MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 04


Siyaw

Nsàna

Jèli tɛ màlo nk’à tenda bɛ wɔ̀si.


KÀLAN 4 - NÌN KÀLAN KƆNƆ

Source : Intermediate Bambara – pp. 45-58
Audio web (Anglais, Bambara) : 04a, 04b, 04c, 04d,
index audio : www.iu.edu

Siyaw

Siyaw ka ca kɔsɔbɛ. Siya ô siya n’à jàmuw dòn. Fɔlɔfɔlɔ, hɔrɔnw dè tùn bɛ sɛ̀nɛkɛ. Òlu dè tùn bɛ dònsoya ni kɛ̀lɛ kɛ. Òlu dè tùn ye dùgutigiw ni dùgukolotigiw ye. Hɔrɔnw bɔlen kɔ yèn, ɲàmakalaw tùn bɛ da òlu kàn. Dùgukɔnɔmɔgɔw màgo tùn bɛ baara minw na, n’ò baaraw tùn dɔnniya tɛ sɔ̀rɔ n’i tùn ma sàn caman k’ù kàlanni na, ò baaraw tùn dɔnni bɛ ɲàmakalaw dè bolo. Ɲàmakala siya fɔlɔ tùn ye nùmu dè ye. Nùmukɛw tùn bɛ nɛ̀gɛ ni jiri baara : Òlu tùn ye kɔ̀matigiw ye fana. Nùmumusow tùn bɛ bɔgɔ baara, kà dàgaw dìla. Ɲàmakala siya filanan tùn ye jèliw ye, n’òlu ka baara tùn ye burujugosi ye. Jèliw dɔrɔn dè tùn bɛ fɔlifɛnw fɔ. Ɲàmakala tɔ̀w ye fìnɛw ni garankew ye. Ɲàmakalaw bɔlen kɔ yèn, jɔ̀nw tùn bɛ da òlu kàn. Mɔ̀go minw mìnɛna kɛ̀lɛ la, òlu dè tùn bɛ kɛ jɔ̀nw ye.

Siyaw bɛɛ mɔ̀gow ye balimaw ye. Ù tùn bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ nka ù tùn tɛ se kà furu kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ. N’i tùn b’à fɛ̀ kà mùso furu, i tùn b’à furu i ka siya dè kɔnɔ. N’ò tɛ, i tùn t’à sɔ̀rɔ. Ɲàmakala wala jɔ̀n tùn tɛ se kà kɛ dùgutigi ye kà hɔrɔnw to dùgu kɔnɔ, fo ni dùgu mɔ̀go bɛɛ tùn ye ɲàmakala ye wala jɔ̀n.

Ɲìninkali

1. Siyaw ka ca wà ?
2. Siya ô siya n à jàmu dòn wà ?
3. Hɔrɔnw tùn bɛ mùn baara kɛ ?
4. Siya jùmɛn tùn bɛ da hɔrɔnw kàn ?
5. Ɲàmakalaw tùn ka ca wà ?
6. Nùmukɛw tùn bɛ mùn baara kɛ ? Nùmumusow tùn bɛ mùn baara kɛ ?
7. Jèliw tùn bɛ mùn baara kɛ ?
8. Ɲàmakala tɔ̀w ye jùmɛnw ?
9. Mɔ̀go tùn bɛ kɛ jɔ̀n ye cogo dì ?
10. Siyaw bɛ ye balimaw ye ?
11. Ù tùn bɛ mùn kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ ?
12. Siyaw tùn bɛ se kà furu kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ wà ?
13. Ɲàmakala tùn bɛ se kà furu kɛ hɔrɔn fɛ̀ wà ?
14. Ɲàmakala tùn bɛ se kà kɛ dùgutigi ye wà ?

Ò don ni bì tɛ kelen ye

cogo mîn, tùma mîn, yɔrɔ mîn

→ notes

Sègin n kàn

I y’i ta kɛ cogo min (na), n fana ye n ta kɛ tèn.
I taara tùma min (na), n nàna ò tùma dɛ.
À y’à fɔ cogo min, n y’à k’ò cogo la.
Ò kɛra don min, ò don ni bì tɛ kelen ye.
Tɔ̀w taara cogo min, n fana bɛ taa ò cogo la.
À bɔra tùma min, n y’à bɔ̀n ò tùma dɛ.
I bìnna yɔrɔ min, n fana bìnna yèn dɛ.

Ɲìninkali

A : I ye nìn bɔ̀n tùma jùmɛn ?
B : À bɔra tùma min, n y’à bɔ̀n ò tùma.
A : I ye nìn kɛ cogo dì ?
B : I y’i ta kɛ cogo min, n fana ye n ta kɛ tèn.
A : I nàna tùma jùmɛn ?
B : I taara tùma min, n nàna ò tùma dɛ.
A : I y’à kɛ cogo dì ?
B : I y’à kɛ cogo min, n y’à k’ò cogo la.
B : Ò kɛra don min, ò don ni bì tɛ kelen ye.
A : I bɛ taa cogo dì ?
B : Tɔ̀w taara cogo min, n fana bɛ taa ò cogo la.
A : E bìnna yɔrɔ jùmɛn ?
B : I bìnna yɔrɔ min, n fana bìnna yèn dɛ.

Kumadonɲɔgɔnna : min

Ɲɛjira :A : À kɛra don dɔ.
Ò don ni bì tɛ kelen ye.
B : À kɛra don min, ò ni bì tɛ kelen ye.
1. À kɛra cogo dɔ. Ò cogo man dì n ye.
2. À ye mɔ̀gɔ dɔ jira. Ò mɔ̀gɔ tùn ka jàn.
3. À nàna sàn dɔ. Ò sàn sànji cayara.
4. À ye n wele tùma dɔ. Ò tùma y’à sɔ̀rɔ n bɛ sùnɔgɔ.
5. Nìn kɛra yɔrɔ dɔ. Ò yɔrɔ tɔgɔ ko Sekura.
6. À cɛ̀ banna tùma dɔ. Ò tùma y’à sɔ̀rɔ sùgu la.
7. Aw y’à kɛ cogo dɔ. Ò cogo ɲɛ̀na kosɛbɛ.
8. Ù ye cɛ̀ dɔ gòsi. Ò dè y’à sunya.
9. À ye baara dɔ kɛ. Ò baara ye baara cɛ̀jugu ye.
10. Aw nàna tùma dɔ. Ò tùma y’an sɔ̀rɔ kàlan na.

Mùso bɛ furu k’à sɔ̀rɔ à ma boloko wà ?
Moolaadé, le film de Sembène Ousmane dans sa trilogie L’HÉROÏSME AU QUOTIDIEN.
http://www.filmsduparadoxe.com/moolaade.html
Dans un village africain, il y a sept ans, une jeune mère a refusé que sa fille soit excisée, pratique qu’elle juge barbare. Aujourd’hui, quatre fillettes s’enfuient pour échapper à ce “ rite de purification ”, et demandent protection à cette femme. Deux valeurs s’affrontent alors : le respect du droit d’asile (le Moolaadé) et l’antique tradition de l’excision (la Salindé).
NB : Traditionnellement, ce sont les nùmumuso (femmes des forgerons, potières) qui sont en charge de l’excision, au même titre que les nùmu, forgerons, sont en charge de la circoncision.

fɔ ni

→ notes

Sègin n kàn

Jɔ̀n tùn tɛ kɛ dùgutigi ye fɔ ni dùgumɔgɔ bɛɛ tùn ye jɔ̀n ye.
An tɛ dùte ̀ mìn fɔ n’an ye dumuni ̀ kɛ.
Mùso tɛ furu fɔ n’à bolokora.
Mangòro tɛ kari fɔ n’à mɔ̀na.
À tɛ foyi k’à yɛ̀rɛ mà fɔ n’à fòr’à ye.

Ɲìninkali

A : Jɔ̂n tùn bɛ kɛ dùgutigi ̀ ye wà ?
B : Jɔ̂n tùn tɛ kɛ dùgutigi ̀ ye fɔ ni dùgu mɔ̀go bɛɛ tùn ye jɔ̀n ye.

A : Aw bɛ dùte ̀ mìn sisan wà ?
B : An tɛ dùte ̀ mìn fɔ n’an ye dumuni ̀ kɛ.

A : Mùso bɛ furu k’à sɔ̀rɔ à ma boloko wà ?
B : Mùso tɛ furu fɔ n’à bolokora.

A : Mangòro bɛ kari tùma jùmɛn ?
B : Mangòro tɛ kari fɔ n’à mɔ̀na.

A : Adama m’à kɛ dɛ ?
B : À m’à kɛ. À tɛ foyi k’à yɛ̀rɛ mà fɔ n’à fòr’à ye.
A : Ò kɛra sisan wà ?

Garankew, n’òlu fana ye ɲàmakala dɔw ye, òlu bɛ sàbaraw dìla.
photo tirée du site "en grande pompe"
http://engrandepompe.forumpersos.co...

ni X ye Y ye

→ notes

Sègin n kàn

Jèliw, n’òlu ye ɲàmakalaw dɔw ye, òlu bɛ burujugosi kɛ.
Adama, n’ò y’an kàramɔgɔ ye, ò bɛ bɔ Mali la.
Garankew, n’òlu fana ye ɲàmakalaw dɔw ye, òlu ka baara ye sàbaradila ye.
Shaka, n’ò y’an ka kùntigi ye, ò bɛ taa dùgu la sini.
Sali, n’ò ye n kɔ̀rɔkɛ mùso ye, ò dè bɛ bɔ̀gɔlanw dìla.

Ɲìninkali

A : Jèliw bɛ mùn kɛ ?
B : Jèliw, n’òlu ye ɲàmakalaw ye, òlu dè bɛ burujugosi kɛ.
A : Adama bɛ bɔ min ?
B : Adama, n’ò y’an kàramɔgɔ ̀ ye, ò bɛ bɔ Mali la.
A : Garankew bɛ mùn ké ?
B : Garankew, n’òlu fana ye ɲàmakala dɔw ye, òlu bɛ sàbaraw dìla.
A : Shaka bɛna mùn kɛ ?
B : Shaka, n’ò y’an ka kùntigi ye, ò bɛ taa dùgu la sini.
A : Sali bɛ mùn baara kɛ ?
B : Sali, n’ò ye n kɔ̀rɔkɛ mùso ye, ò dè bɛ bɔ̀gɔlanw dìla.

Kumadonɲɔgɔnna

Ɲɛjira : A : Jèliw ye ɲàmakalaw ye.
Òlu ka baara ye burujugosi ye.
B : Jèliw n’òlu ye ɲàmakalaw ye, òlu ka baara ye burujugosi ye.
Sali ye n kɔ̀rɔkɛ mùso ye. Sali bɛ bɔ̀gɔlanw dìla.
Garanke ye ɲàmakala ye. À bɛ sàbaraw dìla.
Shaka y’an kùntigi ye. À bɛ taama sini.
To ̀ ye fàantan dumuni ye. À tobi man gɛ̀lɛn.
Lɛ̀sogo ̀ ye sògo tɔlɔ ye. À tɛ sɔ̀rɔ yɔrɔ caman.
Kafe ̀ bɛ mɔ̀gɔ yɛrɛyɛrɛ. Ò tɛ fɛ̀n mìnta ye.
Wùlu ̀ ye sokɔnɔfɛn ye. Wùlu ̀ ye mɔ̀gɔ terikɛ ye.

Salifu ni Mara ye ntòla tan ɲɔgɔn fɛ̀
CAN 2015 : Les Aigles du Mali à la conquête de l’Afrique
http://www.africatopsports.com/2015...

Ɲɔgɔn fɛ̀

→ notes

Sègin n kàn

Adama ni Awa bɛ taa làkɔli la ɲɔgɔn fɛ̀.
Cɛ̀misɛnw ni npògotigiw ye baara ìn kɛ ɲɔgɔn fɛ̀.
Cɛ̀w ni mùsow tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ̀.
À ye mobili ni nɛ̀gɛso sàn ɲɔgɔn fɛ̀.

Ɲìninkali

A : Adama kelen dè bɛ taa làkɔli la wà ?
B : Àyi, Adama ni Awa dè bɛ taa làkɔli la ɲɔgɔn fɛ̀.

A : Cɛ̀misɛnw dɔrɔn dè ye baara ìn kɛ wà ?
B : Àyi, cɛ̀misɛnw ni npògotigiw ye baara ìn kɛ ɲɔgɔn fɛ̀.

A : Cɛ̀w ni mùsow bɛ dumuni ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
B : Àyi, Cɛ̀w ni mùsow tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ̀.

A : À ye mobili dɔrɔn sàn wà ?
B : Àyi, à ye mobili ni nɛ̀gɛsɔ sàn ɲɔgɔn fɛ̀.

A : Bala bɛ kuma Baba fɛ̀ wà ?
B : Àyi, Bala ni Baba tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ̀.

Kumadonɲɔgɔnna

Ɲɛjira : Adama taara làkɔli la Awa fɛ̀.
Awa taara làkɔli la Adama fɛ̀.
Adama ni Awa taara làkɔli la ɲɔgɔn fɛ̀.
1. Mamadu ye lènburuji mìn Birama fɛ̀.
Birama ye lènburuji mìn Mamadu fɛ̀.
2. Cɛ̀misɛnw bɛ dumuni ̀ kɛ mɔ̀gokɔrɔbaw fɛ̀.
Mɔ̀gokɔrɔbaw bɛ dumunì kɛ cɛ̀misɛnw fɛ̀.
3. Bàba ye nburu dun sɔ̀gɔma ìn na.
À ye nàarɛ kɛ nburu la.
4. Mùsomisɛnw bɛ dumuni kɛ mùsokɔrɔbaw fɛ̀.
Mùsokɔrɔbaw bɛ dumuni kɛ mùsomisɛnw fɛ̀.
5. Musa ye nɔ̀nɔ kɛ kafe la.
Musa ye sukaro kɛ kafe la.
6. Salifu ye ntòla tan Mara fɛ̀.
Mara ye ntòla tan Salifu fɛ̀.

Bakari ni Musa bɛ kàlan kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ
École de Sogoutou, Mali. Un projet de Expressions-Partage
http://www.expressions-partage.com/...

X ni ɲɔgɔn cɛ

→ notes

Sègin n kàn

Hɔrɔnw ni ɲàmakalaw tùn tɛ furu kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ.
Ù y’à ɲɛnabɔ ù ni ɲɔgɔn cɛ.
À y’à tila denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ.
À b’aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Bàro mìsɛn

A : Hɔrɔnw tùn bɛ ɲàmakalaw furu wà ? B : Àyi, ù tùn tɛ furu kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ.
A : Ko nìn ye tìɲɛ ye wà ? B : À y’à ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.
A : À ye mùn kɛ mangòro la ? B. À y’à tila denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ.
A : À ye mùn fɔ ? B : À ko à b’aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Kuma dòn ɲɔgɔn na

Ɲɛjira : Hɔrɔnw tɛ ɲàmakalaw furu.
Ɲàmakalaw tɛ hɔrɔnw furu.
Hɔrɔnw ni ɲàmakalaw tɛ furu kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ.
Mamadu ye lenburu dɔ ta.
Baba ye à tɔ ta.
Mamadu ni Baba ye lenburu bɛɛ tila ù ni ɲɔgɔn cɛ.
Bakari dè dɔ ɲɛnabɔ.
Musa y’à tɔ ɲɛnabɔ.
Bakari ni Musa y’à ɲɛnabɔ ù ni ɲɔgɔn cɛ.
An ye dɔ ta. Ù ye à tɔ ta. An y’à bɛɛ ta an ni ɲɔgɔn cɛ.
I ye dɔ mìn. À ye à tɔ mìn. Aw y’à bɛɛ min aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Bìla nɔ̀ la

Ù ye wari tila ù ni ɲɔgɔn cɛ.
… kɛ̀lɛ ̀ kɛ …
… mankan ̀ ci …
… furu ̀ kɛ …
… ko ̀ ɲɛnabɔ …

Ù bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ̀.
… tɛ …
… dumuni ̀ kɛ …
… dɔ̀n ̀ kɛ …
… tùlon ̀ kɛ …
… dɔ̀lɔ ̀ mìn …
… sùnogo …
… kàlan kɛ …
… baara kɛ …

kelen, dɔrɔn, dàn na

→ notes

Sègin n kàn : kelen

Adama kelen dè taara.
Fanta kelen dè ye tobili ̀ kɛ.
Mùso kelen dè nàna.
Bala kelen dè ye mobili ̀ bòli.

Bàro mìsɛn : kelen

A : Adama ni mɔ̀go taara wà ? B : Àyi, Adama kelen dè nàna.
A : Mùso ̀ ni mɔ̀go nàna wà ? B : Àyi, mùso kelen dè nàna.
A : Fanta ni Umu ye tobili ̀ kɛ wà ? B : Fanta kelen dè ye tobili ̀ kɛ
A. Bàla ni jɔ̀n ye mobili ̀ bòli. B. Bàla kelen dè ye mobili ̀ bòli.

Sègin n kàn : dɔrɔn

Adama dɔrɔn dè nàna.
Fanta dɔrɔn dè ye tobili ̀ kɛ.
Mùso fitinin dɔrɔn dè ye fòli ̀ kɛ.

Bàro mìsɛn : dɔrɔn

A : Ù bɛɛ nàna wà ? B : Àyi, Adama dɔrɔn dè nàna.
A : Mùsow bɛɛ ye fòli ̀ kɛ wà ? B : Àyi, mùso fitinin dɔrɔn dè ye fòli kɛ.
A : Fanta ni Umu ye tobili ̀ kɛ wà ? B : Fanta dɔrɔn dè ye tobili kɛ.

Sègin n kàn : X dàn na

Mùsow bɛ dumuni ̀ kɛ ù dàn na.
Cɛ̀w bɛ bàro ̀ kɛ ù dàn na.
Fanta ye baara kɛ à dàn na.
Npògotigiw bɛ tulon ̀ kɛ ù dàn na.

Bàro mìsɛn : X dàn na

A : Mùsow ni cɛ̀w bɛ dumuni ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ? B : Àyi, mùsow bɛ dumuni kɛ ù dàn na.
A : Fanta ni Umu ye baara kɛ wà ? B : Àyi, Fanta ye baara kɛ à dàn na.
A : Cɛ̀w ni mùsow bɛ bàro ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ? B : Àyi, cɛ̀w bɛ bàro kɛ ù dàn na.
A : Npògotigiw ni cɛ̀misɛnw bɛ bàro ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ? B : Àyi, npògotigiw bɛ bàro ̀ kɛ ù dàn na.

Fɔcogo wɛrɛ

Ɲɛjira : Adama ni Awa taara ɲɔgɔn fɛ̀ ? 1. Àyi, Adama kelen dè taara.
2. Àyi, Adama dɔrɔn dè taara.
3. Àyi, Adama taara à dàn na.
1. Mùsow ni cɛ̀w bɛ baro ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
2. Cɛ̀w ni mùsow bɛ dumuni ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
3. Umu ni Awa ye tobili ̀ kɛ wà ?
4. Ali ni liburuw bɛ nàna wà ?
5. Aw ye baara ìn kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
6. Mùsow ni cɛ̀w bɛɛ bɔra ka taa ɲɛnajɛ la wà ?
7. Aw ye bɔ̀rɔ labɔ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
8. Kariba ye sǒ ni fàli sàn wà ?
9. Ali ye kafe ni sèri mìn wà ?
10. Aw ye bùlukuli ̀ ni dànni ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
11. Bàba ni denmisɛnw ye dumuni ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀ wà ?
Nùmuw ye ɲàmakalaw ye, àni kɔ̀mɔtigiw
Masque de la société initiatique du Kɔ̀mɔ
photo du Brooklyn Museum

àni

→ notes

Sègin n kàn

Nùmuw ye ɲàmakalaw ye, àni kɔ̀matigiw.
Fanta ye mìnanw kò, àni fìniw.
I k’i ka da yɛ̀lɛn mɔ̀gokɔrɔbaw ye, àni denmisɛnw.
À ye fàli sàn, àni sǒ.
À mùso bɛ se tobili ̀ la, àni kòli.
Abudu bɛ se tùbabukan ̀ na àni àngilɛkan ̀.

Ɲìninkali

A : Nùmuw ye mùn ye ? B : Nùmuw ye ɲàmakalaw ye, àni kɔ̀matigiw.
A : Fanta ye mùn kɛ ? B : À ye mìnanw kò, àni finiw.
A : N ka n ka da yɛ̀lɛn jɔ̂nw ye ? B : I k’i ka da yɛ̀lɛn mɔ̀gokɔrɔbaw ye àni denmisɛnw.
A : À ye mùn sàn ? B : À ye fàli sàn, àni sǒ.
A : À mùso ̀ bɛ se mùn na ? B : À mùso bɛ se tobili ̀ la, àni kòli.
A : Abudu bɛ se kan jùmɛnw na ? B : Abudu bɛ se àngilɛkan na, àni tùbabukan.

Yɛ̀lɛmali : àni/ni

Ɲɛjira : A : Nùmuw ye ɲàmakalaw ye, àni kɔ̀matigiw. B : Nùmuw ye ɲàmakalaw ni kɔ̀matigiw ye.
Hɔrɔnw ye dùgutigiw ye, àni dùgukolotigiw.
Fanta ye mìnanw kò, àni fìniw.
À ye fàli sàn, àni sǒ.
I k’i ka da yɛ̀lɛn mɔ̀gokɔrɔbaw ye, àni denmisɛnw.

Adama mùso bɛ se tobili ̀ la, àni kòli ̀.
Umaru bɛ se bamanankan ̀ na, àni kɔrɔbɔ̀rɔkan ̀.
Tàbalitigi bɛ sigarɛti ̀ fèere, àni àlimɛti.
À ye ntura fìla fàga, àni sàga duuru.
Kalo bɔra su rɔ, àni dòlow.
Amerikɛnw bɛ sanu baara, àni nɛ̀gɛ ni jiri.
Nùmu bɛ sanu baara, àni nɛ̀gɛ ni jiri.
Garanke bɛ sàbaraw dìla, àni sǒ màsiriw.
Mɔ̀go dɔw bɛ bànji mìn, àni capalo.
Mùso ka kan k’à cɛ̀ masaw bònya, àn’à kɔ̀rɔw.
Gèsedala bɛ fìniw da, àni birifiniw.

Yɛ̀lɛmali : ni/àni

Ɲɛjira : A : À ye sǒ ni fàli sàn. B : À ye sǒ sàn, àni fàli.
À ye dencɛ ̀ ni denmuso ̀ sɔ̀rɔ.
Bàba bɛ se kalali ̀ ni sojɔ ̀ la.
N ye Segu ni Moti ye.
À y’à mùso n’à denw bìla kà taa so.
Ù bɛ bololantolatan ni sènnantolatan kɛ yàn.
À ye ɲɔ̀foro ̀ ni màloforo ̀ bɔ.
Kàramɔkɔ ̀ ka kamiyɔn bɛ mɔ̀go ni dòni tà.
Baturu Seku bɛ kɔra ̀ ni balanin ̀ fɔ.
Kɔ̀gɔ ̀ ni ntamàro ̀ bɛ bɔ Saheli.
Bitiki ìn bɛ balo ̀ ni fɛrɛbɔw fèere.
Bamanankan ni Màninkakan bɛ fɔ Màli la.
Kɔ̀gɔ ̀ ni ntamàro ̀ bɛ bɔ Saheli.

Bàro

"A" b’à fɛ̀ kà ɲɛdɔn siyako la.

A : Bala y’i mùn ye ?
B : N balimakɛ dòn.
A : E ye Jàra ye. Àlê ye Kuyate ye. Kuyate ni Jàra ye siya kelen ye wà ?
B : Àyi, siya kelenw tɛ. Jàra ye hɔrɔn ye. Kuyate ye jèli ye.
A : Ne y’à mɛn ko Jàra jɔ̀n bɛ yèn. Ò ye tìɲɛ ye wà ?
B : Ɔ̀wɔ, tìɲɛ dòn. Jàmu caman bɛ yèn, ù bɛ sɔ̀rɔ siya bɛɛ kɔnɔ.
A : Mɔ̀go b’à dɔn cogo di ò tùma ko karisa ye hɔrɔn ye wala jɔ̀n ?
B : À tɛ dɔn tèn. Fo n i donna mɔ̀gow la kɔsɛbɛ. Ò tùma i b’ù siya dɔn.
A : I ni ce, i ni baraji. I ye n sɔn fàamuya la kɔsɛbɛ.

Notes

1. Le relatif mîn dans les circonstancielles

→ exercice

Les circonstancielles de lieu, de temps ou de manière peuvent être l’objet d’une clause relative :

J’étais à l’endroit où vous étiez / ou : J’étais là où vous étiez.
J’étais là au moment où vous y étiez / ou : J’étais là quand vous y étiez.
Je l’ai fait de la même façon que vous l’avez fait / ou : J’ai fait comme vous avez fait.

Ces circonstancielles ont des propriétés particulières en B-M-D (Bambara, Maninka/Malinké, Dioula/Jula). On peut les utiliser exactement comme les relatives que nous avons vues dans les leçons précédentes :

I tùn bɛ yɔrɔ mîn na, ne tùn bɛ yɔrɔ la.
I tùn bɛ yèn tùma mîn na, ne tùn bɛ yèn tùma la.
I y’à kɛ cogo mîn na, n y’ à kɛ cogo la.

Vous remarquerez que dans ces constructions, le nom relativisé dans la clause relative (yɔrɔ, tùma, cogo) est répété dans la clause principale, précédé par le déterminant démonstratif .

Mais voyons maintenant les variantes particulières à ces circonstancielles :

I tùn bɛ yɔrɔ mîn na, ne tùn bɛ yèn.
I y’à kɛ cogo mîn na, n y’à kɛ tèn.

Dans ces variantes, tout le groupe est remplacé par un adverbe : yèn, "là-bas" et tèn, "ainsi". Il n’y a pas d’adverbe équivalent pour les circonstancielles de temps. Il n’est simplement pas répété :

I tùn bɛ yèn tùma mîn na, ne tùn bɛ yèn.

Une autre variante possible est l’omission de la postposition "na" suivant mîn :

I tùn bɛ yɔrɔ mîn, ne tùn bɛ yèn.
I tùn bɛ yèn tùma mîn, ne tùn bɛ yèn ò tùma la.
I y’à fo cogo mîn, n y’à kɛ tèn.

Enfin, on trouve des variantes où la relative n’est pas placée avant la clause principale, mais se trouve "enchâssée" dedans :

Ne tùn bɛ i tùn bɛ yɔrɔ mîn (na).
Ne tùn bɛ yèn i tùn bɛ yèn tùma mîn (na).
N y’à kɛ i y’à kɛ cogo mîn (na).

2. fɔ ni

→ exercice
Cette expression sert de conjonction introduisant une clause subordonnée, avec le sens de "sauf si, seulement si, à moins que" :

À tɛ taa fɔ ni Fanta nàna. Il ne partira pas sauf si Fanta est arrivée / Il ne partira que quand Fanta sera arrivée.

La subordonnée fonctionne comme les subordonnées conditionnelles en ni.

3. Utilisations du pronom réciproque ɲɔgɔn

ɲɔgɔn (à ton haut) est un pronom dit "réciproque" dont le sens est "ensemble, l’un l’autre".

ɲɔgɔn, utilisé comme complément d’objet d’un verbe, peut en général être traduit par "l’un l’autre".

An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Nous nous aidons les uns les autres.
U ye ɲɔgɔn ye. Ils se sont vu (l’un l’autre).
U ye ɲɔgɔn bugɔ. Ils se sont frappés l’un l’autre.
U ye ji di ɲɔgɔn ma. Elles se sont donné de l’eau l’une l’autre.

Lorsqu’il est combiné avec différentes postpositions, le sens se précise comme suit :

ɲɔgɔn fɛ̀ ensemble (1)
ɲɔgɔn na l’un contre l’autre (2)
ɲɔgɔn ye l’un pour l’autre
X ni ɲɔgɔn cɛ entre eux (3)

(1) ɲɔgɔn fɛ̀

→ exercice
s’utilise lorsque les acteurs (les sujets du verbe d’action) accomplissent cette action en commun, ensemble ; lorsqu’il s’agit d’un verbe d’état, il indique que les sujets sont dans le même état, dans le même lieu par exemple : les uns à côté des autres.

Ù ye baara ̀ kɛ ɲɔgɔn fɛ̀. Ils ont fait le travail ensemble .
Ù sigilen tùn bɛ ɲɔgɔn fɛ̀. Ils étaient assis (tous) ensembles.

(2) ɲɔgɔn na

s’utilise plutôt lorsque les personnes où les choses entrent en collision comme résultat de quelque activité :

Ù donna ɲɔgɔn na. Ils sont rentrés l’un dans l’autre.
Ù bilala ɲɔgɔn na. Ils ont été montés l’un contre l’autre

(3) X ni ɲɔgɔn cɛ

→ exercice

Cette expression avec ni "et" et la postposition cɛ "entre" peut se traduire par "entre eux" pour rendre le fait que l’action se passe exclusivement entre les deux acteurs mentionnés. :

Ù bɛ kɛ̀lɛ kɛ ù ni ɲɔgɔn cɛ. Ils se sont battus entre eux.

4. àni après une fin de phrase.

→ exercice

Nous avons vu dans les cours précédents que les noms peuvent être liés par les conjonctions au sens de "et" : ni ou àni :

mùso àni cɛ̀
mùso ni cɛ̀
la femme et l’homme

On peut aussi utiliser àni après la fin d’une phrase, un peut comme un post-scriptum, pour un détail que l’on avait oublié d’ajouter :

Cɛ taara, an’à mùso. L’homme est parti, sa femme aussi.

Ce détail additionnel peut s’appliquer au sujet de la phrase, mais également au complément d’objet direct, indirect ou circonstanciel...

À ye ɲɔ̀ sàn, àni màlo. Il a acheté du mil, ainsi que du riz.
À ye wari di sòfaw mà, àni jèliw. Il a donné de l’argent aux soldats, et aux griots aussi.

Une virgule a été ajoutée pour bien marquer la fin de la phrase ; dans les textes, elle est rare.

5. Subordonnées conditionnelles/temporelles avec participe passé : V-len (kɔ)

Les clauses subordonnées du type "après avoir (verbe)" sont construites en B-M-D avec le participe passé du verbe, précédé selon le cas, de son complément d’objet (verbes transitifs) ou de son sujet (verbes intransitifs). Elles peuvent êtres terminées par la postposition optionnelle kɔ : "après" :

Ù sigilen (kɔ), ù ye kuma ̀ daminɛ. S’étant assis (Après s’être assis), ils commencèrent à parler.
À nalen kɔ, an ye dumuni ̀ daminɛ. Après qu’elle soit venue, nous commencèrent à manger.
An fa bɔlen kɔ, an ye mankanci daminɛ. Après que notre père soit sorti/Notre père étant sorti, nous commencions à pousser des cris

6. Clauses explicatives en apposition sous la forme ni X ye Y ye

→ exercice

En français et dans d’autres langues, on utilise souvent des clauses explicatives à la suite d’un nom, terme technique ou non propre, afin de le clarifier :

Les griots, dont le travail est de chanter les louanges, forment une caste.

En bambara, ces clauses explicatives commencent par la conjonction conditionnelle/temporelle ni suivie d’une construction équative :

Jèliw, n’òlu ka baara ye burujugosi ye, òlu ye ɲàmakalaw ye.

Remarquez que là encore, les Bambaras préfèrent ne pas avoir une longue clause subordonnée explicative occupant la position de sujet, ou d’objet, de la clause principale : En bambara, l’explication suit immédiatement le terme à expliquer, lequel est ensuite représenté par un pronom dans une phrase principale à la construction simple.

Daɲɛsɛbɛn


balo n. nourriture
bàn n. palmier Raphia.sudanica, arec, la sève sert de boisson, le rachis pour la fabrication de meubles, chaises, lits...
- bànji n. vin de palme
bololantolatan, bololabalɔntan n. basketball
bɔ̀gɔ n. terre, boue, mortier, saleté
bɔ́gɔ n. argile
bɔ̀rɛ, bɔ̀rɔ n. sac
bùluku n. labourer, piocher
buruju n. origine, généalogie, lignage
- burujugosi v. faire l’éloge du lignage, des ancêtres
capalo, cap n. bière de mil
da X kàn v. suivre, se suivre, un sens particulier du verbe dá "poser" avec la postposition kàn : Ù y’ù dá ɲɔgɔn kàn. "Ils se sont suivis."
dàga n. vase en terre cuite, "canari", poterie
dàn n./v. Limite
- à dàn na à part, entre soi
dàn v. semer, faire les semis
dòlo n. étoile
dɔ̀lɔ n. bière de mil (cf. capalo)
dɔrɔn dtm. seulement
dùgukolo n. la terre au sens : le sol
- dùgukolotigi n. propriétaire terrien
dùgutigi n. chef de village
fɛrɛbɔ n./v. habillement, s’habiller
fùnɛ, fìnɛ n. caste, catégorie de griot.
fòro v. nettoyer un champ, dégager l’espace d’un champ
garanke n. cordonnier
hɔrɔn n. libre par opposition à jɔ̀n "esclave" et aux gens de castes de métiers (parfois incorrectement interprété comme "noble")
jèli n. griot
jiri n. bois, arbre
jɔ̀n n. esclave, captif, homme au sens serviteur de Dieu
jɔ̂n prn. Qui ?
kala v. coudre
kari v. casser
kàrisa n. un tel, Untel
kelen num. un, un seul, pareil
kɛ̀lɛ n./v. combattre, combat, guerre
kɔ̀mɔ, kɔ̀ma n. société initiatique
- kɔ̀mɔtigi n. maître de cérémonies dans une société initiatique
màgo, màko n. besoin
màsiri n. ornement, parure
mìnɛn, mìnan n. ustensiles, outils, bagages
nàre n. beurre frais
buru, nburu n. pain
npògotigi n. jeune fille (porteuse du cache-sexe : npògo)
ntamàro n. date (fruit), palmier-dattier (arbre)
ntòla n. balle, ballon
ntura n. taureau
nùmu n. forgeron (caste des… )
ɲàmakala n. gens de caste (endogamie)
sènnantolatan, ntòlatan n. football
ɲɛdɔn v. bien connaître, bien s’y connaître en...
ɲɛnabɔ v. démêler une affaire, réconcilier
sèri n. bouillie de céréales concassées
siya n. sorte, espèce, race, ethnie
sukaro n. sucre (fr)
wala, wali, walima conj. ou, ou bien

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

mardi 3 novembre 2015

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios