et il a une forme nominalisée, par ex. pour le verbe kà sɔ̀rɔ "obtenir" :

a. À bɛ wari sɔ̀rɔ. Il obtient l’argent.
b. À bɛna wari sɔ̀rɔ. Il obtiendra l’argent.
c. À ye wari sɔ̀rɔ. Il a obtenu l’argent.
d. Wari ̀ sɔ̀rɔla. L’argent a été obtenu.
e. à ka wari sɔ̀rɔ. Qu’il obtienne l’argent, qu’il ait obtenu l’argent
f. kà wari sɔ̀rɔ obtenir l’argent
g. wari ̀ sɔ̀rɔli l’activité d’obtenir l’argent

Les postpositions comme fɛ̀ ne se trouveront seules que dans les phrases de type (a). Il s’agiyt en fait d’une construction locative avec la copule bɛ ou tɛ.
Si l’ont veut exprimer “aime/veut” dans n’importe lequel des autres aspects, Il faut utiliser le verbe , par ex. :

b. À bɛna kɛ wari fɛ̀. Il voudra l’argent
c. ne se dit pas
d. À kɛra wari ̀ fɛ̀. Il a voulu l’argent
e. À ka kɛ wari ̀ fɛ̀. Qu’il veuille l’argent, qu’il ait voulu l’argent
f. Kà kɛ wari ̀ fɛ̀, ... Vouloir l’argent

On obtiendrait la même chose avec d’autres postpositions comme la, mà, , etc.
Au delà de cet exercice formel, on reverra utilement à ce sujet les constructions de phrases en bambara : Comment le dire ?

D. Le passif

fɛ̀ est utilisé en Bambara dans les phrases de construction passive, pour exprimer l’auteur de l’action (le sujet de la forme active), par ex. :

Wara ̀ fàgara dònso fɛ̀. La bête sauvage a été tuée par le chasseur.

Dans cette utilisation, fɛ̀ peut être remplacé par bolo dans la plupart de dialectes, par ex. :

Wara ̀ fàgara dònso bolo. La bête sauvage a été tuée par le chasseur.

E. L’association

Comme noté précédemment, fɛ̀ peut être utilisé pour exprimer certains des sens de "avec" en français. Comme avec l’utilisation des formes passives avec fɛ̀, il y a toujours une interprétation possible de l’agent dans ses utilisations. Le fɛ̀ associatif ne peut pas, par exemple, avoir pour argument un nom inanimé. De plus, l’argument de fɛ̀ est toujours interprété comme, d’une certaine façon, la force en position de contrôle dans l’action en question. Par exemple, l’un des sens de « avec » désigné comme l’agent non-réciproque, comme illustré dans les exemples suivants.

a. L’étudiant a travaillé avec le grand maître.
b. Le grand maître a travaillé avec l’étudiant.

Lues dans certains contextes, les phrases (a) et (b) n’auront pas le même sens. L’interprétation de (a) est analogue à l’usage de fɛ̀ en bambara, dans lequel c’est clairement le « grand maître » qui contrôle les activités de l’étudiant, ainsi :

Kàlanden ̀ ye baara kɛ kàramɔgɔba ̀ fɛ̀. L’étudiant a travaillé pour le grand maître (sous son contrôle)

F. Le Mutuel

La valeur mutuelle est exprimée par fɛ̀ utilisé avec ɲɔgɔn "ensemble" comme son argument,
e.g. :

U taara ɲɔgɔn fɛ̀. Ils sont partis ensemble.

G. Le Temps

Dans les adverbes de temps, les clauses en fɛ̀ expriment la notion de "pendant, au cours de", par ex. :

À taara su fɛ̀. Elle est partie pendant la nuit.
À bɛ sùnɔgɔ tìle fɛ̀. Il dort pendant le jour.

3. Les Clauses à l’infinitif

Les clauses à l’infinitif sont comme des phrases sans sujet avec la marque prédicative à ton bas kà. En B-M-D, les infinitives semblent généralement avoir les propriétés des phrases nominales. C’est-à-dire que, quelque soit l’environnement où l’on trouve des phrases nominales, et quelle que soit la fonction syntaxique qu’elles satisfont, les infinitives sont aptes à se comporter de la même façon. La seule explication à leur présence, c’est la condition très générale qui veut qu’en B-M-D les fonctions syntaxiques majeures comme sujet ou objet ne peuvent pas être exprimées avec une phrase nominale complexe, c’est-à-dire contenant une clause relative ou infinitive. Dans un tel cas, la phrase nominale complexe est placée dans une position de mise en relief (topicalized) et le pronom occupe la position de la fonction syntaxique majeure, par ex. :

Kà kɔrakan lamɛn, ò ̀ ye ɲɛnajɛ ̀ dɔ ̀ ye. Écouter la kora est un plaisir.

Comme indiqué précédemment, les différences principales entre une infinitive et une subordonnée sont :

1. Une clause subordonnée a un sujet.
2. La marque prédicative de l’infinitif est de ton bas. La marque prédicative de la subordonnée suit le sujet et est de ton haut.
3. Sous certaines conditions, La clause subordonnée peut prendre la marque prédicative négative kàna (le prohibitif, c’est à dire l’impératif d’interdiction). L’infinitive n’a pas de forme négative.

En ce qui concerne leur distribution, infinitive et subordonnée peuvent apparaître dans les mêmes positions, sauf si cela est interdit par le sens du verbe qui les gouverne, par exemple se, "être capable, pouvoir" :

À bɛ se k’à kɛ. Il peut le faire.

Les clauses infinitives et subordonnées peuvent être coordonnées par àni, e.g. :

À bɛ se kà baara ̀ kɛ tìle fɛ̀ àni kà dɔ̀n ̀ kɛ su fɛ̀. Il peut travailler le jour et danse la nuit.
Kà baara ̀ kɛ tìle ̀ fɛ̀ àni kà dɔ̀n ̀ kɛ su fɛ̀ ò bɛ mɔ̀gɔ ̀ sɛ̀gɛn Travailler le jour et danser la nuit cela fatigue n’importe qui.

En général, les infinitives en position de sujet expriment des événements non-factuels ou hypothétiques. C’est pour cette raison qu’elles sont un peu bizarres, comme en français, dans ce contexte ampliatif (Grammaire : Qui accroît, qui complète) :

Kà Ali ye tuguni, ò bɛ diya ń ye. Revoir Ali cela me ferait plaisir.
Ali yeli tuguni, ò diyara ń ye. Le fait de revoir Ali m’a ferait plaisir.

Quand l’événement est déjà un fait, on préfère la forme nominalisée (ici : yeli).

Les clauses infinitives peuvent être utilisées pour exprimer le sens de "afin de", "pour" par ex. :

Fɔli ̀ bɛ kɛ kà barika ̀ da Ala ye. La musique est jouée (pour) remercier Allah.

On peut insérer Walasa "afin de, pour" dans ces constructions pour enlever toute ambiguïté ou difficulté d’interprétation, par ex. :

Fɔli ̀ bɛ kɛ walasa kà barika ̀ da Ala ye. La musique est jouée afin de remercier Allah.

4. La coordination

Il y a trois types de coordination en B-M-D, que l’on peut identifier par les mots utilisés pour coordonner. Principalement,
 les groupes nominaux sont coordonnés par àni ou ni, conjonctions de coordination.
 Les phrases verbales sont coordonnées en utilisant la marque prédicative de l’infinitif kà après la première phrase verbale.
 D’autres éléments sont coordonnés sans mot de liaison, mais avec l’intonation.
Attention :Certains éléments qui peuvent être coordonnées en français ne peuvent pas l’être en B-M-D.
Revoyons ces processus.

A. àni

Comme indiqué ci-dessus, àni peut être utilisé pour coordonner des groupes nominaux :

À ye Ali àni Baba ye. Il a vu Ali et Baba.

Là où l’on trouve X et Y, où X et Y sont des groupes nominaux, on peut toujours utiliser la forme courte ni.

Àni peut être utilisé à la fin d’une phrase comme une sorte de coordination de dernière seconde, ou plus spécialement si le groupe nominal à coordonner est complexe et occupe une fonction syntaxique majeure, par ex. :

À ye Ali ye, àni Baba kɔ̀rɔkɛ. Il a vu Ali et le grand frère de Baba.

Quand àni est à la fin d’une phrase, on ne peut pas le remplacer par la forme courte ni. Les formes courtes et longues sont utilisées pour coordonner les pronoms, par ex. :

ne àni e moi et toi
ne ni Baba moi et Baba
à ni mansa lui et le roi
ò ni baara ça et le travail

B. conjonction infinitive

Que l’on soit dans un cas d’événements simultanés ou dans un cas d’événements en séquence, on peut utiliser des phrases infinitives après la première phrase pour exprimer cette coordination, par ex. :

À wulila kà bɔ kà taa sugu ̀ la. Il s’est réveillé, il est sorti et il est allé au marché.

Le sujet de la phrase à l’infinitif qui suit est généraelment le sujet de la première phrase, sauf dans quelques cas que nous avons déjà vu, par exemple avec waajibiya (cf. cours n°08).

On ne peut pas utiliser àni pour relier ces infinitives.

C. Verbes qualitatifs

Les phrases à verbes qualitatifs ne peuvent pas être coordonnées. Il faut répéter toute la phrase.

À ka bòn, à ka jàn. Il est gros et (il est) grand.

D. Les adjectifs juxtaposés

Les adjectifs ne peuvent pas être coordonnés en B-M-D. On peut cependant les juxtaposer, ce qui conduit à une interprétation hiérarchique, par ex. :

Mùso jàmanjan cɛ̀ɲi.

Cette phrase pourrait être traduite : "une grande femme qui est belle", c’est à dire qu’ici "belle" s’applique à l’unité entière "grande femme".

Si l’on trouve àni/ni entre deux adjectifs juxtaposés, le second doit être interprété comme un nom, par ex. :

Fìni jɛ̀man ani fìnman.

L’exemple ci-dessus ne se traduit pas "tissu blanc et noir" mais plutôt "un tissu blanc et un noir (un tissu noir)."

Une notion telle que "tissu noir et blanc", devrait être exprimée par une circonlocution, comme une clause relative utilisant des noms (adjectifs nominalisés) coordonnés :

Fìni, fìnman ni jɛ̀man bɛ min na.

E. Les phrases

En général, les phrases sont coordonnées par l’intonation, par ex. :

Fanta tora so ; Baba taara sugu ̀ la. Fanta est resté à la maison ; (et) Baba est parti au marché.

Dans certains cas, cependant, on peut utiliser àni fana pour coordonner deux phrases, par ex. :

Fanta ye fìniw kò, ani fana à ye tobili kɛ. Fanta a lavé les vêtements, et il a aussi fait la cuisine.

On ne peut pas utiliser àni seul dans ce but. Et les deux phrases doivent avoir le même sujet.

On peut utiliser les conjonctions nka (nga) "mais", wala "ou" pour coordonner des phrases, comme en français, par ex. :

Fanta tora so wala à taara sugu ̀ la. Fanta est resté à la maison ou elle est partie au marché.
Fanta tora so nka à ba taara sugu ̀ la. Fanta est resté à la maison, mais sa mère est allé au marché.

F. Les éléments que l’on ne peut pas coordonner

En B-M-D, ni les postpositions, ni les groupes postpositionnels (compléments indirects ou circonstanciels), ni les auxiliaires ne peuvent être coordonnés en aucune façon. Dans la plupart des cas, une coordination impliquerait une répétition de la phrase verbale ou de la phrase, par ex. :

À bɛ tìga fèere so kɔnɔ kà tìga fèere sugu la. Elle vend des cacahuètes à la maison et au marché.
À tùn bɛ baara la. A bɛ baara ̀ la hali ̀ bi. Elle travaillait et elle le fait encore aujourd’hui.

5. Ko

ko est certainement l’un des mots les plus fréquemment employés en B-M-D. On l’utilise de bien des façons, dont certains sont idiomatiques, et d’autres ne correspondent à rien de semblable en français. Cela vaut la peine d’en revoir quelque-unes ici.

A. Ko

ko est un nom qui se réfère généralement à un événement, une action ou activité. On peut le traduire, selon les contextes divers, comme "affaire, sujet, business, chose, problème, question."

Soko ̀ gɛ̀lɛyara. Se loger est devenu difficile.
La question du logement
Le thème du logement est devenu difficile.
Le problème du logement

B. = cogo

Dans beaucoup de dialectes, ko est utilisé à la place de cogo, "manière, façon", par ex. :

À tɛ nìn cogo ̀ dɔn. Il ne sait pas comment faire ça.
(il ne connait pas la manière de ça)
= À tɛ nìn ko ̀ don.
À kɛ-cogo ̀ ka gɛ̀lɛn. C’est difficile à faire
(sa manière de faire est difficile).
= À kɛko ka gɛ̀lɛn.

Dans ce cas, ko se traduit "manière, façon" lorsqu’il est précédé par un verbe ou un nom d’activité. On peut le traduire comme "la façon de faire avec X" lorsqu’il est précédé par d’autres clasess de noms, par ex. :

À tɛ mùsoko ̀ dɔn. Il ne connait pas la façon de faire avec les femmes.
ou : Il ne comprend pas les façons des femmes.
(A tɛ mùsow ko dɔn.)

C. aliénable et inaliénable

ko peut être possédé soit de façon aliénable (c.à.d. avec ka le reliant au possesseur) ou inaliénable (c.à.d sans ka) avec des sens très différents.
La construction inaliénable conduit à des traductions comme "Les façons de X, la façon dont X procède, les manières de X." Sous cette acceptation, les propriétés semble être plutôt intrinsèques au propriétaire. Le propriétaire ne semble pas être responsable pour les qualités en questions, responsable, c’est à dire, dans le sens où il serait leur agent ou auteur, par ex. :

Hawa ko Les façons, manières ou le style de Hawa.

La construction aliénable s’interprète comme "Les choses que X fait, Le comportement de X, Les affaires de X". Dans ce sens, X est responsable comme agent ou auteur des qualités en question, par ex. :

Hawa ka ko Les choses qu’Hawa fait ; Les affaires d’Hawa

Ce dernier sens apparaît dans l’expression :

I ka ko ̀ ka gɛ̀lɛn. Vous êtes difficile à vivre.
I ka ko ̀ ka nɔ̀gɔ. Vous êtes facile à vivre.
(littéralement, "La façon dont vous agissez (vous comportez) est difficile/facile")

Avec "ka ca", gɛ̀lɛn et nɔ̀gɔ sont les seuls verbes qualitatifs qui apparaissent avec ko dans une construction aliénable.

Dans une construction inaliénable, ko n’apparaît qu’avec les verbes qualitatifs di, go dans les expressions suivantes :

X ko ka di/go Y ye. X plaît / déplaît à Y
Fanta ko ka di ń ye. Les manières de Fanta’s me plaisent.
ou : j’aime Fanta.

Il est important de reconnaître que ko dans les deux constructions aliénable ou inaliénable n’est utilisé qu’avec des noms d’être humains. Les objets ou les activités qu’on aime sont exprimés directement comme des sujets, sans ko, par ex. :

Dɔ̀n ̀ ka di ń ye. J’aime la danse, j’aime danser.
Dɔ̀lɔmin ̀ ka di ń ye. J’aime boire de la bière.
Nàmasa ̀ ka di ń ye. J’aime les bananes.

Avec les noms d’êtres humains, on peut ou non utiliser ko. Certains locuteurs ont cependant l’impression que la construction sans ko tend à souligner les qualités physiques ou sexuelles du sujet, par ex. :

Hawa ka di ń ye. Hawa m’attire (sexuellement).
Hawa ko ka di ń ye. J’aime Hawa.

Avec la forme aliénable, le marqueur du passé inactuel tùn peut apparaître soit avant soit après ko, par ex. :

Hawa tùn ko ka di ń ye. J’aimais Hawa.
walima : Hawa ko tùn ka di ń ye.

D. Conditions générales

Les situations où ko peut ou non être utilisé, quand on peut les ocmparer :
 sans ko : il s’agit en général de situations très spécifique,
 avec ko, elle, réfère à une spectre de relations plus large.
Considérons par exemple les phrases suivantes :

a) An bɛ̀nna sàra ̀ la. Nous nous sommes mis d’accord sur la paie.
b) An bɛ̀nna sàrako ̀ la. Nous nous sommes mis d’accord sur le salaire
(les conditions salariales).

La première phrase serait interprétée comme un accord sur la somme d’argent en question, un point c’est tout.
La deuxième phrase pourrait être entendue comme un accord sur les éléments du salaire, par ex. la méthode de règlement, la date du paiement, etc. : des conditions déjà évoquées, supposées être connues de l’interlocuteur.

Fatoumata Keita, lauréate du Prix Massa Makan Diabaté
« Sous fer », c’est le titre évocateur du roman de Fatoumata Keita, femme aux mots tendres pour la condition féminine, le poids de l’excision, des traditions, que vivent ses deux personnages. Œuvre moderne, qui puise dans les soubassements de la société malienne, « Sous Fer » est une invite à la réflexion, à un appel à questionner ce qui entrave, encore et toujours, le bonheur et l’épanouissement des femmes.
http://www.journaldumali.com/articl...

Daɲɛsɛbɛn


bala n. xylophone, "balafon"
-> bala fɔ v. jouer du xylophone
barama v. louer, faire les louanges
bìla v. laisser, mettre
-> X bìla Y la expr. mettre X à Y, assigner X à Y, envoyer.
bololankolon adj. pauvre, "les mains vides"
buruju n. lignage, généalogie, origine
-> buruju gosi expr. louer le lignage, les ancêtres
ci n. message
ciden n. messager
dahirimɛ n. vivres, pain quotidien
dàn n. limite
dɔbɔli n. soustraction
dɔ̀n n. danse
dɔ̀nkili n. chant "appel de la danse"
dùnun n. tambour
-> dùnun fɔ v. jouer du tambour
fɔ́ v. dire, jouer (d’un instrument)
[fɔ́>/bm/lexicon/f.htm#fɔ́] v. rater (avec la postposition : kɔ)
jàma n. foule
jàte, jàti n. compte, nombre, calcul, estimation
jogo n. conduite, comportement
kàfo v. rassembler
kàfoli n. addition
kannankolon adj. torse-nu, pauvre, impuissant
kelennama n. par soi-même, tout seul, en état de solitude
Kira n. prophète
kòori n. cercle
kɔ̀ni prt particule contrastive : quand à..., pour ce qui concerne...,
kɔnɔnafili v. s’inquiéter, s’angoisser
kɔra n. guitare-harpe à 21 cordes
kumalasela n. interprète, transmetteur de la parole
kùnko n. affaire, préoccupation
làfiya v. se reposer, avoir du temps libre
lamìnɛ v. maintenir, retenir, ... répondre
màlo n. honte
ngɔ̀n n. babouin
nkɔ̀ni n. instrument à cordes, guitare-harpe (générique)
ntàma n. tambour d’aisselle
-> ntàmanin n. petit tambour d’aisselle (cf radio Studio Tamani)
->ntàmanin fɔ v. jouer du tambour d’aisselle
ɲɛmɔgɔ n. dirigeant
ɲɛmɔgɔya n. direction, commandement
ɲɛnabɔ v. régler, solutionner, démêler
ɲɛnajɛ n. réjouissances, célébration, distraction
pɛrɛn n. fendre (bûches), éclater, crier
sèn n. jambe, pieds
-> X sèn fɛ̀ expr. Au cours de X
tɛgɛ n. paume, main
tɛgɛrɛ n. applaudissement
-> tɛgɛrɛ fɔ v. applaudir

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

samedi 23 avril 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios