MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk2-cours 17


Nùmu

Nsàna

Nùmu kɔ̀rɔlen tɛ dòn fan na.


KÀLAN 17 - NÌN KÀLAN ÌN KƆNƆ

à la forge au Mali
Fabrication traditionnelle d’une petite houe (dàbaninkurun) : manche en bois (kàla) et lame (dàbakisɛ)

Nùmu

Diɲɛ den fɔlɔ ye nùmu ye.
I mana bìla nùmu na,
diɲɛ tɛ diya.
Seyidu Kamara ka Nùmu-Fasa

Fɔlɔfɔlɔ, Mandenkaw tùn ɲɛna ko Ala kɛlen kà diɲɛ da, à ye nùmu fɔlɔ bìla kà jìgin kà nà kɛ diɲɛ den fɔlɔ ye.

Màndenkaw tùn b’à fɔ fana ko duɲa ̀ ye fɛn sàba ye, minw ni nùmuya ̀ sìrilen bɛ ɲɔgɔn na. À fɛn fɔlɔ tùn ye sanfin ye. Ni san ma fìn, sanji tɛ na. Ni sanji ma nà, sɛ̀nɛ tɛ kɛ, sùman tɛ sɔ̀rɔ, danfɛn bɛɛ bɛ sà. Fɛn filanan tùn ye nɛ̀gɛ fìn ye. Daba ̀ ni màrifa bɛ dila ni nɛ̀gɛfìn dè ye. Ni nɛ̀gɛfìn tɛ yèn, daba tɛ dila, màrifa tɛ dila, sɛ̀nɛ tɛ sɔ̀rɔ kà kɛ, dònsoya tɛ sɔ̀rɔ kà kɛ. Nɛ̀gɛfinntanya fana bɛ nà ni danfɛnw hàlakili ye. Fɛn sabanan ye dàga fìn ye. N’ò t’i bolo, i tɛ se kà tobili kɛ. Ni tobili ma kɛ, dumuni tɛ kɛ. Dumunikɛbaliya fana bɛ se kà nà ni du nàgasili ye. Nìn fɛn sàba ye fɛnbaw ye, ò dè kɔsɔn, à bɛ fɔ ko nùmu jɔ̀yɔrɔ ka bòn dùgu kɔnɔ kosɔbɛ. Fɛn ka dɔgɔ, min bɛ kɛ dùgu kɔnɔ, ni nùmu jɔ̀yɔrɔ t’à la.

Nùmukɛ n’à mùso bɛ fɛn caman wɛrɛw kɛ dùgu kɔnɔ. Nɛ̀gɛ fìn bɛ sɔ̀rɔ kungo kɔnɔ, yɔrɔw la, yɔrɔ minw ka jàn dùgu la kosɔbɛ. Nùmukɛ dè bɛ taa nɛ̀gɛ bɔ kà n’à kɛ dabaw ni jelew ni fɛn wɛrɛw ye.

Kɔ̀ma ye Màndenkaw ka tɔnba ye. Mànden dùgu caman na, kɔ̀matigi tùn ye nùmu dè ye. Nùmukɛ tùn bɛ dùgu cɛ̀misɛnw boloko, à mùso tùn bɛ mùsomisɛnw boloko. Nùmu dè fana tùn ye bòli sɔnbaga ye. Ò kɔsɔn, à tùn bɛ fɔ ko nùmu tùn dàlilu ka ca, k’à tùn bɛ se kà fɛn caman kɛ k’à sɔ̀rɔ foyi m’à sɔ̀rɔ.

Nùmuyabaara ̀ bɛ kɛ fan kɔnɔ. I tùn taara Mànden dùgu ô dùgu la, i tùn bɛ fanda kelen sɔ̀rɔ yèn. I tùn bɛ taa à sɔ̀rɔ fana denmisɛn caman bɛ nùmucɛ̀kɔrɔba bolo baaradege la. Ò denmisɛnw bɛ fìnfin dil’à ye. Ù b’à ka baara mìsɛn bɛɛ kɛ. Nùmucɛ̀kɔrɔba yɛ̀rɛ̂ ka baara bɛɛ ye kà nɛ̀gɛ bilen bɔ tasuma kèmu la ni bàlan ye, k’à da kulan kàn, k’à gòsi ni marato ye, fo à ka kɛ à sàgo ye.

Forge à Djenné, 2009.
Fabrication de clous et de diverses sortes de hameçons.
J’ai commencé à m’intéresser aux forgerons, plus particulièrement aux forgerons africains, au Mali, pays où j’ai vécu six ans entre 1972 et 1978. Je faisais des travaux de recherche sur les langues bambara, soninké et dogon, dans le cadre de la Direction de l’Alphabétisation rurale, ce qui m’a donné l’occasion de voyager dans de nombreuses régions du Mali. Or, dans ce pays, les forgerons forment une caste endogame particulière ; ils possèdent un rôle technique bien sûr, mais aussi un rôle spirituel dans le cadre des sociétés initiatiques locales, de même qu’un rôle important dans les mythologies. (...)
Gérard GALTIER, "Les Forgerons en Afrique et en Europe", Actes des 3e Rencontres interrégionales de mythologie (16, 17, 18 avril 2004), Editions du Cercle d’études mythologiques du Nord de la France, 2004, pp. 60-69.
http://gerard-galtier.over-blog.com/article-liste-des-principales-publications-linguistiques-85610016.html

Ɲìninkali

1. Diɲɛ ̀ den fɔlɔ ̀ ye jɔ̂n ̀ ye ?
2. I mana bìla nùmu ̀ na, mùn bɛ kɛ ?
3. Ala y’à bìla kà jìgin tùma jùmɛn ?
4. Màndenkaw tùn bɛ mùn fɔ ?
5. Ò fɛnw sìrilen bɛ nùmuya ̀ la wà ?
6. Fɛn fɔlɔ ye mùn ye ?
7. Ni san ma nà, mùn tɛ kɛ ?
8. Sɛ̀nɛkɛbaliya bɛ nà ni mùn ye ?
9. Fɛn filanan ye mùn ye ?
10. Mùn bɛ dila ni nɛ̀gɛ fìn ye ?
11. Nɛ̀gɛfinntanya bɛ nà ni mùn ye ?
12. Fɛn sabanan ye mùn ye ?
13. Mùn bɛ kɛ ni dàga ̀ ye ?
14. Dumunikɛbaliya fana bɛ nà ni mùn ye ?
15. Fɛn sàba nìnw jɔ̀yɔrɔ ka bòn wà ?
16. Nùmu jɔ̀yɔrɔ ka bòn wà ?
17. Nɛ̀gɛ fìn bɛ sɔ̀rɔ min ?
18. Ò yɔrɔw ka jàn dùgu la wà ?
19. Kɔ̀ma ye mùn ye Mànden ?
20. Kɔ̀matigi tùn ye jɔ̂n ̀ ye ?
21. Jɔ̂n ̀ tùn bɛ cɛ̀misɛnw boloko ?
22. Mùsow dùn ? Jɔ̂n tùn b’òlu boloko ?
23. Nùmu ̀ tùn ye bòli ̀ sɔnbaga ̀ ye wà ?
24. Mùn tùn b’à bolo ?
25. Nùmuyabaara bɛ kɛ min ?
26. Denmisɛnw bɛ mùn baara kɛ ?
27. Cɛ̀kɔrɔba ̀ yɛ̀rɛ̂ bɛ mùn kɛ ?

"Ù bɛ fan fiy’à ye."
Nùmu denkɛ fanda la, San, Segu mara la, san 2009.

fo

[ notes ]

Sègin n kàn : fo

Fo kan ka k’i da n’i ye nùmu ye.
F’i ka sun n’i b’à fɛ̀ k’i ka jùrumuw kàfari.
Mɔ̀gɔ ̀ mana ɲà cogo ò cogo, fo dɔɔnin ka fɔ i kɔ.
Fo i ka Ala mìnɛ ni se t’i ye.

Ɲìninkali : fo

A. N’i ye nùmu ye, fo mùn kà kɛ ? B. N’i ye nùmu ye, fo kan ka kɛ i da.
A. N’i b’à fɛ̀ i ka jùrumuw kà kàfari, f’i ka mùn kɛ ? B. N’i b’à fɛ̀ i ka jùrumuw kà kàfari, f’i ka sun.
A. Mɔ̀gɔ mana ɲà ô ɲà, mùn bɛ kɛ i kɔ ? B. Mɔ̀gɔ mana ɲà ô ɲà, fo dɔɔnin ka fɔ i kɔ.
A. Ni se t’i ye, f’i ka mùn kɛ ? B. Ni se t’i ye, f’i ka Ala mìnɛ.

Bìla nɔ la : fo

Fo kan ka kɛ i da ni i b’à fɛ̀ kà bòli ̀ sɔn.
n
Màdu
an
aw
denmisɛnw
M adu ni Bàla
mɔgɔkɔrɔbaw

F’a ka sun n’à b’à fɛ̀ k’à ka jùrumuw kàfari.
Fantà
Màdu
an
aw
Fantà ni Màdu
denkɛw

Forge à Djenné, 2009. Le soufflet de forge s’est modernisé : petite soufflerie électrique, fabrication maison...

bìla X la

notes ]

Sègin n kàn : bìla X la

I kàna bìla nùmu ̀ na.
Ù bìlalen bɛ Mamàdu la kojugu.
Mɔ̀gɔ tɛ bìla i tɛnɛmuso la nìn cogo la.
Bamànanw bìlalen bɛ ù kànɛmɛw la kosɔbɛ.

Forge traditionnelle mais soufflet de forge moderne !
à Djenné, 2009.

Bìla nɔ la : bìla X la

Shaka tɛ bìla nùmu ̀ na.
buranw
à mùso
bɛnkɛw

Bamànanw ̀ bìlalen bɛ ù kànɛmɛw la kojugu.
Fulaw nùmuw
Màrakaw Màninkaw
Màrakaw Bamànanw
Fulaw Màninkaw
Ami Burama
Musa à teriw
Adama à kɔ̀rɔkɛ mùsow

Forgeron au pays Dogon, 2008
http://liliaumali.canalblog.com/archives/2009/02/11/12480638.html
Voir aussi : Métallurgie du fer et forgerons au Pays dogon
http://www.ounjougou.org/fr/projets/mali/metallurgie/metallurgie-du-fer-et-forgerons-au-pays-dogon-histoire-dun-savoir-fer/

ka jàn X la

notes ]

Sègin n kàn : ka jàn X la

Bàmakɔ ka jàn yàn na.
Sikaso ka jàn Moti la.
Kayi ka jàn yèn na.
Ameriki dùguw ka jàn ɲɔgɔn na.
Lanpan ka jàn dùgu` la .
E ka jàn tìɲɛ la ka tɛ̀mɛn Màdu kàn.
Fantà ka jàn tìɲɛ la ni Amì ye.

Bìla nɔ la : jàn

Ɲejira : Bàmakɔ … yàn Bàmakɔ ka jàn yàn na.
Sikaso … Moti …
Tuntuta … yèn
… … Bàmakɔ …
… … ba …
Kayi … Moti …
… Dakaru …
… kɔ̀gɔji …
… Sikaso …
Lanpan … dùgu …

Yɛ̀lɛmali : jàn

Ɲɛjira : A. Bàmakɔ ni "New York" ka jàn. B. Bàmakɔ ka jàn "New York" la.
Kuma cɛ̀ɲi ̀ ni tìɲɛ ka sùrun.
Kati ni Bàmakɔ ka sùrun.
Kayi ni Moti ka jàn.
"Gary" ni "Chicago" ka sùrun.
Bili ̀ ni dùgukolo ka jàn.
Tumutu ni ba ̀ ka jàn.
Bàmakɔ ni kɔ̀gɔji ̀ ka jàn.
Lanpan ̀ ni dùgukolo ka sùrun.

Ɲìninkali : jàn/sùrun

Keyila ka sùrun dùguba ̀ jùmɛn na ?
Konakiri ka sùrun ba jùmɛn na ?
"Gary" ka sùrun dùgu jùmɛn na ?
Moti ka sùrun dàla jùmɛn na ?
Dùgu ̀ jùmɛn ka sùrun Kayi la ?
Ba jùmɛn ka sùrun Segu la ?
Mali ka sùrun kɔ̀gɔji ̀ dankan ̀ jùmɛn na ?
Bàmakɔ ka sùrun dùgu jùmɛn na ?
Segu ka sùrun dùgu jùmɛn na ?
Keyila ka sùrun dɔgɔ jùmɛn na ?

Forgeron bambara, et son fils aux soufflets de forge, à l’époque de la colonisation française (carte postale du Soudan Français, Delcampe)

ka sùrun X la

notes ]

Sègin n kàn : sùrun

Keyila ka sùrun Bàmakɔ la.
"Gary" ka sùrun "Chicago" la.
N ka fòro ka sùrun kɔ̀lɔn ̀ na.
Aw ka sègi ka sùrun dùgukolo ̀ la.
Kucala ka sùrun yèn na kɔsɛbɛ.
I ka kuma ka sùrun tìɲɛ ̀ la.
An ka du ka sùrun ntòlatanyɔrɔ ̀ la.

Kumasen dila

Ɲɛjira : Bamakɔ, yàn Bamakɔ ka jàn yàn na, Bamakɔ ka sùrun yàn na
Sikaso, Moti
Tumutu, yèn
Tumutu, Bamakɔ
Tumutu, ba
Kayi, Moti
Kayi, Jankaru
Kita, Baginda
bili, dugu
Kabara, Tumutu
Sunkalo, Samiya
selibaliya, kafiriya
denmuso, à ba
denkɛ, à fà

La Forge de Médine (Bamako, Mali)
Découvrez l’interview (Libération, avril 2013) de Check Diallo, un designer malien vivant en France.
“Ils travaillent sans électricité, dans des conditions « Germinal », pour recycler tous les métaux. On les appelle les « au revoir la France », comme les carcasses de voitures qui n’y retourneront jamais. Mon combat à moi, c’est « Retour à l’envoyeur » avec des objets de récup transformés et vendus en France. Mon autre objectif, c’est la formation des jeunes. Il faut créer des écoles, j’organise des workshops à travers l’Afrique.”
https://clicknride.wordpress.com/2014/01/15/la-forge-de-medine-bamako-mali/

Bàromisɛnw : jàn/sùrun

A. An sera wà ?
B. Àyi, an ma se fɔlɔ.
A. À tɔ̀ ka jàn wà ?
B. Dɔɔnin b’à la hali bì.
A. Sègi lajìgin.
B. N bolo t’à sɔ̀rɔ.
A. E fana ka sùrun kojugu.
B. Ò tɛ. À ka jàn dùgu la dè kojugu.
A. Mùnna i ma taa kunun ?
B. N ma mɔ̀gɔ sɔ̀rɔ n ni min bɛ taa.
A. E kelen tɛ se kà taa wà ?
B. Àyi. Sira ka jàn mɔ̀gɔ kelen mobiliboli mà.
A. I bɛ taa min ?
B. N bɛ taa Adama bara.
A. I tɛ mobili ̀ tà.
B. Àyi. Adama ka yɔrɔ ka sùrun yàn na.
A. I bɛɛ taa min ?
B. N bɛ taa Mìsira. I tɛ taa n bìla wà ?
A. N bɛ se kà taa i bìla. I bɛ taa cogo dì ?
B. N bɛ taa n sèn na.
A. Yɔrɔ ̀ ka jàn kojugu. Ne tɛ se kà taama fo yèn.
B. E ye sàlabagatɔ yɛ̀rɛ̂ dè ye.
A. Aw nàna tùma jùmɛn ?
B. An nàna lɛrɛ 12 la.
A. Ò tùma aw bɔra Bàmakɔ tùma jùmɛn ?
B. An bɔra yèn sɔgɔma joona fɛ̀.
A. N ma dèli kà sira ìn kɛ. À ka jàn kosɛbɛ wà ?
B. Dàn ̀ t’à la.

Hache ( jele ) forgée avec du métal récupéré. Admirer le tranchant ( jeleda ).
http://3kgsousterre.blogspot.fr/2012/05/hache-traditionnelle-du-mali.html
"voilà donc la tête de hache qu’il a forgée dans un ressort de semi remorque. Reste à se promener en foret pour trouver le manche adapté, le faire sécher, puis le travailler..."

... ka dɔgɔ min ...

notes ]

Sègin n kàn : ... ka dɔgɔ min ...

Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.
Bàmakɔka ka dɔgɔ min tɛ bamànankan ̀ mɛn.
Jiri ka dɔgɔ min furabulu tɛ bìnni damìnɛ Uti la.
Dumuni ̀ ka dɔgɔ Adama tɛ min dun.
Dɔlɔ ka dɔgɔ à tɛ min mìn.
Mùso ka dɔgɔ Salifu tɛ min fɛ̀.
Seliwaati ka dɔgɔ n tɛ taa min seli mìsiri la.

Ɲìninkali : ... ka dɔgɔ min ...

A. Dùgumɔgɔw bɛ sɛ̀nɛ ̀ kɛ wà ? B. Dùgumɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ sɛ̀nɛ ̀ kɛ.
A. Adama bɛ dumuni caman dun wà ? B. Dumuni ka dɔgɔ Adama tɛ min dun.
A. Àli bɛ dɔ̀lɔ sugu caman mìn wà ? B. Dɔ̀lɔ ka dɔgɔ à tɛ min mìn.
A. Bàmakɔkaw bɛ bamànankan mɛn wà ? B. Bàmakɔka ka dɔgɔ min tɛ bamànankan mɛn.
A. Jiriw buluw bɛ bìn Uti la wà ? B. Jiri ka dɔgɔ min buluw tɛ bìnni damìnɛ Uti la.

Bìla nɔ la : ... ka dɔgɔ min ...

Ɲɛjira : Dùgumɔgɔ ... sɛ̀nɛ ̀ kɛ Dùgumɔgɔ ka dɔgɔ, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.
Bobo ...
Bamànan ...
Kadɔ ...
cɛ̀misɛn
cɛ̀kɔrɔba ...

Cɛ̀kɔrɔbaw , ... min tɛ sira mìn Cɛkɔrɔbaw ka dɔgɔ, min tɛ sira mìn
... min tɛ nsiirin da.
... min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.
... min bɛ dɔ̀lɔ mìn.
... min tɛ mùso furu.
... min tɛ kafe mìn.
... min tɛ mùso caman furu.
Sìlamɛ ... ...
... ... , min tɛ mùso fìla furu.
Tubabu ... min bɛ mùso caman furu.
Amerikɛn ... min tɛ kafe mìn.
... ... min ma taa "Florida".

Ò kulan yɛ̀rɛ̂, ò bɛ sɔn... ni sisɛ ni wòro ye.
Cette enclume même, on lui donne en offrande des poulets et des colas.
L’enclume ( kolan, kulan )
La famille du forgeron au boulot
http://daoubakaryemmanuel.blogspot.fr/2012/02/1er-fils-de-lhomme-sur-terre.html

... ka ca min ...

notes ]

Sègin n kàn : ... ka ca min ...

Komi ka ca, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ.
Denmisɛn man ca, min bɛ mùso caman furu.
Mùso man ca, min tɛ se tobili ̀ la.
Dɔ̀nkili ka ca, min ma da Sunjata la.
Baara man ca, min nàfa man bòn.
Banzumana ka dɔ̀nkili ka ca, min tɛ fɔ tùma bɛɛ.
Ko man ca, min tɛ kɛ don ô don.
Bamànan man ca, min tɛ se bàradɔn ̀ na.
Sìlamɛ man ca, min tɛ taa fajiri seli mìsiri la.
Npògotigi ka ca, min bɛ fìni kò à ba ye.

Yɛ̀lɛmali : ka dɔgɔ/ka ca min...

Ɲɛjira : A. Komi ka dɔgɔ, min sɛ̀nɛ ̀ kɛ. B. Komi ka ca, min sɛ̀nɛ ̀ kɛ.
Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ, min tɛ sògo ̀ dun.
Sìlamɛ ka dɔgɔ, min tɛ sàga fàga seliba ̀ la.
Mùso ka dɔgɔ, min tɛ se tobili ̀ la.
Cɛ̀ ka dɔgɔ Màli la, min bɛ se tobili ̀ la.
Mɔ̀gɔ ka dɔgɔ, min tɛ sɛ̀nɛ kɛ sàmiya ̀ la.
Jèli ka dɔgɔ, min tɛ se dɔ̀nkilida ̀ la.
Nùmu ka dɔgɔ, min tɛ se kà dàba ̀ dila.
Garanke ka dɔgɔ, min tɛ se kà so màsiriw dila.
Kàlanden ka dɔgɔ, min tɛ si à ɲɛ na tùma dɔw.
Dɔ̀lɔ ka dɔgɔ, min tɛ mɔ̀gɔ ̀ su.
Nùmumuso ka dɔgɔ, min tɛ dàga ̀ dila.
Woloba ka dɔgɔ, min tɛ hinɛ mɔ̀gɔ wɛrɛ den ̀ na.
Den ka dɔgɔ, min tɛ se kùnda ̀ la.
Don ka dɔgɔ, min tɛ nà n’à ka hɛrɛ ye.
Jèlikɛ ka dɔgɔ, min tɛ se nkɔnifɔ ̀ la.
Boso ka dɔgɔ, min tɛ se kà bàgi ̀ furakɛ.

Fɔlɔfɔlɔ, Nɛ̀gɛ fìn bɛ sɔ̀rɔ kungo kɔnɔ, yɔrɔw la, yɔrɔ minw ka jàn dùgu la kɔsɔbɛ. Nùmukɛ dè bɛ taa nɛ̀gɛ bɔ...
Mali : Sahara Mining cible l’Afrique de l’ouest pour son acier
"La société indienne Sahara Mining fera de l’Afrique de l’Ouest le marché privilégié des produits de l’aciérie intégrée de sa mine de fer située dans les faubourgs de Bamako (...)
Sandeep Garg, ancien commerçant de la ferraille, a démarré en 1990 avec un réseau d’exportation des ferrailles en Afrique de l’Ouest, notamment à partir du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Guinea-Bissau et du Mali vers l’Inde."

NOTES

1. fo

exercices ]
fo signifie normalement "jusqu’à" : après "ka ta", "ka daminɛ" (cours 01) et suivi de "ka taa" (cours 06), avec des nuances "sauf, au point que, si bien que" : suivi de "ni" (cours 04).
Nous revenons dans ce cours sur un autre sens, très fréquent mais bien distinct, que l’on a brièvement abordé dans le cours 14 dans l’expression "fo i ka..." : ce sens est apparemment dérivé du français "il faut que", en tout cas c’est un bon moyen mnémotechnique pour un francophone !
Souvent, la phrase introduite par cette préposition est accompagnée par une subordonnée conditionnelle (avec ni) :

F’i ka Ala mìnɛ, ni se t’i ye. Il faut s’en remettre à Dieu, si vous n’avez pas les moyens.

À retenir : fo est suivi par le sujet (celui qui est dans l’obligation ou la nécessité). Cela implique (rappel !) que l’auxiliaire ka qui suit est celui du subjonctif (marque prédicative ka à ton haut).

REPÈRES Petit récapitulatif des auxiliaires kà et ka en bambara

nature exemple
kà m.p. infinitif kà lɛ̀ dun, ò tɛ kɛ yàn.
ka m.p. du subjonctif fo Fanta ka taa sisan
ka m.p. qualificatif Bàmakɔ ka jàn yàn na.
ka conjonction de la possession Fulakɛ ka mìsi dɔ tununna

Exercice :essayez de repérer la nature des k’ que l’on trouve dans le texte

Une mine indienne au Mali prise dans un conflit sur la terre (The Hindu)
" Le territoire est aussi celui de centaines de villageois qui voient avec inquiétude l’expansion de la mine et se demandent bien qu’est-ce qu’ils ont à y gagner. (...)
"Lorsque le maire et la compagnie nous ont demandé le terrain, nous avons dit que nous demandions à réfléchir" dit Dienfa Coullibaly, conseiller au village de Dokoro. "Un jour nous apercevons des gens de la mine dans les environs. Le maire nous dit "Les indiens ont acheté le terrain". ...
Le Code Minier du Mali exige que les compagnie versent une compensation aux propriétaires des terrains qu’ils acquièrent. Mais au Mali il n’y a pas de système cadastral établissant clairement la propriété des terres et pour l’essentiel, la terre est répartie dans la communauté de façon informelle. A Dokoro, les villageois ont montré à notre correspondant un document officiel qui selon eux était un titre de propriété ; mais c’était une carte d’identité qui ne mentionnait nulle part une propriété de terrain. Dans une réponse envoyée par email à notre journal, Sahara mining déclare que le terrain était nu et appartenait au gouvernement." (...)
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/in-mali-indianowned-mine-caught-in-land-dispute/article4728237.ece

2. La postposition ye

On vient de voir une utilisation de la postposition ye avec le nom se - au sens de "capacité, pouvoir", dans cette expression le sens général est souvent "avoir les moyens" (argent,...) :

... ni se t’i ye. ..., si vous n’avez pas les moyens.

Avec ce nom se, et dans des constructions situatives, d’autres propositions possibles comme la, fɛ̀ ou bolo ne sont en fait jamais utilisées en bambara, ou très rarement. Il n’en est pas de même pour d’autres noms :

fànga b’à la Elle est forte (la force est en elle).
hakili b’à la Il est intelligent (l’intelligence est en lui).

Mais on trouve cette postposition au sens généralement "bénéfactif" ("qui est avantageux", souvent traduite en français par "pour"... ou son opposé "maléfactif" ?!), souvent avec des notions comme la paix, le bonheur, le malheur, les bénédictions... :

An ka foli bɛ aw ye Vous avez nos salutations (Nos salutations sont pour vous)
Hɛrɛ bɛ i ye Tu vas bien (la paix est en toi)
ɲankata bɛ kafiriw ye Le malheur tombe sur les infidèles (est pour ...)
Tanu bɛ Ala ye Loué soit le Seigneur (la louange est pour Ala)

Avec des verbes, on retrouve ce même sens "bénéfactif" :

à diyara n ye ça m’a fait plaisir, ça m’a plu
ò tɛ fɔ mùsow ye on en dit pas ça aux femmes

Ce dernier sens est plus nuancé : c’est un sens "adressatif" (qui s’adresse à une personne).
De même le sens avec le mot se peut être interprété comme un sens de "contrôle" (proche de bolo)

Un sens important à signaler pour ye est le sens de transformation, surtout avec le verbe  :

dònso yɛlɛmana kà kɛ suruku ye le chasseur s’est transformé en hyène
dònso ye sinɛ tila sàba ye le chasseur a découpé la gazelle en trois (morceaux)

Note dans la note :
ye fait partie de la famille des postpositions formelles avec la "dans", mà "à" et fɛ̀ "par, vers".
On les distingue
- des postpositions lexicales, c’est-à-dire dérivées de noms communs, comme kɔ́nɔ "le ventre" qui a donné la postposition kɔ́nɔ "à l’intérieur", ou bolo (bras/main, contrôle/possession/responsabilité)
- des postpositions composées, qui assemblent un nom commun et une postposition formelle, comme ɲɛfɛ̀ "devant"

REPÈRES Petit récapitulatif des auxiliaires ye en bambara (il n’ y a pas de ye à ton bas)

nature exemple
ye postposition ò tɛ fɔ mùso si ye
la même combinée avec ni au sens "avec" Mùn bɛ kɛ ni dàga ̀ ye ?
la même combinée avec le ye suivant pour clôre une équative. Diɲɛ den fɔlɔ ye nùmu ye.
ye copule de l’équatif Diɲɛ den fɔlɔ ye nùmu ye.
ye m.p. de l’imperfectif ye nùmu fɔlɔ bìla

IMAFER Le fer made in Mali
IMAFER produit les matériaux nécessaires au secteur des BTP
L’entreprise emploie environ 400 salariés, dont 360 Maliens. Située à Tienfala à environ 30 km de Bamako, l’usine est dotée des dernières technologies existantes dans la métallurgie de l’acier et du laminage à chaud, comme des fours à induction électromagnétique, une machine de coulée continue, et des laminoirs à chaud, nantis d’une unité de traitement thermomécanique des barres de fer.
« La ferraille de métaux ferreux constitue la matière principale d’IMAFER. Elle est récupérée et transformée, c’est dire le rôle prépondérant que nous jouons dans la protection de l’environnement à travers la collecte et le recyclage », explique M. Maïga.
http://www.journaldumali.com/files/communiques/321.pdf
page 15

3. ka jàn X la, sùrun Y la, ...

[ exercices : jàn, sùrun ]

"Être loin, être proche de X", voilà ce qu’expriment ces expressions bambara avec la postposition la, "X ka jàn Y la, X ka sùrun Y la." Il s’agit de situer X et Y l’un par rapport à l’autre, pas de les comparer.

Attention (et rappels) :

- avec la postposition ye, le sens est un sens de comparaison : X est plus grand que Y, X est plus petit que Y. (ou plus éloigné / plus proche). L’expression complète est : X ka jàn ni Y ye. Mais le ni peut être omis, il l’est souvent.

- si la postposition la est placée dans un groupe qui précède, il s’agit d’un superlatif : "le plus grand de tous les" : X bɛɛ la jàn (on utilisera aussi jànmanjan)... : L’expression s’utilise avec des adjectifs ou des verbes qualitatifs utilisés comme adjectifs :

ò don kùntigiya bɛ di ù bɛɛ la kɔrɔ dè mà. À l’époque, c’est au plus vieux d’entre eux qu’on donnait la chefferie.

Rappels : Il s’agit de verbes qualitatifs, utilisés parfois aussi comme adjectifs, qui, selon le contexte, peuvent signifier :
jàn : (être) "long, haut, éloigné"
sùrun : (être) "court, proche".
Comme en français, il peut s’agir de lieux ou de moments proches / éloignés.

sàn fìla man sùrun Deux ans, ce n’est pas court.
tùma jàn Une longue période de temps

... et pour finir sur ce sujet, un petit proverbe :

don ka jàn, à sebali tɛ ! Un jour a beau être très loin dans le temps, qu’il n’arrive pas, ça ne se peut pas.
Si éloigné qu’il soit dans le futur, un jour finit toujours par arriver.

Kibaru bɔko 68, san 1977
http://cormand.huma-num.fr/biblio/periodiques.jsp

4. ka dɔgɔ/ca, min...

[ exercices : dɔgɔ, ca ]
Cette expression est encore un cas particulier des subordonnées relatives avec min, sujet que nous avons travaillé tout au long des premiers cours de cette série (révision : cours n°10.

Le sens général, ici avec les verbes qualitatifs dɔgɔ et ca, est "il y a peu de X qui ...(Y)..." ou "il y a beaucoup de X qui ...(Y)..." (au positif avec ka).

Mùso ̀ man ca, Màdu tɛ min fɛ̀. Il y a peu de femmes que Madu n’aime pas.
Ko ̀ ka ca, n b’à fɛ̀ kà min kɛ. Il y a peu de choses que j’ai envie de faire.

Ces formes varient assez peu selon les parler locaux et autres langues mandingues

Ségou : ca dɔgɔ
Bamako : ca dɔgɔn
Maninka (malinké) siya dɔgɔn
Mandinka : sa doo

5. Les auxiliaires dans les parlers et langues de la région

Il y a quelques différences entre les différentes langues de la famille B-M-D. Tout comme il y en a entre les différents parlers français, anglais, etc.

C’est vrai pour toute langue quand on considère son évolution dans le temps ou dans l’espace, et ces petites ou grandes différences apparaissent à tous les niveaux : vocabulaire, sens, grammaire...

Petite récapitulation ici pour les auxiliaires : copules, marques prédicatives, suffixes...

auxiliaire Bambara Maninka Mandinka Dioula (Wassoulou)
imperfectif ("présent")
affirmatif bɛ/bi di ka
négatif tɛ/ti buka
imperfectif ("futur")
aff bɛna di si
na ti/tɛ bɛna
nég tɛna tɛ, tɛna
perfectif ("passé", "conditionnel",...)
transitif ye bara ye ka
" " nég. ma ma mang ma
intrans. -ra/-la/-na bara -ta -ra
" " nég. ma ma ma ma
subjonctif ka ka ye ka
prohibitif kana kana kana kana
hypothétique mana bara, di

Kanté et son fils Bréma sont des forgerons...
un livre publié en 2005 par les éditions Le Figuier, Bamako dans la collection Métiers d’Afrique
Illustrations Yacouba Diarra
Textes de Moussa Konaté

6. bìla X la

exercices ]
Un des nombreux modèles d’expression construits avec bìla ! Il est ici intransitif et il est suivi d’un complément d’objet indirect avec la postposition la.

Il prend alors le sens de "se fâcher", "agir de façon irrévérencieuse", ... :

À bìlala Fantà la.  Il a été offensant pour Fanta.
Ù bìlalen bɛ dunan na.  Il se sont mal comporté envers l’étranger.

Remarquez que c’est cette dernière forme [participe + copule (bɛ ou dòn) ] que l’on préfère pour préciser un comportement habituel ou bien ancré.

Ce sens est à rapprocher de l’utilisation transitive de bìla : "exciter un conflit", "se quereller",...

Mùsa ye màa bìla ɲɔgɔn na. Moussa a semé la zizanie entre les gens

7. taa X bìla (Y la)

Un autre emploi de bìla, transitif et... plus sympathique quand il est accompagné du verbe táa : le sens d’ "accompagner"

I bɛ taa n bìla wà ? Est-ce que tu vas m’accompagner ?
À taara Fantà bìla sinima na. Elle a accompagné Fanta au cinéma.

À noter qu’il existe même le verbe bìlasira "raccompagner", littéralement "mettre sur la route" :

n bìlasirala kàrisa fɛ̀. J’ai été raccompagné par quelqu’un

[bilarec]

Récapitulatif : quelques usages du verbe bìla "mettre"

forme exemples cours
dabìla An bɛ mɔnni` dabìla. arrêter 12 (akbk1)
K’à damìnɛ ... kà t’à bìla K’à damìnɛ fajiri fo kà t’à bìla fìtiri, an bɛ sun. depuis... jusqu’à 01
X bìla Y nɔ̀` la Bìla-nɔ̀-la titre des exercices de remplacement mettre X à la place de Y 01
X bɛ Y bìla Z la I bɛ jèli ̀ bìla ò ko ɲɛnabɔli ̀ la.
Nɛnɛ ̀ bɛ mɔ̀gɔw bìla yɛrɛyɛrɛ la.
envoyer / mettre dans un état / placer 14
X bìla + kà infinitif À ye Fantà bìla kà taa. permettre, laisser faire 03
X bɛ bìla Y la À bìlala Fantà la. offenser ce cours
X bɛ Y bìla Z la Mùsa ye màa bìla ɲɔgɔn na. "jeter sur", agresser ce cours
X bɛ táa Y bìla (Z la) À taara Fantà bìla sinima na. accompagner ce cours
X bɛ Y bìlasira n bìlasirala kàrisa fɛ̀. raccompagner ce cours

8. X bolo bɛ Y sɔ̀rɔ

[ voir conversation ]

Il s’agit d’"atteindre" quelque chose qui est à portée de sa main, le toucher, l’attraper ou être sur le point de.

N bolo ̀ tɛ se kà sègi sɔ̀rɔ. Je n’arrive à pas à attraper le panier.
N bolo ̀ ma se kà buwati ̀ sɔ̀rɔ. Je n’atteint pas la boite.
I den bolo ̀ bɛ fura ̀ sɔ̀rɔ. Ton enfant peut atteindre les médicaments
N bolo ye kìtabu sɔ̀rɔ. J’ai touché le livre

Daɲɛsɛbɛn


Ala mìnɛ expr s’en remettre à Dieu
bàlan n. tenailles, pinces de forgeron
bàgi n. lèpre à pustules (lépromateuse)
bìla X la expr offenser X
bìlasira v. raccompagner
boli n. fétiche
bolo bɛ X sɔ̀rɔ expr atteindre X
dàga n. poterie, canari
dàlilu n. cause, manière... puissance occulte
dàbali n. moyen,ruse, ... sortilège
dafɛn, danfɛn n. créature
dàla n. lac, étang
dàn n. limite (bout, fin, terme), nombre (mesure, quantité)
dèli v. avoir fait au moins une fois, avoir l’expérience de
dìɲɛ (var. duniya, duna,diyɛn, jɛn) n. le monde, la vie
fan n. la forge
fan n. l’oeuf
fàn n. le côté, l’orientation
fanda n. la boutique du forgeron
fàsa n. chant de louanges
fìnfin n. charbon de bois
fiyɛ v. souffler, jouer d’un instrument à vent
gɔ̀silan n. marteau
hàlaki v. détruire
jele n. hache
jùrumu n. péché
-ka suff. les gens de, les habitants de (suffixe d’un nom de lieu)
kàbanɔgɔ n. nuage
kàfari v. expier, absoudre
kàmi, kèmu n. braise
kànɛmɛ n. cousin croisé (enfant de la soeur du père, du frère de la mère, cousin germain)
kɔ̀mɔ, kɔ̀ma n. société initiatique bambara
-> kɔ̀matigi n. le maître du komo
kolan, kulan n. enclume
kùnda n. groupe social, groupe d’âge, génération
mantaraka n. marteau
marato ( Fr.) n. marteau (du français)
nàgasi v. ruiner, dilapider
nɛ̀gɛfin n. minerai de fer
nùmu n. forgeron (caste, circoncision)
nùmuya n. le métier de forgeron
sàlabaatɔ n. paresseux
sanfin n. nuage de pluie
sanji n. la pluie
sankaba n. nuage
sègi n. panier, corbeille
sìri v. lier, attacher,... ensorceler
sɔn v. gratifier, offrir un sacrifice... arroser
su v. soûler, enivrer
sùman n. la récolte
taa X bìla expr accompagner X
tɛnɛmuso n. tante paternelle
yàn adv/n. ici
yèn adv/n. là-bas
yɛ̀rɛ̂ dtm ... même (elle-même, lui-même...)

INDEX DES COURS DISPONIBLES

akbk1 - akbk2

dimanche 29 mai 2016

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Connexions’inscriremot de passe oublié ?

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios