MALI PENSE

"Honni soit qui mal y pense" ? Non ! Heureux soit qui "Mali" pense, car c'est un beau voyage qui l'attend...

akbk1-cours 19


Ceci est le dernier cours de la série "Débuter" (Beginning Bambara).

LECTURES DE RÉVISION

- Sɛ̀nɛkɛla mín ̀ yé jínɛ námara
- Dònsokɛ ní kúngo-kɔ́nɔ-sògow
- Súngurun yé jɔ̂n tá yé ?

Source : Introductory Bambara – pp. 259-262
Audio web (Anglais, Bambara) : 19a, 19b, 19c
index audio : [www.iu.edu→http://www.iu.edu/~celtie/Bambara-Intro.html]

JPEG - 36.7 ko
photo Boukary Konate, www.fasokan.com

Sɛ̀nɛkɛla mín ̀ yé jínɛ námaraSɛ̀nɛkɛla dɔ́ tùn b’à ká fòro cíkɛ. Ò tùma, jínɛkɛ nàna kó : "í bɛ́ mùn kɛ́ yàn ? Nìn fòro ìn t’í tá yé. Né tá dòn. Díyɛn fòrow bɛ́ɛ yé né dè tá yé. Jɔ̂n kó í k’à cíkɛ ?"

- Sɛ̀nɛkɛla kó : "Hàkɛ tó !" Ń tùn t’à dɔ́n kó í ta yé fòro yé, nká ń ká kán kà cíkɛ wálasa ń bɛ́ bálo."

- Jínɛkɛ kó : "Ò tɛ́ báasi yé. N’án bɛ̀nna, í bɛ́ sé kà fòro cíkɛ."

- Sɛ̀nɛkɛla kó : "Án bɛ́ bɛ̀n mùn na ?"

- Jínɛkɛ kó : "N’í yé fòro dàn, n’à mɔ̀na, mín ̀ bɛ́ sánfɛ̀, é b’ò tà. Mín ̀ bɛ́ dùgu jùkɔrɔ, né bɛ́ ò tà. Í sɔ̀nna wà ?"

- Sɛ̀nɛkɛla kó : "Ɔ̀nhɔn, ń sɔ̀nna."

Sɛ̀nɛkɛla tùn ká kègun kósɔbɛ. À yé ɲɔ̀ dàn k’à kàn k’à tɛ̀ntɛn kà táa à fèere súgu lá. Jínɛkɛ n’à dénw yé ɲɔ̀ díliw bɔ́ k’ù bɛ́ t’ò fèere súgu lá, nká mɔ̀gɔw bɛ́ɛ yɛ́lɛla ù lá. Jínɛkɛ díminna kósɔbɛ. À yé sɛ̀nɛkɛla wéle kó : "Í yé ń jànfa nìn sìyɛn ìn ná. Sìyɛn wɛ́rɛ, án bɛ́ sánfɛ̀la tà. Í bɛ́ dùgumala tà. Í y’à fàamu wà ?"

Dànni sélen, sɛ̀nɛkɛla yé wóso bɔ́. Ù fìla bɛ́ɛ táara súgu lá ɲɔ́gɔn fɛ̀. Sɛ̀nɛkɛla y’à ká wóso bɛ́ɛ fèere, nká ní jínɛkɛ kó à b’à ká fúra fèere, bɛ́ɛ bɛ́ yɛ́lɛ à lá. À dímina kà dími. À kó : "Sɛ̀nɛkɛla ká kègun kójugu !

Jínɛkɛ túnunna. Kàbini ò kɛ́ra, mɔ̀gɔ sí má jínɛ yé túgun.

Daɲɛsɛbɛn


bálov.Vivre, nourrir (se)
bɛ̀nv.Rencontrer, sé mettre d’accord
cíkɛ (ci + kɛ́)v.cultiver (culture+faire)
dànv.Planter, semer
dílin.racine
dímiv.faire mal, irriter, sé mettre en colère
díyɛn (var. diɲɛ, diɲa, dyɛn, jɛn)n.Le monde
fàamuv.comprendre
fúran.feuille (par ext. Feuilles médicinales, médicament)
jànfav.trahir
jínɛn.génie, "djinn", esprit des bois, ’diable’ en français d’Afrique de l’ouest
kànv.couper (une plante), récolter
mɔ̀v.mûrir, être (devenir) à point, être cuit
nàmarav.tromper (quelqu’un), tricher
sìyɛn (var. šen, shɛn, shiyɛn)n.occasion, fois
tɛ̀ntɛnv.tamiser, vanner
túnunv.Perdre (se), disparaître
wálasaconj.afin que, pour que, afin de
wóson.patate douce

Dònsokɛ ní kúngo-kɔ́nɔ-sògowDònsokɛ dɔ́ n’à bá tùn sìgilen bɛ́ dùgu dɔ́ lá. À bá tùn kɔ̀rɔlen dòn kósɔbɛ. Dònsokɛ` tùn tɛ́gɛ ká dí kósɔbɛ. N’à yé sògo bón, à t’à jɛ̀. Kúngo-kɔ́nɔ-sògow bɛ́ɛ díminna à kɔ́rɔ sábu à y’ù cáman fàga. Dón dɔ́, sònsan y’à yɛ̀rɛ̂ yɛ́lɛma kà kɛ́ mùso yé kà nà dònsokɛ ká só. À tùn cɛ́ ká ɲí kósɛbɛ.

À kó : "Né bɛ́ bɔ́ kúngo lá. Ń y’í tɔ́gɔ mɛ́n yɔ́rɔ bɛ́ɛ. Ń b’à fɛ̀ í ká ń fúru. Mùso ká cɛ̀ɲɛ n’à ká sára má kún dònsokɛ lá. À yé mùso fúru ò yɔ́rɔ bɛ́ɛ. Háli à m’à sàra à sómɔgɔw lá. À bá y’à mɛ́n tùma mín ̀ kó à yé mùso fúru, ò dùsu kàsira. À y’à dɔ́n kó à kó lában yé ɲáni yé.

Kálo dámadɔ tɛ̀mɛnnen, sònsan kó : ’Nìn yé án fúrulen kálo fìla yé. Ń b’à fɛ̀ án ká táa í ká t’í ɲɛ́da ń sómɔgɔw kàn."

Dònsokɛ kó : "Ò tɛ́ báasi yé."

Sáni ù ká táa, à mùso kó : "Í ká wùlu sìri ! Í kàna í ka màrafa tà, sábu fóyi t’í sɔ̀rɔ síra lá."

À bá kó : "Kàna táa k’í ká màrafa tó !"

Nká dònsokɛ sɔ̀nna à mùso ká kúma dè mà. Ù jànyalen kúngo kɔ́nɔ, à mùso y’à ká fìle fíyɛ. Kúngo-kɔ́nɔ-fɛ́nw y’ù kòoli. Ù tùn b’à fɛ̀ kà dònsokɛ fàga, nká à y’í pán kà jíri mìnɛ k’à yɛ̀lɛn. À kúlela k’à bá wéle. Ò y’à dɔ́n mín ̀ kɛ́ra. Ò yé wùluw fóni. Ù bòlila kà t’à nɔ̀ fɛ̀.

Kúngo-kɔ́nɔ-fɛ́nw yé wùluw gɔ́ngɔn yé tùma mìn, ù bɛ́ɛ bòlila kà dònsokɛ tò jíri kàn. À jìginna kà táa só, à n’à ká wùluw. À kó à bá mà, "Ń mùso y’à yɛ̀rɛ̂ yɛ́lɛma kà kɛ́ sògo yé. À tùn b’à fɛ̀ k’án fàga. Ń y’à fúru sà. Ń tɛ́ táa kúngo kɔ́nɔ, ní màrafa tɛ́ ń bólo túgun."

Kàbini ò kɛ́ra, dònsow tɛ́ táa kúngo kɔ́nɔ ní ù ká màrafa ní ù ká wùluw t’ù fɛ̀.

Daɲɛsɛbɛn


bónv.Tirer, lancer (une flèche)
cɛ̀ɲɛn.beauté
dáma (var dámadɔ)dtm.Quelque, peu
dùsun.coeur
fìlen.Flûte, sifflet
fiyɛv.souffler
fóniv.Détacher, libérer
gɔ̀ngɔn var. gàngɔnn.poussière
jànyav.Être éloigné
jɛ̀v.rater
jìginv.descendre
kòori var. kòoliv.Entourer, encercler
kúnv.supporter, s’entendre (avec quelqu’un), accepter, tolérer, résister à ; convenir
- kún (mɔgɔ) lás’entendre (avec quelqu’un)
kúlev.crier
lábanadj.dernier
màrifa var. màrafan.fusil
ɲánin.misère
sáran.charme
sàrav.avertir, prévenir
sìriv.Attacher, lier
tɛ́gɛn.Main, paume
wùlun.chien
yɛ̀lɛnv.Monter, grimper

EXPRESSIONS

tɛ́gɛ ká dí(lit.) avoir la main adroite, ici : être un bon tireur
ò yɔ́rɔ bɛ́ɛimmédiatement, sur le champ (ò yɔ́rɔnin bɛ́ɛ)
(mɔ̀gɔ) dùsu bɛ́ kàsi(lit.) le cœur (de quelqu’un) pleure, être malheureux, dans le désarroi

Súngurun yé jɔ̂n tá yé ?Kámalen sàba tùn bɛ́ tó ká kɛ́ ɲɔ́gɔn fɛ̀. Ù nàna súngurun kélen sɔ̀rɔ. Dɔ́ kó : "Án bɛ́ tága yáala. N’án yé wari sɔ̀rɔ, án bɛ̀na fìni sàn k’à dòn súngurun kán ná. Ù táara yáalayáala.
Dùgare tùn bɛ́ dɔ́ fɛ̀. Sàbara tùn bɛ́ dɔ́ fɛ̀. Fúra tùn bɛ́ dɔ́ fɛ̀.
Tìle dáma tɛ̀mɛnnen kɔ́, dùgaretigi y’à fɔ́ kó : "Né bɛ́ flɛ́li kɛ́ ń ká dùgare ná."

À yé flɛ́li kɛ́ k’à yé kó súngurun sàra. À kó : "Súngurun sàra."

Sàbaratigi kó : "À yé nà sísan. Án bɛ́ jɛ̀n kà sénw dòn sàbara lá. Án bɛ̀na sé yèn sísan, jànko án bɛ̀na súngurun sù sɔ̀rɔ k’à dòn.

Fúratigi kó : "N’án séra yèn sísan, à bɛ̀na kúnun." Ù jɛ̀nna kà sénw dòn sàbara lá. Ù séra súngurun ká dùgu lá.

Fúratigi táara súngurun lákunun. À ɲɛ́namayara kókura kà kɛ́ mɔ̀gɔ yé. Dùgaretigi kó k’àle tá dòn. Sàbaratigi kó k’ale tá dòn. Fúratigi kó k’àle tá dòn.

Ò mɔ̀gɔ sàba lá, súngurun yé jɔ̂n tá yé ?

Daɲɛsɛbɛn


dònv.Entrer, mettre dedans, par extension, enterrer (un corps)
dùgare, var. dugalenn.miroir
fílɛli var. flɛ́li (flɛ + li)v.lit. Action de regarder, par extension, chercher des signes pour faire de la divination
jànkoconj.pour que, afin que, afin de ...
jɛ̀nv.accepter, permettre, accorder, consentir ...
kámalenn.jeune homme ; gaillard ; amant
kókuraadv.de nouveau, encore une fois ; à son tour
kúnunv.Se réveiller, par extension, ressusciter
ɲɛ́namaadj.vivant
ɲɛ́namayav.Être vivant, venir ou revenir à la vie
sàbara (sàmara)n.sandale
súngurunn.jeune fille (terme souvent péjoratif) ; amante, amie
yáalav.Se promener, déambuler

INDEX DES COURS DISPONIBLES

jeudi 16 octobre 2014

NB: Pour un message en privé à l'auteur, envoyer un email à : contact@mali-pense.net

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message
  • Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document

SPIP | contacter mali-pense.net | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Radios