MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 09


Furu

Nsàna

mɔ̀gɔ man’à fɔ i fà ye, k’i ye mùso kɔnɔntɔn furu, ni tìɲɛ tɛ, i m’i fà nɛ̀gɛn, i y’i yɛ̀rɛ̂ dè nɛ̀gɛn.


On pourra revoir, à propos de mariage, le cours akbk1 n°17 Furu.

KÀLAN 9 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 107-119
Audio web (Anglais, Bambara) : 09a, 09b, 09c, 09d, 09e
index audio : www.iu.edu

Furu

Cɛ̀ ô cɛ̀, n’i sì sera sàn hakɛ dɔ mà, i ka kan kà so kɛ. I tɛ kɔ̀li kà mùso furu k’à sababu kɛ nàfoloko ye. N’i ye sì dɔ sɔ̀rɔ, n’i ma mùso furu, mɔ̀gɔw bɛ tànga bɔ i kàn. Ù b’i mìnɛ mɔ̀gɔlankolon ye.

N’i b’à fɛ̀ kà mùso furu, i bɛ mùn kɛ ? Fɔlɔ i somɔgɔw dè tùn b’i mùso sugandi i ye. Sisan i yɛ̀rɛ̂ b’i ɲɛnamuso ɲini k’à kofɔ i masaw ye. Òlu bɛ wòro dòn jèli dɔ bolo kà taa mùso ɲini à masaw la. Ni wòrow mìnɛna, ò kɔrɔ ye ko i bɛ se kà nà ni laadaw ni furunafolo ye.
N’òlu bɛɛ bɔra kà ban tùma min, du fìla bɛ bɛ̀n don na, furu bɛ sìri don min. Furu bɛ sìri kube la fànga fɛ̀. À bɛ sìri kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana fɛ̀. Mɔ̀gɔ dɔw bɛ furusiri fìla nìnw bɛɛ kɛ don kelen.

Furusiriw kɛlen kɔ kà ban, kɔɲɔya bɛ kɛ. Du fìla bɛ bɛ̀n kɔɲɔya fana kɛdon kàn. Kɔɲɔya ye dɔgɔkun kelen gìntan ye, k’à tà mùso dòndon f’à bɔdon . Mùso bɛ dòn juma su, à bɛ bɔ juma sɔ̀gɔmada fɛ̀. Ni kɔɲɔya su tɔ̀ tora su sàba ye, jènbefɔ bɛ kɛ su ô su mùso fà ka du kɔnɔ wala ù ka duda la. À dòndon su, mùso terimusow dè bɛ nà n’à ye à cɛ̀ ka so. Ù bɛ dɔ̀nkili kɔ̀rɔw d’à ye k’à sɔn hakili la. Kɔɲɔya dɔgɔkun kɔnɔ, don ô don ù bɛ n’à ɲɛnajɛ ni gìtafɔ ̀ ye. Kɔɲɔmuso bɛ dɔgɔkun kelen kɛ sange kɔrɔ, mɔ̀gɔ t’à ɲɛda ye. Mùsokɔrɔnin dɔ dè b’à ladòn ò tùma.

Ɲìninkali :

1. Cɛ̀ ka kan kà mùn kɛ n’à sì ye sàn hakɛ dɔ sɔ̀rɔ ?
2. Cɛ̀ ka kan kà so kɛ tùma jùmɛn ?
3. Wariko bɛ mɔ̀gɔ bàli kà mùso furu wà ?
4. Mùn bɛ mɔ̀gɔ bàli kà mùso furu ?
5. Mùnna mɔ̀gɔ tɛ se kà to cɛ̀ganaya ̀ la ?
6. N’i ma mùso furu, mɔ̀gɔw b’i mìnɛ mùn ye ?
7. N’i b’à fɛ̀ kà mùso furu, i bɛ mùn kɛ ?
8. Mɔ̀gɔ somɔgɔw b’i mùso ɲin’i ye hali bi wà ?
9. Mɔ̀gɔ yɛ̀rɛ̂ bɛ se k’i ka furutaamaw kɛ wà ?
10. Jɔ̂n ̀ bɛ furutaamaw ̀ kɛ ?
11. N’i bɛ mùso ɲini, i bɛ fɔlɔ ka mùn bɔ ?
12. Wòro bɛ bɔ sìɲɛ jòli ?
13. Wòrow mìnɛli kɔrɔ ye mùn ye ?
14. Furunafolo ye jòli ye ? I bɛ mùn ni mùn bɔ ?
15. Furusiri ̀ ye sugu jòli ye ?
16. Furu tɛ sìri min ?
17. Kɔɲɔya bɛ kɛ min ?
18. Kɔɲɔbɔ ye tìle joli ye ?

FURUSIRI MALI LA
LE MARIAGE AU MALI
– masalabolo bamanankan na (texte en bambara, traduction en français)
Par TAAMADEN
http://voyageforum.com/discussion/m...
image :
http://www.jewanda-magazine.com/201...

min : la subordonnée relative en fin de phrase

→ notes

Sègin n kàn : min

Àli ye mùso furu, min cɛ ka ɲì kosɛbɛ.
Màdu ye so jɔ̀, min ka jàn so tɔ̀w ye.
Cɛ̀ da nàna su rɔ, min n’i bɛ bɔlen kɔsɛbɛ.
I ye ko dɔ kɛ kunun, min cɛ man ɲì hali dɔɔnin.
Fantà ye fìni dòn, min ɲɔ̀gɔn tɛna sɔ̀rɔ ɲɛnajɛyɔrɔ.
Aw bɛ kà baara kɛ nìn ye, min nɔ̀ bɛ ye sini.
À ye mobili sàn, min jɛlen bɛ pasipasi.
Basidiki ye kuma fɔ, kìsɛ bɛ kuma min na.

Ɲìninkali : min

Ɲɛjira : A. Àli ma mùso furu fɔlɔ wà ? B. À ye mùso furu, min cɛ ka ɲì kɔsɛbɛ.
Màdu ma so jɔ̀ fɔlɔ wà ?
I ko mùn kɛra surɔ ?
N ye ko jùmɛn kɛ ?
Fantà ye fìni ɲùman dòn wà ?
An ka baara ka ɲì wà ?
À ka mobili fìnnen wà ?
Basidiki ye mùn kuma fɔ ?
À ye mùn baara kɛ ?
Cɛ̀ jùmɛn nàna surɔ ?
À ye mùso jùmɛn furu ?

Kumadonɲɔgɔnna : min

Ɲɛjira : Cɛ̀ nàna su fɛ̀. Ò cɛ̀ n’i bɔlen bɛ. Cɛ̀ nàna su fɛ̀, min n’i bɔlen bɛ.
Mùso dònna so kɔnɔ. Ò mùso cɛ ka ɲì kɔsɛbɛ.
So ɲùman bìnna. Ò so jɔ̀ra salon.
Wari dir’i mà kunun. Ò wari t’i ta ye.
À ye nkàlon da n na. Ò nkàlon tɛ se kà bɔ n na.
Kuma dɔ fɔra. Ò kuma tɛ tìɲɛ ye.
Ko dɔ kɛra. Ò ko ye bɛɛ dàbali ban.
Amì ye fìni dòn. Ò fìni ɲɔ̀gɔn ma ye.
Setu bɛ kini tobi. Ò kini tɛ sɔ̀rɔ yɔrɔ wɛrɛ si.
Adama ye ko kɛ. Ò ko ɲɔ̀gɔn ma dèli kà kɛ.
À ye mobili sàn. Ò mobili tɛ se kà bòli.
Burama ye baara kɛ. Ò baara ye baara sɛ̀bɛ ye.
Dìbi bɔra kunun. Ò dìbi ɲɔ̀gɔn ma dèli kà bɔ.

« Je voulais être libre de choisir mon mari moi-même »
TEMOIGNAGE – Fatou* est Malienne. A 13 ans, sa famille a voulu la forcer à se marier avec le père de sa meilleure amie. Les témoignages des victimes de mariages forcés sont rares.
http://www.20minutes.fr/societe/125...

X kɔ̀li kà Y

→ notes

Sègin n kàn /h4> : X kɔ̀li kà Y

À kɔ̀lila kà mùso furu.
À tɛ kɔ̀li kà ɲɔ̀bɔrɛ tà à kelen.
Adama kɔ̀lila kà bònya.
Mɔ̀gɔ tɛ kɔ̀li kà foyi kɛ.

Ɲìninkali X kɔ̀li kà Y

A. À kɔ̀lila kà mùso furu wà ? B. Ɔ̀wɔ, à kɔ̀lila kà mùso furu.
A. À bɛ kɔ̀li kà ɲɔ̀bɔrɛ tà wà ? B. Àyi, à tɛ kɔ̀li ka ɲɔ̀bɔrɛ tà.
A. Adama bònyana wà ? B. Adama kɔ̀lila kà bònya.
A. Mɔ̀gɔ bɛ kɔ̀li kà fɛn kɛ wà ? B. Mɔ̀gɔ tɛ kɔ̀li kà foyi kɛ.

Bàro mìsɛn : X kɔ̀li kà Y

A. Mùnna masaw ye tànga bɔ Ngɔ̀lɔ kàn ?
B. À kɔ̀lila kà mùso furu.
A. Mùnna Sekù t’à fɛ̀ kà taa so ?
B. À kɔ̀lila kà nàfolo sɔ̀rɔ.
A. Mùnna Sidi y’à mùso ̀ bìla ?
B. À kɔ̀lila kà den sɔ̀rɔ
A. Mùnna tùbabuw bɔra an bara ?
B. Ù kɔ̀lila k’an yɛ̀lɛma k’an k’ù sàgo ye.
A. Mùnna i ma taa ntòlatanyɔrɔ ?
B. N kɔ̀lila kà biye sɔ̀rɔ.
A. Mùnna aw ma bɔ̀rɛ ladòn ?
B. An kɔ̀lila k’à kɔrɔta.
A. Mùnna Mara tɛ yàn bì ?
B. N kɔ̀lila kà ci lase à mà.
A. Mùnna i ma taa làkɔli la bì ?
B. N kɔ̀lila kà wuli joona.
A. Mùnna i ma mobili sàn ?
B. N kɔ̀lila kà n ka wari dafa ̀ sɔ̀rɔ.

Dot en Afrique : mariés à tout prix !
le mariage est devenu l’occasion d’exhiber ce qui manque le plus au commun des Africains : l’argent. L’épouse, pour laquelle tout ce théâtre est conçu, n’est qu’un prétexte.
Fred Eboko dans
http://www.jeuneafrique.com/mag/258739/societe/dot-en-afrique-maries-a-tout-prix/

X sababu kɛ Y ye

→ notes

Sègin n kàn : X sababu kɛ Y ye

À ka ɲɛtaa sababu kɛra kàlan ̀ ye.
À furubaliya sababu kɛra à tɔgɔ jugu ye.
Tànga bɔli à kàn, ò sababu kɛra mùsofurubaliya ye.
À dònni sababu kɛra Umarù ye.
An ka so fèereli sababu kɛra cɛ̀kɔrɔba seli ye.
An samalibaliya sababu kɛra warintanya ye.
N ka sàga ̀ sàli ̀ sababu kɛra kɔngɔ ̀ ye.
Ù ka so bìnni sababu kɛra sanjiba ̀ ye.

Bìla nɔ la : X, k’à sababu kɛ Y ye

Nɛjira : (… mùso furu, … kàlan) À ma mùso furu, k’à sababu kɛ kàlan ̀ ye.
… an sàma, … warintanya ye. À m’an sàma, k’à sababu kɛ warintanya ye.
… dumuni kɛ, … bàna ye.
… tobili kɛ, … màlontanya ̀ ye.
… kàlan kɛ, … baara ̀ ye.
fòro bɔ, … kɛnɛntanya ye.
… so bìnna, … kunun sanjiba ye.
… balo, … mìnnɔgɔ ̀ ye.
… daraka dun, … sɛ̀gɛn ̀ ye.
… kàsi, … cɛ̀ya ̀ ye.
… sɛ̀nɛ kɛ, … nɔgɔntanya ye.
… mankan ci, … hɔrɔnya ye.
… sɛbɛnni kɛ, … bolodimi ̀ ye.
… dɔ̀lɔ sàn, … sìlamɛya ̀ ye.
… ɲɔ̀ sɔ̀rɔ, … jà ye.
… mobili bòli, … sɛbɛnntanya ̀ ye.
… fɛn fɔ, … buranya ye.

Ɲìninkali : sababu kɛ

Ɲɛjira : A. Mùnna à ma mùso furu ? B. À y’à sababu kɛ kàlan ye.
Mùnna masaw ye tànga bɔ à kàn ?
Mùnna Fantà ma furu fɔlɔ ?
Mùnna à ma dumuni ̀ kɛ ?
Mùnna à ma dɔ̀lɔ sàn ?
Mùnna à ma sɛ̀nɛ ̀ kɛ ?
Mùnna à ma ɲɔ̀ sɔ̀rɔ ?
Mùnna à ma fɛn fɔ ?
Mùnna Àli ka so bìnna ?
Mùnna Musà ma mobili ̀ bòli ?
Mùnna aw ma sɛ̀bɛnni kɛ ?
Mùnna i ma kàlan ̀ kɛ ?
Mùnna à ma kàsi ?
Mùnna Baba ma fòro bɔ ?
Mùnna Sali ma tobili ̀ kɛ ?
Mùnna an ma dàraka ̀ dùn ?
Mùnna ù ma mànkan ci ?

Fɔcogo wɛrɛ : X sababu kɛ Y ye.

A. À kɔ̀lila kà mùso furu k’à sababu kɛ warintanya ̀ ye. B. À ma se kà mùso furu k’à d’à kàn wari t’à kùn.
À kɔ̀lila kà bɔ̀rɛ kɔrɔta k’à sababu kɛ barikantanya ̀ ye.
À kɔ̀lila kà bònya k’à sababu kɛ dumunibaliya ̀ ye.
Mɔ̀gɔ bɛ kɔ̀li fɛn caman na k’à sababu kɛ warintanya ̀ ye.
À kɔ̀lila k’ù ka furu sìri k’à sababu kɛ seereko ̀ ye.
Ù kɔ̀lila kà bòli k’à sababu kɛ siranko jugu ̀ ye.
Fantà kɔ̀lila kà tobili ̀ kɛ k’à sababu kɛ ɲɛdimi ̀ ye.
An kɔ̀lila kà taa k’à sababu kɛ bolodimi ̀ ye.
Àli kɔ̀lila k’à ka sɔ̀rɔ yiriwa k’à sababu kɛ kàlanbaliya ̀ ye.
À kɔ̀lila kà dùlɔki kala k’à sababu kɛ bagintanya ̀ ye.
An kɔ̀lila kà sàga sɔ̀rɔ k’à sababu kɛ seli ̀ sùrunyali ̀ ye.
Ù kɔ̀lila kà ba tìgɛ k’à sababu kɛ kurunntanya ̀ ye.

Secourir la femme, c’est préserver l’humanité.

X mìnɛ Y ye

→ notes

Sègin n kàn : X mìnɛ Y ye

N’i ma mùso furu, ù b’i mìnɛ mɔ̀gɔ lankolon ye.
N’i ma kàlan, ù b’i mìnɛ nalonma ye.
N’i t’i cɛ̀ bònya, ù b’i mìnɛ mùso jatɔ dè ye.
N’i ma kàlan, ù b’i mìnɛ kùnfin dè ye.
N’i ma mùso furu, ù b’i mìnɛ denmisɛnnin dè ye.
N’i bɛ fɛn bɛɛ fɔ, ù b’i mìnɛ ɲàmakala dè ye ?
N’i tɛ seli, ù b’i mìnɛ kafiri ye.
N’i tɛ tò ̀ dun, ù b’i mìnɛ tùbabu ye.
N’i bɛ dɔ̀nkili ̀ da, ù b’ù mìnɛ jèli ye.
N’i ma ɲɔ̀ ̀ sɛ̀nɛ, ù t’i mìnɛ cikɛla ye.

Ɲìninkali : X mìnɛ Y ye

A. Mùnna masaw ye tànga bɔ n kan ? B. N’i ma mùso furu, ù b’i mìnɛ mɔ̀gɔ lankolon ye.

Mùnna dùgukɔnɔmɔgɔw tɛ n bònya ?
Mùnna ù tɛ n ka kuma lamɛn ?
Mùnna à tɛ da n ka baara la ?
Mùnna ù tɛ àlê kɛ ɲɛmɔgɔ ̀ ye ?
Mùnna à bɛ se kà fɛn bɛɛ fɔ ?
Mùnna à tɛ lɛ̀sogo dùn ?
Mùnna ù bɛ seli ?
Mùnna ù bɛ tò ̀ dun.

Fɔcogo wɛrɛ : mìnɛ

Ɲɛjira : A. N’i ma seli, ù t’i mìnɛ sìlamɛ ye. B. N’i ma seli, ù t’i jàte sìlamɛw fɛ̀.
N’i ma ɲɔ̀ sɛ̀nɛ, ù t’i mìnɛ cikɛla ye.
N’i tɛ dɔ̀nkili da, ù t’i mìnɛ ɲàmakala ye.
N’à ma folikɛ, ù t’à mìnɛ mɔ̀gɔ sɛ̀bɛ ye.
N’aw ma taa làkɔli la, ù t’aw mìnɛ mɔ̀gɔ kàlannen ye.
N’i bòlila, ù t’ i mìnɛ cɛ̀ ye.
N’à tɛ to ̀ dun, ù t’à mìnɛ bamànan ye.
N’i tɛ seli, ù b’i mìnɛ kafiri ye.
N’à ma mùso ̀ furu, ù b’à mìnɛ mɔ̀gɔ kùnntan ye.
N’i ma kàlan, ù b’i mìnɛ naloma ye.
N’aw tɛ fòli kɛ, ù b’aw mìnɛ fàtɔw ye.
N’i tɛ kuma, ù b’i mìnɛ mìsi ye.
N’à m’à masaw bònya, ù b’à mìnɛ dangaden ye.

Le célibat en Afrique n’est pas toujours chose facile © Glez
Rencontre avec des femmes qui, malgré la pression de sociétés globalement conservatrices, ont décidé que mieux valait être seule que mal accompagnée.
http://www.jeuneafrique.com/231028/societe/c-libataires-africaines-et-fi-res-de-l-tre/

X dòn Y bolo

→ notes

Sègin n kàn : X dòn Y bolo

N ye wari ̀ dòn Bàla bolo ka taa.
À ye n sàma dòn à den bolo.
N y’i ka kìtabu dòn Àli bolo kà t’à d’i mà.
I fà ye sàma ̀ dòn n bolo ko n ka n’à d’i mà.

Ɲìninkali : X dòn Y bolo

A. I ye n ka wari dòn jɔ̂n bolo ?
B. N y’i ka wari dòn Bàla bolo ka t’à d’i mà.
A. À y’i sàma dòn jɔ̂n bolo ?
B. À ye n sàma dòn à den bolo.
A. I ye mùn dòn Àli bolo kà na ?
B. N y’i ka kìtabu dòn Àli bolo kà t’à d’i mà.
A. À ye mùn dòn i bolo kà n’à di n mà ?
B. À ye sanu dòn n bolo kà n’à d’i mà.

Qui suis-je sans amri ?
de Mariama Samba Baldé
Paroles Tissées éditions

X kɔrɔ ̀ ye ko Y

→ notes

Sègin n kàn : X kɔrɔ ̀ ye ko Y

N’ù ye wòrow mìnɛ, ò kɔrɔ ye ko furu bɛ kɛ.
N’à sìgira, ò kɔrɔ ye ko i bɛ se k’i sìgi.
N’à ma foyi fɔ, ò kɔrɔ ye ko tɔɔrɔ si tɛ.
N’à ma dàraka dun, ò kɔrɔ k’à kɔnɔ b’à dimi.
N’à ma fɛn fɔ, ò kɔrɔ ye k’à sɔ̀nna.
+
N’i ma seli, ò kɔrɔ ye k’i tɛ taa Àlijana.
N’ù ma nà, ò kɔrɔ ̀ ye ko ɲɔgɔnye tɛ kɛ.
N’à ma mànkan ci, ò kɔrɔ ̀ ye k’ù gòsira.
N’i y’à ye dɔ̀nkilida ̀ la, ò kɔrɔ ye k’à ye cogo sɔ̀rɔ.

Ɲìninkali : X kɔrɔ ye ko Y

Ɲɛjira : N’ù ye wòrow mìnɛ, ò kɔrɔ ye mùn ye ? N’ù ye wòrow mìnɛ, ò kɔrɔ ye ko furu bɛ kɛ.
N’à sìgira, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’à ye dɔ̀nkili da, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’à sìgira, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’ù ma nà, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’à ma dàraka dun, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’à ma mànkan ci, ò kɔrɔ ye mùn ye ?
N’i ma seli, ò kɔrɔ ye mùn ye ?

Furu et Kànu
(...) La vie amoureuses, ou plus exactement la relation entre hommes et femmes, se vit, s’expose, se construit autour de deux pôles, à la fois opposés et complémentaires, furu et kanu. Le premier terme se traduit par "mariage, "épouser", le second, plus difficile à rendre, par "concubinage", "relation amoureuse hors mariage", mais aussi par "affection", "aimer". (...)
Gérard Dumestre et Seydou Touré, Chroniques amoureuses au Mali, Karthala.

X bɛ̀n Y la (kàn)

→ notes

Sègin n kàn : X bɛ̀n Y la (kàn)

Du fìla bɛ̀nna furudon na.
Musà ni Baba bɛ̀nna fɔ la.
Amerikɛnw ni Siniwaw bɛ̀nna ko la.
Adama n’à mùso bɛ̀nna taadon na.
Umù ni Amì bɛ̀nna baara la.
Jàmana fìla bɛ̀nna sàriya kelen na.
Sìnamuso fìla tɛ bɛ̀n foyi la.

Ɲìninkali : X bɛ̀n Y la (kàn)

A. Ù ye mùn kɛ ?
B. Ù bɛ̀nna furudon na.
A. Musà ni Bàla tilala cogo dì ?
B. Ù bɛ̀nna fɔ la.
A. Mùn kɛra Amerikɛnw ni Siniwaw cɛ ?
B. Ù bɛ̀nna ko la.
A. Adama n’à mùso bɛ̀nna mùn kàn ?
B. Ù bɛ̀nna taadon kàn.

Fɔcogo wɛrɛ : X bɛ̀n Y la/X bɛ̀n à kàn ko Y

Ɲɛjira : A. Ù bɛ̀nna sibiri taali la. B. Ù bɛ̀nn’à kàn k’ù bɛ taa sibiri don.
Amerikɛnw ni siniwaw bɛ̀nna kokɛli la.
Jàmana fìla bɛ̀nna sàriya kelen bàtoli ̀ la.
Sìnamuso fìla bɛ̀nna ù cɛ̀ kɛ̀lɛli la.
Bakàri ni Àli bɛ̀nna baara ̀ tilali la ù ni ɲɔgɔn cɛ.
Ù bɛ̀nna juma furusiri la.
Du fìla bɛ̀nna furu kɛli la selidon.
Ù bɛ̀nna tò tobili la.
À n’à mùso bɛ̀nna jɛgɛ dunni ̀ na.
Màdu n’à fa bɛ̀nna so ̀ fèereli ̀ la.
An bɛ̀nna an ka kàlan kɛli la.

BI FURU
révèle surtout des phantasmes de luxe kitch à l’américaine

furu siri

→ notes

Sègin n kàn : furu siri

Furu ̀ bɛ sìri kube ̀ ni mìsiri ̀ la.
Ù ka furu sìrila kunasini.
Moriw bɛ furu sìri mìsiri la.
Fànga y’i bàn k’ù ka furu sìri.
Furu bɛ sìri seerew ɲɛna.

Ɲìninkali : furu siri

A. Furu bɛ sìri min ?
B. Furu bɛ sìri kube ̀ ni mìsirì (egilizi) la.
A. Ù ka furu sìrila tùma jùmɛn ?
B. Ù ka furu sìrila kunasini.
A. Jɔ̂n bɛ furu sìri mìsiri la.
B. Moriw bɛ furu sìri mìsiri la.
A. Mùn kɛra ?
B. Fànga ̀ y’i bàn k’ù ka furu sìri.
A. Furu ̀ bɛ sìri jɔ̂n ɲɛna ?
B. Furu bɛ sìri seerew ɲɛna.

BI FURU selon Oumou Sangaré

Bàrow

1. Bakàri ni Amàdù bɛ̀nna. Amàdù y’à f’à ye k’à ye mùso furu. Bakàri ye dùgawu k’à ye.

Bakàri : Ala k’à kɛ furu ye.
Amàdù : Àmiina.
Bakàri : Ala ka sèn ni bolo bɔ à la.
Amàdù : Àmiina. Ala ka dùgawu mìnɛ.

2. Sòlo ni Abudu bɛ̀nna. Abudu y’à mɛn ko Sòlo ye mùso furu. À bɛ dùgawu k’à ye.

Abudu : Ala k’à kɛ furu ye.
Sòlo : Àmiina.
Abudu : Ala kàn’aw nimisa.
Sòlo : Àmiina.
Abudu : Ala k’aw sɔn sabali la.
Sòlo : Àmiina.
Abudu : Ala k’à kɛ mùso sàbatilen ye.
Sòlo : Àmiina. Ala ka dùgawu mìnɛ.

Bàro

Jèlikɛ taara ni dɔ ka wòro fɔlɔ ye dɔ ka so. À ni dutigi bɛ kà bàro kɛ.

Jèlikɛ : An ni su.
Denfa : Nba, an ni su.
Jèlikɛ : Hɛrɛ ̀ tìlenna wà ?
Denfa : Hɛrɛ ̀ dɔrɔn.
Jèlikɛ :
N cira. Mɔ̀gɔ ̀ dùn nàkun ka fìsa i yɛ̀rɛ̂ ye. Bì ma diɲɛ ̀ da, bì ma kànu ̀ bìla diɲɛ ̀ na. Ò la sa, Adamadenya fàn bɛɛ lajɛlen mìnalen fɛn min mà, ò ye hakili ye. N’i ye n wulilen ye kà se yàn, juguman tɛ. À kùn ye furu sira ye. Mɔ̀gɔ ̀ den ka d’i ye ni fɛn bɛɛ ye. Keyitalakaw sòlila kà n sɛgɛrɛ. Ko n ka k’ù ɲɛ ye, kà k’ù sèn ye, kà k’ù bolo ye, kà k’ù da ye. Ò la sa, ù ye wòro tan sìri àni kumakan duman bɛ lajɛlen kà nà aw sɛgɛrɛ aw denmuso ta fànfɛla la. Juguman tɛ. Keyitalakaw den, min tɔgo ko Burama, n’à bɛ (lakalanni kɛ), ko à ɲɛbɔra aw denmuso fɛ̀ hɔrɔnya la. À dùn t’à ŋàniya ni fosi ye n’à furumuso tɛ.
(il raconte un peu de l’histoire de la famille)
Wòro tan filɛ n’à bɛ bɛ̀n aw mà, ò bɛ diya an ye kɔsɛbɛ.
Denfa : An bɛ wòro ̀ mìnɛ fɔlɔ, mɔ̀gɔ seko tùn b’i den na, nka bì, an tɛ furu ̀ la tugun, an bɛ sàriyaɲini dè la. Den tɛ mɔ̀gɔ kelen ta ye. Den ̀ be yàn, denbaw bɛ yàn. Ni an ye òlu ɲìninka, òlu mana jaabi min di, an n’ò fɔ aw ye. Nìn diyar’an ye, à bɛn’an mà. An y’aw jìgi ni nìn ye. Hàkɛto b’ò kàn.

Dɔ̀nkili

Npògotigiw bɛ nìn dɔ̀nkili da ù taatɔ ni kɔɲɔmuso ̀ ye.

Anw den ma dège sugulasigi ̀ la.
K’an k’ò dè f’aw ye.
K’an k’ò dè f’aw ye cɛ̀lakaw ̀ yo.
K’an k’ò dè f’aw ye.
K’anw den ma dège yɔ̀liyɔli ̀ la.
K’an k’ò dè f’aw ye.
K’an k’ò dè f’aw ye cɛ̀lakaw yo.
K’an k’ò dè f’aw ye.

CAFO Mali
http://courantsdefemmes.free.fr/Ass...

Notes

1. mîn : la subordonnée relative en fin de phrase

[ → exercices]
Rappel : ce que nous avons déjà travaillé à propos des subordonnées relatives avec mîn dans les cours akbk2 précédents :
 01 : mîn et les clauses relatives (introduction)
 02 : X mîn : mîn déterminant de noms en fonction de sujet
 03 : mîn comme déterminant ou comme pronom en fonction de complément d’objet
 04 : Le relatif mîn dans les circonstancielles (cogo, tùma, yɔrɔ mîn)
 08 : mîn comme pronom dans une phrase en apposition

Dans le cours précédent (08), nous avons vu la subordonnée relative en début de phrase juste après un groupe nominal, en apposition. Il n’est pas rare de la trouver aussi en fin de phrase. C’est même en fait la seule solution lorsque le nom de référence n’est pas défini (pas suivi de l’article défini) :

N ye mùso ye, i ni min bɔlen ɲɔgɔn fɛ̀. J’ai vu une femme qui te ressemble.
Kìtabu b’à bolo, min sɔ̀ngɔ ka bòn. Il a un livre qui coûte très cher.

Essayons de comparer à des situations où le nom de référence est défini :

N ye mùso ̀ min ye, i ni ò bɔlen ɲɔgɔn fɛ̀. La femme que j’ai vue te ressemble.
Kìtabu ̀ min b’à bolo, ò sɔ̀ngɔ ka bòn. Le livre qu’il a coûte très cher.

2. X kɔ̀li kà Y

[ → exercices]
Utilisé intransitivement, kɔ̀li s’interprète comme le verbe "échouer" en français.
Dans un usage transitif, il peut signifier "empêcher, interdire..." s’il est suivi d’un infinitif, clause à l’infinitif dont le sujet implicite est … le complément d’objet de kɔ̀li (et non comme normalement le sujet de la clause qui précède la clause à l’infinitif). Il fait partie de cette classe de verbes dont le COD est le S de la clause consécutive à l’infinitif. Voir aussi : bìla "autoriser" (cours 03), waajibiya "contraindre" (cours 08)...

À ye Fantà kɔ̀li kà taa. Il a empêché Fanta de partir.
ou, Il a interdit à Fanta de partir.
Fantà kɔ̀lila kà taa. Fanta n’a pas réussi à partir.

3. Sababu

[ → exercices]
Il y a dans ce cours trois constructions avec sababu. Les deux premières correspondent en gros à l’expression "la cause de ..." ou "la raison de ..." et l’objet est un nom (ou un groupe nominal). L’autre se traduit en gros par "la raison pour laquelle…" et son complément est une clause.

Lorsque le groupe nominal n’est pas trop long ou complexe, il crée un groupe génétival avec sababu :

So ̀ bìnni ̀ sababu ̀ kɛra sanjiba ̀ ye. La raison de l’effondrement de la maison est la grosse pluie.

Lorsque le groupe nominal est un peu trop long ou complexe, il est placé en apposition, puis repris par le pronom  :

Tànga bɔli à kàn, ò sababu kɛra mùsofurubaliya ̀ ye. Le manque de respect envers lui, la raison de cela est son incapacité à se marrier.

Lorsqu’on a une phrase, et non un nom ou un groupe nominal, sababu s’intègre dans une construction à l’infinitif avec le verbe  : la phrase est référencée par le pronom à pour former avec sababu un groupe génétival (à sababu : "la raison de ça") et l’explication est le COI du verbe kɛ ("et sa raison être Y") :

So ̀ bìnna, k’à sababu kɛ sanjiba ye. La maison s’est effondrée, la raison en est la grosse pluie.
ou La raison pour laquelle la maison s’est effondrée est la grosse pluie.

4. X mìnɛ Y ye

[ → exercices]
Cette expression se retrouve à l’identique en français : "prendre quelqu’un pour…" c’est à dire "considérer quelqu’un comme …" :

N’i tɛ seli, ù b’i mìnɛ kafiri ̀ ye. Si tu ne pries pas, ils te prendront pour un païen.

Cette expression est synonyme de X jàte Y fɛ̀, soit "compter X au nombre des Y", avec les mêmes connotations qu’en français ("compter pour du beurre", "il ne le calcule même pas"…) :

N’i tɛ seli, ù b’i jàte kafiriw fɔ. Si tu ne pries pas, ils te mettront dans le même panier que les païens.

5. X dòn Y bolo ka Z

[ → exercices]

Cette expression est utilisée à la place de di X mà lorsqu’il s’agit d’indiquer que c’est un transfer temporaire, non pas donné à la personne, mais en vue d’un transfer ultérieur à un autre destinataire :

À ye wari dòn n bolo. Il m’a fait passer l’argent.

Si la construction est suivie d’une clause à l’infinitif, c’est l’objet de la postposition bolo, c’est à dire l’intermédiaire, qui est le sujet du verbe à l’infinitif (et non pas le sujet de dòn) :

À ye wari ̀ dòn n bolo kà n’d’i mà. Il m’a passé l’argent pour que je vienne te le donner.

La construction peut également être suivie d’une clause introduite par la conjonction ko, au sens de "en disant que" :

À ye wari ̀ dòn n bolo ko n ka n’à di i mà. Il m’a passé l’argent en disant que que je vienne te le donner.

Dans ce dernier cas, le sujet de la deuxième clause est exprimé, et le ka est une marque du subjonctif (ton haut), comme en français, et non plus un kà marque de l’infinitif.

6. ò kɔrɔ ye ko X

[ → exercices]

Quelques noms, comme kɔrɔ, peuvent être utilisés dans une construction équative ou le second membre est une clause introduite par la conjonction ko (également prédicat de parole). Dans ces construction, la postposition ye qui, normalement, ferme la construction équative, peut être omis :

À kɔrɔ ̀ ye ko Màdu taara (ye) Cela signifie que Madou est partie.

Il est également possible d’omettre le premier ye (la copule équative) :

Ò kɔrɔ ̀ ko Màdu taara.

Il est même possible d’omettre le ko :

Ò kɔrɔ Màdu taara.

On retrouve la même construction, sans clause derrière le ko, avec le nom tɔgɔ.

7. X bɛ̀n Y la

[ → exercices]

bɛ̀n est un verbe dont le sens de base est "se rencontrer". Il est souvent utilisé avec le sens dérivé "se mettre d’accord", "tomber d’accord", "s’entendre", … auquel cas le sujet est toujours au pluriel :

Àli ni Fantà bɛ̀nna. Ali et Fanta se sont mis d’accord.
Kùntigiw bɛ̀nna. Les dirigeants sont tombés d’accord.

Attention, on ne peut pas l’utiliser en imitant la construction française "Jean s’est mis d’accord avec Marie" : Lorsque bɛ̀n est utilisé avec une construction ni...ye "avec", il prend le sens de "tomber sur (par hasard)", "coïncider" :

Àli bɛ̀nna ni Fantà ye. Ali est tombé sur Fanta.
Mot à mot : Ali a coïncidé avec Fanta.

Attention, pièges !

1) le sens "tomber" ("tomber d’accord", "tomber sur qq’un"...) peut être trompeur. Ne surtout pas utiliser le verbe bìn "tomber", dont le sens est plus "fort" :
 kà bìn mɔgɔ kàn : agresser, violer une personne
 bìn-n-kànni : agression, viol
 bìnnkànnikɛla : bandit, "terroriste"

2) bɛ̀n ne marche pas bien en bambara avec une clause à l’infinitif. On ne peut pas imiter un construction française comme "nous nous sommes mis d’accord pour le faire" avec le verbe bɛ̀n. On utilisera alors plutôt le verbe sɔ̀n "accepter, consentir".

An sɔ̀nna kà ɲɔ̀ dàn. Nous nous mis d’accord pour semer le mil.
An bɛ̀nna ɲɔ̀danni ̀ kàn. Nous nous sommes mis d’accord sur l’action de semer le mil.

Vous remarquerez dans le deuxième exemple l’astuce qui consiste à transformer le verbe en nom à l’aide du suffixe -li ou -ni (nominalisation : revoir les "noms d’action" dans le cours akbk1 n°12).

Dans ce sens "se mettre d’accord sur X", bɛ̀n ne peut être utilisé qu’avec les postpositions la ou kàn :

Du fìla bɛ̀nna furudon ̀ na. Les deux familles se sont mises d’accord sur le jour du mariage.
An ma bɛ̀n à kàn. Nous ne nous sommes pas mis d’accord là-dessus.
Ù bɛ̀nna sàra la. Elles se sont mises d’accord sur la paie.

L’une de ces constructions avec postposition, bɛ̀n fɔ la est une expression courante pour dire "parvenir à un accord", "conclure un accord" :

Fantà ni Àli bɛ̀nna fɔ la. Fanta et Ali ont conclu un accord.

S’il ne peut pas, dans ce sens là, être suivi d’une construction à l’infinitif, on peut utiliser bɛ̀n avec une subordonnée introduite par la conjonction ko :

An bɛ̀nn’à kàn ko Fantà ka taa. Nous nous sommes mis d’accord pour que Fanta parte.

On a donc la construction normale bɛ̀n X kàn, où la position X est occupée par le pronom , qui est utilisé de façon cataphorique (porte le sens avant), c’est à dire représente la clause qui suit la conjonction ko : Fantà ka taa. NB : ko introduit ici une subordonnée au subjonctif.
[ → exercices avec ko]

X bɛ̀n Y mà :
Lorsque bɛ̀n a un sujet au singulier et un complément indirect avec la postposition mà, le sens est "convenir à", "plaire à", "être OK"...

Nìn tɛ bɛ̀n n mà. Cela ne me convient pas.

Histoires de Polygamie Africaine
Pour toute une génération d’africains, particulièrement de l’Afrique de l’Ouest, la polygamie est si profondément ancrée dans leur principe de vie qu’ils la perpétuent en France “comme au pays", au risque d’enfreindre la loi de la République. Les femmes disent : “c’est comme ça chez nous“, mais derrière tout cela... Je suis partie en France et au Mali, à la rencontre de familles polygames. (...)
Frédérique Jouval
http://picturetank.com/___/series/4...

8. Moments de la journée

On reverra avec profit le cours n°02 de akbk1 (salutations)
­
su rɔ
Cette expression signifie "la nuit dernière". Elle est à différencier de su fè qui signifie "la nuit", "de nuit".

À kɛra su rɔ. C’est arrivé la nuit dernière.
À kɛra su fɛ̀. C’est arrivé de nuit.

Le début de la journée.

Il faut se souvenir ici que dans la monde musulman, le jour commence au coucher du soleil ("le soir"), et non à minuit ni au lever du soleil. C’est une grand source de confusion, et pas seulement pour des étrangers dans un pays musulman, car en effet personne n’est jamais certain des références de la personne avec laquelle on communique : les systèmes temporels musulmans ou "européens" ? Quoi qu’il en soit, si vous demandez à quelqu’un de venir samedi soir et qu’il débarque le vendredi, ça ne pourra être que de votre faute !

coucher du soleil minuit lever du soleil coucher du soleil minuit lever du soleil
Musulman Samedi ... ... Dimanche
Européen Vendredi Samedi ... Dimanche

en musulman : "Samedi soir" = en "européen" : "Vendredi soir"
en musulman "Dimanche soir"= en "européen" : "Samedi soir"
etc.

Daɲɛsɛbɛn


cɛ̀gana n. célibataire
dàbaliban v. stupéfier (moyen.terminer=perdre ses moyens)
dangaden n. enfant maudit, vaurien
diinɛ n. religion / caractère, humeur
fànga n. force, pouvoir, autorité
fùru n. estomac
furu n. mariage
→ kàrisa sera furu ye expr Une telle (un tel) a atteint l’âge du mariage
furuboloma n. intermédiaire de mariage
furuja n. veuvage
furujoona n. mariage précoce
furunafolo n. dot
furuɲɔgɔnya n. alliance matrimoniale traditionelle
furusa n. divorce
furusiri n. mariage officiel devant les autorités administratives et religieuses
furutaama n. démarches de mariage
gana adj. célibataire
gìntan n. grande fête, grande foule
gìta n. calebasse à cauris
gìtafɔ v. jouer de la calebasse à cauris
hakɛ n. mesure, moyenne, quantité, prix...
hàkɛ n. tort
→ hàkɛ to ! expr pardonne moi !
hàkɛto n. pardon
jàti, jàte n. compter / tenir compte, considérer
jatɔ n. débauché
jènbefɔ v. jouer du tam-tam
kafiri n. païen
kànu n. amour, désir
kèrecɛn n. chrétien
kìsɛ n. grain, élément,… vérité
kofɔ v. rapporter, dénoncer, faire savoir, annoncer
kɔ̀li v. échouer (intr), empêcher (tr)
kɔɲɔ n. noce
kɔɲɔbɔ v. faire le mariage, faire la noce
kube n. bâtiment administratif
kùnfin n. illettré, ignare
làada n. coutume, tradition, règles
lankolon adj. vide, nu, sans valeur
nàfolo n. biens, richesse, fortune
nalonma n. sot, imbécile, balourd
nànsara n. européen / chrétien (de "nazaréen")
nɛ̀gɛn v. tromper, berner, embobiner
nimisa n. regret, repentir
ɲɛnamuso n. femme préférée
baramuso n. femme préférée (d’un polygame)
pasipasi adv d’un blanc immaculé
sababu n. cause, raison, origine, secrets
sabali v. être patient, se calmer
sàbati v. prospérer
sàma v. faire un cadeau (de bienvenue, de retour de voyage) / ce cadeau
sange n. moustiquaire
seere n. témoin (accident, mariage)
sèn ni bolo expr enfant (image)
sì n. vie, âge
sìnamuso n. co-épouse (polygamie), rivale
sɔn v. gratifier
→ sɔn hakili la expr faire réfléchir, rendre sage
sɔ̀n v. accepter, vouloir bien, obéïr…
sugulasigi n. soldes (?????)
sugandi v. choisir, élire
tànga v. respecter, protéger, éviter (… mà)
yɔ̀liyɔli v. marcher à petits pas (vieillard, chasseur, exilé)

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

Portfolio

jeudi 14 janvier 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios