MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 17


Nùmu

Nsàna

Nùmu kɔ̀rɔlen tɛ dòn fan na.


KÀLAN 17 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

à la forge au Mali
Fabrication traditionnelle d’une petite houe (dàbaninkurun) : manche en bois (kàla) et lame (dàbakisɛ)

Nùmu

Diɲɛ den fɔlɔ ye nùmu ye.
I mana bìla nùmu na,
diɲɛ tɛ diya.
Seyidu Kamara ka Nùmu-Fasa

Fɔlɔfɔlɔ, Mandenkaw tùn ɲɛna ko Ala kɛlen kà diɲɛ da, à ye nùmu fɔlɔ bìla kà jìgin kà nà kɛ diɲɛ den fɔlɔ ye.

Màndenkaw tùn b’à fɔ fana ko duɲa ̀ ye fɛn sàba ye, minw ni nùmuya ̀ sìrilen bɛ ɲɔgɔn na. À fɛn fɔlɔ tùn ye sanfin ye. Ni san ma fìn, sanji tɛ na. Ni sanji ma nà, sɛ̀nɛ tɛ kɛ, sùman tɛ sɔ̀rɔ, danfɛn bɛɛ bɛ sà. Fɛn filanan tùn ye nɛ̀gɛ fìn ye. Daba ̀ ni màrifa bɛ dila ni nɛ̀gɛfìn dè ye. Ni nɛ̀gɛfìn tɛ yèn, daba tɛ dila, màrifa tɛ dila, sɛ̀nɛ tɛ sɔ̀rɔ kà kɛ, dònsoya tɛ sɔ̀rɔ kà kɛ. Nɛ̀gɛfinntanya fana bɛ nà ni danfɛnw hàlakili ye. Fɛn sabanan ye dàga fìn ye. N’ò t’i bolo, i tɛ se kà tobili kɛ. Ni tobili ma kɛ, dumuni tɛ kɛ. Dumunikɛbaliya fana bɛ se kà nà ni du nàgasili ye. Nìn fɛn sàba ye fɛnbaw ye, ò dè kɔsɔn, à bɛ fɔ ko nùmu jɔ̀yɔrɔ ka bòn dùgu kɔnɔ kosɔbɛ. Fɛn ka dɔgɔ, min bɛ kɛ dùgu kɔnɔ, ni nùmu jɔ̀yɔrɔ t’à la.

Nùmukɛ n’à mùso bɛ fɛn caman wɛrɛw kɛ dùgu kɔnɔ. Nɛ̀gɛ fìn bɛ sɔ̀rɔ kungo kɔnɔ, yɔrɔw la, yɔrɔ minw ka jàn dùgu la kosɔbɛ. Nùmukɛ dè bɛ taa nɛ̀gɛ bɔ kà n’à kɛ dabaw ni jelew ni fɛn wɛrɛw ye.

Kɔ̀ma ye Màndenkaw ka tɔnba ye. Mànden dùgu caman na, kɔ̀matigi tùn ye nùmu dè ye. Nùmukɛ tùn bɛ dùgu cɛ̀misɛnw boloko, à mùso tùn bɛ mùsomisɛnw boloko. Nùmu dè fana tùn ye bòli sɔnbaga ye. Ò kɔsɔn, à tùn bɛ fɔ ko nùmu tùn dàlilu ka ca, k’à tùn bɛ se kà fɛn caman kɛ k’à sɔ̀rɔ foyi m’à sɔ̀rɔ.

Nùmuyabaara ̀ bɛ kɛ fan kɔnɔ. I tùn taara Mànden dùgu ô dùgu la, i tùn bɛ fanda kelen sɔ̀rɔ yèn. I tùn bɛ taa à sɔ̀rɔ fana denmisɛn caman bɛ nùmucɛ̀kɔrɔba bolo baaradege la. Ò denmisɛnw bɛ fìnfin dil’à ye. Ù b’à ka baara mìsɛn bɛɛ kɛ. Nùmucɛ̀kɔrɔba yɛ̀rɛ̂ ka baara bɛɛ ye kà nɛ̀gɛ bilen bɔ tasuma kèmu la ni bàlan ye, k’à da kulan kàn, k’à gòsi ni marato ye, fo à ka kɛ à sàgo ye.

Forge à Djenné, 2009.
Fabrication de clous et de diverses sortes de hameçons.
J’ai commencé à m’intéresser aux forgerons, plus particulièrement aux forgerons africains, au Mali, pays où j’ai vécu six ans entre 1972 et 1978. Je faisais des travaux de recherche sur les langues bambara, soninké et dogon, dans le cadre de la Direction de l’Alphabétisation rurale, ce qui m’a donné l’occasion de voyager dans de nombreuses régions du Mali. Or, dans ce pays, les forgerons forment une caste endogame particulière ; ils possèdent un rôle technique bien sûr, mais aussi un rôle spirituel dans le cadre des sociétés initiatiques locales, de même qu’un rôle important dans les mythologies. (...)
Gérard GALTIER, "Les Forgerons en Afrique et en Europe", Actes des 3e Rencontres interrégionales de mythologie (16, 17, 18 avril 2004), Editions du Cercle d’études mythologiques du Nord de la France, 2004, pp. 60-69.
http://gerard-galtier.over-blog.com/article-liste-des-principales-publications-linguistiques-85610016.html

Ɲìninkali

1. Diɲɛ ̀ den fɔlɔ ̀ ye jɔ̂n ̀ ye ?
2. I mana bìla nùmu ̀ na, mùn bɛ kɛ ?
3. Ala y’à bìla kà jìgin tùma jùmɛn ?
4. Màndenkaw tùn bɛ mùn fɔ ?
5. Ò fɛnw sìrilen bɛ nùmuya ̀ la wà ?
6. Fɛn fɔlɔ ye mùn ye ?
7. Ni san ma nà, mùn tɛ kɛ ?
8. Sɛ̀nɛkɛbaliya bɛ nà ni mùn ye ?
9. Fɛn filanan ye mùn ye ?
10. Mùn bɛ dila ni nɛ̀gɛ fìn ye ?
11. Nɛ̀gɛfinntanya bɛ nà ni mùn ye ?
12. Fɛn sabanan ye mùn ye ?
13. Mùn bɛ kɛ ni dàga ̀ ye ?
14. Dumunikɛbaliya fana bɛ nà ni mùn ye ?
15. Fɛn sàba nìnw jɔ̀yɔrɔ ka bòn wà ?
16. Nùmu jɔ̀yɔrɔ ka bòn wà ?
17. Nɛ̀gɛ fìn bɛ sɔ̀rɔ min ?
18. Ò yɔrɔw ka jàn dùgu la wà ?
19. Kɔ̀ma ye mùn ye Mànden ?
20. Kɔ̀matigi tùn ye jɔ̂n ̀ ye ?
21. Jɔ̂n ̀ tùn bɛ cɛ̀misɛnw boloko ?
22. Mùsow dùn ? Jɔ̂n tùn b’òlu boloko ?
23. Nùmu ̀ tùn ye bòli ̀ sɔnbaga ̀ ye wà ?
24. Mùn tùn b’à bolo ?
25. Nùmuyabaara bɛ kɛ min ?
26. Denmisɛnw bɛ mùn baara kɛ ?
27. Cɛ̀kɔrɔba ̀ yɛ̀rɛ̂ bɛ mùn kɛ ?

"Ù bɛ fan fiy’à ye."
Nùmu denkɛ fanda la, San, Segu mara la, san 2009.

fo

[ notes ]

Sègin n kàn : fo

Fo kan ka k’i da n’i ye nùmu ye.
F’i ka sun n’i b’à fɛ̀ k’i ka jùrumuw kàfari.
Mɔ̀gɔ ̀ mana ɲà cogo ò cogo, fo dɔɔnin ka fɔ i kɔ.
Fo i ka Ala mìnɛ ni se t’i ye.

Ɲìninkali : fo

A. N’i ye nùmu ye, fo mùn kà kɛ ? B. N’i ye nùmu ye, fo kan ka kɛ i da.
A. N’i b’à fɛ̀ i ka jùrumuw kà kàfari, f’i ka mùn kɛ ? B. N’i b’à fɛ̀ i ka jùrumuw kà kàfari, f’i ka sun.
A. Mɔ̀gɔ mana ɲà ô ɲà, mùn bɛ kɛ i kɔ ? B. Mɔ̀gɔ mana ɲà ô ɲà, fo dɔɔnin ka fɔ i kɔ.
A. Ni se t’i ye, f’i ka mùn kɛ ? B. Ni se t’i ye, f’i ka Ala mìnɛ.

Bìla nɔ la : fo

Fo kan ka kɛ i da ni i b’à fɛ̀ kà bòli ̀ sɔn.
n
Màdu
an
aw
denmisɛnw
M adu ni Bàla
mɔgɔkɔrɔbaw

F’a ka sun n’à b’à fɛ̀ k’à ka jùrumuw kàfari.
Fantà
Màdu
an
aw
Fantà ni Màdu
denkɛw

Forge à Djenné, 2009. Le soufflet de forge s’est modernisé : petite soufflerie électrique, fabrication maison...

bìla X la

notes ]

Sègin n kàn : bìla X la

I kàna bìla nùmu ̀ na.
Ù bìlalen bɛ Mamàdu la kojugu.
Mɔ̀gɔ tɛ bìla i tɛnɛmuso la nìn cogo la.
Bamànanw bìlalen bɛ ù kànɛmɛw la kosɔbɛ.

Forge traditionnelle mais soufflet de forge moderne !
à Djenné, 2009.

Bìla nɔ la : bìla X la

Shaka tɛ bìla nùmu ̀ na.
buranw
à mùso
bɛnkɛw

Bamànanw ̀ bìlalen bɛ ù kànɛmɛw la kojugu.
Fulaw nùmuw
Màrakaw Màninkaw
Màrakaw Bamànanw
Fulaw Màninkaw
Ami Burama
Musa à teriw
Adama à kɔ̀rɔkɛ mùsow

ka jàn X la

notes ]

Sègin n kàn : ka jàn X la

Bàmakɔ ka jàn yàn na.
Sikaso ka jàn Moti la.
Kayi ka jàn yèn na.
Ameriki dùguw ka jàn ɲɔgɔn na.
Lanpan ka jàn dùgula .        | |E ka jàn tìɲɛ la ka tɛ̀mɛn Màdu kàn.        | |Fantà ka jàn tìɲɛ la ni Amì ye.        | |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2339>        | <h4 title="mettre à sa place">Bìla nɔ la : jàn</h4> |Ɲejira: Bàmakɔ …  yàn        |Bàmakɔ ka jàn yàn na.        | |Sikaso …  Moti  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tuntuta …  yèn        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | …  … Bàmakɔ  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | …  … ba …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kayi  … Moti …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | … Dakaru  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | … kɔ̀gɔji  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | … Sikaso  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Lanpan … dùgu  …         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | <h4 title="transformation">Yɛ̀lɛmali: jàn</h4> |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2340>        |<| |Ɲɛjira: A. Bàmakɔ <span class="foc">ni</span> "New York" ka jàn.        |B. Bàmakɔ ka jàn "New York" <span class="foc">la</span>.        | |Kuma cɛ̀ɲi ̀ ni tìɲɛ ka sùrun.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kati ni Bàmakɔ ka sùrun.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kayi ni Moti ka jàn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |"Gary" ni "Chicago" ka sùrun.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |<u title="la terrasse, le toît">Bili</u> ̀ ni dùgukolo ka jàn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tumutu ni ba ̀  ka jàn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Bàmakɔ ni kɔ̀gɔji ̀  ka jàn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Lanpan ̀  ni dùgukolo ka sùrun.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | <h4 title="Phrases interrogatives">Ɲìninkali : jàn/sùrun</h4> |Keyila ka sùrun dùguba ̀  jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Konakiri ka sùrun ba jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |"Gary" ka sùrun dùgu jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Moti ka sùrun <u title="lac. ici le lac Debo">dàla</u> jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Dùgu ̀ jùmɛn ka sùrun Kayi la?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Ba jùmɛn ka sùrun Segu la?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Mali ka sùrun kɔ̀gɔji ̀  dankan ̀ jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Bàmakɔ ka sùrun dùgu jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Segu ka sùrun dùgu jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Keyila ka sùrun dɔgɔ jùmɛn na?        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | [c4<-]<doc2357|center><h3>ka sùrun X la</h3> [ [notes->#kajanxla] ] <h4 title="répéter">Sègin n kàn : sùrun</h4> |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2341>        | |Keyila ka sùrun Bàmakɔ la.        | |"Gary" ka sùrun "Chicago" la.        | |N ka fòro ka sùrun kɔ̀lɔn ̀  na.        | |Aw ka sègi ka sùrun dùgukolo ̀ la.        | |Kucala ka sùrun yèn na kɔsɛbɛ.        | |I ka kuma ka sùrun tìɲɛ ̀  la.        | |An ka du ka sùrun ntòlatanyɔrɔ ̀  la.        | |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2342>        | <h4 title="fabriquer des phrases">Kumasen dila</h4> |<emb2353>|<| |Ɲɛjira : Bamakɔ, <u title="ici">yàn</u>         |Bamakɔ ka jàn yàn na, Bamakɔ ka sùrun yàn na        | |Sikaso, Moti        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tumutu, <u title="là-bas">yèn</u>        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tumutu, Bamakɔ        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tumutu, ba        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kayi, Moti        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kayi, Jankaru        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kita, Baginda        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |bili, dugu        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kabara, Tumutu        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Sunkalo, Samiya        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |selibaliya, kafiriya        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |denmuso, à ba        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |denkɛ, à fà        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | [dial<-]<doc2359|center><h4 title="courte conversation">Bàromisɛnw: jàn/sùrun</h4> |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2350>        | |A. An sera wà?        | |B. Àyi, an ma se fɔlɔ.        | |A. À tɔ̀ ka jàn wà?        | |B. Dɔɔnin b'à la hali bì.        | |A. <u title="panier">Sègi</u> lajìgin.        | |B. N bolo t'à sɔ̀rɔ.        | |A. E fana ka sùrun kojugu.        | |B. Ò tɛ. À ka jàn dùgu la dè kojugu.        | |A. Mùnna i ma taa kunun?        | |B. N ma mɔ̀gɔ sɔ̀rɔ n ni min bɛ taa.        | |A. E kelen tɛ se kà taa wà?        | |B. Àyi. Sira ka jàn mɔ̀gɔ kelen mobiliboli mà.        | |A. I bɛ taa min?        | |B. N bɛ taa Adama bara.        | |A. I tɛ mobili ̀  tà.        | |B. Àyi. Adama ka yɔrɔ ka sùrun yàn na.        | |A. I bɛɛ taa min?        | |B. N bɛ taa Mìsira. I tɛ taa n bìla wà?        | |A. N bɛ se kà taa i bìla. I bɛ taa cogo dì?        | |B. N bɛ taa n sèn na.        | |A. Yɔrɔ ̀  ka jàn kojugu. Ne tɛ se kà taama fo yèn.        | |B. E ye <u title="paresseux">sàlabagatɔ</u> yɛ̀rɛ̂ dè ye.        | |A. Aw nàna tùma jùmɛn?        | |B. An nàna lɛrɛ 12 la.        | |A. Ò tùma aw bɔra Bàmakɔ tùma jùmɛn?        | |B. An bɔra yèn sɔgɔma joona fɛ̀.        | |A. N ma <u title="avoir fait au moins une fois, avoir l'expérience de">dèli</u> kà sira ìn kɛ. À ka jàn kosɛbɛ wà?        | |B. <u title="limite, bout, fin, terme">Dàn</u> ̀ t'à la.        | |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2351>        | |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2352>        | [c5<-]<doc2361|center><h3>... ka dɔgɔ min ...</h3> [ [notes->#kadogomin] ] <h4 title="répéter">Sègin n kàn : ... ka dɔgɔ min ...</h4> |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2345>        | |Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.        | |Bàmakɔka ka dɔgɔ min tɛ bamànankan ̀ mɛn.        | |Jiri ka dɔgɔ min furabulu tɛ bìnni damìnɛ Uti la.         | |Dumuni ̀ ka dɔgɔ Adama tɛ min dun.        | |Dɔlɔ ka dɔgɔ à tɛ min mìn.        | |Mùso ka dɔgɔ Salifu tɛ min fɛ̀.        | |Seliwaati ka dɔgɔ n tɛ taa min seli mìsiri la.        | |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2346>        | <h4 title="Phrases interrogatives">Ɲìninkali : ... ka dɔgɔ min ...</h4> |A. Dùgumɔgɔw bɛ sɛ̀nɛ ̀ kɛ wà?        |B. Dùgumɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ sɛ̀nɛ ̀ kɛ.        | |A. Adama bɛ dumuni caman dun wà?        |B. Dumuni ka dɔgɔ Adama tɛ min dun.        | |A. Àli bɛ dɔ̀lɔ sugu caman mìn wà?        |B. Dɔ̀lɔ ka dɔgɔ à tɛ min mìn.        | |A. Bàmakɔ<u title="les gens de, les habitants de">ka</u>w bɛ bamànankan mɛn wà?        |B. Bàmakɔka ka dɔgɔ min tɛ bamànankan mɛn.        | |A. Jiriw buluw bɛ bìn Uti la wà?        |B. Jiri ka dɔgɔ min buluw tɛ bìnni damìnɛ Uti la.        | <h4 title="mettre à sa place">Bìla nɔ la : ... ka dɔgɔ min ...</h4> |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2343>        |<| |Ɲɛjira: Dùgumɔgɔ ... sɛ̀nɛ ̀ kɛ        |Dùgumɔgɔ ka dɔgɔ, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.        | |Bobo  ...         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Bamànan ...         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kadɔ  ...         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |cɛ̀misɛn        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |cɛ̀kɔrɔba  ...         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2344>        |<| |Cɛ̀kɔrɔbaw , ... min tɛ sira mìn         |Cɛkɔrɔbaw ka dɔgɔ, min tɛ sira mìn        | | ... min tɛ nsiirin da.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ... min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ... min bɛ dɔ̀lɔ mìn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ... min tɛ mùso furu.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ... min tɛ kafe mìn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ... min tɛ mùso caman furu.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Sìlamɛ  ...  ...         |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ...  ... , min tɛ mùso fìla furu.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Tubabu ... min bɛ mùso caman furu.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Amerikɛn  ... min tɛ kafe mìn.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | | ...  ... min ma taa "Florida".        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | [c6<-]<doc2362|center><h3>... ka ca min ... </h3> [ [notes->#kadogomin] ] <h4 title="répéter">Sègin n kàn : ... ka ca min ... </h4> |<div class="ecouter" title="à lamɛn dɔrɔn"></div><emb2347>        | |<u title="nom propre">Komi</u> ka ca, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.                | |Denmisɛn man ca, min bɛ mùso caman furu.        | |Mùso man ca, min tɛ se tobili ̀ la.                | |Dɔ̀nkili ka ca, min ma da Sunjata la.                | |Baara man ca, min nàfa man bòn.                | |<u title="Banzumana Sissoko, célèbre griot">Banzumana</u> ka dɔ̀nkili ka ca, min tɛ fɔ tùma bɛɛ.                | |Ko man ca, min tɛ kɛ don ô don.        | |Bamànan man ca, min tɛ se bàradɔn ̀ na.        | |Sìlamɛ man ca, min tɛ taa fajiri seli mìsiri la.        | |Npògotigi ka ca, min bɛ fìni kò à ba ye.        | |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2348>        | <h4 title="transformation">Yɛ̀lɛmali: ka dɔgɔ/ka ca min...</h4> |<div class="repeter" title="segin à kàn"></div><emb2349>        |<| |Ɲɛjira: A. Komi <span class="foc">ka dɔgɔ</span>, min <span class="foc">tɛ</span> sɛ̀nɛ ̀ kɛ.        |B. Komi <span class="foc">ka ca</span>, min <span class="foc">bɛ</span> sɛ̀nɛ ̀ kɛ.        | |Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ, min tɛ sògo ̀ dun.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Sìlamɛ ka dɔgɔ, min tɛ sàga fàga seliba ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Mùso ka dɔgɔ, min tɛ se tobili ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Cɛ̀ ka dɔgɔ Màli la, min bɛ se tobili ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ sàmiya ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Jèli ka dɔgɔ, min tɛ se dɔ̀nkilida ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Nùmu ka dɔgɔ, min tɛ se kà dàba ̀ dila.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Garanke ka dɔgɔ, min tɛ se kà so màsiriw dila.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Kàlanden ka dɔgɔ, min tɛ si à ɲɛ na tùma dɔw.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Dɔ̀lɔ ka dɔgɔ, min tɛ mɔ̀gɔ ̀ <u title="soûler">su</u>.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Nùmumuso ka dɔgɔ, min tɛ dàga ̀ dila.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Woloba ka dɔgɔ, min tɛ hinɛ mɔ̀gɔ wɛrɛ den ̀ na.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Den ka dɔgɔ, min tɛ se <u title="groupe social, génération">kùnda</u> ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Don ka dɔgɔ, min tɛ nà n'à ka hɛrɛ ye.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Jèlikɛ ka dɔgɔ, min tɛ se nkɔnifɔ ̀ la.        |<input type="TEXT" style="width:220px;">        | |Boso ka dɔgɔ, min tɛ se kà <u title="lèpre à pustules">bàgi</u> ̀ furakɛ.        | <input type="TEXT" style="width:220px;">        | [notes<-]<doc2363|center><h2>NOTES</h2> [fo<-]<h3>1. fo</h3> [ [exercices->#c1] ] <span class="foc">fo</span> signifie normalement "jusqu'à" : [après "ka ta", "ka daminɛ" (cours 01)->213#c2] et [suivi de "ka taa" (cours 06)->225#fokataa], avec des nuances "sauf, au point que, si bien que": [suivi de "ni" (cours 04)->219#foni]. Nous revenons dans ce cours sur un autre sens, très fréquent mais bien distinct, que l'on a brièvement abordé [dans le cours 14 dans l'expression "fo i ka..."->245#foika] : ce sens est apparemment dérivé du français "il <u>faut</u> que", en tout cas c'est un bon moyen mnémotechnique pour un francophone! Souvent, la phrase introduite par cette préposition est accompagnée par une subordonnée conditionnelle (avec <span class="foc">ni</span>) : |F'i ka Ala mìnɛ, ni se t'i ye.        |Il faut s'en remettre à Dieu, si vous n'avez pas les moyens.| À retenir : <span class="foc">fo</span> est suivi par le sujet (celui qui est dans l'obligation ou la nécessité). Cela implique (rappel!) que l'auxiliaire <span class="foc">ka</span> qui suit est celui du <span class="foc">subjonctif</span> (marque prédicative <span class="foc">ka</span> à ton haut). [ka<-] <span class="foc" style="background-color:yellow;">REPÈRES</span> Petit récapitulatif des auxiliaires <span class="foc">kà</span> et <span class="foc">ka</span> en bambara |         | nature         | exemple         |<| | kà        | <u title="marque prédicative">m.p.</u> infinitif        |         <u title="manger du porc, ça ne se fait pas ici">kà lɛ̀ dun, ò tɛ kɛ yàn.</u>| | ka        | m.p. du subjonctif        | <u title="il faut que Fanta parte maintenant">fo Fanta ka taa sisan</u>        | | ka        | m.p. qualificatif        | Bàmakɔ ka jàn yàn na.        | | ka        | conjonction de la possession        | <u title="Une vache du Peul s'est perdue">Fulakɛ ka mìsi dɔ tununna</u>        | Exercice  :essayez de repérer la nature des <span class="foc">k'</span> que l'on trouve [dans le texte->#textebm] [ye<-]<doc2366|center><h3>2. La postposition ye</h3> On vient de voir une utilisation de la postposition <span class="foc">ye</span> avec le nom <span class="foc">se</span> - au sens de "capacité, pouvoir", dans cette expression le sens général est souvent  "avoir les moyens" (argent,...) : | ... ni se t'i <span class="foc">ye</span>.        |..., si vous n'avez pas les moyens.| Avec ce nom <span class="foc">se</span>, et dans des constructions situatives, d'autres propositions possibles comme <span class="foc">la</span>, <span class="foc">fɛ̀</span> ou <span class="foc">bolo</span> ne sont en fait jamais utilisées en bambara, ou très rarement. Il n'en est pas de même pour d'autres noms : |fànga b'à <span class="foc">la</span>        |Elle est forte (la force est en elle).| |hakili b'à <span class="foc">la</span>        |Il est intelligent (l'intelligence est en lui).| Mais on trouve cette postposition au sens généralement ["bénéfactif"->https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9factif] ("qui est avantageux", souvent traduite en français par "pour"... ou son opposé "maléfactif"?!), souvent avec des notions comme la paix, le bonheur, le malheur, les bénédictions...: |An ka foli bɛ aw ye        |Vous avez nos salutations (Nos salutations sont pour vous)        | |Hɛrɛ bɛ i ye        |Tu vas bien (la paix est en toi)        | |ɲankata bɛ kafiriw ye                |Le malheur tombe sur les infidèles (est pour ...)        | |Tanu bɛ Ala ye        |Loué soit le Seigneur (la louange est pour Ala)        | {{Avec des verbes}}, on retrouve ce même sens "bénéfactif" : | à diyara n ye        | ça m'a fait plaisir, ça m'a plu        | | ò tɛ fɔ mùsow ye        | on en dit pas ça aux femmes        | Ce dernier sens est plus nuancé : c'est un sens "adressatif" (qui s'adresse <u>à</u> une personne). De même le sens avec le mot <span class="foc">se</span> peut être interprété comme un sens de "contrôle" (proche de <span class="foc">bolo</span>) Un sens important à signaler pour <span class="foc">ye</span> est le sens de transformation, surtout avec le verbe <span class="foc">kɛ</span>: |dònso yɛlɛmana kà kɛ suruku ye        |le chasseur s'est transformé en hyène        | |dònso ye sinɛ tila sàba ye        |le chasseur a découpé la gazelle en trois (morceaux)        | Note dans la note : <span class="foc">ye</span> fait partie de la famille des <span class="foc">postpositions formelles</span> avec <span class="foc">la</span> "dans", <span class="foc">mà</span> "à" et <span class="foc">fɛ̀</span> "par, vers". On les distingue - des <span class="foc">postpositions lexicales</span>, c'est-à-dire dérivées de noms communs, comme kɔ́nɔ "le ventre" qui a donné la postposition <span class="foc">kɔ́nɔ</span> "à l'intérieur", ou <span class="foc">bolo</span> (bras/main, contrôle/possession/responsabilité) - des <span class="foc">postpositions composées</span>, qui assemblent un nom commun et une postposition formelle, comme <span class="foc">ɲɛfɛ̀</span> "devant" [yes<-] <span class="foc" style="background-color:yellow;">REPÈRES</span> Petit récapitulatif des auxiliaires <span class="foc">ye</span> en bambara (il n' y a pas de {ye} à ton bas) |         | nature         | exemple         |<| | ye        | <u title="termine et détermine un groupe en position de complément d'objet indirect, ou circonstanciel">postposition</u>        | ò tɛ fɔ mùso si ye        | |        | la même combinée avec <span class="foc">ni</span> au sens "avec"        | Mùn bɛ kɛ <span class="foc">ni</span> dàga ̀ <span class="foc">ye</span>?        | |        | la même combinée avec le <span class="foc">ye</span> suivant pour clôre une équative.        |         Diɲɛ den fɔlɔ ye nùmu <span class="foc">ye</span>.| | ye        | <u title="auxiliaire remplissant à lui seul la fonction d'un verbe">copule</u> de l'équatif        | Diɲɛ den fɔlɔ <span class="foc">ye</span> nùmu ye.        | | ye        | m.p. de l'<u title="passé mais pas seulement: phrases au conditionnel/temporel avec ni, ... événement potentiellement 'accomplis'">imperfectif</u>        |        à <span class="foc">ye</span> nùmu fɔlɔ bìla | [kajanXla<-]<doc2369|center><h3>3. ka jàn X la, sùrun Y la, ...</h3> [ exercices: [jàn->#c3], [sùrun->#c4] ] "Être loin, être proche de X", voilà ce qu'expriment ces expressions bambara avec la postposition <span class="foc">la</span>,  "X ka jàn Y la, X ka sùrun Y la." Il s'agit de situer X et Y l'un par rapport à l'autre, pas de les comparer. Attention (et rappels): - avec la postposition <span class="foc">ye</span>, le sens est un sens de comparaison : X est plus grand que Y, X est plus petit que Y. (ou plus éloigné / plus proche). L'expression complète est : X ka jàn {ni} Y ye. Mais le <span class="foc">ni</span> peut être omis, il l'est souvent. - si la postposition <span class="foc">la</span> est placée dans un groupe qui précède, il s'agit d'un {superlatif} : "le plus grand de tous les" : {X bɛɛ la jàn} (on utilisera aussi {jànmanjan})... : L'expression s'utilise avec des adjectifs ou des [verbes qualitatifs->/akbk1-recap-01-Comment-le-dire.html#qualitatif] utilisés comme adjectifs : |ò don kùntigiya bɛ di {ù bɛɛ la kɔrɔ} dè mà.        |À l'époque, c'est au plus vieux d'entre eux qu'on donnait la chefferie.        | Rappels : Il s'agit de [verbes qualitatifs->/akbk1-recap-01-Comment-le-dire.html#qualitatif], utilisés parfois aussi comme adjectifs, qui, selon le contexte, peuvent signifier : <span class="foc">jàn</span> : (être) "long, haut, éloigné" <span class="foc">sùrun</span> : (être) "court, proche". Comme en français, il peut s'agir de lieux ou de moments proches / éloignés. |sàn fìla man sùrun        |Deux ans, ce n'est pas court.| |tùma jàn        |Une longue période de temps| ... et pour finir sur ce sujet, un petit proverbe : | don ka jàn, à sebali tɛ !        | Un jour a beau être très loin dans le temps, qu'il n'arrive pas, ça ne se peut pas.                 Si éloigné qu'il soit dans le futur, un jour finit toujours par arriver.| [kadogomin<-]<doc2367|center><h3>4. ka dɔgɔ/ca, min...</h3>[ exercices: [dɔgɔ->#c5], [ca->#c6] ] Cette expression est encore un cas particulier des subordonnées relatives avec <span class="foc">min</span>, sujet que nous avons travaillé tout au long des premiers cours de cette série (révision: [cours n°10->/akbk2-cours-10.html#min]. Le sens général, ici avec les verbes qualitatifs <span class="foc">dɔgɔ</span> et <span class="foc">ca</span>,  est "il y a peu de X qui ...(Y)..." ou "il y a beaucoup de X qui ...(Y)..." (au positif avec <span class="foc">ka</span>). |Mùso ̀ man ca, Màdu tɛ min fɛ̀.        | Il y a peu de femmes que Madu n'aime pas.         | |Ko ̀ ka ca, n b'à fɛ̀ kà min kɛ.                | Il y a peu de choses que j'ai envie de faire.        | Ces formes varient assez peu selon les parler locaux et autres langues mandingues |Ségou :        | ca        | dɔgɔ        | |Bamako:        | ca        | dɔgɔn        | |Maninka (malinké)        | siya        | dɔgɔn        | |Mandinka:        | sa        | doo        | [aux<-]<h3>5. Les auxiliaires dans les parlers et langues de la région</h3> Il y a quelques différences entre les différentes langues de la famille <u title="Bambara - Maninka/malinké - Dioula/jula">B-M-D</u>. Tout comme il y en a entre les différents parlers français, anglais, etc. C'est vrai pour toute langue quand on considère son évolution dans le temps ou dans l'espace, et ces petites ou grandes différences apparaissent à tous les niveaux : vocabulaire, sens, grammaire... Petite récapitulation ici pour les auxiliaires : copules, marques prédicatives, suffixes... |auxiliaire        |Bambara        |Maninka        |Mandinka        |Dioula (Wassoulou)        | |imperfectif ("présent")|<|<|<|<| |affirmatif        |bɛ/bi        |di        |ka        |bɛ        | |négatif        |tɛ/ti        |tɛ        |buka        |tɛ        | |imperfectif ("futur")|<|<|<|<| |aff        |bɛna        |di        |si        |bɛ        | |         |na        |        |ti/tɛ        |bɛna        | |nég        |tɛna        |tɛ        |        |tɛ, tɛna        | |perfectif ("passé", "conditionnel",...)|<|<|<|<| |transitif         |ye        |bara        |ye        |ka        | | " " nég.        |ma        |ma        |mang        |ma        | |intrans.        |-ra/-la/-na        |bara        |-ta        |-ra        | | " " nég.        |ma        |ma        |ma        |ma        | |subjonctif        |ka        |ka        |ye        |ka        | |prohibitif        |kana        |kana        |kana        |kana        | |hypothétique        |mana        |bara, di         |        |        | [bilaxla<-]<doc2368|center><h3>6. bìla X la</h3>[ [exercices->#c2] ] Un des nombreux modèles d'expression construits avec <span class="foc">bìla</span> ! Il est ici intransitif et il est suivi d'un complément d'objet indirect avec la postposition <span class="foc">la</span>. Il prend alors le sens de "se fâcher", "agir de façon irrévérencieuse", ... : | À bìlala Fantà la.        | Il a été offensant pour Fanta.        | | Ù bìlalen bɛ dunan na.        | Il se sont mal comporté envers l'étranger.        | Remarquez que c'est cette dernière forme [<u title="participe résultatif">participe</u> + copule (bɛ ou dòn) ] que l'on préfère pour préciser un comportement habituel ou bien ancré. Ce sens est à rapprocher de l'utilisation <u title="qui exige un complément d'objet, placé en bambara avant le verbe">transitive</u> de <span class="foc">bìla</span> : "exciter un conflit", "se quereller",... | Mùsa ye màa bìla ɲɔgɔn na.        | Moussa a semé la zizanie entre les gens        | [taaxbila<-]<h3>7. taa X bìla (Y la)</h3> Un autre emploi de <span class="foc">bìla</span>, transitif et... plus sympathique quand il est accompagné du verbe <span class="foc">táa</span> : le sens d' "accompagner" |I bɛ taa n bìla wà?        | Est-ce que tu vas m'accompagner ?        | |À taara Fantà bìla sinima na.                |Elle a accompagné Fanta au cinéma.        | À noter qu'il existe même le verbe <span class="foc">bìlasira</span> "raccompagner", littéralement "mettre sur la route": | n bìlasirala <u title="un tel, une telle">kàrisa</u> fɛ̀.        | J'ai été raccompagné par quelqu'un        | [bilarec]<h3>Récapitulatif: quelques usages du verbe bìla "mettre"</h3> |forme        |exemples        |        |cours        | |dabìla        |An bɛ mɔnni dabìla. arrêter 12 (akbk1)
K’à damìnɛ ... kà t’à bìla K’à damìnɛ fajiri fo kà t’à bìla fìtiri, an bɛ sun. depuis... jusqu’à 01
X bìla Y nɔ̀` la Bìla-nɔ̀-la titre des exercices de remplacement mettre X à la place de Y 01
X bɛ Y bìla Z la I bɛ jèli ̀ bìla ò ko ɲɛnabɔli ̀ la.
Nɛnɛ ̀ bɛ mɔ̀gɔw bìla yɛrɛyɛrɛ la.
envoyer / mettre dans un état / placer 14
X bìla + kà infinitif À ye Fantà bìla kà taa. permettre, laisser faire 03
X bɛ bìla Y la À bìlala Fantà la. offenser ce cours
X bɛ Y bìla Z la Mùsa ye màa bìla ɲɔgɔn na. "jeter sur", agresser ce cours
X bɛ táa Y bìla (Z la) À taara Fantà bìla sinima na. accompagner ce cours
X bɛ Y bìlasira n bìlasirala kàrisa fɛ̀. raccompagner ce cours

8. X bolo bɛ Y sɔ̀rɔ

[ voir conversation ]

Il s’agit d’"atteindre" quelque chose qui est à portée de sa main, le toucher, l’attraper ou être sur le point de.

N bolo ̀ tɛ se kà sègi sɔ̀rɔ. Je n’arrive à pas à attraper le panier.
N bolo ̀ ma se kà buwati ̀ sɔ̀rɔ. Je n’atteint pas la boite.
I den bolo ̀ bɛ fura ̀ sɔ̀rɔ. Ton enfant peut atteindre les médicaments
N bolo ye kìtabu sɔ̀rɔ. J’ai touché le livre

Daɲɛsɛbɛn


Ala mìnɛ expr s’en remettre à Dieu
bàlan n. tenailles, pinces de forgeron
bàgi n. lèpre à pustules (lépromateuse)
bìla X la expr offenser X
bìlasira v. raccompagner
boli n. fétiche
bolo bɛ X sɔ̀rɔ expr atteindre X
dàga n. poterie, canari
dàlilu n. cause, manière... puissance occulte
dàbali n. moyen,ruse, ... sortilège
dafɛn, danfɛn n. créature
dàla n. lac, étang
dàn n. limite (bout, fin, terme), nombre (mesure, quantité)
dèli v. avoir fait au moins une fois, avoir l’expérience de
dìɲɛ (var. duniya, duna,diyɛn, jɛn) n. le monde, la vie
fan n. la forge
fan n. l’oeuf
fàn n. le côté, l’orientation
fanda n. la boutique du forgeron
fàsa n. chant de louanges
fìnfin n. charbon de bois
fiyɛ v. souffler, jouer d’un instrument à vent
gɔ̀silan n. marteau
hàlaki v. détruire
jele n. hache
jùrumu n. péché
-ka suff. les gens de, les habitants de (suffixe d’un nom de lieu)
kàbanɔgɔ n. nuage
kàfari v. expier, absoudre
kàmi, kèmu n. braise
kànɛmɛ n. cousin croisé (enfant de la soeur du père, du frère de la mère, cousin germain)
kɔ̀mɔ, kɔ̀ma n. société initiatique bambara
-> kɔ̀matigi n. le maître du komo
kolan, kulan n. enclume
kùnda n. groupe social, groupe d’âge, génération
mantaraka n. marteau
marato ( Fr.) n. marteau (du français)
nàgasi v. ruiner, dilapider
nɛ̀gɛfin n. minerai de fer
nùmu n. forgeron (caste, circoncision)
nùmuya n. le métier de forgeron
sàlabaatɔ n. paresseux
sanfin n. nuage de pluie
sanji n. la pluie
sankaba n. nuage
sègi n. panier, corbeille
sìri v. lier, attacher,... ensorceler
sɔn v. gratifier, offrir un sacrifice... arroser
su v. soûler, enivrer
sùman n. la récolte
taa X bìla expr accompagner X
tɛnɛmuso n. tante paternelle
yàn adv/n. ici
yèn adv/n. là-bas
yɛ̀rɛ̂ dtm ... même (elle-même, lui-même...)

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

Portfolio

dimanche 29 mai 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios